ESAB | PROTIG 315 | Programming Manual | ESAB PROTIG 315 Brugermanual

ESAB PROTIG 315 Brugermanual
PROTIG 315
TIG--svetsutrustning
TIG--sveiseutrustning
Programmeringshandbok
Programmeringshåndbok
443 425 --001 9603
Valid from Machine no 606 XXX--XXXX
SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK BESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLOKKDIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNKSJONSBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sperr for programmering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
73
77
78
82
PROGRAMMERINGSFUNKSJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
Programmeringsenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmeringsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
86
TASTFUNKSJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
Skiftfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke skiftfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trinnvis fremrykking i program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sletting (delete) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sektorbegrep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slope--begrepet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Øke /minske--funksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Start/stopp--funksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
87
88
89
90
94
96
97
IGANGSETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Aktuelle verktøykoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skriveposisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leseposisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notatbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
101
102
103
PROGRAMMERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
Desimalpunktsangivelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manuelt program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
104
SVEISEPROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Testing av sveiseprogram uten sveising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overføring av sveiseprogram mellom arbeidsområde og biblioteksområde
Pulset sveising. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buespenning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heftesveising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pendling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spesialpulsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intervallsveising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rotasjon til startposisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utgangsposisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
113
114
115
119
120
120
123
126
127
128
KODER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
Kvitteringskode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktivitetskode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sperrekode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
129
130
OVERFØRING AV SVEISEPROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overføring av sveiseprogram mellom PROTIG 315 og ytre lagringsenhet.
Overføring fra styreutrustning til kassettbånd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overføring fra kassettbånd til styreutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overføring av sveiseprogram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utskrift av sveiseprogram fra styreutrustningen til HX--20 skriveren. . .
Kassettbåndshåndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
133
133
134
135
136
136
137
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG
SELV OG ANDRE. VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT
PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
S
S
S
Sveiseutstyret må innstalleres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått
verneutstyr.
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres
arbeidsområde.
LYSSTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden
S
S
Beskytt øynen og kroppe. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
i nærheten av sveiseplassen.
STØJ -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL
S
Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR
UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
mmvarnna
-- 71 --
SIKKERHET
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir
iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen av sveiseutstyr.
Denne anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrens funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyren må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
For å gjøre dette lettere er alle brytere, knapper eller potensiometere utstyrt med
en tekst eller et symbol som angir hvilken bevegelse eller handling den styrer.
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrens
S arbeidsområde før den startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert
tøy, vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som
kan bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyren må ikke gjøres under drift.
df00f2na
-- 72 --
TEKNISK BESKRIVELSE
TEKNISK BESKRIVELSE
PROTIG 315 er en programmerbar TIG--sveiseutrustning med mulighet for programmering av sveisearbeid, arkivering av sveiseprogram og overføring av sveiseprogram mellom forskjellige sveiseenheter.
Som ytre lagringsenhet kan en fullt IBM--kompatibel PC med ESABs databaseprogram PROfile brukes. Deneldre EPSON HX--20 kan også brukes.
PROTIG 315 er konstruert for bruk sammen med rørsveiseverktøy PRB/PRC/PRD/
PRE/PRF/PRG/PRI og med elektrodemateenhet MTC20/MEI20 respektive turbinsveiseverktøy POA/PIA/POB samt komponentsystem A25.Den kan også brukes sammen med TIG håndbrenner. Den oppfyller krav i henhold til norm IEC 974.
Komplett sveiseutrustning består av:
S
Sveisestrømkilde
Bruksområde, tekniske data, konstruksjon og funksjon.
S
Elektroteknisk enhet
Kretskortsspor med kretskort.
S
Programmeringsenhet
Layout og programmering
S
TIG sveiseverktøy.
Se resp. brukerveiledning.
S
Elektrodematningsenhet
Se resp. brukerveiledning.
PROTIG 315 er beregnet for bruk i kombinasjon med ny versjon av programmeringsenheten samt EPROM, versjon R5E
og R6A (tidligere versjon kan ikke brukes).
Programmert data eller posisjon indikeres med siffer-- eller tegnindikator.
dpa4d1na
-- 73 --
apa2dp03
TEKNISK BESKRIVELSE
TEKNISKE DATA
PROTIG 315
Tillatt belastning (likestrøm) for sveisestrømkilde
Intermittens %
Strøm (A)
Spenning (V)
100
200
18
Tillatt belastning (likestrøm) for sveiseverktøy
60
250
20
se resp bruksanvisning
Justeringsområde (likestrøm)
5 -- 315 A
Maks. tomgangsspenning
67 V
Tomgangseffekt
500 -- 600 W
Omgivningstemperatur:
g
g
p
ved transport
ved sveising
--25_C
25_C -- +55_C
55_C
--10_C
10_C -- +40_C
Relativ luftfuktighet:
g
inntil 50%
inntil till 90%, kun lagring
ved
d +40_C
40_C
ved + 20_C
Temperaturklasse
F (155_C)
Beskyttelseform
IP 23 AF
Virkningsgrad og effektfaktor
Se brukerveiledning for PROTIG 315
Nettspenningsvariasjon
mindre enn 2 A ved 10% variasjon av nettspenning
Programsektorer
1--999 st
Lagringskapasitet
ca 150 program
Batterireserve
2 år
Nettilkopling
50 -- 60 Hz
3x208 V
dpa4d1na
35
315
23
3x230 V
3x380 V
3x400 V
-- 74 --
3x415 V
3x440 V
3x460 V
3x480 V
3x500 V
TEKNISK BESKRIVELSE
Styring-- og reguleringsutrustningens hovedkomponeneter består av:
1. Programmeringsenhet
2. Elektronikkenhet
S
Programmeringsenheten har siffer--, funksjons-- og parameterknapper samt en
siffer-- og tegnindikator.
dpa4d1na
-- 75 --
TEKNISK BESKRIVELSE
S
Elektronikkenheten består av:
A01
A03
Regnekort ( kretskort)
S
Kontrollerer prosessen sammen med CPU--kortet.
S
Inneholder funksjoner for sveising, puls-- og slope-- funksjonen.
S
Tilpasser tastatur og skjermvisning til datamaskinen.
CPU--kort med RWM 16 k byte og EPROM (kretskort)
S
Lagrer sveiseprogram
S
Behandler og utfører instruksjoner.
A06
I/O--kort (kretskort) styrer alle aktiviteter ved sveising.
A07
Forbindingskort (kretskort)
A08
Motorkort (kretskort) for pendelbevegelse
A09
Motorkort (kretskort) for trådmatningsbevegelse.
A10
Motorkort (kretskort) for rotasjonsbevegelse. Vær oppmerksom på at
motorkort A 08 -- A10 er identiske.
A11
Motorkort (kretskort) for innstilling av buelengde.
A12
Strømreferansekort (kretskort).
A13
Relekort (kretskort) med releer for til-- og frakopling av magnetventiler og
startfunksjoner.
A14
Bakkort (kretskort).
A15
Frontkort (kretskort).
A16
Fremre støydempningskort (kretskort).
A17
Bakre støydempningskort (kretskort).
A18
Filterkort for måling av buespenning.
A21
Måleenhet
dpa4d1na
-- 76 --
BLOKKDIAGRAM
BLOKKDIAGRAM
Manøvrerings-- og
programmer-ingsenhet.
Elektronikkenhet
(kretskorts-holder)
Ytre lagringsenhet
Sveisestrømkilde
Rørsveiseverktøy
og tubinsveise-verktøy
Elektrodemate-enhet
Reguleringsfor-sterker og
slope--enhet
Tilleggsenhet:
Registrerende skriver for sveiseparametere, sveisestrøm, buespenning og verktøyets rotasjonsbevegelse.
dpa4d1na
-- 77 --
FUNKSJONSBESKRIVELSE
FUNKSJONSBESKRIVELSE
Komplett sveiseutrustning kan inndeles i følgende funksjoner.
S
Sveisestrømkrets
S
Beskyttelsegasskrets
S
Matning-- og manøvreringskrets
S
Motorkrets
S
Programhantering
Sveisestrømkrets.
Strømregulatoren som er innebygd i elektronikkenheten samt måleshunten i sveisestrømkilden har meget god innstillings-- og repetisjonsnøyaktighet av sveisestrømmen.
Ved hjelp av programmering kan sveisestrømmen pulses valgfritt mellom ønskede
størrelser under hele eller deler av driftstiden.
En valgmulighet ved programmering er slope--up og slope--down--funksjoner som
kan benyttes ikke bare i begynnelsen og slutten men inne i programmet.
Det finnes flere slags slope--funksjoner, en av dem er tidsbasert og en er posisjonsbasert. Den posisjonsbaserte slope--funksjonen gjør kontinuerlige strømendringer
under deler av sveiseprogrammet mulig.
I begynnelsen av sveisingen er HF--enheten i sveisestrømkilden innkoplet og via
sveisestrømkretsen kontrolleres om lysbuen er tent. Deretter koples HF--enheten automatisk bort.
Som ekstra beskyttelse er det koplet en ”vannsiktring” til strømkretsen. Denne sikringen blir kontinuerlig avkjølt ved at det sirkulerende vannet omgir sikringen. Dersom
sirkulasjonen av vann opphører, smelter sikringstråden og sveisestrømkretsen brytes.
Elektronikkenheten er internt forberedt på en overvåkningsfunksjon som blokkeres
dersom vannsirkulasjonen opphører.
Beskyttelsegasskrets
På elektronikkenhetens bakside er det tilkoplingsmulighet for rotgass, startgass og
sveisegass.
S
Rotgassen kan tilkoples manuelt eller programmeres for ønsket tid.
Startgass og sveisegass er ofte identiske, men muligheten er til stede for bruk
av forskjellige gasstyper.
For-- og etterspylingstid av beskyttelsegass kan programmeres valgfritt fra 0 til 999
sekunder0.
S
I tillegg til de tre magnetventilene for de forskjellige gassfunksjonene er det også tilkoplet gassstrømningskontroll som indikerer om det finnes beskyttelsegass under
sveiseprosessen.
Dersom beskyttelsegass ikke finnes opphører sveisingen. Rotgassfunksjonen er ikke
koplet til gasstrømningsvakten.
dpa4b1na
-- 78 --
FUNKSJONSBESKRIVELSE
Matnings-- og manøvreringskrets
Elektronikkenheten er tilkoplet 42 V AC fra sveisestrømkilden og dennes manøvrerings--transformator.
Forsyningsenheten, manøvreringsventiler og startkrets mates med 42 V AC via relekort og sperrefunksjoner.
Forsørgningsenheten gir +5, --5, +12 --12, +15 og --15 V DC som tilførselsspenning
til kretskortstativet samt dessuten 36 og 60 V DC til motorkretsene.
Forsørgningsenheten har automatisk tilbakekopling etter spenningsbortfall fra nettet,
kortsluttningssikre utganger samt en funksjon der forsørgningsenheten frakoples
dersom noen av matningsspenningene til kretskortstativet fraviker med mer enn
+/-- 5%.
Indikering av matningsspenningen skjer via en grønnfarget lysdiode på elektronikkenheten.
Motorkrets
Elektronikkenheten er beregnet for fire motorfunksjoner, rotasjonsmating og mating
av sveisetråd, buelengderegulering og pendelfunksjon.
For buelengderegulering er kretskortet noe annerledes enn for øvrige motorregulatorer For pendling brukes samme motorregulator som for trådmating og rotasjonsbevegelse.
Matingsspenningen til rotor for rotasjons-- og trådmatingsbevegelser er 24 V og begge motorene har takomertergenerator.
Reguleringssystemet utnytter takometerspenningen for at turtallet skal bli så konstant som mulig uansett belastning. Reguleringssystemet har en strømgrense for respektive motor.
Takometergeneratoren for motorbevegelsen benyttes også for å kontrollere motorposisjonen. Takometergeneratorene har et betydelig antall pulser og gir derfor nøyaktig
posisjonsbestemmelse.
Et unntak når det gjelder matningsspennig til motorene er elektrode--mateenheten
MTC 20 som har en 36 V motor med høgere effekt enn de øvrige motorene. Når
denne enheten tilkoples, oppnås automatisk en høgere strømgrense.
De mindre motorene er av permanentmagnettype (også MEI 20), mens MTC
20--motoren har en stator med feltlinding.
Dersom noen av motorene koples fra elektronikkenheten, brytes spenningstilførselen til hele enheten.
Ved tilbakekopling eller bytte av sveiseverktøy spør programmeringsenheten etter en
verktøykode (identifikasjon). Dette skal besvares, hvorpå utrustningen kan brukes til
sveising igjen.
dpa4b1na
-- 79 --
FUNKSJONSBESKRIVELSE
Sveisestrømkilde
Elektrisk sett kan sveisestrømkilden inndeles i fire enheter.
1. Effektenhet
2. Hovedkretskort
3. Høgfrekvensenhet
4. Elektronikkutrustning (kortstativ)
Effektenheten (viftekjølt) inneholder:
S
Hovedtransformator
S
Transistorenhet
S
Diodebroer
S
Hjelpedioder
S Induktor
Transformator-- og induktorlindinger er silikonimpregnerte.
Induktoren gir mykere sveising med mindre sprut.
Shunten i sveisekretsen gir proporsjonal spenning som tilbakekoples til reguleringssystemet som på den måten kompenserer for variasjoner i sveisekretsen.
Transistorene regulerer sveisestrømmens nivå.
Effektenheten har tre overbelastningsbeskyttelser (termisk type).
Hovedkretskortet inneholder:
S
Prosessor
S
Minnesfunksjon
S
Reguleringsfunksjon
S Manøvreringsfunksjoner
Manøvreringstransformatoren forsørger systemet med 42 V AC.
Gassetterspylingsfunksjonen er flyttet over til elektronikkenheten og endres fra en
fast tid til en programmerbar funksjon.
Høgfrekvensenheten inneholder:
S
HF--enhet
S HF--transformator
Høgfrekvensenheten koples automatisk bort når lysbuen er tent.
dpa4b1na
-- 80 --
FUNKSJONSBESKRIVELSE
Elektronikkutrustningen (kortenheten) inneholder:
S
Prosess--område
S Data--area
Grensen mellom dem utgjøres av tilkoplingskort mellom front og bakplan (pos. 7 og
pos. 15).
Prosess--area
S
Pendelmotorkort
pos. 8
S
Kort for sveisetrådmating
pos. 9
S
Rotasjonsmotorkort
pos. 10
Disse tre motorkort (Pos. 8, 9 og 10) er identiske.
Tilførselsspenningen er 42 V DC, helbølgelikerettet med en filterkondensator 220
ìF over tilkoplingene.
For å regulere motorens turtall benyttes en ”chopper”--regulator (pulspauseregulering). Referensen oppnås via en D/A--konverter med 10 bits oppløsning.
Hver motor er koplet til en takometer og strømbegrenser. Buelengdemotoren har
isteden for takometer en buespenningskopling.
Referensen oppnås via en D/A--konverter med 8 bits oppløsning.
S
Motorkort for buelengde
pos. 11
S
Strømreguleringskort
pos. 12
Strømreguleringskort.
Referansen mottas fra sveiseprogrammet via I/O-- og CPU--kort.
Regulatoren er galvanisk skilt fra data--området via en 12 bits D/A--konverter
med trinn, 0,1 A mellom 5--315 A (teoretisk verdi).
Sveisestrømkretsens shunt er viktig for sveisestrømmens målepresisjon.
Shuntens spenningsfall koples til sveisestrømkretsen.
S
Relekort
pos. 13
Relekortets funksjoner består i å kople til og fra tilførselsspenningen (24V) for de
tre magnetventilene og sveisestrømkildens startfunksjon (totalt 4 releer).
Det er avsatt plass til åtte relefunksjoner på kretskortet.
Alle kretskortene i prosess--området er aktivert av I/O--kortet.
Data area
S
I/O--kort
I/O_kretskortet kontrollerer alla aktiviteter i sveiseprosessen.
De har 9 forskjellige porter med 8 biter, totalt 72 tilkoplinger (tråder).
Kretskortet har også adresserings--logikkretser.
dpa4b1na
-- 81 --
FUNKSJONSBESKRIVELSE
S
CPU--kort
CPU--kortet inneholder:
S En prosessor.
S En databussbuffert.
S En intern klokke (som utgjør tidsbasen for hele systemet). Funksjonen er å
behandle og utføre instruksjoner (kontroll av data-- og prosessorer).
S En kommunikasjonsbinding for seriekommunikasjon.
S En kommunikasjonsbinding for seriekommunikasjon.
S Prosedyreprogrammet er lagret i 2 EPROM--kapsler. Disse beholder sin informasjon også etter at strømtilførselen er brutt. Innholdet kan kun raderes
med UV--lys.
S Sveiseprogram (eller sveiseprogrammene) er lagret i et skrive-- og leseminne som omfatter 16 kb, hvorav 5 kb for lagring av sveisedata. Dessuten lagres turtall, indikatorer (flagg) og enkelte tall.
S
Regnekort
Det finnesär tre viktiga kretser på regnekretskortet. .
S 8259 Kontroller prosessen sammen med CPU--kortet.
S 8253 Inneholder tidsfunksjoner for sveiseprosessen og slope--funksjonen.
S 8279 Tilpasser tastatur og skjermvisning til mikroprosessoren.
Sperr for programmering
Sperr for programmering via nøkkel på programmeringsenheten
1. Tilgjengelige funksjoner i posisjonen ”sperr for programmering”.
S Manuelt program, alla funktioner.
S Sentrumlinjeforflytting for elektrode såvel ved sveising som i manuelle program.
S Lesing av parameterstørrelse.
S Kontroll av program (trinnfunksjon)
S Sveiseprogramoverføring, bibliotek til arbeidsområde.
S Sveiseprogramoverføring, datamaskin til arbeidsområde.
S Sletting av program i arbeidsområde.
S Startprosedyre.
S Stopp og start av sveiseprogram samt nødstopp via samtidig nedtrykking av
tre taster .
2. Ikke tillatte funksjoner i posisjon ”sperr for programmering”.
S Radering av sveiseparametere i et sveiseprogram.
S Radering av sveiseprogram i biblioteksområdet.
S Øke /minske taster (+ og --).
S Bytte av innhold i sveiseprogram.
S Bytte eller endring av parameterstørrelse.
S Sveiseprogrammoverføring, arbeidsområde til bibliotek
OBS! På skjermen vises ”block” dersom en ikke tillatt funksjon trykkes ned. Datamaskinen reagerer ikke på trykking av ikke tillatt tastfunksjon.
dpa4b1na
-- 82 --
PROGRAMMERINGSFUNKSJONER
Følgende sider beskriver de enkelte funksjonene fra programmeringssynspunkt, og
omfatter programmeringseksempel, mulige kombinasjoner samt feilkodningsliste.
Før sveising kan følgende funksjoner utføres:
S
Manuell gassinnspyling.
S
Manuell innstilling av buelengde.
S
Manuell innstilling av elektrode (sideinnstilling).
S
Manuell innstilling av sveisetråd.
S
Manuell innstilling av utgangsposisjon for rotasjon.
Før sveising utføres alle innstillinger som gjelder sveiseprogram.
S
Programmering.
S
Testing av ferdig program (uten sveising).
S
Lesing av aktuelt program.
S
Endring av enkelte parametere eller del av program.
S
Trinnvis gjennomkjøring av program eller sektor.
S
Overføring av sveiseprogram mellom arbeidsområde og biblioteksområde i begge retninger.
S
Overføring av sveiseprogram mellom arbeidsområde og mikrokassett alternativt
”profile”program i begge retninger.
Ved sveising kan følgende funksjoner utføres:
S
For-- og etterspyling av gass.
S
Spesiell startgass under startprosedyren.
S
Rotgasspyling.
S
Pulsing av sveisestrøm, rotasjons-- samt matebevegelse av sveisetråd.
S
Synkronpulsing av sveisestrøm og rotasjons-- samt matebevegelse av sveisetråd
S
Synkronpulsing av sveisestrøm og rotasjonsbevegelse.
S
Tidsbestemt ”slope--upp” og ”slope--down”
S
Tidsbestemt ”slope--upp” og ”slope--down”
S
AVC og pendelfunksjon
Ved sveising kan følgende justeringer og registreringer utføres.
S
Stopp og gjenstarting av sveisingen i ønsket posisjon i rotasjonen.
S
Posisjonskontroll under rotasjonsbevegelsen.
S
Manuell justering av elektrodeposisjon (vertikalt og horisontalt).
S
Fjerning av parameter i løpet av ”slope”--funksjonen.
S
Endring av ekeltparameter i sveiset sektor.
S
Registrering av buespenning, sveisestrøm og rotasjonsbevegelse.
S
Trinnvis kjøring gjennom sveiset sektor.
S
Innføring av ny sektor.
dpa4p1nb
-- 83 --
Programmeringsenhet
På programmeringsenheten finnes:
S
En skjermvisning med 7 segmentindikatorer.
S
En nøkkel for sperring av programmering.
S
37 taster med følgende inndeling:
S
Funksjonstaster
S
Parametertaster.
S
Siffertaster
Funksjonstaster
Gassfunksjonstaster.
Tidsforskjøvet start av rotasjonsbevegelse.
Rotasjon av sveiseverktøyet med og mot urviseren
Mating av sveisetråd
Sentrumjustering
Start-- og stopptast for sveising
Parametertaster
Taster for pulsing
Slettetast
dpa4p1nb
-- 84 --
Taster for buelengdefunksjonen
Pendelfunksjonstaster
Trinnvis kjøring
Gir visse parametertaster
en ekstra funksjon
Oppdeling av sveiseprogram i forskjellige sektorer
Øker vist størrelse
Minsker vist størrelse
Slope--up og slope--down
funksjon
Gir programnummer
Siffertaster
Siffertaster
Desimalpunkt
dpa4p1nb
-- 85 --
Programmeringsregler
Tilsvarer bortkoplet skjermvisning.
Tilsvarer skjermvisning med notert verdi.
Tilsvarer skjermvisning med vist sektornummer
Tilsvarer skjermvisning med vist feilkode, sperrekode.
Indikerer at radering er foretatt.
Indikerer at innskrevet program blir lagret.
Indikerer at program kopieres fra biblioteksområdet og overføres til arbeidsområdet.
Siste aktivitet i sveiseprogrammet er utført.
Indikerer at enheten er i drift og ytterligere inntrykking av
knapper ignoreres.
Indikerer att SHIFT--knappen er inntrykt.
dpa4p1nb
-- 86 --
TASTFUNKSJONER
TASTFUNKSJONER
Skiftfunksjon
Skifttasten brukes på samme måte som på en kalkulator for å la visse taster få en
annen betydning.
Hold skift--tasten nedtrykt samtidig som du trykker ned en annen tast.
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Verktøykode
”TOOL”
Startgass
Pulset trådmatingsbevegelse
Momentan visning
av størrelse (kun i
forbindelse med
sveising)
Ikke skiftfunksjon
Buelengdekontroll og pendling.
Buelengdekontroll AVC under pulstid
Buelengdekontroll AVC under bakgrunnstid
Pendlingsfrekvens ”WEAVE RATE”
Pendlingsfrekvens ”WEAVE AMPL”
Pausetid, pendelbevegelse ”DWELL
LEFT”
Pausetid, pendelbevegelse ”DWELL
RIGHT”
dpa4kppn
-- 87 --
Tastindikator
lyser
TASTFUNKSJONER
Trinnvis fremryking i program
Trinnvis fremryking gjennom hele programmet før sveising.
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Tastindikator
lyser
Viser trinn for trinn
alle programmerte
parametere i et
program. Trinnvis
fremryking kan avsluttes hvor som
helst i programmet.
Trinnvis fremrykking gjennom hele programmet med hensyn til enkeltparametere.
1:a
Viser ønsket parameter.
2:a
Slukker både parametertast og indikator.
3:a
Ny nedtrykking av
samme parametertast viser neste
sektors verdi innen
samme program.
4:a
Denne nedtrykking
av samme tast slår
av tast og indikator
igjen.
I løpet av en sveisesekvens kan trinnvis fremryking kun skje innenfor den sektor der
aktivitet pågår. Trinnvis fremrykking skjer med ”Steptasten”1, 3, 5 ... osv. viser parameterstørrelsene.
2, 4, 6 ...... osv. slår av parametertast og skjermvisning.
Trinnvis fremrykking kan avsluttes hvor som helst i programmet.
dpa4kppn
-- 88 --
TASTFUNKSJONER
Sletting (delete)
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Sletting kan skje
med skriving (innen
parametertast er
nedtrykt),
mens verdien vises
på skjermen.
Sletting av program
i arbetsområdet.
Etter sletting vises
alltid kode for tilkoplet sveiseverktøy
Sletting av parameter. Nedtrykt parametertast.
Indikatoren raderes
først ved ny nedtrykking av samme
parametertast f.ex.
Utgangsposisjon
med slukket parametertast medfører
sletting av aktuelle
paramerterstørrelser i alle sektorer.
Sletting av en sektors samtlige parametere.
Sletting av vist sektor og alla parametere innenfor denne
sektor. Hold sektortasten nedtrykt.
dpa4kppn
-- 89 --
Tastindikator
lyser
TASTFUNKSJONER
Sletting av tomme
sektorer (som ikke
inneholder parameterstørrelser) i
et program
OBS!
Foregås ikke av
sektortasttrykking.
Hold sektortast
nedtrykt.
Trinnvis fremrykking til ønsket program i biblioteksområdet. Hold
”prog.nr”--tasten
nedtrykt. Frembringer alltid verktøyskode.
Slippes tasten
kommer sektornummer annenhver
gang.
eller
Sletting av ønsket
program i bibliotektsområdet.
Hold ”prog.nr”-- tasten nedtrykt.
Raderer vist program i biblioteksområdet.
Sektorbegrep
Programmet inndeles i sektorer som kan være transport--, sveisestart, sveisestopp
og sveisesektor.
Definisjoner:
dpa4kppn
Transportsektor =
Forflyttningsbevegelse uten sveising.
Sveisestoppsektor = Sektor der sveisestrømmen har høyinngangs
verdi og lav utgangsverdi (0 A).
Sveisestartsektor = Sektor der sveisestrømmen har lav inngangs
verdi og høg utgangsverdi.
Sveisesektor =
Sveisestrømmen kan ha høg eller lav innang
verdi resp. høg utgangsverdi.
-- 90 --
TASTFUNKSJONER
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Tastindikator
lyser
Nedtrykt sektortast
viser sektornummer.
Sluppet tast viser
sektorens startpunkt et heltallssiffer og desimaler.
Første streket viser:
Antall hele rotasjoner
Andre streket viser:
1/10 rotasjoner.
Tredje streket viser:
1/100 rotasjoner.
Fjerde streket viser:
1/1000 rotasjoner.
Nedtrykket parametertast viser sektornummer. Eks.
Et brytningspunkt er en sektors begynnelsepunkt (utgjør også grense mellom to sektorer). Brytningspunktene kan bestemmes under programmeringen, men også som
vist nedenfor, om oppdeling i jevne sektorer (like lange sektorer) godtas:
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
F. eks.
Hold ”sektor”--tasten nedtrykt.
En ny nedtrykking
viser sektorens
startpunkt.
dpa4kppn
-- 91 --
Tastindikator
lyser
TASTFUNKSJONER
Bestem antall sektorer: 10 sektorer i
dette eksempel.
X)
Legg til 1 til antall
valgte sektorer.
Spør etter sektor
11.
Bestem startpunkt
for sektor 11= slutten på sektor 10.
x) Kan også være slukket beroende på forrige trykking.
Sluppen tast viser
nå startpunktet for
sektor 11= slutten
på sektor 10.
Hold ”sektor”--tasten nedtrykt.
Annenhver nedtrykking viser nå sektorenes nummer og
sluppen tast viser
brytpunkter.
OBS! Etter oppdeling av jevne sektorer.
Innskrivning av parameterstørrelsen
skal alltid foregås
av opplyst sektortast. Gjelder ikke
endring av samme
parameter eller ved
tillegg av ”slope”--funksjon
Ny sektor før sveising
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Innskrivning av nytt
brytpunkt (ny sektor) i et eksisterende program før
sveising.
F.eks.
dpa4kppn
-- 92 --
Tastindikator
lyser
TASTFUNKSJONER
Hold ”sektor”--tasten nedtrykt.
Slipp opp ”sektor”--tasten
Å skrive inn en ny sektor under sveising krever en litt annen fremgangsmåte.
Ny sektor ved sveising.
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
F. eks.
Hold ”sektor”--tasten nedtrykt.
Slipp opp ”sektor”--tasten.
Kontroll av posisjon
(brytpunkt).
Alternativ metode
for ny sektor ved
sveising.
Hold ”parameter”--tasten nedtrykt
kortere tidsrom.
Eks.
Når en parameterverdi skrives inn
ved pågående sveisesykel oppstår
umiddelbart en ny
sektor (brytpunkt).
dpa4kppn
-- 93 --
Tastindikator
lyser
TASTFUNKSJONER
Transportsektor
Programmering, se under avsnitt ”Forskjøvet sveisestartpunkt”, se side 97.
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Tastindikator
lyser
Søkning av høyeste sektornummer i
et sveiseprogram i
arbeidsområdet.
F.eks.
Hold “parameter“
tasten nedtrykt.
Slipp opp ”sektor”--tasten.
Hold “parameter“
tasten nedtrykt.
Slipp opp ”sektor”--tasten.
Hold “parameter“
tasten nedtrykt.
Slipp opp ”sektor”--tasten.
Slope--begrepet
Parametere der data kan endres ved slope--funksjon.
og
Det finnes to, innbyrdes uavhengige slope--funksjoner: Tid-- slope og Sektor--slope.
Samtlige parametere innenfor et sveiseprogram som kan varieres kan også forandres kontinuerlig via noen av slope--funksjonene.
Det finnes 9 tidsslope--funksjoner og 9 sektorslope--funksjoner.
Beroende på hvor i programmet og mellom hvilke parameterverdier slopefunkfunksjonen ønskes, kommer den til å bli en slope--up-- eller en slope--down--funksjon.
Tid-- og sektorslope--funksjoner kan blandes innen samme sektor.
9 slope--funksjoner kan utnyttes samtidig innen samme sektor.
Tidsslope er begrenset til 30 sekunder.
Programmering av en slope--funksjon skjer alltid fra løs posisjon ved ønsket parametertast. En slopeparameter må alltid kobles til en hovedparameter.
dpa4kppn
-- 94 --
TASTFUNKSJONER
Tidsslope
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Tastindikator
lyser
Trykk ned
Skjermen viser
Tastindikator
lyser
F. eks. Trykk ned
en parametertast.
Sektorslope (1)
Forklaringer
F. eks. Trykk ned
en parametertast.
Holdes ”slope”--tasten nedtrykt vises
aktuell sektor.
Er brytpunktet bestemt behøves ingen ytterligere trykking. Dersom sluttpunkt for en
sektor er angitt skjer programmering ifølge ”Sektorslope (2)”.
Sektorslope (2)
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
F. eks. Trykk ned
en parametertast.
dpa4kppn
-- 95 --
Tastindikator
lyser
TASTFUNKSJONER
OBS! Sektorslope gjelder kun mellom to sektorer og omfatter ikke avsluttningssektor.
Ved slope--down i avsluttningssektor brukes alltid en tidsslope.
For A21 PRB/PRC 771--160/140--220 og PRD kan en
sektorslope ikke omfatte en hel rotasjon, den må deles opp i flere sloper som følger
etter hverandre.
Visning av momentanverdi
Denne visning gir mulighet til å følge en ”slope”--parameter der verdien forandres
som funksjon av tiden i løpet av sveisingen.
F. eks. lysbuens fysiske posisjon og alle parametere som kan kompletteres med en
slope--funksjon, strøm, elektromatnings-- eller rotasjonsbevegelse.
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Tastindikator lyser
Visning gir kontinuerlig endring av
verdi i indikatoren
under en sektor.
F. eks.
Ved sektorovergang låses verdien.
Hold ned disse
knapper.
Øke /minske--funksjonen
Forutsetter leseposisjon av ønsket parameter under parameter under programmering, sveising eller manuelt program under programmering, sveising eller manuelt
program.
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
F. eks. for pulsstrøm. Hver nedtrykking øker resp.
minsker verdien av
en enhet (siste sifferet) uansett størrelse.
F. eks. pausetid.
dpa4kppn
-- 96 --
Tastindikator
lyser
TASTFUNKSJONER
F.eks. pulsstrøm.
Endringens verdi
kan kun brukes for
en trykking av + eller -- tasten.
∅nskes ytterligere
en like stor endring
gjentas hele prosedyren.
Start/stopp--funksjon
En første nedtrykking av start /stopp--tasten når skjermen ikke er på, starter aktuelt
sveiseprogram som fortsetter inntil programmet er ferdig, noe som også innebærer
en stoppfunksjon.
Utrustningen er igjen klar for nedtrykking, som igjen aktiverer et sveiseprogram med
automatisk stopp.
Om derimot start/stopp--tasten trykkes ned under pågående sveising, avbrytes det
opprinnelige programmet og maskinen går inn i stoppsektoren, hvilket innebærer en
slope--down--funksjon av sveisestrømmen med rotasjonsstopp, gassetterspyling
samt automatisk stopp.
Direktestopp (nødstopp) uten slope--down--funksjon og gassetterspyling skjer via
spesiell nødstoppbryter utenfor programmeringsenheten.
OBS! Pågående sveiseprogram indikeres av opplyst start/stopp--tast.
Forskjøvet sveisestartpunkt.
Manuell bestemmelse av startstrekning før hver sveisestart.
Et eksisterende program kan forskyves inntil 2,25 omdreininger fra utgangsposisjonen, dvs. sveisestarten forskyves tilsvarende strekning. Når startpunktet er nådd begynner det egentlige sveiseprogrammet med en gang.
dpa4kppn
-- 97 --
TASTFUNKSJONER
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Tastindikator
lyser
F.eks.
Forskjøvet startpunkt inngår som en del av sveiseprogrammet (utgjør en transport
med maksimal--hastighet til startpunktet).
En bestemt forskyvning av sveisestarten kan inngå i sveiseprogrammet (i sveiseretningen).
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Tastindikator
lyser
F.eks.
Hold “sektor“ tasten
nedtrykt.
Transportbevegelse skjer med maksimal hastighet til
startpunktet.
Stoppfunksjon
3--taststopp
eller
eller
Om en kombinasjon av 3 taster trykkes ned samtidig, stoppes utrustningen umiddelbart (men med gassetterstrømming).
Gjenstart
Hold ”shift”--tasten nedtrykt.
Gjenstartfunksjonen innledes med omvendt rotasjon uten at den avsluttende sveisingen gjøres med slope--down.
Strekningen med omvendt rotasjon er den samme som for slope--down--funksjonen,
men hastigheten er høgere.
dpa4kppn
-- 98 --
TASTFUNKSJONER
Gjenstart innebærer at det avbrutte programmet fortsetter.
Programmet startes om fra begynnelsen uten omvendt rotasjon og et helt program
eksekveres.
dpa4kppn
-- 99 --
IGANGSETTING
IGANGSETTING
Aktuelle verktøykoder.
Sveiseverktøy
Størrelse
Kode
3--10
3.10
9--20
9.20
18--40
18.40
36--80
36.80
71--160
71.60
140--220
40.20
36--80
36.81
71--160
71.61
140--220
40.21
Rørsveiseverktøy PRG
25--45
25.45
Rørsveiseverktøy PRD
Kodenumrene overebstenner
med antall tenner på resp.
tannhjulsbane.
146, 174, 200, 252, 306, 356,
388, 438, 490, 540, 592, 642,
692, 744, 794, 846, 896, 946
Punktum skal ikke brukes i
disse kodene.
Rørsveiseverktøy PRB
Rørsveiseverktøy PRB/PRC (PRE)
Rørsveiseverktøy PRI
Tubinsveiseverktøy POA/PIA
1.80
Tubinsveiseverktøy POB
2.00
Tubinsveiseverktøy, robot
0.06
Tubinsveiseverktøy, Man. sveising
0.00
Tubinsveiseverktøy A25
25.00
25.01
Med en gang etter nettilkopling via sveisestrømenhetens frontbryter, indikerer grønn
lysdiode på enhetens front at driftsspenning fins tilgjengelig.
OBS! Dersom verktøykabelen på enhetens bakstykke er frakoplet forblir den grønne
lysdioden slukket.
dpa4ingn
-- 100 --
IGANGSETTING
Forklaringer
Trykk ned
Skjermvisning
Tastindikatoren
lyser
Programmeringsenheten viser etter
nettilkopling
Kvitter med det tilkoplede sveiseverktøyets kode f.
eks. med
A21 PRB 36--80
Hold følgende taster nedtrykte
Ingen indikatorer
lyser.
Slokte indikatorer
betyr at utrustningen er ferdig for
programmering.
Skriveposisjon
Denne posisjonen blir aktualisert når noen av siffertastene er nedtrykt.
Forklaringer
Trykk ned
Skjermvisning
Indikator viser tilsvarende verdi, f.
eks.
dpa4ingn
-- 101 --
Tastindikatoren
lyser
IGANGSETTING
Sletting av en innskrevet verdi
Dersom en av parametertastene trykkes inn etter at en verdi er innskrevet, blir dette
lagret.
Leseposisjon
Leseposisjon oppstår ved inntrykking av noen av parameterttastene.
OBS! Gjelder ikke DELETE-- og START/STOP--tastene
Forklaringer
Trykk ned
Skjermvisning
Tastindikatoren
lyser
Eksempel
”Anførselstegnet ”
indikerer at det
som blir vist er hentet fra minnet.
Det utvidede ”anførselstegnet” viser
at det som blir vist
er lånt fra en tidligere sektor i programmet.
I leseposisjon kan det som blir vist endres ved overskriving.
Den nye opplysningen kommer til å bli vist på indikatoren.
Ved å trykke ytterligere en gang på den opplyste tasten, blir denne slukket og opplysningen blir lagret.
Dersom en annen parametertast enn den opplyste trykkes inn blir enheten satt i
leseposisjon i henhold til siste tast som ble inntrykt.
Når en parametertast trykkes inn vises siffer-- og tegnindikatoren en eller flere siffer som angir sektornummeret for den verdi som fremkommer når tasten slippes.
Dersom en verdi som står i anførsel blir endret (+1), d.v.s. når verdien er lånt fra en
annen sektor, innebærer dette at verdien endres i alle sektorer som har lånt verdien fra den opprinnelige sektoren, inklusive den opprinnelige sektoren.
Nedtrykkt tast angir
sektornummer
Sluppen tast angir
parameterverdien i
angitt sektor.
dpa4ingn
-- 102 --
IGANGSETTING
Notatbok
Siffertaster kan brukes i notatboken.
Forklaringer
Trykk ned
Skjermvisning
Denne visning angir at verdien kommer fra den del av
lagringsenheten
som kalles ”Notatbok” og som brukes for kompletterende informasjon
om program i henhold til brukerens
egne ønsker.
Etter innskriving av
verdi (rad nr 1).
Dette gir mulighet
til å notere en verdi
på rad 2.
Foreta tilsvarende
inntrykking en gang
til og en ytterligere
inntrykking gjør at
det kommer opp en
ny linje (3).
Gjør at den informasjon som blir
vist på indikatoren
blir slettet. Nedtrykt
tast viser: DEL.
Innebærer at man
går ut av notatboken.
dpa4ingn
-- 103 --
Tastindikatorn lyser
PROGRAMMERING
PROGRAMMERING
Desimalpunktsangivelser
Desimalpunktsangivelsen bestemmer resp. parameters arbetsområde.
Parameter
Angivelse
Steg
Område
Gasstider
Heltall
1s
0--999 s
Utsatt rotasjonsstart (PRE--HEAT)
En desimal
0,1 s
0--99,9 s
Rotasjonsbevegelse
Heltall
1 °/∞
Benevning ikke angitt. Nå gjelder promille av maks.-hastighet
(999/1000) min-hastighet (50/1000)
Matningsbevegelse Heltall
for sveisetråd
(Trådmatningsbevegelse)
1 cm/min
0--184 cm/min alt
0--264 cm/min
Pulsing
To desimaler
0,01 s
0,01 -- 9,99 s
Slope--funksjoner
En desimal
0,1 s
0,1 -- 30 s
Sveisestrøm
En desimal
0,1 A
5 -- 315 A
Sektorindeling
Tre desimaler
0,001 rotasjoner
0,001 -- 9,99 rotasjoner
Trykk ned
Skjermen viser
Tast lyser
Manuelt program
Forklaringer
Manuelt program
uten påbegynt aktivitet.
Ut av manuelt program.
Viser parameterverdi eller påbegynt
aktivitet.
F. eks.
Start av aktivitet
manuelt program.
Stopp av aktivitet,
men fremdeles i
manuelt program.
eller
Stopp av aktivitet
og ut av manuelt
program.
dpa4pg1n
-- 104 --
PROGRAMMERING
Aktiviteter som kan kontrolleres manuelt:
S
Rotgass
S
Startgass
S
Sveisegass
S
Rotasjon med urviseren,
Rotasjon mot urviseren
S
Trådmating framover,
Trådmating bakover
Volframelektrodens posisjon vertikalt og horisontalt (gjelder sveiseverktøyene
PRC, PRD, PRI og A25 for PRE og PRF kun i ett plan).
Rotgass, startgass og sveisegass kan kan også styres fra et svetsprogram uten att
sveisestrømkilden har kommet fra det manuelle programmet.
S
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Tastindikator lyser
F. eks.
Sveiseprogram
Rotgassen fortsetter inntil den programmerte etterstrømningstiden for sveisegass i
sveiseprogrammet er 0.
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Buelengdefunksjonen (AVC). Innstilling av avstand
mellom elektrode
og arbeidsstykke.
Øket buelengde
Minsket buelengde
dpa4pg1n
-- 105 --
Tastindikator lyser
PROGRAMMERING
Matebevegelse for
sveisetråd
Fremover
Bakover
Pendelfunksjon.
Innstilling av sentrumslinje.
Øket avstand mellom sentrumslinje
og klemmepar.
Minsket avstand
mellom sentrumslinje og klemmepar.
Prøving av pendlingsfunksjonen.
Begynn pendelbevegelsen med 4
mm til hver av sidene fra sentrumslinjen.
Pendelbevegelsens
maksimale utslag
øker med 0,1 mm
for hvert trykk.
Pendelbevegelsens
maksimale utslag
minsker med 0,1
mm for hvert trykk.
OBS! Glem ikke så som tidligere forklart å gå over til manuelt program via tastene.
dpa4pg1n
-- 106 --
PROGRAMMERING
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Tastindikator lyser
Testing av pendlingsfunksjonen.
F. eks. 5,0 mm/s.
Hastigheten økes
med 0,1 mm/s for
hvert trykk. Maks.-verdi 10,0 mm/s
Hastigheten minsker med 0,1 mm/s
for hvert trykk. Min.
verdi 0,2 mm/s.
1,0 s.
eller
eller
Tiden i sluttposisjon
økes med 0,1 s for
hvert trykk. Maks.-verdi 10,0 s.
Tiden i sluttposisjon
minskes med 0,1 s
for hvert trykk.
Min. verdi 0,1 s.
Rotasjonsbevegelse
(25% av maks hastighet,)
eller
eller
Mot urviseren og
med urviseren.
Det foreligger også
mulighet for å bruke tidligere fremgangsmåte med
programmerbar
hastighet. (se sid
1.)
Økning av forinnstilt verdi.
Minskning av forinnstilt verdi.
OBS! Glem ikke så som tidligere forklart å gå over til manuelt program via tastene.
dpa4pg1n
-- 107 --
SVEISEPROGRAM
SVEISEPROGRAM
Eksempel 1
Begynn alltid med å programmere inn sveisestrømmen.
Sektor 1
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Sveisestrøm
Slope--tid
slope--up
Tid for forspyling av
gass
Forvarmingstid
Rotasjonsbevegelse
dpa4pg1n
-- 108 --
Tastindikator lyser
SVEISEPROGRAM
Sektor 2
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Avbruddspunkt
Sektornummer
Hold ”sektor”--tasten nedtrykt.
Sveisestrøm
Slope-- funksjon
dpa4pg1n
-- 109 --
Tastindikator lyser
SVEISEPROGRAM
Sektor 3
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Avbruddspunkt
Hold ”sektor”--tasten nedtrykt.
Pulsstrøm
Pausestrøm
Pausetid
Pulstid
Rotasjonsbevegelse
dpa4pg1n
-- 110 --
Tastindikator lyser
SVEISEPROGRAM
Sektor 4
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Avbruddspunkt
Sektornummer
Hold “sektor“ tasten
nedtrykt.
Pausestrøm. Puls-eller pausetid skal
settes til 0 ellers
pulser den mellom
5 A og toppstrøm.
dpa4pg1n
-- 111 --
Tastindikator lyser
SVEISEPROGRAM
Sektor 5
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Tastindikator lyser
Avbruddspunkt
Sektornummer
Hold “sektor“ tasten
nedtrykt.
Sveisestrøm
Slope--tid slope-down
Gassetterspyling
OBS! Første parameteren i et sveiseprogram er alltid sveisestrøm.
Deretter er rekkefølgen av innprogrammerte parameterverdier innen en sektor likegyldig med unntak av når en parameter er knyttet til en slope--funktion.
I forbindelse med slope--funktion må den ønskede parameterverdien programmeres
inn først. Etter en ny nedtrykking av samme parametertast (låsposisjon) kan slopefunksjonen programmeres.
dpa4pg1n
-- 112 --
SVEISEPROGRAM
Testing av sveiseprogram uten sveising
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Tastindikator lyser
Ingen av parametertastene må nå
trykkes ned (utenom gass--tasten)
Sveiseprogrammet
eksekveres aktivitet
for aktivitet og stopper vid programmets slutt. Under
eksekveringen vises bare sektornummer i indikatorvinduet.
Etter start av eksekvering kan parameterfølging skje ved nedtrykking av ønsket parametertast.
dpa4pg1n
-- 113 --
SVEISEPROGRAM
Overføring av sveiseprogram mellom arbeidsområde og
biblioteksområde
Arkivering av sveiseprogram kan foregå på følgende måte:
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Sveiseprogrammet
overføres fra arbeids--området til
biblioteks--området
som program 10.
Arbeidsområdet
slettes og blir tilgjengelig for et nytt
program. Hold
”prognr”--tasten
nedtrykt.
Dette forutsetter at
ikke noe program
finnes med dette
nummer.
Dersom programmet er opptatt vises
følgende feilkode
når ”prognr”--tasten
er nedtrykt. (Se
sperrekodeliste på
side )
Sveiseprogram
overføres fra biblioteksområdet til arbeidsområdet.
Hold ”prognr”--tasten nedtrykt.
Dette forutsetter at
arbeidsområdet er
tomt ellers vises
feilkode 215 som
ovenfor.
dpa4pg1n
-- 114 --
Tastindikator lyser
SVEISEPROGRAM
Pulset sveising.
Pulset sveising kan skje innenfor alle sektorer inklusive start-- og stoppsektor under
slope--funksjon.
En betingelse for pulset sveising er at det er satt parameterverdi for følgende taster:
1.
Pulsstrøm
2.
Pausestrøm
3.
Pausetid
4.
Pulstid
Dersom noen av parametrene 3 eller 4 blir stilt på 0, opphører pulsfunksjonen.
Pulset sveising kan skje under kontinuerlig rotasjonsbevegelse eller dersom rotasjonsbevegelsen er synkronisert med pulsingen.
I det sistnevnte eksemplet forekommer rotasjonsbevegelse kun i pausetiden.
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Kontinuerlig rotasjonsbevegelse f.
eks.
Rotasjonsbevegelse synkronisert
med pausetid.
Hold ”shift”--tasten
nedtrykt.
dpa4pg1n
-- 115 --
Tastindikator lyser
SVEISEPROGRAM
Eksempel 2
(Pulset sveising ved slope-- up)
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Pulsstrøm
Slope
Pausestrøm
Pausetid
dpa4pg1n
-- 116 --
Tast lyser
SVEISEPROGRAM
Pulstid
dpa4pg1n
-- 117 --
SVEISEPROGRAM
(Pulset sveising ved slope-- down)
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Pulsstrøm
Slope
Pausestrøm
Pausetid
Pulstid
dpa4pg1n
-- 118 --
Tastindikator lyser
SVEISEPROGRAM
Buespenning
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Tastindikator lyser
Buespenningsstyring, område 8,0 -33,5 V
Innstilling ved pågående sveising.
(Bue)lengden økes
med 0,1 V for hvert
trykk.
(Bue)lengden minskes med 0,1 V for
hvert trykk.
OBS! Den programmerte buespenningsverdien tilsvarer pulsstrømmen ved pulsing.
F. eks.
(Bue)lengden økes
med 0,1 V for hvert
trykk.
(Bue)lengden minskes med 0,1 V for
hvert trykk.
OBS! Den programmerte buespenningsverdien tilsvarer pulsstrømmen ved pulsing.
Buespenningsregulering anbefales kun ved pulsstrøm for å få konstant og stabil
buelengde.
dpa4pg1n
-- 119 --
SVEISEPROGRAM
Heftesveising
Programmeringseksempel:
Verktøykode: 0.00
1. Angi verdi for sveisestrøm.
2. Velg slope--tid (ikke obligatorisk).
3. Velg forspylingstid for gass (ikke obligatorisk, 4 s forekommer alltid dersom ikke
annet er angitt)
4. Velg om pulsfunksjon ønskes (ikke obligatorisk).
5. Angi sektorstørrelse (velg fritt mellom 0,1 -- 9,99, størrelsen har ikke noe med
sveiselengden å gjøre).
6. Sett sveisestrømmen til 0 ampere.
7. Velg slope--tid (ikke obligatorisk).
8. Velg gassefterspylingstid (ikke obligatorisk, dersom ikke annet er angitt blir denne 4 s).
Programmet aktiveres ved at startknappen trykkes ned og slippes opp igjen.
Programmet aktiveres ved at startknappen trykkes ned på nytt.
Pendling
Innstilling av parametere for pendling under pågående sveising.
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Amplityde
Størrelsen øker
med 0,1 mm for
hvert trykk.
Størrelsen minsker
med 0,1 mm for
hvert trykk.
Hastighet
Størrelsen øker
med 0,1 mm/s for
hvert trykk.
Størrelsen minsker
med 0,1 mm/s for
hvert trykk.
dpa4pg1n
-- 120 --
Tastindikator lyser
SVEISEPROGRAM
Endepunktstid
eller
eller
Størrelsen øker
med 0,1 s for hvert
trykk.
Størrelsen minsker
med 0,1 s for hvert
trykk.
Sentrumslinjens
posisjon
Økning av avstanden mellom sentrumslinje og klemmepar.
Minskning av avstanden mellom
sentrumslinje og
klemmepar.
Pendlingsfunksjoner
Amplityde og hastighet
Endepunktstid
(DWELL RIGHT)
Endepunktstid
(DWELL LEFT)
Rotasjonsbevegelse
Eksempel a
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Amplityde
4 mm
Pendlehastighet
5,0 mm/s er alltid
lagret i minnet.
3 mm/s
dpa4pg1n
-- 121 --
Tastindikator lyser
SVEISEPROGRAM
Endepunktstid
1,0 s er alltid lagret
i minnet.
eller
2s
eller
eller
Eksempel b
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Mating av sveisetråd Kontinuerlig
mating av sveisetråd ved kontinuerlig eller pulset sveising.
Endring ved pågående sveising
Hastigheten øker
med 10 cm/min for
hvert trykk.
Hastigheten minsker med 10 cm/
min for hvert trykk.
Synkronisert mating av sveisetråd
ved pulset sveising.
Hold “shift“--tasten
nedtrykt. Tilleggs-trådmatning under
pulstid. Ingen elektrodemating under
pausetid.
Hold “shift“--tasten
nedtrykt. Endring
ved pågående sveising.
Hastigheten øker
med 1 cm/min for
hvert trykk.
Hastigheten minsker med 1 cm/min
for hvert trykk.
dpa4pg1n
-- 122 --
Tastindikator lyser
SVEISEPROGRAM
Spesialpulsing
Synkronisering av puls-- resp. pulsstrøm til pendelbevegelsen.
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Tastindikator lyser
Kontinuerlig trådmating
Eks. A
Tiden for pulsstøm (H) bestemmes av resp. venstre-- og høyreposisjon av de innprogrammerte tidene for ”dwell”-- (endepunkts--) tastene.
Tiden for pausestrømmen (L) avhenger av forflyttningstiden mellom de to endepunktene.
Under forvarmingstiden er strømmen = pausestrøm (L).
Startpunkt
L
H
H
L
L
dpa4pg1n
Rotasion
-- 123 --
SVEISEPROGRAM
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Tastindikator lyser
Pulset trådmating
Eks. B
Tiden for puls-- og pausestrøm bestemmes som under A ovenfor, med unntak av at
sveisingen starter fra sentrumslinjen med pulsstrøm, men går tilbake etter første endepunkt til samme forløp som A. Trådmating kun i løpet av pulsstrømtiden.
Under forvarmingstiden er strømmen = pulsstrøm (H).
Sentrumlinje
Startpunkt H H
H
H
L
L
H
L
Rotasion
dpa4pg1n
-- 124 --
SVEISEPROGRAM
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Tastindikator lyser
Firkantpulsing,
eller
Firkantpulsing innebærer at rotasjonsbevegelsen synkroniseres med pulsstrømmen,
d.v.s. ingen rotasjon under pulsstrømmen. Tiden for pulsstrømmen bestemmes som
tidligere av ”Dwell Time” for respektive endepunkt.
Denne funksjon kan brukes med såvel kontinuerlig som pulset trådmating.
Sentrumlinje
L
H
L
H
L
H
L
Rotasion
dpa4pg1n
-- 125 --
SVEISEPROGRAM
Intervallsveising
0.000
0.250
0.500
Rotasions-bevegelse
Beskyttelse-gass
Strøm
1)
2)
3)
4)
Tilbakekopling til startposisjon med maksimal hastighet.
dpa4pg1n
-- 126 --
0.750
1.000
SVEISEPROGRAM
Rotasjon til startposisjon
0.000
0.250
1.000
Rotasions-bevegelse
Beskyttelse-gass
Strøm
10 sec
Tilbakekopling til startposisjon med maksimal hastighet.
dpa4pg1n
-- 127 --
SVEISEPROGRAM
Utgangsposisjon
OBS! Denne posisjonen gjelder kun for POB.
For maksimal nøyaktighet ved rotasjonsbevegelse synkronisert med pulset sveisestrøm kan ”utgangsposisjon” benyttes.
Dersom det etter nettilkopling ikke går å starte sveising med ønsket program ved
bruk av sveiseverktøy med ”utgangsposisjonsbryter” indikerer dette at sveiseverktøyet ikke befinner seg i utgangsposisjon.
To forskjellige forutsetninger finnes (POB).
1. Sveiseverktøyet befinner seg mindre enn ±12˚ fra utgangsposisjonen. Som første moment når start/stopp--tasten trykkes inn søker sveiseverktøyet seg automatisk til utgangsposisjon og starter deretter det valgte sveiseprogram som avsluttes med at sveiseprogrammet går tilbake til utgangsposisjonen.
Utrustningen husker nå denne posisjon, selv om nettstrømmen koples fra for deretter å slås på igjen. Det samme gjelder også ved strømstans og nødstopp.
Dersom sveiseverktøyet manuelt blir kjørt ut av posisjon eller blir fysisk vridd ut
av posisjon, men befinner seg mindre enn ±12˚ fra utgangsposisjonen, husker
utrustningen den korrekte utgangsposisjonen.
2. Sveiseverktøyet befinner seg mer enn ±12˚ fra utgangsposisjonen. Når start/
stopp--knappen trykkes inn starter sveiseverktøyet søkning etter utgangsposisjonen, men forgjeves.
Feilkode 219 vises i programmeringsenhetens skjermvisning med tegn som viser
at synkroniseringen ikke er korrekt. Manuell søkning er nødvendig.
Forklaringer
Trykk ned
Skjermen viser
Tast lyser
(Skjermvisningen
bytter automatisk
feilkode og viser
cUSY for usynkronisert sveiseverktøy).
Skriv dessuten inn
rotasjonshastigheten f. eks.
Vær oppmerksom på at retningen ved manuell søkning velges slik at kabelen til
POB--verktøyet ikke blir unødig tvinnet da den aktuelle utgangsposisjonen er den posisjon som sveiseverktøyet vender tilbake til etter fullført sveising.
Sveiseverktøyet starter den manuelle søkningen ved
terpå tilbake til utgangsposisjonen og stopper der.
aktivering og vender et-
Sveiseverktøyet starter sveisingen når start /stopp--tasten trykkes inn.
dpa4pg1n
-- 128 --
KODER
KODER
Kvitteringskode
Nummer Betydning i klartekst.
101
Verktøykode akseptert, utrustningen startklar.
102
Alternativ verktøykode akseptert i et tomt arbeidsområde.
103
Program uten innhold, ingen biblioteksoprasjon utført.
104
Ingen av parametrene kan raderes.
105
Ikke brukt.
106
Parameterstørrelse justert til grenseverdi i samband med nedtrykking av
tast + eller--.
Aktivitetskode
Nummer Betydning i klartekst.
Arc
Stopp p.g.a sveisestrømfrafall.
BUSY
Utrustningen opptatt, aksepterer ikke ytterligere tasttrykking.
SHIF
”SHIFT”--tast nedtrykt.
SEC
Sektorslope finnes i program.
SPEC
Spesialpulsing.
STo
Programlagring i internt minne (bibliotektsområde).
COP
Programkopi av program i biblioteksområdet overføres til arbeidsområde.
DEL
Radering av parameter, sektor eller program.
Err
Minneinnehold i arbetsområdet og bibliotekområdet er feil og fordrer radering og omprogrammering.
Corr
Korrigiering av elektrodens posisjon i sveisefoge (kun i sideposisjon).
bloc
Programmering blokkert via startnøkkel.
End
Sveisesekvens korrekt avsluttet.
H2o
Stopp p.g.a feil i kjølesystem.
Stop
Forsert stopp.
cur1
Stopp p.g.a. fremdriftsmotorens strømbegrensing.
cur2
Stopp p.g.a. trådmatningsmotorens /pendelmotorens strømbegrensing.
cUSY
Usynkronisert verktøysposisjon.
GAS
Stopp p.g.a. mangel på sveisegass.
tch1
Stopp p.g.a. uteblevne takopulser fra fremdriftsmotor.
dpa4kodn
-- 129 --
KODER
Sperrekode
Dersom sperrekode vises på indikatoren etter nedtrykking av parametertast aksepterer utrustningen ikke ønsket aktivitet. Forklaring til sperrekodenummrene i henhold til
følgende liste.
Nummer
Betydning i klartekst.
Lagringskapasiteten er full.
160
Parameterstørrelsen er for stor.
161
Parameterstørrelsen er for liten.
162
190
Ingen gassparameter tillatt i denne sektor.
191
Sektor (brytpunkt) skrives under sveising ved hjelp av to desimalpunktum og sektortangent (ikke--numerisk parameter).
192
Valg av sektor under sveising er forbudt.
193
Samtidige parameterendringer i flere sektorer er forbudt ved sveising
(”Masseendring”).
194
Ved sveising med robot er tillegg av sektor forbudt.
195
Radering ved sveising er forbudt.
196
Noteringsbok ikke tilgjengelig under sveising.
197
Programnummer-- og verktøyskodeendring er forbudt i manuelle program.
198
Sveisestart er forbudt når motorer er aktivert i manuelt program.
199
Sveisestart forbudt under aktivitet i biblioteksområdet.
200
Momentan visning av parameterstørrelse er kun mulig under sveising
eller manuelt program.
201
Endring av programnummer er ikke tillatt.
202
Ved inntrykking av program-- eller verktøytast må det ikke finnes tegn i
indikatoren.
203
Feilaktig tasttrykking ved radering.
204
Ikke i bruk.
205
Sektornummer må finnes innenfor område 1--4095.
206
Verktøykode for tilkoplet, verktøy finnes ikke.
dpa4kodn
-- 130 --
KODER
207
Feil verktøykode.
Gyldige koder:
0.00, 0.06, 1.80, 2.00, 3.10, 9.20, 18.40, 25.00, 25.01, 25.45, 36.80,
36.81, 40.20, 40.21, 71.60, 71.61, 146, 174, 200, 252, 306, 356, 388,
438, 490, 540, 592, 642, 692, 744, 794, 846, 896, 946
208
Bytte av verktøykode tillates kun ved tomt arbeidsområde.
209
Parameteren finnes ikke i samband med dette verktøy.
210
Aktiver verktøyets låsposisjon før innskrivning av verktøykode.
211
Ikke tillatt tastaktivering i manuelt program.
212
Ikke i bruk.
213
Raderingstillatelse: Innskriving av siffer og +/-- funksjon, ikke tillatt.
214
Uidentifisert spesialprogramoprasjon.
215
∅nsket programnummer i biblioteksområdet allerede opptatt eller omvendt: Kopiering av program kan ikke utføres når arbeidsområdet allerede er opptatt.
216
Manuelt program: økning /minskning ikke tillatt, parameter uidentifisert.
217
Maksimalt turtall er oppnådd.
218
Verktøyet ikke synkronisert.
219
Søkning av grunninnstilling uten resultat.
220
Manuelt program: Parameterstørrelse skal brukes ved denne parameter.
221
Notatbok; Kun tast for trinnvis fremrykking skal brukes.
222
Startstadium: Kun verktøykode er tillatt.
223
Skriveposisjon: Parameter er allerede angitt.
224
+/-- funksjon: Ikke tillatt tastaktivering (sektorbytting
225
Trinnvis fremrykking er ikke tillatt i biblioteksområdet (med unntak av
trinnvis fremrykking i notatbok).
226
Desimalkontroll: Flere enn ett desimalpunktum vises på skjermen.
227
Lesetillatelse må ikke forekomme før sletting av tomme sektorer (”massesletting”).
228
Program tomt.
229
Slettingstillatelse: Trinnvis fremrykking forbudt.
230
Forsøk å øke /minske en ikke--sveiseparameter (verktøy eller programnummer.
231
Forsøk å øke/minske en parameter uten angitt verdi.
232
Biblioteksprogram: Parameter kan ikke leses.
233
∅nsket slope--funksjon: Parameter ikke identifisert.
234
Ikke--slopeparameter.
235
Leseposisjon: Forsøk å lese en ikke--slopeparameter.
236
Verktøykode ikke slettbar.
237
Parameter uten angitt verdi ikke slettbar.
dpa4kodn
-- 131 --
KODER
238
Programnummer angis kun som heltall.
239
Ikke i bruk.
240
Ikke i bruk.
241
Trinnvis fremrykking i notatbok -- siste linjen ikke slettbar.
242
Sletting: Pulsparametere ikke slettbar.
243
Forskjøvet utgangspunkt med robot forbudt.
244
Omstart ikke tillatt.
245
Pendelstyrt pulsing kun med verktøy som har pendelfunksjon.
246
Ingen pulsstrøm definert.
247
Manuell funksjon ikke definert for denne tast.
248
Bevegelseretningen ikke definert.
249
”Slope”funksjonen kan ikke defineres.
250
Sektorstørrelsen er allerede skrevet.
251
Ikke i bruk.
252
Sveiseverktøyet overenstemmer ikke med angitt kode.
253
Skrivning i notatbok ikke tillatt under arbeid i biblioteksområde.
254
Radering av noteringer i notatbok ikke tillatt under arbeid i biblioteksområdet.
255
Allerede stoppet.
dpa4kodn
-- 132 --
ØVERFØRING AV SVEISEPROGRAM
ØVERFØRING AV SVEISEPROGRAM
Øverføring av sveiseprogram mellom PROTIG 315 og ytre
lagringsenhet.
Sveiseprogram kan sendes mellom PROTIG 315 og en fullt IBM--kompatibel PC:
ESAB’s programvare PROfile installeres på PCén og kommunikasjonen foregår deretter via den vedlagte kabelen.
PCén skal være av modell 386 eller større. Vedrørende øvrige krav se PRO--file’s
håndbok, art.nr 443 346--001. PROTIG 315 levert før 1/1 1994 har isteden EPSON
HX--20 som ekstern datamaskin. Informasjon om håndtering av PRO--file finnes i separat håndbok.
OBS! VIKTIG
Verken PCén eller EPSON får være tilkoplet ved sveising.
Dersom EPSON HX--20 blir brukt skal følgende anvisninger tillempes:
Øverføring av sveiseprogram til/fra HX--20
Forberedelser:
S
Tilkople HX--20 til sveiseutrustningen.
S
Still den elektriske bryteren i på--posisjon (ON)
OBS: Kretskort 481 150--880 behøves,
se brukerveiledning 332 355--001.
M PF1 = PRO--TIG → Tape
E PF2 = PRO--TIG ← Tape
N PF3 = PRO--TIG → Paper
Y PF4 = Replace cassette
S
SHIFT
SCRN
PF5 = What’s on tape?
SCRN
PF1 = PRO--TIG → Tape
PF2 = PRO--TIG ← Tape
PF3 = PRO--TIG → Paper
PF4 = Replace cassette
Menyen viser hvilke funksjoner som kan brukes. Menyen forsvinner når en operasjon startes men kommer tilbake som kvittering på at operasjonen er utført.
dpa4oern
-- 133 --
ØVERFØRING AV SVEISEPROGRAM
PF4
Replace cassette and press RETURN.
RETURN
New tape Y/N?
N
Dersom denne fremgangsmåten ikke blir fulgt vises automatisk ”Replace cassette”
på skjermen når PF1, PF2 og PF5 blir brukt.
Advarsel!
Før sveising påbegynnes skal kabelen mellom PROTIG og EPSON HX--20 fjernes.
EPSON HX--20 skal være frakoplet nettet eller batteri (main switch pos. off).
Øverføring fra styreutrustning til kassettbånd.
PF1
PRO--TIG ! Tape
Give name:_______
Mate inn et navn eller en beskrivelse av det sveiseprogram som skal lagres.
Marker slutten av navnet ved å trykke på ”Return”.
RETURN
__________
Already exists. Replace Y/N?
Innmatet navn skrives ut på skjermen med et spørsmål om det skal erstatte et eksisterende program med samme navn. Dersom navnet er nytt skrives spørsmålet ”One
or ALL O/A” ut med en gang.
OBS! Dersom et nytt program som skal skrives inn skal erstatte et eksisterende program på kassettbåndet angis navnet (eller begynnelsen av det) på det eksisterende
programmet. Da skrives hele det eksisterende programmets navn ut sammen med
et kontrollspørsmål. Dersom dette ikke skjer er det feil på kassettbåndet eller navnet
er feilstavet.Dersom feil navn blir utskrevet har en for kort del av navnet blitt matet
inn.
Menyen kommer fram igjen om svaret blir ”N”
N
eller
Y
Er svaret ”Y” kommer det et nytt spørsmål.
dpa4oern
-- 134 --
ØVERFØRING AV SVEISEPROGRAM
One or All O/A?
Trykk på ”O”om bare programmet i arbetsområdet skall overføre, eller enkeltprogram
i biblioteket.
O
Trykk ”A” dersom alle programmer i PROTIG skal overføres.
A
Øverføringen starter ved omvekslende å spille inn på kassettbåndet (rød indikator
lyser), og å ta imot program fra PROTIG. Overføringen starter ved omvekslende å
spille inn på kassettbåndet (rød indikator lyser) og å ta imot program fra PROTIG.
Deretter spoles kassettbåndet tilbake og ny innholdsliste skrives.
Menyen kommer frem når overføringen er ferdig.
Øverføring fra kassettbånd til styreutrustning
PF2
PRO--TIG z Tape
Give name:_______
Mate inn navnet (eller bare begynnelsen av det på det program som skal øverføres
til PROTIG).
Marker slutten av navnet ved å trykke på ”RETURN”.
RETURN
Angis et navn som ikke finnes på kassettbåndet vises HX--20: ”Doesn’t exist”.
Trykk på valgfri tast og ”menyen”kommer opp igjen.
Angis bare begynnelsen av et navn skriver HX--20 ut hele navnet sammen med et
kontrollspørsmål.
_____________
OK Y/N?
N
eller
Y
Om svaret er ”N” undersøker HX--20 om det finnes flere navn som begynner likt. I så
fall skrives også dette /disse navn(ene) ut på samme måte. Søkningen pågår inntil
det ikke er flere navn eller svaret er ”Y”.
Kassettbåndet spoles nå frem til den posisjon der programmet ifølge innholdslisten
finnes. Deretter starter overføringen.
dpa4oern
-- 135 --
ØVERFØRING AV SVEISEPROGRAM
Menyen blir synlig når overføringen er ferdig.
OBS! Dersom arbeidområdet ikke er slettet ved overføring av enkeltprogram vises
feilkode 200 (overføring blokkert).
Advarsel!
Før sveising påbegynnes skal kabelen mellom PROTIG og EPSON HX--20 fjernes.
EPSON HX--20 skal være frakoplet nettet eller batteri (main switch pos. off).
Øverføring av sveiseprogram.
Hvert sveiseprogram som lagres på kassettbåndet skal ha et beskrivende navn på
maksimalt 248 tegn (6 rader på skjermen). Alle skrivbare tegn er tillatt.
Navnet skrives også ut i innholdslisten (se PF5) og er den eneste måten (utenom ekstranotater) å skille programmene på.
Det sammenlagte antall programnavn på kassettbåndet må ikke overstige 2500 (tilsvarer 0--500 på regneverket). Ved overskridelse mottas feilmeldingen ”Tape full”.
Nye program lagres alltid til slutt på kassettbåndet etter alle andre lagrede program,
selv om de erstatter gamle program.
Når det begynner å ta lang tid å spole frem til posisjonen for nye program kan det
passe bra å begynne med et nytt kassettbånd.
Dersom en overføring mislykkes avbrytes operasjonen og et langt ”pip” høres. En
feilmeddelelse vises på skjermen som f. eks. ”connection lost”.
Ved å trykke på valgfri tast kommer menyen frem igjen og et nytt forsøk kan gjøres
(kontroller koplingen mellom PROTIG og HX--20).
Ved båndspillerfeil vises feilkode 99 (se HX--20 basic Manual)
OBS! Ved overføring av samtlige data på kassettbåndet til PROTIG raderes automatisk tidligere minne i PROTIG.
Utskrift av sveiseprogram fra styreutrustningen til HX--20 skriveren.
”Printer”--bryter i på--posisjon (ON)
PF3
PRO--TIG ! Paper
One or ALL O/A?
O
eller
A
Trykk på ”O” om bara programmet i arbetsområdet eller enkeltprogram i bibliotek
skal skrives ut.
Trykk på ”A” om alla programmene i PROTIG skal skrives ut.
OBS! I tillegg til at sveiseprogrammet skrives ut på skriveren vises programmet eller
programmene på skjermen (alternativt på ytre tilkoplet skjerm).
dpa4oern
-- 136 --
ØVERFØRING AV SVEISEPROGRAM
Kassettbåndshåndtering
Nytt kassettbånd (eller ønsket sletting av eldre kassettbånd.)
PF4
Ta ut det aktuelle kassettbåndet og sett inn det nye.
Replace cassette and press RETURN.
RETURN
New tape Y/N?
Y
It will be erased OK Y/N?
Y
Are you sure Y/N?
Y
Når alle kontrollspørsmål er besvart spoles kassettbåndet tilbake og en ny innholdsliste (tom) skrives inn.
Kontrollspørsmålene er til for å forhindre en utilsiktet sletting av et eldre kassettbånd.
OBS: Dersom ovenstående ikke utføres kommer HX--20 langsomt til å søke igjennom kassettbåndet for å finne en innholdsliste. Søkningen slutter med ”Feilkode 53”.
Bytte av kassettbånd
Et innspilt kassettbånd skal brukes.
PF4
Replace cassette and press RETURN.
Sett inn kassettbåndet og trykk RETURN.
RETURN
New tape Y/N?
N
Kassettbåndet begynner med en gang tilbakespoling. Deretter leses innholdslisten.
dpa4oern
-- 137 --
ØVERFØRING AV SVEISEPROGRAM
Etter gjennomlesing av innholdslisten blir en meny vist.
Innholdsliste
Registrering av kassettbånd.
”Printer”--elektrisk bryter settes på (ON).
PF5
På PF5 kommer en papirutskrift med navnene på sveiseprogram som finnes lagret
på kassetten. I slutten av listen står det skrevet hvor stor del av kassettbåndet som
er brukt (60 minutters kassettbånd er 5000 aktiviteter langt). Det skjer ingen visning
på skjermen.
Dersom man ikke har brukt PF4 etter at HX--20 ble startet, kommer automatisk ”replace cassette” opp før utskrift skjer.
Å avbryte en operasjon.
De fleste spørsmål kan tas frem ved å trykke ”RETURN” (uten å mate inn noe svar).
Ved ”Replace cassette” kan menyen tas fram ved å trykke inn en tast.
Om HX--20 haker seg opp i meningsløs lesing av kassettbåndet, kan operasjonen
avbrytes ved å trykke ”BREAK”, ”MENY” eller ”RESET”. Bruk ikke disse tastene når
noe lagres på kassettbåndet.
Feilmeddelelse
Forklaring
Already exists
Det finnes allerede et program som begynner med samme
navn. Skal det erstattes?
Error§ xxx
Den eksakte feilen angis av tallet ”xxx”. Noen av de mindre
uvanlige kodene finnes i feilkodelisten.
Connection lost
Øverføringsfeil eller brutt forbindelse.
Doesn’t exist
Det finnes ikke noe program med angitt navn på kassettbåndet. Feil kassettbånd? Feilstaving?
OBS! Dersom navnet inneholder Å, Ä, Ö, É eller Ü og HX--20
”snakker”
engelsk (byttes disse bokstaver ut mot skilletegn) så ER det
forskjell på store og små bokstaver.
No connection
PROTIG reagerer ikke på anrop. Ingen informasjon overføres.
No answertelegram Overføring fra PROTIG har uventet stoppet opp mellom to informasjonspakker. Forekommer også etter overføring til PROTIG når det er meningen at PROTIG skal sende en informasjonspakke (kalt ”telegram”) som angir om alt har gått bra eller ikke og denne pakke uteblir.
Tape§ error xxx
Samme som ”Error§ xxx”, men angir at feilen kommer fra kassettbåndet eller båndspilleren.
Machine is busy
PROTIG indikerer at den er for opptatt med annet isteden for
å svare på HX--20:s anrop.
dpa4oern
-- 138 --
ØVERFØRING AV SVEISEPROGRAM
Retransmission
Informasjon overføres mellom PROTIG og HX--20 i små pakker. Denne meddelelse er en opplysning om at PROTIG til
slutt indikerte overføringsfeil eller ikke svarte i det hele tatt og
at HX--20 derfor forsøker å sende informasjonspakken en
gang til. Dersom samme feil inntreffer for mange ganger på
samme pakke avbrytes overføringen.
Illegal name
Feilaktig svar på spørsmålet ”Give name”. Bruk kun bokstaver
og siffer i navnet.
PROTIG error§ xxx Etter en overføring indikerer PROTIG at feil med nummeret
”xxx” har inntruffet. Denne kode kan ikke slås opp i feilkodelisten fordi den bare inneholder slike feil som oppdages av
HX--20. For øyeblikket brukes koden 255 som betyr ”en feil
har oppstått” og koden 200 som betyr ”arbeidsområdet ikke
radert”, overføring blokkert.
RVI
PROTIG forsøker å overta initiativet fra HX--20, hvilket HX--20
ikke er forberedt på. Ettersom ikke PROTIG heller ikke er det
kommer det hele trolig av forstyrrelser. Overføringen fortsetter.
Printer error§ xxx
Samme som ”Error§ xxx”, men angir at feilen kommer fra skriveren.
Program not comp- Overføringen avsluttes av PROTIG innen det fullstendige
lete
sveiseprogrammet blir overført til kassettbånd eller skriver.
Denne feilmeddelelse vises også ved et forsøk på å føre tilbake et slikt ufullstendig program til PROTIG.
Tape full
Plassen for programnavn på kassettbåndet er full eller nesten
full. Forsøk med et kortere navn.
Transmission error
Alt fra gjentatte forstyrrelser til avbrudd i overføringen.
Feilkoder
Disse feilkoder gjelder for ”Error§ xxx”, ”Tape error§ xxx” og ”Printer error§ xxx”
53
Feil på datamedia. Forstyrrelser på tilkoplingen til PROTIG
Skadet eller dårlig kassettbånd. Skriverfeil eller feil på tilkopling til
skjerm. Dårlig ladning på batteri.
54
Filen er slutt. Overføring til PROTIG av et ufullstendig sveiseprogram
(trolig ble overføringen avbrutt når det ble lagret på kassettbåndet).
58
Feil fil. Trolig et forsøk på å sende noe som ikke er et sveiseprogram for
PROTIG.
60
Mikrokassettbåndspilleren eller skriveren er ikke påmontert HX--20.
61
Bufferfylling. Feil på PROTIG som medfører at den sender altfor store
mengder data på en gang.
Øvrige feilkoder beror enten på internt feil i HX--20 eller kommer som bieffekt etter
ovenstående feil. Disse koder kan finnes i BASIC--brukerveiledningen for HX--20.
dpa4oern
-- 139 --
ØVERFØRING AV SVEISEPROGRAM
Advarsel!
Før sveisestart skal kabelen mellom PROTIG og EPSON HX--20 fjernes. EPSON
HX--20 skal frakoples nettet eller batteri (main switch pos off).
Dersom overføring av sveiseprogram ikke fungerer trass i gjentatte forsøk brukes
nedenfor beskrevne tasttrykking. Bruk samme fremgangsmåte dersom HX--20 har
blitt brukt til f. eks. beregningsarbeid og på nytt skal brukes til overføring av sveiseprogram.
MENU
1 MONITOR
2 BASIC
3 PROTIG 8
CTRL
É
ENTER DATE and TIME MMDDYYHHMMSS
Ex.
0
1
3
0
8
6
1
8
1
5
5
0
RETURN
1 MONITOR
2 BASIC
2
EPSON BASIC V--X, X copyright
E
X
E
C
3
2
7
2
0
RETURN
MENU
1
dpa4oern
-- 140 --
ØVERFØRING AV SVEISEPROGRAM
A=00, B=00 etc.
K
3
CTRL
É
MENU
OFF
ON
PF1 = PROTIG -- Tape
PF2 = PROTIG -- Tape
PF3 = PROTIG -- Paper
PF4 = Replace cassette
Utstyret er klart til bruk for overføring av sveiseprogram.
OBS: Den angitte tasttrykkingen kopierer internt i HX--20 overføringsprogram fra
EPROM til RWM--minnet.
OBS! Ingen tangent må trykkes ned fra det at ”Break” trykkes ned og til 105 blir vist
på skjermen.
PF1 = PROTIG - Tape
PF2 = PROTIG - Tape
PF3 = PROTIG -- Paper
PF4 = Replace cassette
vises på skjermen.
dpa4oern
-- 141 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 333 43 33
Fax: +55 31 361 31 51
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB Australia Pty Ltd
Ermington
Tel: +61 2 9647 1232
Fax: +61 2 9748 1685
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
THAILAND
ESAB (Thailand) Ltd
Samutprakarn
Tel: +66 2 393 60 62
Fax: +66 2 748 71 11
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Welding Equipment AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
Fax +46 584 123 08
www.esab.com
001004
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising