ESAB | LHF 400 | Instruction manual | ESAB LHF 400 Používateľská príručka

ESAB LHF 400 Používateľská príručka
LHF
250/400/630/800
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0455 675 001 GR
990215
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 550 XXX -- XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
58
ÅËËÇÍÉÊÁ
1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
59
59
60
ÔÅ×ÍÉÊÁ ÄÅÄÏÌÅÍÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Óýíäåóç óôçí çëåêôñéêÞ ðáñï÷Þ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
5 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
62
6.1
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
7 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
63
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
69
TOCy
-- 58 --
1
ÏÄÇÃÉÅÓ
ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé
ðçãÝò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò LHF 250/400/630/800 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 550
êáé Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé ìå ôï ðñüôõðï EN 60974–1 óýìöùíá ìå ôéò
áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (73/23/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG) êáé ôï
ðñüôõðï EN 50199 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (89/336/EEG) êáé
ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 1995--04--10
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
ÁÓÖÁËÅÉÁ
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÓÁÓ Ç ÓÅ ÁËËÏÕÓ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÑÃÁÆÅÓÔÅ ÌÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÁÊÏËÏÕèÅÉÔÅ ÔÉÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÏÕ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÏÍ
ÅÑÃÏÄÏÔÇ ÓÁÓ ÊÁÉ ÏÉ ÏÐÏÉÅÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÔÉÊÏ
ÊÅÉÌÅÍÏ ÔÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå åíåñãÜ çëåêôñéêÜ êáëþäéá Þ çëåêôñüäéá ìå áêÜëõðôç åðéäåñìßäá Þ õãñü
ðñïïôáôåõôéêü åîïðëéóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÊÁÐÍÏÉ ÊÁÉ ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ - Ìðïñåß íá âëÜøïõí ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé åãêáýìáôá óôï
äÝñìá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êñÜíïò ìå ößëôñï êáé öïñÜôå
ðñïóôáôåõôéêü ñïõ÷éóìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá ðáñáâÜí Þ ðñïóôáôåõôéêÝò ðïäéÝò.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Âåâáéùèåßôå, ðñéí áñ÷ßóåôå ôçí
åñãáóßá, üôé äåí õðÜñ÷ïõí ãýñù óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÂËÁÂÇÓ - ÆçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÌÁÈÅÔÅ ÊÁËÁ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÑÉÍ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÑÉÔÁ ÐÑÏÓÙÐÁ !
bh10d12y
-- 59 --
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Ïé LHF 250/400/630/800 åßíáé áíïñèùôÝò óõãêüëëçóçò åëåã÷üìåíïé ìÝóù
èõñßóôïñ ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãéá óõãêüëëçóç ìå åðåíäåäõìÝíá çëåêôñüäéá,
óõãêüëëçóç ÔÉG êáé áðüêëéóç áÝñá ôüîïõ.
Ïé áíïñèùôÝò óõãêüëëçóçò ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ìå ôéò ðáñáêÜôù
äéáôÜîåéò ôçëå÷åéñéóìïý: PÇÁ 1, PÇÁ 2, PÇÁ 5, PÇ 1, PÇ 2, Þ PHC 2.
Ìßá âïçèçôéêÞ ìïíÜäá åëÝã÷ïõ áðáéôåßôáé ãéá óõãêüëëçóç ÔÉG ìå Ýíáõóç ôüîïõ
õøçëÞò óõ÷íüôçôáò.
LHF 400/630, åêäüóåéò ìå ìåôñçôÝò êáé ÷ñïíéóìÝíï áíåìéóôÞñá øýîåùò.
Áõôïß ïé áíïñèùôÝò óõãêüëëçóçò åßíáé åîïðëéóìÝíïé ìå Ýíá âïëôüìåôñï,
áìðåñüìåôñï êáé Ýíá êýêëùìá ôï ïðïßï ìåéþíåé ôçí ôá÷ýôçôá ôïõ ñåëáíôß ôïõ
áíåìéóôÞñá øýîåùò.
Ïé ìåôñçôÝò åðéôñÝðïõí íá äéáâÜæïíôáé ïé ñõèìßóåéò ñåýìáôïò êáé ôÜóçò áðü ôï
ìðñïóôéíü ìÝñïò ôïõ áíïñèùôÞ.Ãéá ôçí åëá÷éóôïðïßçóç ôçò ðïóüôçôáò óêüíçò
êáé âñùìéÜò ðïõ áíáññïöÜôáé ìÝóá óôïí áíïñèùôÞ, ï áíåìéóôÞñáò ëåéôïõñãåß ìå
ìåéùìÝíç ôá÷ýôçôá ôïõ ñåëáíôß óôéò 300 ó.á.ë. ÊáôÜ ôç óõãêüëëçóç ìå ñåýìá
ìåãáëýôåñï áðü 30 Á, ç ôá÷ýôçôá ôïõ áíåìéóôÞñá áõîÜíåé óôçí ôá÷ýôçôá
ëåéôïõñãßáò ôùí 1350 ó.á.ë. ðåñßðïõ. Åíá ÷ñïíéêü ñåëáß äéáôçñåß ôçí ñýèìéóç
õøçëüôåñçò ôá÷ýôçôáò ãéá 6 1/2 ëåðôÜ áöïý óôáìáôÞóåé ç óõãêüëëçóç ãéá íá
åîáóöáëßóåé åðáñêÞ øýîç óôïí áíïñèùôÞ.
3.1
ÔÅ×ÍÉÊÁ ÄÅÄÏÌÅÍÁ
ÌÝãéóôï öïñôßï
35 % êýêëïò
åñãáóßáò
60 % êýêëïò
åñãáóßáò
100 % êýêëïò
åñãáóßáò
Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò
ÔÜóç áíïéêôïý
êõêëþìáôïò
Áðüäïóç áíïéêôïý
êõêëþìáôïò,400V
ÓõíôåëåóôÞò éó÷ýïò
(ìåã. ñåýìá)
Áðüäïóç (ìåã. ñåýìá)
Êáôçãïñßá
ðåñéâëÞìáôïò
Êáôçãïñßá
åöáñìïãÞò
ÂÜñïò
ÄéáóôÜó. ì÷â÷õ
LHF 250
LHF 400
LHF 630
LHF 800
250 Á/30 V
400 Á/36 V
630 Á/44 V
800 Á/44 V
200 Á/28 V
315 Á/33 V
500 Á/40 V
630 Á/44 V
160 Á/26 V
250 Á/30 V
400 Á/36 V
500 Á/40 V
8Á/20V 250Á/3
0(33)V
78 84 V
8Á/20V 400Á/3
6V
80 87 V
8Á/20V 630Á/4
4(49)V
65 72 V
8Á/20V 800Á/4
4(50)V
65 72 V
300 Ù
340 Ù
615 Ù
640 Ù
0.88
0.90
0.87
0.82
68 %
ÉÐ 23
74 %
ÉÐ 23
77 %
ÉÐ 23
78 %
ÉÐ 23
160 êã
1310/765/705
195 êã
1310/765/705
260 êã
1310/765/705
295 êã
1310/765/705
ÁõôÜ ôá ôñïöïäïôéêÜ óõãêüëëçóçò óõììïñöþíïíôáé ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôùí
IEC 974 1 êáé ÅÍ 60974 1
Ôï óýìâïëï
äçëþíåé üôé ôï ôñïöïäïôéêü ðñïïñßæåôáé ãéá ÷ñÞóç óå ðåñéï÷Ýò
ìå áõîçìÝíïõò çëåêôñéêïýò êéíäýíïõò. Ï åîïðëéóìüò ìå Ýíäåéîç ÉP 23
ðñïïñßæåôáé ãéá åóùôåñéêÞ êáé åîùôåñéêÞ ÷ñÞóç.
bh10d12y
-- 60 --
4
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
Áõôü ôï ðñïúüí åßíáé ðñïïñéóìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå åóùôåñéêü
ðåñéâÜëëïí ìðïñåß ôï ðñïúüí íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò
Ý÷åé åíèýíç ãéá ôç ëÞøç ôùí ó÷åôéêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
Ç åãêáôÜóôáóç èá ðñÝðåé íá ðñáãìáôïðïéçèåß áðü Ýíá áäåéïý÷ï çëåêôñïëüãï.
S Âåâáéùèåßôå üôé ï áíïñèùôÞò óõãêüëëçóçò åßíáé äéáìïñöùìÝíïò ãéá ôçí
çëåêôñéêÞ ðáñï÷Þ ðïõ åßíáé äéáèÝóéìç ðñïôïý ôïí óõíäÝóåôå óôï
çëåêôñéêü ñåýìá.
S ÂëÝðå Óýíäåóç óôçí çëåêôñéêÞ ðáñï÷Þ ãéá ïíïìáóôéêÝò ôéìÝò êáëùäßïõ êáé
çëåêôñéêÞò áóöÜëåéáò.
S ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï çëåêôñéêÞò ðáñï÷Þò óôïí áíïñèùôÞ óýìöùíá ìå ôïõò
ó÷åôéêïýò êáíïíéóìïýò êáé ôïðïèåôÞóôå ìéá êáôÜëëçëç çë. áóöÜëåéá óôçí
êåíôñéêÞ áóöáëåéïèÞêç.
S Âåâáéùèåßôå üôé ï áíïñèùôÞò óõãêüëëçóçò äåí åßíáé êáëõììÝíïò ïýôå
ôïðïèåôçìÝíïò Ýôóé þóôå íá åìðïäßæåôáé ç øýîç.
Óýíäåóç óôçí çëåêôñéêÞ ðáñï÷Þ
ÇëåêôñéêÞ ðáñï÷Þ LHF250
LHF 400
LHF 630
LHF 800
Óõ÷íüôçôá
50 Çz
50 Çz
50 Çz
50 Çz
ÔÜóç
230/400/
415/500 V
20/11/11/9Á
230/400/
415/500 V
34/19/19/16 Á
230/400/
415/500 V
65/38/38/30 Á
230/400/
415/500 V
86/49/49/40 Á
25/14/14/11 Á
42/24/24/20 Á
81/47/47/38 Á
107/62/60/50Á
31/18/18/14 Á
53/31/31/25 Á
102/59/59/47Á
136/79/79/63Á
25/16/16/16 Á
63/25/25/20 Á
80/50/50/35 Á
100/63/63/50Á
4/1,5/1,5/1.5
10/4/4/2.5
25/10/10/6
35/10/10/10
Ñåýìá óå 100%
êýêëï åñãáóßáò
Ñåýìá óå 60%
êýêëï åñãáóßáò
Ñåýìá óå 35%
êýêëï åñãáóßáò
ÁóöÜëåéá, áñãÞ
ÄéáôïìÞ êáëùäßïõ,
(4xmm2)
Óõ÷íüôçôá
60 Çz
60 Çz
60 Çz
60 Çz
ÔÜóç
230/440/550V
230/440/550V
230/440/550V
230/440/550V
Ñåýìá óå 100% êýêëï
åñãáóßáò
Ñåýìá óå 60% êýêëï
åñãáóßáò
Ñåýìá óå 35%
êýêëï åñãáóßáò
ÁóöÜëåéá, áñãÞ
20/11/9 Á
34/19/16 Á
65/38/30 Á
86/49/40 Á
25/14/11 Á
42/24/20 Á
81/47/38 Á
107/62/50 Á
31/18/14 Á
53/31/25 Á
102/59/47 Á
136/79/63 Á
25/16/16 Á
63/25/20 Á
80/50/35 Á
100/63/50 Á
10/4/2.5
25/10/6
35/10/10
ÄéáôïìÞ êáëùäßïõ, (4x 4/1.5/1.5
mm2)
Ïé äéáôïìÝò êáëùäßùí óõììïñöþíïíôáé ìå ôïõò Óïõçäéêïýò êáíïíéóìïýò.
bh10d12y
-- 61 --
5
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
Ñõèìßóôå ôï äéáêüðôç (1) óôç èÝóç ”É”. Ç Üóðñç ëõ÷íßá (2) èá áíÜøåé êáé ï
áíåìéóôÞñáò èá ôåèåß óå ëåéôïõñãßá.
S ÅðéëÝîôå ôç ìÝèïäï óõãêüëëçóçò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï äéáêüðôç äýï èÝóåùí
(3).
S Ñõèìßóôå ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï êïõìðß (7) óôï
ìðñïóôéíü ìÝñïò, êáé ñõèìßóôå ôï äéáêüðôç äýï èÝóåùí (8) óôç èÝóç ðïõ
âñßóêåôáé ðëçóéÝóôåñá óôçí ðñßæá.
S ÅðéëÝîôå êáôÜëëçëá êáëþäéá ãåßùóçò êáé åðéóôñïöÞò êáé óõíäÝóôå ôá
óôïõò áêñïäÝêôåò ìå Ýíäåéîç + êáé óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò ôïõ áíïñèùôÞ.
ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò óôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S Ï áíïñèùôÞò åßíáé ôþñá Ýôïéìïò ãéá óõãêüëëçóç.
1. Åíôüò/Åêôüò ëåéôïõñãßáò (Ïn/Ïff)
2. Áóðñç ëõ÷íßá (ôñïöïäïóßáò)
3. Äéáêüðôçò åðéëïãÞò ìåèüäïõ
4. Áðüêëéóç áÝñá ôüîïõ
5. ÌÌÁ
6. ÔÉG
7. Ñýèìéóç ñåýìáôïò
8. Äéáêüðôçò ôçëå÷åéñéóìïý
9. Õðïäï÷Þ ôçëå÷åéñéóìïý
10. Êßôñéíç ëõ÷íßá (èåñìéêÞ äéáêïðÞ)
Ç êßôñéíç ëõ÷íßá áíÜâåé üôáí åíåñãïðïéçèåß ç èåñìéêÞ äéáêïðÞ.
Ïôáí øõ÷èåß ï áíïñèùôÞò, ç èåñìéêÞ äéáêïðÞ åðáíáöÝñåôáé áõôüìáôá.
6
bh10d001
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Ôï LHF 250/400/630/800 äåí ÷ñåéÜæåôáé óõíÞèùò êáìßá óõíôÞñçóç.
Ìßá öïñÜ ôï ÷ñüíï êáèáñßæåôå ôï åóùôåñéêü ôïõ áíïñèùôÞ óõãêüëëçóçò ìå
óõìðéåóìÝíï áÝñá ÷ñçóéìïðïéþíôáò îçñü óõìðéåóìÝíï áÝñá ìå ÷áìçëÞ ðßåóç.
ÅðáíáëáìâÜíåôå ðéï óõ÷íÜ, áí ï áíïñèùôÞò ÷ñçóéìïðïéåßôáé óå ðïëý
óêïíéóìÝíï Þ âñüìéêï ðåñéâÜëëïí.
6.1
ÃåíéêÜ
Ðñïóï÷Þ!
¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí ï ðåëÜôçò ìüíïò ôïõ,
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò êÜíåé ìåôáôñïðÝò óôï ìç÷Üíçìá ãéá íá
äéïñèþóåé ôõ÷üí ëÜèç.
7
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
Ðáñáããåëßá áíôáëëáêôéêþí
Åã÷åéñßäéï óõíôÞñçóçò êáé êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí ìðïñåßôå íá ðáñáããåßëåôå
áðü áíôéðñüóùðï ôçò ESAB, âë. óôï ôÝëïò áõôïý ôïõ åíôýðïõ.
Óå ðáñáããåëßá íá óçìåéþíåôå ôýðï ìç÷áíÞìáôïò, áñéèìü ìç÷áíÞìáôïò,
ïíïìáóßá êáé áñéèìü áíôáëëáêôéêïý áýìöùíá ìå ôïí êáôÜëïãï. Áõôü äéåõêïëýíåé
ôçí åîõðçñÝôçóÞ óáò êáé åîáóöáëßæåé óùóôÞ ðáñÜäïóç.
bh10d12y
-- 62 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising