ESAB | LTU 150 | Instruction manual | ESAB LTU 150 Brugermanual

ESAB LTU 150 Brugermanual
Handy Tig 150
LTU 150
112101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0457 610 001
981026
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukjca obs³ugi
Valid for Serial NO 750 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
-- 2 --
NORSK
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
21
3.1 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
4 INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
8 TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
DELELISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
TOCn
-- 19 --
NO
1
DIREKTIV
FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, forsikrer på eget ansvar at
sveisestrømkilde LTU 150 fra serienummer 750 er i samsvar med standard EN
60974--1 i overensstemmelse med bestemmelsene i direktiv (73/23/EØF) med tillegg
(93/68/EØF) og standard EN 50199 i overensstemmelse med bestemmelsene i direktiv (89/336/EØF) med tillegg (93/68/EØF).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--12--04
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SIKKERHET
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppe. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØJ -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
bt20d13n
-- 20 --
NO
3
INNLEDNING
OBS! All garantiplikt fra leverandøren faller bort hvis kunden selv, i løpet av
garantitiden, gjør inngrep i maskinen for å reparere eventuelle feil.
Handy Tig 150 er en likeretter for sveising bygget på omformerteknikk og beregnet på
TIG--sveising og sveising med dekkede elektroder.
Omformerteknikken bidrar til lavt energiforbruk, lav vekt og små dimensjoner. Avansert
elektronikk gir bl.a. hurtig regulering og sveiseegenskaper i toppklasse.
Handy Tig 150 leveres komplett med 3 meter nettkabel, 3 meter returlederkabel,
1 stk kabelkopling, gasslange og slangeklemmer.
bt20d13n
-- 21 --
NO
3.1
TEKNISKE DATA
Tillatt belastning ved
25 % intermittens, MMA
35 % intermittens, TIG
60 % intermittens
100 % intermittens
150 A/26 V
140 A/16 V
110 A/25 V
90 A/24 V
Justeringsområde, TIG
Justeringsområde, MMA
3--150 A
3--150 A
Slope up, justerbar på kretskortet
Slope down
0--5 s
0,1--10 s
Gassens forstrømningstid, justerbar på kretskortet
Gassens etterstrømningstid
0--5 s
5--20 s
Tomgangsspenning
Tomgangseffekt
Aktiv effekt, P,
ved maks. strøm MMA
Tilsynelatende effekt, S,
ved maks. strøm MMA
70--90 V
62 W
Effektfaktor, ved maks. strøm MMA
Nytteeffekt, ved maks. strøm MMA
Sikring, treg
Nettkabel, tverrsnitt
Dimensjon lxbxh
Vekt
0,6
0,79
16 A *
3x1,5 mm2
483x232x402 mm
17 kg
Brukerklasse
Beskyttelsesklasse
IP 23
4,9 kW
8 kVa
*) Ved sveising med maks. 100 A behøves kun 10 A treg sikring.
Sveisestrømkilderna oppfyller standarden IEC 974-- 1
Tverrsnittet for nettkabler er i overensstemmelse med svenske forskrifter.
Symbolet
innebærer at strømkilden er konstruert for bruk i utrymme med forhøjd
elektrisk fare.
IP--koden angir kapslingsklasse, dvs. graden av vern mot inntrenging av faste stoffer
og vann.
Maskiner merket IP 23 er konstruert for bruk innendørs og utendørs.
bt20d13n
-- 22 --
NO
4
INSTALLERING
ADVARSEL
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet
forårsake radiostøy. Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
Nettspenning
Nettfrekvens
Sikring, treg
Nettkabel, tverrsnitt
Sveisekabel, tverrsnitt
230 V ¦10 %, 1--fas
50--60 Hz
16 A*)
3x1,5 mm2
25 mm2
*) Ved sveising med maks. 100 A er det tilstrekkelig med en 10 A treg sikring.
*) Med 16 A treg sikring, maks 150 A 25 % intermittens ved MMA--sveising.
Handy Tig 150 har nettspenningskompensering, noe som innebærer at ¦10 %
variasjon i nettspenningen bare medfører ¦0,2 % variasjon i sveisespenningen.
For å redusere spenningsfallet ved bruk av lang nettkabel kan det være passende å
velge en kabel med større tverrsnitt.
1.
2.
3.
4.
Plasser utstyret på egnet sted og kontroller at likeretteren ikke er tildekket eller
plassert slik at det hindrer kjøling.
Kontroller at maskinen koples til riktig nettspenning.
Jording må bare skje i overensstemmelse med gjeldende forskrifter.
Kopl til dekkgass.
Kopl TIG--pistol og returledning eller koplinger for MMA--sveising.
Maskinen er nå klar for sveising.
bt20d13n
-- 23 --
NO
5
DRIFT
1
2
3
Hovedstrømbryter
Gul indikasjonslampe
Slope--down--tid
7
8
9
4
Lift--Arc/HF--enhet/MMA
10
5
6
Strøminnstilling
Pistolkontakt, TIG--brenner
11
Gasstilkopling, TIG--brenner
Gassnippel (tilkopling av gassflaske)
Tilkopling av TIG--brenner/returledning,
elektrode
Tilkopling av returledning ved TIG--sveising/tilkopling av elektrode
Støvfilter
Ved MMA--sveising koples elektrodeledningen til uttak 10 og returledningen til uttak
9.
Ved TIG--sveising koples TIG--brenneren til uttak 9 og returledningen til uttak 10.
For at du skal slippe å tenke på faren for overbelastning, er det innebygd en
termosikring som løser ut hvis temperaturen blir for høy.
Når dette skjer blir sveisestrømmen brutt og den gule varsellampen blir tent. Når
temperaturen synker, tilbakestilles termosikringen automatisk.
bt20d13n
-- 24 --
NO
Läge
= HF--enhet till.
Når brennerbryteren trykkes inn. strømmer gassen. HF--enheten slås på og danner
en gnist mellom elektrode og sveisemateriale, gassen ioniseres og en
lysbue oppstår. Når lysbuen har stabilisert seg, koples HF--enheten automatisk ut.
Läge
= MMA.
I denne stillingen er maskinen forberedt for sveising med belagte elektroder.
HF--enheten og Lift--Arc er koplet ut, og Hot--startenheten er nå aktivert for å gi
høyere strøm ved start.
Läge
= Lift-- Arc.
Dette betyr at man plasserer brennerens elektrode på det stedet der sveisestarten
ønskes, trykker inn pistolavtrykkeren og løfter brenneren. Dermed
dannes en lysbue.
Ved den innebygde slope--up--funksjonen stiger nå strømmen til den innstilte
verdien. Når man vil slutte sveisingen slippes kontakten, og strømmen reguleres
sakte ned i samsvar med den innstilte slope--down--tiden.
1. Plasser pistolens elektrode
mot arbeidsstykket.
2. Trykk inn pistolavtrykkeren.
3. Hold pistolen litt skrå, løft,
og det dannes en lysbue.
4. Ved avslutning--slipp
pistolavtrykkeren.
bt20d13n
-- 25 --
NO
6
VEDLIKEHOLD
Handy Tig 150 trenger normalt ikke
vedlikehold. Vanligvis er det nok å
blåse den ren med trykkluft én gang
i året, og rengjøre støvfilteret
regelmessig.
Hvis den er plassert i støvete miljø,
bør renblåsing og filterrengjøring
skje oftere.
7
Demontering av filter.
BESTILLING AV RESERVEDELER
Servicemanual og reservedelsfortegnelse bestilles hos nærmeste ESAB
repræsentant. Se sidste side i denne publikation.
Ved bestilling skal anføres maskintype, maskinnummer samt betegnelse og
reservedelsnummer ifølge reservedelsfortegnelsen. Det letter ekspeditionen og
sikrer korrekt levering.
8
TILBEHØR
Vogn til 5 l gassflaske . . . . . . . . . . . . . . . .
Vogn til 10--50 l gassflaske . . . . . . . . . . . .
Holder til vogn 10--50 l . . . . . . . . . . . . . . . .
Sveiseledning, 5 meter . . . . . . . . . . . . . . . .
0468 530 880
0456 804 880
0457 872 001
0468 539 880
Løfteanvisning
TIG-- brenner:
HW17R, 4 meter med OKC--tilkopling . . . . . . . . . . . . . . . 0588 000 722
Opplysninger om andre TIG--pistoler og fjernstyringsenheter finnes i egne brosjyrer.
bt20d13n
-- 26 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising