ESAB | MEK 4C | Instruction manual | ESAB MEK 4C User manual

ESAB MEK 4C User manual
MEK 4C
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
456 679-- 001
97.01.15
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid from Serial NO 623-- XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
ÅËËÇÍÉÊÁ
1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
81
81
82
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
83
5.1
Óýíäåóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
6 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
6.1
ÅËÅÃ×ÏÓ ÊÁÉ ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
7 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 ACCESORIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ÁÍÁËÙÓÉÌÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÍÁÊÁÓ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
85
86
88
90
TOCy
-- 80 --
GR
1
ÏÄÇÃÉÅÓ
ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ
Ç Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç
oôé ç ðçãÞ ôñöïäóôéêü MEK 4C áðü¯ôïí áñéèìü óåéñÜò 623 âñßóêåôáé óå
óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô ÅÍ 60974--1 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò
73/23/ÅÅC êáé ôçí ðñïóèÞêç 93/68/ÅÅC. âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô
EN 50199 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò 89/336/EEC êáé ôçí ðñïóèÞêç
93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--01--15
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
ÁÓÖÁËÅÉÁ
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ
ÓÅ ÓÁÓ Ç ÓÅ ÁËËÏÕÓ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÑÃÁÆÅÓÔÅ ÌÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ.
ÁÊÏËÏÕèÅÉÔÅ ÔÉÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÏÕ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÏÍ ÅÑÃÏÄÏÔÇ ÓÁÓ ÊÁÉ
ÏÉ ÏÐÏÉÅÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÔÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ ć Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñï.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå åíåñãÜ çëåêôñéêÜ êáëþäéá Þ çëåêôñüäéá ìå áêÜëõðôç åðéäåñìßäá Þ õãñü
ðñïïôáôåõôéêü åîïðëéóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÊÁÐÍÏÉ ÊÁÉ ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ć Ìðïñåß íá âëÜøïõí ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï óôïí
ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ ć Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé åãêáýìáôá óôï
äÝñìá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êñÜíïò ìå ößëôñï êáé öïñÜôå
ðñïóôáôåõôéêü ñïõ÷éóìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá ðáñáâÜí Þ ðñïóôáôåõôéêÝò ðïäéÝò.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Âåâáéùèåßôå, ðñéí áñ÷ßóåôå ôçí
åñãáóßá, üôé äåí õðÜñ÷ïõí ãýñù óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ ć Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÂËÁÂÇÓ ć ÆçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÌÁÈÅÔÅ ÊÁËÁ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÑÉÍ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÑÉÔÁ ÐÑÏÓÙÐÁ !
bm19d12y
-- 81 --
GR
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Ôï ÌÅÊ 4C åéíáé ìéá ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò çëåêôñïäßïõ, êëåéóìÝíç óå êÜøïõëá,
ìå ôåôñÜôñï÷ç ëåéôïõñãßá.
Ç ìïíÜäá äéáèÝôåé ÷þñï ãéá çëåêôñïìðïìðßíá äéáìÝôñïõ 300 ÷éëéïóôþí êáé
åíóùìáôùìÝíï óôñïöÝá.
Ðá¯íá¯åßíáé¯ðëÞñçò¯ìéá¯ìïíÜäá¯ôñïöïäüôçóçò¯èá¯ðñÝðåé¯íá¯åöïäéáóôåß
ìå¯ðåñéóôñïöÝá, áíôéóôáèìéóôÞ¯Þ¯âáãïíÝôï.
Ìå¯ôïí¯ðåñéóôñïöÝá¯Þ¯ôïí¯áíôéóôáèìéóôÞ¯ç¯ìïíÜäá¯ôñïöïäüôçóçò¯åöáñ
ìüæåôáé, ìå¯Ýíá¯ìïíùìÝíï¯Üîïíá¯ðåñéóôñïöÞò, óôçí¯ðçãÞ¯ñåýìáôïò.
Ôï¯âáãïíÝôï¯äéåõêïëýíåé¯ôç¯ìåôáêßíçóç ôçò¯ìïíÜäáò ôñïöïäüôçóçò
óôï¯ðÜôùìá¯Þ¯ôïí¯ðÜãêï¯åñãáóßáò.
ÌïíÜäá¯ôñïöïäüôçóçò¯ðïõ¯Ý÷åé¯ðåñéóôñïöÝá¯Þ¯âáãïíÝôï¯ìðïñå߯íá¯åö
ïäéáóôå߯êáé¯ìå¯ìç÷áíéóìü¯áíÜñôçóçò,¯ãéá¯áéùñïýìåíç¯ôïðïèÝôçóç¯ðÜíù
áðü¯ôï¯÷þñï¯åñãáóßáò.¯¯
3.1
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ
ÄéáóôÜóåéò (ÌxÐxÕ)
630x245x490 mm
ÂÜñïò
15 kg
Ôá÷ýôçôá ôñïöïäïóßáò
1,9--25 m/min
ÔÜóç
42 V 50--60 Hz
Áíáãêáßá éó÷ýò
300 VA
Óýíäåóç ðéóôïëéïý
EURO
4
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
Áõôü ôï ðñïúüí åßíáé ðñïïñéóìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå åóùôåñéêü
ðåñéâÜëëïí ìðïñåß ôï ðñïúüí íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéñá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé
åíèýíç ãéá ôç ëÞøç ôùí ó÷åôéêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
bm19d12y
-- 82 --
GR
5
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
5.1
Óýíäåóç
1. Ñáêüñ óýíäåóçò íåñïý øýîçò (ìüíï óå ïñéóìÝíá ìïíôÝëá)
2. Ñáêüñ óýíäåóçò áåñßïõ
3. ÅðáöÞ áýíäåóçò êáëùäßïõ ÷åéñéóìïý/ëåéôïõñãßáò
4. ÅðáöÞ óýíäåóçò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò
5. ÅðáöÞ óýíäåóçò ôçëå÷åéñéóôÞñéïõ
(åíåñãïðïéåßôáé áõôüìáôá óå óýíäåóç ôïõ Öć
äéáêüðôç)
6. Ñáêüñ óýíäåóçò íåñïý øýîçò (ìüíï óå ïñéóìÝíá ìïíôÝëá)
7. ÅðáöÞ áýíäåóçò ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò
8. ÅðáöÞ ×ÅÉÑÉÓÔÇÑÉÏ ÑÕÈÌÉÓÇÓ
6 1
2
3
4
8
5
6
7
ÐÑÏÓÅÎÔÅ!
Ãéá íá áðïöýãåôå ãëßóôñçìá êáé ðÝóéìï ôçò ìðïìðßíáò
çëåêôñïäßïõ áðü ôçí ðëÞìíçć
áóöáëßóôå ôçí ìðïìðßíá ìå
ôçí êüêêéíç ìðåôïýãéá, üðùò äåß÷íåé ç ðñïåéäïðïéçôéêÞ
åôéêÝôá ðïõ âñßóêåôáé äßðëá óôçí ðëÞìíç.
bm19d12y
-- 83 --
1
GR
6
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
6.1
ÅËÅÃ×ÏÓ ÊÁÉ ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÓ
Ç ôáêôéêÞ óõíôÞñçóç åßíáé áðáñáßôçôç ãéá ôçí áîéüðéóôç êáé óßãïõñç ëåéôïõñãßá
ôïõ.
S
Êáèáñéóìüò êáé áëëáãÞ ôùí öèáñìÝíùí ôìçìÜôùí ôìçìÜôùí èá ðñÝðåé íá
ãßíåôáé óå ôáêôéêÜ äéáóôÞìáôá, ðñïêåéìÝíïõ íá Ý÷åôå áíåìðüäéóôç
ôñïöïäïóßá óýñìáôïò. Å÷åôå õðüøçí üôé ç ðïëý óöé÷ôÞ ñýèìéóç ìðïñåß íá
ðñïêáëÝóåé õðåñâïëéêÞ öèïñÜ óôïí êýëéíäñï ðßåóçò, óôï êáñïýëé
ôñïöïäïóßáò êáé óôïí ïäçãü óýñìáôïò.
S
Ðéóôüëé
Êáèáñßæåôå ôáêôéêÜ ìå áÝñá ôïí ïäçãü óýñìáôïò êáé êñáôÜôå êáèáñü ôï
óôüìéï.
ÐÑÏÓÏ×Ç!
ÅðåéäÞ óôá ðåñéóôñåöüìåíá ìÝñç
äéáôñÝ÷åôå êßíäõíï íá ìáãêþóåôå ôá
äÜêôõëÜ óáò, ãé’ áõôü íá ðñïóÝ÷åôå ðïëý.
7
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
Ðáñáããåëßá áíôáëëáêôéêþí
Óå ðáñáããåëßá íá óçìåéþíåôå ôýðï ìç÷áíÞìáôïò, áñéèìü ìç÷áíÞìáôïò, ïíïìáóßá
êáé áñéèìü áíôáëëáêôéêïý áýìöùíá ìå ôïí êáôÜëïãï. Áõôü äéåõêïëýíåé ôçí
åîõðçñÝôçóÞ óáò êáé åîáóöáëßæåé óùóôÞ ðáñÜäïóç.
bm19d12y
-- 84 --
GR
8
ACCESORIOS
0456 528 880 L=1,7m
0456 528 885W L=1,7m
0469 789 880
0469 786 880
0456 693 880
0156 654 893
0469 792 881
ÊÉÍÄÕÍÏÓ!
ÕðÜñ÷åé êßíäõíïò áíáôñïðÞò üôáí ôï ôñïöïäïôéêü åîïðëéóôåß ìå ìç÷áíéóìü
åîéóïññüðçóçò. ÓôáèåñïðïéÞóôå ôïí åîïðëéóìü, éäßùò üôáí ôï äÜðåäï åßíáé
áíþìáëï Þ êáôçöïñéêü.
Ðåñéïñßóôå ôç ãùíßá ðåñéóôñïöÞò ôïõ êéâùôßïõ ôñïöïäüôçóçò çëåêôñïäßïõ
÷ñçóéìïðïéþíôáò ôçí ôáéíßá ðïõ ôï óõíïäåýåé.
ÊáôÜ ôéò ìåôáêéíÞóåéò ôïõ åîïðëéóìïý, ÌÇÍ ôñáâÜôå êñáôþíôáò ôïí êáõóôÞñá.
bm19d12y
-- 85 --
GR
9
ÁÍÁËÙÓÉÌÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ
Óýñìá Ø
Ôýðïò
óýñìáôïò
Êáñïýëé ôñïöïäïóßáò 0369 557--001
0.6--0.8
A,B
Êáñïýëé ôñïöïäïóßáò 0369 557--002
0.8--1.0
A,B
Êáñïýëé ôñïöïäïóßáò 0369 557--003
1.0--1.2
A,B
Êáñïýëé ôñïöïäïóßáò 0369 557--004
1.0--1.2/1.4--1.6
D
Êáñïýëé ôñïöïäïóßáò 0369 557--005
1.4--1.6 (2.0--2.4)
D
Êáñïýëé ôñïöïäïóßáò 0369 557--006
1.0--1.2
C
Êáñïýëé ôñïöïäïóßáò 0369 557--007
1.2--1.6
A,B
Êáñïýëé ôñïöïäïóßáò 0369 557--008
1.6
C
Ïíìáóßá
1
2
Êáñïýëé ðßåóçò
Áñ.åßäïõò
0369 728--001
áõëáêùôÜ êáñïýëéá 0466 262--001
3
ÐñïóáñìïãÝáò
0455 053--880
4
Óôüìéï åéóüäïõ
0455 049--001
5
ÅíäéÜìåóï óôüìéï
0455 072--001
6
Óôüìéï åîüäïõ
0469 837--880
Óôüìéï åîüäïõ
0469 837--881
Ðéíßï
0455 052--001
7
Á=×Üëõâáò , Â=Áíïîåßäùôï , C=Áëïõìßíéï. , D=Óùëçíùôü
bm11d003
bm19d12y
-- 86 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising