ESAB | OCD 1 | Instruction manual | ESAB OCD 1 Brugermanual

ESAB OCD 1 Brugermanual
OCD 1
Kylaggregat
Køleaggregat
Kjøleaggregat
Jäähdytyslaite
Cooling unit
Kühlaggregat
Groupe réfrigérant
Koelaggregaat
Grupo refrigerador
Gruppo di raffreddamento
Unidade de arrefecimento
ØíêôéêÞ ìïíÜêäá
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
157 116--001 96.01
Manual d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid from Machine no 521-- XXX--XXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
EËËHÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden avisering forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôïõ ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
SVENSKA
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att
kylaggregat OCD 1 med nummer 521 är i överensstämmelse med standard EN
60204--1 enligt villkoren i direktiv 73/23/EEG med tillägg 93/68/EEG.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVERENSSTEMMELSEERKLAERING
DANSK
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige garanterer under eget ansvar, at
køleaggregat OCD 1 med nummer 521 er i overensstemmelse med standard EN
60204--1 ifølge betingelserne i direktiv 73/23/EEC med tillægg 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
NORSK
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, forsikrer på eget ansvar at
kjøleaggregat OCD 1 med nummer 521 er i samsvar med standard EN 60204--1 i
overensstemmelse med bestemmelsene i direktiv 73/23/EØF med tillegg 93/68/EØF
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
SUOMI
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, vakuuttaa omalla vastuullaan,
että jäähdytyslaite OCD 1 numero 521 täyttää standardin EN 60204--1 vaatimukset
direktiivin 73/23/EEC ja sen lisäyksen 93/68/EEC mukaisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARATION OF CONFORMITY
ENGLISH
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee
that cooling unit OCD 1 having number 521 complies with standard EN 60204--1, in
accordance with the requirements of directive 73/23/EEC and addendum
93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DEUTSCH
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Schweden, versichert hiermit auf eigene
Verantwortung, daß die Kûhlaggregat OCD 1 mit Nr 521 mit der norm EN 60204--1
gemäß den Bedingungen der Richtlinien 73/23/EEC mit der Ergänzung 93/68/EEC
in Übereinstimmung steht.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
FRANÇAIS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Suède, certifie sous sa propre responsabilité que la groupe réfrigérant OCD 1 portant le numéro 521 répond aux normes de
qualité EN 60204--1 conformément aux directives 73/23/EEC avec annexe
93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVEREENSKOMSTIGHEIDSVERKLARING
NEDERLANDS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat koelaggregaat OCD 1 met nummer 521 overeenkomt met norm EN
60204--1 volgens richtlijn 73/23/EEG van de Raad met toevoeging 93/68/EEG.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
ESPAÑOL
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Suecia, declara, asumiendo toda responsabilidad, que la grupo refrigerador OCD 1 con el número de 521 está fabricada de conformidad con la normativa EN 60204--1 según los requisitos de la directiva
73/23/EEC con el suplemento 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
ITALIANO
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Swezia, dichiara sotto la propria responsabilità che il gruppo di raffreddamento OCD 1 numero di 521 è conforme alla norma EN 60204--1 ai sensi dei requisiti previsti dalla direttiva 73/23/CEE e successive
integrazioni nella direttiva 93/68/CEE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
PORTUGUÊS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Suécia, certifica, sob a sua própria responsabilidade que, a unidade de arrefecimento OCD 1 número 521 está em conformidade com a norma EN 60204--1, segundo os requisitos constantes na directiva
73/23/EEC e com o suplemento 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ
Åëëçíéêá
Ç Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç
ïôé ØíêôéêÞ ìïíÜêäá OCD 1 ìå áñéèìü 521 âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô
ÅÍ 60204 1 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò 73/23/ÅÅC êáé ôçí ðñïóèÞêç
93/68/ÅÅC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 96--01--10
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81176
2
Fax: + 46 584 12336
SVENSKA
SVENSKA
INLEDNING
Kylaggregatet är konstruerat i första hand för användning tillsammans med TIG och
MIG/MAG--utrustningar. Dess kyleffekt täcker en stor del av förekommande kylbehov.
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för Er hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
VARNING
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem-- och kontorsmiljö
kan denna produkt orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta
lämpliga åtgärder.
bk01d12s
-- 3 --
SVENSKA
TEKNISK BESKRIVNING
Kylaggregatet är uppbyggt av två huvudkomponenter: pump och kylvattenbehållare,
utförda i UV--skyddad polyetenplast och rymmer i sin övre del pumpinstallationen.
Genom sin placering över kylvattenbehållarens påfyllningshål kan den ej oavsiktligt
bli satt under vatten.
TEKNISKA DATA
Flöde Q (l/min)
Se Fig. 2
Max tryck P (kPa)
400
Spänning (V)
220 1--fas
Frekvens (Hz)
50--60
Effektförbrukning (W)
30
Kabelarea (mm@)
3x1,5
Kapslingsklass
IP 21
Kyleffekt
Se Fig. 3
Vattenbehållarens volym
40 l
Dimensioner (lxbxh)
280x345x720
Vikt (exkl. vatten)
4 kg
OCD 1 uppfyller kraven enligt EN 60204-- 1.
Kabelarea enligt svenska normer.
Frostskydd:
OBS! endast etylenglykol enligt följande.
-- 5_ C = 4 l
-- 15_ C = 8 l
-- 30_ C = 12 l
bk01d12s
-- 4 --
SVENSKA
INSTALLATION
Elanslutningen är avsedd att göras till strömkällan på sådant sätt att aggregatet är
inkopplat samtidigt med strömkällan.
Kopplingsbild för anslutning se Fig. 1
Fyll på rent vatten tills nivån är ca 20 mm från silens undersida i påfyllningshålet.
Skall aggregatet användas i kyla fylls först etylenglykol enligt föregående tabell
(se under tekniska data).
Fyll ej vatten högre än till angiven nivå. Det kommer endast att resultera i att vattnet
rinner ut p.g.a. utvidgningen vid uppvärmning.
Anslut slangarna till aggregatets slangnipplar och håll den utgående slangen från
pumpen över påfyllningshålet.
Koppla därefter in svetsströmkällan med nätströmställaren och kontrollera att vattnet
cirkulerar., innan slangarna ansluts till det aktuella kylobjektet.
Felsökning
Om pumpen ej startar.
1. Säkringen har löst ut.
2. Kabelbrott föreligger.
3. Elektriskt fel på pumpen.
4. Pumpkolven har fastnat.
5. Nätet spänningslöst.
Kylaggregatet ger ej full kyleffekt
a. Veck på slangen.
b. För långa slangar eller för liten diameter.
c. Luftblåsa på pumperns sugsida.
d. Läckage.
e. Pumpen hårt sliten.
f.
bk01d12s
Föroreningar i sugrör, pump eller slang.
-- 5 --
SVENSKA
Skötselinstruktion
Använd endast rent vatten fritt från kemikalier och fasta partiklar.
Kontrollera dagligen vattennivån och fyll på om så erfordras.
OBS! Pumpen får ej köras utan vatten.
Låt ej kylaggregatet stå inkopplat i onödan då detta endast medför onödigt slitage av
pumpen. Tillse att påfyllningslocket alltid sitter på så att det ej kommer in smuts i behållaren.
Den i påfyllningshålet monterade silen är pressad in i läge och kan vid behov försiktigt bändas loss med hjälp av en tunn mejsel eller dylikt.
Skydda behållaren för kontakt med heta föremål och vassa kanter.
Max. kontinuerlig vattentemperatur för pumpen är 60_ C!.
Denna temperatur kan dock tillåtas att överstigas med 10--15_ C under några timmars tid utan att pumpen tar skada. Som ett riktmärke för att indikera när vattentemperaturen nått ca 60_ C kan anges, att vattenbehållaren då börjar bli så het att en
“handpåläggning” endast låter sig göras under kort tid.
Vid ev. förvaring-- lagring av kylaggregatet under minusgrader bör observeras
att pumpen eftersom den är försedd med backventil alltid innehåller en del
vatten.
Det bör tillses att detta vatten avlägsnas då det annars kan förorsaka
sönderfrysning av pumpen.
OBS!
Vid eventuell demontering av pumpen skall strömmen först brytas, varefter pumplocket avlägsnas.
Pumpen kan sedan tillsammans med sugröret dras upp ur sitt läge.
OBS!
Kylaggregatet skall låsas fast med hjälp av medföljande hållare. Det står då
säkert på hyllan utan risk för strömavbrott, som skulle kunna göra anläggningen spänningsförande.
bk01d12s
-- 6 --
SVENSKA
Svetsströmkälla
Flödesschema
Fig 1
Kylaggregat
Fig 2
Temp. som funktion av tiden
Omgivningstemperatur
A = 20_
B = 30_
500 A, Mix Gas 60 %
Temp. C_
Kritisk vattentemperatur
Hög vattentemperatur
B
A
Fig 3
bk01d12s
Tid tim.
-- 7 --
SVENSKA
Reservdelslista
Pos.nr
Benämning
Best.nr.
Ant
1
Genomföring
192 645--001
1
2
Pumplock
156 777--001
1
3
Pump
156 782--001
1
4
O--ring
2152 012--10
1
5
Sugrör
156 783--001
1
6
Nippel
156 779--880
1
7
Sil
156 778--001
1
8
Lock
156 781--001
1
9
Behållare kompl.
156 780--880
1
10
Genomföring
193 308--103
1
11
Låsmutter
2126 022--01
1
Reservdelsbeställning
Vid beställning anges maskintyp, maskinnummer samt benämning och reservdelsnummer enligt reservdelsförteckningen.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
bk01d12s
-- 8 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising