ESAB | MLC 30C | Service manual | ESAB MLC 30C Användarmanual

ESAB MLC 30C Användarmanual
MLC 30C
Elektrodmatarenhet
Servicemanual
0740 800 127
9905
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sid
LÄS DETTA FÖRST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOMPONENTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FÖRBINDNINGSSCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNKTIONSBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Spänningsmatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Start / Stopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Gasventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Motordrivning / bromsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Pulsgivaringång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 Can bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 Bågspänningsavkänning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SERVICEFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVSLUTNINGSMOTSTÅND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRUKSANVISNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leveransinnehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av tråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANTECKNINGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
conts
-- 2 --
3
4
5
6
7
8
8
9
10
10
12
12
12
13
14
14
14
14
14
15
15
16
17
19
19
19
21
31
LÄS DETTA FÖRST
Underhålls och reparationsarbeten skall utföras av en för detta utbildad person. Elarbeten
får endast utföras av en utbildad elektriker. Använd endast rekommenderade reservdelar.
Servicehandboken vänder sig till tekniker med elektroteknisk utbildning. Den är avsedd att
användas i samband med felsökning och reparation.
Använd förbindningsschemat som innehållsförteckening till funktionsbeskrivningen.
Kretskortet är indelat i numrerade block, dessa beskrivs mer detaljerat i funktionsbeskrivningen. Alla komponentnamn i förbindningsschemat finns i komponentbeskrivningen.
Handboken innehåller alla konstruktionsförändringar som har införts till och med maj 1999.
MLC 30C är konstruerad och provad i enlighet med europeisk standard EN 60974--1
och EN 50199.
Efter utför service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa sig
om att produkten inte avviker från den ovan nämnda standarden.
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR DIG SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR DU SVETSAR. FÖLJ DIN ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
cmek4ds1
-- 3 --
VARNING !
STATISK ELEKTRICITET kan förstöra kretskort
och elektronikkomponenter.
ESD
S
Särskilda föreskrifter gäller för hantering.
S
Använd antistatbehandlat emballage.
KOMPONENTBESKRIVNING
AP01
Huvudkretskort med styrelektronik, se beskrivning på sidan 7.
AP02
Kretskort, kontaktanpassning.
C1 -- C5
Kondensator 0,1 μF
M1
Motor, märkspänning 42 V.
P1
Tryckregulator med filter.
PC1
Pulsgivare, inbyggd i motor M01.
SB1
Strömningsrelä.
XP01
12--poligt stiftuttag, för anslutning till strömkälla.
XP02, XP03
Stiftkontakt, D--SUB
XS01 -- XS17
Hylskontaktdon.
YV1
Magnetventil.
cmek4ds1
-- 4 --
FÖRBINDNINGSSCHEMA
Siffrorna 1 till och med 7 refererar till funktionsbeskrivningen.
cmek4ds1
-- 5 --
FUNKTIONSBESKRIVNING
Komponentplacering, kretskort AP01
cmek4ds1
-- 6 --
Kretskort AP01 är skärmat med en skärmbox som är ansluten till 0 V i matarverket.
Kretskortets filterkondensator (C52) laddas ur vid spänningsfrånslag, urladdningstiden är
cirka en minut. Vänta denna tid innan du demonterar skärmboxen från kretskortet. Säkerställ
också att kondensatorn är urladdad innan skärmboxen monteras.
1
Spänningsmatning
Via kontakt XP01 erhåller matarverket 42 V från strömkällans manövertransformator. Matarverkets strömförbrukning vid maximallast är cirka 2 A.
S
Växelspänningsmatningar
42 V växelspänning matar transformator TR1 och används som manöverspänning till
gasventilen.
Transformator TR1 har två sekundärlindningar som vardera ger 17V. Spänningarna
A_17V och B_17V matar pistolkontakten.
S
Likspänningsmatningar
Dioderna D13 -- D16 likriktar 42V spänningen till 60V. Kondensator C52 filtrerar
spänningen som sedan används för att driva trådmatarmotorn. Vid spänningsfrånslag
laddas kondensatorn ur av ett antal är parallellkopplade motstånd.
Dioderna D35 -- D38 likriktar 17V spänningen. VR1 och VR3 reglerar 20V
spänningen till 5 respektive 15V.
S
Spänningsövervakning
Spänningen från transformator TR1 övervakas via spänningsdelaren R4/R5.
Normalt är spänningen över R5 cirka 1,8V. Om spänningen faller 30% eller mer blir
spänningen över R5 1,25V eller lägre. Resetkretsen, IC12, ger en varningssignal till
processorn, som stänger av trådmatningen och därefter all kommunikation på bussen.
Inställningslådan visar felkod 4.
Om 20V spänningen understiger 15V eller överstiger 25V, visar inställningslådan
felkod 9. Inga funktioner spärras av detta fel.
Om 15V spänningen understiger 13V eller överstiger 17V visar inställningslådan
felkod 8. Inga funktioner spärras av detta fel.
cmek4ds1
-- 7 --
2
Start / Stopp
SB1 är ett luftströmningsrelä, kontakten i relät matas med 17V växelspänning från
transformator TR1. När man aktiverar pistolavtryckaren och luft strömmar genom
strömningsrelät aktiveras reläkontakten. SB1 aktiverar optokopplare IC7, varvid
spänningen över C47 blir låg. Trådmatningen startar och strömkällan lägger ut
spänning.
Om inte svetsström börjar flyta inom tre sekunder från att trådmatningen börjat
stänger strömkällan av spänningen. Trådmatingen fortsätter tills matningshastigheten understiger den inställda stopphastigheten, se Svetsning på sidan 17.
3
Gasventil
Gasventilen är ansluten till kortkontakt G3 och G4. Kontakterna XS04 och XS15
används ej i MLC 30C.
cmek4ds1
-- 8 --
4
Motordrivning / bromsning
Principschema för motordrivsteg
S
Drivning
Matarverket drivs av en seriemotor med fallande karakteristik. Motorn är
konstantströmsreglerad.
Den glättade +60V spänningen matar motorn. Genom att pulsbreddsmodulera
transistor Q4 kan man variera motorspänningen. Pulsfrekvensen är 15,6kHz.
Pulsernas maximala ledtid är 97% av pulstiden. I pulsluckorna frihjular
motorströmmen genom diod D27.
Vid maximal trådmatning, 18 m/min, är matarrullens varvtal 273 varv per minut.
S
Strömövervakning
Motstånd R114 ger en spänning som är proportionell mot motorströmmen.
Strömgränsen bestäms av en referensspänning från mikroprocessorn. Strömgränsen
ställer man in i samband med val av svetstråd, se punkt 8 på sidan 16.
När strömmen överstiger inställd strömgräns stänger IC14:2 av gatepulsen till Q4.
När strömmen sjunker leder Q4 igen vid nästa gatepuls.
S
Bromsning
Vid start av motorn laddas kondensator C67 via diod D31, spänningen begränsas till
15V av zenerdioderna D33 och D34.
När motorn skall bromsa aktiveras lysdioden i IC11. Transistorn i IC11 blir ledande
och ansluter laddningen i C67 (15V) till gaten på transistor Q2. Transistorn öppnar
och kortsluter motorspänningen via motstånden R71 och R79. Motstånden begränsar
strömmen till cirka 20A.
cmek4ds1
-- 9 --
5
Pulsgivaringång
Pulsgivaringång
Pulsgivaren PC1 är monterad i höljet på motor M1. När matningshastigheten är 18
meter per minut är pulsfrekvensen 409Hz.
Ingång E3--E4 är avsedd för motorer med tachometer. MLC 30C använder inte
denna ingång. När pusgeneratorn används blockerar transistor Q9 den övre
komparatorn IC4 genom att lägga +5V på ben 9.
6
Can bus
IC2 är drivkretsen för CAN--bussen som kommunicerar med strömkällan och
inställningslådan.
Om PTC motstånden R2 och R3 ej är monterade, ersätter byglarna BY1 och BY2
motstånden.
Spänningen +12V är matningsspänning från strömkällan till inställningslådan,
spänningen används ej på matarverkskortet. 0V på matarverkskortet är förbunden
med 0V i inställningslådan.
Startsekvens
Kretskort AP01 är försett med ett EEPROM, IC16. EEPROM = Electrical Eraseable
Programmable Read Only Memory. IC16 är nyckeln för att kortet skall fungera.
cmek4ds1
-- 10 --
Vid spänningstillslag läser kretskortets can--controller in följande parametrar från
IC16: Busshastighet (400 kbit/s), nodeadress (3 för matarverk) samt
maskinidentifikation (7 = MLC 30C).
Busshastighet, nodeadress och maskin id programmeras in i IC16 vid provningen av
kortet.
Fyra lysdioder ger möjlighet att följa
startsekvensen vid spänningstillslag.
Först tänds lysdiod LED1, därefter LED2,
sedan slocknar båda lysdioderna.
När alla lysdioderna är släckta är kortet
initierat och applikationsprogrammet är
aktivt.
Vid programuppdatering med PC kort är
LED3 och LED4 tända.
Under normal drift är alla fyra
lysdioderna släckta.
Lysdioder på kretskort AP01
Kommunikationsstörningar
Inställningslådan visar felkod 17 om kommunikationen mellan lådan och
matarverket ej fungerar.
Vid störningar i CAN--kommunikationen undersök följande:
S
Anslutningen av avslutningsmotståndet, se instruktion på sidan 12.
S
Manöverkabeln:
Kontrollera att rätt typ av kabel används Samma typ som på inställningslådan
respektive mellan strömkälla och matarverk vid leverans.
Kontrollera att varje signal går i rätt ledning. CAN H och CAN L skall gå i det
tvinnade paret.
cmek4ds1
S
Samtliga skärmanslutningar skall ha god kontakt.
S
MLC 30C: God kontakt vid anslutningarna till kondensatorerna C1, C2 och C3.
Se förbindningsschemat på sidan 5.
S
LUD: God kontakt vid anslutningarna till kondensatorerna C1, C2, C5 och C8
samt chassieanslutningen av kretskort AP2. Se huvudschemat för LUD.
S
Kontrollera matningsspänningarna på matarverkskortet.
S
Om ingen av ovanstående punkter orsakar felet, byt kretskort AP01.
-- 11 --
7
Bågspänningsavkänning
För att undvika spänningsfall vid mätning av bågspänningen, känner strömkällan av
spänningen via svetstråden och matarverksmotorn. Spänningen filtreras av
kondensator C80 på kretskort AP01.
SERVICEFUNKTIONER
Via inställningslådan kan man nå ett antal servicefunktioner. Servicefunktionerna har flera
användningsområden, förutom service och felsökning. De funktioner som har betydelse för
service och felsökning finns beskrivna i servicehandboken för LUD 320/450.
AVSLUTNINGSMOTSTÅND
Avslutningsmotståndet skall sitta i CAN--bussens slutändar för att undvika kommunikationstörningar. Inställningslådan har ett inbyggt motstånd, strömkälla och matarverk saknar inbyggda motstånd. Avslutningsmotståndet levereras med strömkällan.
Beroende på uppkopplingsfall ansluts motståndet enligt följande:
Avslutningsmotstånd
Avslutningsmotstånd
Inställningslådan ansluten till matarverk
Anslut avslutningsmotståndet på baksidan
av strömkällan. Anslutet på detta sätt vid
leverans
cmek4ds1
Inställningslådan ansluten till strömkällan
Anslut avslutningsmotståndet till matarverkets front.
-- 12 --
TEKNISKA DATA
Matarverk MLC 30C är avsett att användas tillsammans med strömkällorna LUD 320
och LUD 450.
Matningsspänning
42 V 50/60 Hz
Effektbehov
70 VA
Gasanslutning
Slangnippel för 6 mm slang
Luftanslutning
Kopplingsstycke för 1/4” slang
Lufttryck
Min. 500 kPa (5 kg/cm2)
Trådmatningshastighet
1,5 -- 18 m/min
Tråddiameter
0,8 -- 1,6 mm
Svetspistol
PKB, slanglängder upp till 16 m
Svetsström
Max 400 A vid 60% intermittens
Inloppsmunstycke
Håldiameter 2,7 mm
Utloppsmunstycke
Håldiameter 1,5 mm
Vid svetsning med 1,6 mm tråd borttages utloppsmunstycket
Bromsnav avsett för
trådbobin med:
Max. ytterdiameter
Navhål, diameter
Navlängd
300 mm
51,1 mm
100 mm
Dimensioner (l x b x h)
493x336x268 mm
Kapslingsklass
IP21
Kontinuerligt A--vägt
ljudtrycksvärde
58 dB
Vikt
22 kg
cmek4ds1
-- 13 --
BRUKSANVISNING
Detta kapitel innehåller ett utdrag ur bruksanvisningen för MLC 30C.
INTRODUKTION
Elektrodmatarenhet MLC 30C ingår som en komponent i ESAB’s Aristo 2000 system.
Matarverket skjuter fram tråden genom svetsslangen till svetspistolen, varefter den
tryckluftsdrivna motorn i pistolens kolv drar fram tråden till kontaktmunstycket. Detta ger
jämn och störningsfri trådmatning, vilket är fördelaktigt vid svetsning med mjuka
tillsatsmaterial, till exempel aluminium, och klena trådar.
Svetstråden är isolerad från matarverkets ytterhölje.
Det finns olika alternativ för matarenhetens placering. Försedd med vridstycke kan
MLC 30C placeras svängbart ovanpå strömkällans styrtapp. Den kan även förses med
upphängningsdon och hängas ovanför arbetsplatsen, eller kompletteras med en hjulsats (vagn)
för förflyttning på golvet eller på ett arbetsbord.
Leveransinnehåll
Matarverket levereras med följande tillbehör:
Inloppsmunstycken för PKB svetspistol
Munstycken för 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 och 1,6 mm Ss och Fe tråd.
Munstycke för 0,8 - 1.2 mm aluminium tråd.
Matarrullar
För 0,6 -- 1,0 mm och 1,0 - 1,6 mm tråd.
INSTALLATION
VARNING
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem-- och kontorsmiljö kan
denna produkt orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga
åtgärder.
Anslutning
Anslutningar och manöverpanel
cmek4ds2
-- 14 --
1.
2.
3.
4.
5.
6.
S
Nippel för gasanslutning.
Anslutning för manöverkabel från strömkällan.
Anslutning för svetsström från strömkällan.
Anslutning för av inställningslåda, valfri anslutning. Endast inställningslåda
PUA 1 eller avslutningsmotstånd får anslutas här.
Anslutning för svetspistol.
Inställningslåda.
Anslut tryckluft till slangen på matarverkets baksida.
Anslutning av svetsslang
1.
2.
3.
4.
Tryck in inloppsmunstycket (a), valt efter
elektroddimension, i svetsslangen.
Öppna elektrodmatarenheten på den sida där
matarverket sitter. Lossa låsskruven i
anslutningsplattan.
Anslut svetsslangen (b) till matarenheten och drag åt
låsskruven i anslutningsplattan.
Tag av plastlocket på pistolhuset. Lossa låsskruven
(e) och tryck in den andra änden av slangen i
pistolen. Drag åt låsskruven och sätt tillbaka
plastlocket.
Anslutning av svetsström
Anslut svetsledaren från strömkällans pluspol till strömkopplingen på matarverkets baksida.
Anslutning av tryckluft
Anslut tryckluft, minst 500 kPa, till slangen som sticker ut på baksidan av matarverket.
Luften går till en filterregulator som är förinställd på 500 kPa. Regulatorn dränerar sig själv
när man stänger av tryckluften.
OBS! Kontrollera regelbundet att regulatorns dränering fungerar. Vatten i tryckluften till
pistolen förorsakar driftsstörningar.
DRIFT
Inställningar
Matarverket saknar manöverpanel. Inställningarna görs med inställningslådan, som kan
anslutas till matarverket eller strömkällan. Inställningslådan skall vara försedd med
programversion 2.20, eller senare version. Till inställningslådan finns en programmeringshandbok som beskriver dess handhavande.
Följande funktioner finns inte i inställningslådans menyer för MLC 30C: Fjärrdon, 4--takt,
gasförströmning, krypstart, hot start och kraterfyllnad. De fyra sistnämnda funktionerna kan
man erhålla genom att med svetspistolen ändra start och stoppförloppet.
cmek4ds2
-- 15 --
Bromsnav
Elektrodbobinen sitter på ett bromsnav, det är justerat vid
leverans. Vid behov av efterjustering följ anvisningarna nedan.
Bromsverkan kan justeras med de två skruvarna (fjädrarna) som
sitter inuti navet. Vrid skruvarna medurs för att minska
bromsverkan. Justera navet så att tråden är något slak när
matningen upphör.
S = Justerskruvar
Kalltrådsmatning
Om man startar trådmatningen lägger strömkällan ut spänning och gasventilen öppnar. Om
tråden ej kommer i kontakt med arbetsstycket stängs spänningen och gasen av efter cirka tre
sekunder. Trådmatningen fortsätter tills man släpper pistolavtryckaren.
Trådmatningstryck
Matarverket har en drivande matarrulle och en medlöpande tryckrulle. Tryckrullen sitter på
en lagrad axel. Trycket på tråden kan ändras med en i axeln fäst fjäder, vilken är inställbar i
olika lägen.
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
Byte av tråd
Trådledaren är tillverkad av plast och känslig för vassa föremål. Fila bort vassa grader och
kanter på trådspetsen innan den nya svetstråden förs in i trådledaren.
1.
Lossa tryckrullens fjäder i matarverk och pistol.
2.
Rulla tillbaka kvarsittande tråd ur trådledaren. Tag bort bobinen.
3.
Sätt på den nya bobinen.
4.
Räta ut 5--10 cm av tråden och fila bort grader på trådens spets.
5.
Kontrollera att följande komponenter har rätt dimension: matarrullen, utloppsmunstycket, svetsslangens inloppsmunstycke och svetspistolens kontaktmunstycke har rätt
dimension. Se tabellen nedan.
6.
För in tråden i matarverket. Se till att den kommer rätt i matarrullens spår och in i
utloppsmunstycket. Vid svetsning med 1,6 mm svetstråd skall utloppsmunstycket först
avlägsnas. För in tråden cirka 10 cm i svetsslangen.
7.
Sätt tryckrullens fjäder i läge 1, se bilden till höger.
Ställ in trycket på svetspistolens tryckrulle enligt tabellen.
Lägg svetsslangen så rakt som möjligt.
8.
Starta strömkällan. Välj motorstyrka 1 A för matarmotorn om
tråddiametern är 0,6 -- 1 mm. För grövre trådar väljer man den
motorstyrka som tabellen nedan visar. (Följande motorstyrkor finns
1,0 -- 1,25 -- 1,5 och 1,75 A)
cmek4ds2
-- 16 --
Motorstyrkan ställer du in med inställningslådan. Börja från
huvudmenyn och välj följande funktioner:
TILLÄGGSFUNKTIONER, KONFIGURATION, MIG/MAG GRUNDINSTÄLLNINGAR,
MLC 30C, MOTORSTYRKA. Markera och välj önskad motorstyrka.
9.
Tryck in pistolavtryckaren helt, låt tråden matas fram genom svetsslangen och ut genom
kontaktmunstycket.
Om motorn inte orkar mata fram tråden, öka motorstyrkan ett steg.
10. Ställ in rätt matningstryck och motorstyrka enligt tabellen nedan.
11. Kontrollera att bromsnavet är rätt justerat, se Bromsnav på föregående sida.
VIKTIGT!
För att förhindra att elektrodbobinen glider av bromsnavet: Lås
bobinen med hjälp av det röda vredet, enligt varnings-- etiketten
placerad intill bromsnavet.
1.1.1
Rekommenderade inställningar
Denna tabell gäller för PKB svetspistoler med 5, 10 och 16 meter slanglängd.
Trådtyp
(mm)
AIMg 0,8--1,0
AIMg 1,2
AISi 1,0
AISi 1,2
Fe 0,8
Fe 0,9--1,0
Fe 1,2
Fe 1,4--1,6
Ss 0,8
Ss 1,0
Ss 1,2
Insats
Plast
Plast
Plast
Plast
Stål
Stål
Stål
Stål
Stål
Stål
Stål
PKB inloppsmunstycke
Trådtryck
Märkning Order nr.
MLC
PKB
0.8/0.3
0258 002 585
3
min
0.8/0.3
0258 002 585
4
medel
0.8/0.3
0258 002 585
3
min
0.8/0.3
0258 002 585
4
min
0.8/0.3
0258 005 581
5
medel
1.0/0.4
0258 002 582
5
medel
1.2/0.5
0258 002 583
4
medel
1.6/0.6
0258 002 584
5
medel
0.8/0.3
0258 002 581
5
medel
1.0/0.4
0258 002 582
5
medel
1.2/0.5
0258 002 583
5
medel
Motorstyrka
MLC (A)
1,25
1,25--1,5
1,25
1,25
1,25--1,5
1,25--1,5
1,5
1,5
1,25--1,5
1,25--1,5
1,5
Svetsning
För bästa svetsresultat bör man använda synergiläge. Det går även att använda oberoende
inställningar (manuell inställning). Nedanstående beskrivning gäller för synergiläge.
Ställ in och justera matarverket för den svetstråd du skall använda, se Byte av tråd ovan.
Gör sedan följande inställningar:
1.
Ställ in stopp trådhastighet. Detta är den trådmatningshastighet då svetsströmmen stängs
av (och matarmotorn stannar). Har man valt för låg stopphastighet brinner tråden upp i
kontaktmunstycket. Är hastigheten för hög får man för lång “stick out” och/eller
ofrivilliga svetsstopp.
cmek4ds2
-- 17 --
Stopphastigheten ställer du in med inställningslådan. Börja från huvudmenyn och välj
följande funktioner:
TILLÄGGSFUNKTIONER, KONFIGURATION, MIG/MAG GRUNDINSTÄLLNINGAR,
MLC 30C, STOPP TRÅDHASTIGHET.
Stopphastigheten kan ställas mellan 0,7 och 10 meter per minut.
Exempel: Är trådmatningshastigheten 13 m/min eller mer, bör stopphastigheten vara
cirka 10 m/min. Är matningen 3 till 4 m/min bör stopphastigheten vara cirka 1 m/min.
2.
Ställ in startdata. När man börjar svetsa behöver strömkällan information om
trådmatningshastigheten för att kunna lägga ut rätt spänning. Cirka 1,3 sekunder efter
svetsstart tar strömkällan aktuella hastighetsdata från matarverket. För att få en bra start
är det viktigt att startdata ej avviker för mycket från verklig hastighet. Det finns fyra sätt
att ställa in startdata:
a. Välj MÄT från huvudmenyn och kalltrådsmata i minst 2 sekunder. Den
trådmatningshastighet som visas sist lagras som startdata.
b. Välj MÄT från huvudmenyn och ställ in trådhastigheten med inställningslådan.
c.
Välj STÄLL från huvudmenyn och ställ in trådhastigheten med inställningslådan.
d. Återkalla dina startdata från en minnesposition där du tidigare har lagrat dem.
Ändrar man inte startdata är det senast använda startdata som gäller vid nästa svetsstart.
(Inställningslådan lagrar alltid startdata i minnesposition 95, dessa hämtas därifrån vid
varje start.)
3.
Börja svetsa.
a.
Tryck först in pistolavtryckaren, under cirka en sekund, så att luft börjar strömma.
Detta ger gasförströmning och aktiverar strömkällan. Tryck inte så långt att tråden
börjar matas ut.
b. Tryck därefter hårdare så att trådmatningen startar och svetsningen påbörjas.
c.
Efter svetsstart känner strömkällan av trådhastigheten och reglerar in spänningen
efter denna.
d. Vill du ha kraterfyllnadsfunktion vid svetsstopp, så minskar du trådmatningen
succesivt före stopp. I detta fall måste du ställa stopphastigheten något lägre än vad
som är angivet under punkt 1. ovan.
e.
4.
Efter svetsavslut återstartar strömkällan efter 0,4 sekunder. Den är sedan aktiverad i
cirka två sekunder. Denna funktion gör att man snabbt kan återstarta, till exempel
vid punktsvetsning.
Ändra inte inställningarna eller menybilderna på inställningslådan under pågående
svetsning eller trådmatning. Detta kan leda till svetsavbrott, inställningslådan visar då
felkod 23.
I svetspistolens bruksanvisning finns mer information om hur man med pistolen kan reglera
trådhastigheten.
cmek4ds2
-- 18 --
UNDERHÅLL
OBS!
Samtliga garantiåtagande från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i maskinen för att åtgärda eventuella fel.
Rengöring
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
Matarverk
Gör rent och byt matarmekanismens slitdelar med jämna mellanrum.
Observera att för hårt inställt tryck på tryckrullarna kan medföra onormalt slitage på
tryckrulle, matarrulle och trådledare.
Svetspistol
Blås ren trådledaren regelbundet och rensa gasmunstycket.
Demontering vid rengöring:
1.
Lossa skruven i anslutningsblocket med en insexnyckel. Tag bort svetsslangen.
2.
Lossa de två stoppskruvarna, som håller in-- och utloppsmunstyckena på plats och tag
bort dem.
3.
Montera i omvänd ordning.
TILLBEHÖR
Anslutningssatser: strömkälla -- matarverk
Best. nr.
0456 528 880
0456 528 881
0456 528 882
0456 528 883
0456 528 884
Benämning
Anslutningssats, 1,7 meter
Anslutningssats, 8 meter
Anslutningssats, 16 meter
Anslutningssats, 25 meter
Anslutningssats, 35 meter
Övriga tillbehör
Finns redovisade från och med sidan 29 i reservdelsförteckningen.
cmek4ds2
-- 19 --
page
-- 20 --
RESERVDELSFÖRTECKNING MLC 30C
RESERVDELSFÖRTECKNING MLC 30C
Edition 99 05 31
Ordering number for MLC 30C: 0457 040 880
Spare parts list -- Reservdelsförteckning -- Ersatzteilverzeichnis -- Liste de pièces détachées
Spare parts are to be ordered through the nearest ESAB agency as per the list on the back of the cover. Kindly indicate type of
unit, serial number, denominations and ordering numbers according to the spare parts list.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan. Vid beställning var vänlig uppge typ och
tillverkningsnummer samt benämningar och beställningsnummer enligt reservdelsförteckningen.
Die Ersatzteile können bei der nächsten ESAB--Vertretung bestellt werden, siehe letzte Seite. Bitte geben Sie Typenbezeichnung
und Herstellungsnummer sowie Bezeichnungen und Bestellnummern laut Ersatzteilverzeichnis an.
Au dos de la brochure, vous trouverez l’adresse du représentant ESAB le plus proche. Prière de lui adresser votre commande,
après avoir pris le soin de mentionner le type et le numéro de série de l’unité ainsi que le numéro de commande et la désignation
conformément á la liste de pièces détachées.
cmek4se1
-- 21 --
RESERVDELSFÖRTECKNING MLC 30C
cmek4se1
-- 22 --
RESERVDELSFÖRTECKNING MLC 30C
Item
Qty
Ordering no.
101
1
0456 732 001
Spacer plate
102
1
0456 808 001
Case
103
1
0457 032 001
Sticker
104
1
0457 031 001
Front plate
105
1
0456 618 001
Attachment
106
3
0194 019 005
Spacer
107
11
0192 562 106
Cage nut
108
1
0156 640 001
Lid
cmek4se1
Denomination
Notes
For control box
M6
-- 23 --
RESERVDELSFÖRTECKNING MLC 30C
C = component designation in the circuit diagram
Item
Qty
Ordering no.
202
203
3
2
0467 911 883
0366 285 001
Capacitor
Cap
0.1μF with cable lugs
207
208
1
-1
0367 149 001
0365 803 002
0190 315 102
Quick connector
Quick connector
Hose
209
210
1
1
0193 054 002
0191 954 101
Solenoid valve
Hose
Male
Female
D 11/5.5 mm L=300 mm
To be ordered per metre
42 V
D 8/5 mm L=370 mm
To be ordered per metre
214
215
216
217
220
221
222
223
224
225
226
227
228
1
1
2
1
12
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0457 800 001
0456 678 882
0456 686 880
0368 543 003
0323 945 004
0457 799 001
0193 260 153
0193 260 183
0193 260 063
0193 260 093
0456 677 880
0457 801 001
0486 388 880
0160 609 881
0469 879 886
0467 911 881
Insulation
Cable
Clamp
Pin socket
Pin
Plate
Connector
Cover
Connector
Cover
Cable
Insulation
Connection board
Welding current connector
Cable
Capacitor
Screw
Spring washer
Washer
232
233
1
1
0456 791 001
0456 790 001
Top box
Bottom box
234
1
0486 384 893
Circuit board
235
1
4
0193 260 150
0193 260 152
Connector
Connector
2--pole
4--pole
0193 260 063
0193 260 153
0193 260 162
0193 260 001
236
237
1
1
1
1
1
1
Connector
Connector
Connector
Connector
Connector
Connector
4--pole
5--pole
3--pole
2--pole
Included in item 220
Included in item 215
238
239
2
4
0192 927 101
0194 019 005
Spacer
Spacer
240
241
1
1
0157 467 880
0456 496 001
Filter regulator
Hose
242
243
1
1
0030 470 583
0456 496 001
Flow relay
Hose
218
219
cmek4se1
Denomination
Notes
C
C1, C2, C3
YV01
Item 237 connector XP02 is included
12--pole
XP01
5--pole
For 5--pole connector
4--pole
For 4--pole connector
XS10 and item 236 are included
XS11
XS10
AP02
XP02
With cable lug
PME 271 0,1 μF 250V, with cable lugs
M10x20
20/10.2x1.1
24/13x2
C4
AP01
XS01
XS05, XS06,
XS07, XS08
XS10
XS11
XS16
XS17
XP03
XP02
P1
D=12.7/6 mm L=290 mm
To be ordered per metre
SB1
D=12.7/6 mm L=500 mm
To be ordered per metre
-- 24 --
RESERVDELSFÖRTECKNING MLC 30C
cmek4se1
-- 25 --
RESERVDELSFÖRTECKNING MLC 30C
C = component designation in the circuit diagram
Item
Qty
Ordering no.
301
1
0156 636 002
Hinge
302
1
0467 372 001
Lock
303
1
0466 953 001
Cover
304
1
0156 630 001
Clamp
305
1
0466 987 001
Sticker
306
1
0156 633 003
Reel cover
307
1
0443 514 001
Sticker
308
1
0192 041 137
Insulation bushing
309
1
0466 629 001
Base plate
cmek4se1
Denomination
Notes
-- 26 --
C
RESERVDELSFÖRTECKNING MLC 30C
(W) = wear part C = component designation in the circuit diagram
Item
Qty
401
402
1
1
404
405
406
407
408
409
410
411
4
4
4
2
1
1
1
1
414
415
1
1
1
1
1
1
1
1
4
416
417
418
419
420
421
cmek4se1
Ordering no.
0157 203 001
0215 201 212
0156 597 001
0156 706 001
0219 504 307
0156 760 002
0238 500 004
0152 504 002
0151 729 016
0458 231 001
0467 911 883
0153 043 002
Denomination
Notes
Screw
Connection plate
M5 x 20
Spring washer
Screw
O--ring
Connection device
Cable fixture
Washer
Spring washer
Screw
10/5.2x0.5 mm
M5x40
14.3x2.4 mm
Cover plate
Wire feed motor
Cover
Carbon brush
Mounting plate
Capacitor
Washer
Locking washer
Insulation washer
C
D22/10,5x2
D20/10,2
M10x20
M1
For motor M1
(W) Set of 2 brushes
With cable lugs
With flat pin connection
-- 27 --
C5
RESERVDELSFÖRTECKNING MLC 30C
(W) = wear part
Item
Qty
Ordering no.
501
502
503
504
1
1
0258 005 101
0332 419 001
0212 204 552
0458 229 001
0458 229 002
0211 102 919
0215 701 003
0212 904 119
0219 900 302
0151 913 001
0221 307 711
0671 329 501
0215 101 410
0223 909 901
0151 913 001
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
cmek4se1
1
1
1
2
5
1
1
1
1
1
1
2
Denomination
Outlet nozzle
Inlet nozzle
Locking screw
Feed roller
Feed roller
Roll pin
Cir clip
Screw
Torsion spring
Ball bearing
Needle bearing
Casing
Washer
Eccentric shaft
Ball bearing
Notes
(W) For 0.6 -- 1.0 mm wire
(W) For 1.0 -- 1.6 mm wire
Pressure roller
-- 28 --
RESERVDELSFÖRTECKNING MLC 30C
Item
Qty
A
Ordering no.
Turning piece
Accessory, complete (includes items 1--4)
Brake hub
Washer
Nut
Rear plate
D 30/17x3
M16
1
1
1
1
0146 967 881
Item
Qty
Ordering no.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
cmek4se1
0156 657 881
0332 650 880
1
1
1
1
2
2
2
2
2
Notes
0156 681 883
1
2
3
4
B
Denomination
0146 967 881
0332 646 880
0157 325 001
0321 203 001
Denomination
Notes
Trolley
Accessory, complete (includes items 10--18)
Washer
Nut
Brake hub
Rear plate
Washer
D 30/17x3
M16
Wheel
Screw
Castor wheel
Cage nut
D 36/21x3
D 20
M6x16
M6
-- 29 --
RESERVDELSFÖRTECKNING MLC 30C
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
0456 909 880
Lifting device
Notes
Accessory, complete (includes items 1--8)
1
1
0456 813 001
Plate
2
1
0457 191 001
Lifting eye
3
1
Screw
M6S/8x35
4
1
Nut
M8x35
5
1
0456 813 001
Attachment
6
1
0162 414 002
Insulating tube
7
1
8
1
0163 139 001
Itemn
o.
Qty
Ordering no.
1
cmek4se1
Washer
0156 654 893
D20/8,4x2
Bushing
Denomination
Guide journal
Notes
Accessory, complete
-- 30 --
ANTECKNINGAR
notes
-- 31 --
ESAB subsidiaries, representative offices and agents
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 2 97 96 81
Fax: +39 2 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 661 55 80
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 333 43 33
Fax: +55 31 361 31 51
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB Australia Pty Ltd
Ermington
Tel: +61 2 9647 1232
Fax: +61 2 9748 1685
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 2 89 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
THAILAND
ESAB (Thailand) Ltd
Samutprakarn
Tel: +66 2 393 60 62
Fax: +66 2 748 71 11
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
Representative offices
ALGERIA
ESAB Algeria
Alger
Tel: +213 2 67 24 93
Fax: +213 2 68 32 90
IRAN
Kavosh Azmoon
Teheran
Tel: +98 21 884 39 14
Fax: +98 21 884 13 46
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 211 75 02
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 93 79 820
Fax: +7 095 93 79 580
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 6688
Fax: +7 812 325 6685
Agents
For addresses and phone
numbers to our agents, please
contact ESAB International AB,
Sweden
EUROPE
Cyprus, Greece, Malta
AFRICA
Angola, Cameron, Ethiopia,
Gabon, Ghana, Kenya, Liberia,
Morocco, Mocambique, Nigeria,
Senegal, South Africa, Tanzania,
Togo, Tunisia, Zambia, Zimbabwe
ASIA
Bahrain, Hongkong, Israel,
Japan, Jordania, Korea, Kuwait,
Lebanon, New Guinea, Oman,
Pakistan, The Philippines,
Quatar, Saudi Arabia,
Sri Lanka, Syria, Taiwan,
Turkey, Vietnam, Yemen
LATIN AMERICA
Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, Curacao,
Equador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Jamaica,
Paraguay, Peru, Trinidad,
Uruguay, Venezuela
BULGARIA
INTESA
Sofia
Tel: +359 2 980 17 15
Fax: +359 2 980 08 42
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Welding Equipment AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
Fax +46 584 123 08
www.esab.com
990922
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising