ESAB | LHO 110 | Instruction manual | ESAB LHO 110 Användarmanual

ESAB LHO 110 Användarmanual
Caddy 110
Caddy 150
LHO 110, LHO 150
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïóçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
LHO 110: valid from serial no. 744 807--XXXX
0457 090 001
9805
LHO 150: valid from serial no. 745 807--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Schema -- Skema -- Skjema -- Johdotuskaavio -- Diagram -Schaltplan -- Schéma -- Esquema -- ÄéÜôáîåéò óýíäåóçò Schemat - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
Reservdelsförteckning -- Reservedelsfortegnelse -Reservedeloversikt -- Varaosaluettelo -- Spare parts list -Ersatzteilverzeichnis -- Liste de pièces détachées -Reserveonderdelenlijst -- Lista de repuestos -- Esercizio -Lista de peças de reposição -- Ðßíáêáò áíôáëëáêôéêþí-Czê¶ci zamiennych
97
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
SVENSKA
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
5
3.1 Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Användningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
6
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
4.1 Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
5.1
5.2
5.3
5.4
Driftstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Överhettningsskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nätspänningskompensering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrollorgan och anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
6 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1 Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
7 FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
7.1 Tänkbara fel och åtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
8 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
94
97
TOCs
-- 3 --
SE
1
DIREKTIV
SVENSKA
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att
svetsströmkälla LHO110/LHO150 med serienummer 732 överensstämmelse med standard
EN 60974--1 enligt villkoren i direktiv 73/23/ EEG med tillägg 93/68/ EEG och standard EN
50199 enligt villkoren i direktiv 89/336/ EEG med tillägg 93/68/ EEG.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 97--09--10
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SÄKERHET
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR DIG SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR DU SVETSAR. FÖLJ DIN ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
bh18s
-- 4 --
SE
3
INTRODUKTION
Caddy 110 och Caddy 150 är två likriktande svetsströmkällor, med omriktarteknik,
avsedda för svetsning med belagda elektroder (MMA--svetsning).
Caddy har även goda egenskaper för TIG--svetsning.
3.1
Tekniska data
Caddy 110
Caddy 150
110 A/24 V
95 A/24 V
80 A/23 V
150 A/26 V
140 A/25 V
120 A/25 V
100 A/24 V
Inställningsområde
13--110 A
13--150 A
Tomgångsspänning
70--90 V
70--90 V
230 V AC
50/60 Hz
16 A*
3x1,5 mm2**
230 V AC
50/60 Hz
16 A*
3x1,5 mm2**
IP 23
IP 23
375 x 145 x 280 mm
375 x 145 x 280 mm
6,7 kg
6,7 kg
Belastningsförmåga:
vid 25% intermittens
vid 35% intermittens
vid 60% intermittens
vid 100% intermittens
Nätanslutning:
spänning
frekvens
säkring
nätkabel, area
Kapslingsklass
Användningsklass
Dimensioner L x B x H
Vikt
*Vid svetsning med max 100 A erfordras bara 10 A trög säkring.
**Nätkabelarea enligt svenska föreskrifter.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den tid, i procent av en tiominutersperiod, som man kan
svetsa med en viss belastning utan att riskera att svetsströmkällan överbelastas.
Kapslingsklass
IP --Koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten. Apparat märkt IP 23 är konstruerad för inom-- och utomhusbruk.
Användningsklass
innebär att strömkällan är konstruerad för användning i utrymmen
Symbolen
med förhöjd elektrisk fara.
bh18s
-- 5 --
SE
3.2
Utrustning
Svetsströmkällorna Caddy 110 och Caddy 150 levereras med
S
Nätkabel (längd 3 meter)
S
Svetskabel med elektrodhållare (längd 3 meter)
S
Återledarkabel med kontaktklämma (längd 2,5 meter)
3.3
Användningsområde
Caddy 110 och Caddy 150 lämnar likström och man kan svetsa de flesta olegerade
och legerade ståltyper, rostfritt och gjutjärn.
Med Caddy 110 kan man svetsa med belagda elektroder från 1,6 mm till
2,5
mm och med Caddy 150 kan man svetsa med belagda elektroder från 1,6 mm till
3,25 mm.
TIG--svetsning
TIG--svetsning är speciellt användbar där höga kvalitetskrav ställs samt vid tunnplåtssvetsning.
För att kunna TIG--svetsa måste Caddy utrustas med en TIG--brännare med gasventil, en argongastub, en argongasregulator, volframelektrod och vid behov lämplig tillsatsmaterial.
Lämpligast är att använda skraptändning, dvs man skrapar med en nätt strykning av
volframelektroden mot arbetsstycket för att få en båge.
4
INSTALLATION
VARNING
Denna produkt är avsedd för reparations-- och underhållssvetsning.
I hem-- och kontorsmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar.
Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.
4.1
Placering
Placera maskinen så att kylluftens in-- och utlopp förblir fria.
4.2
Anslutning
4.2.1
Nätanslutning
Märkskylt med anslutningsdata är placerad på svetsströmkällans undersida.
Anslut svetsströmkällan till jordat nätuttag.
Kontrollera att maskinen ansluts till rätt nätspänning och att rätt säkringsstorlek används.
S
Nätspänning 230 V, 1--fas
S
Nätfrekvens 50--60 Hz
S
Säkring, trög 16 A
S
Nätkabelarea 3 x 1,5 mm2
bh18s
-- 6 --
SE
4.2.2
Anslutning av svets-- och återledarkabel
Svetsströmkällan har två uttag, en pluspol och en minuspol, för anslutning av svets-och återledarkablar. Vilket uttag svetskabeln ska anslutas till beror på vilken elektrodtyp som används. Anslutningspolaritet finns angivet på elektrodförpackningen.
Anslut svetskabeln till den pol som anges på elektrodförpackningen.
Anslut återledarkabeln till det andra uttaget på svetsströmkällan. Fäst återledarkabelns kontaktklämma i arbetsstycket och se till att god kontakt erhålls mellan arbetsstycket och uttaget för återledarkabeln på svetsströmkällan.
5
DRIFT
5.1
Driftstart
S
Kontrollera att kablar och kontaktklämma är ordentligt anslutna.
S
Starta svetsströmkällan genom att ställa nätomkopplaren i läge 1.
S
Ställ in svetsströmmen med ratten på svetsströmkällans framsida. Följ anvisningarna för lämplig svetsström på elektrodförpackningen.
5.2
Överhettningsskydd
Caddy 110 och Caddy 150 är försedda med en termovakt som förhindrar överhettning av svetsströmkällan. Vid överbelastning bryts svetsströmmen och den oranga
indikeringslampan tänds. Återställning sker automatiskt när svetsströmkällan har
svalnat.
5.3
Nätspänningskompensering
Caddy 110 och Caddy 150 har nätspänningskompensering vilket innebär att en
10% variation av nätspänningen endast medför 0,2% variation av svetsspänningen.
bh18s
-- 7 --
SE
5.4
Kontrollorgan och anslutningar
1. Orange indikeringslampa (överhettning)
2. Ratt för inställning av svetsström
3. Uttag, minuspol, för anslutning av svets-- eller återledarkabel
4. Uttag, pluspol, för anslutning av svets-- eller återledarkabel
5. Nätomkopplare
6
UNDERHÅLL
6.1
Rengöring
I normala fall räcker det att blåsa ren svetsströmkällan med torr tryckluft under reducerat tryck, samt att rengöra filtret i fronten regelbundet.
Är svetsströmkällan uppställd i dammig och smutsig miljö bör renblåsning ske oftare.
bh18s
-- 8 --
SE
7
FELSÖKNING
7.1
Tänkbara fel och åtgärder
Typ av fel
Svetsströmkällan ger ingen ljusbåge.
Svetsströmmen bryts under pågående
svetsning.
Termovakten löser ofta ut.
Undermåligt svetsresultat.
8
Åtgärd
S
Kontrollera om nätomkopplaren är
tillslagen.
S
Kontrollera om svets-- och återledarkablarna är korrekt anslutna.
S
Kontrollera om rätt strömstyrka är
inställd.
S
Kontrollera om termovakten har löst
ut (orange indikeringslampa på
svetsströmkällans front).
S
Kontrollera om nätsäkringen har gått
sönder.
S
Kontrollera om dammfiltret är igensatt.
S
Kontrollera om svetsströmkällans
märkdata överskrids (överbelastning
av svetsströmkällan).
S
Kontrollera om svets-- och återledarkablarna är korrekt anslutna.
S
Kontrollera om rätt strömstyrka är
inställd.
S
Kontrollera att det inte är felaktiga
elektroder.
RESERVDELSBESTÄLLNING
Vid beställning anges maskintyp, serienummer och reservdelsnummer enligt
reservdelsförteckningen.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
bh18s
-- 9 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising