ESAB MEK 44C User manual


Add to my manuals
10 Pages

advertisement

ESAB MEK 44C User manual | Manualzz
MEK 44C
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0456 857 001
98.06. 10
Manual d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for Serial NO 815 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
92
ÅËËÇÍÉÊÁ
1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
93
93
94
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
95
5.1
5.2
Óýíäåóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
96
6 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
7 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÅÓ ¯ÁÍÔÁËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
8 ÐÁÑÅËÊÏÌÅÍÁ¯ ÊÁÉ ÁÎÎÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
9 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
TOCy
-- 92 --
1
ÏÄÇÃÉÅÓ
ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ
Ç Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç
oôé ç ðçãÞ ôñöïäóôéêü MEK 44C áðü¯ôïí áñéèìü óåéñÜò 645 âñßóêåôáé óå
óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô ÅÍ 60974--1 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò
73/23/ÅÅC êáé ôçí ðñïóèÞêç 93/68/ÅÅC. âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô
EN 50199 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò 89/336/EEC êáé ôçí ðñïóèÞêç
93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--01--15
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
ÁÓÖÁËÅÉÁ
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÓÁÓ Ç ÓÅ ÁËËÏÕÓ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÑÃÁÆÅÓÔÅ ÌÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÁÊÏËÏÕèÅÉÔÅ ÔÉÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÏÕ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÏÍ
ÅÑÃÏÄÏÔÇ ÓÁÓ ÊÁÉ ÏÉ ÏÐÏÉÅÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÔÉÊÏ
ÊÅÉÌÅÍÏ ÔÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå åíåñãÜ çëåêôñéêÜ êáëþäéá Þ çëåêôñüäéá ìå áêÜëõðôç åðéäåñìßäá Þ õãñü
ðñïïôáôåõôéêü åîïðëéóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÊÁÐÍÏÉ ÊÁÉ ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ - Ìðïñåß íá âëÜøïõí ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé åãêáýìáôá óôï
äÝñìá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êñÜíïò ìå ößëôñï êáé öïñÜôå
ðñïóôáôåõôéêü ñïõ÷éóìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá ðáñáâÜí Þ ðñïóôáôåõôéêÝò ðïäéÝò.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Âåâáéùèåßôå, ðñéí áñ÷ßóåôå ôçí
åñãáóßá, üôé äåí õðÜñ÷ïõí ãýñù óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÂËÁÂÇÓ - ÆçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÌÁÈÅÔÅ ÊÁËÁ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÑÉÍ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÑÉÔÁ ÐÑÏÓÙÐÁ !
bm20d12y
-- 93 --
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Ç ìïíÜäá Á10-MEÊ 44C åßíáé ìßá ìïíÜäá ðñïþèçóçò óýñìáôïò ôåóóÜñùí
ôñï÷þí ìå äýï êéíçôÞñåò ðïõ ðñïïñßæåôáé ãéá óõãêüëëçóç MIG/MAG, óôçí ïðïßá
ôï óýñìá åêôåßíåôáé óýìöùíá ìå ôï óýóôçìá Á10 ôçò Esab.
Ç ìïíÜäá Ý÷åé ÷þñï ãéá Ýíá êáñïýëé óýñìáôïò ìå äéÜìåôñï ìÝ÷ñé 440 mm.
Ðá¯íá¯åßíáé¯ðëÞñçò¯ìéá¯ìïíÜäá¯ôñïöïäüôçóçò¯èá¯ðñÝðåé¯íá¯åöïäéáóôåß
ìå¯ðåñéóôñïöÝá, áíôéóôáèìéóôÞ¯Þ¯âáãïíÝôï.
Ìå¯ôïí¯ðåñéóôñïöÝá¯Þ¯ôïí¯áíôéóôáèìéóôÞ¯ç¯ìïíÜäá¯ôñïöïäüôçóçò¯åöáñ
ìüæåôáé, ìå¯Ýíá¯ìïíùìÝíï¯Üîïíá¯ðåñéóôñïöÞò, óôçí¯ðçãÞ¯ñåýìáôïò.
Ôï¯âáãïíÝôï¯äéåõêïëýíåé¯ôç¯ìåôáêßíçóç ôçò¯ìïíÜäáò ôñïöïäüôçóçò
óôï¯ðÜôùìá¯Þ¯ôïí¯ðÜãêï¯åñãáóßáò.
ÌïíÜäá¯ôñïöïäüôçóçò¯ðïõ¯Ý÷åé¯ðåñéóôñïöÝá¯Þ¯âáãïíÝôï¯ìðïñå߯íá¯åö
ïäéáóôå߯êáé¯ìå¯ìç÷áíéóìü¯áíÜñôçóçò,¯ãéá¯áéùñïýìåíç¯ôïðïèÝôçóç¯ðÜíù
áðü¯ôï¯÷þñï¯åñãáóßáò.¯¯
Ïëåò ïé ñõèìßóåéò åëÝã÷ïíôáé áðü ôï êéâþôéï ñõèìßóåùí PUA1.
3.1
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ
ÔÜóç
42 V 50--60 Hz
Áíáãêáßá éó÷ýò
430 VA
Ôá÷ýôçôá ôñïöïäïóßáò
1,5--25 m/min
Óýíäåóç ðéóôïëéïý
EURO
ÂÜñïò
22 kg
ÄéáóôÜóåéò (ÌxÐxÕ)
493x336x268 mm
bm20d12y
-- 94 --
4
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
Áõôü ôï ðñïúüí åßíáé ðñïïñéóìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå åóùôåñéêü
ðåñéâÜëëïí ìðïñåß ôï ðñïúüí íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò
Ý÷åé åíèýíç ãéá ôç ëÞøç ôùí ó÷åôéêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
5
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
5.1
Óýíäåóç
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ÓõíäåôÞñáò, ôçëå÷åéñéóôÞñéï / ÅíäéÜìåóç ìïíÜäá ôñïöïäïóßáò
óýñìáôïò (23 - ðüëùí)
×åéñéóôÞñéï ñýèìéóçò óõíäåôÞñá
ÐñïóáñìïãÝáò, öëüãéóôñï óõãêüëëçóçò
ÓõíäåôÞñáò, êáëþäéï åðéóôñïöÞò (ÏÊC)
ÓõíäåôÞñáò, êáëþäéï åëÝã÷ïõ áðü ôñïöïäïôéêü óõãêüëëçóçò (12 ðüëùí)
ÁêñïóùëÞíéï, óýíäåóç áåñßïõ
ÁêñïóùëÞíéï, åßóïäïò íåñïý øýîçò Ìðëå
ÁêñïóùëÞíéï, Ýîïäïò íåñïý øýîçò Êüêêéíï
¸ëåã÷ïò ñýèìéóçò
6
2
5
1
7,8
3
9
4
8
ÐÑÏÓÅÎÔÅ!
Ãéá íá áðïöýãåôå ãëßóôñçìá êáé ðÝóéìï ôçò ìðïìðßíáò
çëåêôñïäßïõ áðü ôçí ðëÞìíç - áóöáëßóôå ôçí ìðïìðßíá ìå
ôçí êüêêéíç ìðåôïýãéá, üðùò äåß÷íåé ç ðñïåéäïðïéçôéêÞ
åôéêÝôá ðïõ âñßóêåôáé äßðëá óôçí ðëÞìíç.
bm20d12y
-- 95 --
7
5.2
Áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý
Ï áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý íá óõíäåèåß óôá Üêñá ôïõ äéáýëïõ CAN ãéá íá ìçí
õðÜñ÷ïõí ðñïâëÞìáôá åðéêïéíùíßáò.Ï åëåãêôÞò Ý÷åé Ýíáí åíóùìáôùìÝíï
ôåñìáôéóôÞ áëëÜ ôï ôñïöïäïôéêü êáé ç ìïíÜäá ôñïöïäïóßáò êáëùäßïõ äåí
Ý÷ïõí.
Ï ôåñìáôéóôÞò èá ðñÝðåé íá ôïðïèåôåßôáé ùò åîÞò, áíÜëïãá ìå ôï ðþò
óõíäÝïíôáé ïé ìïíÜäåò:
5. ÅëåãêôÞò óõíäåäåìÝíïò ìå ìïíÜäá ôñïöïäïóßáò êáëùäßïõ.
Ï áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý íá óõíäåèåß
óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ ôñïöïäïôéêïý.
(Åßíáé Þäç óõíäåäåìÝíïò ìå áõôüí ôïí
ôñüðï êáôÜ ôçí ðáñÜäïóç).
6. ÅëåãêôÞò óõíäåäåìÝíïò ìå ôï ôñïöïäïôéêü.
Ï áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý
íá óõíäåèåß óôï ìðñïóôéíü
ìÝñïò ôçò ìïíÜäáò
ôñïöïäïóßáò êáëùäßïõ.
6
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Ç ôáêôéêÞ óõíôÞñçóç åßíáé óçìáíôéêÞ ãéá áîéüðéóôç êáé áóöáëÞ ëåéôïõñãßá.
S
S
S
ÐåñéïäéêÜ èá ðñÝðåé íá ãßíåôáé êáèáñéóìüò êáé áíôéêáôÜóôáóç ôùí
áíáëþóéìùí óôïõò ìç÷áíéóìïýò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ãéá íá
åîáóöáëéóôåß ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò ÷ùñßò ðñïâëÞìáôá.
Óçìåéþóôå üôé ñýèìéóç õðåñâïëéêÞò ðßåóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé áóõíÞèéóôç
öèïñÜ óôï ñÜïõëï ðßåóçò, óôï ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò êáé óôçí åðÝíäõóç
óýñìáôïò.
Ðéóôüëé
Êáèáñßæåôå¯ôáêôéêܯìå¯áÝñá¯ôïí¯ïäçãü¯óýñìáôïò¯êáé¯êñáôÜôå¯
êááñü¯ôï¯óôüìéï
bm20d12y
-- 96 --
7
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÅÓ ¯ÁÍÔÁËÁÊÔÉÊÙÍ
Ïôáí ðáñáããÝëíåôå áíôáëëáêôéêÜ, óçìåéþóôå ôïí áñéèìü ìïíôÝëïõ, ôïí óåéñéáêü
áñéèìü êáé ôï üíïìá êáèþò êáé ôïí áñéèìü áíôáëëáêôéêïý üðùò öáßíïíôáé óôïí
êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí. Áõôü äéåõêïëýíåé ôçí äéáäéêáóßá êáé åîáóöáëßæåé
óùóôÞ ðáñÜäïóç.
8
ÐÁÑÅËÊÏÌÅÍÁ¯ ÊÁÉ ÁÎÎÓÏÕÁÑ
See Ðßíáêáò¯¯ áíôáëëáêôéêþí.
Ìç÷áíéóìüò¯¯ áíÜñôçóçò
O ìç÷áíéóìüò¯áíÜñôçóçò åðéôñÝðåé
åñãáóßá¯ìå¯ôï¯ìç÷áíéóìü¯ñïöïäüôçóçò¯áéùñïýìåíï¯ðÜíù¯áðü
ôï¯÷þñï¯åñãáóßáò.¯¯
ÐåñéóôñïöÝáò
Óôï¯êÜôù¯ôìÞìá¯ôïõ¯ðåñéóôñïöÝáõðÜñ÷åéÝíáò¯óùëÞíáò¯ðïõ¯ìðïñå߯íá¯
ðåñáóôå߯ìÝóá¯óå¯Ýíáí¯êÜèôïÜîïíá/õðïäï÷Þ.¯Ôïí¯ðåñéïôñïöÝá¯óõíïäåýåé
Ýíáò¯ìïíùìÝíïò¯Üîïíáò,¯ðïõ¯ìðïñå߯íá
ïíôáñéóôå߯óå¯ìéá¯õðïäï÷Þ¯óôï¯êáðÜêé¯ôçò¯ðçãÞò¯ñåýìáôïò
êáéåðéôñÝðåé¯ôçí¯ðåñéóôñïöÞ¯ôïõ¯ìç÷áíéóìïý¯ôñïöïäüôçóçò¯ìÝ÷ñéò¯üôïõö
ôÜóåé¯óôç öéÜëç¯áåñßïõ.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ!
ÕðÜñ÷åé êßíäõíïò áíáôñïðÞò üôáí ôï ôñïöïäïôéêü åîïðëéóôåß ìå ìç÷áíéóìü
åîéóïññüðçóçò. ÓôáèåñïðïéÞóôå ôïí åîïðëéóìü, éäßùò üôáí ôï äÜðåäï åßíáé
áíþìáëï Þ êáôçöïñéêü.
Ðåñéïñßóôå ôç ãùíßá ðåñéóôñïöÞò ôïõ êéâùôßïõ ôñïöïäüôçóçò çëåêôñïäßïõ
÷ñçóéìïðïéþíôáò ôçí ôáéíßá ðïõ ôï óõíïäåýåé.
ÊáôÜ ôéò ìåôáêéíÞóåéò ôïõ åîïðëéóìïý, ÌÇÍ ôñáâÜôå êñáôþíôáò ôïí êáõóôÞñá.
bm20d12y
-- 97 --
9
Óçì
åßï
1
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
Ðïóü
Áñéè.ðáñáãã
Ïíïìáóßá
Óçìåéþóåéò
ôçôá
1
0366 942-- 886
Matarverk
Kompl.
0455 417 001
Óôüìéᯠåîüäïõ
ø 0,6--1,6mm, A,B,C,D
0333 163 009
Óôüìéᯠåîüäïõ
ø 2,0--2,4mm, A,B,C,D
Ìðïõëüíé
M10
3
1
4
1
0156 602 001*)
Óôüìéá åéóüäùí
ø 0,6--1,2mm, A,B,C
1
0156 602 002
Óôüìéá åéóüäùí
ø 1,6--2,4mm, A,B,C
1
0332 318 001
Óôüìéá åéóüäùí
ø 1,2--2,0mm, D
1
0332 318 002
Óôüìéá åéóüäùí
ø 2,4mm, D
5
2
02157 027 08
ÊõêëéêÞ áóöÜëåéá
6
1
0156 603 001*)
ÅíäéÜìåóá¯óôüìéá
ø 0,8--1,2mm, A,B,C
1
0156 603 002
ÅíäéÜìåóá¯óôüìéá
ø 1,6--2,4mm, A,B,C
1
0332 322 001
ÅíäéÜìåóá¯óôüìéá
ø 1,2--2,0mm, D
1
0332 322 002
ÅíäéÜìåóá¯óôüìéá
ø 2,4mm, D
7
1
0366 961 001
ÅíäéÜìåóá¯óôüìéá
8
4
9
1
10
Ìðïõëüíé
M5x20
0366 941 880*)
Boggie
0,6--1,2, A,B,C,(D)
1
0366 902 880
Boggie
HD, A,B,C,(D)
1
0366 941 881
Boggie
1,4--2,4, A,B,C
1
0366 902 881
Boggie
HD, A,B,C
1
0366 941 882
Boggie
1,2--2,0, D
1
0366 902 882
Boggie
HD, D
1
0366 902 883
Boggie
HD, 2,4, D
2
0366 966 880*)
Êáñïýëéᯠôñïöïäüôçóçò
ø 0,,6--1,2 A,B,C,D
0366 966 881
Êáñïýëéᯠôñïöïäüôçóçò
ø 1,6--2,4, A,B,C,D
0366 966 882
Êáñïýëéᯠôñïöïäüôçóçò
ø 1,2--2,0, D
0366 966 883
Êáñïýëéᯠôñïöïäüôçóçò
ø 2,4, D
11
4
0156 707--001
Áðïóôáôéêü
12
2
0156 707--002
Åëáóìá áóöÜëéóçò
13
2
0366 944--001
ÑïäÝëá
A= ×Üëõâáò B= Áíïîåßäùôï C= Áëïõìßíéï.
D= Óùëçíùôü óýñìá (áõëáêùôÜ êáñïýëéá)
HD=(Heavy Duty) ìåãÜëçò áíôï÷Þò (Ìå ñïõëåìÜí)
*) ÓôÜíôáñ
bm20d12y
-- 98 --
1
7
8
4
3
6
9
10
13
11
8
12
ÐÑÏÓÏ×Ç!
ÅðåéäÞ óôá ðåñéóôñåöüìåíá ìÝñç äéáôñÝ÷åôå êßíäõíï íá
ìáãêþóåôå ôá äÜêôõëÜ óáò, ãé’ áõôü íá ðñïóÝ÷åôå ðïëý.
bm20d12y
-- 99 --
5
3
4

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement