ESAB | LTR 160 | Instruction manual | ESAB LTR 160 Brugermanual

ESAB LTR 160 Brugermanual
Aristotig 160 S
LTR 160
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
456 862 -- 001
97--01--29
Manual d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid from Serial NO 704 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
NORSK
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
3.1 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
4 INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
26
5.1 LIFTARC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
6 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
28
TOCn
-- 21 --
NO
1
DIREKTIV
FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, forsikrer på eget ansvar at
sveisestrømkilde LTR 160 fra serienummer 704 er i samsvar med standard EN
60974--1 i overensstemmelse med bestemmelsene i direktiv 73/23/EØF med tillegg
93/68/EØF
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--01--20
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81176
Fax: + 46 584 12336
SIKKERHET
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppe. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØJ -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
bt14d12n
-- 22 --
NO
3
INNLEDNING
OBS! All garantiplikt fra leverandøren faller bort hvis kunden selv, i løpet av
garantitiden, gjør inngrep i maskinen for å reparere eventuelle feil.
Aristotig 160 S er en likeretter basert på omformerteknikken beregnet for TIG--sveising
og sveising med belagte elektroder.
Maskinen har også betegnelsen TR 160.
Omformerteknikken bidrar til lavt energiforbruk, lav vekt og små dimensjoner. Avansert
elektronikk gir bl.a. hurtig regulering og sveiseegenskaper i toppklasse.
Aristotig 160 S leveres i to utførelser, en med sentral tilkopling og en med OKC-- tilkopling for TIG--brenner.
Aristotig 160 S leveres komplett med 5 meter nettkabel, 5 meter returlederkabel,
1 stk kabelkopling, gasslange og slangeklemmer.
Til maskinen med sentral tilkopling følger det også med en vernebøyle for å beskytte
tilkoplingene mot slag.
Som tilbehør leveres en håndtaksbøyle for montering på maskinen til å vikle opp kabler
på, og også for å beskytte kontrollpanelet.
Det finnes også to forskjellige vogner for transport med gassflaske.
bt14d12n
-- 23 --
NO
3.1
TEKNISKE DATA
Tillatt belastning ved
20 % intermittens, MMA
35 % intermittens, TIG
60 % intermittens
100 % intermittens
160 A/26 V
160 A/16 V
110 A/24 V
80 A/23 V
Justeringsområde, TIG
Justeringsområde, MMA
3--160 A
3--160 A
Slope up, justerbar på kretskortet
Slope down
0--5 s
0,1--10 s
Gassens forstrømningstid, justerbar på kretskortet
Gassens etterstrømningstid
0--5 s
5--20 s
Tomgangsspenning
Tomgangseffekt
Aktiv effekt, P,
ved maks. strøm MMA
Tilsynelatende effekt, S,
ved maks. strøm MMA
64--78 V
30 W
Effektfaktor, ved maks. strøm MMA
Nytteeffekt, ved maks. strøm MMA
Sikring, treg
Nettkabel, tverrsnitt
Dimensjon lxbxh
Vekt
0,69
0,75
16 A
3x2,5 mm2
515x285x415 mm
23 kg
Brukerklasse
Beskyttelsesklasse
IP 23
4,8 kW
6,9 kVa
Sveisestrømkilderna oppfyller standarden IEC 974-- 1
Tverrsnittet for nettkabler er i overensstemmelse med svenske forskrifter.
Symbolet
innebærer at strømkilden er konstruert for bruk i utrymme med forhøjd
elektrisk fare.
IP--koden angir kapslingsklasse, dvs. graden av vern mot inntrenging av faste stoffer
og vann.
Maskiner merket IP 23 er konstruert for bruk innendørs og utendørs.
bt14d12n
-- 24 --
NO
4
INSTALLERING
ADVARSEL
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet
forårsake radiostøy. Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
Nettspenning
Nettfrekvens
Sikring, treg
Nettkabel, tverrsnitt
Sveisekabel, tverrsnitt
230 V ¦10 %, 1--fas
50--60 Hz
16 A*)
3x2,5 mm2
25 mm2
*) Ved sveising med maks. 100 A er det tilstrekkelig med en 10 A treg sikring.
*) Med 16 A treg sikring, maks 150 A 20 % intermittens ved MMA--sveising.
Aristotig 160 S har nettspenningskompensering, noe som innebærer at ¦10 %
variasjon i nettspenningen bare medfører ¦0,2 % variasjon i sveisespenningen.
For å redusere spenningsfallet ved bruk av lang nettkabel kan det være passende å
velge en kabel med større tverrsnitt.
1.
2.
3.
4.
Plasser utstyret på egnet sted og kontroller at likeretteren ikke er tildekket eller
plassert slik at det hindrer kjøling.
Kontroller at maskinen koples til riktig nettspenning.
Jording må bare skje i overensstemmelse med gjeldende forskrifter.
Kopl til dekkgass.
Kopl TIG--pistol og returledning eller koplinger for MMA--sveising.
Maskinen er nå klar for sveising.
bt14d12n
-- 25 --
NO
5
DRIFT
9
4
6
7
32
1
5
10
14
13
11
15
8
12
1
Nettstrømbryter på/av
8
Tilkopling av fjernenhet
2
Gul varsellampe
9
Støvfilter
3
Hvit varsellampe
10
Gassnippel (tilkopling av gassflaske)
4
Slope--down tid
11
Tilkopling av TIG--brenner
5
Lift--Arc/HF--enhet/MMA
12
Tilkopling av returledning ved TIG--sveising
6
Strøminnstilling
13
2/4--takt
7
Gassetterstrømning
14
Fjernenhetsomkopler
12 og 15 blir benytted for tilkopling av sveise-- og returledning ved MMA -- sveising
S
Via uttaket for fjernenhet på maskinen kan strømmen fjernjusteres for både TIG
og MMA.
S
Omkopling til fjernenhet--stilling gjøres med omkopleren.
S
Med fjernenhet PHA5 kan man pulsere strømmen i TIG--stilling.
Når nettstrømbryteren er slått på, lyser den hvite varsellampen på fronten.
For at du skal slippe å tenke på faren for overbelastning, er det innebygd en termosikring som løser ut hvis temperaturen blir for høy.
Når dette skjer blir sveisestrømmen brutt og den gule varsellampen blir tent.. Når
temperaturen synker, tilbakestilles termosikringen automatisk.
bt14d12n
-- 26 --
NO
Läge
= HF--enhet till.
Når brennerbryteren trykkes inn. strømmer gassen. HF--enheten slås på og danner
en gnist mellom elektrode og sveisemateriale, gassen ioniseres og en
lysbue oppstår. Når lysbuen har stabilisert seg, koples HF--enheten automatisk ut.
Läge
= MMA.
I denne stillingen er maskinen forberedt for sveising med belagte elektroder. HF--enheten og Lift--Arc er koplet ut, og Hot--startenheten er nå aktivert for å gi høyere
strøm ved start.
Läge
2/4--takt
2--takt betyr at lysbuen tennes når pistolavtrykkeren trykkes inn, og slokkes når
avtrykkeren. slippes opp.
4--takt betyr at pistolavtrykkeren ikke trenger holdes inntrykt under sveisingen. Man
trykker inn avtrykkeren og slipper den for å starte lysbuen. Buen slokkes ved at
avtrykkeren trykkes inn og slippes opp igjen.
5.1
Läge
LIFTARC
= Lift-- Arc.
Dette betyr at man plasserer brennerens elektrode på det stedet der sveisestarten
ønskes, trykker inn pistolavtrykkeren og løfter brenneren. Dermed
dannes en lysbue.
Ved den innebygde slope--up--funksjonen stiger nå strømmen til den innstilte verdien. Når man vil slutte sveisingen slippes kontakten, og strømmen reguleres sakte
ned i samsvar med den innstilte slope--down--tiden.
Plasser pistolens elektrode
mot arbeidsstykket.
Trykk inn pistolavtrykkeren.
Hold pistolen litt skrå, løft,
og det dannes en lysbue.
Ved avslutning--slipp
pistolavtrykkeren.
bt14d12n
-- 27 --
NO
6
VEDLIKEHOLD
Aristotig 160 S trenger normalt ikke
vedlikehold. Vanligvis er det nok å
blåse den ren med trykkluft én gang
i året, og rengjøre støvfilteret regelmessig.
Hvis den er plassert i støvete miljø,
bør renblåsing og filterrengjøring
skje oftere.
Demontering av filter.
7
bt07d109
BESTILLING AV RESERVEDELER
Servicemanual og reservedelsfortegnelse bestilles hos nærmeste ESAB repræsentant. Se sidste side i denne publikation.
Ved bestilling skal anføres maskintype, maskinnummer samt betegnelse og reservedelsnummer ifølge reservedelsfortegnelsen. Det letter ekspeditionen og sikrer korrekt levering.
8
TILBEHØR
Bestillingsnummer
Vogn for 5 l gassflaske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vogn for 10--50 l gassflaske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskyttelsesbøyle for tilkoplingskontakten . . . . . . . . . .
Bærebøyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Returledning, 25 mm2 (oppgi lengde ved bestilling) . .
Klemme for returledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotjustering FS002, inkl. kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sveiseledning, 5 meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Returledning, 5 meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
468 530--880
456 804--880
468 311--001
468 305--880
2626 136--01
367 558--880
349 090--886
468 539--880
468 539--881
TIG-- brenner:
HW17R, 4 meter med sentraltilkopling . . . . . . . . . . 588 000--724
HW17R, 4 meter med OKC--tilkopling . . . . . . . . . . . 588--000--722
Opplysninger om andre TIG--pistoler og fjernstyringsenheter finnes i egne brosjyrer.
Følgende fjernstyringsenheter kan tilkoples:
PHA1,PHA2,PHA5,PHB1,PHB2,PHC2 och FS002.
bt14d12n
-- 28 --
NO
Vogn för 10--50 l gassflaske
Vogn för 5 l gassflaske
Beskyttelsebøyle
bt07t003
Bærebøyle
bt07t004
bt14d12n
-- 29 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising