ESAB | LAE 800 | Instruction manual | ESAB LAE 800 Benutzerhandbuch

ESAB LAE 800 Benutzerhandbuch
LAE 800
Svetslikriktare
Svejseensretter
Likeretter for sveising
Hitsaustasasuuntaaja
Welding rectifier
Schweißgleichrichter
Redresseur de soudage
Lasgelijkrichter
Rectificador de soldadura
Raddrizzatore per saldatura
Rectificador de soldagem
ÁíïñèùôÞò óõãêüëëçóçò
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
455 420--001
98.09.25
Manual d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid from Machine no 508-- XXX--XXX
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
SVENSKA
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att
svetsströmkälla LAE 800 med nummer 508 är i överensstämmelse med standard
EN 60974--1 enligt villkoren i direktiv 73/23/EEG med tillägg 93/68/EEG.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVERENSSTEMMELSEERKLAERING
DANSK
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige garanterer under eget ansvar, at
svejsestrømkilde LAE 800 med nummer 508 er i overensstemmelse med standard
EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv 73/23/EEC med tillægg 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
NORSK
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, forsikrer på eget ansvar at
sveisestrømkilde LAE 800 med nummer 508 er i samsvar med standard EN
60974--1 i overensstemmelse med bestemmelsene i direktiv 73/23/EØF med tillegg
93/68/EØF
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
SUOMI
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, vakuuttaa omalla vastuullaan,
että hitsausvirtalähde LAE 800 numero 508 täyttää standardin EN 60974--1 vaatimukset direktiivin 73/23/EEC ja sen lisäyksen 93/68/EEC mukaisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARATION OF CONFORMITY
ENGLISH
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee
that welding power source LAE 800 having number 508 complies with standard EN
60974--1, in accordance with the requirements of directive 73/23/EEA and addendum 93/68/EEA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DEUTSCH
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Schweden, versichert hiermit auf eigene
Verantwortung, daß die Schweißstromquelle LAE 800 mit n--Nr 508 mit der norm EN
60974--1 gemäß den Bedingungen der Richtlinien 73/23/EWG mit der Ergänzung
93/68/EWG in Übereinstimmung steht.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
FRANÇAIS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Suède, certifie sous sa propre responsabilité que la source de courant de soudage LAE 800 portant le numéro 508 répond
aux normes de qualité EN 60974--1 conformément aux directives 73/23/EEC avec
annexe 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVEREENSKOMSTIGHEIDSVERKLARING
NEDERLANDS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron LAE 800 met nummer 508 overeenkomt met norm EN
60974--1 volgens richtlijn 73/23/EEG van de Raad met toevoeging 93/68/EEG.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
ESPAÑOL
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Suecia, declara, asumiendo toda responsabilidad, que la fuente de corriente para soldadura LAE 800 con el número de
508 está fabricada de conformidad con la normativa EN 60974--1 según los requisitos de la directiva 73/23/EEC con el suplemento 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
ITALIANO
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Swezia, dichiara sotto la propria responsabilità che il generatore per saldatura LAE 800 numero di 508 è conforme alla norma EN 60974--1 ai sensi dei requisiti previsti dalla direttiva 73/23/CEE e successive
integrazioni nella direttiva 93/68/CEE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
PORTUGUÊS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Suécia, certifica, sob a sua própria responsabilidade que, a fonte de corrente para soldadura LAE 800 número 508 está
em conformidade com a norma EN 60974--1, segundo os requisitos constantes na
directiva 73/23/EEC e com o suplemento 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ
Åëëçíéêá
Ç Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç
oôé ç ðçãÞ óõãêïëëçôéêïý ñåýìáôïò LAE 800 ìå áñéèìü 508 âñßóêåôáé óå
óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô ÅÍ 60974 1 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò
73/23/ÅÅC êáé ôçí ðñïóèÞêç 93/68/ÅÅC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 95--04--10
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81176
3
Fax: + 46 584 12336
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 4 --
61
SVENSKA
1 INLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
6
TEKNISK BESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
8
9
9
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
67
TOCs
-- 5 --
SE
1
INLEDNING
LAE 800 är en svetslikriktare av konstantspänningstyp. Avsedd ENDAST för pulver
-- och gasmetallbågsvetsning (MIG--MAG).
LAE 800 är avsedd att användas tillsammans med styrutrustning PEG--1.
Ett utökat svetsområde ur strömsynpunkt kan ske genom parallellkoppling av två
svetslikriktare, för att erhålla en riktig strömfördelning mellan svetslikriktarna krävs ett
parallellkörningsdon. (Art.nr. 321 181--880).
VARNING
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem-- och kontorsmiljö
kan denna produkt orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta
lämpliga åtgärder.
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för Er hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
ba10d12s
-- 6 --
SE
1.1
TEKNISK BESKRIVNING
LAE 800 är en fläktkyld svetslikriktare. Den har en termovakt som skydd mot
överlast och fläktbortfall.
När termovakten har brutit tänds automatiskt den gula lampan på fronten.
När svetslikriktaren svalnat återställs termovakten automatiskt.
1.2
TEKNISKA DATA
Nätanslutning
50 Hz
60 Hz
Spänning (V)
230/400/415/500
230/440/550
Primärström (A)
111/64/64/52
111/64/52
Säkring, trög (A)
125/63/63/63
125/63/63
Nätkabel, area (mm2)
4x50/4x16/4x16/4x16
4x50/4x16/4x16
Tillåten belastning vid
100 % intermittens
800 A / 44 V
Inställningsområde
40 A / 13--22 V--800 A / 44 V
Tomgångsspänning
50,4 V
Tomgångseffekt
145 W
Effektfaktor, vid max ström
0,95
Verkningsgrad, vid max ström
84 %
Kapslingsklass
IP 23
Användningsklass
Vikt
330 kg
Dimension lxbxh
646x552x1090
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svetsströmkällorna uppfyller kraven enligt IEC 974--1
Nätkabelarea enligt svenska föreskrifter.
innebär att strömkällan är konstruerad för användning i utrymmen
Symbolen
med förhöjd elektrisk fara.
IP --Koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta
föremål och vatten.
Apparat märkt IP 21 är konstruerad för inomhusanvändning, medan IP 23 även är
avsedd för utomhusbruk.
ba10d12s
-- 7 --
SE
1.3
INSTALLATION
1. Installation skall utföras av behörig person.
2. Kontrollera att svetslikriktaren är kopplad för den aktuella nätspänningen
innan den ansluts till nätet.
3. Vid omkoppling av manöverspänning mellan 42 V resp. 110 V, se till att den
vändbara skylten visar rätt spänning
4. För val av nätkabelarea och säkringsstorlek se tekniska data.
5. Anslut nätkabeln i strömkällan enligt gällande föreskrifter, och säkra av svetslikriktaren i elcentralen.
6. Kontrollera att kylningen av svetslikriktaren ej hindras.
ba10d12s
-- 8 --
SE
1.4
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DRIFT
Ställ strömställaren (1) i läge ”I”. Den vita
lampan (2) tänds och fläkten startar.
Svetsspänningen ställs in med ratten (3)
på fronten.
Om du använder fjärrdon anslutes detta
till uttaget (4) på fronten och ställ vippomkopplaren (5) i läge remot.
Välj lämplig svets--och återledarkabel och
anslut dessa i kontakterna märkta + och -på maskinens front. Anslut återledaren i
arbetsstycket.
Svetslikriktaren är klar för svetsning.
Uttag 8--poligt extern manöver (6).
Uttag 1--poligt för mätledning (7).
Plats för digitala instrument (8) (tillbehör).
Gul lampa (9) (överlastskydd).
ba10d001
1.5
UNDERHÅLL
Blås ren strömkällan minst en gång om året, använd torr tryckluft med reducerat
tryck.
Är strömkällan uppställd i dammig och smutsig lokal bör den blåsas ren oftare.
Reservdelsbeställning
Vid beställning anges maskintyp, maskinnummer samt benämning och
reservdelsnummer enligt reservdelsförteckningen.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
ba10d12s
-- 9 --
DANSK
1 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
11
TEKNISK BESKRIVELSE LAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
13
14
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
67
TOCd
-- 10 --
DK
1
INDLEDNING
LAE 800 er en svejseensretter af konstantspændingstype. Den er KUN beregnet til
pulver -- og beskyttelsesgassvejsning (MIG--MAG).
LAE 800 er beregnet til at bruges sammen med styreudstyr PEG--1.
Et st¢rre svejseområde fra et str¢msynspunkt kan ske ved parallelkobling af to
svejseensrettere. For at få den rigtige str¢mfordeling mellem svejseensretterne
kræves en parallelkoblingsenhed. (Art.nr. 321 181--880).
ADVARSEL
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdingen kan
dette produkt forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige
forholdsregler.
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE UDØVER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER VISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER SOM BL A ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende.
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker.
S
Sørg selv for under arbejdet at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt.
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt dine ører. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Tag kontakt med en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
TÆNK PÅ AT BESKYTTE DEM SELV OG ANDRE
ba10d12d
-- 11 --
DK
1.1
TEKNISK BESKRIVELSE LAE
LAE 800 er en blæserk¢let svejseensretter. Den har en termovagt som sikring mod
overbelastning og svigt af blæseren.
Når termovagten har afbrudt, tændes den gule lampe påfronten automatisk.
Når svejseensretteren har k¢let af, kobler termovagten automatisk til igen.
1.2
TEKNISKE DATA
Nettilslutning
50 Hz
60 Hz
Spænding (V)
230/400/415/500
230/440/550
Primærstr¢m (A)
111/64/64/52
111/64/52
Sikring, træg (A)
125/63/63/63
125/63/63
Netkabel, areal (mm2)
4x50/4x16/4x16/4x16
4x50/4x16/4x16
Tilladt belastning ved
100 % intermittens
800 A / 44 V
Indstillingsområde
40 A / 13--22 V--800 A / 44 V
Tomgangsspænding
50,4 V
Tomgangseffekt
145 W
Effektfaktor, ved max. str¢m
0,95
Virkningsgrad, ved max. str¢m
84 %
Beskyttelsesklasse
IP 23
Brugsklasse
Vægt
330 kg
Dimensioner lxbxh
646x552x1090
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sveiseströmkilderna oppfyller standarden IEC 974-- 1
Netkabelarealet er i henhold til svenske forskrifter.
Symbolet
. betyder, at strömkilden er konstrueret til anvendelse på steder med
forhjet elektrisk fare.
IP--koden angiver kapslingsklasse, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af
faste stoffer og vand.
Apparater mærket IP 21 er konstrueret til brug indendörs, mens IP 23 også er
beregnet til brug udendörs.
ba10d12d
-- 12 --
DK
1.3
INSTALLATION
1. Installation skal foretages af en autoriseret person.
2. Kontroller at svejseensretteren er indstillet til den aktuelle netspænding
inden den sluttes til nettet.
3. Ved omskiftning af styrespænding mellem 42 V og 110 V skal det påses, at det
vendbare skilt viser rigtig spænding.
4. Om valg af netkabeltværsnit og sikringsst¢rrelse, se tekniske data.
5. Tilslut netkablet til str¢mkilden i henhold til gældende forskrifter, og s¢rg for at
svejseensretteren har sikringer i eltavlen.
6. Kontroller at k¢lingen af svejseensretteren ikke hindres.
ba10d12d
-- 13 --
DK
1.4
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DRIFT
Stil afbryderen (1) i stilling ”I”. Den hvide
lampe (2) tændes, og blæseren starter.
Svejsespændingen indstilles med drejekontakten (3) på fronten.
Hvis man bruger fjernkontrol, tilsluttes den
til udtaget (4) på fronten, og vippeomskifteren (5) stilles i stilling remote.
Vælg passende svejse--og returkabler og
tilslut dem i tilslutningerne mærket + og -på maskinens front. Tilslut returlederen til
arbejdsstykket.
Svejseensretteren er klar til svejsning.
Udtag 8--polet ekstern styring (6).
Udtag 1--polet til måleledning (7).
Plads til digitale instrumenter (8) (tilbeh¢r).
Gul lampe (9) (overbelastningssikring).
ba10d001
VEDLIGEHOLDELSE
Blæs strömkilden ren mindst en gang om året. Brug tör trykluft med reduceret tryk.
Hvis strømkilden står i lokaler med meget snavs eller støv, skal den blæses ren
oftere.
Reservedelsbestilling
Ved bestilling skal anföres maskintype, maskinnummer samt betegnelse og
reservedelsnummer ifölge reservedelsfortegnelsen.
Det letter ekspeditionen og sikrer korrekt levering.
ba10d12d
-- 14 --
NORSK
1 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
16
TEKNISK BESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
18
19
19
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
67
TOCn
-- 15 --
NO
1
INNLEDNING
LAE 800 er en sveiselikeretter med konstant spenning. Den er BARE beregnet på
pulver-- og gassmetallbuesveising (MIG--MAG).
LAE 800 er beregnet på bruk sammen med man¢vreringsutstyret PEG--1.
Man kan få et st¢rre sveiseområde ut fra et str¢msynspunkt ved å parallellkople to
sveiselikerettere. For å få den riktige str¢mfordelingen mellom sveiselikeretterne
trenger man en parallellkoplingsenhet. (Art.nr. 321 181--880).
ADVARSEL
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet
forårsake radiostøy. Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppe. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØJ -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
ba10d12n
-- 16 --
NO
1.1
TEKNISK BESKRIVELSE
LAE er en viftekjølt sveiselikeretter. Den har en termosikring som beskytter mot
overbelastning og funksjonssvikt i viften.
Når termosikringen blir brutt, tennes den gule lampen påfronten automatisk.
Når sveiselikeretteren er avkjølt, nullstilles termosikringen automatisk.
1.2
TEKNISKE DATA
Nettilkopling
50 Hz
60 Hz
Spenning (V)
230/400/415/500
230/440/550
Primærstr¢m (A)
111/64/64/52
111/64/52
125/63/63/63
125/63/63
4x50/4x16/4x16/4x16
4x50/4x16/4x16
Sikring, treg (A)
Nettkabel, tverrsnitt
(mm2)
Tillatt belastning ved
100 % intermittens
800 A / 44 V
Justeringsområde
40 A / 13--22 V--800 A / 44 V
Tomgangsspenning
Tomgangseffekt
50,4 V
145 W
Effektfaktor, ved maks. str¢m
Nytteeffekt, ved maks. str¢m
0,95
84 %
Kapslingsklasse
IP 23
Brukerklasse
Vekt
Mål lxbxh
330 kg
646x552x1090
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sveiseströmkilderna oppfyller standarden IEC 974-- 1
Tverrsnittet for nettkabler er i overensstemmelse med svenske forskrifter.
Symbolet
innebærer at str¢mkilden er konstruert for bruk i utrymme med forhöjd
elektrisk fare.
IP--koden angir kapslingsklasse, dvs. graden av vern mot inntrenging av faste stoffer
og vann.
Maskiner merket IP 21 er konstruert for bruk innend¢rs. mens IP 23 også kan brukes
utend¢rs.
ba10d12n
-- 17 --
NO
1.3
INSTALLERING
1. Installering skal utf¢res av kvalifisert elektriker.
2. Kontroller at sveiselikeretteren er koplet for riktig nettspenning f¢r den koples til
nettet.
3. Ved skifte av styrespenning mellom 42 V eller 110 V, s¢rg for at det vendbare
skiltet viser riktig spenning.
4. For valg av nettkabeltverrsnitt og sikringsst¢rrelse, se tekniske data.
5. Kopl nettkabelen til str¢mkilden i overensstemmelse med gjeldende forskrifter,
og s¢rg for at sveiselikeretteren har sikringer i str¢mtavlen.
6. Kontroller at kj¢ling av sveiselikeretteren ikke blir hindret.
ba10d12n
-- 18 --
NO
1.4
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DRIFT
Sett str¢mbryteren (1) i posisjon ”I”. Den hvite lampen (2) blir tent og viften starter.
Sveisespenningen stilles inn med hjulet (3).
Hvis du bruker en fjernenhet, koples den til
uttaket (4) foran og vippebryteren (5) stilles
på ”Remote”.
Velg egnet sveisekabel og returledning og
kopl disse til uttakene merket + og -- foran på
maskinen. Kopl returledningen til
arbeidsstykket.
Sveiselikeretteren er klar for sveising.
8--polet uttak for ekstern styrekabel (6).
1--polet uttak for måleledning (7).
Plass til digitale instrumenter (8) (tilbeh¢r).
Gul lampe (9) (overbelastningsvern).
ba10d001
1.5
VEDLIKEHOLD
Blås strømkilden ren minst en gang pr. år med tørr trykkluft med redusert trykk.
Hvis strømkilden er plassert i støvete og skitne omgivelser, bør den blåses ren
oftere.
Bestilling av reservedeler
Ved bestilling oppgis maskintype, maskinnummer, samt benevnelse og
reservedelsnummer i overensstemmelse med reservedelslisten.
Dette letter ekspederingen og sikrer korrekt levering.
ba10d12n
-- 19 --
SUOMI
1 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
21
TEKNINEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sallittu kuormitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
22
23
24
24
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
67
TOCx
-- 20 --
FI
1
JOHDANTO
Esittely LAE 800 on vakiojännitetyyppinen hitsaustasasuuntaaja. Tarkoitettu
AINOASTAAN jauhe-- ja kaasumetallikaarihitsaukseen (MIG--MAG).
LAE 800 on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä ohjausyksikön PEG--1 kanssa.
Virraltaan laajennettu hitsausalue saadaan kytkemälläkaksi hitsaustasasuuntaajaa
rinnakkain. Jotta hitsaustasasuuntaajien välinen virtajakauma saataisiin oikeaksi, on
käytettävärinnakkaisajolaitetta. (Til.nro 321 181--880).
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotitalouksissa käytettäessä tämä
tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä. Tarvittavat varotoimenpiteet ovat käyttäjien
itsensä vastuulla.
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske virtaa johtaviin osiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Käytä turvallista työasentoa.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu jakaasu omalta ja muiden työpaikalta.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei tulenarkoja esineitä ole hitsauspaikan lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys ammattimieheen.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
SUOJAA ITSEÄSI JA MUITA!
ba10d12x
-- 21 --
FI
1.1
TEKNINEN KUVAUS
LAE 800 on puhallinjäähdytteinen hitsaustasasuuntaaja. Se on varustettu
ylikuormitussuojalla tasasuuntaajan suojaamiseksi ylikuormitukselta ja puhaltimen
huonon jäähdytyksen aiheuttamalta ylikuumenemiselta.
Etupaneelissa sijaitseva keltainen merkkivalo syttyy automaattisesti, kun
ylikuormitussuoja on lauennut.
Kun hitsaustasasuuntaaja on jäähtynyt, ylikuormitussuoja palautuu automaattisesti
toimintaan.
1.2
TEKNISET TIEDOT
Verkkoliitäntä
50 Hz
60 Hz
Jännite (V)
230/400/415/500
230/440/550230/440/550
Ensiövirta (A)
111/64/64/52
111/64/52
Sulake, hidas (A)
125/63/63/63
125/63/63
4x50/4x16/4x16/4x16
4x50/4x16/4x16
Kaapeliala
1.3
(mm2)
Sallittu kuormitus
100 % kuormitusaikasuhteella
Säätöalue
800 A / 44 V
40 A / 13--22 V--800 A / 44 V
Tyhjäkäyntijännite
Tyhjäkäyntiteho
50,4 V
145 W
Tehokerroin, maks. virralla
Hyötysuhde, maks. virralla
Suojausmuoto
0,95
84 %
IP 23
Käyttöluokka
Paino
Mitat pxsxk
330 kg
646x552x1090
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hitsausvirtalähde täyttää standardin IEC 974-- 1 mukaiset vaatimukset
Verkkokaapelin pinta--ala ruotsalaisten määräysten mukaan.
tarkoittaa, että virtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa
Symboli
sähköiskujen vaara on erityisen suuri.
IP -- koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. suojautumisasteen kiinteitä esineitä ja vettä
vastaan.
Merkinnällä IP 23 varustettu laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
ba10d12x
-- 22 --
FI
1.4
ASENNUS
1. Asennuksen saa suorittaa ammattitaitoinen henkilö.
2. Tarkasta, että hitsaustasasuuntaaja on kytketty kyseiselle verkkojännitteelle
ennen sen liittämistä verkkoon.
3. Vaihdettaessa ohjausjännitettä arvojen 42 V ja 110 V välillä on varmistettava,
että käännettävässäkilvessä on esillä oikea jännite.
4. Kaapelialan ja sulakekoon valinta, ks. tekniset tiedot.
5. Liitä verkkokaapeli virtalähteeseen voimassa olevien määräysten mukaisesti ja
suojaa hitsaustasasuuntaaja sähkökeskuksessa.
6. Tarkasta, että hitsaustasasuuntaajan jäähdytys toimii moitteettomasti.
ba10d12x
-- 23 --
FI
1.5
S
S
S
S
S
S
S
S
S
KÄYTTÖ
Aseta virtakytkin (1) asentoon ”I”. Valkoinen
merkkivalo (2) syttyy ja puhallin käynnistyy.
Hitsausjännite asetetaan etupaneelissa
olevalla nupilla (3).
Jos käytät kaukosäädintä, liitä se
etupaneelin liitäntään (4) ja aseta kytkin (5)
asentoon ”remot”.
Valitse sopiva hitsaus-- ja maadoituskaapeli ja
liitä ne koneen etupaneelissa merkinnöillä +
ja -- varustettuihin liitäntöihin. Liitä
maadoituskaapeli työkappaleeseen.
Hitsaustasasuuntaaja on nyt valmis
hitsaukseen.
Liitäntä 8--napainen ulkoiselle ohjaukselle (6).
Liitäntä 1--napainen mittajohtimelle (7).
Paikka digitaalimittareille (8) (lisävaruste).
Keltainen merkkivalo (9) (ylikuormitussuoja).
ba10d001
1.6
HUOLTO
Puhalla virtalähde puhtaaksi vähintään kerran vuodessa kuivalla paineilmalla, jonka
painetta on alennettu.
Jos virtalähdettä käytetään pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, se on puhallettava
puhtaaksi useammin.
Varaosatilaukset
Tilauksen yhteydessä ilmoitetaan koneen malli ja numero sekä varaosaluettelon
mukainen nimitys ja varaosanumero.
Tämä helpottaa osien toimittamista ja varmistaa oikeat toimitukset.
ba10d12x
-- 24 --
ENGLISH
1 INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
26
TECHNICAL DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAINTENANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
27
28
29
29
DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPARE PARTS LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
67
TOCe
-- 25 --
GB
1
INTRODUCTION
LAE 800 is a constant voltage welding rectifier. It is designed SOLELY for
submerged arc and gas metal welding (MIG/MAG).
LAE 800 is designed for use with PEG--1 control equipment.
The welding current range can be extended by connecting two welding rectifiers in
parallel. To ensure the correct division of current between welding rectifiers a
parallel operation device is required.(Order no. 321 181--880).
WARNING
This product is intended for industrial use. In a domestic environment this product
may cause radio interference. It is the users responsibility to take adequate precautions.
WARNING
ARC WELDING AND CUTTING CAN BE INJURIOUS TO YOURSELF AND OTHERS. TAKE PRECAUTIONS WHEN WELDING. ASK FOR YOUR EMPLOYER’S SAFETY PRACTICES WHICH SHOULD BE
BASED ON MANUFACTURERS’ HAZARD DATA.
ELECTRIC SHOCK -- Can kill
S
Install and earth the welding unit in accordance with applicable standards.
S
Do not touch live electrical parts or electrodes with bare skin, wet gloves or wet clothing.
S
Insulate yourself from earth and the workpiece.
S
Ensure your working stance is safe.
FUMES AND GASES -- Can be dangerous to health
S
Keep your head out of the fumes.
S
Use ventilation, extraction at the arc, or both, to keep fumes and gases from your breathing zone and
the general area.
ARC RAYS -- Can injure eyes and burn skin.
S
Protect your eyes and body. Use the correct welding screen and filter lens and wear protective
clothing.
S
Protect bystanders with suitable screens or curtains.
FIRE HAZARD
S
Sparks (spatter) can cause fire. Make sure therefore that there are no inflammable materials nearby.
NOISE -- Excessive noise can damage hearing
S
Protect your ears. Use ear defenders or other hearing protection.
S
Warn bystanders of the risk.
MALFUNCTION -- Call for expert assistance in the event of malfunction.
READ AND UNDERSTAND THE INSTRUCTION MANUAL BEFORE INSTALLING OR OPERATING.
PROTECT YOURSELF AND OTHERS!
ba10d12e
-- 26 --
GB
1.1
TECHNICAL DESCRIPTION
LAE 800 is a fan--cooled welding rectifier. It is fitted with a thermal cut--out to provide
protection against overloading or failure of the fan.
If this cut--out is activated a yellow lamp on the front panel lights up automatically.
When the rectifier has cooled down the cut--out is automatically reset.
Mains supply
50 Hz
60 Hz
Voltage (V)
230/400/415/500
230/440/550
Primary current (A)
111/64/64/52
111/64/52
Fuse, slow (A)
125/63/63/63
125/63/63
Power cable, area (mm2)
4x50/4x16/4x16/4x16
4x50/4x16/4x16
1.2
TECHNICAL DATA
Maximum load at
100 % duty cycle
800 A / 44 V
Settings range
40 A / 13--22 V--800 A / 44 V
Open circuit voltage
Open circuit power
50,4 V
145 W
Power factor at maximum current
Efficiency at maximum current
Enclosure class
0,95
84 %
IP 23
Application class
Weight
Dimensions lxbxh
330 kg
646x552x1090
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Welding power source complies with IEC 974-- 1
Power cable rating complies with Swedish regulations.
indicates that the power source is designed for use in areas where
The symbol
there is an increased electrical hazard.
The IP code indicates the enclosure class, i. e. the degree of protection against
penetration by solid objects or water.
Equipment marked IP 23 is designed for indoor and outdoor use.
ba10d12e
-- 27 --
GB
1.3
INSTALLATION
1. Installation must be carried out by a qualified electrician.
2. Make sure the welding rectifier is set up for the available
mains supply before connecting to the mains.
3. If the control voltage is switched between 42 V and 110 V, make sure the reversible rating plate shows the correct voltage.
4. For information on power cable area and fuse size, refer to technical data.
5. Connect the power cable to the rectifier in accordance with local regulations, and
make sure the correct fuse is fitted in the fuse box.
6. Check that the cooling vents on the rectifier are not obstructed.
ba10d12e
-- 28 --
GB
1.4
S
S
S
S
S
S
S
S
S
OPERATION
Turn the switch (1) to setting ”I”. The white lamp (2) should light up and the fan will
start.
Adjust the welding voltage using the knob
(3) on the front panel.
If you are using a remote connect it to the
socket (4) on the front panel and set the
toggle switch (5) to the remote setting.
Choose a suitable welding cable and return cab le and connect these to + and -on the front of the machine. Connect the
return cable to the work piece.
The rectifier is now ready for welding.
8 pin socket for external control (6)
1 pin socket for meter cable (7)
Space for digital meters (8) (optional)
Yellow lamp (9) (overload cut--out)
ba10d001
1.5
MAINTENANCE
Blow the power source clean at least once a year using dry compressed air at
reduced pressure.
If the power source is used in a dusty or dirty environment it should be blown clean
more often.
Ordering spare parts
When ordering parts please state the machine model, serial number and name and
spare part number as shown in the list of spare parts.
This facilitates dispatch and ensures a correct delivery.
ba10d12e
-- 29 --
DEUTSCH
1 EINLEITUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
31
TECHNISCHE BESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BETRIEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WARTUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
33
35
35
SCHALTPLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ERSATZTEILLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
67
TOCg
-- 30 --
DE
1
EINLEITUNG
LAE 800 ist ein Konstantspannungs--Schweißgleichrichter, der NUR für das
UP--Schweißen und Metallschutzgasschweißen (MIG--MAG) vorgesehen ist.
LAE 800 ist zur Anwendung in Kombination mit der Steuerausrüstung PEG--1
vorgesehen.
Ein erweiterter Schweißbereich ist vom Standpunkt der Stromverteilung durch die
Parallelschaltung von zwei Schweißgleichrichtern mögl ich. Um eine richtige
Stromverteilung zwischen den Gleichrichtern zu erhalten, ist ein Parallelanschlußgerät erforderlich. (Art.--Nr. 321 181--880).
WARNUNG!
Dieses Produkt ist für den industriellen Gebrauch vorgesehen. Bei Hausgebrauch
kann das Produkt Funkstörungen verursachen. Es liegt in der Verantwortung des
Anwenders, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.
WARNUNG
BEIM LICHTBOGENSCHWEIßEN UND LICHTBOGENSCHNEIDEN KANN IHNEN UND ANDEREN
SCHADEN ZUGEFÜGT WERDEN. DESHALB MÜSSEN SIE BEI DIESEN ARBEITEN BESONDERS
VORSICHTIG SEIN. BEFOLGEN SIE DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN IHRES ARBEITGE-BERS, DIE SICH AUF DEN WARNUNGSTEXT DES HERSTELLERS BEZIEHEN.
ELEKTRISCHER SCHLAG -- Kann den Tod bringen.
S
Die Schweißausrüstung gemäß örtlichen Standards installieren und erden.
S
Keine Stromführenden Teile oder Elektroden mit bloßen Händen oder mit nasser Schutzausrüstung berühren.
S
Personen müssen sich selbst von Erde und Werkstück isolieren.
S
Der Arbeitsplatz muß sicher sein.
RAUCH UND GAS -- Können Ihre Gesundheit gefährden.
S
Das Angesicht ist vom Schweißrauch wegzudrehen.
S
Ventilieren Sie und saugen Sie den Rauch aus dem Arbeitsbereich ab.
UV-- UND IR--LICHT -- Können Brandschäden an Augen und Haut verursachen
S
Augen und Körper schützen. Geeigneten Schutzhelm mit Filtereinsatz und Schutzkleider tragen.
S
Übriges Personal in der Nähe, ist durch Schutzwände oder Vorhänge zu schützen.
FEUERGEFAHR
S
Schweißfunken können ein Feuer entzünden. Daher ist dafür zu sorgen, daß sich am Schweißarbeitsplatz keine brennbaren Gegenstände befinden.
GERÄUSCHE -- Übermäßige Geräusche können Gehörschäden verursachen
S
Schützen Sie ihre Ohren. Benutzen Sie Kapselgehörschützer oder andere Gehörschützer.
S
Warnen Sie Umstehende vor der Gefahr.
BEI STÖRUNGEN -- Nur Fachleute mit der Behebung von Störungen beauftragen.
LESEN SIE DIE BETRIEBSANWEISUNG VOR DER INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME DURCH.
SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE!
ba10d12g
-- 31 --
DE
1.1
TECHNISCHE BESCHREIBUNG
LAE 800 ist ein ventilatorgekühlter Schweißgleichrichter, der mit einem
Thermowächter vor Überbelastung und Ventilatorstörung geschützt ist.
Wenn der Thermowächter ausgelöst hat, leuchtet automatisch die gelbe Lampe an
der Frontseite auf.
Wenn der Schweißgleichrichter abgekühlt ist, erfolgt die Rückstellung des
Thermowächters automatisch.
1.2
TECHNISCHE DATEN
Netzanschluß
50 Hz
60 Hz
Spannung (V)
230/400/415/500
230/440/550
Primärstrom (A)
111/64/64/52
111/64/52
Sicherung, träge (A)
125/63/63/63
125/63/63
Netzkabel, Leiterquerschnitt (mm2)
4x50/4x16/4x16/4x16 4x50/4x16/4x16
Zulässige Belastung bei
100 % ED
800 A / 44 V
Einstellbereich
40 A / 13--22 V--800 A / 44 V
Leerlaufspannung
Leerlaufleistung
50,4 V
145 W
Leistungsfaktor, bei max. Stom
Wirkungsgrad, bei max. Strom
0,95
84 %
Schutzart
IP 23
Anwendungsklasse
Gewicht
Abmessung LxBxH
330 kg
646x552x1090
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Schweißstromquelle entspricht den Anforderungen nach IEC 974-- 1
Netzkabelleiterquerschnitt nach schwedischen Vorschriften.
Das Symbol
bedeutet, daß die Stromquelle in Räumen mit erhöhter elektrischer
Gefahr benutzt werden kann.
Der IP --Code gibt die Schutzart an, den Grad des Schutzes gegen das Eindringen
von festen Gegenständen und Wasser.
Geräte mit der Kennzeichnung IP 23 können in geschlossenen Räumen und im
Freien benutzt werden.
ba10d12g
-- 32 --
DE
1.3
INSTALLATION
1. Die Installation ist von einem Elektriker vorzunehmen.
2. Kontrollieren, ob der Schweißgleichrichter auf die vorgesehene Netzspannung
geschaltet ist, bevor er an das Netz angeschlossen wird.
3. Beim Umschalten der Steuerspannung zwischen 42 V bzw. 110 V dafür sorgen,
daß das wendbare Schild die richtige Spannung anzeigt.
4. Für die Wahl des Netzkabelquerschnitts und der Sicherungsgröße, siehe technische Daten.
5. Das Netzkabel in der Stromquelle vorschriftsmäßig anschließen und den
Schweißgleichrichter in der Schaltzentrale sichern.
6. Kontrollieren, ob die Kühlung des Schweißgleichrichters unbehindert gewährleistet ist.
ba10d12g
-- 33 --
DE
ba10d12g
-- 34 --
DE
1.4
S
S
S
S
S
S
S
S
S
BETRIEB
Schalter (1) in Stellung ”I” stellen. Die weiße
Lampe (2) leuchtet auf und der Ventilator
startet.
Die Schweißspannung wird mit dem Drehknopf (3) an der Frontseite eingestellt.
Bei der Benutzung eines Fernreglers wird
dieser an der Steckdose (4) an der Frontseite angeschlossen und der Kippschalter (5) in
Stellung Fernbetrieb gestellt.
Passendes Schweiß-- und Rückleiterkabel
wählen und an die Anschlüsse + und -- an
der Frontseite der Maschine anschließen.
Rückleite r ans Werkstück anschließen.
Der Schweißgleichrichter ist betriebsbereit.
8--poliger Anschluß für Fernbedienung (6)
1--poliger Anschluß für Meßleitung (7)
Platz für digitale Instrumente (8) (Zubehör)
Gelbe Lampe (9) (Überlastschutz)
ba10d001
1.5
WARTUNG
Die Stromquelle mindestens einmal jährlich mit trockener, druckreduzierter Druckluft
reinigen.
Wird die Stromquelle in staubigen und schmutzigen Räumen benutzt, muß sie öfter
gereinigt werden.
Ersatzteilbestellung
Bei der Bestellung sind lt. Ersatzteilverzeichnis Maschinentyp, Maschinennummer
sowie die Bezeichnung und Ersatzteilnummer anzugeben.
Dies erleichtert die Bearbeitung und stellt eine korrekte Lieferung sicher.
ba10d12g
-- 35 --
FRANÇAIS
1 INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
1.1 DESCRIPTION TECHNIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
..........................................................................
1.3 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 MISE EN SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 ENTRETIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
SCHÉMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
67
TOCf
-- 36 --
38
39
40
40
FR
1
INTRODUCTION
LAE 800 est un redresseur de soudage de type à tension constante, destiné
Uniquement au soudage au flux -- et au soudage à l’arc avec électrode fusible
(MIG--MAG).
LAE 800 est destiné à être utilisé avec le coffret de commande PEG--1.
Pour augmenter le domaine de soudage au point de vue courant, on peut coupler en
parallèle deux redresseurs de soudage.
Pour avoir un e répartition correcte du courant entre les deux redresseurs, il faut un
dispositif de marche en parallèle (Réf. 321 181--880).
AVERTISSEMENT
Ce produit est destiné à un usage industriel. Dans des milieux dome--stiques ce
produit peut provoquer des interférences parasitaires. C’est la responsabilité de
l’utilisateur de prendre les précautions adéquates.
AVERTISSEMENT
LE SOUDAGE ET LE COUPAGE À L’ARC PEUVENT ÊTRE DANGEREUX POUR VOUS COMME
POUR AUTRUI. SOYEZ DONC TRÈS PRUDENT EN UTILISANT LA MACHINE À SOUDER. OBSERVEZ LES RÈGLES DE SÉCURITÉ DE VOTRE EMPLOYEUR, QUI DOIVENT ÊTRE BASÉES
SUR LES TEXTES D’AVERTISSEMENT DU FABRICANT
DÉCHARGE ÉLECTRIQUE -- Peut être mortelle
S
Installer et mettre à la terre l’équipement de soudage en suivant les normes en vigueur.
S
Ne pas toucher les parties conductrices. Ne pas toucher les électrodes avec les mains nues ou
des gants de protection humides.
S
Isolez--vous du sol et de la pièce à travailler.
S
Assurez--vous que votre position de travail est sûre.
FUMÉES ET GAZ -- Peuvent être nuisibles à votre santé
S
Eloigner le visage des fumées de soudage.
S
Ventiler et aspirer les fumées de soudage pour assurer un environnement de travail sain.
RADIATIONS LUMINEUSES DE L’ARC -- Peuvent abimer les yeux et causer des brûlures à
l’épiderme
S
Se protéger les yeux et l’épiderme. Utiliser un écran soudeur et porter des gants et des vêtements de protection.
S
Protéger les personnes voisines des effets dangereux de l’arc par des rideaux ou des écrans
protecteur.
RISQUES D’INCENDIE
S
Les étincelles (ou ”puces” de soudage) peuvent causer un incendie. S’assurer qu’aucun objet
inflammable ne se trouve à proximité du lieu de soudage.
BRUIT -- Un niveau élevé de bruit peut nuire à vos facultés auditives
S
Protégez--vous. Utilisez des protecteurs d’oreilles ou toute autre protection auditive.
S
Avertissez des risques encourrus les personnes se trouvant à proximité.
EN CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT -- Faire appel à un technicien qualifié.
LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D’EMPLOI AVANT D’INSTALLER LA MACHINE ET DE L’UTILISER.
PROTÉGEZ--VOUS ET PROTÉGEZ LES AUTRES!
ba10d12f
-- 37 --
FR
1.1
DESCRIPTION TECHNIQUE
LAE est un redresseur de soudage refroidir par ventilateur. Il possède un rupteur
thermique comme protection contre les surcharges et les pannes de ventilateur.
En cas de déclenchement du rupteur, le voyant jaune sur le devant s’allume
automatiquement.
Une fois le redresseur refroidi, le rupteur est réarmé automatiquement.
1.2
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Raccordement au résau
50 Hz
60 Hz
Tension (V)
230/400/415/500
230/440/550
Intensité absorbée (A)
111/64/64/52
111/64/52
Fusible, lent (A)
125/63/63/63
125/63/63
Cåble réseau section (mm2)
4x50/4x16/4x16/4x16
4x50/4x16/4x16
Capacité au facteur de marche
100%
800 A / 44 V
Plage de réglage
40 A / 13--22 V--800 A / 44 V
Tension à vide
Puissance à vide
50,4 V
145 W
Facteur de puissance,
à courant maxi
Verkningsgrad,
à courant maxi
Classe de protection
0,95
84 %
IP 23
Classe de température
Poids
330 kg
Dimensions longxlargxhaut
646x552x1090
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La source de courant répond aux normes IEC 974-- 1
Section de c,ble conforme aux régulations suédoises.
Le symbole
signifie que la source de courant est destinée à être utilisée dans
des espaces exposés à des risques électriques inhabituels.
Le code IP indique la classe de protection, c’est à dire le degré de protection contre
la pénétration des objets durs et de l’eau.
Les appareils marqués IP 23 peuvent être utilisés à l’intérieur comme à l’extérieur.
ba10d12f
-- 38 --
FR
1.3
INSTALLATION
1. L’installation doit être effectuée par un spécialiste agréé.
2. S’assurer que le redresseur est prêt pour la tension correcte
avant de le brancher au réseau.
3. En commutant la tension de commande entre 42 V et 110 V, s’assurer que
l’étiquette retournable indique la tension correcte.
4. Pour les sections de cåble et la dimension des fusibles, voir les caractéristiques
techniques.
5. Brancher le cåble réseau à la source de courant suivant les directives en
vigueur, et assurer la protection du redresseur dans le central électrique.
6. S’assurer que le refroidissement du redresseur n’est pas gêné.
ba10d12f
-- 39 --
FR
1.4
S
S
S
S
S
S
S
S
S
MISE EN SERVICE
Mettre l’interrupteur (1) en position ”I”. La lampe
témoin blanche (2) s’allume et le ventilateur entre en marche.
Régler la tension de soudage avec le bouton (3)
sur le devant.
Si on utilise le coffret de commande à distance,
le bramcher à la prise (4) sur le devant et mettre
l’interrupteur à bascule (5) en position télécommande (remote).
Choisir les cåbles de soudage et de pièce adéquats et les connecter aux contacts + et -- sur le
devant de la machine. Brancher le cåble de
masse à la pièce.
Le redresseur est prêt au soudage.
Prise à 8 broches pour la commande
externe (6).
Prise à 1 broche pour le cåble de mesure (7).
Emplacement pour instruments digitaux (8) (en
option).
Lampe témoin jaune (9) (protection de
surcharge).
1.5
ba10d001
ENTRETIEN
Nettoyer la source de courant au moins une fois par an avec un jet d’air comprimé
sec sous pression réduite.
Si la source de courant est installée dans un local particulièrement poussiéreux, il
faudra la nettoyer plus souvant.
Commande des pièces détachées
Lors de la commande des pièces détachées, indiquer le type et le numéro de
machine, ainsi que la désignation et le numéro de référence de la pièce indiqués
dans la liste des pièces, ce qui facilite l’envoi et la sécurité des livraisons.
ba10d12f
-- 40 --
NEDERLANDS
1 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
42
TECHNISCHE BESCHRIJVING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
43
44
45
45
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
67
TOCh
-- 41 --
NL
1
INLEIDING
LAE 800 is een lasgelijkrichter van het constantespanning--type. Hij is uitsluitend
bedoeld voor lassen onder poederdek en beschermgasbooglassen (MIG--MAG).
LAE 800 is bedoeld voor gebruik met stuuruitrusting PEG--1.
Een uit stroomoogpunt groter lasbereik kan verkregen worden door twee
lasgelijkrichters parallel te schakelen. Om een juiste stroomverdeling tussen de
lasgelijkrichters te krijgen, is een parallelgebruikinrichting vereist.
(Onderdeelnr. 321 181--880).
WAARSCHUWING
Dit produkt is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit
produkt radiostoring veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker
om passende voorzorgsmaatregelen te nemen.
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELECTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en electroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg ervoor dat u geïsoleerd staat van de aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN DE ANDEREN!
ba10d12h
-- 42 --
NL
1.1
TECHNISCHE BESCHRIJVING
LAE 800 is een ventilatorgekoelde lasgelijkrichter. Hij heeft een thermobeveiliging
die ingeschakeld wordt bij overbelasting en het uitvallen van de ventilator.
Wanneer de thermobeveiliging ingeschakeld is, gaat er automatisch een geel lampje
branden op het front.
Wanneer de lasgelijkrichter afgekoeld is, wordt de thermobeveiliging automatisch
teruggesteld.
1.2
TECHNISCHE GEGEVENS
Netaansluiting
50 Hz
60 Hz
Spanning (V)
230/400/415/500
230/440/550
Primaire stroom (A)
111/64/64/52
111/64/52
Zekering, traag (A)
125/63/63/63
125/63/63
Netkabel, oppervlak (mm2)
4x50/4x16/4x16/4x16
4x50/4x16/4x16
Toegelaten belasting bij
100 % intermittentie
800 A / 44 V
Instelbereik
40 A / 13--22 V--800 A / 44 V
Nullastspanning
Nullastvermogen
50,4 V
145 W
Vermogensfactor, bij max. stroom
Rendement, bij max. stroom
0,95
84 %
Beschermingsklasse
IP23
Toepassingsklasse
Gewicht
330 kg
Afmetingen lxbxh
646x552x1090
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De lasstroombron voldoet aan de eisen overeenkomstig IEC 974-- 1
Netkabeldoorsnee overeenkomstig Zweedse voorschriften.
Het symbool
betekent dat de stroombron is geconstrueerd voor gebruik in
ruimten met verhoogd elektrisch risico.
De IP--Code geeft de klasse van het omhulsel aan, d.w.z. de mate van beveiliging
tegen het binnendringen van vaste voorwerpen en water.
Een apparaat gemerkt met IP 23 is geconstrueerd voor gebruik binnens-- en
buitenshuis.
ba10d12h
-- 43 --
NL
1.3
INSTALLATIE
1. De installatie moet uitgevoerd worden door een bevoegd
2. Controleer of de lasgelijkrichter geschakeld is voor de netspanning in kwestie
voor hij aangesloten wordt op het net.
3. Zorg er bij het schakelen van de bedieningsspanning tussen 42 V resp. 110 V,
voor dat het omkeerbare plaatje de juiste spanning aangeeft.
4. Raadpleeg de technische gegevens voor de keuze van het netkabeloppervlak en
de zekeringgrootte.
5. Sluit de netkabel in de stroombron aan volgens de geldende voorschriften, en
beveilig de lasgelijkrichter met een zekering in de elektrisch centrale.
6. Controleer of de koeling van de lasgelijkrichter niet gehinderd wordt.
ba10d12h
-- 44 --
NL
1.4
S
S
S
S
S
S
S
S
S
GEBRUIK
Zet de stroombron (1) in positie ”I”. Het witte
lampje (2) gaat branden en de ventilator start.
De lasspanning moet ingesteld worden met de
knop (3) aan de voorkant.
Als u een afstandsbediening gebruikt, moet u die
aansluiten op de aansluiting (4) op de voorkant
en zet de tuimelschakelaar (5) in de positie
remote.
Kies een geschikte las-- en retourkabel en sluit
de kabels aan op de contacten gemerkt met +
en -- aan de voorkant van de machine. Sluit de
retourleiding aan op het werkstuk.
De lasgelijkrichter is nu klaar voor gebruik.
Aansluiting 8--polig externe bediening (6).
Aansluiting 1--polig voor proefdraad (7).
Plaats voor digitale instrumenten (8) (accessoire)
Geel lampje (9) (overbelastingbescherming).
ba10d001
1.5
ONDERHOUD
Blaas de stroombron minstens één maal per jaar schoon, gebruik droge perslucht
met gereduceerde druk.
Als de stroombron staat opgesteld in een stoffige en vieze ruimte moet deze vaker
worden schoon geblazen.
Het bestellen van reserveonderdelen
Bij bestelling het type machine, machinenummer alsmede de naam en het nummer
van het reserveonderdeel overeenkomstig de lijst van reserveonderdelen aangeven.
Dit vergemakkelijkt de afhandeling en garandeert een correcte levering.
ba10d12h
-- 45 --
ESPAÑOL
1 INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
47
DESCRIPCIÓN TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATOS TÉCNICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPERACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANTENIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
48
49
50
50
ESQUEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISTA DE REPUESTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
67
TOCc
-- 46 --
ES
1
INTRODUCCIÓN
El LAE 800 ,es un rectificador para soldadura de tipo de tensión constante
Destinado SOLAMENTE para soldadura con polvo y soldadura de arco con
electrodo
fundible (MIG--MAG).
El LAE 800 está destinado al uso junto con el equipo operativo PEG--1.
Un campo ampliado de soldadura, desde el punto de vista de la corriente, se puede
obtener acoplando en paralelo dos rectificadores.
Para obtener una distribución exacta de la corriente entre los dos rectificadores, se
requiere un dispositivo de marcha en paralelo (Art. no. 321 181--880)
AVISO
Este producto está destinado a un uso industrial. En un ambiente doméstico este
producto puede causar interferencias de onda. Es la responsabilidad del usuario
el adoptar las precauciones oportunas.
ADVERTENCIA
LA SOLDADURA POR ARCO Y EL CORTE PUEDEN SER PELIGROSOS PARA UD. Y OTROS.
TENGA, PUES, CUIDADO AL SOLDAR. SIGA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE SU EMPRESA QUE SE BASAN EN LAS DEL FABRICANTE.
CHOQUES ELÉCTRICOS -- Pueden causar la muerte
S
Instale y ponga a tierra el equipo de soldar según las normas vigentes.
S
No toque con las manos descubiertas o medios de proteccion mojados electrodos o partes con
corriente.
S
Aislese de la tierra y de la pieza de trabajo.
S
Atienda a que adopta una posición de trabajo segura.
HUMOS Y GASES -- Pueden dañar la salud.
S
Aparte la cara de los humos de soldadura.
S
Ventile y extraiga los humos de soldadura suyos y de otros lugares de trabajo.
RAYOS DE LUZ -- Pueden dañar los ojos y quemar la piel
S
Proteja los ojos y el cuerpo. Utilice un casco de soldador adecuado con elemento filtrante y lleve ropa de protección.
S
Proteja a los circundantes con pantallas protectoras ó cortinas adecuadas.
PELIGRO DE INCENDIO
S
Las chispas pueden causar incendios. Asegúrese, pues, que no hay materiales inflamables en
las cercanias del lugar de soldadura.
RUIDO -- El ruido excesivo puedo perjudicar el oído
S
Proteja su oído. Utilice protectores auriculares.
S
Avise a otras personas presentes sobre el riesgo.
EN CASO DE AVERÍA -- Acuda a un especialista.
ANTES DE LA INSTALACIÓN Y USO, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO.
¡PROTÉJASE A SÍ MISMO Y A LOS DEMÁS!
ba10d12c
-- 47 --
ES
1.1
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
El LAE es un rectificador refrigerado por ventilador. Estáequipado con un sensor de
temperatura a modo de protección contra sobrecargas y a vería del ventilador.
Cuando el sensor corta, se enciende automáticamente la lámpara amarilla en el
panel frontal.
Cuando el rectificador se ha enfriado, el sensor de calor se desactiva
automáticamente.
1.2
DATOS TÉCNICOS
Tensión de red
50 Hz
60 Hz
Tensión (V)
230/400/415/500
230/440/550
Corriente primaria (A)
111/64/64/52
111/64/52
Fusible, retardado (A)
125/63/63/63
125/63/63
Cable de red, área (mm2)
4x50/4x16/4x16/4x16
4x50/4x16/4x16
Carga permitida a
100 % de intermitencia
800 A / 44 V
Escala de regulación
40 A / 13--22 V--800 A / 44 V
Tensión en vacío
Potencia en vacío
50,4 V
145 W
Factor de potencia a
corriente máxima
Rendimiento a corriente máxima
0,95
84 %
Clase de encapsulado
IP 23
Clase de uso
Peso
330 kg
Dimensión lxan.xal.
646x552x1090
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La fuente de corriente de soldadura cumple los requisitos de
la norma IEC 974-- 1
Area del cable de red según la norma sueca.
significa que la fuente de corriente está construida para aplicaciones
El símbolo
en espacios con alta peligrosidad eléctrica.
El código IP indica el grado de protección por encapsulamiento contra la penetración
de partículas sólidas y agua.
El modelo con el código IP 23 está destinado a la utilización en interiores y al aire
libre.
ba10d12c
-- 48 --
ES
1.3
INSTALACIÓN
1. La instalación debe ser realizada por una persona competente.
2. Controle que el rectificador esté preparado para la corriente de red a utilizar
antes de conectarlo a la red.
3. Al cambiar la tensión operativa entre 42 V y 110 V, controle que el cartel reversible indique la tensión correcta.
4. Para seleccionar el área del cable de red y la dimensión del fusible, ver las especificaciones técnicas.
5. Conecte el cable de red a la fuente de corriente según las instrucciones vigentes
y proteja con fusible el rectificador en la central eléctrica.
6. Controle que la refrigeración del rectificador no esté entorpecida.
ba10d12c
-- 49 --
ES
1.4
S
S
S
S
S
S
S
S
S
OPERACIÓN
Coloque el interruptor de corriente (1) en la posición ”I”. El testigo blanco (2) se ilumina y el
ventilador arranca.
La tensión de soldadura se regula con el mando
(3) en el frente.
Si utiliza mando a distancia debe conectarlo a la
salida (4) en el frente y colocar el conmutador de
palanca (5) en posición remota.
Seleccione cables apropiados de soldadura y de
retorno y conéctelos en los enchufes marcados +
y -- en el frente de la máquina. Co necte el cable
de retorno en la pieza a soldar.
El rectificador está listo para soldar.
Enchufe de 8 polos para operación externa (6).
Enchufe unipolar para el cable de medición (7).
Lugar para instrumentos digitales (8),
(accesorios).
Testigo amarillo (9), (protección de sobrecarga).
ba10d001
1.5
MANTENIMIENTO
Limpiar la fuente de corriente como mínimo una vez al año, soplándola con aire
comprimido a baja presión.
Si la unidad está situada en un lugar polvoriento y sucio, limpiarla más a menudo.
Pedidos de repuestos
En los pedidos de repuestos debe indicarse el modelo y el número de serie de la
máquina y la denominación y referencia de la pieza indicados en la lista de
repuestos. Así se facilita la entrega y se asegura su corrección.
ba10d12c
-- 50 --
ITALIANO
1 INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
52
DESCRIZIONE TECNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARATTERISTICHE TECNICHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANUTENZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
53
54
55
55
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ELENCO RICAMBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
67
TOCi
-- 51 --
IT
1
INTRODUZIONE
LAE 800 è un raddrizzatore di corrente a tensione costante per saldature. Destinato
SOLO a saldatura ad arco metallico e sommerso con polvere (MIG--MAG).
LAE 800 prevede l’uso della centralina di controllo PEG--1.
Il collegamento in parallelo di due raddrizzatori consente un maggiore campo di
saldatura per quanto riguarda la corrente, e per la corretta distribuzione di corrente
tra i due raddrizzatori è indispensabile un ripartitore in parallelo
(Art.no. 321 181--880).
AVVERTENZA
Questo prodotto può essere utilizzato esclusivamente per scopi industriali. In
ambienti domestici questo prodotto può provocare interferenze radio. E’ responsabilità dell’utente adottare precauzioni adeguate.
ATTENZIONE
I LAVORI EFFETTUATI CON LA SALDATURA AD ARCO E LA FIAMMA OSSIDRICA SONO PERICOLOSI. PROCEDERE CON CAUTELA. SEGUIRE LE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA BASATE SUI
CONSIGLI DEL FABBRICANTE.
CHOCK ELETTRICO -- Può essere mortale
S
Installare e mettere a terra l’elettrosaldatrice secondo le norme.
S
Non toccare particolari sotto carico o gli elettrodi a mani nude o con attrezzatura di protezione
bagnata.
S
Isolarsi dalla terra e dal pezzo in lavorazione.
S
Assicurarsi che la posizione di lavoro assunta sia sicura.
FUMO E GAS -- Possono essere dannosi
S
Tenere il volto lontano dai fumi di saldatura.
S
Ventilare l’ambiente e allontanare i fumi dall ’ambiente di lavoro.
IL RAGGIO LUMINOSO -- Puo causare ustioni e danni agli occhi
S
Usare elmo protettivo per saldatura adeguato e abiti di protezione.
S
Proteggere l’ambiente circostante con paraventi o schermature adeguate.
PERICOLO D’INCENDIO
S
Le scintille della saldatrice possono causare incendi. Allontanare tutti gli oggetti infiammabili dal
luogo di saldatura.
RUMORE -- Un rumore eccessivo può comportare lesioni dell’udito
S
Proteggete il vostro udito. Utilizzate cuffie acustiche oppure altre protezioni specifiche.
S
Informate colleghi e visitatori di questo rischio.
IN CASO DI GUASTO -- Contattare il personale specializzato.
LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’INSTALLAZIONE E DELL’USO.
PROTEGGETE VOI STESSI E GLI ALTRI!
ba10d12i
-- 52 --
IT
1.1
DESCRIZIONE TECNICA
LAE un raddrizzatore di corrente con ventola di raffreddamento. Dotato di sensore
termico di protezione contro il sovraccarico e l’arresto imprevisto della ventola.
Se il sensore termico di protezione è scattato, si accende automaticamente la spia
gialla sul pannello frontale.
Quando la temperatura è tornata a livelli normali, il ripristino è automatico.
1.2
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione
50 Hz
60 Hz
Tensione (V)
230/400/415/500
230/440/550
Corrente primaria (A)
111/64/64/52
111/64/52
125/63/63/63
125/63/63
4x50/4x16/4x16/4x16
4x50/4x16/4x16
Fusibile, ritardato (A)
Sezione cavo alimentazione
(mm2)
Carico ammesso con
100 % intermittenza
800 A / 44 V
Regolazione
40 A / 13--22 V--800 A / 44 V
Tensione di riposo
Potenza a riposo
50,4 V
145 W
Fattore di potenza, corrente max
Rendimento, alla corrente max
0,95
84 %
Sicurezza
IP 23
Classe d’impiego
Peso
Dimensioni lxlxh
330 kg
646x552x1090
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il generatore per saldatura è conforme ai requisiti previsti dalle norme
IEC 974--1.
Sezione del cavo di alimentazione conforme alle norme svedesi.
indica che il generatore è progettato per l’utilizzo in ambienti ad alto
Il simbolo
rischio elettrico.
Il codice IP indica la classe di protezione, cioè il livello di protezione dalla
penetrazione di acqua e particelle solide.
Gli apparecchi di classe IP 23 possono essere utilizzati sia in interni che all’aperto.
ba10d12i
-- 53 --
IT
1.3
INSTALLAZIONE
1. L’installazione deve essere eseguita da personale autorizzato.
2. Controllare che il raddrizzatore sia impostato per la tensione a rete esistente
prima di venire collegato a rete.
3. In caso di commutazione della tensione di manovra tra 42 V e 110 V, osservare
che il cartello girevole presenti il voltaggio corretto.
4. Per la scelta delle dimensioni dei cavi e dei fusibili, vedi dati tecnici.
5. Collegare il cavo di alimentazione secondo le vigenti norme, e assicurare la presenza di fusibili adeguati al raddrizzatore nella centralina elettrica.
6. Verificare che non sia ostacolato il raffreddamento del raddrizzatore.
ba10d12i
-- 54 --
IT
1.4
S
S
S
S
S
S
S
S
S
USO
Portare l’interruttore (1) in posizione ”I”.
Si accende la spia bianca (2) e la ventola parte.
Impostare la tensione di saldatura con il volantino
(3) sul pannello frontale.
Se viene utilizzato un telecomando, questo deve
essere collegato all’apposita presa di contatto (4)
e quindi portare il commutatore (5) in posizione
remote.
Scegliere un cavo di saldatura e di ritorno adeguati e collegarli ai previsti contatti + e -- sul pannello frontale della macchina. Collegare il cavo d
ritorno al pezzo in lavorazione.
Il raddrizzatore è pronto per la saldatura.
Presa ad 8 poli per comando esterno (6).
Presa ad 1 polo per cavo di misurazione (7).
Sede per strumentazione digitale (8) (accessorio).
Spia gialla (9) (protezione contro il sovraccarico).
ba10d001
1.5
MANUTENZIONE
Pulire il generatore almeno una volta all’anno con aria compressa asciutta a
pressione ridotta.
Se il generatore è collocato in luogo polveroso o sporco, effettuare la pulizia più
frequentemente.
Ordinazione di ricambi
In sede di ordinazione di ricambi, indicare sempre il tipo di apparecchio, il numero di
serie, la denominazione ed il codice del ricambio ricavabile dal catalogo dei ricambi.
In questo modo si agevola l’evasione dell’ordine e ci si assicura una fornitura
corretta.
ba10d12i
-- 55 --
PORTUGUÊS
1 INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
57
DESCRIÇÃO TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DADOS TÉCNICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPERAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANUTENÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
58
59
60
60
ESQUEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISTA DE PEÇAS SOBRESSALENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
67
TOCp
-- 56 --
PT
1
INTRODUÇÃO
O LAE 800 é um rectificador de tens&x’46.o constante da soldadura. Foi concebido
para SOLELY soldadura submersas de metais em arco e a gás (MIG/MAG).
A LAE 800 foi concebido para utilizaão com o equipamento de controlo PEG--1.
A gama da corrente de soldadura pode ser aumentada, através da ligação de dois
rectificadores de soldadura em paralelo. Para assegurar a divisão correcta da
corrente entre os rectificadores de soldadura é necessário um dispositivo de
funcionamento paralelo. (No de encomenda. 321 181--880).
AVISO
Este produto é concebido para uso industrial. Utilizado num ambiente doméstico,
pode este produto causar interferência s no rádio. E da total responsabilidade do
utilizador, tomar as devidas precauções.
ATENÇÃO
SOLDADURA E CORTE A ARCO PODEM SER NOCIVOS TANTO PARA SI COMO PARA OUTRAS
PESSOAS. SEJA, PORTANTO, CAUTELOSO QUANDO UTILIZAR ESSES MÉTODOS. SIGA AS ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA DO SEU EMPREGADOR QUE DEVERÃO BASEAR--SE NOS TEXTOS DE ADVERTÊNCIA ABAIXO.
CHOQUE ELÉCTRICO -- Pode matar
S
Instale o equipamento de soldar e ligue à terra conforme as normas apropriadas.
S
Não toque em partes condutoras de corrente, eléctrodos ou fios de soldar com as mãos desprotegidas nem com o equipamento de protecção molhado.
S
Isole--se a si próprio da terra e da peça a trabalhar.
S
Certifique--se de que a sua posição de trabalho é segura.
FUMO E GÁS -- Podem ser prejudiciais à sua saúde
S
Mantenha o rosto afastado do fumo de soldadura.
S
Ventile e aspire para o exterior o fumo de soldadura e gás, eliminando--os da sua e das outras
áreas de trabalho.
RAIOS LUMINOSOS -- São nocivos aos seus olhos e podem queimar a pele
S
Proteja os olhos e a epiderme. Use capacete e luvas de soldar apropriados e vista roupas de protecção
S
Proteja os arredores com biombos ou cortinas apropriados.
RISCO DE INCÊNDIO
S
Faiscas podem provocar incêndios. Portanto, retire todos os materiais inflamáveis das imediações
do local de soldadura.
RUÍDOS -- Ruídos excessivos podem causar danos à audição
S
Proteja os seus ouvidos. Use protectores de ouvidos ou outra protecção auditiva.
S
Previna os circunstantes sobre os riscos.
EM CASO DE MAU FUNCIONAMENTO -- Dirija--se a um técnico especializado.
LEIA E COMPREENDA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO
PROTEJA--SE A SI MESMO E AOS OUTROS!
ba10d12p
-- 57 --
PT
1.1
DESCRIÇÃO TÉCNICA
A LAE é um rectificador de soldadura arrefecido por ventilador. Está equipado com
um dispositivo térmico de corte para fornecer protecção contra sobrecargas ou
avarias do ventilador.
Caso este dispositivo de corte seja activado, acende--se automaticamente uma
låmpada amarela no painel dianteiro.
Assim que o rectificador arrefeça, o dispositivo de corte será restabelecido
automaticamente.
1.2
DADOS TÉCNICOS
Alimentação dos cabos principais
50 Hz
60 Hz
Tensão(V)
230/400/415/500
230/440/550
Intensidade primária (A)
111/64/64/52
111/64/52
Fusível, lento (A)
125/63/63/63
125/63/63
Cabo de energia, área (mm2)
4x50/4x16/4x16/4x16
4x50/4x16/4x16
Carga máxima a
100 % ciclo de trabalho
800 A / 44 V
Gama de regulações
40 A / 13--22 V--800 A / 44 V
Tensã do circuito aberto
Potência do circuito aberto
50,4 V
145 W
Factor de potência com
corrente máxima
Eficácia com corrente máxima
0,95
84 %
Classe de recinto
IP 23
Classe de aplição
Peso
Dimensões cxlxa
330 kg
646x552x1090
A fonte de corrente para soldadura satisfaz as exigências segundo a norma
IEC 974--1
Secção do cabo de alimentação conforme as especificações suecas.
O símbolo
significa que a fonte de corrente é construída para utilização em
locais de elevado perigo de electricidade.
O código IP designa a classe de revestimento, ou seja, o grau de encapsulamento
contra a penetração de objectos sólidos e de água.
O aparelho com a marca IP 23 é construído para o uso em interiores e exteriores..
ba10d12p
-- 58 --
PT
1.3
INSTALAÇÃO
1. A instalação deve ser realizada por um electricista
credenciado.
2. Assegure--se de que o rectificador de soldadura está regulado para a alimentação adequada aos cabos principais antes de ligar aos cabos principais.
3. Se a tensão de controlo for alternada entre 42 V e 110 V, assegure--se de que a
placa de especificações reversível menciona a tensão correcta.
4. Para informações sobre a área dos cabos da corrente e dimensão dos fusíveis,
consulte os dados técnicos.
5. Ligue o cabo da corrente ao rectificador de acordo com as normas locais, e assegure--se de que colocou o fusível correcto no quadro de fusíveis.
6. Verifique se os orifícios de ventilação do rectificador não estão obstruídos.
ba10d12p
-- 59 --
PT
1.4
OPERAÇÃO
Coloque o interruptor (1) na posição ”I”. A låmpada
branca (2) deverá acender e a ventoinha entrará
em funcionamento.
Ajuste a tensão de soldadura usando o botão (3)
no painel frontal.
Se utilizar uma unidade de controlo remoto ligue-a àtomada (4) no painel dianteiro e coloque o comutador articulado (5) na posição adequada do
controlo remoto.
Escolha um cabo de soldadura e um cabo de retorno adequados e ligue--os ao + e -- na parte
dianteira da máquina. Ligue o cabo de retorno à
obra.
O rectificador está agora pronto a soldar.
Tomada de 8 pinos para controlo externo (6)
Tomada de 1 pino para cabo do medidor (7)
Espaço para os medidores digitais (8) (opcional)
Låmpada amarela (9) (corte por sobrecarga).
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ba10d001
1.5
MANUTENÇÃO
Sopre a fonte de corrente pelo menos uma vez por ano. Use ar comprimido a
pressão reduzida.
Se a fonte de corrente for colocada em local poeirento ou sujo, deverá ser limpa
com jacto de ar mais frequentemente.
Encomenda de peças de reposição
Ao se fazer uma encomenda, indica--se o tipo e o número da máquina bem como o
número e a denominação da peça, conforme a lista de peças de reposição.
Esta prática facilita a expedição e assegura uma entrega correcta.
ba10d12p
-- 60 --
ÅËËÇÍÉÊÁ
1 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
62
ÔÅ×ÍÉÊÇ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
63
64
65
65
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
67
TOCy
-- 61 --
GR
1
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Ôï LAE 800 åßíáé Ýíáò áíïñèùôÞò óõãêüëëçóçò ôýðïõ óôáèåñÞò ôÜóçò.
Ðñïïñßæåôáé ÌÏÍÏ ãéá óõãêüëëçóç ìå óêüíç êáé óõãêüëëçóç ôüîïõ ìåôáëëéêïý
áåñßïõ (ÌÉG/MAG).
Ôï LAE 800 ðñïïñßæåôáé ãéá ÷ñÞóç ìáæß ìå ôïí åîïðëéóìü åëÝã÷ïõ PEG-1..
Áýîçóç ôçò óõãêïëëçôéêÞò åðöÜíåéáò ìðïñåß íá åðéôåõ÷èåß ìå ôçí ðáñÜëëçëç
óýíäåóç äýï áíïñèùôþí óõãêüëëçóçò êáé ãéá íá ëçöèåß óùóôÞ êáôáíïìÞ
ñåýìáôïò ìåôáîýý ôùí áíïñèùôþí áðáéôåßôáé ìéá óõóêåõÞ ðáñÜëëçëïõ åëÝã÷ïõ
(áñ.åßäïõò 321 181-880).
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ.
Áõôü ôï ðñïúüí åßíáé ðñïïñéóìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå åóùôåñéêü
ðåñéâÜëëïí ìðïñåß ôï ðñïúüí íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéñá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé
åíèýíç ãéá ôç ëÞøç ôùí ó÷åôéêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÓÁÓ Ç ÓÅ ÁËËÏÕÓ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÑÃÁÆÅÓÔÅ ÌÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÁÊÏËÏÕèÅÉÔÅ ÔÉÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÏÕ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÏÍ
ÅÑÃÏÄÏÔÇ ÓÁÓ ÊÁÉ ÏÉ ÏÐÏÉÅÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÔÉÊÏ
ÊÅÉÌÅÍÏ ÔÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå åíåñãÜ çëåêôñéêÜ êáëþäéá Þ çëåêôñüäéá ìå áêÜëõðôç åðéäåñìßäá Þ õãñü
ðñïïôáôåõôéêü åîïðëéóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÊÁÐÍÏÉ ÊÁÉ ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ - Ìðïñåß íá âëÜøïõí ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé åãêáýìáôá óôï
äÝñìá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êñÜíïò ìå ößëôñï êáé öïñÜôå
ðñïóôáôåõôéêü ñïõ÷éóìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá ðáñáâÜí Þ ðñïóôáôåõôéêÝò ðïäéÝò.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Âåâáéùèåßôå, ðñéí áñ÷ßóåôå ôçí
åñãáóßá, üôé äåí õðÜñ÷ïõí ãýñù óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÂËÁÂÇÓ - ÆçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÌÁÈÅÔÅ ÊÁËÁ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÑÉÍ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÑÉÔÁ ÐÑÏÓÙÐÁ !
ba10d 12y
-- 62 --
GR
1.1
ÔÅ×ÍÉÊÇ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
Ïé óõóêåõÝò LAE åßíáé áíïñèùôÝò óõãêüëëçóçò ðïõ øý÷ïíôáé ìå áíåìéóôÞñá.
’Å÷ïõí èåñìïóôáôéêÞ áóöÜëåéá ãéá ðñïóôáóßá áðü õðåñöüñôùóç êáé åÜí ï
áíåìéóôÞñáò äåí åðáñêåß.
Ïôáí äéáêüðôåé ç èåñìéêÞ áóöÜëåéá áíÜâåé áõôüìáôá êáé ç êßôñéíç ëõ÷íßá óôï
ìðñïóôéíü ôìÞìá ôïõ ìç÷áíÞìáôïò. Ç áóöÜëåéá åðáíÝñ÷åôáé áõôüìáôá óå
êáíïíéêÞ êáôÜóôáóç, ìüëéò êñõþóåé ï áíïñèùôÞò.
1.2
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò
50 Çz
60 Çz
ÔÜóç (V)
230/400/415/500
230/440/550
Ñåýìá ðñùôåýïíôïò (Á)
111/64/64/52
111/64/52
ÁóöÜëåéá, áñãÞ (Á)
125/63/63/63
125/63/63
Êáëþäéï ôñïöïäïóßáò,
äéáôïìÞ (mm2)
4x50/4x16/4x16/4x16
4x50/4x16/4x16
ÌÝãéóôï öïñôßï óå
100 % êýêëï åñãáóßáò
Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò ñåýìáôïò
ôÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò
ÄéáâÜèìéóç ÷ùñßò öïñôßï
Áðüäïóç, óå öïõë ñåýìá
Áðïäïôéêüôçôá óå öïõë ñåýìá
800 Á /44 V
40 Á/ 13-22 V- 800 Á/ 44 V
50,4 V
145 W
0,95
84 %
Êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò
IP 23
Êáôçãïñßá åöáñìïãÞò
ÂÜñïò kg
ÄéáóôÜóåéò ÌxÐxÕ
330
646/552/1090
Ôï ôñïöïäïôéêü óõãêüëëçóçò óõììïñöþíåôáé ìå IEC 974-1
Ç ïíïìáóôéêÞ ôéìÞ ôïõ êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò óõììïñöþíåôáé ìå ôïõò
Óïõçäéêïýò êáíïíéóìïýò.
Ôï óýìâïëï
äçëþíåé üôé ôï ôñïöïäïôéêü ðñïïñßæåôáé ãéá ÷ñÞóç óå ðåñéï÷Þ
áõîçìÝíïõ çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.
Ï êþäéêáò ÉP äçëþíåé ôï âáèìü ðñïóôáóßáò ðïõ ðñïóöÝñåé ôï ðåñßâëçìá áðü
äéÜôñçóç óôåñåþí áíôéêåéìÝíùí êáé íåñïý.
Ï åîïðëéóìüò ìå Ýíäåéîç ÉP 23 ðñïïñßæåôáé ãéá åóùôåñéêÞ êáé åîùôåñéêÞ ÷ñÞóç.
ba10d 12y
-- 63 --
GR
1.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
Ç åãêáôÜóôáóç èá ðñÝðåé íá ðñáãìáôïðïéçèåß áðü áäåéïý÷ï çëåêôñïëüãï.
Âåâáéùèåßôå üôé ôï ôñïöïäïôéêü Ý÷åé ñõèìéóôåß ãéá ôçí õðÜñ÷ïõóá ôÜóç
ôñïöïäïóßáò ðñïôïý ôçí óõíäÝóåôå óôçí ôñïöïäïóßá.
Áí ç ôÜóç åëÝã÷ïõ áëëÜæåé ìåôáîý 42 V êáé 110 V âåâáéùèåßôå üôé ôï óÞìá
áíôéóôñïöÞò äåß÷íåé ôç óùóôÞ ôÜóç.
Óõìâïõëåõôåßôå ôá ôå÷íéêÜ äåäïìÝíá ãéá ôéò óõíéóôþìåíåò ïíïìáóôéêÝò
ôéìÝò êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò êáé ôçò áóöÜëåéáò.
ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò óôï ôñïöïäïôéêü óýìöùíá ìå ôïõò
ó÷åôéêïýò êáíïíéóìïýò êáé ôïðïèåôÞóôå ìßá êáôÜëëçëç áóöÜëåéá óôïí
çëåêôñéêü ðßíáêá.
Âåâáéùèåßôå üôé ç ñïÞ ôïõ áÝñá øýîçò ìÝóù ôïõ ôñïöïäïôéêïý äåí
åìðïäßæåôáé.
ba10d 12y
-- 64 --
GR
1.4
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
S
ÖÝñôå ôï äéáêüðôç (1) óôç èÝóç ”É”.
Ç Üóðñç ëÜìðá (2) áíÜâåé êáé ï
áíåìéóôÞñáò áñ÷ßæåé íá ëåéôïõñãåß.
S
Ç ôÜóç óõãêïëëçôéêïý ñåýìáôïò ñõèìßæåôáé
ìå ôï êïõìðß (3) ìðñïóôÜ.
S
ÅÜí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôçëå÷åéñéóôÞñéï, ôï
óõíäÝåôå óôçí õðïäï÷Þ (4) ìðñïóôÜ êáé
öÝñíåôå ôïí äéáêüðôç (5) óôç èÝóç
ôçëå÷åéñéóìïý.
S
ÄéáëÝîôå êáôÜëëçëá êáëëþäéá óõãêüëëçóçò
êáé ãåßùóçò êáé óõíäÝóôå ôá óôéò åðáöÝò + êáé óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò ôçò óõóêåõÞò. ÓõíäÝóôå
ôï êáëþäéï ãåßùóçò (åðéóôñïöÞò) óôï ôåìÜ÷éï
åñãáóßáò.
S
Ï áíïñèùôÞò óõãêüëëçóçò åßíáé Ýôïéìïò ãéá
åñãáóßá.
S
Õðïäï÷Þ ãéá 8-ðïëéêü åîùôåñéêü ÷åéñéóìü (6).
S
Õðïäï÷Þ 1-ðïëéêÞ ãéá Ýëåã÷ï ôñïöïäüôçóçò (7).
S
ÈÝóç ãéá ØçöéáêÜ üñãáíá (8) (áîåóïõÜñ).
S
Êßôñéíç ëÜìðá (9) (áóöÜëåéá õðåñèÝñìáíóçò).
1.5
ba10d001
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Êáèáñßæåôå ôï ôñïöïäïôéêü ôïõëÜ÷éóôï ìéá öïñÜ ôï ÷ñüíï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò
îçñü óõìðéåóìÝíï áÝñá óå ìåéùìÝíç ðßåóç. Áí ôï ôñïöïäïôéêü ÷ñçóéìïðïéåßôáé
óå óêïíéóìÝíï Þ âñþìéêï ðåñéâÜëëïí èá ðñÝðåé íá êáèáñßæåôáé ðéï óõ÷íÜ.
Ðáñáããåëßá áíôáëëáêôéêþí
Ïôáí ðáñáããÝëíåôå áíôáëëáêôéêÜ, óçìåéþóôå ôïí áñéèìü ìïíôÝëïõ, ôïí óåéñéáêü
áñéèìü êáé ôï üíïìá êáèþò êáé ôïí áñéèìü áíôáëëáêôéêïý üðùò öáßíïíôáé óôïí
êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí. Áõôü äéåõêïëýíåé ôçí äéáäéêáóßá êáé åîáóöáëßæåé
óùóôÞ ðáñÜäïóç.
ba10d 12y
-- 65 --
Schema Skema Skjema Johdotuskaavio Diagram Schaltplan Schéma
Schema Esquema Schema Esquema Ó÷Þìá óýíäåóçò
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
ba10e001
ba10e12a
-- 66 --
Reservdelsförteckning Reservedelsfortegnelse Reservedelsliste
Varaosaluettelo Spare parts list Ersatzteilliste Liste de pièces détachées
Reserveonderdelenlijst Lista de repuestos Elenco ricambi Lista de peças
sobressalentes Ðßíáêáò áíôáëëáêôéêþí ìåñþí
ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí
ba10s003
partdoc
-- 67 --
ba10s002
partdoc
-- 68 --
ba10s001
partdoc
-- 69 --
Group H.Q. International directory of subsidiary and associated companies.
Agency network, by countries.
Group Headquarters
GREAT BRITAIN
Esab Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
SWEDEN
Esab AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 92 61
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
Nordic Countries
DENMARK
ESAB A/S
Köpenhavn--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
ITALY
Esab Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 2 97 96 81
Fax: +39 2 97 28 91 81
FINLAND
Esab Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
THE NETHERLANDS
Esab Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS Esab
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB
Oddzial w Polsce
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
SWEDEN
Esab Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
Europe excl. Nordic Countries
AUSTRIA
Esab Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. Esab N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB s.r.o.
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
FRANCE
Esab France S.A.
Cergy Pontoise Cedex
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
ESAB--Hancock GmbH
Karben
Tel: +49 6039 400
Fax: +49 6039 40 301
KEBE--Ersatzteile GmbH
Rosbach
Tel: +49 6007 500
Fax: +49 6007 1216
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon Codex
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 429 23 71
Fax: +421 7 288 741
SPAIN
Esab Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 661 55 80
Fax: +34 91 661 23 13
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 333 43 33
Fax: +55 31 333 50 00
CANADA
Esab Group Canada
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
Far East
AUSTRALIA
ESAB Australia Pty Ltd
Ermington
Tel: +61 2 9647 1232
Fax: +61 2 9748 1685
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Petaling Jaya
Tel: +60 3 703 36 51
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore PTE Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
Esab Asia/Pacific Pte Ltd.
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
THAILAND
ESAB (Thailand) Ltd
Bangkok
Tel: +66 2 393 60 62
Fax: +66 2 748 71 11
U.A.E.
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 38 88 29
Fax: +971 4 38 87 29
Associated companies
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SWEDEN
Gas Control Equipment AB
Malmö
Tel: +46 40 38 83 00
Fax: +46 40 38 83 30
Representative offices
ALGERIA
ESAB Bureau de Liaison
Alger
Tel: +213 2 67 24 93
Fax: +213 2 68 32 90
CHINA
ESAB Representative Office
Beijing
Tel: +86 10 6410 6493
Fax: +86 10 6410 6530
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
IRAN
ESAB International AB
Teheran
Tel: +98 21 884 39 14
Fax: +98 21 884 13 36
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel: +40 1 211 75 02
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 9379 820
Fax: +7 095 2468 906
Agents
EUROPE
Cyprus, Greece, Malta
AFRICA
Angola, Cameron, Ethiopia,
Gabon, Ghana, Kenya, Israel,
Liberia, Morocco, Mocambique,
Nigeria, Senegal, South Africa,
Tanzania, Togo, Tunisia,
Zambia, Zimbabwe
ASIA
Bahrain, Hongkong, Japan,
Jordania, Korea, Kuwait,
Lebanon, New Guinea, Oman,
Pakistan, The Philippines,
Quatar, Saudi Arabia,
Sri Lanka, Syria, Taiwan,
Turkey, Vietnam, Yemen
LATIN AMERICA
Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, Curacao,
Equador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Jamaica,
Paraguay, Peru, Trinidad,
Uruguay, Venezuela
BULGARIA
INTESA
Sofia
Tel: +359 2 980 17 15
Fax: +359 2 980 08 42
USA
Esab Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 803 669 44 11
Fax: +1 803 664 42 58
Esab Welding Equipment AB
S-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
Fax +46 584 123 08
Tgm esablax
Telex 73108 esab s
Member of The Esab Group
980430
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising