ESAB LTT 150 Používateľská príručka


Add to my manuals
9 Pages

advertisement

ESAB LTT 150 Používateľská príručka | Manualzz

Caddy Tig 150

LTT 150

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Instruction manual Betriebsanweisung Manuel d’instructions

0457 391 101 980925

Gebruiksaanwijzing Instrucciones de uso Istruzioni per l’uso Manual de instruções Ïóçãßåò ÷ñÞóåùò Instrukcja obs

³

ugi

Valid for Serial NO 842 XXX--XXXX

SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52 59 66 73 3 10 17 24 31 38 45 ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80 POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87 Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.

Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.

Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Rights reserved to alter specifications without notice.

Änderungen vorbehalten.

Sous réserve de modifications sans avis préalable.

Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.

Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.

Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.

-- 2 --

ÅËËÇÍÉÊÁ

1 ÏÄÇÃÁÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1

3.2

3.3

Texnika stoixeia Åîïðëéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ðåñéï÷Þ ÷ñÞóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1

4.2

ÔïðïèÝôçóç Óýíäåóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1

5.2

Åêêßíçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ðñïóôáóßá êáôÜ ôçò õðåñèÝñìáíóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3

5.4

Äéüñèùóç ôÜóçò äéêôýïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¼ñãáíá åëÝã÷ïõ êáé óõíäÝóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

6.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¸ëåã÷ïò êáé êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ

7.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÓõíÞèç óöÜëìáôá êáé äéïñèþóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81 81 82

82 83 83

83

83 83

84

84 85 85 85

85

85

86

86

86 95 96

TOCy

-- 80 --

GR

1 ÏÄÇÃÁÓ

ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ

Ç Esab Welding Equipment AB, 695 81 Lax å Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç oôé ç ðçãÞ óõãêïëëçôéêïý ñåýìáôïò âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï óôáíôáñô ÅÍ 60974 1 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò (73/23/ÅÅC) êáé ôçí ðñïóèÞêç (93/68/ÅÅC) âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô EN 50199 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò (89/336/EEC) êáé ôçí ðñïóèÞêç (93/68/EEC).

LTT 150 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 742 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Laxå 97--10--10 Paul Karlsson Managing Director Esab Welding Equipment AB 695 81 LAXÅ SWEDEN

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ

Tel: + 46 584 81000 Fax: + 46 584 12336

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÅÑÃÏÄÏÔÇ ÓÁÓ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÓÁÓ Ç ÓÅ ÁËËÏÕÓ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÑÃÁÆÅÓÔÅ ÌÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÁÊÏËÏÕèÅÉÔÅ ÔÉÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÏÕ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÏÍ ÏÉ ÏÐÏÉÅÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÔÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.

ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.

S ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.

S Ìçí áããßæåôå åíåñãÜ çëåêôñéêÜ êáëþäéá Þ çëåêôñüäéá ìå áêÜëõðôç åðéäåñìßäá Þ õãñü ðñïïôáôåõôéêü åîïðëéóìü.

S S Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.

Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.

ÊÁÐÍÏÉ ÊÁÉ ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ - Ìðïñåß íá âëÜøïõí ôçí õãåßá óáò.

S Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.

S Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.

ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé åãêáýìáôá óôï äÝñìá.

S ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êñÜíïò ìå ößëôñï êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôéêü ñïõ÷éóìü.

S Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá ðáñáâÜí Þ ðñïóôáôåõôéêÝò ðïäéÝò.

ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ

S Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Âåâáéùèåßôå, ðñéí áñ÷ßóåôå ôçí åñãáóßá, üôé äåí õðÜñ÷ïõí ãýñù óáò åýöëåêôá õëéêÜ.

ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ

S Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò áêïÞò.

S Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.

ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÂËÁÂÇÓ - ÆçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.

ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÌÁÈÅÔÅ ÊÁËÁ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÑÉÍ ÔÇÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.

ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÑÉÔÁ ÐÑÏÓÙÐÁ !

bt21y

-- 81 --

GR

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ

Óçìåßùóç!

Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá óõãêüëëçóç ôüîïõ.

Ôï ôñïöïäïôéêü Îáääø Ôéã åßíáé ìßá ðçãÞ óõíåPïýò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ç ïðïßá Pñçóéìïðïéåß ôçí ôåPíïëïãßá ôïõ áíôéóôñïöÝá êáé ðñïïñßæåôáé ãéá óõãêüëëçóç ÔÉG êáé óõãêüëëçóç ìå åðåíäõìÝíá çëåêôñüäéá (óõãêüëëçóç ÌÌÁ).

3.1

Texnika stoixeia

MMA

150 A/26 V 140 A/26 V 110 A/25 V 90 A/24 V 13--150 A 70--90 V 230 V AC 50/60 Hz 16 A* 3x1,5 mm 2 **

TIG

150 A/16 V 140 A/16 V 120 A/15 V 100 A/14 V 15--150 A 50--60 V 230 V AC 50/60 Hz 16 A* 3x1,5 mm 2 **

ÐáñÜãïíôáò êýêëïõ åñãáóßáò

Ï ðáñÜãïíôáò êýêëïõ åñãáóßáò äåß÷íåé ôï ÷ñüíï ìå ôïí ïðïßï ìðïñåßôå íá êÜíåôå çëåêôñïóõãêüëëçóç ÷ùñßò íá õðåñöïñôþóåôå ôç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò.

ÔÜîç óõóêåõáóßáò

Ï êþäéêáò

ÉÑ

äåß÷íåé ôçí ôÜîç óõóêåõáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò êáôÜ ôçò åéóüäïõ óùìáôéäßùí êáé íåñïý. ¸íá ìç÷Üíçìá ðïõ öÝñåé ôï óÞìá ÉÑ 23 åßíáé êáôáóêåõáóìÝíï ãéá åñãáóßá óå êëåéóôü ÷þñï êáé óôï ýðáéèñï.

ÔÜîç ÷ñÞóçò

Ôï óýìâïëï óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå ÷þñïõò ðïõ Ý÷ïõí õøçëü çëåêôñéêü êßíäõíïõ.

bt21y

-- 82 --

GR

3.2

Åîïðëéóìüò

Ôï ôñïöïäïôéêü Îáääø Ôéã åßíáé åîïðëéóìÝíï ìå: S Êáëþäéï ãéá ôç óýíäåóç ôï äßêôõï (ìÞêïò 3 ìÝôñá) S

3.3

Êáëþäéï åðéóôñïöÞò ìå äáãêÜíá (ìÞêïò 2,5 ìÝôñá)

Ðåñéï÷Þ ÷ñÞóçò

Óõãêüëëçóç¯ÔÉG

ǯóõãêüëëçóç¯ÔÉG¯åßíáé¯éäéáßôåñá¯÷ñÞóéìç , ¯áí¯áðáéôåßôáé¯ðïéüôçôá¯õøçë Þò¯óôÜèìçò¯êáé¯áí¯êÜíåôå¯óõãêüëëçóç¯óå¯ëåðôü¯öýëëï¯ìåôÜëëïõ .

Ðñéí¯÷ñçóéìïðïéÞóåôå¯ôï¯ÝÜßßý¯ãéá¯óõãêïëëçóç¯ÔÉG .

¯èá¯ðñÝðåé¯íá¯åßíáé åöïäéáóìÝíï¯ìå¯öáêü¯ÔÉG (HW20 ARVSW-3,8m) êáé¯âáëâßäá¯áåñßïõ , ¯êýëéíäñï¯áñãïý¯áåñïõ , Ýíá¯ñõèìéóôÞ¯áñãïý¯áåñßïõ , çëåêôñüäéá¯âïëöñáìßïõ¯êáé , áí¯÷ñåéÜæåôáé , ìå¯êáôÜëëçëï¯ößëôñï¯ìåôÜëëïõ .

ǯêáëýôåñç¯ìÝèïäïò¯÷ñÞóçò¯åßíáé¯ç¯åêêßíçóç¯ ( Þ¯îåêßíçìá ) ¯åðáöÞò , ¯üðï õ¯åëáöñܯêôõðÜôå¯ôï¯çëåêôñüäéï¯âïëöñáìßïõ¯óôï¯êïììÜôé¯ðïõ¯ åñãÜæåóôå , ãéá¯íá¯äçìéïõñãÞóåé¯ôï¯ôüîï .

Ôï Caddy Tig 150 ðáñÝ÷ïõí óõíå÷Ýò ñåýìá, ìðïñåß êáíåßò íá çëåêôñïóõãêïëëÞóåé ôïõò ðåñéóóüôåñïõò ôýðïõò áôóáëéïý, áíïîåßäùôïõ êáé ÷õôïý.

Ôï ôñïöïäïôéêü Îáääø Ôéã óáò åðéôñÝðåé íá óõãêïëëÞóåôå ìå åðåíäõìÝíá çëåêôñüäéá äéáìÝôñïõ áðü 1,6 ìì ùò 3,25 ìì.

4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ Áõôü ôï ðñïúüí åßíáé êáôáóêåõáóìÝíï ãéá åðéóêåõáóôéêÞ êáé óõíôçñçôéêÞ çëåêôñïóõãêüëëçóç. Óå óðéôéêü ðåñéâÜëëïí Þ óå ðåñéâÜëëïí ãñáöåßïõ, áõôü ôï ðñïúüí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ðáñÜóéôá. Åßíáé ç åõèýíåé ôïõ PåéñéóôÞ íá ðÜñåé ôá áðáñáßôçôá ìÝôñá.

4.1

ÔïðïèÝôçóç

Ôïðïèåôåßóôå ôï ìç÷Üíçìá Ýôóé þóôå ç åßäïóïò êáé ç Ýîïäïò ôïõ áÝñá íá åßíáé åëåýèåñåò.

4.2

Óýíäåóç

4.2.1

Óýíäåóç ìå ôï äßêôõï

S S S S ¸íá ðéíáêßäéï ìå ôï ó÷Ýäéï óýíäåóçò åßíáé ôïðïèåôçìÝíï óôï êÜôù ìÝñïò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò.

ÓõíäÝóôå ôç ðçãÞ ñåýìáôïò óå ãåéùìÝíç ðñßæá.

ÅëÝãîôå þóôå ôï ìç÷Üíçìá íá Ý÷åé óõíäåèåß óôç óùóôÞ ôÜóç êáé üôé Ý÷åé ÷ñçóéìïðïéçèåß ç óùóôÞ áóöÜëåéá.

ÔÜóç äéêôýïõ 230 âïëô, ìïíïöáóéêü Óõ÷íüôçôá äéêôýïõ 50 - 60 Hz ÁóöÜëåéá âñáäåßáò ôÞîçò 16Á Åìâáäü äéáôïìÞò êáëùäßïõ äéêôýïõ 3 ÷ 1,5 mm 2 bt21y

-- 83 --

GR 4.2.2

Óýíäåóç ôïõ êáëùäßïõ çëåêôñïóõãêüëëçóçò êáé åðéóôñïöÞò TIG

Ãéá ôç óõãêüëëçóç TIG, ôï öëüãéóôñï óõíäÝåôáé óôïí áñíçôéêü áêñïäÝêôç êáé ôï êáëþäéï åëÝã÷ïõ óõíäÝåôáé óôçí õðïäï÷Þ Canon óôïí ìðñïóôéíü ð’dfíáêá.

ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò óôïí èåôéêü áêñïäÝêôç, êáé ôï óùëÞ’edá ôïõ áåñßïõ óôïí ñõèìéóôÞ ôçò öéÜëçò áåñßïõ.

Êáëþäéï åðéóôñïöÞò

Ðñïóáñìüóôå ôï óöéãêôÞñá ôïõ êáëùäßïõ åðéóôñïöÞò óôï ôåìÜPéï ðïõ óõãêïëëÜôáé êáé âåâáéùèåßôå üôé õðÜñPåé êáëÞ åðáöÞ ìåôáîý ôïõ ôåìáPßïõ êáé ôçò õðïäïPÞò ãéá ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò óôçí ðçãÞ ñåýìáôïò.

MMA

Ç ðçãÞ ñåýìáôïò Ý÷åé äýï åîüäïõò, Ýíá èåôéêü ðüëï êáé Ýíá áñíçôéêü ðüëï, ãéá ôç óýíäåóç ôùí êáëùäßùí çëåêôñïóõãêüëëçóçò êáé åðéóôñïöÞò. Ï ôñüðïò óýíäåóçò õðÜñ÷åé óôç óõóêåõáóßá ôïõ çëåêôñïäßïõ. ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï çëåêôñïóõãêüëëçóçò óå áõôü ôï ðüëï ðïõ äåß÷íåôáé óôç óõóêåõáóßá ôïõ çëåêôñïäßïõ.

5 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

5.1

Åêêßíçóç

TIG

S S S S S S ÓõíäÝóôå ôï öëüãéóôñï ÔÉG êáé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò.

ÓõíäÝóôå ôï ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï óôï öëüãéóôñï.

Ñõèìßóôå ôï äéáêüðôç äýï èÝóåùí óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óôç èÝóç ÔÉG.

ÓõíäÝóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò ñõèìßæïíôáò ôï äéáêüðôç óôç èÝóç 1.

Ñõèìßóôå ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò Pñçóéìïðïéþíôáò ôï êïìâßï óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò. yñçóéìïðïéÞóôå ôï óõíéóôþìåíï åýñïò ôéìþí ñåýìáôïò ðïõ áíáãñÜöåôáé óôç óõóêåõáóßá ôïõ çëåêôñïäßïõ.

ÅíåñãïðïéÞóôå ôï ôüîï ÷ùñßò íá ðéÝóåôå ôç óêáíäÜëç, Ýðåéôá ð0éÝóôå ôç óêáíäÜëç êáé áöÞóôå ôçí ôéìÞ ôïõ ñåýìáôïò íá áõîçèåß ìÝ÷ñé íá öôÜóåé ôçí ðñïñõèìéóìÝíç ôéìÞ.Ç ëåéôïõñãßá RK óáò åðéôñÝðåé íá åëÝã÷åôå ôçí åßóïäï èåñìüôçáò ðéÝæïíôáò Þ åëåõèåñþíïíôáò ôç óêáíäÜëç.

MMA

S S S ÅëÝãîôå üôé ôá êáëþäéá êáé ç äáãêÜíá åßíáé óùóôÜ óõíäåäåìÝíá.

ÅêêéíÞóôå ôç ðçãÞ çëåêôñïóõãêüëëçóçò ìå ôï íá èÝóåôå ôï êõñßùò äéáêüðôç óôç èÝóç 1.

Ñõèìßóôå ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò ìå ôï ñõèìéóôÞ óôï åìðñüò ôìÞìá ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò. ÁêïëïõèÞóôå ôéò ïäçãßåò ãéá ôï êáôÜëëçëï ñåýìá çëåêôñïóõãêüëëçóçò óôï åìðñüò óôç óõóêåõáóßá ôïõ çëåêôñïäßïõ.

bt21y

-- 84 --

GR

5.2

Ðñïóôáóßá êáôÜ ôçò õðåñèÝñìáíóçò

Ôï Caddy Tig 150 åßíáé åîïðëéóìÝíá ìå ðñïóôáóßá êáôÜ ôçò õðåñèÝñìáíóçò ç ïðïßá åìðïäßæåé ôçí õðåñèÝñìáíóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò. Êáô Äéüñèùóç ôÜóçò äéêôýïõ Ü ôçí õðåñöüñôùóç äéáêüðôåôáé ôï ñåýìá çëåêôñïóõãêüëëçóçò êáé ç ðïñôïêáëëß åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá áíÜâåé. Ç åðáíáöïñÜ ãßíåôáé áõôüìáôá üôáí ç ðçãÞ ñåýìáôïò êñõþóåé.

5.3

Äéüñèùóç ôÜóçò äéêôýïõ

Ôï Caddy Tig 150 Ý÷ïõí äéüñèùóç ôÜóçò äéêôýïõ, ôï ïðïßï óçìáßíåé üôé ìéá äéáêýìáíóç ôçò ôÜîçò +- 10 % Ý÷åé óáí áðïôÝëåóìá ìéá äéáêýìáíóç ôçò ôÜîçò +-0,2 % ôçò ôÜóçò çëåêôñïóõãêüëëçóçò.

5.4

¼ñãáíá åëÝã÷ïõ êáé óõíäÝóåéò

6 1 2 7 5 4 3 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ðïñôïêáëëß åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá (õðåñèÝñìáíóç) ÑõèìéóôÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ¸îïäïò, èåôéêüò ðüëïò ãéá ôç óýíäåóç ôïõ êáëùäßïõ çëåêôñïóõãêüëëçóçò Þ ôïõ êáëùäßïõ åðéóôñïöÞò ¸îïäïò, áñíçôéêüò ðüëïò, ãéá ôç óýíäåóç ôïõ êáëùäßïõ çëåêôñïóõãêüëëçóçò Þ ôïõ êáëùäßïõ åðéóôñïöÞò Ãåíéêüò äéáêüðôçò Äéáêüðôçò äýï èÝóåùí ÕðïäïPÞ Îáíïí ãéá ôç óýíäåóç ôïõ öëïãßóôñïõ

6 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

Ðñïóï÷Þ!

¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí ï ðåëÜôçò ìüíïò ôïõ, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò êÜíåé ìåôáôñïðÝò óôï ìç÷Üíçìá ãéá íá äéïñèþóåé ôõ÷üí ëÜèç.

6.1

¸ëåã÷ïò êáé êáèáñéóìüò

ÊáíïíéêÜ áñêåß ôï íá öõóÞîåôå ôç ðçãÞ ñåýìáôïò ìå îçñü áÝñá ÷áìçëÞò ðßåóçò, êáèþò êáé íá êáèáñßóåôå ôï ößëôñï óôç ðñüóïøç ìå ôáêôéêÜ äéáóôÞìáôá.

Áí ç ðçãÞ ñåýìáôïò âñßóêåôáé óå ðåñéâÜëëïí ìå óêüíç èá ðñÝðåé íá ôçí êáèáñßæåôå ðéï óõ÷íÜ.

bt21y

-- 85 --

GR

7

7.1

ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ

ÓõíÞèç óöÜëìáôá êáé äéïñèþóåéò

Ôýðïò óöÜëìáôïò

Ôï ñåýìá èá áõîçèåß ìÝPñé íá öôÜóåé ôçí ðñïñõèìéóìÝíç ôéìÞ Ç åêêßíçóç åßíáé âßáéç.

Ç ðçãÞ ñåýìáôïò äåí äßíåé ôüîï çëåêôñïóõãêüëëçóçò .

Ç ðçãÞ ñåýìáôïò óôáìáôÜ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò çëåêôñïóõãêüëëçóçò .

S S S S S S S S

Äéüñèùóç

Ååâáéùèåßôå üôé ôï âýóìá Îáíïí åßíáé óõíäåìÝíï.

ÁíôéêáôáóôÞóôå ôï öëüãéóôñï áí åßíáé áðáñáßôçôï.

Ååâáéùèåßôå üôé ï äéáêüðôçò äýï èÝóåùí åßíáé óôç èÝóç ÔÉG.

ÅëÝãîôå üôé ï äéáêüðôçò åßíáé áíáììÝíïò.

ÅëÝãîôå üôé ôá êáëþäéá óõãêüëëçóçò êáé åðéóôñïöÞò åßíáé óùóôÜ óõíäåäåìÝíá.

ÅëÝãîôå üôé Ý÷åôå ñõèìßóåé ôç óùóôÞ ôéìÞ ñåýìáôïò.

ÅëÝîãôå þóôå íá ìçí Ý÷åé åíåñãïðïéçèåß ç ðñïóôáóßá êáôÜ ôçò õðåñèÝñìáíóçò (ðïñôïêáëëß åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá óôç ðñüóïøç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò) ÅëÝãîôå ìçí ôõ÷üí Ý÷åé ðÝóåé ç áóöÜëåéá ôïõ äéêôýïõ.

Ç ðñïóôáóßá êáôÜ ôçò õðåñèÝñìáíóçò åíåñãïðïéåßôáé ðïëý óõ÷íÜ .

S ÊáêÞ ðïéüôçôá çëåêôñïóõãêüëëçóçò S S S S ÅëÝãîôå þóôå ôï ößëôñï íá ìçí åßíáé ãåìÜôï.

ÅëÝãîôå þóôå íá ìçí õðåñâáßíåôå ôéò ôéìÝò ñåýìáôïò ôçò ðçãÞò çëåêôñïóýãêüëëçóçò (õðåñöüñôùóç ôçò ðçãÞò çëåêôñïóõãêüëëçóçò.

ÅëÝãîôå þóôå ôá êáëþäéá çëåêôñïóõãêüëëçóçò êáé åðéóôñïöÞò íá åßíáé óùóôÜ óõíäåäåìÝíá.

ÅëÝãîôå þóôå íá Ý÷åôå ñõèìßóåé ôç óùóôÞ ôéìÞ ñåýìáôïò.

Âåâáéùèåßôå¯üôé¯ôá¯çëåêôñäéᯠäåí¯ðáñïõóéÜæïõí¯êÜðïéï¯ðñüâëçìá.

8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ

Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìå ôç âïÞèåéá ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðåôå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôïý ôïõ åã÷åéñéäßïõ.

ÊáôÜ ôçí ðáñáããåëëßá, ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðïõ ôïõ ìç÷áíÞìáôïò, áñéèìü óåéñÜò êáèþò êáé ôéò ïíïìáóßåò êáé ôïõò áñéèìïýò áíôáëëáêôéêþí óýìöùíá ìå ôïí êáôÜëïãï óôç óåëßäá , 96. Åôóé äéåõêïëýíåôå ôçí åîõðçñÝôçóç êáé åîáóöáëßæåôå ðáñÜäïóç óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.

bt21y

-- 86 --

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement