ESAB LTR 200 Používateľská príručka


Add to my manuals
11 Pages

advertisement

ESAB LTR 200 Používateľská príručka | Manualzz

Power Tig 160/200 LTR 160/200

101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Instruction manual Betriebsanweisung

0457 305 001 98--08--20

Manual d’instructions Gebruiksaanwijzing Instrucciones de uso Istruzioni per l’uso Manual de instruções Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò

LTR 160 Valid from Serial NO 704 XXX--XXXX LTR 200 Valid from Serial NO 722 XXX--XXXX

SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 75 84 93 3 12 21 30 39 48 57 ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102 Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.

Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.

Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Rights reserved to alter specifications without notice.

Änderungen vorbehalten.

Sous réserve de modifications sans avis préalable.

Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.

Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Specifiche senza preavviso.

Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.

-- 2 --

ÅËËÇÍÉÊÁ

1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1

ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

5.1

LIFTARC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÅÓ ÁÍÔÁËÁÊÔÉÊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103 103 104

105

106 107

108

109 109 109 113

TOCy

-- 102 --

1 ÏÄÇÃÉÅÓ

ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ

Ç Esab Welding Equipment AB, 695 81 Lax å Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç oôé ç ðçãÞ óõãêïëëçôéêïý ñåýìáôïò LTR 160/200 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 704/722 âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô ÅÍ 60974-1 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò 73/23/ÅÅC êáé ôçí ðñïóèÞêç 93/68/ÅÅC.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Laxå 97--06--10 Paul Karlsson Managing Director Esab Welding Equipment AB 695 81 LAXÅ SWEDEN

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ

Tel: + 46 584 81176 Fax: + 46 584 12336

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÅÑÃÏÄÏÔÇ ÓÁÓ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÓÁÓ Ç ÓÅ ÁËËÏÕÓ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÑÃÁÆÅÓÔÅ ÌÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÁÊÏËÏÕèÅÉÔÅ ÔÉÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÏÕ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÏÍ ÏÉ ÏÐÏÉÅÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÔÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.

ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.

S ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.

S Ìçí áããßæåôå åíåñãÜ çëåêôñéêÜ êáëþäéá Þ çëåêôñüäéá ìå áêÜëõðôç åðéäåñìßäá Þ õãñü ðñïïôáôåõôéêü åîïðëéóìü.

S S Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.

Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.

ÊÁÐÍÏÉ ÊÁÉ ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ - Ìðïñåß íá âëÜøïõí ôçí õãåßá óáò.

S Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.

S Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.

ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé åãêáýìáôá óôï äÝñìá.

S ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êñÜíïò ìå ößëôñï êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôéêü ñïõ÷éóìü.

S Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá ðáñáâÜí Þ ðñïóôáôåõôéêÝò ðïäéÝò.

ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ

S Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Âåâáéùèåßôå, ðñéí áñ÷ßóåôå ôçí åñãáóßá, üôé äåí õðÜñ÷ïõí ãýñù óáò åýöëåêôá õëéêÜ.

ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ

S Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò áêïÞò.

S Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.

ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÂËÁÂÇÓ - ÆçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.

ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÌÁÈÅÔÅ ÊÁËÁ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÑÉÍ ÔÇÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.

ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÑÉÔÁ ÐÑÏÓÙÐÁ !

bt16d12y

-- 103 --

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ

ÐÑÏÓÏ

y

Ç! ¼ëåò ïé åããõÞóåéò ôïõ ìçáíÞìáôïò ðáýïõí íá éóýïõí, áí ï ðåëÜôçò êáôÜ ôï äéÜóôçìá ðïõ éóýïõí ïé åããõÞóåéò åðÝìâåé óôï ìçÜíçìá ãéá íá êÜíåé äéïñèþóåéò óöáëìÜôùí.

Ï

LTR 160/200

åßíáé Ýíáò áíïñèùôÞò ðïõ âáóßæåôáé óôçí ôåPíïëïãßá ôùí áíïñèùôþí êáé óPåäéÜóôçêå ãéá óõãêüëëçóç TIG êáé ãéá óõãêüëëçóç ìå åðåíäõìÝíá çëåêôñüäéá.

Ç ôåPíïëïãßá áíôéóôñïöÝùí óõíåéóöÝñåé óôç PáìçëÞ êáôáíÜëùóç åíÝñãåéáò êáé ôï ìéêñü âÜñïò êáé äéáóôÜóåéò.

Ï ðñïçãìÝíïò çëåêôñïíéêüò óPåäéáóìüò åðéôñÝðåé ãñÞãïñåò ñõèìßóåéò êáé PáñáêôçñéóôéêÜ óõãêüëëçóçò ðñþôçò ôÜîåùò.

Ï

LTR 160/200

ìå õðïäïPÞ åßíáé äéáèÝóéìïò óå äýï åêäüóåéò, ìßá ìå êåíôñéêÞ õðïäïPÞ êáé ìßá

OKC

ãéá óýíäåóç åíüò êáõóôÞñá

TIG

.

Ï

LTR 160/200

ðáñÝPåôáé ðëÞñçò ìå êáëþäéï ñåýìáôïò 5 ìÝôñùí, êáëþäéï åðéóôñïöÞò 5 ìÝôñùí, óùëÞíá áåñßïõ êáé óöéêôÞñåò óùëÞíá.

Ïé åêäüóåéò ìå êåíôñéêÞ õðïäïPÞ ðáñÝPïíôáé åðßóçò ìå Ýíá ðñïóôáôåõôéêü êÜëõììá ãéá ðñïóôáóßá ôùí óõíäÝóåùí áðü êáôÜëïéðá êáýóçò.

Åíáò ðñïáéñåôéêüò âñáPßïíáò ìå PåéñïëáâÞ ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß óôï ìçPÜíçìá ãéá íá ôõëßãïíôáé ôá êáëþäéá êáé íá ðñïóôáôåýåôáé ï ðßíáêáò åëÝãPïõ.

Äýï äéáöïñåôéêÜ êáñüôóéá åßíáé äéáèÝóéìá ãéá íá äéåõêïëýíïõí ôç ìåôáöïñÜ ìå ìßá öéÜëç áåñßïõ.

bt16d12y

-- 104 --

3.1

ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ

LTR 160 LTR 200

Åðéôñåðüìåíç åðéâÜñõíóç óå 20 % äéÜëëåéøç, MMA 35 % äéÜëëåéøç, TIG 35 % 60 % äéÜëëåéøç, äéÜëëåéøç MMA 100 % äéÜëëåéøç ÅðéëïãÞ Ýíôáóçò, TIG ÅðéëïãÞ Ýíôáóçò, ÌÌÁ Êëßóç ðáëìïý, áíïäéêÞ, ñõèìéæüìåíç óôçí ðëáêÝôá êõêëþìáôïò Êëßóç ðáëìïý, êáèïäéêÞ Ðñïôñïöïäüôçóç áåñßïõ êõêëþìáôïò , ñõèìéæüìåíç óôçí ðëáêÝôá Ìåôáôñïöïäüôçóç áåñßïõ ÔÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò Éó÷ýò áíïéêôïý êõêëþìáôïò ÐñáãìáôéêÞ éó×ýò, Ñ óå ìÝãéóôï ñåýìá ÌÌÁ ÖáéíïìÝíç éó÷ýò, S , óå ìÝãéóôï ñåýìá ÌÌÁ ÓõíôåëåóôÞò éó×ýïò, ìá÷ ñåýìá ÌÌÁ Áðüäïóç, óå ìÝãéóôï ñåýìá ÌÌÁ ÁóöÜëåéá, âñáäåßá Êáëþäéï äéêôýïõ, åðéöÜíåéá ÄéáóôÜóåéò Ì x Ð x Õ ÅÜñïò 160 A/26 V 160 A/16 V 110 A/24 V 80 A/23 V 3--160 A 3--160 A 0--5 s 0,1--10 s 0--5 s 5--20 s 64--78 V 30 W 4,8 kW 6,9 kVa 0,69 0,75 16 A 3x2,5 mm 2 515x285x415mm 23 kg 200 A/18 V 200 A/28 V 150 A/26 V 115 A/25 V 3--200 A 3--200 A 0--5 s 0,1--10 s 0--5 s 5--20 s 72--82 V 47 W 6,8 kW 10,6 kVa 0,64 0,82 10 A 4X1,5 mm 2 515x285x415mm 23 kg Êáôçãïñßá ðñïóôáóßáò Êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò IP 23 IP 23

Ïé ðçãÝò ñåýìáôïò áíôáðïêñßíïíôáé óôéò áðáéôÞóåéò ôçò

ÅðéöÜíåéá êáëùäßïõ óýìöùíá ìå ôéò óïõçäéêÝò ðñïäéáãñáöÝò.

IEC 974-1

Ôï óýìâïëï óå ÷þñïõò ìå áõîçìÝíïõò êéíäýíïõò áðü çëåêôñéêü ñåýìá.

Ï

IP

- óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç êþäéêáò äåß÷íåé ôçí êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò, äçë. ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü óôåñåÜ êáé õãñÜ áíôéêåßìåíá .

ÓõóêåõÞ ìå êþäéêá

IP 23

ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óå êëåéóôü êáé áíïéêôü ÷þñï.

bt16d12y

-- 105 --

4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

Áõôü ôï ðñïúüí åßíáé ðñïïñéóìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå åóùôåñéêü ðåñéâÜëëïí ìðïñåß ôï ðñïúüí íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé åíèýíç ãéá ôç ëÞøç ôùí ó÷åôéêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.

ÔÜóç äéêôýïõ Óõ÷íüôçôá ñåýìáôïò ÁóöÜëåéá, âñáäåßá Êáëþäéï ñåýìáôïò, åðéöÜíåéá

LTR 160

230 V 50-60 Ç z 10 %, 1-öÜóç 16 Á*) 3 x 2,5 mm 2

LTR 200

400 V ¦ 10 %, 3- öÜóç 50--60 Hz 10 A 4X1,5 mm 2 Êáëþäéï óõãêüëëçóçò, åðéöÜíåéá 25 mm 2 25 mm 2 *) Óå óõãêüëëçóç ìå ìá÷ 100 Á áñêåß ìßá 10 Á âñáäåßá áóöÜëåéá.

Ôá LTR 160/200 äéáèÝôïõí áíôéóôÜèìéóç ôÜóçò äéêôýïõ, ðïõ óçìáßíåé üôé 10 % äéáêýìáíóç ôÜóçò äéêôýïõ ðñïêáëåß 0,2 % äéáêýìáíóç óôçí ôÜóç óõãêüëëçóçò.

¼ôáí ôï êáëþäéï åßíáé ìáêñý êáé Ý÷åôå ðôþóç ôÜóåùò, áíôéêáôáóôÞóôå ôï ìå Ýíá ÷ïíôñüôåñï, ãéá íá ìåéþóåôå ôçí ðôþóç ôçò ôÜóåùò.

1.

2.

3.

4.

ÔïðïèåôÞóôå ôï ìç÷Üíçìá óå êáôÜëëçëï ÷þñï êáé åëÝãîôå üôé ï áíïñèùôÞò äåí óêåðÜæåôáé Þ åìðïäßæåôáé ç øýîç ôïõ.

ÅëÝãîôå üôé ôï ìç÷Üíçìá óõíäÝèçêå óå óùóôÞ ôÜóç äéêôýïõ.

Ãåéþóôå óýìöùíá ìå ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò.

ÓõíäÝóôå ôï ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï.

ÓõíäÝóôå ôïí TIG- êáõóôÞñá êáé ôï êáëþäéï óþìáôïò Þ ôçí êáëùäßùóç ãéá ÌÌÁ- óõãêüëëçóç.

Ôï ìç÷Üíçìá åßíáé Ýôïéìï ãéá óõãêüëëçóç.

bt16d12y

-- 106 --

5 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

1 2 3 4 5 6 7 Äéáêüðôçò åðéëïãÞò ñåýìáôïò Êßôñéíç åíäåéêôéêÞ ëÜìðá Ñýèìéóç¯ñåýìáôïò Ìåôáôñïöïäüôçóç 8 9 ËåõêÞ åíäåéêôéêÞ ëÜìðá Êëßóç ðáëìïý, êáèïäéêÞ 10 11 ËéÖôáñî /HF- ìïíÜäá /MMA 12 13 14 Óýíäåóç ôçëååéñéóôÞñéïõ Ößëôñï óêüíçò Ñáêüñ áåñßïõ (óýíäåóç öéÜëçò) Óýíäåóç TIG êáõóôÞñá Óýíäåóç êáëùäßïõ åðéóôñïöÞò óå TIG- óõãêüëëçóç 2/4- ÷ñïíç Äéáêüðôçò ôçëåPåéñéóìïý Ôá 12 êáé 15 ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá óýíäåóç ôùí êáëùäßùí óõãêüëëçóçò êáé åðéóôñïöÞò óå ÌÌÁ-óõãêüëëçóçò.

S Ìå ôï ôçëå÷åéñéóôÞñéï ìðïñåßôå íá ñõèìßóåôå ôï ñåýìá óå óõãêüëëçóç êáé ÌÌÁ.

TIG S S Ï äéáêüðôçò åðéëïãÞò Pñçóéìïðïéåßôáé ãéá åðéëïãÞ ëåéôïõñãßáò ìå ôçëåPåéñéóìü.

Ç ìïíÜäá ôçëåPåéñéóìïý ôñüðï ëåéôïõñãßáò TIG .

PHA5 åðéôñÝðåé ôç PñÞóç ðáëìéêïý ñåýìáôïò óôïí ¼ôáí áíïßîåé ï äéáêüðôçò ñåýìáôïò áíÜâåé ç ëåõêÞ åíäåéêôéêÞ ëÜìðá óôçí ðñüóïøç.

Ôï ìç÷Üíçìá åßíáé åöïäéáóìÝíï ìå áóöÜëåéá õðåñèÝñìáíóçò, ðïõ åíåñãïðïéåßôáé óå õðåñâïëéêÞ áýîçóç ôçò èåñìïêñáóßáò.

Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ äéáêüðôåôáé ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò êáé áíÜâåé ç êßôñéíç ëÜìðá. Ç áóöÜëåéá áðïêáèßóôáôáé áõôüìáôá ìüëéò ðÝóåé ç èåñìïêñáóßá ôïõ ìç÷áíÞìáôïò.

bt16d12y

-- 107 --

Ôñüðïò ëåéôïõñãßáò

=

HF

M üëéò ðáôçèåß ï äéáêüðôçò ôïõ êáõóôÞñá áñ÷ßæåé ç ñïÞ áåñßïõ. Ç ÇF-ìïíÜäá îåêéíÜåé êáé ðáñÜãåé óðéíèÞñá ìåôáîý çëåêôñïäßïõ êáé õëéêïý óõãêüëëçóçò, ôï áÝñéï éïíßæåôáé êáé äçìéïõñãåßôáé ôüîï. Ìüëéò óôáèåñïðïéçèåß ôï ôüîï áðïóõíäÝåôáé áõôüìáôá ç ìïíÜäá ÇF.

Ôñüðïò ëåéôïõñãßáò

=

MMA

Óå áõôü ôïí ôñüðï ëåéôïõñãßáò ôï ìçPÜíçìá ÝPåé ñõèìéóôåß ãéá óõãêüëëçóç ìå åðåíäõìÝíá çëåêôñüäéá. Ç ìïíÜäá ÇÖ êáé ç Áíýøùóç ôüîïõ áðåíåñãïðïéïýíôáé êáé ç ìïíÜäá ÈåñìÞò åêêßíçóçò ôþñá åíåñãïðïéåßôáé ãéá íá äþóåé ìåãáëýôåñï ñåýìá ãéá ôçí Ýíáñîç ôçò óõãêüëëçóçò.

Ôñüðïò ëåéôïõñãßáò 2/4-

÷ñïíç 2-÷ñïíç: óçìáßíåé üôé ôï ôüîï áíÜâåé ìüëéò ðéåóèåß ç åðáöÞ êáõóôÞñá êáé óâÞíåé üôáí áöåèåß ç åðáöÞ.

4-÷ñïíç: óçìáßíåé üôé ç åðáöÞ êáõóôÞñá äåí ÷ñåéÜæåôáé íá ðéÝæåôáé êáôÜ ôç óõãêüëëçóç. Ç åðáöÞ ðéÝæåôáé êáé áöÞíåôáé ãéá ôï Üíáìá ôïõ ôüîïõ. Ôï ôüîï óâÞíåé üôáí ç åðáöÞ îáíáðáôçèåß êáé áöåèåß.

5.1

LIFTARC

Ôñüðïò ëåéôïõñãßáò

=

Áíýøùóç ôüîïõ

ôïðïèåôåßôå ôï çëåêôñüäéï ôïõ êáõóôÞñá óôç èÝóç, üðïõ è’ áñ÷ßóåé ç óõãêüëëçóç, ðáôÜôå ôï äéáêüðôç ôïõ êáõóôÞñá êáé áíáóçêþíåôå ôïí êáõóôÞñá.

Ôï ôüîï äçìéïõñãåßôáé óôçí áôìüóöáéñá ôïõ ðñïóôáôåõôéêïý áåñßïõ.

yñçóéìïðïéþíôáò ôçí åíóùìáôùìÝíç ëåéôïõñãßá áýîçóçò êëßóçò ôï ñåýìá áõîÜíåé óôçí ðñïñõèìéóìÝíç ôéìÞ. Ïôáí èÝëåôå íá óôáìáôÞóåôå ôç óõãêüëëçóç áðåëåõèåñþóôå ôï äéáêüðôç êáé ôï ñåýìá ìåéþíåôáé óéãÜ-óéãÜ ìå ôïí ðñïñõèìéóìÝíï Pñüíï ìåßùóçò.

ÔïðïèåôÞóôå¯ôï¯çëåêôñüäéï¯ôïõ êáõóôÞñá¯óôï¯ôåìÜ÷éï¯åñãáóßáò.

ÐéÝóôå¯ôï¯äéáêüðôç ôïõ¯êáõóôÞñá .

Ãýñôå¯ëéãÜêé¯ôïí¯êáõóôÞñá , áíáóçêþóôå êáé¯Ýíá¯çëåêôñéêü¯ ôüîï¯Ý÷åé¯ðáñá÷èåé .

bt16d12y

-- 108 --

Ìüëéò¯ôåëåéþóåôå - áöÞóôå¯ôï¯äéáêüðéç .

6 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

Ôá LTR 160/200 äåí ÷ñåéÜæïíôáé êáé ìåãÜëç óõíôÞñçóç .

ÓõíÞèùò öôÜíåé ìéá äõï öïñÝò ôï ÷ñüíï íá ôá êáèáñßæåé êáíåßò áðü óêüíç , ìå ðåðéåóìÝíï áÝñá êáé íá êáèáñßæåôáé ôáêôéêÜ ôï ößëôñï ôçò óêüíçò áêáèáñóßåò .

Áí ç óõóêåõÞ âñßóêåôáé óå ÷þñï ðïõ óêïíßæåôáé ðïëý Þ õðÜñ÷ïõí ðïëëÝò , öõóéêÜ ðñÝðåé ç êáèáñéüôçôá íá ãßíåôáé óõ÷íüôåñá .

ÎåìïíôÜñéóìá ößëôñïõ .

ÎåìïíôÜñéóìá ößëôñïõ .

bt07d109

7 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÅÓ ÁÍÔÁËÁÊÔÉÊ

Åéâëßá ïäçãéþí óõíôÞñçóçò êáé êáôÜëïãïõò áíôáëëáêôéêþí ìðïñåßôå íá ðñïìçèåõôåßôå áðü áíôéðñüóùðï ôçò ESAB , äåßôå óôçí ôåëåõôáßá óåëßäá ôïõ åíôýðïõ.

Óôçí ðáñáããåëßá íá áíáãñÜöåôáé ï ôýðïò êáé ï áñéèìüò ìçáíÞìáôïò êáèþò êáé ôï üíïìá êáé ï áñéèìüò ôïõ áíôáëëáêôéêïý óýìöùíá ìå ôïí êáôÜëïãï. Åôóé äéåõêïëýíåôå ôçí åîõðçñÝôçóç êáé åîáóöáëßæåôå ðáñÜäïóç óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.

8 ÁÎÅÓÏÕÁÑ

Åáãüíé ãéá öéÜëç áåñßïõ 5 ëßôñùí . . . . . . . . . . . . . . . . .

Åáãüíé ãéá öéÜëç áåñßïõ 10-50 ëßôñùí . . . . . . . . . . . . .

Ðñïóôáôåõôéêü ôüîï óõíäÝóåùí X åéñïëáâÞ ðåñéôýëéîçò êáëùäßïõ Êáëþäéï óþìáôïò, 25 mm 2 (óçìåéþóôå ôï ìÞêïò ðïõ èÝëåôå) ÁêñïäÝêôçò êáëùäßïõ óþìáôïò ÐïäïåéñéóôÞñéï FS 002, ìå êáëþäéï Êáëþäéï óõãêüëëçóçò, 5 ìÝôñá Êáëþäéï óþìáôïò, 5 ìÝôñá . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Áñéèìüò ðáñáããåëßáò

468 530-880 456 804-880 468 311-001 468 305-880 2626 136-01 367 558-880 349 090-886 468 539-880 468 539-881

TIG-brännare

HW17R, 4 ìÝôñá ìå êåíôñéêÞ óýíäåóç HW17R, 4 ìÝôñá ìå OKC- óýíäåóç .

Óôïéåßá ãéá Üëëïõò êáõóôÞñåò TIG . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

588 000--724 558 000-722 êáé ôçëååéñéóôÞñéá õðÜñïõí óå îåùñéóôÜ åíçìåñùôéêÜ öýëëá.

Ìðïñåßôå íá óõíäÝóåôå ôá ôçëå÷åéñéóôÞñéá:

PHA1,PHA2,PHA5,PHB1,PHB2,PHC2 och FS002.

bt16d12y

-- 109 --

Åáãüíé ãéá öéÜëç áåñßïõ 10-50 ëßôñùí Åáãüíé ãéá öéÜëç áåñßïõ 5 ëßôñùí Ðñïóôáôåõôéêü ôüîï óõíäÝóåùí bt07t003 X åéñïëáâÞ ðåñéôýëéîçò êáëùäßïõ bt16d12y

-- 110 --

bt07t004

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement