ESAB | PEG1 | Instruction manual | ESAB PEG1 Používateľská príručka

ESAB PEG1 Používateľská príručka
PEG1
Caja de mandos
Centralina di controllo
Unidade de Controlo
Control unit
Êéâþôéï ÷åéñéóìïý
Manual del operador
Manuale per l’operatore
Manual para o operador
Operating manual
Ïäçãßåò ×åéñéóìïý
443 392 --003
9606
Valid from Machine no 452 XXX--XXXX
SEGURIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPCIÓN TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPERACIÓN (Estándar y Columna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPERACIÓN (ARISTO 500) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN PARA LAS PEG,
A6 VEC Y A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3
9
13
14
15
19
SICUREZZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIZIONE TECNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USO (Standard e Braccio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USO (ARISTO 500) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RICERCA GUASTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DI PEG1,
A6 VEC E A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
SEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIÇÃO TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPERAÇÃO (Equipamento standard e de montante e braço) . . . . .
OPERAÇÃO (ARISTO 500) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIAGNÓSTICO DE ANOMALIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO PARA PEG1, A6 VEC E A2 . . . . . . . . .
40
41
47
51
52
53
57
SAFETY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPERATION (Standard and column and boom) . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPERATION (ARISTO 500) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONNECTION INSTRUCTIONS FOR PEG1, A6 VEC AND A2 . . . .
59
60
65
69
70
71
74
ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÔÅ×ÍÉÊÇ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ (ÓôÜíôáñô êáé Ãåñáíüò) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ (ARISTO 500) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ PEG1 ÊÁÉ, A6 VEC ÊÁÈÙÓ ÊÁÉ A2 . . . . . . . .
76
77
83
87
88
89
93
ESQUEMA - SCHEMA - ESQUEMA - DIAGRAM - Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . .
94
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Rights reserved to alter specifications without notice.
∆ιατηρεßται το δικαßωmα τροποποßησηj προδιαγραφþν Χωρßj προειδοποßηση.
21
22
28
32
33
34
ÐÑÏÓÏ×Ç
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ
ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÓÁÓ Ç ÓÅ ÁËËÏÕÓ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ
ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÑÃÁÆÅÓÔÅ ÌÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÁÊÏËÏÕÈÅÉÔÅ ÔÉÓ
ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÏÕ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÏÍ ÅÑÃÏÄÏÔÇ ÓÁÓ ÊÁÉ
ÏÉ ÏÐÏÉÅÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÔÏÕ
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ ć Ìðïñåß íá åíáé èáíáôçöüñï.
S
ÅãêáôáôóôÞóôå êáé ãåéþóôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá
áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå åíåñãÜ çëåêôñéêÜ êáëþäéá Þ çëåêôñüäéá ìå áêÜëõðôç
åðéäåñìßäá Þ õãñü ðñïïôáôåõôéêü åîïðëéóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÊÁÐÍÏÉ ÊÁÉ ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ć Ìðïñåß íá âëÜøïõí ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò
êáé áåñßùí, ôüóï óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ ć Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá
ðñïêáëÝóåé åãêáýìáôá óôï äÝñìá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êñÜíïò ìå ößëôñï êáé
öïñÜôå ðñïóôáôåõôéêü ñïõ÷éóìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá ðáñáâÜí Þ ðñïóôáôåõôéêÝò
ðïäéÝò.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Âåâáéùèåßôå, ðñéí
áñ÷ßóåôå ôçí åñãáóßá, üôé äåí õðÜñ÷ïõí ãýñù óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ ć Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï
ðñïóôáóßáò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÂËÁÂÇÓ
S
ÆçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÌÁÈÅÔÅ ÊÁËÁ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ
ÐÑÉÍ ÔÇÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÑÉÔÁ ÐÑÏÓÙÐÁ !
mmvarnya
-- 75 --
ÁÓÖÁËÅÉÁ
ÁÓÖÁËÅÉÁ
Ï ÷åéñéóôÞò åíüò áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ ÅÓÁ Ý÷åé êáé ôçí ôåëéêÞ åõèýíç ãéá ôá ìÝôñá
áóöÜëåéáò ðñïóþðùí, ðïõ åñãÜæïíôáé ìå ôï óýóôçìá Þ óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ.
Ôï ðåñéå÷üìåíï áõôþí ôùí óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí
êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí, ðïõ éó÷ýïõí óôïí ôüðï åñãáóßáò.
ÊÜèå ÷åéñéóìüò ðñÝðåé íá ãßíåôáé, óýìöùíá ìå ôéò äïóìÝíåò ïäçãßåò êáé áðü
ðñïóùðéêü, êáëÜ êáôáôïðéóìÝíï óôç ëåéôïõñãßá ôïõ áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ.
Åíáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò, ðïõ ïöåßëåôáé óå ëáíèáóìÝíç åíÝñãåéá Þ óå
ëáíèáóìÝíç åíåñãïðïßçóç åðéìÝñïõò ëåéôïõñãßáò, ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ìéá áíþìáëç
êáôÜóôáóç, ç ïðïßá ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé æçìßåò êáé óôï ÷åéñéóôÞ êáé óôï ìç÷áíïëïãéêü
åîïðëéóìü.
1.
¼ëï ôï ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí áõôüìáôï óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá
ãíùñßæåé êáëÜ:
S
S
S
S
2.
ôï ÷åéñéóìü ôïõ
ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ
ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç
ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò
Ãéá ôï ëüãï áõôü êÜèå äéáêüðôçò ñåýìáôïò, êïõìðß Þ ðïôåíóéüìåôñï åßíáé
åöïäéáóìÝíï ìå Ýíäåéîç Þ ðéíáêßäá êåéìÝíïõ, ç ïðïßá áíáöÝñåé ôï åßäïò ôçò åñãáóßáò
ðïõ åíåñãïðïéÞèçêå Þ ôçò óýíäåóçò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå.
Ï ÷åéñéóôÞò íá öñïíôßæåé íá äéáðéóôþíåé üôé
S
S
3.
Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé:
S
S
4.
íá åßíáé åëåýèåñïò áðü ôåìÜ÷éá ìç÷áíçìÜôùí, åñãáëåßá Þ áëëï áðïèåìÝíï õëéêü,
ðïõ ìðïñåß íá åìðïäßóåé ôéò ìåôáêéíÞóåéò ôïõ ÷åéñéóôÞ ìåóá óôï ÷þñï åñãáóßáò.
íá Ý÷åé ôÝôïéá äéÜôáîç êáé êáôáíïìÞ þóôå ç áðáßôçóç åëåýèñïõ äéÜäñïìïõ
ðñïò ôï äéáêüðôç êéíäýíïõ íá åîáóöáëßæåôáé áíåìðüäéóôá.
Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.
S
S
5.
ðñéí âÜëåé óå ëåéôïõñãßá ôïí áõôüìáôï óõãêïëëçôÞ êáíåßò Üó÷åôïò äåí
âñßóêåôáé óôï ÷þñï ëåéôïõñãßáò ôïõ.
êáíÝíá ðñüóùðï äåí âñßóêåôáé óå ëÜèïò èÝóç, êáèþò ìðáßíåé óå êßíçóç ôï
âáãüíé Þ ï ìåôáöïñÝáò.
×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí ðñïóùðéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü ðïõ
áðáéôåßôáé, ð÷. ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ
ãÜíôéá.
öñïíôßóôå íá ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá ðïõ ìðïñåß íá óêáëþóïõí, ð÷.
æþíåò, êáäÝíåò ÷åñéïý, âñá÷éüëéá.
Ôá çëåêôñïöüñá ôìÞìáôá åßíáé êáíïíéêÜ ðñïóôáôåõìÝíá áðü åðáöÞ
S
S
ÅëÝãîôå üôé ïé ãåéþóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.
ÅðåìâÜóåéò óå çëåêôñéêÝò ìïíÜäåò åðéôñÝðåôáé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü áñìüäéï
ðñïóùðéêü.
S
Ï áðáñáßôçôïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá âñßóêåôáé óå
ìÝñïò åýêïëï, ãíùóôü óå üëïõò êáé óå îåêÜèáñá óçìåéùìÝíç èÝóç.
S
Äåí åðéôñÝðåôáé ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ, üôáí
âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
df00f1ya
-- 76 --
ÔÅ×ÍÉÊÇ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
ÔÅ×ÍÉÊÇ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
Ôï êéâþôéï ÷åéñéóìïý PEG1 ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ñýèìéóç êáé Ýëåã÷ï ôùí äåäïìÝíùí
óõãêüëëçóçò óôá óôÜíôáñô áõôüìáôá óõãêïëëçôéêÜ ìç÷áíÞìáôá Á2, Á6 êáé
ãåñáíïýò óõãêüëëçóçò. ×ñçóéìïðïéåßôáé óå áõôüìáôç óõãêüëëçóç êáé
ìç÷áíïðïéçìÝíç óõãêüëëçóç, ôüóï óå ìÝèïäï UP üóï êáé óå MIG/MAG ìå óõíås Þ
åíáëëáóóüìåíï ñåýìá.
Ï ðáñáêÜôù ðßíáêáò äåß÷íåé ôïõò áñéèìïýò ðáñáããåëßáò äéáöüñùí âáóéêþí
ðáñáëëáãþí, ðïõ äéáèÝôïíôáé êáé ôá áõôüìáôá óõãêïëëçôéêÜ ìå ôá ïðïßá
ôáéñéÜæïõí.
Áñéè. ðáñáãã
Êéâþôéï ÷åéñéóìïý PEG1
333 001ć
884
Êéâþôéï ÷åéñéóìïý ãéá Á2S Mini Master (Á2 SFD, Á2 SGD)
333 001ć
885
Êéâþôéï ÷åéñéóìïý ãéá Á2S Mini Master êáé CaBć
óýóôçìá åëÝã÷ïõ
333 001ć
891
Êéâþôéï ÷åéñéóìïý ãéá Á2 Multitrac (Á2 TFD, Á2 TGD)
333 001ć
892
Êéâþôéï ÷åéñéóìïý ãéá Á2S Mini Master êáé CaBć
óýóôçìá åëÝã÷ïõ
333 001ć
893
Êéâþôéï ÷åéñéóìïý ãéá Á2 BFD/BGD
333 001ć
894
Êéâþôéï ÷åéñéóìïý ãéá Á2 Mini Master ć
ARISTO
333 001ć
895
Êéâþôéï ÷åéñéóìïý ãéá Á2 Multitrac ć
ARISTO
333 001ć
896
Êéâþôéï ÷åéñéóìïý ãéá Á2 MKR RCC
333 001ć
901
Êéâþôéï ÷åéñéóìïý ãéá Á6S Arc Master(Á6 SFD) êáé Á6S G Master (Á6 SGD)
333 001ć
903
Êéâþôéï ÷åéñéóìïý ãéá Á6S Arc Master ìå CaBć
óýóôçìá åëÝã÷ïõ
333 001ć
905
Êéâþôéï ÷åéñéóìïý ãéá Á6S Arc Master ć
AC êáé Á6S Tandem Master
333 001ć
906
Êéâþôéï ÷åéñéóìïý ãéá Á6S Arc Master RCC
333 001ć
910
Êéâþôéï ÷åéñéóìïý ãéá Á6 Mastertrac (Á6 TFD, Á6 TGD)
333 001ć
912
Êéâþôéï ÷åéñéóìïý ãéá Á6 Master (Á6 BFD, Á6 BGD)
333 001ć
913
Êéâþôéï ÷åéñéóìïý ãéá Á6S Arc Master ìå CaBć
óýóôçìá åëÝã÷ïõ
333 001ć
914
Êéâþôéï ÷åéñéóìïý ãéá Á6 MKR AC RCC
333 001ć
915
Êéâþôéï ÷åéñéóìïý ãéá Á6 MKR RCC
Ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá:
Êéâþôéï ÷åéñéóìïý PEG1
ÔÜóç óýíäåóçò áðü ôçí ESAB: ðçãÝò åíÝñãåéáò áõôüìáôåò, çìéáõôüìáôåò Þ
åîùôåñéêÝò
ÅíÝñãåéá óýíäåóçò
42 V, 50ć
60 ÇÆ
530 VÁ
ÅîùôåñéêÞ ôÜóç ïðëéóìïý (ñõèìßóéìç)
ÅîùôåñéêÞ ôÜóç ðåäßïõ êõêëþìáôïò (åðáíáóõíäÝóéìï)
Éó÷ýò åîüäïõ (áíÜ ìïíÜäá ïðëéóìïý) åíåñãüò ôéìÞ
Éó÷ýò åîüäïõ (áíÜ ìïíÜäá ïðëéóìïý) ìÝóç ôéìÞ
0ć
42 V DC
36/60 V DC
160 VÁ
155 W
Ëåéôïõñãßá åðáöÞò ãéá åðáöÝá ñåýìáôïò
Ëåéôïõñãßá åðáöÞò ãéá (åîùôåñéêÞ ÷ñÞóç) âáëâßäá áåñßïõ
Ëåéôïõñãßá åðáöÞò ãéá (ãáëâáíéêÜ ÷ùñéóìÝíï) ôçëå÷åéñéóôÞñéï
7,5 Á
7,5 Á
2Á
Êáôçãïñßá ðñïóôáóßáò
(ÓõóêåõÞ ìå ÷áñáêôçñéóìü ÉÑ23 ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óå êëåéóôü êáé
áíïéêôü ÷þñï)
IP23
Ìá÷ èåñìïêñáóßá ðåñéâÜëëïíôïò
ÂÜñïò
ÐëÜôïò
ÂÜèïò
¾øïò
dga7d1ya
45°C
5,5 kg
175 mm
255 mm
210 mm
-- 77 --
ÔÅ×ÍÉÊÇ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
Ôá êéâþôéá ÷åéñéóìïý PEG1 äéáèÝôïõí ôá åîÞò üñãáíá åëÝã÷ïõ óôï
åìðñüóèéï ìÝñïò:
Á01
Á02
Á03
Á04
Á05
Á06
Ðïôåóéüìåôñï
ãéá ñýèìéóç ôïõ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò
Äéáêüðôçò ñåýìáôïò
ãéá ÷åéñïêßíçôç ñýèìéóç çëåêôñïäßïõ
Ðïôåíóéüìåôñï
ãéá ñýèìéóç ôçò ôÜóçò óõãêüëëçóçò
Äéáêüðôçò ñåýìáôïò
ãéá áýîçóç (+) Þ ìåßùóç (ć
) ôÜóçò óõãêüëëçóçò ìÝóù ôïõ
ìç÷áíïêéíïýìåíïõ ðïôåíóéüìåôñïõ óôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò.
Ðñïñýèìéóç ôÜóçò óõãêüëëçóçò ìå äéáêüðôç Á07 äåí åßíáé äõíáôÞ êáôÜ
ôïí ôñüðï ðïõ ðåñéãñÜöåôáé óôç óåë. 79, óçìåßï 3 (“Ðñïñýèìéóç“)
Ðïôåíóéüìåôñï
ãéá ñýèìéóç ôá÷ýôçôáò ìåôáêßíçóçò.
Äéáêüðôçò ñåýìáôïò
ãéá åðéëïãÞ áõôüìáôçò, áðü åëåýèåñï óçìåßï Þ ÷åéñïêßíçôçò åêêßíçóçò
êáé åðéëïãÞ äéåýèõíóç ìåôáêßíçóçò.
S
ÈÝóç 1 (áõôüìáôç åêêßíçóç) ć
ç ìåôáêßíçóç áñ÷ßæåé ìåôÜ ôï Üíáììá
ôïõ ôüîïõ.
S
ÈÝóç 2 (áðü åëåýèåñï óçìåßï) ć
ç ìåôáêßíçóç áñ÷ßæåé óõã÷ñüíùò ìå
ôçí ôñïöïäüôçóç ôïõ çëåêôñüäéïõ.
S
ÈÝóç 3 (÷åéñïêßíçôç åêêßíçóç) ć
ç ìåôáêßíçóç áñ÷ßæåé áìÝóùò ÷ùñßò
ôñïöïäüôçóç çëåêôñïäßïõ.
dga7d03a
dga7d1ya
-- 78 --
ÔÅ×ÍÉÊÇ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
Á07
Äéáêüðôçò ñåýìáôïò
ãéá ðñïñýèìéóç, âë. ïäçãßá óýíäåóçò óôç óåë. 93.
1. ÈÝóç 1 ć “Áíáôñïöïäüôçóç ôÜóçò“ “Voltage feedback“
ÓõíÞèùò óå óõãêüëëçóç MIG/MAG êáé UPć
óõãêüëëçóç êáé
óõãêüëëçóç ëåðôïý áëïõìéíßïõ.
Óå ôÜóç óõãêüëëçóçò êÜôù áðü 26 V ëåéôïõñãåß ï
çëåêôñïäéïêéíçôÞñáò ìå óôáèåñÝò óôñïöÝò ðïõ ñõèìßæïíôáé ìå ôï
ðïôåíóéüìåôñï Á 03. ÊáôÜëëçëç ãéá óõãêüëëçóç áëïõìéíßïõ.
Óå ôÜóç óõãêüëëçóçò ðÜíù áðü 26 V ïé óôñïöÝò ôïõ
çëåêôñïäéïêéíçôÞñá ć
êáé êáôÜ óõíÝðåéá êáé ç ôÜóç ôïõ ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò ćðáñáêïëïõèïýí ôéò åíáëëáãÝò ôÜóçò ôïõ ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò. Äçë. óå áýîçóç ôçò ôÜóçò ôïõ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò
áõîÜíåé êáé ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò êáé áíôßóôñïöá.
2. ÈÝóç 2 ć “Áíáôñïöïäüôçóç ñåýìáôïò“ “Current feedback“
ÓõíÞèùò óå óõãêüëëçóç MIG/MAG êáé UPć
óõãêüëëçóç êáé
óõãêüëëçóç ÷ïíôñïý áëïõìéíßïõ.
Ç ôá÷ýôçôá ôïõ çëåêôñïäéïêéíçôÞñá åëÝã÷åôáé áðü ôï ñåýìá
óõãêüëëçóçò.
Ç ðñïñõèìéóìÝíç ôéìÞ ñåýìáôïò ñõèìßæåôáé ìå ôï ðïôåíóéüìåôñï Á01
(âë. èÝóç 3 áõôÞò ôçò óåëßäáò) êáé åîáñôÜôáé áðü ôç äéÜóôáóç
çëåêôñïäßïõ ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôå.
3. ÈÝóç 3 ć “Ðñïñýèìéóç“ “Presetting“
Ç ðñïñýèìéóç ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò, ôÜóçò óõãêüëëçóçò êáé
ôá÷ýôçôáò ìåôáêßíçóçò ãßíåôáé áðü ôï áíôßóôïé÷ï ðïôåíóéüìåôñï.
Á08
dga7d1ya
S
Ðñïñýèìéóç ôá÷ýôçôáò ìåôáêßíçóçò ìðïñåß íá ãßíåé ïðïôåäÞðïôå.
Ç ôá÷ýôçôá ìåôáêßíçóçò ñõèìßæåôáé ìå ôï ðïôåíóéüìåôñï “Speed“
Á05.
S
Ðñïñýèìéóç ôçò ôÜóçò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ãßíåé ìüíï óå
óõíäõáóìü ìå ðçãÞ ñåýìáôïò åîïðëéóìãíç ìå ìç÷áíéóìü
ðñïåðéëïãÞò (áñ.ðáñ. 365 580ć
880). Ç ôÜóç óõãêüëëçóçò
ñõèìßæåôáé ìå ôï ðïôåíóéüìåôñï V (Á03).
S
ÐñïñõèìéóìÝíï ñåýìá óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ëçöèåß êáôÜ ôç
äéÜñêåéá ôçò óõãêüëëçóçò ìå ôï äéáêüðôç óôç èÝóç 2.
á.ÖÝñôå ôï Á07 óôç èÝóç 3.
â.Ñõèìßóôå ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò ìå ôï ðïôåíóéüìåôñï Á (Á01).
ã.Ñõèìßóôå ôï Á07 óôç èÝóç 2 üôáí Ý÷ïõí ãßíåé üëåò ïé
ðñïñõèìßóåéò.
Êïõìðß (ìå êßôñéíç ëÜìðá)
ãéá îåêßíçìá ôçò óõãêüëëçóçò. Ç ëÜìðá äåß÷íåé üôé äéï÷åôåýåôáé ñåýìá.
Ôï êïõìðß ðñÝðåé íá åßíáé ðáôçìÝíï Ýùò üôïõ áíÜøåé ôï ôüîï äçë ñåýìá
óõãêüëëçóçò êõëÜåé óôï êýêëùìá.
-- 79 --
ÔÅ×ÍÉÊÇ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
Á09
ć
ć
ć
dga7d1ya
Êïõìðß (êüêêéíï)
ãéá óôáìÜôçìá ôçò óõãêüëëçóçò.
Ç áñéèìçôéêÞ ïèüíç “Á“
äåß÷íåé ôç ìÝóç ôéìÞ ôïõ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò óôï Á, áêñßâåéá 1,5%
óýíïëï óçìåßùí 3 (1000 óçìåéþóåéò + 3 øçößá, ôï áíþôåñï 1999 Á)
Ç áñéèìçôéêÞ ïèüíç “V“
äåß÷íåé åíåñãü ôéìÞ áðüäïóçò (ÔRUE RMS) ôçò ôÜóçò óõãêüëëçóçò óôï V,
áêñßâåéá 1,5%, 3 øçößá.
Ç áñéèìçôéêÞ ïèüíç “Speed cm/min“
äåß÷íåé ôç ìÝóç ôéìÞ ôçò ôá÷ýôçôáò ìåôáêßíçóçò óå cm/min, 3 øçößá.
-- 80 --
ÔÅ×ÍÉÊÇ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
Óôï ðßóù ôìÞìá ôïõ êéâþôéïõ ÷åéñéóìïý õðÜñ÷ïõí:
Á16
Á17
Á18
Á19
Á20
Á21
Á23
Á24
Á25
dga7d1ya
ÅðáöÞ (8 ðüëïé) “Control Cable“
ãéá óýíäåóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò ìå ôçí ôÜóç
÷åéñéóìïý 42 V.
ÅðáöÞ (2 ðüëïé) “Gas/Flux Valve“
ãéá óýíäåóç âáëâßäáò áåñßïõ Þ
âáëâßäáò óêüíçò óõãêüëëçóçò.
ÅðáöÞ (2 ðüëïé) “Pilot Lamp“
ãéá óýíäåóç ðñïâïëÝá
(6 V max 1 Á)
ÅðáöÞ (5 ðüëïé) “Elektrod Motor“
ãéá óýíäåóç çëåêôñïäéïêéíçôÞñá.
S
Á + óôïí ïðëéóìü ôïõ êéíçôÞñá
S
 0 óôïí ïðëéóìü ôïõ êéíçôÞñá
S
C + óôï ðåäßï ôïõ êéíçôÞñá
S
D 0 óôï ðåäßï ôïõ êéíçôÞñá
S
Å åöåäñéêÞ
aga7d002
ÅðáöÞ (5 ðüëïé) “Travel Motor“
ãéá óýíäåóç êéíçôÞñá
ìåôáêßíçóçò.
S
Á + óôïí ïðëéóìü ôïõ êéíçôÞñá
S
 0 óôïí ïðëéóìü ôïõ êéíçôÞñá
S
C + óôï ðåäßï ôïõ êéíçôÞñá
S
D 0 óôï ðåäßï ôïõ êéíçôÞñá
S
Å åöåäñéêÞ
Êáëþäéï
ãéá íá óõíäÝóåôå äéáêëÜäùóç
ìÝôñçóçò 800 Á / 60 mV Þ
1500 Á / 6 mV.
ÁóöÜëåéá (10 Á ôá÷åßá) ãéá ôÜóç óýíäåóçò 42 V.
d412094s
Ðïôåíóéüìåôñï “Back ć
burn Time“ ãéá ñýèìéóç ôïõ óõìðëçñùìáôéêïý
÷ñüíïõ êáýóçò áðü 0,1ć
1,2 sek. Ôñåéò êëåéóìÝíåò õðïäï÷Ýò ãéá ðÝñáóìá
êáëùäßùí (1, 2 êáé 3).
ÅðáöÞ
ãéá óýíäåóç äéáêüðôç êéíäýíïõ êáé ëåéôïõñãéþí ôçëå÷åéñéóìïý (óå
ãåñáíü)
-- 81 --
ÔÅ×ÍÉÊÇ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
Óôï êéâþôéï ÷åéñéóìïý õðÜñ÷ïõí ïé åîÞò ìïíÜäåò:
Á
ć
D, Å
ÁêñïäÝêôçò
ãéá óýíäåóç åîùôåñéêÞò ôÜóçò
ÊÜñôá êõêëþìáôïò
åßíáé ôïðïèåôçìÝíç óôï åóùôåñéêü ôïõ ìðñïóôéíïý ôåìá÷ßïõ.
ÊÜñôåò ñõèìéóôÞ (2 ôåì. ðáíïìïéüôõðåò êÜñôåò êõêëþìáôïò) ãéá
çëåêôñïäéïêéíçôÞñá (D) êáé êéíçôÞñá ìåôáêßíçóçò (Å).
S
ï ñõèìéóôÞò åßíáé åðáíáóõíäÝóéìïò ãéá äéÜöïñïõò ôýðïõò
êéíçôÞñùí (âë. ôï óçìåßï 3 óôç óåë. 84).
S
F
ï ñõèìéóôÞò åßíáé åöïäéáóìãíïò ìå 2 ëåéôïõñãßåò ïñßùí ñåýìáôïò.
Ç ðñþôç ìðáßíåé óå åíÝñãåéá áìÝóùò (óôéãìéáßá) ìüëéò ôï ñåýìá ôïõ
êéíçôÞñá õðåñâåß ôá 20 Á.
Ç äåýôåñç åßíáé åðéâñáäõìÝíç ÷ñïíéêÜ êáé áðü ôï åñãïóôÜóéï
ñõèìéóìÝíç óå 1,5 x ôï äéáâáèìéóìãíï ñåýìá êéíçôÞñá.
Êýêëùìá ìÝôñçóçò (êÜñôá êõêëþìáôïò)
G
ÊÜñôá áêïëïõèßáò (êÜñôá êõêëþìáôïò)
Ç
Ìïíáäá ôñïöïäüôçóçò, áðïôåëïýìåíç áðü:
Á1
Á5
ć
Á3
Á4
Á6
I
ÊÜñôá êõêëþìáôïò
Ìåôáó÷çìáôéóôÞ 42 V
ÁóöÜëåéåò ôÜóçò ôñïöïäüôçóçò
S 1,S 2 +/ć
15 V êáé ć
5 V (1Á âñáäåßá)
S3
+ 5V êáé ëÜìðá ðñïâïëãá (3,15 Á âñáäåßá)
Á2
ãéá ðñùôáñ÷éêÞ ôñïöïäüôçóç ìåôáó÷çìáôéóôÞ
(1Á âñáäåßá)
ÃÝöõñá äéüäïõ ìïíïöáóéêÞ
ÑõèìéóôÞò ôÜóçò
ÁêñïäÝêôçò ãéá óýíäåóç ôÜóçò 42 V.
ÐÑÏÓÏ×Ç! Ç ôÜóç óýíäåóçò åßíáé ãñáììÝíç óôï êéâþôéï.
ÈÝóåéò ãéá åöåäñéêÝò êÜñôåò
ðñïåôïéìáóìÝíåò óõíäÝóåéò óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò
óýíäåóçò.
aga7d007
dga7d1ya
-- 82 --
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
ÐÑÏÓÏ×Ç!
ÄéáâÜóôå ðñïóå÷ôéêÜ ÏËÁ ôá âéâëßá ïäçãéþí êáèþò êáé ôéò ðñïäéáãñáöÝò
áóöÜëåéáò ðñéí ëýóåôå ôç óõóêåõáóßá êáé áñ÷ßóåôå ôçí åãêáôÜóôáóçÞ!
ÐÑÏÓÏ×Ç! Öñïíôßóôå ç åãêáôÜóôáóç íá ãßíåé áðü áñìüäéï ðñïóùðéêü.
ÅëÝãîôå üôé ôï êéâþôéï ÷åéñéóìþí êáé åëÝã÷ïõ åßíáé óùóôÜ äéáóõíäåìÝíï êáé
ñõèìéóìÝíï ãéá ôç ÷ñÞóç ðïõ èá áêïëïõèÞóåé. ÅÜí ðñÜãìáôé åßíáé Ýôóé, ìðïñåßôå
íá ðáñáëåßøåôå ôá óçìåßá 1 ìÝ÷ñé êáé 5.
1. ÎåìïíôÜñéóìá êéâþôéïõ ÷åéñéóìþí PEG1, âë. ôç åéêüíá óôç óåëßäá ðáñáêÜôù.
S Îåâéäþóôå ôéò ôÝóóåñéò âßäåò ðïõ óõãêñáôïýí ôçí ðñüóïøç (1) óôç èÝóç
ôçò.
S Îåâéäþóôå ôçí êÜñôá åíäåßîåùí (2) áðü ôçí êÜñôá ìÝôñçóçò (3)
ìïéñÜæïíôáò ôçí 96ć
ðïëéêÞ åðáöÞ ôçò êÜñôáò (4).
S Åëåõèåñþóôå ôçí ðñüóïøç (1) áðü ôçí êÜñôá áêïëïõèßáò (5) ìïéñÜæïíôáò
ôçí åðáöÞ ôáéíßáò êáëùäßùí (6) êáé ôçí åðáöÞ (7) ôçò ìïíÜäáò
ôñïöïäüôçóçò (8).
S Îåâéäþóôå ôï ïðßóèéï ôìÞìá âãÜæïíôáò ðñþôá üëåò ôéò êÜñôåò
êõêëþìáôïò êáé êáôüðéí ôéò ôÝóóåñéò âßäåò ðïõ ôï óõãêñáôïýí óôç èÝóç
ôïõ.
S ÊáôÜ ôçí åðáíáóõíáñìïëüãçóç ôçò ðñüóïøçò öñïíôßóôå íá ìçí
ìáããþóïõí ðïõèåíÜ ôá åýêáìðôá ôìÞìáôá ôùí êáñôþí
êõêëþìáôïò.ÔïðïèåôÞóôå ðñþôá ôï áñéóôåñü ôìÞìá ôçò ðñüóïøçò êáé
êáôüðéí ëõãßóôå ôï ìÝóá óôç èÝóç ôçò.
aga7d008
dga7i1ya
-- 83 --
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
2. ÔÜóç óýíäåóçò 42 V.
3. ÅêëïãÞ êéíçôÞñá
ÅëÝãîôå üôé ç êÜñôá ñõèìéóôÞ D ôïõ çëåêôñïäéïêéíçôÞñá êáé ç êÜñôá Å ôïõ
êéíçôÞñá ìåôáêßíçóçò åßíáé óõíäåìãíåò óå óùóôü êéíçôÞñá êáé óýìöùíá ìå
ôïí ðßíáêá êáé ôçí åéêüíá áõôÞò ôçò óåëßäáò.
ÊÜñôåò ñõèìéóôÞ: áñéèìïß ðáñáããåëßáò Íï 341 859ć
880, ć
884, ć
886.
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Êáëþäéï x óôïí áêñïäÝêôç 1 ãéá Á6 VEC 8000 r/min, 4000 r/min,
Êáëþäéï x óôïí áêñïäÝêôç 1 ãéá Parvaluxmotor ãéá êßíçóç ìåôáêßíçóçò (MKR
ãåñáíü)
Êáëþäéï x óôïí áêñïäÝêôç 2 ãéá Á6 VEC 2000 r/min.
Êáëþäéï x óôïí áêñïäÝêôç 2 ãéá Á6 Mastertrac ãéá êßíçóç ìåôáêßíçóçò.
Êáëþäéï x óôïí áêñïäÝêôç 3 ãéá Á6 VEC 1000 r/min
Êáëþäéï x óôïí áêñïäÝêôç 4 ãéá Á2 Elektrolux ãéá êßíçóç çëåêôñïäßïõ
(UPć
óõãêüëëçóç).
Êáëþäéï x óôïí áêñïäÝêôç 5 ãéá Á2 Elektrolux ãéá êßíçóç ìåôáêßíçóçò.
Êáëþäéï x óôïí áêñïäÝêôç 5 ãéá êéíçôÞñá Dunker ãéá Multitrac
Êáëþäéï x óôïí áêñïäÝêôç 6 ãéá Á2 Elektrolux ãéá êßíçóç çëåêôñïäßïõ
(óõãêüëëçóç MIG/MAG)
Êáëþäéï  óôïí áêñïäÝêôç 7 ãéá Á6 VEC 4000, 2000, 1000 r/min
ãéá êßíçóç çëåêôñïäßïõ.
Êáëþäéï  óôïí áêñïäÝêôç 7 ãéá Parvaluxmotor ãéá êßíçóç ìåôáêßíçóçò (MKR
ãåñáíü)
Êáëþäéï  óôïí áêñïäÝêôç 8 ãéá üëïõò ôïõò Á2 êéíçôÞñåò.
Êáëþäéï  óôïí áêñïäÝêôç 8 ãéá êéíçôÞñá Dunker ãéá Multitrac.
Êáëþäéï  óôïí áêñïäÝêôç 8 ãéá Á6 VEC ãéá êßíçóç ìåôáêßíçóçò.
Êáëþäéï  óôïí áêñïäÝêôç 8 ãéá Mastertrac ãéá êßíçóç ìåôáêßíçóçò.
Êáëþäéï  óôïí áêñïäÝêôç 8 ãéá Á6 VEC 8000 r/min ãéá êßíçóç çëåêôñïäßïõ.
Êáëþäéï  óôïí áêñïäÝêôç 8 ãéá Á6 VBE (DK) ãéá êßíçóç ìåôáêßíçóçò.
Êáëþäéï  óôïí áêñïäÝêôç 9 ãéá åöåäñåßá.
aga7d001
ÂëÝðåôå åðßóçò êáé ôïí ðßíáêá ïäçãéþí óýíäåóçò óôç óåëßäá 93.
Óçì. Ç óçìåßùóç ð÷. Á6 VEC 8000 r/min ßó÷ýåé ãéá ðñáãìáôéêü áñéèìü óôñïöþí óå
42 V (ü÷é óå ìåôáâëçôÞ ïðëéóìïý)
dga7i1ya
-- 84 --
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
¼ôáí ôï êáëþäéï x óõíäÝåôáé óôïí áíôßóôïé÷ï êéíçôÞñá, äéáóõíäÝåôáé áõôüìáôá
êáé ç RIć
áíôéóôÜèìéóç êáé ïé ëåéôïõñãßåò ïñßïõ ñåýìáôïò ðïõ áíôéóôïé÷ïýí óôá
÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ ÷ñçóéìïðïéïýìåíïõ êéíçôÞñá.
4. Ñýèìéóç êÜñôá áêïëïõèßáò
S
Óôï êïíôü ðëáúíü ôçò êÜñôáò (ðñïò ôïí ðßíáêá ÷åéñéóìïý) õðÜñ÷åé ìéá
3ć
ðïëéêÞ ëùñßäá ðåñüíç ðïõ ðñÝðåé íá óõíäåèåß ìå âñüã÷ï ìå ìéá
2ć
ðïëéêÞ õðïäï÷Þ.
Ï êÜôù êáé ï ìåóáßïò áêñïäÝêôçò óå âñüã÷ï
ć
UPć
óõãêüëëçóç êáé óõãêüëëçóç MIG/MAG ìå óùëçíùôü óýñìá.
Ï ðÜíù êáé ìåóáßïò áêñïäÝêôçò óå âñüã÷ï
ć
¢ëëç óõãêüëëçóç MIG/MAG êáèþò êáé UPć
óõãêüëëçóç ìå TWIN arc.
dga7i1ya
-- 85 --
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
5. ÅîùôåñéêÝò óõóêåõÝò (É/Ï åðéëïãÝò)
Óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ êéâþôéïõ ÷åéñéóìþí âñßóêïíôáé ôñåéò âïõëùìÝíåò ôñýðåò
ãéá ôï ðÝñáóìá êáëùäßùí ìáñêáñéóìÝíùí ìå 1, 2 êáé 3 (âë. åéê. óåë. 81).
¼ôáí ÷ñçóéìïðïéåßôå êÜðïéá áð’ áõôÝò ôéò åéóüäïõò, áíôéêáèéóôÜôå ôï ðþìá
ìå ìïíùôéêü ðåñßâëçìá ôýðïõ Pr 15,2 ãéá ìüíùóç ôïõ åéóåñ÷üìåíïõ êáëùäßïõ.
Óå óýíäåóç ìå áêñïäÝêôç ôïõ êéâþôéïõ ÷åéñéóìþí Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá
åëÝã÷åôå ôç äéáäéêáóßá óõãêüëëçóçò áðü ôéò åîùôåñéêÝò óõóêåõÝò êëð.
Âë. ôç äéÜôáîç ôçò óåë. 95.
Ó÷åôéêÜ ìå ðáñáëëáãÝò ãåñáíþí âë. ôéò äéáôÜîåéò ôùí óåë. 99.
S Åîùôåñéêüò äéáêüðôçò êéíäýíïõ, âë. ôï åéêüíá 11 áõôÞò ôçò óåëßäáò.
S Äéáêüðôçò ïñßïõ ãéá êßíçóç ìåôáêßíçóçò (áñéóôåñÜ Þ äåîéÜ), âë. ôï åéêüíá
12 áõôÞò ôçò óåëßäáò.
S Åîùôåñéêü îåêßíçìá óõãêüëëçóçò.
S Åîùôåñéêü óôáìÜôçìá óõãêüëëçóçò.
S Ôçëå÷åéñéóìüò ÷åéñïêßíçôçò ìåôáêßíçóçò, âë. ôï åéêüíá 13 áõôÞò ôçò
óåëßäáò.
S ÃáëâáíéêÜ ÷ùñéóìÝíç ëåéôïõñãßá ñåëÝ ñåýìáôïò, âë. ôï åéêüíá 14 áõôÞò
ôçò óåëßäáò. Ëåéôïõñãßåò åðáöþí ðïõ êëåßíïõí üôáí áñ÷ßæåé íá êõëÜåé ôï
ñåýìá.
S Áíáãíþñéóç ôÜóçò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ìå ïäçãü êáëþäéï áðü ôï
ôåìÜ÷éï åñãáóßáò óôïí áêñïäÝêôç  9. ÊáíïíéêÜ áíáãíùñßæåôáé ç ôÜóçò
ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò áðü ôçí åßóïäï äéáêëÜäùóçò êáé åðáöÞ Á16
áêñïäÝêôç G.
aga7d005
dga7i1ya
-- 86 --
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ (ÓôÜíôáñô êáé Ãåñáíüò)
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ (ÓôÜíôáñô êáé Ãåñáíüò)
1. ÂÜëôå ôïí áõôüìáôï óõãêïëëçôÞ óå èÝóç ëåéôïõñãßáò ãéá ôïí ôýðï ñáöÞò ðïõ
èÝëåôå.
2. Ñõèìßóôå ôï çëåêôñüäéï êïíôÜ óôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò ìå ôï äéáêüðôç Á 02.
3. Êüøôå ôï çëåêôñüäéá ëïîÜ.
4. ÖÝñôå ôï äéáêüðôç Á 07 óôç èÝóç 3 “Presetting“ = “Ðñïñýèìéóç“.
5. Ðñïñõèìßóôå êáôÜëëçëï ñåýìá óõãêüëëçóçò ìå ôï ðïôåíóéüìåôñï Á 01.
6. Ðñïñõèìßóôå êáôÜëëçëç ôá÷ýôçôá ìåôáêßíçóçò ìå ôï ðïôåíóéüìåôñï Á05.
7. Óå ðçãÞ óõãêïëëçôéêïý ñåýìáôïò ìå ìç÷áíéóìü ðñïåðéëïãÞò:
S
Ñõèìßóôå êáôÜëëçëç ôÜóç óõãêüëëçóçò ìå ôï ðïôåíóéüìåôñï Á 03.
Óå ðçãÞ óõãêïëëçôéêïý ñåýìáôïò ÷ùñßò ìç÷áíéóìü ðñïåðéëïãÞò:
S Ñõèìßóôå ôçí ôÜóç ôïõ óõãêïëëçôéêïý ñåýìáôïò ìå ôï äéáêüðôç Á 04.
8. ÖÝñôå ôï äéáêüðôç Á 07 óôç èÝóç 1 “Voltage feedback“ = “ÔÜóç
áíáôñïöïäüôçóçò“ Þ óôç èÝóç 2 “Current feedback“ = “Ñåýìá
áíáôñïöïäüôçóçò“.
9. ÄéáëÝîôå ôñüðï åêêßíçóçò êáé äéåýèõíóç ìåôáêßíçóçò ìå ôï äéáêüðôç Á 06
(èÝóç 1 áõôüìáôç åêêßíçóç, èÝóç 2 åëåýèåñç åêêßíçóç, èÝóç 3 ÷åéñïêßíçôç
åêêßíçóç).
10. Îåêéíåßóôå ôçí óõãêüëëçóç ðéÝæïíôáò ôï êïõìðß Á08 ìÝ÷ñéò üôïõ Ý÷åôå ñïÞ
ñåýìáôïò êáé ç åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá Á 08 áíÜøåé.
11. Äéáêüøôå ôç óõãêüëëçóç ðéÝæïíôáò ôï êïõìðß Á 09.
12. Ñõèìßóôå ôï ÷ñüíï óõìðëçñùìáôéêÞò êáýóçò ìå ôï ðïôåíóéüìåôñï Á 22.
13. ¼ôáí ï äéáêüðôçò Á 07 óôç èÝóç 1 “Voltage feedback“ = “ÔÜóç
áíáôñïöïäüôçóçò“ ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôç óõãêüëëçóç, åßíáé áäýíáôç ç
ðñïñýèìéóç ôïõ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôï óçìåßï 5 (ðáñáðÜíù,
ó’ áõôÞ ôç óåëßäá).
S Ñõèìßóôå ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò ìå ôï ðïôåíóéüìåôñï Á 01 ìåôÜ ôï
îåêßíçìá ôçò óõãêüëëçóçò.
dga7d03a
dga7o1ya
-- 87 --
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ (ARISTO 500)
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ (ARISTO 500)
1. ÂÜëôå ôïí áõôüìáôï óå èÝóç êßíçóçò ìå ôï äéáêüðôç Á 06 óôç èÝóç 3.
2. Ñõèìßóôå ôï çëåêôñüäéï êïíôÜ óôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò ìå ôï äéáêüðôç Á 02.
3. ÖÝñôå ôï äéáêüðôç Á 07 óôç èÝóç “Presetting“ = “Ðñïñýèìéóç“.
4. Ðñïñõèìßóôå êáôÜëëçëç ôá÷ýôçôá ìåôáêßíçóçò ìå ôï ðïôåíóéüìåôñï Á 05.
5. ÄéáëÝîôå êáôÜëëçëï ðñüãñáììá óõãêüëëçóçò áðü ôï êéâþôéï ñýèìéóçò ôïõ
ARISTO 500, ð÷. MIG/MAG, Pulse, Almg,Ar êáé 1,2 mm.
6. Ñõèìßóôå êáôÜëëçëç ôá÷ýôçôá óýñìáôïò, áðü ôï êéâþôéï ñýèìéóçò ôïõ
ARISTO 500.
7. ÖÝñôå ôï äéáêüðôç Á 07 óôç èÝóç óõãêüëëçóçò (welding).
8. ÄéáëÝîôå ôñüðï åêêßíçóçò êáé äéåýèõíóç ìåôáêßíçóçò ìå ôï äéáêüðôç Á 06
(èÝóç 1 áõôüìáôç åêêßíçóç, èÝóç 2 åëåýèåñç åêêßíçóç, èÝóç 3 ÷åéñïêßíçôç
åêêßíçóç).
9. Îåêéíåßóôå ôç óõãêüëëçóç ðéÝæïíôáò ôï êïõìðß Á08 ìÝ÷ñéò üôïõ Ý÷åôå ñïÞ
ñåýìáôïò êáé ç åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá Á 08 áíÜøåé.
10. Ñõèìßóôå ôçí ôÜóç, åÜí ÷ñåéÜæåôáé, ìå ôá êïõìðéÜ áýîçóçò/ìåßùóçò ôÜóçò
óôï êéâþôéï ñýèìéóçò ôïõ ARISTO 500.
Ôï ñåýìá ìðïñåß åðßóçò íá ñõèìéóôåß êáé ìå ôá êïõìðéÜ áýîçóçò/ìåßùóçò
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.
11. Äéáêüøôå ôç óõãêüëëçóç ìå ôï êïõìðß Á 09.
12. Ñõèìßóôå ôï óõìðëçñùìáôéêü ÷ñüíï êáýóçò ìå ôï ðïôåíóéüìåôñï Á 22.
dg412094
dga7o1ya
-- 88 --
ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ
ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ
×ñåéÜæåóôå
S
ÄéÜôáîç óýíäåóçò 333 232 (âë.óôç óåë. 95) Ãéá ðáñáëëáãÞ ãåñáíïý
âë. ôç äéÜôáîç óýíäåóçò 443 386 (óôç óåë. 99)
S
ÓõóêåõÞ ãåíéêÞò ÷ñÞóçò
S
2 ôýðïõò êÜñôåò ðñïÝêôáóçò ãéá ìÝãåèïò åõñùðáúêÞò êÜñôáò:
1. Ôýðïõ DIN 41612 ìÝãåèïò C åöïäéáóìÝíç ìå ać
c
2. Ôýðïõ DIN 41612 ìÝãåèïò D åöïäéáóìÝíç ìå ać
c
S
üôé ôï êéâþôéï ÷åéñéóìþí åßíáé óùóôÜ óõíäåìÝíï óýìöùíá ìå üëåò
ôéò óçìåéþóåéò ôçò äéÜôáîçò 333 232. Âë. êáé ôç äéÜôáîç 443 386 ãéá
ðáñáëëáãÞ ãåñáíïý.
S
üôé ôá êáëþäéá êáé ïé óýíäåóìïß ôïõò êáèþò êáé ôá áíôßóôïé÷á ôùí
åîùôåñéêþí óõóêåõþí åßíáé áêÝñáéá êáé óùóôÜ óõíäåìÝíá.
S
üôé ïé äéáêüðôåò ñýèìéóçò âñßóêïíôáé óå èÝóç ðïõ åðéèõìåßôå.
S
üôé üëåò ïé ôÜóåéò ôñïöïäüôçóçò åßíáé óùóôÝò.
S
üôé ç 3ć
ãñáììç åðáöÞ ôçò êÜñôáò ìÝôñçóçò åßíáé óõíäåìÝíç óôçí
êÜñôá åíäåßîåùí.
ÅëÝãîôå
ÐñïóÝîôå
Ðñïóï÷Þ! ÌÞ ãßíåé ìðÝñäåìá!
S
üôé êáíÝíá êáëþäéï Þ êÜñôá êõêëþìáôïò äåí ðñÝðåé íá
áðïìáêñõíèåß üóï ç ôÜóç åßíáé óõíäåìÝíç. ÐåñéìÝíåôå 20
äåõôåñüëåðôá ìåôÜ ôç äéáêïðÞ, ðñéí ðñï÷ùñÞóåôå óå ïðïéáäÞðïôå
åíÝñãåéá.
S
üôé ïé ãñáììÝò åðáöÞò ôçò êÜñôáò êõêëþìáôïò Ý÷ïõí ôï
ìáñêÜñéóìá:
a = äßðëá óôçí êÜñôá êõêëþìáôïò
b = óôç ìåóáßá ãñáììÞ
c = ìáêñéÜ áðü ôçí êÜñôá êõêëþìáôïò
1 = ïé ðéï ðÜíù 3(2) åðáöÝò
32 = ïé ðéï êÜôù 3(2) åðáöÝò
S
üôé ôï ìçäÝí ôïõ óõóôÞìáôïò åßíáé óõíäåìÝãíï óôç
äéáêëÜäùóç/çëåêôñüäéï êáé äåí Ý÷åé äõíáìéêü ãåéþóåùò.
ÐÉÈÁÍÁ ÓÖÁËÌÁÔÁ
1. Óýìðôùìá
Ç áóöÜëåéá Á23 áíïßãåé üôáí ãßíåôáé óýíäåóç ôçò ôÜóçò
Áßôéï 1.1
ÅíÝñãåéá
Âñá÷õêýêëùìá óå êÜðïéï ñõèìéóôÞ êéíçôÞñá
ÌåôñÞóôå ôçí áíôßóôáóç ìåôáîý a18ć
a30 êáé óôïõò äõï
ñõèìéóôÝò êéíçôÞñá. ÅÜí åßíáé ëéãüôåñç áðü 10 ohm, áëëÜîôå
ñõèìéóôÝò.
Áßôéï 1.2
ÅíÝñãåéá
Âñá÷õêýêëùìá óå êÜðïéï ôñáíæßóôïñ êßíçóçò Þ ðÝäçóçò.
ÌåôñÞóôå ôçí áíôßóôáóç óôá êáëýìáôá ôñáíæßóôïñ êßíçóçò êáé
ðÝäçóçò ìåôñþíôáò Ýíá óêÝëïò êÜèå öïñÜ. Ç áíôßóôáóç ðñÝðåé
íá åßíáé ìåãáëýôåñç áðü 10 ohm.
dga7f1ya
-- 89 --
ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ
2. Óýìðôùìá Áóôáèåßò Þ ëáíèáóìÝíåò ôéìÝò ïñãÜíùí
Áßôéï 2.1
ÅíÝñãåéá
ÓöÜëìá óôçí êÜñôá ìÝôñçóçò
ÁëëÜîôå êÜñôá ìÝôñçóçò.
Áßôéï 2.2
ÓöÜëìá +5 V ôÜóç ôñïöïäüôçóçò áðü ôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò
ÅíÝñãåéá
ÁëëÜîôå ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò
Áßôéï 2.3
ÅíÝñãåéá
ÓöÜëìá óôçí êÜñôá áêïëïõèßáò
ÁëëÜîôå êÜñôá áêïëïõèßáò.
3. Óýìðôùìá Ï çëåêôñïäéïêéíçôÞñáò Þ êéíçôÞñáò ìåôáêßíçóçò äåí îåêéíÜ.
Áßôéï 3.1
ÅíÝñãåéá
ÓöÜëìá óôïí êéíçôÞñá Þ ëáíèáóìÝíç óýíäåóÞ ôïõ.
Ëýóôå ôï ðþìá óýíäåóçò ôïõ êéíçôÞñá áðü ôï êéâþôéï ÷åéñéóìþí
Â.
êáé åëÝãîôå ôçí áíôßóôáóç ìåôáîý ôùí áêñïäåêôþí Áć
ÐñÝðåé íá åßíáé ëéãüôåñç áðü 50 ohm.
Áßôéï 3.2
ÅíÝñãåéá
ÓöÜëìá óôï ñõèìéóôÞ êéíçôÞñá
ÁëëÜîôå ñõèìéóôÞ êéíçôÞñá
Áßôéï 3.3
ÅíÝñãåéá
ÓöÜëìá óôçí êÜñôá áêïëïõèßáò
ÁëëÜîôå êÜñôá áêïëïõèßáò
Áßôéï 3.4
ÓöÜëìá óôçí ðåñéÝëéîç äéåãÝñóåùò êéíçôÞñá Þ ëáíèáóìÝíç
óýíäåóç (éó÷ýåé ãéá êéíçôÞñá ìå ðåñéÝëéîç)
D óôïí
ÅëÝãîôå ôçí áíôßóôáóç ìåôáîý ôùí áêñïäåêôþí Cć
ôåñìáôéêü áêñïäÝêôç. ÐñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 100ć
1000 ohm.
ÅíÝñãåéá
Áßôéï 3.5
ÅíÝñãåéá
Ëåßðåé ç ôÜóç ðåäßïõ (éó÷ýåé ãéá êéíçôÞñá ìå ðåñéÝëéîç)
ÌåôñÞóôå ôçí ôÜóç ìåôáîý ôùí áêñïäåêôþí Cć
D. ÅÜí åßíáé
ìçäÝí, áëëÜîôå ôçí áóöÜëåéá S4 ôçò ìïíÜäáò ôñïöïäüôçóçò.
4. Óýìðôùìá Äåí ëåéôïõñãåß ç âáëâßäá ðñïóôáôåõôéêïý áåñßïõ
ÅíÝñãåéá
ÓöÜëìá óôç âáëâßäá. ÐñÝðåé íá Ý÷åé ôçí ßäéá ôÜóç ëåéôïõñãßáò
ì’ áõôÞí ðïõ Ý÷åé ç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò.
ÅëÝãîôå ôç âáëâßäá êáé ôéò óõíäÝóåéò ôçò.
Áßôéï 4.2
ÅíÝñãåéá
ÓöÜëìá óôçí êÜñôá áêïëïõèßáò
ÁëëÜîôå êÜñôá áêïëïõèßáò
Áßôéï 4.1
dga7f1ya
-- 90 --
ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ
5. Óýìðôùìá Äåí áíÜâåé ï ðñïâïëÝáò
Áßôéï 5.1
ÅíÝñãåéá
ËÜìðá ìå óöÜëìá
ÅëÝãîôå ôç ëÜìðá êáé ôéò óõíäÝóåéò ôçò
Áßôéï 5.2
ÅíÝñãåéá
ÌïíÜäá ôñïöïäüôçóçò ìå óöÜëìá
ÌåôñÞóôå ôçí ôÜóç ìåôáîý Áć
 óôçí åðáöÞ ñåýìáôïò Á18.
ÐñÝðåé íá åßíáé 6 V DC. Áí äåí Ý÷åôå ôÜóç åëÝãîôå ôç ìïíÜäá
ôñïöïäüôçóçò êáé áëëÜîôå ôçí áí åßíáé ëáíèáóìÝíç. ÅëÝãîôå ôçí
áóöÜëåéá S3 ôçò ìïíÜäáò ôñïöïäüôçóçò.
6. Óýìðôùìá Ï êýñéïò åðáöÝáò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò äåí
åíåñãïðïéåßôáé óå ðßåóç ôïõ Á 08.
Áßôéï 6.1
ÅíÝñãåéá
ÓöÜëìá óôçí êÜñôá áêïëïõèßáò
ÐéÝóôå ôï Á 08. Áí îåêéíÜ ï çëåêôñïäéïêéíçôÞñáò êáé äåí Ý÷åôå
ôÜóç óõãêüëëçóçò áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò, áëëÜîôå ôçí êÜñôá
áêïëïõèßáò.
Áßôéï 6.2
ÅíÝñãåéá
Ôï åìðñüóèéï ôìÞìá êáé ç óýíäåóÞ ôïõ Ý÷ïõí óöÜëìá.
ÅëÝãîôå ôá êõêëþìáôá, (óýìöùíá ìå ôçí åéê. 13 ôçò äéÜôáîçò
óôç óåë. 86), ôïõ ïðßóèéïõ ôìÞìáôïò, ôçò êÜñôáò áêïëïõèßáò êáé
ôïõ åìðñüóèéïõ ôìÞìáôïò.
7. Óýìðôùìá Ç ðñïñýèìéóç äåí ëåéôïõñãåß éêáíïðïéçôéêÜ
Áßôéï 7.1
ÅíÝñãåéá
ÓöÜëìá óôçí êÜñôá ìÝôñçóçò
ÁëëÜîôå êÜñôá ìÝôñçóçò
Áßôéï 7.2
ÅíÝñãåéá
ÓöÜëìá óôçí êÜñôá áêïëïõèßáò
ÁëëÜîôå ôçí êÜñôá áêïëïõèßáò
8. Óýìðôùìá Ç ïèüíç öùôßæåé áäýíáôá Þ ðïëý äõíáôÜ
Áßôéï 8.1
ÅíÝñãåéá
ÓöÜëìá óôçí áóöÜëåéá S3 ôçò ìïíÜäáò ôñïöïäüôçóçò.
ÁëëÜîôå áóöÜëåéá
Áßôéï 8.2
ÅíÝñãåéá
ÓöÜëìá + 5 V ôñïöïäüôçóç
ÁëëÜîôå ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò
9. Óýìðôùìá Äõóêïëßåò åêêßíçóçò
Áßôéï 9.1
ÅíÝñãåéá
dga7f1ya
ÓêïõñéÝò óôï Üêñï ôïõ çëåêôñüäéïõ
Êüøôå ëïîÜ ôï çëåêôñüäéï
-- 91 --
ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ
10 Óýìðôùìá ÓöÜëìá ôÜóçò óõãêüëëçóçò (ðïëý õøçëÞ Þ ðïëý ÷áìçëÞ)
Áßôéï 10.1
ÅíÝñãåéá
ÓöÜëìá óôçí êÜñôá ìÝôñçóçò
ÁëëÜîôå êÜñôá ìÝôñçóçò
Áßôéï 10.2
ÅíÝñãåéá
ÓöÜëìá óôç åðéêïéíùíßá ìåôáîý êÜñôáò ìÝôñçóçò êáé äÝêôç.
ÅëÝãîôå ôï êýêëùìá óýìöùíá ìå ôï ó÷Ýäéï áõôÞò ôçò óåëßäáò
Áßôéï 10.3
ÅíÝñãåéá
ÓöÜëìá óôçí êÜñôá äÝêôç
ÁëëÜîôå êÜñôá äÝêôç
aga7d004
dga7f1ya
-- 92 --
93
X--1
B--7
156:1
4000
X--4
B--8
Ó÷Ýóç ìåôÜäïóçò
(A6 VEC)
Ïðëéóìüò
êéíçôÞñá r/min
(A6 VEC)
ÓõìðëÝêôçò
êÜñôáò ñõèìéóôÞ
(A2)
Âñüã÷ïò êÜôù êáé
ìåóáßïõ áêñïäÝêôç
ÈÝóç 1 Þ 2
Åíáëëáóóüìåíï
ÓõìðëÝêôçò
êÜñôáò ñõèìéóôÞ
(A6 VEC)
2-ðïëéêïò
áêñïäÝêôçò
Äéáêüðôçò
(Áíáôñïöïäüôçóç)
Óõíå÷Ýò
Ôüîï ìå óêüíç
óõãêüëëçóçò
ÌÝèïäïò
óõãêüëëçóçò
Ôýðïò ñåýìáôïò
Áðëü óýñìá
2.5 Ć
6mm
Çëåêôñüäéï
X--4
B--8
4000
74:1
156:1
(74:1)
4000
X--1
B--7
X--6
B--8
8000
74:1
X--1
B--8
Âñüã÷ïò êÜôù
êáé ìåóáßïõ
áêñïäÝêôç
Âñüã÷ïò êÜôù
êáé ìåóáßïõ
áêñïäÝêôç
X--1
B--7
ÈÝóç 1 Þ 2
Óõíå÷Ýò
ÁåñéïìåôôáëéêÞ
óõãêüëëçóç
Óùëçíùôü
1.2 Ć
4mm
ÈÝóç 1
Óõíå÷Ýò
Ôüîï ìå óêüíç
óõãêüëëçóçò
Äéðëü
çëåêôñüäéï
2x1.2 Ć
3.0mm
X--6
B--8
4000
74:1
X--1
B--7
X--6
B--8
8000
74:1
X--1
B--8
Âñüã÷ïò ðÜíù
êáé ìåóáßïõ
áêñïäÝêôç
ÈÝóç 1 Þ 2
Óõíå÷Ýò
ÁåñéïìåôôáëéêÞ
óõãêüëëçóç
×ÜëõâáòÁíïîåßäùôï
1.2 Ć
1.6mm
X--6
B--8
8000
74:1
X--1
B--8
Âñüã÷ïò ðÜíù
êáé ìåóáßïõ
áêñïäÝêôç
ÈÝóç 1
Óõíå÷Ýò
ÁåñéïìåôôáëéêÞ
óõãêüëëçóç
Áëïõìßíéï
4000
156:1
X--1
B--7
Âñüã÷ïò êÜôù
êáé ìåóáßïõ
áêñïäÝêôç
ÈÝóç 1
Óõíå÷Ýò
Ôüîï ìå óêüíç
óõãêüëëçóçò
Ôáéíßá
0.5x30 Ć
100mm
ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ PEG1 ÊÁÉ, A6 VEC ÊÁÈÙÓ ÊÁÉ A2
4000
156:1
X--1
B--7
Âñüã÷ïò êÜôù
êáé ìåóáßïõ
áêñïäÝêôç
ÈÝóç 2
Óõíå÷Ýò
ÁåñéïçëåêôñéêÞ
Çëåêôñüäéï
Üíèñáêá
8.0 Ć
12.7mm
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising