ESAB | PROTIG 315 | Instruction manual | ESAB PROTIG 315 Brugermanual

ESAB PROTIG 315 Brugermanual
PROTIG 315
TIG--svetsutrustning
TIG--svejseudstyr
TIG--sveiseutstyr
TIG--hitsauslaitteisto
TIG welding equipment
WIG--Schweissausrüstung
Equipement de soudage TIG
TIG--lasuitrusting
Equipo de soldeo TIG
Apparecchio per saldatura TIG
Equipamento de soldadura TIG
ÔÉG åîïðëéóìüò çëåêôñïóõãêüëëçóçò
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
443 419--001 9704
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid from Machine no 713 XXX--XXXX
INTRODUKTION
TEKNISK BESKRIVNING
INSTALLATION
DRIFT
UNDERHÅLL
Monteringsanvisning
Schema
3
4
8
10
10
111
114
INTRODUCTION
DESCRIPTION TECHNIQUE
INSTALLATION
MISE EN MARCHE
MAINTENANCE
Instructions de montage
Schéma
57
58
62
64
64
111
114
INTRODUKTION
TEKNISK BESKRIVELSE
INSTALLATION
DRIFT
VEDLIGEHOLDELSE
Monteringsanvisning
Skema
12
13
17
19
19
111
114
INTRODUCTIE
TECHNISCHE BESCHRIJVING
INSTALLATIE
INGEBRUIKNAME
ONDERHOUD
Montagerichtlijnen
Schema
66
67
71
73
73
111
114
INTRODUKSJON
TEKNISK BESKRIVELSE
INSTALLASJON
DRIFT
VEDLIKEHOLD
Monteringsanvisning
Skjema
21
22
26
28
28
111
114
INTRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
INSTALACIÓN
OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
Instrucciones de montaje
Esquema
75
76
80
82
82
111
114
YLEISTÄ
TEKNINEN SELOSTUS
ASENNUS
KÄYTTÖ
HUOLTO
Asennusohje
Johdotuskaavio
30
31
35
37
37
111
114
INTRODUZIONE
DESCRIZIONE TECNICA
INSTALLAZIONE
USO
MANUTENZIONE
Instruzione di montaggio
Schema
84
85
89
91
91
111
114
INTRODUCTION
TECHNICAL DESCRIPTION
INSTALLATION
OPERATION
MAINTENANCE
Mounting instructions
Diagram
39
40
44
46
46
111
114
INTRODUÇÃO
DESCRIÇÃO TÉCNICA
INSTALAÇÃO
OPERAÇÃO
MANUTENÇÃO
Instruções de montagem
Esquema
93
94
98
100
100
111
114
INTRODUKTION
TECHNISCHE BESCHREIBUNG
INSTALLATION
BETRIEB
WARTUNG
Montageanweisung
Schaltplan
48
49
53
55
55
111
114
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
∆ιατÜξειj σýνδεσηj
102
103
107
109
109
111
114
List of spare parts
--------
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden avisering forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
116
-- Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
-- Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin
previo aviso.
-- Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza
preavviso.
-- Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem
aviso prévio.
—∆ιατηρεßται το δικαßωmα τροποποßησηj προδιαγραφþν
Χωρßj προειδοποßηση.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
SVENSKA
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att
svetsströmkälla PROTIG 315 med serienummer 606 är i överensstämmelse med
standard EN 60974--1 enligt villkoren i direktiv 73/23/EEC (1973--02--19) med tillägg
93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVERENSSTEMMELSEERKLAERING
DANSK
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige garanterer under eget ansvar, at
svejsestrømkilde PROTIG 315 med serienummer 606 er i overensstemmelse med
standard EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv 73/23/EEC (1973--02--19) med
tillægg 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
NORSK
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, forsikrer på eget ansvar at
sveisestrømkilde PROTIG 315 med serienummer 606 er i samsvar med standard
EN 60974--1 i overensstemmelse med bestemmelsene i direktiv 73/23/EØF
(1973--02--19) med tillegg 93/68/EØF
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
SUOMI
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, vakuuttaa omalla vastuullaan,
että hitsausvirtalähde PROTIG 315 sarjanumero 606 täyttää standardin EN
60974--1vaatimukset direktiivin 73/23/EEC (19.2.1973) ja sen lisäyksen 93/68/EEC
mukaisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARATION OF CONFORMITY
ENGLISH
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee
that welding power source PROTIG 315 having serial number 606 complies with
standard EN 60974--1, in accordance with the requirements of directive 73/23/EEC
(1973--02--19) and addendum 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DEUTSCH
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Schweden, versichert hiermit auf eigene
Verantwortung, daß die Schweißstromquelle PROTIG 315 mit Serien--Nr 606 mit der
norm EN 60974--1 gemäß den Bedingungen der Richtlinien 73/23/EEC
(1973--02--19) mit der Ergänzung 93/68/EEC in Übereinstimmung steht.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
FRANÇAIS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Suède, certifie sous sa propre responsabilité que la source de courant de soudage PROTIG 315 portant le numéro de serié
606 répond aux normes de qualité EN 60974--1 conformément aux directives
73/23/EEC (1973--02--19) avec annexe 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
OVEREENSKOMSTIGHEIDSVERKLARING
NEDERLANDS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron PROTIG 315 met serienummer 606 overeenkomt met
norm EN 60974--1 volgens richtlijn 73/23/EEG van de Raad (1973--02--19) met toevoeging 93/68/EEG.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
ESPAÑOL
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Suecia, declara, asumiendo toda responsabilidad, que la fuente de corriente para soldadura PROTIG 315 con el número
de serie 606 está fabricada de conformidad con la normativa EN 60974--1 según
los requisitos de la directiva 73/23/EEC (1973--02--19) con el suplemento
93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
ITALIANO
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Swezia, dichiara sotto la propria responsabilità che il generatore per saldatura PROTIG 315 numero di serie 606 è conforme
alla norma EN 60974--1 ai sensi dei requisiti previsti dalla direttiva 73/23/CEE
(19/02/1973) e successive integrazioni nella direttiva 93/68/CEE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
PORTUGUÊS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Suécia, certifica, sob a sua própria responsabilidade que, a fonte de corrente para soldadura PROTIG 315 número de série 606 está em conformidade com a norma EN 60974--1, segundo os requisitos
constantes na directiva 73/23/EEC (19--02--1973) e com o suplemento 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÂÅÂÁÉÙÓÇ
ÓØÌÖÙÍÉÁÓ
Åëëçíéêá
Ç Åsab Welding Equipment ÁÂ, 695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç
óôé ç ðçãÞ óõãêïëëçôéêïý ñåýìáôïò PROTIG 315 ìå áñéèìü óåéñÜò 606 âñßóêåôáé
óå óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô ÅÍ 60974 1 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò
73/23/ÅÅC (1973 02 19) êáé ôçí ðñïóèÞêçç 93/68/ÅÅC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 96 —
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81176
2
Fax: + 46 584 12336
INTRODUKSJON
INTRODUKSJON
PROTIG 315 er en programmerbar TIG--sveiseutrustning med mulighet til programmering av sveisearbeid, lagring av sveiseprogram og overføring av sveiseprogram
mellom forskjellige sveiseutrustninger.
Den er beregnet på bruk sammen med rørsveiseverktøy PRB/PRC/PRD/PRE/PRG/
PRI og med elektrodemateenheten MTC20/MEI20 respektive turbinsveiseverktøyet
POA/PIA/POB samt komponentsystem A25. Den kan også brukes sammen med TIG
håndbrenner. Den oppfyller kravene ifølge standard IEC 974--1 og EN 60 974--1.
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppe. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØJ -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
dpa2d1na
-- 21 --
TEKNISK BESKRIVELSE
TEKNISK BESKRIVELSE
TEKNISKA DATA
PROTIG 315
Tillatt belastning (likestrøm) for sveisestrømkilde
Intermittens %
Strøm (A)
Spenning (V)
100
200
18
Tillatt belastning (likestrøm) for sveiseverktøy
60
250
20
se resp bruksanvisning
Justeringsområde (likestrøm)
5 -- 315 A
Maks. tomgangsspenning
67 V
Tomgangseffekt
500 -- 600 W
Omgivningstemperatur:
g
g
p
ved transport
ved sveising
--25_C
25_C -- +55_C
55_C
--10_C
10_C -- +40_C
Relativ luftfuktighet:
g
inntil 50%
upp till 90%, kun lagring
ved
d +40_C
40_C
ved + 20_C
Temperaturklasse
F (155_C)
Beskyttelseform
IP 23
Nettspenningsvariasjon
mindre enn 2 A ved 10% variasjon av nettspenning
Programsektorer
1--999 st
Lagringskapasitet
ca 150 program
Batterireserve
2 år
Vekt (eksklusive vogn)
dpa2d1na
35
315
23
133kg
-- 22 --
TEKNISK BESKRIVELSE
PROTIG 315 består av:
1. Manøvreringsenhet (front), se bilde
på side 24.
2. Effektenhet med høgfrekvensenhet
3. Elektronikkenhet
4. Kjøleaggregat
5. Programmeringsenhet.
6. Bakstykke, se bilde på side 25.
apa2dp03
dpa2d1na
-- 23 --
TEKNISK BESKRIVELSE
På sveiseutrustningens front finnes:
1
Elektrisk bryter (K6.1) for nettspenning (posisjon 0 og TIG)
2
Signallampe (hvit) (K38.1) indikerer
nettspenning, ”PÅ”
3
Signallampe (hvit) (K38.3) indikerer
kjøleaggregat, ”PÅ”
4
Elektrisk bryter (K6.2) for kjøleaggregat ”PÅ/AV”
5
Hovedtilkopling (K97) med gass/
strøm for tilkopling av sveiseledning til håndbrenner
6
Kontakt 15--poler ”RECORDER”
(A36) for tilkopling til registrerende
skriver
7
Kontakt 37--poler ”COMMUNICATION” (A38) for tilkopling til PC eller EPSON HX--20. ESAB’s database PROfile medfølger på disketter
og kan installeres på fullt IBM-kompatipel PC (386 eller større).
Den eldre EPSON HX--20 kan også
tilkoples. Viktig! Verken PC:en eller
EPSON må være tilkoblet ved sveising.
8
Hurtigkopling for kjølevann, ”INN”
9
Hurtigkopling for kjølevann, ”UT”
apa2dp15
10 Kontakt 32--poler ”PROGRAMMING UNIT” (A35) for tilkopling til programmeringsenhet
11 Lysdiode (grøn) (A42) indikerer driftsspenning, ”PÅ”
12 Kontakt (K13) For tilkopling av sveiseledninger
-- til sveiseverktøy
+ til arbeidsstykke
13 Lysdiode (gul) (K38.2) indikerer overspenning og overtemperatur
14 Fjernstart håndbrenner
dpa2d1na
-- 24 --
TEKNISK BESKRIVELSE
OBS!
Ved sveising med verktøy uten vannkjøling brukes vedlagt vanntilkoppling
442 811--880, for å få sirkulerende vann. På sveiseutrustningens bakstykke finnes:
apa2dp05
1
Kontakt 6--poler ”ROBOT” (A49) for tilkopling av robot. Det kan også benyttes
for nødstopp (se side 114)
2
Kontakt 7--poler ”PRB” (A47) for tilkopling av rørsveiseverktøy PRB/PRC/PRE/
PRG/PRI
3
Kontakt 24--poler ”PIA/POA/MTC20/MEI20” (A48) for tilkopling av turbinsveiseverktøy POA/PIA/POB eller elektrodemateenhet MTC 20/MEI 20 og rørsveiseverktøy PRC/PRD/PRE/PRI/A25
4
Slangetilkopling ”ROOT GAS” for rotgass, ”UT”
5
Kontakt 2--poler ”ARC VOLTAGE MEASUREMENT” (K82) for buespenningsmåling av sveiseverktøy
6
Slangetilkopling ”ROOT GAS” for rotgass, ”INN”
7
Slangetilkopling ”WELD GAS” for sveisegass, ”INN”
8
Slangetilkopling ”START GAS” for startgass, ”INN”
dpa2d1na
-- 25 --
INSTALLASJON
INSTALLASJON
ADVARSEL!
Roterende deler kan forårsake skade,
vis derfor stor forsiktighet.
PROTIG 315 leveres i standardutførelse koplet for 400 V.
Merkeskilt med produksjonsnummer og tilkoplingsdata finnes på baksiden av sveiseutrustningen.
1. Velg plassering av PROTIG 315, slik at:
S
Kald luft fritt kan sirkulere gjennom ventilasjonsåpningene.
S
Støv og metallpartikler ikke hoper seg opp.
S
Fuktig luft eller korroderende damp ikke suges inn.
2. Kontroller at det finnes kjølemiddel i kjøleaggregatets tank.
Kjølemiddel: 50% vann og 50% glykol
3. Monter understellet som vist på fig. side 111.
4. Kontroller at utrustningen er tilkoplet rett spenning og at rett sikring blir brukt.
5. Anbefalte sikringsstørrelser og ledningsarea i henhold til de svenske forskriftene.
Dersom det i andre land eksisterer andre forskrifter skal disse tillempes.
Nettspenning 50 Hz
Kabelarea
Sikring
230 V
400 V
415 V
500 V
4 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
25 A
20 A
20 A
20 A
6. Nettkabelen som er tilkoplet utrustningen er dimensjonert for en nettspenning av
400 V eller høgere.
Dersom utrustningen tilkoples 230 V eller lavere bør kraftigere kabel monteres.
7. Tilkople PROTIG 315 til alle tre faser på nettet. Jordes i henhold til gjeldende forskrifter. Jordledningen skal tilkoples jordmerket bolt på dekslet foran koplingsboksen for nettilkoplingen, K11.
dpa2d1na
-- 26 --
INSTALLASJON
Se anvisning for tilkopling på innsiden av høyre dekselplate.
8. Kople de to sveisekablene til koplingspunkt merket -- resp. +, se fig. side 24.
S
Kontroller at sveisekablene er ordentlig fastsatt til resp. koplingspunkter.
S
For å redusere spenningsfallet dersom spesielt lange sveisekabler blir brukt,
kan kabelareaen økes.
9. Kople matingen av beskyttelsegass til resp. slangetilkopling.
10. Kople rørsveiseverktøy PRB/PRC/PRE/PRG/PRI til 7--polers kontakt A 47 ”PRB”
til sveiseutrustningens bakside, se fig. side 25.
11. Kople elektromateenhet MTC 20/MEI 20, rørsveiseverktøy PRC/PRD/PRE/PRI
eller turbinsveiseverktøy POA/PIA/POB til 24--polers kopling A 48 ”PIA, POA,
MTC 20, MEI 20“ til sveiseutrustningens bakside, se fig. side 25.
12. Kople programmeringsenheten til kontakt ”PROGRAMMING UNIT” A 35 på utrustningens fremside, se fig. side 25.
dpa2d1na
-- 27 --
DRIFT
DRIFT
1. Se brukerveiledning kap ”Drift” for resp sveiseverktøy.
2. Innstill sveisedata og programmer utrustningen ifølge programmeringshåndbok
PROTIG 315, best. nr 443 425--xxx.
Sveising
S
Kontroller at kabler, sveiseverktøy og jording er ordentlig tilkoplet.
S
Kontroller at korrekt slipet elektrode er montert.
S
Still inn gasstilførselen rett, 5 -- 10 l/min (ex argon 99,95).
S
Still bryteren for nettspenning i posisjon 1.
S
Still bryteren for kjøleaggregat i posisjon 1.
S
Kontroller at luftgjennomstrømningen ikke blir hindret.
S
Still inn samtlige sveiseparametere ifølge instruksjoner i programeringshåndboken.
VEDLIKEHOLD
VIKTIG Å NOTERE. All service bør normalt utføres av en av ESAB AUTORISERT
SERVICETEKNIKER.
1. Rengjør for støv.
S
Skal utføres ved behov. Renblåsing bør skje med redusert trykk.
2. Bytte av batteri på CPU--kort A 03.
Batteriet har en livslengde på 2500 timer.
S
Demonter sveiseutrustningens venstre sideplate.
S
Finn CPU--kort A 03 (andre kretskortet fra venstre i kortholderen).
S
Løsne kretskortet fra kortholderen.
S
Plasser kretskortet med loddesiden på et elektrisk isolerende materiale.
S
Fjern isolerrøret fra den batteripole som ikke er loddet.
S
Lodd sammen batteripolen med tilkoplingsstiften.
S
Plasser kretskortet i kortholderen.
OBS! Det er viktig å påse at kontaktene koples rettvendt på sine opprinnelige plasser.
S
Kontroller at samtlige kretskort er skjøvet helt inn i kortholderen.
S
Monter sideplaten igjen.
dpa2d1na
-- 28 --
VEDLIKEHOLD
RESERVDELSBESILLING
Reservdeler bestilles fra nærmeste ESAB--representant. Se siste side i denne brukerveiledning. Ved bestilling angis alltid:
1. Maskintype --PROTIG 315
2. Maskinnummer.
3. Betegnelse ifølge reservdelslisten.
4. Bestillningsnummer ifølge reservdelslisten.
5. Dette forenkler ekspederingen og sikrer korrekt leveranse.
FEILKODER
Se programmeringshåndbok best.nr 443 425--xxx under kapitel ”Feilkoder”.
Feilkodene gjelder:
S
Fremgangsmåten ved programmering.
S
Strømgrenser og takometersignaler for sveiseverktøy og trådmateenheter.
S
Gass-- og bueindikering.
dpa2d1na
-- 29 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising