ESAB | LTP 450 | Instruction manual | ESAB LTP 450 Používateľská príručka

ESAB LTP 450 Používateľská príručka
PROTIG 450
LTP 450
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0456 634 101
981019
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for Serial NO 839 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
ÅËËÇÍÉÊÁ
1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åîïðëéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êïõôß ðñïãñáììáôéóìïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÅöáñìïãÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171
172
172
172
173
4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÔïðïèÝôçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÓõíäÝóôå ôï ìå ôï äßêôõï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Õðüëïéðåò óõíäÝóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áíôßóôáóç ðñïóáñìïãÞò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óýíäåóç ðëÞñïõò óõóôÞìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173
174
174
175
176
177
5 ËÅÉÔÏÕÑÃßÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¼ñãáíï åëÝã÷ïõ êáé óýíäåóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êýêëùìá øõêôéêïý íåñïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðñïóôáóßá õðåñèÝñìáíóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁéóèçôÞñáò ñïÞò, íåñü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÅëåãêôÞò ñïÞò, áÝñéï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ìçíýìáôá âëÜâçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178
178
179
179
179
179
179
6 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
6.1
6.2
6.3
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¸ëåã÷ïò êáé êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÃÝìéóìá øõêôéêïý õãñïý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180
180
180
7 ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181
185
186
188
189
TOCy
-- 169 --
1
ÏÄÇÃÉÅÓ
ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ
Ç Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç
oôé ç ðçãÞ óõãêïëëçôéêïý ñåýìáôïò LTP 450 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 737
âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô ÅÍ 60974 1 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò
ïäçãßáò 73/23/ÅÅC êáé ôçí ðñïóèÞêç 93/68/ÅÅC. âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï
ïôáíôáñô EN 50199 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò 89/336/EEC êáé ôçí
ðñïóèÞêç 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--09--04
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
ÁÓÖÁËÅÉÁ
Ï ÷åéñéóôÞò åíüò áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ ÅSÁ Ý÷åé ôçí ôåëéêÞ åõèýíç ãéá ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ôùí
ðñïóþðùí, ðïõ åñãÜæïíôáé ìå ôï óýóôçìá Þ óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ.
Ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá åêðëçñþíïõí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ èÝôïíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï áõôüìáôïõ
óõãêïëëçôÞ.
Ôï ðåñéå÷üìåíï áõôþí ôùí óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí
ðñïäéáãñáöþí, ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.
ÊÜèå ÷åéñéóìüò ðñÝðåé íá ãßíåôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ôï ïðïßï åßíáé êáëÜ êáôáôïðéóìÝíï óôç
ëåéôïõñãßá ôïõ áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ.Åíáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ìéá áíþìáëç
êáôÜóôáóç, ç ïðïßá ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé æçìéÝò ôüóï óôï ÷åéñéóôÞ üóï êáé óôï ìç÷áíïëïãéêü åîïðëéóìü.
1.
¼ëï ôï ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí áõôüìáôï óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ:
S
ôï ÷åéñéóìü ôïõ
S
ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç
S
ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò
S
óõãêüëëçóç
2.
Ï ÷åéñéóôÞò íá öñïíôßæåé íá äéáðéóôþíåé üôé:
S
ðñéí âÜëåé óå ëåéôïõñãßá ôïí áõôüìáôï óõãêïëëçôÞ êáíåßò Üó÷åôïò äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï
ëåéôïõñãßáò ôïõ.
S
êáíÝíá ðñüóùðï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.
3.
Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé:
S
íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ
S
äåí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.
4.
Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.
S
×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí ðñïóùðéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü ðïõ áðáéôåßôáé, ð÷.
ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.
S
öñïíôßóôå íá ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá ðïõ ìðïñåß íá óêáëþóïõí, ð÷. æþíåò, âñá÷éüëéá,
äá÷ôõëßäéá êëð. Þ ðïõ ìðïñåß íá êáïýí êáé íá óáò ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.
5.
ÄéÜöïñá
S
ÅëÝãîôå üôé ïé ãåéþóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.
S
ÅðåìâÜóåéò óå çëåêôñéêÝò ìïíÜäåò åðéôñÝðåôáé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü áñìüäéï ðñïóùðéêü.
S
Ï áðáñáßôçôïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá âñßóêåôáé óå ìÝñïò åýêïëï, ãíùóôü óå
üëïõò êáé óå îåêÜèáñá óçìåéùìÝíç èÝóç.
S
Äåí åðéôñÝðåôáé ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ, üôáíâñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
dpa7d1ya
-- 170 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÓÁÓ Ç ÓÅ ÁËËÏÕÓ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÑÃÁÆÅÓÔÅ ÌÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÁÊÏËÏÕèÅÉÔÅ ÔÉÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÏÕ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÏÍ
ÅÑÃÏÄÏÔÇ ÓÁÓ ÊÁÉ ÏÉ ÏÐÏÉÅÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÔÉÊÏ
ÊÅÉÌÅÍÏ ÔÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå åíåñãÜ çëåêôñéêÜ êáëþäéá Þ çëåêôñüäéá ìå áêÜëõðôç åðéäåñìßäá Þ õãñü
ðñïïôáôåõôéêü åîïðëéóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÊÁÐÍÏÉ ÊÁÉ ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ - Ìðïñåß íá âëÜøïõí ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé åãêáýìáôá óôï
äÝñìá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êñÜíïò ìå ößëôñï êáé öïñÜôå
ðñïóôáôåõôéêü ñïõ÷éóìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá ðáñáâÜí Þ ðñïóôáôåõôéêÝò ðïäéÝò.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Âåâáéùèåßôå, ðñéí áñ÷ßóåôå ôçí
åñãáóßá, üôé äåí õðÜñ÷ïõí ãýñù óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÂËÁÂÇÓ - ÆçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÌÁÈÅÔÅ ÊÁËÁ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÑÉÍ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÑÉÔÁ ÐÑÏÓÙÐÁ !
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
3.1
ÃåíéêÜ
To LTP 450 åßíáé ìéá ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ôýðïõ áíüñèùóçò, ðïõ åßíáé
êáôáóêåõáóìÝíç ãéá áõôïìáôç óõãêüëëçóç ôýðïõ TIG. ÕðÜñ÷åé óå äõï
äéáöïñåôéêïýò ôýðïõò:
S
LTP 450 ÷ùñßò ìåôáó÷çìáôéóôÞ äéêôýïõ, ðïõ ìðïñåß íá óõíäåèåß óå äßêôõï
ôùí 400 V, 3 50/60 Hz.
S
LTP 450 ìå ìåôáó÷çìáôéóôÞ äéêôýïõ, ðïõ ìðïñåß íá óõíäåèåß óå äßêôõï ôùí
208-500 V, 3 50/60 Hz..
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò LTP 450 åßíáé áåñüøõêôç êáé Ý÷åé åðéðëÝïí óýóôçìá
õäñüøõîçò ãéá ôç øýîç ôùí åñãáëåßùí óõãêüëëçóçò.
Ôï ìïíôÝëëï LTP 450 åßíáé åîïðëéóìÝíï ìå äõíáôüôçôá óýíäåóçò óå åîùôåñéêü
õðïëïãéóôÞ PC.
dpa7d1ya
-- 171 --
3.2
Åîïðëéóìüò
To LTP 450 ðáñáäßäåôáé ìå:
S
S
Êïõôß ðñïãñáììáôéóìïý ìå êáëþäéï óýíäåóçò (10 ìÝôñá)
Êáëþäéï åðéóôñïöÞò (5 ìÝôñá) ìå äáãêÜíá
3.3
Êïõôß ðñïãñáììáôéóìïý
To LTP 450 åßíáé åîïðëéóìÝíï ìå Ýíá êïõôß ðñïãñáììáôéóìïý ðïõ
÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá:
S
Ôïí ðñïãñáììáôéóìü ìéáò äéáäéêáóßáò óõãêüëëçóçò üôáí ÷ñçóéìïðïéåßôå Ýíá
åñãáëåßï óõãêüëëçóçò.
S
ÁðïèÞêåõóç äéÜöïñùí ðñïãñáììÜôùí (êÜñôá PCMCIA).
S
Ñýèìéóç äéáöïñåôéêþí ôéìþí ãéá äéáöïñåôéêÝò ðáñáìÝôñïõò óõãêüëëçóçò
êáôÜ ôçí çëåêôñïóõãêüëëçóç ìå êáõóôÞñá ÷åéñüò ôýðïõ TIG.
¼óïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü, âëÝðåôå ôï åã÷åéñßäéï ðñïãñáììáôéóìïý
0456 638 xxx.
3.4
ÅöáñìïãÞ
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò LTP 450 ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá óõãêüëëçóç ìå:
S
ÓùëçíïêïëëçôÞò.
S
ÓùëçíïêïëëçôÞò ãßá óùëÞíá óôç ëáìáñßíá ãéá äéÜìåôñï óùëÞíùí 12-60 mm.
S
Óôáèìüò çëåêôñïóõãêüëëçóçò Á25 STA êáé áõôüíïìçò ìïíÜäáò
çëåêôñïóõãêüëëçóçò Á25 STA/STB
S ÊáõóôÞñá ÷åéñüò ôýðïõ TIG.
Óôï LTP 450 ìðïñåßôå íá óõíäÝóåôå óýóôçìá ôñïöïäïóßáò óýñìáôïò.
Ìå ôç âïÞèåéá ôçò ìïíÜäáò åëÝã÷ïõ êéíçôÞñùí PAL 3 åßíáé äõíáôüò ï Ýëåã÷ïò
åîùôåñéêþí êéíçôÞñùí üðùò ôñï÷áëßåò êáé ðåñéóôñåöüìåíåò ôñÜðåæåò
óçìáäÝìáôïò.
Ìðïñåßôå íá âñåßôå ôá åîáñôÞìáôá ôçò ESAB ãéá áõôüìáôç êáé
÷åéñïêßíçôç óõãêüëëçóç ôýðïõ TIG óôç óåëßäá 181.
dpa7d1ya
-- 172 --
3.5
Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá
LTP 450
400 V
LTP 450
208--500 V
Óýíäåóç äéêôýïõ
400V 3 50/60 Hz
230/400/500V 3 50Hz ç
208/230/460/475V 3 60 Hz
Åðéôñåíôü öïñôßï:
100% êýêëïò åñãáóßáò
360 A/24,4 V
360 A/24,4 V
60% êýêëïò åñãáóßáò
425 A/27 V
425 A/27 V
45% êýêëïò åñãáóßáò
450 A/28 V
450 A/28 V
Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò
5 A/10 V -- 450 A/28 V
5 A/10 V -- 450 A/28 V
Éó÷ýò ñåýìáôïò áíïéêôïý
êèêëþìáôïò
520 W
520 W
Áðïäïôéêüôçôá
83 %
83 %
ÓõíôåëåóôÞò éó÷ýïò
0,90
0,90
ÔÜîç ðñïóôáóßáò
IP 23
IP 23
Âüðïò
113 kg
159 kg
ÄéáóôÜóåùí, Ì x Ð x Õ
800 x 640 x 835 mm
800 x 640 x 835 mm
ÔÜîç ÷ñÞóçò
ÐáñÜãïíôáò êýêëïõ åñãáóßáò
Ï ðáñÜãïíôáò ôïõ êýêëïõ åñãáóßáò äåß÷íåé ôï ÷ñüíï, óå ðïóïóôü åíüò
÷ñïíéêïý äéáóôÞìáôïò äÝêá ëåðôþí, ðïõ ìðïñåßôå íá çëåêôñïóõãêïëëÞóåôå ìå
Ýíá ïñéóìÝíï öïñôßï ÷ùñßò íá ðñïêáëÝóåôå õðåñöüñôùóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò.
ÔÜîç ðñïóôáóßáò
Ï êþäéêáò ÉÑ äåß÷íåé ôçí ôÜîç ðñïóôáóßáò êáôÜ ôçò åéóüäïõ óôåñåþí õëéêþí
êáé íåñïý. Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï IP23 åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá
÷ñÞóç ìÝóá êáé Ýîù.
ÔÜîç ÷ñÞóçò
Ôï óýìâïëï
óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç
óå ÷þñïõò ìå õøçëü ðïóïóôü çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.
4
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
4.1
ÃåíéêÜ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá äéåêðåñáéùèåß áðü åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
Áõôü ôï ðñïúüí åßíáé ðñïïñéóìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå åóùôåñéêü
ðåñéâÜëëïí ìðïñåß ôï ðñïúüí íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò
Ý÷åé åíèýíç ãéá ôç ëÞøç ôùí ó÷åôéêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
dpa7d1ya
-- 173 --
4.2
ÔïðïèÝôçóç
ÔïðïèåôÞóôå ôç ðçãÞ ñåýìáôïò Ýôóé þóôå ïé áåñáãùãïß åéóüäïõ êáé åîüäïõ íá
åßíáé åëåýèåñïé.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ, Êßíäõíïò ðôþóçò!
Óôåñåþóôå ôïí åîïðëéóìü, åéäéêÜ üôáí ôï Ýäáöïò åßíáé áíþìáëï Þ Ý÷åé
êëßóç .
4.3
ÓõíäÝóôå ôï ìå ôï äßêôõï
Óôï ðßóù ìÝñïò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò õðÜñ÷åé ðéíáêßäéï ìå ó÷åäéÜãñáììá
óýíäåóçò.
S
ÅëÝãîôå üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò Ý÷åé óõíäåèåß óôç óùóôÞ ôÜóç êáé üôé
÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï óùóôü ìÝãåèïò áóöÜëåéáò. Ãåéþóôå ôç óõóêåõÞ óýìöùíá
ìå ôéò éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò.
4.3.1
Óõíéóôþìåíï åìâáäü äéáôïìÞò êáëùäßïõ êáé ìÝãåèïò áóöÜëåéáò
LTP 450
230 V
3 50 Hz
400 V
3 50 Hz
500 V
3 50 Hz
208 V
3 60 Hz
230 V
3 60 Hz
460 V
3 60 Hz
475 V
3 60 Hz
100% êýêëïò åñãáóßáò
30 A
17,5 A
14 A
33,5 A
30 A
15 A
14,5 A
60% êýêëïò åñãáóßáò
38 A
22 A
17,5 A
43,5 A
39,5 A
19 A
18,5 A
45% êýêëïò åñãáóßáò
42 A
24 A
19,5 A
48 A
43 A
21 A
20,5 A
Åìâáäü äéáôïìÞò êáëùäßïõ
mmΟ
4 x 10
4x4
4x4
4 x 10
4 x 10
4x4
4x4
ÁóöÜëåéá âñáäÝáò ôÞîçò
35 A
16 A
16 A
50 A
35 A
16 A
16 A
ÔÜóç
Ñåýìá ðñùôåýïíôïò:
dpa7d1ya
-- 174 --
4.4
Õðüëïéðåò óõíäÝóåéò
AH 0388
dpa7d1ya
-- 175 --
4.5
Áíôßóôáóç ðñïóáñìïãÞò
Ãéá íá áðïöýãåôå ôõ÷üí ðáñÜóéôá óôçí åðéêïéíùíßá èá ðñÝðåé êáé ïé äýï Üêñåò
ôïõ äéáýëïõ CAN íá åßíáé åîïðëéóìÝíåò ìå áíôéóôÜóåéò ðñïóáñìïãÞò.
Tï Ýíá Üêñï ôïõ äéáýëïõ CAN âñßóêåôáé óôï êïõôß ðñïãñáììáôéóìïý, ç ïðïßá
Ý÷åé ìéá åóùôåñéêÞ áíôßóôáóç. Ç Üëëç Üêñç õðÜñ÷åé ìÝóá óôç ðçãÞ ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò êáé èá ðñÝðåé, áí äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ç Ýîïäïò, íá åßíáé
åîïðëéóìÝíç ìå áíôßóôáóç óýíäåóçò ôïðïèåôçìÝíç óýìöùíá ìå ôï åðüìåíï
ó÷Þìá.
dpa7d1ya
-- 176 --
4.6
Óýíäåóç ðëÞñïõò óõóôÞìáôïò
A-- A
Êáëþäéï óýíäåóçò êïõôéïý ðñïãëþäéï ñáììáôéóìïý
B-- B, Z-- Z
Êáëþäéï êéíçôÞñá ôñïöïäïóßáò óýñìáôïò
C-- C, S-- S
Êáëþäéï êéíçôÞñá ðåñéóôñïöÞò
D-- D
Êáëþäéï óÞìáôïò åîùôåñéêïý õðïëïãéóôÞ PC
E-- E
Êáëþäéï êéíçôÞñá ìïíÜäáò AVC
F-- F
Êáëþäéï êéíçôÞñá ðáëéíäñïìéêÞò ìïíÜäáò
G-- G
ÓùëÞíá åéóüäïõ øõêôéêïý õãñïý
H-- H
ÓùëÞíá åîüäïõ øõêôéêïý õãñïý
J-- J
Êáëþäéï çëåêôñïóõãêüëëçóçò -
K-- K
Êáëþäéï ìÝôñçóçò
L-- L
Óýíäåóç ðéóôïëéïý
M-- M
¸îïäïò áåñßïõ
N-- N
Åßóïäïò áåñßïõ
P-- P
ÊáóÞìáôïò åîùôåñéêïý õðïëïãéóôÞ PC
Q-- Q
ÅðéïôñïöÞò èåôéêüò ðüëïò
R-- R
Êáëþäéï óýíäåóçò êïõôéïý - óöõãìïäüôçò VEC
T-- T, V-- V
X
U-- U
dpa7d1ya
Êáëþäéï óýíäåóçò êïõôéïý - CAN 42 V
Êáëþäéï óýíäåóçò êïõôé-õðïëïãéóôÞ ÌïíÜäár
Êáëþäéï óýíäåóçò êïõôéïý - ñüôïñáò VEC
-- 177 --
5
ËÅÉÔÏÕÑÃßÁ
5.1
ÃåíéêÜ
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü áõôïý ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 170, äéáâÜóôå ôéò ðñéí íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôïí
åîïðëéóìü.
5.2
¼ñãáíï åëÝã÷ïõ êáé óýíäåóç
Ðñüóïøç ðçãÞò ñåýìáôïò
1
Äéáêüðôçò äéêôýïõ ÏÍ/ÏFF
10 Óýíäåóç: õðïëïãéóôÞ PC/åêôõðùôÞ
2
ËåõêÞ åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá, ôÜóç äéêôýïõ
ON
11 Óýíäåóç: íåñü åðéóôñïöÞò
3
Ðïñôïêáëß åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá,
õðåñèÝñìáíóç
12 Óýíäåóç: íåñü øýîçò
4
Äéáêüðôçò ìïíÜäáò øýîçò ON/O*FF
13 Óýíäåóç: êáëþäéï çëåêôñïóõãêüëëçóçò
áñíçôéêüò ðüëïò (-)
5
Óýíäåóç: ðáëéíäñïìéêÞò ìïíÜäáò
14 Óýíäåóç: êáëþäéï ìÝôñçóçò
6
Óýíäåóç: ðåñéóôñïöéêÞò ìïíÜäáò
15 Óýíäåóç: Ýîïäïò áåñßïõ óõãêüëëçóçò êáé
åêêßíçóçò
7
Óýíäåóç: ôñïöïäïóßáò óýñìáôïò
16 Óýíäåóç: óýíäåóç ðéóôïëéïý êáõóôÞñá
÷åéñüò ôýðïõ TIG
8
Óýíäåóç: AVC
17 Óýíäåóç: êáëþäéï åðéóôñïöÞò èåôéêüò
ðüëïò (+)
9
Óýíäåóç: êïõôéïý ðñïãñáììáôéóìïý
Ðßóù ìÝñïò ðçãÞò ñåýìáôïò
18 Óýíäåóç: åßóïäïò áåñßïõ åêêßíçóçò
21 Óýíäåóç: Ýîïäïò áåñßïõ óõãêüëëçóçò
åóùôåñéêïý ôìÞìáôïò óùëÞíùí
19 Óýíäåóç: åßóïäïò áåñßïõ óõãêüëëçóçò
22 Óýíäåóç: CAN 42 V ÌåôáëëÜêôçò ÌïíÜäá
åëÝã÷ïõ êéíçôÞñ PAL 3 êáé Á25 VEC
20 Óýíäåóç: åßóïäïò áåñßïõ óõãêüëëçóçò
åóùôåñéêïý ôìÞìáôïò óùëÞíùí
23 Áõôüìáôç áóöÜëåéá
dpa7d1ya
-- 178 --
5.3
S
Êýêëùìá øõêôéêïý íåñïý
ÓõíäÝóôå ôéò óùëÞíåò ôïõ øõêôéêïý íåñïý áðü ôï
åñãáëåßï óõãêüëëçóçò óôá âýóìáôá ôçò ðçãÞò
ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò.
ÊáôÜ ôç óõãêüëëçóç ìå áåñüøõêôá åñãáëåßá , èá
ðñÝðåé íá åíþóåôå ôéò óõíäÝóåéò ôïõ íåñïý øýîçò
ìå ôç ðáñáäéäüìåíç ãÝöõñá óýíäåóçò íåñïý (se
bild).
S
Ðñéí ôçí åêêßíçóç ôçò çëåêôñïóõãêüëëçóçò èá
ðñÝðåé íá èÝóåôå ôïí åðéëïãÝá (4) ôçò øõêôéêÞò
ìïíÜäáò óôç èÝóç ÅÍÅÑÃÏÐÏÉÇÓÇ. ÐÑÏÓÏ×Ç! Ç
áíôëßá øõêôéêïý íåñïý èá ðñÝðåé ðÜíôá íá åßíáé
åíåñãïðïéçìÝíç ãéá íá ìðïñÝóåôå íá êÜíåôå
çëåêôñïóõãêüëëçóç ãéá íá ìðïñåß ï áéóèçôÞñáò
ñïÞò íá áíé÷íåýóåé ôç ñïÞ ôïõ íåñïý êáé íá
åðéôñÝøåé ôç äéåêðåñáßùóç ôçò
çëåêôñïóõãêüëëçóçò.
5.4
Ðñïóôáóßá õðåñèÝñìáíóçò
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò LTP 450 åßíáé åîïðëéóìÝíç ìå ðñïóôáóßá õðåñèÝñìáíóçò ðïõ
åíåñãïðïéåßôáé üôáí ç èåñìïêñáóßá áíåâåß óå øçëÜ åðßðåäá. ¼ôáí óõìâåß áõôü
äéáêüðôåôáé ôï ñåýìá êáé ìéá ðïñôïêáëß ëõ÷íßá áíÜâåé óôç ðñüóïøç ôçò ðçãÞò
ñåýìáôïò. Ôï êïõôß ðñïãñáììáôéóìïý ðáñïõóéÜæåé Ýíá ìÞíõìá âëÜâçò.
¼ôáí ðÝóåé ç èåñìïêñáóßá, ç ðñïóôáóßá õðåñèÝñìáíóçò åðáíÝñ÷åôáé áõôüìáôá.
5.5
ÁéóèçôÞñáò ñïÞò, íåñü
Ï áéóèçôÞñáò ñïÞò êëåéäþíåé ôç ðçãÞ ñåýìáôïò çëåêôñïóõãêüëëçóçò êáôÜ ôçí
áðïõóßá ôïõ íåñïý øýîçò. ¼ôáí óõìâåß áõôü, äéáêüðôåôáé ôï ñåýìá êáé ìéá
Ýíäåéîç âëÜâçò èá åìöáíéóôåß óôï åíäåéêôéêü êáíôñÜí ôïõ êïõôéïý
ðñïãñáììáôéóìïý.
5.6
ÅëåãêôÞò ñïÞò, áÝñéï
Ï åëåãêôÞò ñïÞò áåñßïõ äéáêüðôåé ôç ëåéôïõñãßá ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò áí ç ñïÞ
ôïõ áåñßïõ åßíáé ìéêñüôåñç ôùí 6 ëßôñùí áíÜ ëåðôü. ¼ôáí óõìâåß áõôü
äéáêüðôåôáé ôï ñåýìá êáé ôï êïõôß ðñïãñáììáôéóìïý ðáñïõóéÜæåé Ýíá ìÞíõìá
âëÜâçò.
5.7
Ìçíýìáôá âëÜâçò
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò çëåêôñïóõãêüëëçóçò Ý÷åé Ýíá åíóùìáôùìÝíï óýóôçìá ôùí
ìçíõìÜôùí âëÜâçò, êáé üëá ôá ìçíýìáôá ðáñïõóéÜæïíôáé äéá ìÝóïõ ôïõ êïõôéïý
ðñïãñáììáôéóìïý êáé óå ìåñéêÝò ðåñéðôþóåéò ôï óýóôçìá ðáßñíåé áõôüìáôá ôá
áðáñáßôçôá ìÝôñá, ìåëåôÞóôå ôï åã÷åéñßäéï ðñïãñáììáôéóìïý 0456 638 xxx.
dpa7d1ya
-- 179 --
6
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
6.1
ÃåíéêÜ
Ðñïóï÷Þ!
¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí ï ðåëÜôçò ìüíïò ôïõ,
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò êÜíåé ìåôáôñïðÝò óôï ìç÷Üíçìá ãéá íá
äéïñèþóåé ôõ÷üí ëÜèç.
6.2
¸ëåã÷ïò êáé êáèáñéóìüò
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò èá ðñÝðåé íá êáèáñßæåôáé ìå ðåðéåóìÝíï áÝñá
(÷áìçëÞò ðßåóçò) ìéá öïñÜ ôï ÷ñüíï. Áí ç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò
âñßóêåôáé óå ðåñéâÜëëïí ìå ðïëëÞ óêüíç, ôüôå èá ðñÝðåé íá êáèáñßæåôáé
óõ÷íüôåñá.
6.3
ÃÝìéóìá øõêôéêïý õãñïý.
Ùò øõêôéêü õãñü óõíéóôÜôáé ç ÷ñÞóç ìßãìáôïò 50 % íåñïý êáé 50 % ãëõêüëçò.
dpa7d1ya
-- 180 --
7
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ
Áñéèìüò
Ðáñáããåëßáò
Åñãáëåßá óõãêüëëçóçò óùëÞíùí: A21 PRB õäñüøõêôá . . . . . . . 17-49 . . . . . . . . 0443 750 880
33-90 . . . . . . . . 0443 760 880
60-170 . . . . . . . 0443 770 880
Åñãáëåßá óõãêüëëçóçò óùëÞíùí: A21 PRB áåñüøõêôá . . . . . . . 17-49 . . . . . . . . 0443 750 881
33-90 . . . . . . . . 0443 760 881
60-170 . . . . . . . 0443 770 881
Åñãáëåßá óõãêüëëçóçò óùëÞíùí: A21 PRC ìå AVC . . . . . . . . . . 17-49 . . . . . . . . 0443 751 880
33-90 . . . . . . . . 0443 761 880
60-170 . . . . . . . 0443 771 880
Åñãáëåßá óõãêüëëçóçò óùëÞíùí: A21 PRC, ìå ÁVC êáé ðáëéíäñïìéêÞ ìïíÜäá
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-49 . . . . . . . . 0443 752 880
33-90 . . . . . . . . 0443 762 880
60-170 . . . . . . . 0443 772 880
Êéô ôñïðïðïßçóçò PRB/PRC 8-17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0444 002 880
ÌïíÜäá ôñïöïäïóßáò 134:1 åñãáëåéþí çëåêôñïóõãêüëëçóçò óùëÞíùPRB/PRC 0443 544 880
Åñãáëåßá óõãêüëëçóçò óùëÞíùí: A21 PRH, ìå ðñïóôáôåõôéêü êïõâïýêëéï
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-40 . . . . . . . . . 0456 940 880
25-90 . . . . . . . . 0456 941 880
40-115 . . . . . . . 0456 942 880
ÅñãáëÝéá ãéá óõãêüëëçóç óùëÞíùí óå ëáìáñéíá A22 POC 12-60 . . . . . . . . . . . . . 0443 930 880
Óôáèìüò óõãêüëëçóçò A25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 910 880
Áõôüìáôç ìïíÜäá óõãêüëëçóçò Á25 ìå: AVC, êáõóôÞñáò ôýðïõ TIG BTE 250 . 0443 911 880
Áõôüìáôç ìïíÜäá óõãêüëëçóçò Á25 ìå: AVC, êáõóôÞñáò ôýðïõ TIG BTE 500 0443 911 881
Áõôüìáôç ìïíÜäá óõãêüëëçóçò Á25 ìå: AVC, ðáëéíäñïìéêÞ ìïíÜäá,
êáõóôÞñáò ôýðïõ BTE 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 911 882
Áõôüìáôç ìïíÜäá óõãêüëëçóçò Á25 ìå: AVC, ðáëéíäñïìéêÞ ìïíÜäá,
êáõóôÞñáò ôýðïõ BTE 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 911 883
Áõôüìáôç ìïíÜäá óõãêüëëçóçò Á25 ìå: AVC, ìç÷áíéêüò óýñôçò,
êáõóôÞñáò ôýðïõ BTE 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 911 884
Áõôüìáôç ìïíÜäá óõãêüëëçóçò Á25 ìå: AVC, ìç÷áíéêüò óýñôçò,
êáõóôÞñáò ôýðïõ BTE 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 911 885
Áõôüìáôç ìïíÜäá óõãêüëëçóçò Á25 ìå: êåöáëÞ ïëßóèçóçò,
êáõóôÞñáò ôýðïõ TIG BTE 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 91 2 880
Áõôüìáôç ìïíÜäá óõãêüëëçóçò Á25 ìå: êåöáëÞ ïëßóèçóçò,
êáõóôÞñáò ôýðïõ TIG BTE 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 912 881
ÊáõóôÞñáò ÷åéñüò ôýðïõ TIG HW 18 (3,8 m OKC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0588 000 748
Ìç÷áíéóìüò ôñïöïäïóßáò óýñìáôïò ÌÅÉ21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 830 880
Âáãüíé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 221 880
ÊÜñôá ôýðïõ PCMCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 320 001
Êéô óôÜóçò êéíäýíïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 823 880
ÌïíÜäá åëÝã÷ïõ êéíçôÞñá PAL 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 870 880
Óýóôçìá ôåêìçñßùóçò
Weldoct WMS 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 320 001
SPS 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 410 881
Êáëùäßùóç ïðôéêÞò æåýîçò d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 072 881
Êáëþäéï ðñïÝêôáóçò a, êïõôß ðñïãñáììáôéóìïý (15 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 218 880
dpa7d1ya
-- 181 --
Êáëþäéï ðñïÝêôáóçò b, óýñìá/ðáëéíäñïìéêþ êßíçóç, CAN 42 V(10 m) . . . . . . . . 0456 904 880
Êáëþäéï ðñïÝêôáóçò c, ðåñéóôñïöÞ(10 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 906 880
Êáëþäéï ðñïÝêôáóçò e, AVC (10 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 219 880
Êáëþäéï ðñïÝêôáóçò f, åðéóôñïöÞò èåôéêüò ðüëïò (8 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0152 349 888
Êáëþäéï ðñïÝêôáóçò k, êáëþäéï ìÝôñçóçò (2 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 219 881
Óåô ðñïÝêôáóçò 1 , ñåýìá, íåñü, áÝñéï (8 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 905 880
Óåô ðñïÝêôáóçò 2, ñåýìá, íåñü, áÝñéï, óýíäåóç ðéóôïëéïý(8m) . . . . . . . . . . . . . . 0466 705 881
dpa7d1ya
-- 182 --
dpa7d1ya
-- 183 --
dpa7d1ya
-- 184 --
8
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
Tá LTP450 åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé åëåãìÝíá óýìöùíá ìå ôéò äéåèíåßò
óôáèåñÝò ÅÍ 60 974-1 (ÉÅC 974 -1)
Aöïý ãßíåé óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ
óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù
áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.
Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìå ôç âïÞèåéá ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ
áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðåôå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôïý ôïõ åã÷åéñéäßïõ.
ÊáôÜ ôçí ðáñáããåëëßá, ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðïõ ôïõ ìç÷áíÞìáôïò,
áñéèìü óåéñÜò êáèþò êáé ôéò ïíïìáóßåò êáé ôïõò áñéèìïýò áíôáëëáêôéêþí
óýìöùíá ìå ôïí êáôÜëïãï óôç óåëßäá , 189. Åôóé äéåõêïëýíåôå ôçí åîõðçñÝôçóç
êáé åîáóöáëßæåôå ðáñÜäïóç óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.
dpa7d1ya
-- 185 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising