ESAB | LTU 150 | Instruction manual | ESAB LTU 150 User manual

ESAB LTU 150 User manual
Handy Tig 150
LTU 150
112101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0457 610 001
981026
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukjca obs³ugi
Valid for Serial NO 750 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
-- 2 --
ÅËËÇÍÉÊÁ
1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
92
93
94
4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
6 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
7 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÅÓ ÁÍÔÁËÁÊÔÉÊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
8 ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
ÐÉÍÁÊÁÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
TOCy
-- 91 --
1
ÏÄÇÃÉÅÓ
ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ
Ç Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç
oôé ç ðçãÞ óõãêïëëçôéêïý ñåýìáôïò LTU 150 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 750
âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï óôáíôáñô ÅÍ 60974-1 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò
ïäçãßáò (73/23/ÅÅC) êáé ôçí ðñïóèÞêç (93/68/ÅÅC) âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï
ïôáíôáñô EN 50199 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò (89/336/EEC) êáé ôçí
ðñïóèÞêç (93/68/EEC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--12--04
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
ÁÓÖÁËÅÉÁ
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÓÁÓ Ç ÓÅ ÁËËÏÕÓ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÑÃÁÆÅÓÔÅ ÌÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÁÊÏËÏÕèÅÉÔÅ ÔÉÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÏÕ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÏÍ
ÅÑÃÏÄÏÔÇ ÓÁÓ ÊÁÉ ÏÉ ÏÐÏÉÅÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÔÉÊÏ
ÊÅÉÌÅÍÏ ÔÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå åíåñãÜ çëåêôñéêÜ êáëþäéá Þ çëåêôñüäéá ìå áêÜëõðôç åðéäåñìßäá Þ õãñü
ðñïïôáôåõôéêü åîïðëéóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÊÁÐÍÏÉ ÊÁÉ ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ - Ìðïñåß íá âëÜøïõí ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé åãêáýìáôá óôï
äÝñìá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êñÜíïò ìå ößëôñï êáé öïñÜôå
ðñïóôáôåõôéêü ñïõ÷éóìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá ðáñáâÜí Þ ðñïóôáôåõôéêÝò ðïäéÝò.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Âåâáéùèåßôå, ðñéí áñ÷ßóåôå ôçí
åñãáóßá, üôé äåí õðÜñ÷ïõí ãýñù óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÂËÁÂÇÓ - ÆçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÌÁÈÅÔÅ ÊÁËÁ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÑÉÍ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÑÉÔÁ ÐÑÏÓÙÐÁ !
bt20d13y
-- 92 --
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
ÐÑÏÓÏyÇ! ¼ëåò ïé åããõÞóåéò ôïõ ìçáíÞìáôïò ðáýïõí íá éóýïõí, áí ï
ðåëÜôçò êáôÜ ôï äéÜóôçìá ðïõ éóýïõí ïé åããõÞóåéò åðÝìâåé óôï ìçÜíçìá
ãéá íá êÜíåé äéïñèþóåéò óöáëìÜôùí.
Ôï ìïíôÝëï Handy Tig 150 åßíáé Ýíáò åýPñçóôïò áíïñèùôÞò óõãêïëëÞóåùí ðïõ
âáóßæåôáé óôçí ôåPíïëïãßá ôùí áíôéóôñïöÝùí êáé ðñïïñßæåôáé ãéá óõãêïëëÞóåéò
TIG êáé óõãêïëëÞóåéò ìå åðåíäõìÝíá çëåêôñüäéá.
Ç ôåPíïëïãßá áíôéóôñïöÝùí óõíåéóöÝñåé óôç PáìçëÞ êáôáíÜëùóç åíÝñãåéáò êáé
ôï ìéêñü âÜñïò êáé äéáóôÜóåéò.
Ï ðñïçãìÝíïò çëåêôñïíéêüò óPåäéáóìüò åðéôñÝðåé ãñÞãïñåò ñõèìßóåéò êáé
PáñáêôçñéóôéêÜ óõãêüëëçóçò ðñþôçò ôÜîåùò.
Ï Handy Tig 150 ðáñÝPåôáé ðëÞñçò ìå êáëþäéï ñåýìáôïò 3 ìÝôñùí, êáëþäéï
åðéóôñïöÞò 3 ìÝôñùí, 1 óõíäåôÞñá êáëùäßïõ, óùëÞíá áåñßïõ êáé óöéêôÞñåò
óùëÞíá.
bt20d13y
-- 93 --
3.1
ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ
Åðéôñåðüìåíç åðéâÜñõíóç óå
25 % äéÜëëåéøç, MMA
35 % äéÜëëåéøç, TIG
60 % äéÜëëåéøç
100 % äéÜëëåéøç
150 A/26 V
140 A/16 V
110 A/25 V
90 A/24 V
ÅðéëïãÞ Ýíôáóçò, TIG
ÅðéëïãÞ Ýíôáóçò, ÌÌÁ
3--150 A
3--150 A
Êëßóç ðáëìïý, áíïäéêÞ,
ñõèìéæüìåíç óôçí ðëáêÝôá êõêëþìáôïò
Êëßóç ðáëìïý, êáèïäéêÞ
0--5 s
0,1--10 s
Ðñïôñïöïäüôçóç áåñßïõ,
ñõèìéæüìåíç óôçí ðëáêÝôá êõêëþìáôïò
Ìåôáôñïöïäüôçóç áåñßïõ
0--5 s
5--20 s
ÔÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò
Éó÷ýò áíïéêôïý êõêëþìáôïò
ÐñáãìáôéêÞ éó×ýò, Ñ
óå ìÝãéóôï ñåýìá ÌÌÁ
ÖáéíïìÝíç éó÷ýò, S,
óå ìÝãéóôï ñåýìá ÌÌÁ
70--90 V
62 W
ÓõíôåëåóôÞò éó×ýïò, ìá÷ ñåýìá ÌÌÁ
Áðüäïóç, óå ìÝãéóôï ñåýìá ÌÌÁ
ÁóöÜëåéá, âñáäåßá
Êáëþäéï äéêôýïõ, åðéöÜíåéá
ÄéáóôÜóåéò ÌxÐxÕ
ÅÜñïò
0,6
0,79
16 A *
3x1,5 mm2
483x232x402 mm
17 kg
Êáôçãïñßá ðñïóôáóßáò
Êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò
IP 23
4,9 kW
8 kVa
*) Ïôáí êÜíåôå óõãêüëëçóç ìå ñåýìá ìÝPñé 100 Á, ìßá áóöÜëåéá âñáäåßáò
ôÞîåùò 10 Á åßíáé áñêåôÞ.
Ïé ðçãÝò ñåýìáôïò áíôáðïêñßíïíôáé óôéò áðáéôÞóåéò ôçò IEC 974-1
ÅðéöÜíåéá êáëùäßïõ óýìöùíá ìå ôéò óïõçäéêÝò ðñïäéáãñáöÝò.
Ôï óýìâïëï
óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç
óå ÷þñïõò ìå áõîçìÝíïõò êéíäýíïõò áðü çëåêôñéêü ñåýìá.
Ï IP--êþäéêáò äåß÷íåé ôçí êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò, äçë. ôï âáèìü ðñïóôáóßáò
áðü óôåñåÜ êáé õãñÜ áíôéêåßìåíá .
ÓõóêåõÞ ìå êþäéêá IP 23 ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óå êëåéóôü êáé áíïéêôü ÷þñï.
bt20d13y
-- 94 --
4
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
Áõôü ôï ðñïúüí åßíáé ðñïïñéóìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå åóùôåñéêü
ðåñéâÜëëïí ìðïñåß ôï ðñïúüí íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò
Ý÷åé åíèýíç ãéá ôç ëÞøç ôùí ó÷åôéêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
ÔÜóç äéêôýïõ
230 V 10 %, 1-öÜóç
Óõ÷íüôçôá ñåýìáôïò
50-60 Çz
ÁóöÜëåéá, âñáäåßá
16 Á*)
Êáëþäéï ñåýìáôïò, åðéöÜíåéá
3x1,5 mm2
Êáëþäéï óõãêüëëçóçò, åðéöÜíåéá
25 mm2
*) Óå óõãêüëëçóç ìå ìá÷ 100 Á áñêåß ìßá 10 Á âñáäåßá áóöÜëåéá.
*) Ìå çëåêôñéêÞ áóöÜëåéá âñáäåßáò ôÞîçò 16 Á, ìåã. 150 Á, êýêëï áðüäïóçò 25%
ãéá óõãêüëëçóç ÌÌÁ.
Ôá Handy Tig 150 äéáèÝôïõí áíôéóôÜèìéóç ôÜóçò äéêôýïõ, ðïõ óçìáßíåé üôé
10 % äéáêýìáíóç ôÜóçò äéêôýïõ ðñïêáëåß 0,2 % äéáêýìáíóç óôçí ôÜóç
óõãêüëëçóçò.
¼ôáí ôï êáëþäéï åßíáé ìáêñý êáé Ý÷åôå ðôþóç ôÜóåùò, áíôéêáôáóôÞóôå ôï ìå
Ýíá ÷ïíôñüôåñï, ãéá íá ìåéþóåôå ôçí ðôþóç ôçò ôÜóåùò.
1. ÔïðïèåôÞóôå ôï ìç÷Üíçìá óå êáôÜëëçëï ÷þñï êáé åëÝãîôå üôé ï áíïñèùôÞò
äåí óêåðÜæåôáé Þ åìðïäßæåôáé ç øýîç ôïõ.
2. ÅëÝãîôå üôé ôï ìç÷Üíçìá óõíäÝèçêå óå óùóôÞ ôÜóç äéêôýïõ.
Ãåéþóôå óýìöùíá ìå ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò.
3. ÓõíäÝóôå ôï ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï.
4. ÓõíäÝóôå ôïí TIG--êáõóôÞñá êáé ôï êáëþäéï óþìáôïò Þ ôçí êáëùäßùóç ãéá
ÌÌÁ- óõãêüëëçóç.
Ôï ìç÷Üíçìá åßíáé Ýôïéìï ãéá óõãêüëëçóç.
bt20d13y
-- 95 --
5
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
7
Óýíäåóç ìå áÝñéï, öëüãéóôñï TIG
2
Äéáêüðôçò ôñïöïäïóßáò
åíôüò/åêôüò ëåéôïõñãßáò
Êßôñéíç åíäåéêôéêÞ ëõPíßá
8
ÁêñïóùëÞíéï áåñßïõ (ãéá ôç óýíäåóç
ôçò öéÜëçò áåñßïõ)
3
yñüíïò áñíçôéêÞò êëßóçò
9
Óýíäåóç öëüãéóôñïõ/êáëùäßïõ
åðéóôñïöÞò, çëåêôñïäßïõ TIG
4
ÌïíÜäá
Áíýøùóçò--Ôüîïõ/HF/ÌÌÁ
10
5
6
Ñýèìéóç ôïõ ñåýìáôïò
Äéáêüðôçò óêáíäÜëçò,
öëüãéóôñï TIG
11
Óýíäåóç ôïõ êáëùäßïõ åðéóôñïöÞò
óôç óõãêüëëçóç TIG/óýíäåóç ôïõ
çëåêôñïäßïõ
Ößëôñï óêüíçò
1
Óôéò óõãêïëëÞóåéò ÌÌÁ, ôï êáëþäéï ôïõ çëåêôñïäßïõ óõíäÝåôáé óôçí õðïäïPÞ
10 êáé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò óôçí õðïäïPÞ 9.
Óôéò óõãêïëëÞóåéò TIG, ôï öëüãéóôñï TIG óõíäÝåôáé óôçí õðïäïPÞ 9 êáé ôï
êáëþäéï åðéóôñïöÞò óôçí õðïäïPÞ 10.
Ôï ìç÷Üíçìá åßíáé åöïäéáóìÝíï ìå áóöÜëåéá õðåñèÝñìáíóçò, ðïõ
åíåñãïðïéåßôáé óå õðåñâïëéêÞ áýîçóç ôçò èåñìïêñáóßáò.
Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ äéáêüðôåôáé ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò êáé áíÜâåé ç êßôñéíç
ëÜìðá. Ç áóöÜëåéá áðïêáèßóôáôáé áõôüìáôá ìüëéò ðÝóåé ç èåñìïêñáóßá ôïõ
ìç÷áíÞìáôïò.
bt20d13y
-- 96 --
Ôñüðïò ëåéôïõñãßáò
= HF
Müëéò ðáôçèåß ï äéáêüðôçò ôïõ êáõóôÞñá áñ÷ßæåé ç ñïÞ áåñßïõ. Ç ÇF-ìïíÜäá
îåêéíÜåé êáé ðáñÜãåé óðéíèÞñá ìåôáîý çëåêôñïäßïõ êáé õëéêïý óõãêüëëçóçò, ôï
áÝñéï éïíßæåôáé êáé äçìéïõñãåßôáé ôüîï. Ìüëéò óôáèåñïðïéçèåß ôï ôüîï
áðïóõíäÝåôáé áõôüìáôá ç ìïíÜäá ÇF.
Ôñüðïò ëåéôïõñãßáò
= MMA
Óå áõôü ôïí ôñüðï ëåéôïõñãßáò ôï ìçPÜíçìá ÝPåé ñõèìéóôåß ãéá óõãêüëëçóç ìå
åðåíäõìÝíá çëåêôñüäéá. Ç ìïíÜäá ÇÖ êáé ç Áíýøùóç ôüîïõ áðåíåñãïðïéïýíôáé
êáé ç ìïíÜäá ÈåñìÞò åêêßíçóçò ôþñá åíåñãïðïéåßôáé ãéá íá äþóåé ìåãáëýôåñï
ñåýìá ãéá ôçí Ýíáñîç ôçò óõãêüëëçóçò.
Ôñüðïò ëåéôïõñãßáò
= Áíýøùóç ôüîïõ
ôïðïèåôåßôå ôï çëåêôñüäéï ôïõ êáõóôÞñá óôç èÝóç, üðïõ è’ áñ÷ßóåé ç
óõãêüëëçóç, ðáôÜôå ôï äéáêüðôç ôïõ êáõóôÞñá êáé áíáóçêþíåôå ôïí êáõóôÞñá.
Ôï ôüîï äçìéïõñãåßôáé óôçí áôìüóöáéñá ôïõ ðñïóôáôåõôéêïý áåñßïõ.
yñçóéìïðïéþíôáò ôçí åíóùìáôùìÝíç ëåéôïõñãßá áýîçóçò êëßóçò ôï ñåýìá
áõîÜíåé óôçí ðñïñõèìéóìÝíç ôéìÞ. Ïôáí èÝëåôå íá óôáìáôÞóåôå ôç óõãêüëëçóç
áðåëåõèåñþóôå ôï äéáêüðôç êáé ôï ñåýìá ìåéþíåôáé óéãÜ-óéãÜ ìå ôïí
ðñïñõèìéóìÝíï Pñüíï ìåßùóçò.
1. ÔïðïèåôÞóôå¯ôï¯çëåêôñüäéï¯ôïõ
êáõóôÞñá¯óôï¯ôåìÜ÷éï¯åñãáóßáò.
2. ÐéÝóôå¯ôï¯äéáêüðôç
ôïõ¯êáõóôÞñá.
3. Ãýñôå¯ëéãÜêé¯ôïí¯êáõóôÞñá,
áíáóçêþóôå êáé¯Ýíá¯çëåêôñéêü¯
ôüîï¯Ý÷åé¯ðáñá÷èåé.
4. Ìüëéò¯ôåëåéþóåôå-áöÞóôå¯ôï¯äéáêüðéç.
bt20d13y
-- 97 --
6
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Ôá Handy Tig 150 äåí ÷ñåéÜæïíôáé
êáé ìåãÜëç óõíôÞñçóç. ÓõíÞèùò
öôÜíåé ìéá äõï öïñÝò ôï ÷ñüíï
íá ôá êáèáñßæåé êáíåßò áðü óêüíç,
ìå ðåðéåóìÝíï áÝñá êáé íá
êáèáñßæåôáé ôáêôéêÜ ôï ößëôñï
ôçò óêüíçò. Áí ç óõóêåõÞ
âñßóêåôáé óå ÷þñï ðïõ óêïíßæåôáé
ðïëý Þ õðÜñ÷ïõí ðïëëÝò
áêáèáñóßåò,
öõóéêÜ ðñÝðåé ç êáèáñéüôçôá íá
ãßíåôáé óõ÷íüôåñá. ÎåìïíôÜñéóìá
ößëôñïõ.
7
ÎåìïíôÜñéóìá ößëôñïõ.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÅÓ ÁÍÔÁËÁÊÔÉÊ
Åéâëßá ïäçãéþí óõíôÞñçóçò êáé êáôÜëïãïõò áíôáëëáêôéêþí ìðïñåßôå íá
ðñïìçèåõôåßôå áðü áíôéðñüóùðï ôçò ESAB, äåßôå óôçí ôåëåõôáßá óåëßäá ôïõ
åíôýðïõ.
Óôçí ðáñáããåëßá íá áíáãñÜöåôáé ï ôýðïò êáé ï áñéèìüò ìçáíÞìáôïò êáèþò êáé
ôï üíïìá êáé ï áñéèìüò ôïõ áíôáëëáêôéêïý óýìöùíá ìå ôïí êáôÜëïãï. Åôóé
äéåõêïëýíåôå ôçí åîõðçñÝôçóç êáé åîáóöáëßæåôå ðáñÜäïóç óùóôïý
áíôáëëáêôéêïý.
8
ÁÎÅÓÏÕÁÑ
Åáãüíé ãéá öéÜëç áåñßïõ 5 ëßôñùí . . . .
Åáãüíé ãéá öéÜëç áåñßïõ 10-50 ëßôñùí .
OôÞñéãìá¯ãéܯâáãüíé 10-50ë . . . . . . . . .
Êáëþäéï óõãêüëëçóçò, 5 ìÝôñá . . . . . .
0468
0456
0457
0468
530
804
872
539
880
880
001
880
Oäçãéåò¯áíýøùóçò
TIG-êáíäôÞñáò
HW17R, 4 ìÝôñá ìå OKC-óýíäåóç . . . . . . . . . . . . . . . . . 0588 000 722
Óôïéåßá ãéá Üëëïõò êáõóôÞñåò TIG êáé ôçëååéñéóôÞñéá õðÜñïõí óå îåùñéóôÜ
åíçìåñùôéêÜ öýëëá.
bt20d13y
-- 98 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising