ESAB | A6 SFD1 | Instruction manual | ESAB A6 SFD1 Brugermanual

ESAB A6 SFD1 Brugermanual
A6 SFD1
Svetsautomat
Sveiseautomat
Hitsausautomaatti
Svejseautomat
Operatörsmanual
Brukerhåndbok
Käyttöohje
Brugermanual
443 398 --001 9703
Valid from Machine no 452 XXX--XXXX
SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK BESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INKOPPLINGSANVISNING FÖR PEG1 OCH A6 VEC . . . . . .
2
3
4
9
10
11
12
SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK BESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNKOBLINGSANVISNING FOR PEG1 OG A6 VEC . . . . . . .
14
15
16
21
22
23
24
TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNINEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KUNNOSSAPITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIANETSINTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KYTKENTÄOHJE PEG1 JA A6 VEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
27
28
33
34
35
36
SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK BESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDSTILLINGSVEJLEDNING FOR PEG1 OCH A6 VEC . . . . .
38
39
40
45
46
47
48
MÅTTSKISS - MÅLSKISSE - MITTAPIIRUSTUS - MÅLSKITSE
SCHEMA - SKJEMA - JOHDOTUSKAAVIO - SKEMA . . . . . . .
SLITDELAR - SLITEDELER - KULUTUSOSAT - SLIDDELE .
49
51
52
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholles.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Ret til ændring af specifikationer uden avisering forbeholdes.
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR DIG SJÄLV OCH
ANDRA VAR DÄRFÖR FÖRSIKTIG NÄR DU SVETSAR. FÖLJ DIN ARBETS-GIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM SKALL VARA BASERADE PÅ
TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
S
S
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt
skyddsutrustning.
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för din hälsa
S
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och
bär skyddskläder.
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål
inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
Varna personer i närheten för riskerna.
VID FEL
S
Kontakta fackman.
LÄS OCH FÖRSTÅ OPERATÖRSMANUALEN FÖRE
INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
mmvarnsa
-- 1 --
SÄKERHET
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsautomat har det yttersta ansvaret för de säkerhets-åtgärder som berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet.
Innehållet i den här rekommendationen kan ses som ett tillägg till de normala regler
som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras, efter givna instruktioner, av personal som är väl insatt
i svetsautomatens funktion.
En felaktig manöver, orsakad av ett felaktigt handgrepp, eller en felaktig utlösning av
en funktionssekvens, kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl
operatören som den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsautomaten skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
För att underlätta detta är varje elkopplare, tryckknapp eller potentiometer försedd med skylt eller textad skylt som anger typ av aktiverad rörelse eller inkoppling vid manöver.
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsautomatens arbetsområde före
dess igångsättande.
S att ingen person står felaktigt placerad, när vagn eller slider köres.
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara fri från maskindelar, verktyg eller annat upplagt material som kan hindra
operatörens förflyttning inom arbetsområdet.
S vara så disponerad att kravet på åtkomlighet till nödstopp är väl tillgodosett.
4.
Personlig skyddsutrustning
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglas-ögon, flamsäkra kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband etc som
kan fastna.
5.
Övrigt
Spänningsförande delar är normalt beröringsskyddade.
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl informerad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsautomaten får ej utföras under drift.
df00f1sa
-- 2 --
TEKNISK BESKRIVNING
TEKNISK BESKRIVNING
Svetsautomat A6 SFD1 är avsedd för pulverbågsvetsning i stum-- och kälfog.
Den kan monteras på en bärare typ svetskran eller balkgående vagn.
All övrig användning är förbjuden.
Svetsautomaten skall monteras med M12 skruv. (Se till så att skruven inte går i botten på isolatorn som har ett gängdjup på 14 mm). Den ska monteras mot en stabil
del så att all risk för att automaten lossnar eller sitter ostadigt undanröjs.
TEKNISKA DATA
A6 SFD1
LD (Light Duty) D20
HD (Heavy Duty) D35
800 A
1000 A
1500 A
--
1,6--4,0 mm
2x1,2--2,5 mm
1,6--4,0 mm
3,0--6,0 mm
2x2,0--3,0 mm
3,0--4,0 mm
0,5--9 m/min
0,2--4,5 m/min
Elektrodvikt, max monterat på svetshuvud
2x30 kg
2x30 kg
Slidens inställningslängd *
handdriven
motordriven (kullagrad)
210 mm
300 mm
210 mm
300 mm
110 kg
110 kg
10 l
10 l
1,5 Nm
1,5 Nm
Anslutningsspänning (AC)
42 V
42 V
Kontinuerligt A--vägt ljudtryck
68 dB
68 dB
Tillåten belastning AC/DC
kontinuerligt
60%
Elektroddimension
massiv enkeltråd
dubbel tråd
rörtråd
Elektrodmatningshastighet
Vikt (exkl elektrod och svetspulver)
Pulverbehållarens volym
Bromsnavets bromsmoment
* OBS annan längd kan beställas!
Se måttskiss för handmanövrerad slid i heavy duty utförande på sid 49 och motormanövrerad slid i light duty utförande på sid 50.
dfa3d1sa
-- 3 --
INSTALLATION
INSTALLATION
1.
Motor med växel A6 VEC, se operatörsmanual 443 393.
2.
Manöverlåda PEG1, se operatörsmanual 443 392.
3.
Anslut svetsautomaten enl schema, på sid 51.
S Likström:
G Anslut manöverkabel (08) mellan svetsströmkälla (01) och manöverlåda
PEG1.
G Anslut kabelskoförsedd ledning (07) mellan svetsströmkälla och shunt.
G Anslut elektroden till pluspol.
S
Växelström:
G Anslut manöverkabel (08) mellan svetsströmkälla (01) och manöverlåda
PEG1 (02).
G Anslut svetsledning (07) mellan svetsströmkälla (10) och shunt.
S
S
Anslut återledare mellan svetsströmkälla (01, 10) och arbetsstycke.
Anslut mätledning (09) mellan arbetsstycke och svetsströmkälla (01, 10)
eller mellan arbetsstycke och manöverlåda PEG1 (02) (t ex när annat strömkällefabrikat användes).
Anslut motor med växel A6 VEC till manöverlåda PEG1 (02).
Anslut ev projektorlampa till manöverlåda PEG1 (02).
S
S
4.
Kontrollera att manöverlåda PEG1 är kopplad enligt tabell på sid 12
samt att utväxling och ankarvarv är valda enl denna.
5.
Ingår motordriven slid, se operatörsmanual 443 394.
6.
Ingår fogföljningsutrustning A6 GMD, se operatörsmanual 443 403.
7.
Välj elektrodtyp och svetspulver så att egensvetsgodset i stort överensstämmer
analysmässigt med grundmaterialet. Välj elektroddimension och svetsdata enligt
rekomenderade värden från tillsatsleverantören.
dfa3i1sa
-- 4 --
INSTALLATION
8.
Laddning av svetselektrod.
S Demontera elektrodtrumman från bromsnavet (2)
och lossa gaveln (3).
S Placera elektrodspolen (1) på elektrodtrumma och
montera gaveln (3).
S Montera elektrodtrumma resp engångsbobin
på bromsnavet (2). OBSERVERA medbringarens läge.
VIKTIGT!
För att förhindra att elektrodbobinen glider
av bromsnavet:
Lås bobinen med hjälp av det röda vredet,
enligt varningsetikett (se vidstående bild)
placerad intill bromsnavet.
S
Kontrollera att matarrulle (1) och kontaktbackar (4) har rätt dimension.
S
Vid grov elektrod (3 -- 6 mm):
a. Klipp av najtrådarna runt
elektrodspolen.
b. Dra fram elektrodens ände.
c. Räta ut förbockningsradien.
S
Placera elektrodänden i matarrullens spår.
Ställ in trycket av elektroden mot
matarrullen med tryckskruv (6).
OBSERVERA! Spänn ej hårdare
än att säker matning erhålls.
Tryckskruven får ej dras stumt,
det ska finnas lite fjädring kvar.
Passbult (3) får ej demonteras.
Mata fram elektroden med hjälp av
elkopplare A 02 på PEG1--lådan.
Under tiden som frammatning av
elektroden pågår, ska elektroden riktas
med hjälp av ratt (5) på riktrulleverket,
eller med speciella riktverk för klena elektroder eller dubbel tråd.
När riktverkan är rätt inställd ska elektroden komma rak ut genom
kontaktbackarna resp kontaktmunstycket.
S
S
S
S
dfa3i1sa
-- 5 --
INSTALLATION
9.
Byte av matarrulle (se slitdelar på sid 52).
S Enkelelektrod:
G Lossa ratt (5) och tryckskruv (6)
G Lossa handratt (2)
G Byt matarrulle. De är märkta med resp tråddimension.
S
Dubbelelektrod:
G Byt matarrulle med dubbla spår på samma sätt som för enkelelektrod.
G OBSERVERA! Byt även tryckrulle. Den speciella sfäriska tryckrullen för
dubbel tråd ersätter standard tryckrulle för enkeltråd.
G Montera tryckrullen med speciell axeltapp (best. nr. 146 253--001).
S
Rörelektrod (för räfflade rullar):
G Byt matarrulle och tryckrulle parvis för respektive tråddimensioner.
OBS! För tryckrulle erfodras speciell axeltapp (best. nr. 2129 011--01).
G Drag åt tryckskruven med måttligt tryck så att rörelektroden ej deformeras.
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
dfa3i1sa
-- 6 --
INSTALLATION
10. Kontaktutrustning
S Enkelelektrod 1,6 -- 2,5 mm (4,0 mm). Light duty (D20)
Ingår som standard i A6 SFD1 (LD--utförande) och används vid behov, t.ex i
trånga utrymmen, elektroddimensioner upp till 4,0 mm.
Använd kontaktrör D20 med kontaktmunstycke (M12--gänga), se tabell på
sid 54.
G Drag fast munstycket med nyckel nr. 10 för att god kontakt skall erhållas.
För klena elektroder, ø1,6 -- 2,5 mm, använd styrrör och separat klentrådsriktverk.
G Montera klamman för styrröret i M12--hålet för den fasta riktrullen på
standard riktrulleverket. Styrröret skall bottna mot kontaktmunstycket.
Kapa ev. längden så att avståndet till matarrullen är ca. 5 mm.
G Montera klentrådsriktverket på ovansidan av klamman för riktrulleverket.
S
Enkelelektrod 3,0 -- 6,0 mm. Heavy duty (D35)
Ingår som standard i A6 SFD1.
Använd kontaktrör D35 med kontaktbackar. Se även anmärkning beträffande
kontaktrör D20 för elektroddimension upp till 4,0 mm i trånga utrymmen.
G Använd standardriktrulleverk till A6 med riktverk bestående av en fast
och en ansättningsbar riktrulle.
G Montera kontaktbacken med de M5--skruvar som medlevereras, en del
av kontaktbacken i det fasta kontaktröret och en del i den lösa halvan av
det delade kontaktröret.
G Montera den lösa halvan med kontaktback på plats med Insexskruv M8
och drag åt stumt så att god kontakt erhålls mellan kontaktbacken och
elektroden.
S
Rörelektroder.
För rörelektroder kan både kontaktrör D20 och D35 användas.
Om kontaktbackar (D35) används måste trycket över kontaktbackarna dras
åt med måttlig kraft så att rörelektroden ej deformeras. Se till att god kontaktövergång till elektroden erhålls.
S
Dubbeltråd.
Använd alltid kontaktrör D35 till dubbeltråd med styrrör och separat riktverk.
G Montera klamma för styrrören i M12--hålet för den fasta riktrullen påstandardriktrulleverk. Styrrören skall bottna med kontaktbacken (Heavy Twin)
eller mot adaptern för kontaktmunstycke (Light Twin).
G Anpassa styrrörens längd så att avståndet mot matarrullen är ca. 5mm.
S
Dubbeltråd 2x1,2 -- 2x2,0 mm, Light Twin:
Använd (2 st) kontaktmunstycken med M6--gänga. Dimension för resp. elektroddimension se tabell på sid 54.
G Drag åt kontaktmunstyckena väl, för att god kontaktövergång ska
erhållas.
G Montera adapter för M6--kontaktmunstycken med M5--skruv i den fasta
delen av det delade kontaktröret. Tryckskruven och den lösa halvan av
kontaktröret är inte nödvändiga vid denna applikation.
dfa3i1sa
-- 7 --
INSTALLATION
S
Dubbeltråd 2x2,0 -- 2x3,0 mm, Heavy Twin:
G Använd kontaktbackar Twin för grova elektroder (2x2,0 mm), se även
Light Twin.
G Montera kontaktbacken med de M5--skruvar som medlevereras.
G OBS! Montera kontaktbackshalvan med näbb i den fasta delen av
kontaktröret.
G Demontera den lösa halvan av kontaktröret vid laddning av nya elektroder genom att lossa tryckskruven.
G Mata ned elektroden och styr den in i spåren på den fasta kontaktbackshalvan (näbben).
G Lossa M5 skruv för kontaktback och montera den lösa halvan med
Insexskruv M8, så att kontaktbackshalvan med näbb och motgående
kontaktbackshalva omsluter elektroderna.
G Den lösa delen av kontaktröret skruvas åt med M5 skruvarna så att god
kontakt erhålles.
S
Inställning av elektroderna vid Twinarc--svetsning:
Ställ in elektroderna i fogen för optimalt svetsresultat genom att vrida kontaktröret. De båda elektroderna kan vridas så att de är placerade efter varandra
i linje med fogen eller i valfritt läge upp till 90_tvärs fogen, dvs. en elektrod på
var sida av fogen.
11. Påfyllning av svetspulver
S Stäng pulverventilen på pulverbehållaren.
S Lossa ev cyklonen till pulversugaren. Fyll på svetspulver.
OBS! Svetspulvret måste vara torrt. Undvik om möjligt att använda agglomererande svetspulver utomhus och i fuktiga miljöer.
S Justera pulvermunstyckets höjd över svetsen, så att lämplig pulvermängd
erhålls. Pulvertäcket ska vara så högt att genomslag av ljusbåge ej förekommer.
dfa3i1sa
-- 8 --
DRIFT
DRIFT
1.
Noggrann fogberedning är nödvändig för bra svetsresultat.
OBSERVERA! Varierande spaltöppningar i svetsfogen får ej förekomma.
2.
För att undvika risken för varmsprickor ska svetsens bredd vara större än inträngningsdjupet.
3.
Svetsa alltid ett provstycke med samma fogtyp och plåttjocklek som produktionsarbetsstycket.
OBSERVERA! Provsvetsa ALDRIG direkt på arbetsstycken i produktion.
Manöverinstruktion för manöverlåda PEG1.
Se operatörsmanual PEG 1 best nr. 443 392.
dfa3o1sa
-- 9 --
UNDERHÅLL
UNDERHÅLL
1.
Manöverlåda PEG1, se operatörsmanual 443 392.
2.
Motor med växel A6 VEC, se operatörsmanual 443 393.
3.
Dagligen
S Håll svetsautomatens rörliga delar rena från svetspulver och damm.
S Kontrollera att samtliga elledningar och slangar är hela och rätt anslutna.
S Kontrollera att alla skruvförband är åtdragna.
S Kontrollera bromsnavets bromsmoment. Det får ej vara så litet, att elektrodtrumman fortsätter att rotera vid stopp av elektrodmatning och det får ej vara
så stort, att matarrullarna slirar. Riktvärde för bromsmoment för 30 kg elektrodtrumma är 1,5 Nm.
G
Justering av bromsmomentet:
a. Ställ spärrknapp (006)
i låst läge.
b. För in en skruvmejsel i navets
fjädrar.
Medurs vridning av fjäder (002) ger mindre bromsmoment.
Moturs vridning ger större bromsmoment.
OBS! Vrid fjädrarna lika mycket.
4.
aza5dp08
Periodiskt
S Kontrollera varje kvartal elektrodmotorns kolborstar, byt när de är nedslitna
till 6 mm.
S Kontrollera sliderna, smörj om de kärvar.
S Kontrollera elektrodmatarenhetens elektrodstyrning, drivrullar och kontaktmunstycke. Byt slitna eller skadade komponenter.
(Se slitdelar på sid 52)
dfa3m1sa
-- 10 --
FELSÖKNING
FELSÖKNING
Utrustning
S
S
Operatörsmanual manöverlåda PEG1, best nr 443 392.
Operatörsmanual motor med växel A6 VEC, best nr 443 393.
S
S
S
S
S
att svetsströmkällan är kopplad för rätt nätspänning
att samtliga 3 faser är spänningsförande (fasföljd utan betydelse)
att svetsledningar och anslutningar till dessa är oskadade
att reglagen står i önskat läge
att nätspänningen kopplas ifrån innan reparation påbörjas
Kontrollera
MÖJLIGA FEL
1. Symtom
Ampere-- och voltvärde ger stora variationer på sifferdisplayen.
Orsak 1.1
Kontaktbackar resp --munstycke är slitna eller har fel dimension.
Åtgärd
Byt kontaktbackar resp --munstycke.
Orsak 1.2
Trycket på matarrullarna är otillräckligt.
Åtgärd
Öka trycket på matarrullarna.
2. Symtom
Elektrodmatningen är ojämn.
Orsak 2.1
Trycket på matarrullarna är fel inställt.
Åtgärd
Ändra trycket på matarrullarna.
Orsak 2.2
Fel dimension på matarrullarna.
Åtgärd
Byt matarrullar.
Orsak 2.3
Spåren i matarrullarna är slitna.
Åtgärd
Byt matarrullar.
3. Symtom
Svetsledningarna blir överhettade.
Orsak 3.1
Dåliga elanslutningar.
Åtgärd
Rengör och drag åt alla elanslutningar.
Orsak 3.2
Svetsledningarna har för klen dimension.
Åtgärd
Öka ledningsdimensionen eller använd parallella ledningar.
dfa3f1sa
-- 11 --
12
Växelström
Likström
Läge upp
X -- 1
B -- 7
156:1
4000
Regulatorkortskoppling
(A6 VEC)
Utväxling
(A6 VEC)
Motorankare r/min
(A6 VEC)
4000
156:1
X -- 1
B -- 7
Läge upp
Läge 1
Pulverbågsvetsning
Pulverbågsvetsning
Läge 1 eller 2
Enkeltråd
2,5 -- 6mm
Enkeltråd
2,5 -- 6mm
Elkopplare (9),
Sekvenskort
Elkopplare
(feed--back)
Strömart
Svetsmetod
Elektrod
4000
156:1
156:1
(74:1)
4000
X -- 1
B -- 7
Läge upp
Läge 1
Likström
Pulverbågsvetsning
Band
0,5x30 -- 100mm
X -- 1
B -- 7
Läge ned
Läge 1
Likström
Pulverbågsvetsning
Dubbelelektrod
2x1,2 -- 3,0mm
INKOPPLINGSANVISNING FÖR PEG1 OCH A6 VEC
4000
156:1
X -- 1
B -- 7
Läge upp
Läge 2
Likström
Bågluftsmejsling
Kolelektrod
8,0 -- 12,7mm
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG
SELV OG ANDRE. VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT
PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
S
S
S
Sveiseutstyret må innstalleres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått
verneutstyr.
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres
arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
S
Beskytt øynen og kroppe. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
i nærheten av sveiseplassen.
STØJ -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL
S
Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR
UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
mmvarnna
-- 13 --
SIKKERHET
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseautomater har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som
angår de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir
iverksatt.
Denne anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes i overensstemmelse med de angitte instrukser, av ansatte
som har satt seg godt inn i sveiseautomatens funksjon.
Feil bruk, forårsaket av feil håndtering eller feilaktig funksjonssekvens, kan føre til en
farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseautomaten må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjonen
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
For å gjøre dette lettere er alle brytere, knapper eller potensiometere utstyrt med
en tekst eller et symbol som angir hvilken bevegelse eller handling den styrer.
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseautomatens arbeidsområde før den startes.
S at ingen personer står i veien når vognen eller sleidene flyttes.
3.
Arbeidsplassen må:
S være fri for maskindeler, verktøy og andre hindringer som kan hindre operatøren i å bevege seg fritt innenfor arbeidsområdet.
S være ordnet slik at det alltid er fri adgang til nødstoppen.
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert
tøy, vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd og lignende som kan bli
sittende fast i utstyret.
Annet
Strømførende deler er normalt beskyttet mot berøring.
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseautomaten må ikke gjøres under drift.
5.
df00f1na
-- 14 --
TEKNISK BESKRIVELSE
TEKNISK BESKRIVELSE
Sveiseautomaten A6 SFD1 er laget for pulverlysbuesveising i butt-- og kilskjøt.
Den kan monteres på en sveisekran eller bjelkegående vogn.
Alt annet bruk er forbudt.
Sveiseautomaten skal monteres med bolter. (Pass på at skruen ikke berører bunnen
på isolatoren som har en gjengedybde på 14 mm). Den må monteres på et stabilt
underlag slik at den sitter godt og det ikke er noen fare for at den løsner.
TEKNISKE DATA
A6 SFD1
LD (Light Duty) D20
HD (Heavy Duty) D35
800 A
1000 A
1500 A
--
1,6--4,0 mm
2x1,2--2,5 mm
1,6--4,0 mm
3,0--6,0 mm
2x2,0--3,0 mm
3,0--4,0 mm
0,5--9 m/min
0,2--4,5 m/min
2x30 kg
2x30 kg
210 mm
300 mm
210 mm
300 mm
110 kg
110 kg
10 l
10 l
1,5 Nm
1,5 Nm
Tilkoblingsspenning (AC)
42 V
42 V
Kontinuerlig A--veiet lydtrykk
68 dB
68 dB
Tillatt belastning AC/DC
kontinuerlig
60%
Elektrodedimensjon
massiv enkel tråd
dobbel tråd
rørtråd
Elektrodematingshastighet
Elektrodevekt, maks. montert på sveisehode
Sleidens innstillingslengde *
manuell
motordrevet (kulelager)
Vekt (utan elektrode og fluks)
Pulverbeholderens volum
Bremsenavets bremsemoment
* OBS andre lengder kan bestilles!
Se måleskissen over den manuelle sleiden i heavy duty--utførelse på side 49 og
motordrevet sleide i light duty--utførelse på side 50.
dfa3d1na
-- 15 --
INSTALLERING
INSTALLERING
1.
Motor med gir A6 VEC, se bruksanvisning 443 393.
2.
Bryterskapet PEG1, se bruksanvisning 443 392.
3.
Kobl sveiseautomaten slik det er vist i diagrammet, på side 51.
S Likestrøm:
G Kobl styrekabelen (08) mellom sveisestrømkilden (01) og bryterskapet
PEG1.
G Kobl den kabelskodde ledningen (07) mellom sveisestrømkilden og
shunten.
G Kobl elektroden till plusspolen.
S
Vekselstrøm:
G Kobl styrekabelen (08) mellom sveisestrømkilden (01) og bryterskapet
PEG1 (02).
G Kobl sveiseledningen (07) mellom sveisestrømkilden (10) og shunten.
S
S
Kobl returledningen mellom sveisestrømkilden (01, 10) og arbeidsstykket.
Kobl måleledningen (09) mellom arbeidsstykket og sveisestrømkilden
(01, 10), eller mellom arbeidsstykket og bryterskapet PEG1 (02)
(f.eks hvis et annet strømkildefabrikat blir brukt).
Kobl motor og gir A6 VEC til bryterskapet PEG1 (02).
Kobl evt. projeksjonslampen til bryterskapet PEG1 (02).
S
S
4.
Kontroller at bryterskapet PEG1 er koblet som vist i tabellen på side 24 og at
utveksling og rotorhastighet er som angitt i denne.
5.
Hvis en motordreven sleide blir brukt, se brukerhåndbok 443 394.
6.
Hvis fugeutstyr A6 GMD blir brukt, se brukerhåndbok 443 403.
7.
Velg elektrodetype og fluks slik at sveisegodset stort sett stemmer overens
analysemessig med grunnmaterialet. Velg elektrodedimensjon og sveiseparametere i overensstemmelse med verdiene som er anbefalt av leverandøren.
dfa3i1na
-- 16 --
INSTALLERING
8.
Montering av sveiseelektroden.
S Demonter elektrodespolen fra bremsenavet (2)
og løsne festeplaten (3).
S Plasser viklingen (1) på spolen og monter
festeplaten (3).
S Monter elektrodespolen og en engangsspole på
bremsenavet (2).
LEGG MERKE TIL medbringerens plassering.
VIKTIG!
Slik hindrer du at strømspolen glir
av bremsenavet:
Lås strømspolen ved hjelp av den røde
låseskruen, slik etiketten viser (se tegningen til
høyre) som står ved side av bremsenavet.
S
Kontroller at matevalsen (1) og kontaktbakkene (4) har riktig dimensjon.
S
Ved kraftig elektrode (3 -- 6 mm):
a. Klipp av trådene rundt elektrodespolen.
b. Trekk fram enden på elektroden.
c. Rett ut elektroden.
Plasser enden på elektroden i
matevalsens spor.
Still inn trykket fra elektroden mot
matevalsen med trykkskruen (6).
MERK! Spenn ikke hardere enn at
det gir sikker mating.
Trykkskruen må ikke dras hardt til,
det skal være litt fjæring.
Distanseskruen (3) må ikke demonteres.
Mat fram elektroden ved hjelp av
bryteren A 02 på PEG--skapet.
Mens elektroden mates fram, må
elektroden rettes inn med hjelp av styrehjulet (5)
på rettevalsen, eller med spesielle rettevalser for tynne elektroder eller
dobbel tråd. Når rettevalsen er stilt inn riktig, skal elektroden komme rett
ut gjennom kontaktbakkene eller kontaktmunnstykket.
S
S
S
S
S
dfa3i1na
-- 17 --
INSTALLERING
9.
Skifte matevalse (se slitedeler på side 52).
S Enkel elektrode:
G Løsne hjulet (5) og trykkskruen (6).
G Løsne håndhjulet (2).
G Skift matevalse. Tråddimensjonen er merket på valsen.
S
Dobbel elektrode:
G Skift matevalse med doble spor på samme måte som for enkel elektrode.
G MERK! Bytt også trykkvalsen samtidig. De spesielle sfæriske trykk
valsene for dobbel tråd erstatter standard trykkvalse for enkel tråd.
G Monter trykkvalsen med spesiell akseltapp (best. nr. 146 253--001).
S
Rørelektrode (for riflete valser):
G Skift matevalse og trykkvalse parvis for respektive tråddimensjoner
MERK! For trykkvalse kreves spesiell akseltapp (best. nr. 2129 011--01).
G Dra til trykkskruen moderat slik at rørelektroden ikke blir deformert.
ADVARSEL!
Roterende deler kan forårsake skade. Vis derfor stor forsiktighet.
dfa3i1na
-- 18 --
INSTALLERING
10. Kontaktutstyr
S Enkel elektrode 1,6 -- 2,5 mm (4,0 mm). Light duty (D20)
Inngår som standard i A6 SFD1 (LD--utførelse) og brukes ved behov, f.eks.
på trange steder, elektrodedimensjoner opptil 4,0 mm.
Bruk kontaktrør D20 med kontaktmunnstykke (M12--gjenge), se tabell på
side 54.
G Dra til munnstykket med nøkkel nr. 10 for å få god kontakt.
For tynne elektroder, f.eks. ø1,6 -- 2,5 mm, bruker du et styrerør og separat
rettevals for tynn tråd.
G Monter klemmen for styrerøret i M12--hullet for den faste rettevalsen på
standard elektroderetteren. Styrerøret skal bunne mot kontaktmunnstykket. Kapp evt. av pålengden slik at avstanden til matevalsen er ca. 5 mm.
G Monter elektroderetteren for tynn tråd over klemmen for elektroderetteren.
S
Enkel elektrode 3,0 -- 6,0 mm. Heavy duty (D35)
Ingår som standard i A6 SFD1.
Bruk kontaktrør D35 med kontaktbakker. Se også merknad om kontaktrør
D20 for elektrodedimensjon opptil 4,0 mm på trange steder.
G Bruk en standard retter til A6 med en fast og en justerbar valse.
G Monter kontaktbakkene med M5--skruene som følger med, en del av
kontaktbakken på den faste delen av kontaktrøret og en del på den løse
halvdelen av det delte kontaktrøret.
G Monter den løse halvdelen med kontaktbakken på plass med M8--skruen
og dra til hardt slik at det blir god kontakt mellom kontaktbakkene og
elektroden.
S
Rørelektroder.
Kontaktrør D20 og D35 kan brukes for rørelektrode.
Hvis kontaktbakker (D35) blir brukt, må de dras til med moderat trykk for å
unngå at rørelektroden blir deformert. Sørg for god kontaktovergang til elektroden.
S
Dobbel tråd.
Bruk alltid kontaktrør D35 til dobbel tråd med styrerør og separat retter.
G Monter klemmen for styrerøret i M12--hullet for de faste rettevalsene på
standard elektroderetter. Styrerørene skal bunne med kontaktbakkene
(Heavy Twin) eller mot adapteren for kontaktmunntykket (Light Twin).
G Juster styrerørenes lengde slik at avstanden til matevalsene er ca. 5
mm.
S
Dobbel tråd 2x1,2 -- 2x2,0 mm, Light Twin:
Bruk to kontaktmunnstykker med M6--gjenge. Dimensjon for resp. elektrodedimensjon se tabell på side 54.
G Dra til kontaktmunnstykkene godt for å få god kontaktovergang.
G Monter adapter for M6--kontaktmunnstykket med M5--skrue til den faste
delen av det delte kontaktrøret. Trykkskrue og den løse halvdelen av
kontaktrøret er ikke nødvendig.
dfa3i1na
-- 19 --
INSTALLERING
S
Dobbel tråd 2x2,0 -- 2x3,0 mm, Heavy Twin:
G Bruk kontaktbakker Twin for kraftige elektroder (2x2,0 mm, se også Light
Twin)
G Monter kontaktbakken med M5--skruene som følger med. OBS! Monter
kontaktbakkehalvdelen med spissen i den faste delen av kontaktrøret.
G Demonter den løse halvdelen av kontaktrøret når du setter i nye elektroder ved å løsne trykkskruen.
G Mat ned elektroden og styr den inn i sporet på den faste kontaktbakkehalvdelen (med spiss).
G Løsne M5--skruene for kontaktbakkene og monter den løse halvdelen
med M8--skruen, slik at begge halvdelene av kontaktbakken omgir elektroden. Den løse delen av kontaktrøret skrues til med M5--skruene slik at
det blir god kontakt.
S
Justering av elektrodene ved Twinarc--sveising:
Juster elektrodene i skjøten for optimalt sveiseresultat ved å vri kontaktrøret.
Begge elektrodene kan vris slik at de er plassert på linje med skjøten eller
opptil 90_ over skjøten, dvs. en elektrode på hver side av skjøten.
11. Påfylling av fluks
S Lukk pulverventilen på pulverbeholderen.
S Løsne evt. separatoren for pulverpumpen. Fyll på fluks.
OBS! Fluksen må være tørr. Unngå om mulig åbruke agglomerende fluks utendørs og i fuktig miljøer.
S Juster pulvermunnstykkets høyde over sveisen, slik at det kommer riktig pulvermengde. Pulverdekket skal være tykt nok til at lysbuen ikke kan trenge
gjennom det.
dfa3i1na
-- 20 --
DRIFT
DRIFT
1.
Grundig forarbeid av skjøten er viktig for et godt sveiseresultat.
MERK! Åpningen i sveiseskjøten må være jevn.
2.
For å unngå faren for varmesprekker må sveisens bredde være større enn
inntrengingsdybden.
3.
Sveis alltid et prøvestykke med samme type skjøt og platetykkelse som
arbeidsstykket.
MERK! Prøvesveis ALDRI direkte på arbeidsstykket under produksjon.
Bruksanvisning for bryterskap PEG1
Se bruksanvisning PEG1, best.nr. 443 392.
dfa3o1na
-- 21 --
VEDLIKEHOLD
VEDLIKEHOLD
1.
Bryterskap PEG1, se bruksanvisning 443 392.
2.
Motor med gir A6 VEC, se bruksanvisning 443 393.
3.
Daglig
S Hold sveiseautomatens bevegelige deler fri for fluks og støv.
S Kontroller at alle strømledninger og slanger er uskadd og riktig tilkoblet.
S Kontroller at alle skrueforbindelser er strammet.
S Kontroller bremsenavets bremsemoment. Det må ikke være så lite at elektrodespolen fortsetter årotere når elektrodematingen stopper, og det må ikke
være så høyt at matevalsene glir. Anbefalt bremsemoment for en 30 kg elektrodespole er 1,5 Nm.
G
Justering av bremsemomentet:
a. Sett låseknapp (006)
i låst stilling.
b. Før inn en skrutrekker i navets
fjærer.
Hvis du vrir fjærene med klokken (002), får du mindre
bremsemoment.
Hvis du vrir fjærene mot klokken, får du større bremsemoment.
OBS! Vri alle fjærene like mye.
4.
aza5dp08
Periodisk
S Kontroller hvert kvartal elektrodemotorens karbonbørster, skift ut når de er
nedslitt til 6 mm.
S Kontroller sleidene og smør dem hvis de går tregt.
S Kontroller elektrodeføringen, drivvalser og kontaktmunnstykket for elektrodemateren. Skift ut slitte eller skadede komponenter.
(Se slitedeler på side 52)
dfa3m1na
-- 22 --
FEILSØKING
FEILSØKING
Utstyr
S
S
Bruksanvisning for bryterskap PEG1, best.nr. 443 392.
Bruksanvisning for motor med gir A6 VEC, best.nr. 443 393.
S
S
at sveisestrømkilden er koblet for riktig nettspenning
at alle 3 faser er spenningsførende (faserekkefølgen er uten betydning)
at sveiseledningene og tilkoblingene til disse er uskadd
at innstillinger står i ønsket stilling
at nettspenningen kobles fra før reparasjon påbegynnes
Kontroller
S
S
S
MULIGE FEIL
1. Symptom Store variasjoner i ampere-- og voltverdier påtalldisplayet.
Årsak 1.1
Kontaktbakker eller --munnstykke er slitt eller har feil dimensjon.
Tiltak
Skift kontaktbakker eller --munnstykke.
Årsak 1.2
Trykket på matevalsene er utilstrekkelig.
Tiltak
Øk trykket på matevalsene.
2. Symptom Elektrodematingen er ujevn.
Årsak 2.1
Trykket på matevalsene er feil justert.
Tiltak
Endre trykket på matevalsene.
Årsak 2.2
Feil dimensjon på matevalsene.
Tiltak
Skift matevalser.
Årsak 2.3
Sporene i matevalsene er slitt.
Tiltak
Skift matevalser.
3. Symptom Sveiseledningene blir overopphetet.
Årsak 3.1
Dårlige strømtilkoplinger.
Tiltak
Rengjør og dra til alle strømtilkoplinger.
Årsak 3.2
Sveiseledningene har for liten dimensjon.
Tiltak
Øk ledningsdimensjonen eller bruk parallelle ledninger.
dfa3f1na
-- 23 --
24
Vekselstrøm
Likestrøm
Posisjon 1 eller 2
Strømtype
Strømkobler
(feed--back)
X -- 1
B -- 7
156:1
4000
Regulatorkortkobling
(A6 VEC)
Utveksling
(A6 VEC)
Motoranker o/min
(A6 VEC)
Strømkobler (9),
Sekvenskort
Posisjon opp
Pulverbuesveising
Pulverbuesveising
Sveisemetode
4000
156:1
X -- 1
B -- 7
Posisjon opp
Posisjon 1
Enkel tråd
2,5 -- 6mm
Elektrode
Enkel tråd
2,5 -- 6mm
4000
156:1
156:1
(74:1)
4000
X -- 1
B -- 7
Posisjon opp
Posisjon 1
Likestrøm
Pulverbuesveising
Bånd
0,5x30 -- 100mm
X -- 1
B -- 7
Posisjon ned
Posisjon 1
Likestrøm
Pulverbuesveising
Dobbel elektrode
2x1,2 -- 3,0mm
INNKOBLINGSANVISNING FOR PEG1 OG A6 VEC
4000
156:1
X -- 1
B -- 7
Posisjon opp
Posisjon 2
Likestrøm
Bueluftmeisling
Karbonelektrode
8,0 -- 12,7mm
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ
MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI
TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA LAITTEEN VALMISTAJAN
VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
S
S
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
Älä koske virtaa johtaviin osiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin
suojavarustein.
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
Käytä turvallista työasentoa.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
Poista hitsaussavu jakaasu omalta ja muiden työpaikalta.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava
suodatin, sekä suojavaatteita.
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei tulenarkoja esineitä ole
hitsauspaikan lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja.
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA
S
Ota yhteys ammattimieheen.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN
ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
SUOJAA ITSEÄSI JA MUITA!
mmvarnxa
-- 25 --
TURVALLISUUS
TURVALLISUUS
ESAB--hitsausautomaatin käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa.
Tätä suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsausautomaattia saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet henkilöt ja
käytössä on noudatettava annettuja ohjeita.
Virheellisestä käytöstä johtuva virheellinen toiminta tai toimintajakso voi aiheuttaa
epänormaalin tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsausautomaattia käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytykatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
Tästä syystä kaikki sähkökytkimet, painonapit ja potentiometrit ovat varustettu
kilvellä tai tekstillä, joka ilmoittaa, minkä liikkeen tai kytkennän ko. toimielin aktivoi.
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei hitsausautomaatin työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole vaunun tai luistin tiellä niitä käytettäessä.
3.
Työpaikan on:
S oltava puhdas koneosista, työkaluista tai muista varastoiduista tavaroista, jotka saattavat haitata käyttäjän liikkumista työalueella.
S oltava niin järjestetty, että hätäpysätyskatkaisin on hyvin käsillä.
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten
esim. suojalaseja, tulen kestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S Varo käyttämästä löysästi istuvia vaatteita tai vöitä, rannekkeita ym., jotka
saattavat tarttua koneeseen.
5.
Muuta
Jännitteelliset osat ovat yleensä kosketussuojattuja.
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteita saavat huoltaa ja korjata vain pätevät henkilöt.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi
merkityssä paikassa.
S Hitsausautomaattia ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
df00f1xa
-- 26 --
TEKNINEN KUVAUS
TEKNINEN KUVAUS
Hitsausautomaatti A6 SFD1 on tarkoitettu päittäis-- ja pienarailojen jauhekaarihitsaukseen. Se voidaan asentaa kannattimeen, kuten hitsauspuomiin tai kiskoilla kulkevaan vaunuun.
Kaikki muu käyttö on kielletty.
Hitsausautomaatti on kiinnitettävä M12--ruuvilla. (Varmista, ettei ruuvi ulotu eristimen
pohjaan, kierteen syvyys 14 mm). Automaatti on kiinnitettävä tukevaan kohtaan, jossa ei ole vaaraa, että se pääsee irtoamaan tai liikkumaan.
TEKNISET TIEDOT
A6 SFD1
LD (Light Duty) D20
HD (Heavy Duty) D35
800 A
1000 A
1500 A
--
1,6--4,0 mm
2x1,2--2,5 mm
1,6--4,0 mm
3,0--6,0 mm
2x2,0--3,0 mm
3,0--4,0 mm
0,5--9 m/min
0,2--4,5 m/min
2x30 kg
2x30 kg
käsikäyttöinen
mootorikäyttöinen (kuulalaakeroitu)
210 mm
300 mm
210 mm
300 mm
Paino (ilman lankaa ja hitsausjauhetta)
110 kg
110 kg
10 l
10 l
1,5 Nm
1,5 Nm
Liitäntäjännite (AC)
42 V
42 V
Jatkuva A--painotettu äänenpaine
68 dB
68 dB
Sallittu kuormitus AC/DC
jatkuva
60%
Lankakoko
umpilanka yksittäislanka
kaksoislanka
täytelanka
Langan syöttönopeus
Langan paino, maks. hitsauspäähän asennettuna
Luistin säätöpituus *
Jauhesäiliön tilavuus
Jarrunavan jarrutusmomentti
* HUOM muut pituudet tilauksesta!
Katso raskaaseen käyttöön tarkoitetun käsikäyttöisen luistin mittapiirros sivulla 49 ja
kevyeen käyttöön tarkoitetun moottorikäyttöisen luistin mittapiirros sivulla 50.
dfa3d1xa
-- 27 --
ASENNUS
ASENNUS
1.
Moottori vaihteistoineen A6 VEC, ks. käyttöohje 443 393.
2.
Ohjausrasia PEG1, ks. käyttöohje 443 392.
3.
Liitä hitsausautomaatti kaavion mukaisesti, sivulla 51.
S Tasavirta:
G Liitä ohjauskaapeli (08) hitsausvirtalähteen (01) ja ohjausrasian PEG1
väliin.
G Liitä kaapelikengällä varustettu johdin (07) hitsausvirtalähteen ja shuntin
väliin.
G Liitä elektrodi plus--napaan.
S
Vaihdevirta:
G Liitä ohjauskaapeli (08) hitsausvirtalähteen (01) ja ohjausrasian PEG1
(02) väliin.
G Liitä johdin (07) hitsausvirtalähteen (10) ja shuntin väliin.
S
S
Liitä maadoituskaapeli hitsausvirtalähteen (01, 10) ja työkappaleen väliin.
Liitä mittajohdin (09) työkappaleen ja hitsausvirtalähteen (01, 10) väliin tai
työkappaleen ja ohjausrasian PEG1 (02) väliin (esim. kun muuta virtalähdemerkkiä käytetään).
Liitä moottori vaihteistoineen A6 VEC ohjausrasiaan PEG1 (02).
Liitä mahd. kohdevalo ohjausrasiaan PEG1 (02).
S
S
4.
Tarkasta, että ohjausrasia PEG1 on kytketty taulukon mukaisesti sivulla 36 ja
että välitys ja ankkurikierrokset on valittu sen mukaisesti.
5.
Jos automaatissa on moottorikäyttöinen luisti, ks. käyttöohje 443 394.
6.
Jos automaatissa on railonseurantalaite A6 GMD, ks. käyttöohje 443 403.
7.
Valitse lankatyyppi ja hitsausjauhe niin, että oma hitsausaine on koostumukseltaan lähellä perusmateriaalia. Valitse lankakoko ja hitsausarvot lisäainetoimittajan suositusten mukaisesti.
dfa3i1xa
-- 28 --
ASENNUS
8.
Hitsauslangan lataus.
S Irrota kelarumpu jarrunavasta (2) ja irrota
pääty (3).
S Aseta lankakela (1) kelarumpuun ja asenna
pääty (3).
S Asenna kelarumpu tai kertakäyttökela
jarrunapaan (2). HUOMAA vääntiön asema.
TÄRKEÄÄ!
Estääksesi lankakelkan luistamisen
irti jarrunavasta;
Lukitse kelkka punaisella vääntimellä
jarrunavan viereen sijoitetun varoitustarran
mukaisesti (ks. oheinen kuva)
S
Tarkasta, että syöttörulla (1) ja kosketusleuat (4) ovat oikeaa kokoa.
S
Käytettäessä paksua lankaa (3 -- 6 mm):
a. Katkaise kiinnityslangat
lankakelan ympäriltä.
b. Vedä langan pää esiin.
c. Suorista taivutussäde.
Aseta langan pää syöttörullan uraan.
Säädä langan paine syöttörullaa
vasten painoruuvilla (6).
HUOMAA! Kiristä ruuvia vain sen
verran, että syöttö on vakaa.
Painoruuvia ei saa kiristää pohjaan asti,
vaan siihen on jätettäväjoustovaraa.
Oikaisupulttia (3) ei saa irrottaa.
Syötä lanka PEG--rasiassa olevan
sähkökytkimen A 02 avulla.
Kun langan syöttö on käynnissä, on lanka
oikaistava oikaisulaitteen säätöpyörällä (5)
tai ohuille langoille tai kaksoislangalle tarkoitetulla
oikaisulaitteella.
Jos oikaisu on säädetty oikein, on langan tultava suorana ulos
kosketusleuoista tai kosketussuuttimesta.
S
S
S
S
S
dfa3i1xa
-- 29 --
ASENNUS
9.
Syöttörullan vaihto (ks. kulutusosat sivulla 52).
S Yksittäislanka:
G Irrota säätöpyörä (5) ja painoruuvi (6).
G Irrota käsipyörä (2).
G Vaihda syöttörullat. Niihin merkitty ko. lankakoko.
S
Kaksoislanka
G Vaihda kaksoisuralla varustettu syöttörulla samalla tavalla kuin
yksittäislangan syöttörulla.
G HUOMAA! Vaihda myös painorulla. Yksittäislangalle tarkoitettu
vakiopainorulla korvataan kaksoislangan pallonmuotoisella painorullalla.
G Asenna painorulla erikoisvalmisteisella akselitapilla
(til. nro. 146 253--001).
S
Täyttölanka (urarullille):
G Vaihda ko. lankakoon syöttörulla ja painorulla pareittain.
HUOM! Painorullaan tarvitaan erikoisvalmisteinen akselitappi
(til. nro. 2129 011--01).
G Kiristä painoruuvi varovasti, niin ettei täyttölanka väänny.
VAROITUS!
Ole varovainen. Pyörivät osat aiheuttavat puristumisvaaran.
dfa3i1xa
-- 30 --
ASENNUS
10. Kosketuslaitteet
S Yksittäislanka 1,6 -- 2,5 mm (4,0 mm). Light duty (D20)
Hitsausautomaatin A6 SFD1 (LD--malli) vakiolanka, jota käytetään esim.
ahtaissa tiloissa, suurin lankakoko 4,0 mm.
Käytä kosketusputkea D20 ja kosketussuutinta (M12--kierre), ks. taulukko
sivulla 54.
G Kiristä suutin avaimella nro 10 hyvän kosketuksen varmistamiseksi.
Käytä, ohuille langoille ø1,6 -- 2,5 mm, ohjausputkea ja erillistäohuille langoille tarkoitettua oikaisulaitetta.
G Asenna ohjausputken kiinnike kiinteän oikaisurullan M12--reikään
vakiomalliseen oikaisulaitteeseen. Ohjausputken tulee ulottua
kosketussuuttimeen asti ja katkaise tarvittaessa pituutta, niin että sen
etäisyys syöttörullaan on noin 5 mm.
G Asenna ohuiden lankojen oikaisulaite oikaisulaitteen kiinnittimen
yläpuolelle.
S
Yksittäislanka 3,0 -- 6,0 mm. Heavy duty (D35)
Hitsausautomaatin A6 SFD1 vakiolanka.
Käytä kosketusputkea D35 ja kosketusleukoja. Katso myös huomautus, joka
koskee ahtaissa tiloissa käytettävälle langalle, maks. 4,0 mm, tarkoitettua
kosketusputkea D20.
G Käytä A6:n vakiomallista oikaisulaitetta, jossa on yksi kiinteäja yksi
asetettava oikaisurulla.
G Asenna kosketusleuka toimitukseen sisältyvillä M5--ruuveilla, osa
kosketusleuasta kiinteään kosketusputkeen ja osa jaetun
kosketusputken irralliseen puoliskoon.
G Asenna irrallinen puolisko kosketusleukoineen M8--kuusioruuvilla ja
kiristä tiukalle, niin että kosketusleuan ja langan välille saadaan hyvä
kosketus.
S
Täyttölangat.
Täyttölangoille voidaan käyttää molempia kosketusputkia D20 ja D35. Jos
kosketusleukoja (D35) käytetään, täytyy kosketusleukojen paino säätäävarovasti, ettei täyttölanka väänny. Varmista, että kosketus lankaan on hyvä.
S
Kaksoislanka.
Käytä kaksoislangalle aina kosketusputkea D35 sekä ohjausputkea ja erillistä
oikaisulaitetta.
G Asenna ohjausputken kiinnitin kiinteän oikaisurullan M12--reikään vakiomalliseen oikaisulaitteeseen. Ohjausputkien on vastattava kosketusleukaan (Heavy Twin) tai kosketussuuttimen sovittimeen (Light Twin).
G Sovita ohjausputkien pituus niin, että etäisyys syöttörullaan on noin
5 mm.
dfa3i1xa
-- 31 --
ASENNUS
S
Kaksoislanka 2x1,2 -- 2x2,0 mm, Light Twin:
Käytä kahta M6--kierteellä varustettua kosketussuutinta. Katso ko. lankakoko
taulukosta sivulla 54.
G Kiristä kosketussuuttimet hyvin, niin että hyvä kosketus saadaan.
G Asenna M6--kosketussuuttimien sovitin M5--ruuvilla jaetun kosketusputken kiinteään osaan. Painoruuvia ja kosketusputken irrallista puoliskoa ei
tarvita tässäsovelluksessa.
S
Kaksoislanka 2x2,0 -- 2x3,0 mm, Heavy Twin:
G Käytä Twin--kosketusleukoja, paksuille langoille (2x2,0 mm, ks. myös
Light Twin)
G Asenna kosketusleuka toimitukseen kuuluvilla M5--ruuveilla. HUOM!
Asenna kosketusleuan puolisko siten, että nokka on kosketusputken kiinteässä osassa.
G Irrota kosketusputken irrallinen puolisko uutta lankaa ladattaessa löysäämälläpainoruuvi.
G Syötä lanka alakautta ja ohjaa se kiinteän kosketusleukapuoliskon (nokka) uriin.
G Irrota kosketusleuan M5--ruuvi ja asenna irrallinen puolisko kuusioruuvilla
M8, niin että nokallinen kosketusleukapuolisko ja vastakkainen kosketusleukapuolisko sulkeutuvat lankojen ympärille. Kosketusputken irrallinen
osa kiristetään M5--ruuveilla niin, että hyvä kosketus saadaan.
S
Lankojen säätö Twinarc--hitsauksessa:
Aseta langat optimaalisen hitsaustuloksen saamiseksi railoon kiertämälläkosketusputkea. Molempia lankoja voidaan kiertää niin, että ne tulevat peräkkäin
railon suuntaisesti tai valinnaiseen asentoon maks. 90_ railon poikki, ts. yksi
lanka railon molemmille kyljille.
11. Hitsausjauheen täyttö
S Sulje jauhesäiliön jauheventtiili.
S Irrota tarvittaessa jauheimurin sykloni. Lisää hitsausjauhetta.
HUOM! Hitsausjauheen on oltava kuivaa. Vältä mahdollisuuksien mukaan
käyttämästä agglomeroituvaa hitsausjauhetta ulkona ja kosteissa
ympäristöissä.
S Säädä jauhesuuttimen korkeus hitsistä, niin että jauhemäärä on sopiva.
Jauhekerroksen on oltava niin korkea, ettei valokaari lyö läpi.
dfa3i1xa
-- 32 --
KÄYTTÖ
KÄYTTÖ
1.
Hyvä hitsaustulos edellyttää huolellista railon valmistelua.
HUOMAA! Hitsausrailossa ei saa olla erikokoisia ilmarakoja.
2.
Lämpöhalkeamien vaaran välttämiseksi on hitsin levyden oltava tunkeumasyvyyttä suurempi.
3.
Hitsaa aina koekappale, jonka railotyyppi ja levypaksuus on sama kuin tuotantokappaleessa.
HUOMAA! ÄLÄ KOSKAAN tee koehitsausta suoraan tuotantokappaleeseen.
Ohjausrasian PEG1 käyttöohje
Katso käyttöohje PEG1 til.nro 443 392.
dfa3o1xa
-- 33 --
KUNNOSSAPITO
KUNNOSSAPITO
1.
Ohjausrasia PEG1, ks. käyttöohje 443 392.
2.
Moottorille A6 VEC vaihteistoineen , ks. käyttöohje 443 393.
3.
Päivittäin
S Pidä hitsausautomaatin liikkuvat osat puhtaina hitsausjauheesta ja pölystä.
S Tarkasta, että kaikki sähköjohdot ja letkut ovat ehjät ja oikein liitetyt.
S Tarkasta, että kaikki ruuviliitokset ovat kireällä.
S Tarkasta jarrunavan jarrutusmomentti. Se ei saa olla niin pieni, että kelarumpu pyörii vielä langansyötön pysäyttämisen jälkeen, eikä niin suuri, että syöttörullat luistavat. Jarrutusmomentin ohjearvo 30 kg:n lankarullalle on 1,5 Nm.
G
Jarrutusmomentin säätö:
a. Aseta lukituspainike (006)
lukitusasentoon.
b. Työnnä ruuvitaltta
navan jousiin.
Kierrettäessä jousta (002) myötäpäivään jarrutusmomentti
pienenee.
Kierrettäessä jousta vastapäivään jarrutusmomentti kasvaa.
HUOM! Kierrä jousia yhtä paljon.
4.
aza5dp08
Ajoittain
S Tarkasta neljännesvuosittain langansyöttömoottorin hiiliharjat, vaihda kun ne
ovat kuluneet 6 mm:iin.
S Tarkasta luistit, voitele jos ne ahdistavat.
S Tarkasta langansyöttöyksikön langanohjaus, käyttörullat ja kosketussuutin.
Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat.
(Ks. kulutusosat sivulla 52)
dfa3m1xa
-- 34 --
VIANETSINTÄ
VIANETSINTÄ
Varusteet
S
S
Käyttöohje ohjausrasia PEG1, tilausnro 443 392.
Käyttöohje moottori vaihteistoineen A6 VEC, tilausnro 443 393.
S
S
että hitsausvirtalähde on kytketty oikeaan verkkojännitteeseen
että kaikki 3 vaihetta ovat jännitteelliset (vaihejärjestyksellä ei ole
merkitystä)
että hitsauskaapelit ja näiden liitännät ovat ehjät
että säätimet ovat halutussa asennossa
että verkkojännite katkaistaan ennen korjauksen aloittamista
Tarkasta
S
S
S
MAHDOLLISET VIAT
1. Oire
Ampeeri-- ja volttiarvo vaihtelevat suuresti numeronäytöllä.
Syy 1.1
Kosketusleuat tai --suuttimet kuluneet tai vääränkokoiset.
Toimenpide
Vaihda kosketusleuat tai --suutin.
Syy 1.2
Syöttörullien paine liian pieni.
Toimenpide
Lisää syöttörullien painetta.
2. Oire
Langansyöttö epätasainen.
Syy 2.1
Syöttörullien paine väärin säädetty.
Toimenpide
Vaihda syöttörullien painetta.
Syy 2.2
Syöttörullat vääränkokoiset.
Toimenpide
Vaihda syöttörullat.
Syy 2.3
Syöttörullien urat kuluneet.
Toimenpide
Vaihda syöttörullat.
3. Oire
Hitsauskaapelit kuumenevat liikaa.
Syy 3.1
Huonot sähköliitännät.
Toimenpide
Puhdista ja kiristä kaikki sähköliitännät.
Syy 3.2
Hitsauskaapelien poikkipinta liian pieni.
Toimenpide
Lisää kaapelien poikkipintaa tai käytä rinnakkaisia kaapeleita.
dfa3f1xa
-- 35 --
36
Vaihtovirta
Tasavirta
X -- 1
B -- 7
X -- 1
B -- 7
156:1
4000
Säätökortin kytkentä
(A6 VEC)
Välitys
(A6 VEC)
Moottoriankkuri r/min
(A6 VEC)
4000
156:1
Yläasento
Asento 1
Jauhekaarihitsaus
Jauhekaarihitsaus
Asento 1 tai 2
Yksittäislanka
2,5 -- 6mm
Yksittäislanka
2,5 -- 6mm
Yläasento
Sähkökytkin (9),
Sekvenssikortti
Sähkökytkin
(feed--back)
Virtalaji
Hitsausmenetelmä
Elektrodi
4000
156:1
156:1
(74:1)
4000
X -- 1
B -- 7
Yläasento
Asento 1
Tasavirta
Jauhekaarihitsaus
Nauha
0,5x30 -- 100mm
X -- 1
B -- 7
Ala--asento
Asento 1
Tasavirta
Jauhekaarihitsaus
Kaksoislanka
2x1,2 -- 3,0mm
KYTKENTÄOHJE PEG1 JA A6 VEC
4000
156:1
X -- 1
B -- 7
Yläasento
Asento 2
Tasavirta
Kaaritalttaus
Hiilielektrodi
8,0 -- 12,7mm
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE UDØVER OG OMGIVELSER. DERFOR SKAL DER VISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG
SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS
ANVISNINGER SOM BL A ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende.
S
S
S
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende
forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller
iført våde eller fugtige handsker.
Sørg selv for under arbejdet at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt.
S
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og
beskyttende beklædning.
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for, at der ikke er antændelige
genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
S
Beskyt dine ører. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL
S
Tag kontakt med en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM
INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
TÆNK PÅ AT BESKYTTE DEM SELV OG ANDRE
mmvarnda
-- 37 --
SIKKERHED
SIKKERHED
Det er brugeren af en ESAB svejseautomat, som har det endelige ansvar for de sikkerhedsforanstaltninger, der angår personer som arbejder med systemet eller i nærheden af det.
Indholdet i denne anbefaling kan ses som et tillæg til de normale regler, der gælder
for arbejdspladsen.
Al betjening skal efter givne instruktioner udføres af personale, der er omhyggeligt
instrueret i svejseautomatens funktion.
En betjeningsfejl som følge af brug af et forkert håndgreb eller en forkert rækkefølge
af en følge af funktioner, kan forårsage en unormal situation, som kan medføre skader på såvel operatøren som det maskinelle udstyr.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseautomaten skal være omhyggeligt instrueret i:
S dens betjening
S placering af nødstop
S dens funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
For at lette dette er alle afbrydere, trykknapper og potentiometre forsynet med
skilte eller tekster, der angiver den bevægelse der udføres eller den komponent
der tændes ved betjeningen.
2.
Operatøren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende indenfor svejseautomatens arbejdsområde inden den sættes i gang.
S at ingen personer er forkert placeret, når vogn eller slæder bevæges.
3.
Arbejdsområdet skal:
S være fri for maskindele, værktøj eller andet oplagret materiel, som kan hindre
operatørens bevægelser inden for arbejdsområdet.
S være indrettet således at kravene om adgang til nødstop er fuldt opfyldt.
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder,
armbånd el.lign., som kan hænge i.
5.
Øvrigt
Spændingsførende dele er normalt berøringsafskærmede.
S Kontroller at de anviste returledere er korrekt tilsluttede.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være let tilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af svejseautomaten må ikke udføres under drift.
df00f1da
-- 38 --
TEKNISK BESKRIVELSE
TEKNISK BESKRIVELSE
Svejseautomat A6 SFD1 er beregnet til pulverlysbuesvejsning af stumpfuger og
skærpede fuger. Den kan monteres på en svejsekran eller en vogn på bærebjælke.
Alle andre anvendelser er forbudt.
Svejseautomaten skal monteres ved hjælp af M12 skruer. (Sørg for at skruerne ikke
går helt i bund i isolatoren, som har en gevinddybde på 14 mm). Den skal monteres
på en stabil del, så enhver risiko for, at automaten løsner sig eller sidder usikkert
undgås.
TEKNISKE DATA
A6 SFD1
LD (Light Duty) D20
HD (Heavy Duty) D35
800 A
1000 A
1500 A
--
1,6--4,0 mm
2x1,2--2,5 mm
1,6--4,0 mm
3,0--6,0 mm
2x2,0--3,0 mm
3,0--4,0 mm
0,5--9 m/min
0,2--4,5 m/min
2x30 kg
2x30 kg
210 mm
300 mm
210 mm
300 mm
110 kg
110 kg
10 l
10 l
1,5 Nm
1,5 Nm
Tilslutningspænding (AC)
42 V
42 V
Kontinuerligt lydtryk, dB(A)
68 dB
68 dB
Tilladt belastning AC/DC
kontinuerligt
60%
Elektrodedimension
massiv enkelt tråd
dobbelt tråd
rørtråd
Elektrodefremføringshastighed
Elektrodevægt, max. monteret på svejsehoved
Slædens indstillingslængde *
hånddrevet
motordrevet (m. kuglelejer)
Vægt (ekskl. elektrode og svejsepulver)
Pulverbeholderens volumen
Bremsenavets bremsemoment
* OBS En anden længde kan bestilles!
Se målskitse af håndbetjent slæde i heavy duty udførelse på side 49 og motordreven
slæde i light duty udførelse på side 50.
dfa3d1da
-- 39 --
INSTALLATION
INSTALLATION
1.
Motor med gear A6 VEC, se brugermanual 443 393.
2.
Styreboks PEG1, se brugermanual 443 392.
3.
Tilslut svejseautomaten iflg. skemaet på side 51.
S Jævnstrøm:
G Tilslut styrekablet (08) mellem svejsestrømkilden (01) og styreboksen
PEG1.
G Tilslut ledningen med kabelsko (07) mellem svejsestrømkilden og
shunten.
G Tilslut elektroden til pluspolen.
S
Vekselstrøm:
G Tilslut styrekablet (08) mellem svejsestrømkilden (01) og styreboksen
PEG1 (02).
G Tilslut svejsekablet (07) mellem svejsestrømkilden (10) og shunten.
S
S
Tilslut returkablet mellem svejsestrømkilden (01, 10) og arbejdsstykket.
Tilslut målekablet (09) mellem arbejdsstykket og svejsestrømkilden (01, 10)
eller mellem arbejdsstykket og styreboksen PEG1 (02) (f.eks. når der bruges
en strømkilde af et andet fabrikat).
Tilslut motor med gear A6 VEC til styreboksen PEG1 (02).
Tilslut evt. projektorlampe til styreboksen PEG1 (02).
S
S
4.
Kontroller at styreboksen PEG1 er indstillet iflg. tabellen på side 48 samt at udveksling og ankeromdrejningstal er valgt iflg. tabellen.
5.
Hvis der bruges motordrevet slæde, se brugermanual 443 394.
6.
Hvis der bruges fugefølgeudstyr A6 GMD, se brugermanual 443 403.
7.
Vælg elektrodetype og svejsepulver så svejsematerialet i det store og hele
svarer analysemæssigt til grundmaterialet. Vælg elektrodedimension og
svejsedata i henhold til anbefalede værdier fra leverandøren af tilsatsmaterialet.
dfa3i1da
-- 40 --
INSTALLATION
8.
Isætning af svejseelektrode.
S Demonter elektrodetromlen fra bremsenavet (2)
og løsn endestykket (3).
S Placer elektrodespolen (1) på elektrodetromlen
og monter endestykket (3).
S Monter elektrodetromlen hhv. engangsspolen på
bremsenavet (2). BEMÆRK medbringerens stilling.
VIGTIGT!
For at forhindre at elektrodespolen glider
af bremsenavet;
Lås spolen ved hjælp af den røde vrider, som
vist på advarselsskiltet (se billedet) der sidder ved
bremsenavet.
S
Kontroller at fremføringsrullen (1) og kontaktbakkerne (4) har den rigtige
dimension.
S
Ved tyk elektrode (3 -- 6 mm):
a. Klip surretrådene om
elektrodespolen af.
b. Træk enden af elektroden
frem.
c. Ret den forbukkede ende ud.
Placer enden af elektroden i
sporet på fremføringsrullen.
Indstil trykket af elektroden mod
fremføringsrullen med trykskruen (6).
BEMÆRK! Spænd ikke hårdere end
nødvendigt til at opnåsikker fremføring.
Trykskruen må ikke spændes helt til,
der skal være en smule fjedring tilbage.
Pasbolten (3) må ikke demonteres.
Kør elektroden frem ved hjælp af
kontakt A 02 på PEG1--boksen.
Medens fremføring af elektroden foregår,
skal elektroden rettes ud ved hjælp af håndtaget (5) på retterulleværket,
eller med specielle retteværk til tynde elektroder eller dobbelt tråd.
Når retteværket er korrekt indstillet, skal elektroden komme lige ud gennem
kontaktbakkerne hhv. kontaktmundstykket.
S
S
S
S
S
dfa3i1da
-- 41 --
INSTALLATION
9.
Udskiftning af fremføringsrulle (se sliddele på side 52).
S Enkelt elektrode:
G Løsn håndtaget (5) og trykskruen (6)
G Løsn håndhjulet (2)
G Udskift fremføringsrullen. De er mærket med den tilsvarende tråddimension.
S
Dobbelt elektrode:
G Udskift fremføringsrullen med dobbelt spor på samme måde som for
enkelt elektrode.
G BEMÆRK! Udskift også trykrullen. Den specielle sfæriske trykrulle til
dobbelt tråd erstatter standard trykrulle til enkelt tråd.
G Monter trykrullen med speciel akseltap (best. nr. 146 253--001).
S
Rørformet elektrode (til riflede ruller):
G Udskift fremføringsrullen og trykrullen parvis til de respektive tråddimensioner.
OBS! Der kræves en speciel akseltap til trykrullen
(best. nr. 2129 011--01).
G Spænd trykskruen til med behersket tryk, så rørelektroden ikke
deformeres.
ADVARSEL!
Roterende dele frembyder risiko for klemning. Udvis største
forsigtighed.
dfa3i1da
-- 42 --
INSTALLATION
10. Kontaktudstyr
S Enkelt elektrode 1,6 -- 2,5 mm (4,0 mm). Light duty (D20)
Hører som standard til A6 SFD1 (LD--udførelse) og bruges efter behov, f.eks.
under trange pladsforhold, elektrodedimensioner op til 4,0 mm.
Brug kontaktrør D20 med kontaktmundstykke (M12--gevind), se tabel på side
54.
G Spænd mundstykket fast med nøgle nr. 10 så der opnås god kontakt.
Til tynde elektroder ø 1,6 -- 2,5 mm bruges styrerør og separat retteværk for
tynde elektroder.
G Monter klemmen til styrerøret i M12--hullet til den faste retterulle på standard retterulleværket. Styrerøret skal ligge helt an mod kontaktmundstykket. Skær evt. af længden, såafstanden til fremføringsrullen bliver ca.
5 mm.
G Monter retteværket for tynde elektroder på oversiden af klemmen til
retterulleværket.
S
Enkelt elektrode 3,0 -- 6,0 mm. Heavy duty (D35)
Hører som standard til A6 SFD1.
Brug kontaktrør D35 med kontaktbakker. Se også bemærkning vedrørende
kontaktrør D20 til elektrodedimension op til 4,0 mm under trange pladsforhold.
G Brug standard retterulleværk til A6 med retteværk bestående af en fast
og en justerbar retterulle.
G Monter kontaktbakken med de M5--skruer som medfølger, med en del af
kontaktbakken i det faste kontaktrør og en del i den løse halvdel af det
delte kontaktrør.
G Monter den løse halvdel med kontaktbakken på plads med unbrakoskrue
M8 og spænd helt til, så der opnås god kontakt mellem kontaktbakken og
elektroden.
S
Rørformede elektroder.
Til rørformede elektroder kan både kontaktrør D20 og D35 bruges. Hvis der
bruges kontaktbakker (D35), skal trykket over kontaktbakkerne spændes behersket, så rørelektroden ikke deformeres. Sørg for at der opnås god kontakt
til elektroden.
S
Dobbelt tråd.
Brug altid kontaktrør D35 til dobbelt tråd med styrerør og separat retteværk.
G Monter klemmen til styrerørene i M12--hullet til den faste retterulle på
standard retterulleværket. Styrerørene skal ligge an mod kontaktbakken
(Heavy Twin) eller mod adapteren til kontaktmundstykket (Light Twin).
G Tilpas styrerørenes længde så afstanden til fremføringsrullen bliver
ca. 5 mm.
dfa3i1da
-- 43 --
INSTALLATION
S
Dobbelt tråd 2x1,2 -- 2x2,0 mm, Light Twin:
Brug (2 stk.) kontaktmundstykker med M6--gevind. Dimension til de
pågældende elektrodedimensioner se tabel på side 54.
G Spænd kontaktmundstykkerne godt til, så der opnås god kontakt.
G Monter adapteren for M6--kontaktmundstykket med M5--skruen i den faste del af det delte kontaktrør. Trykskrue og den løse halvdel af kontaktrøret er ikke nødvendige ved denne anvendelse.
S
Dobbelt tråd 2x2,0 -- 2x3,0 mm, Heavy Twin:
G Brug kontaktbakker Twin til tykke elektroder (2x2,0 mm, se også Light
Twin).
G Monter kontaktbakkerne med de M5--skruer som medfølger.
OBS! Monter den halvdel af kontaktbakken der har ”næb”, i den faste del
af kontaktrøret.
G Demonter den løse halvdel af kontaktrøret ved isætning af nye elektroder
ved at løsne trykskruen.
G Før elektroden ned og styr den ind i sporet på den faste halvdel af
kontaktbakken (næbbet).
G Løsn M5 skruen til kontaktbakken og monter den løse halvdel med
unbrakoskrue M8, så den halvdel af kontaktbakken med næb og den
modstående halvdel af kontaktbakken omslutter el ektroderne.
Den løse del af kontaktrøret spændes til med M5 skruerne, så der opnås
god kontakt.
S
Indstilling af elektroderne ved Twinarc--svejsning:
Indstil elektroderne i fugen til optimalt svejseresultat ved at dreje kontaktrøret. De to elektroder kan drejes så de er placeret efter hinanden på langs ad
fugen eller i valgfri stilling op til 90_ på tværs af fugen, dvs. en elektrode på
hver side af fugen.
11. Påfyldning af svejsepulver
S Luk pulverventilen på pulverbeholderen.
S Løsn evt. cyklonen til pulversugeren. Påfyld svejsepulver.
OBS! Svejsepulveret skal være tørt. Undgå om muligt at bruge sammenklumpende svejsepulver udendørs og i fugtige omgivelser.
S Juster pulverdysens højde over svejsebadet, så der opnås en passende
pulvermængde. Pulverdækket skal være så tykt, at der ikke sker gennemslag
af lysbue.
dfa3i1da
-- 44 --
DRIFT
DRIFT
1.
Omhyggelig forberedelse af fugen er nødvendig for at opnå et godt
svejseresultat.
BEMÆRK! Varierende spalteåbninger i svejsefugen må ikke forekomme.
2.
For at undgå risiko for varmerevner skal svejsesømmens bredde være større
end indtrængningsdybden.
3.
Svejs altid et prøvestykke med samme fugetype og pladetykkelse som
produktions--arbejdsstykket.
BEMÆRK! Udfør ALDRIG prøvesvejsning direkte på arbejdsstykker i produktion.
Betjeningsinstruktion for styreboks PEG1
Se brugermanual PEG1 best. nr. 443 392.
dfa3o1da
-- 45 --
VEDLIGEHOLDELSE
VEDLIGEHOLDELSE
1.
Styreboks PEG1, se brugermanual 443 392.
2.
Motor med gear A6 VEC, se brugermanual 443 393.
3.
Dagligt
S Hold svejseautomatens bevægelige dele rene og fri for svejsepulver og støv.
S Kontroller at samtlige ledninger og slanger er hele og korrekt forbundne.
S Kontroller at alle skrueforbindelser er spændt.
S Kontroller bremsenavets bremsemoment. Det må ikke være så lille, at elektrodespolen fortsætter med at rotere ved stop af elektrodefremføring, og det
må ikke være så stort, at fremføringsrullerne glider. Vejledende værdi for
bremsemoment for 30 kg elektrodespole er 1,5 Nm.
G
Justering af bremsemomentet:
a. Stil låseknap (006)
i låst position.
b. Stik en skruetrækker
ind i navets fjedre.
Drejning med uret af fjederen (002) giver mindre bremsemoment.
Drejning mod uret giver større bremsemoment.
OBS! Drej fjedrene lige meget.
4.
aza5dp08
Regelmæssigt
S Kontroller elektrodemotorens kulbørster hvert kvartal. Udskift dem når de er
slidt ned til 6 mm.
S Kontroller slæderne, smør dem hvis de går stramt.
S Kontroller elektrodefremføringens elektrodestyring, drivruller og kontaktmundstykke. Skift slidte eller beskadigede komponenter.
(Se sliddele på side 52)
dfa3m1da
-- 46 --
FEJLFINDING
FEJLFINDING
Udstyr
S
S
Brugermanual styreboks PEG1, best. nr. 443 392.
Brugermanual motor med gear A6 VEC, best. nr. 443 393.
S
S
at svejsestrømkilden er indstillet på korrekt netspænding
at samtlige 3 faser er spændingsførende (rækkefølge uden
betydning)
at svejsekabler og tilslutninger er ubeskadigede
at betjeningsgrebene står i ønsket stilling
at netspændingen slås fra inden reparation påbegyndes
Kontroller
S
S
S
MULIGE FEJL
1. Symptom
Ampere-- og voltværdier viser store variationer på displayet.
Årsag 1.1
Kontaktbakker hhv. --mundstykke er slidt eller har forkert dimension.
Afhjælpning Skift kontaktbakker hhv. --mundstykke.
Årsag 1.2
Trykket på fremføringsrullerne er utilstrækkeligt.
Afhjælpning Øg trykket på fremføringsrullerne.
2. Symptom
Elektrodefremføringen er ujævn.
Årsag 2.1
Trykket på fremføringsrullerne er forkert justeret.
Afhjælpning Juster trykket på fremføringsrullerne.
Årsag 2.2
Forkert dimension på fremføringsrullerne.
Afhjælpning Udskift fremføringsrullerne.
Årsag 2.3
Sporene i fremføringsrullerne er slidt.
Afhjælpning Udskift fremføringsrullerne.
3. Symptom
Svejsekablerne bliver overophedede.
Årsag 3.1
Dårlige elektriske forbindelser.
Afhjælpning Rens og efterspænd alle elektriske forbindelser.
Årsag 3.2
Svejsekablerne har for lille dimension.
Afhjælpning Brug større kabeldimensioner eller brug parallelle kabler.
dfa3f1da
-- 47 --
48
Stilling op
X -- 1
B -- 7
156:1
4000
Omskifter (9),
Sekvenskort
Regulatorkort-forbindelse
(A6 VEC)
Udveksling
(A6 VEC)
Motoranker o/min
(A6 VEC)
Vekselstrøm
Jævnstrøm
4000
156:1
X -- 1
B -- 7
Stilling op
Stilling 1
Pulverlysbue-svejsning
Pulverlysbue-svejsning
Stilling 1 eller 2
Enkelt tråd
2,5 -- 6mm
Enkelt tråd
2,5 -- 6mm
Omskifter
(feed--back)
Strømart
Svejsemetode
Elektrode
4000
156:1
156:1
(74:1)
4000
X -- 1
B -- 7
Stilling op
Stilling 1
Jævnstrøm
Pulverlysbue-svejsning
Bånd
0,5x30 -- 100mm
X -- 1
B -- 7
Stilling ned
Stilling 1
Jævnstrøm
Pulverlysbue--svejsning
Dobbelt elektrode
2x1,2 -- 3,0mm
INDSTILLINGSVEJLEDNING FOR PEG1 OCH A6 VEC
4000
156:1
X -- 1
B -- 7
Stilling op
Stilling 2
Jævnstrøm
Lysbuemejsling
Kulelektrode
8,0 -- 12,7mm
MÅTTSKISS - MÅLSKISSE - MITTAPIIRUSTUS - MÅLSKITSE
Heavy duty
dfa3m11a
-- 49 --
MÅTTSKISS - MÅLSKISSE - MITTAPIIRUSTUS - MÅLSKITSE
Light duty
dfa3m11a
-- 50 --
SCHEMA - SKJEMA - JOHDOTUSKAAVIO - SKEMA
Benämning
Benevnelse
Nimitys
Benævnelse
01
Svetsströmkälla (DC)
Sveistrømkilde (DC)
Hitsausvirtalähde (DC) Svejsestrømkilde
(DC)
02
Manöverlåda
Bryterskap
Ohjausrasia
Manøvrekasse
03
Motor med växel
Motor med gir
Moottori vaihteistoineen
Motor med gear
04
Riktrulleverk
Retteverk
Oikaisulaite
Rettevalseværk
05
Kontaktdon
Kontakt
Liitin
Kontakt
06
Kontaktrör
Kontaktrør
Kosketusputki
Kontaktrør
07
Svetskabel
Sveisekabel
Hitsauskaapeli
Svejsekabel
08
Manöverkabel
Styrekabel
Ohjauskaapeli
Manøvrekabel
09
Ledning
Ledning
Kaapeli
Ledning
10
Svetsströmkälla (AC)
Sveisestrømkilde (AC) Hitsausvirtalähde (AC)
dfa3e11a
-- 51 --
Svejsestrømkilde
(AC)
SLITDELAR - SLITEDELER - KULUTUSOSAT - SLIDDELE
D (mm)
A
2185 102--81
1,6
1/16”
2185 102--82
2,0
5/64”
2185 102--83
2,5
3/32”
2185 102--86
4,0
5/32”
2185 102--87
5,0
3/16”
2185 102--88
6,0
1/4”
2185 102--89
7,0
2185 102--90
8,0
5/16”
2185 102--91
9,52
3/18”
2185 102--97
12,7
1/2”
2185 102--98
3--3,2
1/8”
D (mm)
A
2185 224--80
2,5
3/32”
2185 224--81
3--3,2
1/8”
2185 224--82
4,0
5/32”
2185 224--83
5,0
3/16”
2185 224--84
2,0
5/64”
2185 224--85
6,0
1/4”
2185 224--86
1,2
0,045”
2185 224--87
1,0
0,04”
2185 224--88
1,6
1/16”
dfa3s11a
-- 52 --
SLITDELAR - SLITEDELER - KULUTUSOSAT - SLIDDELE
D (mm)
146 024--880
0,8--1,6
146 024--881
2,0--4,0
146 024--882
5,0--7,0
D (mm)
146 025--880
0,8--1,6
146 025--881
2,0--4,0
146 025--882
5,0--7,0
dfa3s11a
-- 53 --
SLITDELAR - SLITEDELER - KULUTUSOSAT - SLIDDELE
D (mm)
A
154 623--001
6,0
63
154 623--002
5,0
53
154 623--003
4,0
43
154 623--004
3,2
35
154 623--005
3,0
33
154 623--006
2,5
28
154 623--007
2,0
23
154 623--008
1,6
18
D (mm)
A
153 501--001
0,6
8
153 501--002
0,8
10
153 501--003
0,9
11
153 501--004
1,0
12
153 501--005
1,2
15
153 501--006
153 501--007
17
1,6
153 501--008
19
21
153 501--009
2,0
24
153 501--010
2,4
28
dfa3s11a
-- 54 --
SLITDELAR - SLITEDELER - KULUTUSOSAT - SLIDDELE
D (mm)
A
2659 028--80
2,5--3,0
2,5--3,0
2659 028--81
2,0
2,0
2659 028--82
1,6
1,6
2659 028--83
4,0
4,0
D (mm)
A
2659 008--80
3,0
3,0
2659 008--81
3,2
3,2
2659 008--82
4,0
4,0
2659 008--83
5,0
5,0
2659 008--84
6,0
6,0
2659 008--85
7,0
7,0
dfa3s11a
-- 55 --
SLITDELAR - SLITEDELER - KULUTUSOSAT - SLIDDELE
2129 011 - 01
146 253 - 001
dfa3s11a
-- 56 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB Australia Pty Ltd
Ermington
Tel: +61 2 9647 1232
Fax: +61 2 9748 1685
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.net
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 333 43 33
Fax: +55 31 361 31 51
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
Fax +46 584 123 08
www.esab.net
020219
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising