ESAB LTU 150 User manual


Add to my manuals
10 Pages

advertisement

ESAB LTU 150 User manual | Manualzz

Handy Tig 150

LTU 150

112101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Instruction manual Betriebsanweisung Manuel d’instructions

0457 610 001 981026

Gebruiksaanwijzing Instrucciones de uso Istruzioni per l’uso Manual de instruções Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò Instrukjca obs³ugi

Valid for Serial NO 750 XXX--XXXX

SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59 67 75 83 3 11 19 27 35 43 51 ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91 POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99 Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.

Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.

Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Rights reserved to alter specifications without notice.

Änderungen vorbehalten.

Sous réserve de modifications sans avis préalable.

Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.

Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.

Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.

-- 2 --

ÅËËÇÍÉÊÁ

1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1

ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ 6 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÅÓ ÁÍÔÁËÁÊÔÉÊ 8 ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÐÉÍÁÊÁÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92 92 93

94

95 96 98 98 98 108 109 109 111

TOCy

-- 91 --

1 ÏÄÇÃÉÅÓ

ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ

Ç Esab Welding Equipment AB, 695 81 Lax å Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç oôé ç ðçãÞ óõãêïëëçôéêïý ñåýìáôïò âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï óôáíôáñô ÅÍ 60974-1 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò (73/23/ÅÅC) êáé ôçí ðñïóèÞêç (93/68/ÅÅC) âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô EN 50199 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò (89/336/EEC) êáé ôçí ðñïóèÞêç (93/68/EEC).

LTU 150 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 750 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Laxå 97--12--04 Paul Karlsson Managing Director Esab Welding Equipment AB 695 81 LAXÅ SWEDEN Tel: + 46 584 81000 Fax: + 46 584 12336

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÅÑÃÏÄÏÔÇ ÓÁÓ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÓÁÓ Ç ÓÅ ÁËËÏÕÓ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÑÃÁÆÅÓÔÅ ÌÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÁÊÏËÏÕèÅÉÔÅ ÔÉÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÏÕ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÏÍ ÏÉ ÏÐÏÉÅÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÔÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.

ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.

S ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.

S Ìçí áããßæåôå åíåñãÜ çëåêôñéêÜ êáëþäéá Þ çëåêôñüäéá ìå áêÜëõðôç åðéäåñìßäá Þ õãñü ðñïïôáôåõôéêü åîïðëéóìü.

S S Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.

Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.

ÊÁÐÍÏÉ ÊÁÉ ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ - Ìðïñåß íá âëÜøïõí ôçí õãåßá óáò.

S Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.

S Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.

ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé åãêáýìáôá óôï äÝñìá.

S ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êñÜíïò ìå ößëôñï êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôéêü ñïõ÷éóìü.

S Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá ðáñáâÜí Þ ðñïóôáôåõôéêÝò ðïäéÝò.

ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ

S Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Âåâáéùèåßôå, ðñéí áñ÷ßóåôå ôçí åñãáóßá, üôé äåí õðÜñ÷ïõí ãýñù óáò åýöëåêôá õëéêÜ.

ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ

S Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò áêïÞò.

S Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.

ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÂËÁÂÇÓ - ÆçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.

ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÌÁÈÅÔÅ ÊÁËÁ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÑÉÍ ÔÇÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.

ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÑÉÔÁ ÐÑÏÓÙÐÁ !

bt20d13y

-- 92 --

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ

ÐÑÏÓÏ

y

Ç! ¼ëåò ïé åããõÞóåéò ôïõ ìçáíÞìáôïò ðáýïõí íá éóýïõí, áí ï ðåëÜôçò êáôÜ ôï äéÜóôçìá ðïõ éóýïõí ïé åããõÞóåéò åðÝìâåé óôï ìçÜíçìá ãéá íá êÜíåé äéïñèþóåéò óöáëìÜôùí.

Ôï ìïíôÝëï âáóßæåôáé óôçí ôåPíïëïãßá ôùí áíôéóôñïöÝùí êáé ðñïïñßæåôáé ãéá óõãêïëëÞóåéò TIG

Handy Tig 150

åßíáé Ýíáò åýPñçóôïò áíïñèùôÞò óõãêïëëÞóåùí ðïõ êáé óõãêïëëÞóåéò ìå åðåíäõìÝíá çëåêôñüäéá.

Ç ôåPíïëïãßá áíôéóôñïöÝùí óõíåéóöÝñåé óôç PáìçëÞ êáôáíÜëùóç åíÝñãåéáò êáé ôï ìéêñü âÜñïò êáé äéáóôÜóåéò.

Ï ðñïçãìÝíïò çëåêôñïíéêüò óPåäéáóìüò åðéôñÝðåé ãñÞãïñåò ñõèìßóåéò êáé PáñáêôçñéóôéêÜ óõãêüëëçóçò ðñþôçò ôÜîåùò.

Ï

Handy Tig 150

åðéóôñïöÞò 3 ðáñÝPåôáé ðëÞñçò ìå êáëþäéï ñåýìáôïò 3 ìÝôñùí, êáëþäéï ìÝôñùí, 1 óõíäåôÞñá êáëùäßïõ, óùëÞíá áåñßïõ êáé óöéêôÞñåò óùëÞíá.

bt20d13y

-- 93 --

3.1

ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ

Åðéôñåðüìåíç åðéâÜñõíóç óå 25 % äéÜëëåéøç, MMA 35 % 60 % äéÜëëåéøç, äéÜëëåéøç TIG 100 % äéÜëëåéøç ÅðéëïãÞ Ýíôáóçò, TIG ÅðéëïãÞ Ýíôáóçò, ÌÌÁ Êëßóç ðáëìïý, áíïäéêÞ, ñõèìéæüìåíç óôçí ðëáêÝôá êõêëþìáôïò Êëßóç ðáëìïý, êáèïäéêÞ Ðñïôñïöïäüôçóç áåñßïõ , ñõèìéæüìåíç óôçí ðëáêÝôá êõêëþìáôïò Ìåôáôñïöïäüôçóç áåñßïõ ÔÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò Éó÷ýò áíïéêôïý êõêëþìáôïò ÐñáãìáôéêÞ éó×ýò, Ñ óå ìÝãéóôï ñåýìá ÌÌÁ ÖáéíïìÝíç éó÷ýò, S , óå ìÝãéóôï ñåýìá ÌÌÁ ÓõíôåëåóôÞò éó×ýïò, ìá÷ ñåýìá ÌÌÁ Áðüäïóç, óå ìÝãéóôï ñåýìá ÌÌÁ ÁóöÜëåéá, âñáäåßá Êáëþäéï äéêôýïõ, åðéöÜíåéá ÄéáóôÜóåéò Ì x Ð x Õ ÅÜñïò 150 A/26 V 140 A/16 V 110 A/25 V 90 A/24 V 3--150 A 3--150 A 0--5 s 0,1--10 s 0--5 s 5--20 s 70--90 V 62 W 4,9 kW 8 kVa 0,6 0,79 16 A * 3x1,5 mm 2 483x232x402 mm 17 kg Êáôçãïñßá ðñïóôáóßáò Êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò IP 23 *) Ïôáí êÜíåôå óõãêüëëçóç ìå ñåýìá ìÝPñé 100 Á, ìßá áóöÜëåéá âñáäåßáò ôÞîåùò 10 Á åßíáé áñêåôÞ.

Ïé ðçãÝò ñåýìáôïò áíôáðïêñßíïíôáé óôéò áðáéôÞóåéò ôçò

ÅðéöÜíåéá êáëùäßïõ óýìöùíá ìå ôéò óïõçäéêÝò ðñïäéáãñáöÝò.

IEC 974-1

Ôï óýìâïëï óå ÷þñïõò ìå áõîçìÝíïõò êéíäýíïõò áðü çëåêôñéêü ñåýìá.

Ï

IP--

óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç êþäéêáò äåß÷íåé ôçí êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò, äçë. ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü óôåñåÜ êáé õãñÜ áíôéêåßìåíá .

ÓõóêåõÞ ìå êþäéêá

IP 23

ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óå êëåéóôü êáé áíïéêôü ÷þñï.

bt20d13y

-- 94 --

4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

Áõôü ôï ðñïúüí åßíáé ðñïïñéóìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå åóùôåñéêü ðåñéâÜëëïí ìðïñåß ôï ðñïúüí íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé åíèýíç ãéá ôç ëÞøç ôùí ó÷åôéêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.

ÔÜóç äéêôýïõ Óõ÷íüôçôá ñåýìáôïò 230 V 50-60 Ç z 10 %, 1-öÜóç ÁóöÜëåéá, âñáäåßá Êáëþäéï ñåýìáôïò, åðéöÜíåéá Êáëþäéï óõãêüëëçóçò, åðéöÜíåéá 16 Á*) 3 x1 ,5 mm 2 25 mm 2 *) Óå óõãêüëëçóç ìå ìá÷ 100 Á áñêåß ìßá 10 Á âñáäåßá áóöÜëåéá.

*) Ìå çëåêôñéêÞ áóöÜëåéá âñáäåßáò ôÞîçò 16 Á, ìåã. 150 Á, êýêëï áðüäïóçò ãéá óõãêüëëçóç ÌÌÁ.

25 % Ôá Handy Tig 150 äéáèÝôïõí áíôéóôÜèìéóç ôÜóçò äéêôýïõ, ðïõ óçìáßíåé üôé 10 % äéáêýìáíóç ôÜóçò äéêôýïõ ðñïêáëåß 0,2 % äéáêýìáíóç óôçí ôÜóç óõãêüëëçóçò.

¼ôáí ôï êáëþäéï åßíáé ìáêñý êáé Ý÷åôå ðôþóç ôÜóåùò, áíôéêáôáóôÞóôå ôï ìå Ýíá ÷ïíôñüôåñï, ãéá íá ìåéþóåôå ôçí ðôþóç ôçò ôÜóåùò.

1.

2.

3.

4.

ÔïðïèåôÞóôå ôï ìç÷Üíçìá óå êáôÜëëçëï ÷þñï êáé åëÝãîôå üôé ï áíïñèùôÞò äåí óêåðÜæåôáé Þ åìðïäßæåôáé ç øýîç ôïõ.

ÅëÝãîôå üôé ôï ìç÷Üíçìá óõíäÝèçêå óå óùóôÞ ôÜóç äéêôýïõ.

Ãåéþóôå óýìöùíá ìå ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò.

ÓõíäÝóôå ôï ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï.

ÓõíäÝóôå ôïí TIG- êáõóôÞñá êáé ôï êáëþäéï óþìáôïò Þ ôçí êáëùäßùóç ãéá ÌÌÁ- óõãêüëëçóç.

Ôï ìç÷Üíçìá åßíáé Ýôïéìï ãéá óõãêüëëçóç.

bt20d13y

-- 95 --

5 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

1 2 Äéáêüðôçò ôñïöïäïóßáò åíôüò/åêôüò ëåéôïõñãßáò Êßôñéíç åíäåéêôéêÞ ëõPíßá 7 8 Óýíäåóç ìå áÝñéï, öëüãéóôñï TIG ÁêñïóùëÞíéï áåñßïõ (ãéá ôç óýíäåóç ôçò öéÜëçò áåñßïõ) 3 4 yñüíïò áñíçôéêÞò êëßóçò ÌïíÜäá Áíýøùóçò--Ôüîïõ/ HF /ÌÌÁ 9 10 Óýíäåóç öëüãéóôñïõ/êáëùäßïõ åðéóôñïöÞò, çëåêôñïäßïõ TIG Óýíäåóç ôïõ êáëùäßïõ åðéóôñïöÞò óôç óõãêüëëçóç TIG /óýíäåóç ôïõ çëåêôñïäßïõ Ößëôñï óêüíçò 5 6 Ñýèìéóç ôïõ ñåýìáôïò Äéáêüðôçò óêáíäÜëçò, öëüãéóôñï TIG 11 Óôéò óõãêïëëÞóåéò ÌÌÁ, ôï êáëþäéï ôïõ çëåêôñïäßïõ óõíäÝåôáé óôçí õðïäïPÞ

10

êáé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò óôçí õðïäïPÞ

9

.

Óôéò óõãêïëëÞóåéò TIG , ôï öëüãéóôñï TIG óõíäÝåôáé óôçí õðïäïPÞ

9

êáé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò óôçí õðïäïPÞ

10

.

Ôï ìç÷Üíçìá åßíáé åöïäéáóìÝíï ìå áóöÜëåéá õðåñèÝñìáíóçò, ðïõ åíåñãïðïéåßôáé óå õðåñâïëéêÞ áýîçóç ôçò èåñìïêñáóßáò.

Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ äéáêüðôåôáé ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò êáé áíÜâåé ç êßôñéíç ëÜìðá. Ç áóöÜëåéá áðïêáèßóôáôáé áõôüìáôá ìüëéò ðÝóåé ç èåñìïêñáóßá ôïõ ìç÷áíÞìáôïò.

bt20d13y

-- 96 --

Ôñüðïò ëåéôïõñãßáò

=

HF

M üëéò ðáôçèåß ï äéáêüðôçò ôïõ êáõóôÞñá áñ÷ßæåé ç ñïÞ áåñßïõ. Ç ÇF-ìïíÜäá îåêéíÜåé êáé ðáñÜãåé óðéíèÞñá ìåôáîý çëåêôñïäßïõ êáé õëéêïý óõãêüëëçóçò, ôï áÝñéï éïíßæåôáé êáé äçìéïõñãåßôáé ôüîï. Ìüëéò óôáèåñïðïéçèåß ôï ôüîï áðïóõíäÝåôáé áõôüìáôá ç ìïíÜäá ÇF.

Ôñüðïò ëåéôïõñãßáò

=

MMA

Óå áõôü ôïí ôñüðï ëåéôïõñãßáò ôï ìçPÜíçìá ÝPåé ñõèìéóôåß ãéá óõãêüëëçóç ìå åðåíäõìÝíá çëåêôñüäéá. Ç ìïíÜäá ÇÖ êáé ç Áíýøùóç ôüîïõ áðåíåñãïðïéïýíôáé êáé ç ìïíÜäá ÈåñìÞò åêêßíçóçò ôþñá åíåñãïðïéåßôáé ãéá íá äþóåé ìåãáëýôåñï ñåýìá ãéá ôçí Ýíáñîç ôçò óõãêüëëçóçò.

Ôñüðïò ëåéôïõñãßáò

=

Áíýøùóç ôüîïõ

ôïðïèåôåßôå ôï çëåêôñüäéï ôïõ êáõóôÞñá óôç èÝóç, üðïõ è’ áñ÷ßóåé ç óõãêüëëçóç, ðáôÜôå ôï äéáêüðôç ôïõ êáõóôÞñá êáé áíáóçêþíåôå ôïí êáõóôÞñá.

Ôï ôüîï äçìéïõñãåßôáé óôçí áôìüóöáéñá ôïõ ðñïóôáôåõôéêïý áåñßïõ.

yñçóéìïðïéþíôáò ôçí åíóùìáôùìÝíç ëåéôïõñãßá áýîçóçò êëßóçò ôï ñåýìá áõîÜíåé óôçí ðñïñõèìéóìÝíç ôéìÞ. Ïôáí èÝëåôå íá óôáìáôÞóåôå ôç óõãêüëëçóç áðåëåõèåñþóôå ôï äéáêüðôç êáé ôï ñåýìá ìåéþíåôáé óéãÜ-óéãÜ ìå ôïí ðñïñõèìéóìÝíï Pñüíï ìåßùóçò.

1.

êáõóôÞñá¯óôï¯ôåìÜ÷éï¯åñãáóßáò.

3.

ÔïðïèåôÞóôå¯ôï¯çëåêôñüäéï¯ôïõ Ãýñôå¯ëéãÜêé¯ôïí¯êáõóôÞñá , áíáóçêþóôå êáé¯Ýíá¯çëåêôñéêü¯ ôüîï¯Ý÷åé¯ðáñá÷èåé .

2.

ÐéÝóôå¯ôï¯äéáêüðôç ôïõ¯êáõóôÞñá .

4.

Ìüëéò¯ôåëåéþóåôå - áöÞóôå¯ôï¯äéáêüðéç .

bt20d13y

-- 97 --

6 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

Ôá Handy Tig 150 äåí ÷ñåéÜæïíôáé êáé ìåãÜëç óõíôÞñçóç .

ÓõíÞèùò öôÜíåé ìéá äõï öïñÝò ôï ÷ñüíï íá ôá êáèáñßæåé êáíåßò áðü óêüíç , ìå ðåðéåóìÝíï áÝñá êáé íá êáèáñßæåôáé ôáêôéêÜ ôï ößëôñï ôçò óêüíçò áêáèáñóßåò .

Áí ç óõóêåõÞ âñßóêåôáé óå ÷þñï ðïõ óêïíßæåôáé ðïëý Þ õðÜñ÷ïõí ðïëëÝò , öõóéêÜ ðñÝðåé ç êáèáñéüôçôá íá ãßíåôáé óõ÷íüôåñá .

ÎåìïíôÜñéóìá ößëôñïõ .

ÎåìïíôÜñéóìá ößëôñïõ .

7 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÅÓ ÁÍÔÁËÁÊÔÉÊ

Åéâëßá ïäçãéþí óõíôÞñçóçò êáé êáôÜëïãïõò áíôáëëáêôéêþí ìðïñåßôå íá ðñïìçèåõôåßôå áðü áíôéðñüóùðï ôçò ESAB , äåßôå óôçí ôåëåõôáßá óåëßäá ôïõ åíôýðïõ.

Óôçí ðáñáããåëßá íá áíáãñÜöåôáé ï ôýðïò êáé ï áñéèìüò ìçáíÞìáôïò êáèþò êáé ôï üíïìá êáé ï áñéèìüò ôïõ áíôáëëáêôéêïý óýìöùíá ìå ôïí êáôÜëïãï. Åôóé äéåõêïëýíåôå ôçí åîõðçñÝôçóç êáé åîáóöáëßæåôå ðáñÜäïóç óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.

8 ÁÎÅÓÏÕÁÑ

Åáãüíé ãéá öéÜëç áåñßïõ 5 ëßôñùí . . . .

Åáãüíé ãéá öéÜëç áåñßïõ 10-50 ëßôñùí .

OôÞñéãìá¯ãéܯâáãüíé 10-50ë . . . . . . . . .

Êáëþäéï óõãêüëëçóçò, 5 ìÝôñá . . . . . .

0468 530 880 0456 804 880 0457 872 001 0468 539 880 Oäçãéåò¯áíýøùóçò

TIG-êáíäôÞñáò

HW17R, 4 ìÝôñá ìå OKC-óýíäåóç åíçìåñùôéêÜ öýëëá.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

0588 000 722 Óôïéåßá ãéá Üëëïõò êáõóôÞñåò TIG êáé ôçëååéñéóôÞñéá õðÜñïõí óå îåùñéóôÜ bt20d13y

-- 98 --

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement