ESAB STA / STB A25 STA / STB Manuali i perdoruesit


Add to my manuals
13 Pages

advertisement

ESAB STA / STB A25 STA / STB Manuali i perdoruesit | Manualzz

A25 STA A25 STB

Equipo de soldadura automática TIG Saldatrice automatica TIG Equipamento automático de soldadura TIG Automatic TIG welding machine TIG Αυτ

üm

ατο

j

συγκολλητ

Þj

Manual del operador Manuale per l’operatore Manual para o operador Operating manual Οδηγ

ß

ε

j

Χειρισ

m

ο

ý 443 418 --003 9510 Valid from Machine no 452 XXX--XXXX

SEGURIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA INSTALACIÓN OPERACION MANTENIMIENTO SICUREZZA DESCRIZIONE TECNICA INSTALLAZIONE USO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MANUTENZIONE SEGURANÇA DESCRIÇÃO TÉCNICA INSTALAÇÃO FUNCIONAMENTO MANUTENÇÃO SAFETY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TECHNICAL DESCRIPTION INSTALLATION OPERATION MAINTENANCE

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CROQUIS ACOTADO - DIMENSIONI - ESBOÇO COM DIMENSÕES DIMENSION DRAWING -

ΕΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΕΘΩΝ

. . . .

52 INSTRUCCIONES DE MONTAJE - ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTION -

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

55 ESQUEMA - SCHEMA - ESQUEMA DIAGRAM -

ΣΧΗΜΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

. . . . . . . . . . . . . . . . .

PIEZAS DE DESGASTE - PARTI DI USURA PEÇAS EXPOSTAS A DESGASTE - WEAR COMPONENTS -

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

. . . . . . . . . . . . . . . . .

58 70 2 3 8 9 10 12 13 18 19 20 22 23 28 29 30 32 33 38 39 40 42 43 49 50 51 Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Specifiche senza preavviso.

Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Rights reserved to alter specifications without notice.

∆ιατηρε ß ται το δικα ß ω m α τροποπο ß ηση j προδιαγραφ þ ν Χωρ ßj προειδοπο ß ηση .

ÐÑÏÓÏ×Ç

ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÓÁÓ Ç ÓÅ ÁËËÏÕÓ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÑÃÁÆÅÓÔÅ ÌÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÁÊÏËÏÕÈÅÉÔÅ ÔÉÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÏÕ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÏÍ ÅÑÃÏÄÏÔÇ ÓÁÓ ÊÁÉ ÏÉ ÏÐÏÉÅÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÔÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.

ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åíáé èáíáôçöüñï.

S S S S ÅãêáôáôóôÞóôå êáé ãåéþóôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.

Ìçí áããßæåôå åíåñãÜ çëåêôñéêÜ êáëþäéá Þ çëåêôñüäéá ìå áêÜëõðôç åðéäåñìßäá Þ õãñü ðñïïôáôåõôéêü åîïðëéóìü.

Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.

Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.

ÊÁÐÍÏÉ ÊÁÉ ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ - Ìðïñåß íá âëÜøïõí ôçí õãåßá óáò.

S S Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.

ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé åãêáýìáôá óôï äÝñìá.

S S ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êñÜíïò ìå ößëôñï êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôéêü ñïõ÷éóìü.

Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá ðáñáâÜí Þ ðñïóôáôåõôéêÝò ðïäéÝò.

ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ

S Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Âåâáéùèåßôå, ðñéí áñ÷ßóåôå ôçí åñãáóßá, üôé äåí õðÜñ÷ïõí ãýñù óáò åýöëåêôá õëéêÜ.

ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ

S S Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò áêïÞò.

Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.

ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÂËÁÂÇÓ

S ÆçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.

ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÌÁÈÅÔÅ ÊÁËÁ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÑÉÍ ÔÇÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.

ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÑÉÔÁ ÐÑÏÓÙÐÁ !

mmvarnya

-- 41 --

ÁÓÖÁËÅÉÁ

ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ï ÷åéñéóôÞò åíüò áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ ÅÓÁ Ý÷åé ôçí ôåëéêÞ åõèýíç ãéá ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ôùí ðñïóþðùí, ðïõ åñãÜæïíôáé ìå ôï óýóôçìá Þ óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ.

Ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá åêðëçñþíïõí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ èÝôïíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ.

Ôï ðåñéå÷üìåíï áõôþí ôùí óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí, ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.

ÊÜèå ÷åéñéóìüò ðñÝðåé íá ãßíåôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ôï ïðïßï åßíáé êáëÜ êáôáôïðéóìÝíï óôç ëåéôïõñãßá ôïõ áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ.

Åíáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ìéá áíþìáëç êáôÜóôáóç, ç ïðïßá ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé æçìéÝò ôüóï óôï ÷åéñéóôÞ üóï êáé óôï ìç÷áíïëïãéêü åîïðëéóìü.

1.

¼ëï ôï ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí áõôüìáôï óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ: S S S S ôï ÷åéñéóìü ôïõ ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò S óõãêüëëçóç Ãéá äéåõêüëõíóç, êÜèå äéáêüðôçò ñåýìáôïò, êïõìðß Þ ðïôåíóéüìåôñï åßíáé åöïäéáóìÝíï ìå Ýíäåéîç Þ ðéíáêßäá êåéìÝíïõ, ç ïðïßá áíáöÝñåé ôï åßäïò ôçò åñãáóßáò ðïõ åíåñãïðïéÞèçêå Þ ôçò óýíäåóçò ðïõ ðñáãìáôïðéÞèçêå.

2.

Ï ÷åéñéóôÞò íá öñïíôßæåé íá äéáðéóôþíåé üôé: S S ðñéí âÜëåé óå ëåéôïõñãßá ôïí áõôüìáôï óõãêïëëçôÞ êáíåßò Üó÷åôïò äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï ëåéôïõñãßáò ôïõ.

êáíÝíá ðñüóùðï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.

3.

Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé: S S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ äåí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.

4.

Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.

S S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí ðñïóùðéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü ðïõ áðáéôåßôáé, ð÷. ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.

öñïíôßóôå íá ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá ðïõ ìðïñåß íá óêáëþóïõí, ð÷.

æþíåò, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá êëð. Þ ðïõ ìðïñåß íá êáïýí êáé íá óáò ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.

5.

ÄéÜöïñá S S S S ÅëÝãîôå üôé ïé ãåéþóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.

ÅðåìâÜóåéò óå çëåêôñéêÝò ìïíÜäåò åðéôñÝðåôáé íá ãßíïíôáé

ðñïóùðéêü.

ìüíï áðü áñìüäéï

Ï áðáñáßôçôïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá âñßóêåôáé óå ìÝñïò åýêïëï, ãíùóôü óå üëïõò êáé óå îåêÜèáñá óçìåéùìÝíç èÝóç.

Äåí åðéôñÝðåôáé

ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ, üôáí âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.

df00f2ya

-- 42 --

TEXNIKH PERIGRAFH

TEXNIKH PERIGRAFH

S S S S

TIG Autümatoj sugkollhtÞj A25 STA/STB

To A25 eßnai Ýna diamoröwmÝno sýsthma ecarthmÜtwn gia sugküllhsh TIG. Ta ecartÞmata proorßzontai gia xrÞsh me kanonikoýj autümatouj sugkollhtÝj Þ ecoplismü eidikÜ prosarmosmÝno stij anÜgkej tou pelÜth.

TupikÝj eöarmogÝj tou A25 eßnai se: S S S S S Geranoýj sugküllhshj.

Peristreöümenouj pÜgkouj sugküllhshj.

KuklikÜ trapÝzia sugküllhshj.

S StaqerÞ sugküllhsh katÜ mÞkoj.

Autümatouj swlhnosugkollhtÝj.

EidikÝj eöarmogÝj paraggelßaj pelÜth.

Oi suskeuÝj A25 STA/ STB eßnai münimoj ecoplismüj autümathj sugküllhshj TIG gia sugküllhsh katÜ mÞkoj kai se raöÝj enþsewj. Mporoýn na xrhsimopoinqoýn me mhxanismü stÞrichj, týpou geranoý Þ me bagüni metakinoýmeno se rÜgej.

Oi TIG autümatoi sugkollhtÝj A25 STA/STB apoteloýntai apü: Troöodotikü mhxanismü yuxroý sýrmatoj 0.6 - 1.2 (1.6) xiliostþn.

Mhxanismü rýqmishj gia prüsqeto sýrma sugküllhshj.

Gwniaßo olisqhtÞra gia dunatüthta sugküllhshj Ükrou kai koilüthtaj.

Konsüla anÜrthshj gia sugküllhsh katÜ mÞkoj kai se raöÝj enþsewj.

’Hxoj

(qüruboj) SunexÞj A-metrhmÝnh Ýntash Þxou.

MÝgisth stigmiaßa C-metrhmÝnh timÞ Ýntashj Þxou.

dta1d1ya

-- 43 --

TEXNIKH PERIGRAFH

Autümatoj sugkollhtÞj A25 STA ariq.par. 441 415-

Rýqmish hlektrikoý tücou Palindrümish Xeiroruqmizümenoj olisqhtÞraj KaustÞpaj mhxanÞj BTE 250M KaustÞpaj mhxanÞj BTE 500M 880 x 881 x x x 441 415- 882 883 x x x x 884 x 885 x x x x x x x To A25 STA proorßzetai gia xrÞsh mazß me thn programmatßsimh phgÞ reýmatoj PROTIG 315.

Mporeß na paralhöqeß se diÜöorej parallagÝj me ruqmistÞ hlektrikoý tücou kai me/Þ xwrßj palindrümish.

To A25 STA mporeß epßshj na xrhsimopoihqeß mazß me MECHTIG 315 xwrßj palindrümish kai rýqmish hlektrikoý tücou.

To A25 STA mporeß na xrhsimopoihqeß gia sugküllhsh stenoý diastÞmatoj ulikoý me pÜxoj mÝxri 80 mm, eÜn o kaustÞpaj mhxanÞj BTE 500M eöodiasteß me ecÜrthma sugküllhshj stenoý diastÞmatoj, ar. paraggelßaj 441 667-880.

ProsoxÞ!

’Otan to A25 STA Ýxei mhxanokßnhto olisqhtÞra, tüte apaiteßtai xrÞsh eidikÞj mprßzaj dianomÞj, ar. pra. 441 600-880, bl. katÜlogo antallaktikþn.

PROSOXH!

üti h sugküllhsh stenoý diastÞmatoj apaiteß olisqhtÞra gia palindrümish kai rýqmish hlektrikoý tücou.

ProsoxÞ!

EÜn gia peristroöÞ den xrhsimopoießtai kinhtÞraj VEC, tüte h monÜda kinhtÞra 154 163-880 prÝpei na sundeqeß me thn phgÞ reýmatoj PROTIG kai kalþdio 157 339-880 na sundeqeß metacý PRB kai PROTIG.

ata1d007

Autümatoj sugkollhtÞj A25 STB, ariqmüj paraggelßaj 441 841-880 (BTE 250M) kai 441 841-881 (BTE 500M)

To A25 STB proorßzetai gia xrÞsh mazß me phgÞ hlektrikoý reýmatoj MECHTIG 315/PROTIG 315. Eßnai eöodiasmÝno me kinhtÞ keöalÞ kai troxodhgü gia sugküllhsh Ükrou kai koilüthtaj.

O mhxanismüj tou troxodhgoý eßnai eöodiasmÝnoj me duo bßdej gia rýqmish thj qÝshj tou hlektrüdiou bolöramßou sto plÜi kai sto ýyoj thj raöÞj sugküllhshj.

ata1d001 dta1d1ya

-- 44 --

TEXNIKH PERIGRAFH

Mhxanismüj troöoidüthshj, ariqmüj paraggelßaj 441 300-880

O mhxanismüj troöodüthshj proorßzetai gia xrÞsh surmÜtwn 0.6 - 0.8 1.0 - 1.2 - 1.6 mm. Karoýli kßnhshj gia 1.6 mm paradßnetai müno se sunduasmü me kaustÞra mhxanÞ BTE 500.

S S O mhxanismüj troöodüthshj apoteleßtai apü: S S S S Dýo karoýlia kßnhshj.

Dýo karoýlia pßeshj.

Skeletüj apü kaloupwtü aloumßnio.

KinhtÞra sunexoýj reýmatoj, monwmÝno apü tÜseij uyhlÞj suxnüthtaj.

TaxusundetÞra monwmÝnou kalwdßou xeirismoý MonwmÝno kalþdio mÞkouj 8 m.

TexnikÜ dedomÝna: TÜsh kinhtÞra StroöÝj oplismoý SxÝsh taxýthtaj MÝgisth isxýj Taxýthta troöodosßaj sýrmatoj 48 V DC 70 - 5500 r/min 159:1 50 W 0,1 - 2,6 m/min ata1d002

KÜyoula mpompßnaj, ariqmüj paraggelßaj 157 482-880

H mpompßna sýrmatoj eßnai se plastikÞ kÜyoula me autümato kapÜki. H mpompßna mporeß na Ýxei diÜmetro to anþtero 300 mm kai na zugßzei 15 kilÜ. H mpompßna sýrmatoj eßnai anarthmÝnh se plÞmnh örÝnou me ruqmizümenh ropÞ pÝdhshj.

Xeirokinoýmenoj olisqhtÞraj, ariqmüj paraggelßaj 413 518 880

O olisqhtÞraj eßnai kataskeuasmÝnoj apü anodikÜ oceidwmÝno aloumßnio me odhgoýj dieýqunshj sýrmatoj apü xÜluba.

MÞkoj diadromÞj 93 mm.

ata1d003

OlisqhtÞraj gia kinhtÞ keöalÞ, ariqmüj paraggelßaj 441 674-881

O olisqhtÞraj eßnai kataskeuasmÝnoj apü anodikÜ oceidwmÝno aloumßnio me odhgoýj dieýqunshj sýrmatoj apü xÜluba. Oi odhgoß eßnai prostateumÝnoi me anoceßdwta kapÜkia. OolisqhtÞraj eßnai eöodiasmÝnoj me elatÞrio aerßou piÝsewj 4 kilþn.

Se sugküllhsh koilüthtaj xrhsimopoießtai Ýnaj staurüj olßsqhshj me duo elatÞria aerßou.

To Ýna mporeß na cemontaristeß kai Ýtsi na Ýxei kaneßj Ýna eleýqera kinoýmeno dromÝa, ruqmismÝno wj egkÜrsio olisqhtÞra.

MÞkoj diadromÞj 76 mm.

dta1d1ya

-- 45 --

TEXNIKH PERIGRAFH

Mhxanokßnhtoj olisqhtÞraj gia rýqmish hlektrikoý tücou, ariqmüj paraggelßaj 441 368-880

O olisqhtÞraj eßnai kataskeuasmÝnoj apü anodikÜ oceidwmÝno aloumßnio me odhgoýj dieýqunshj sýrmatoj apü xÜluba. Eßnai eöodiasmÝnoj me söairikÞ bßda, h opoßa kineßtai me odontwtü imÜnta apü Ýnan kinhtÞra sunexoýj reýmatoj. Oi odhgoß dieýqunshj kai h söairikÞ bßda prostateýontai apü anoceßdwta prostateutikÜ xwniÜ.

O kinhtÞraj eßnai sundemÝnoj me Ýna monwmÝno kalþdio (8 mÝtrwn).

TexnikÜ dedomÝna: MÞkoj diadromÞj TÜsh kinhtÞra StroöÝj oplismoý SxÝsh taxýthtaj Taxýthta rýqmishj 76 mm 12 V DC 100 - 8000 r/min 14:1 max. 2,81 mm/s ata1d004

Mhxanokßnhtoj olisqhtÞraj gia palindrümish, ariqmüj paraggelßaj 441 368-881

O olisqhtÞraj eßnai kataskeuasmÝnoj apü anodikÜ oceidwmÝno aloumßnio me odhgoýj dieýqunshj sýrmatoj apü xÜluba. Eßnai eöodiasmÝnoj me söairikÞ bßda, h opoßa kineßtai me odontwtü imÜnta apü Ýnan kinhtÞra sunexoýj reýmatoj. Oi odhgoß dieýqunshj kai h söairikÞ bßda prostateýontai apü anoceßdwta prostateutikÜ xwniÜ.

O kinhtÞraj eßnai sundemÝnoj me Ýna monwmÝno kalþdio (8 mÝtrwn).

TexnikÜ dedomÝna: MÞkoj diadromÞj TÜsh kinhtÞra StroöÝj oplismoý SxÝsh taxýthtaj Taxýthta rýqmishj 76 mm 48 V DC 70 - 5500 r/min 14:1 max. 19 mm/s

Kukliküj olisqhtÞraj, ariqmüj paraggelßaj 145 945-880

O kukliküj olisqhtÞraj epitrÝpei eleýqerh gwniaßa rýqmish se sugküllhsh koilüthtaj. Eßnai kataskeuasmÝnoj se maýro xrwmiwmÝno xÜluba.

ata1d005 dta1d1ya

-- 46 --

TEXNIKH PERIGRAFH

Mhxanismüj troxodhgoý gia kinhtÞ keöalÞ, ariqmüj paraggelßaj 441 833 880 (BTE 250M) kai 441 833 881 (BTE 500M)

O mhxanismüj troxodhgoý eßnai eöodiasmÝnoj me duo ruqmistikÝj bßdej, me tij opoßej mporeß na ruqmisteß h qÝsh tou hlektrodßou bolöramßou sth raöÞ sugküllhshj wj proj to ýyoj kai plÜtoj.

H rýqmish plÜtouj eßnai +/- 3 mm.

O mhxanismüj troxodhgoý mporeß na xrhsimopoihqeß gia sugküllhsh Ükrwn kai koilotÞtwn. Se sugküllhsh Ükrwn apaiteßtai Ýna diÜkeno perßpou 0,5 mm metacý twn temaxßwn ergasßaj, þste o troxodhgüj na mporeß na xrhsimopoihqeß wj dieýqunsh thj raöÞj sugküllhshj.

UpÜrxoun duo týpoi troxodhgþn: ata1d006 S Odhgüj me muterü Ükro kßnhshj gia sugküllhsh Ükrwn.

S Odhgüj me stroggulü Ükro kßnhshj gia sugküllhsh koilüthtaj.

O mhxanismüj troxodhgoý mporeß na sunduasteß me mhxanismü rýqmishj prüsqetou sýgkollhshj. Sto sunduasmü autü to sýrma qa prÝpei na troöodoteßtai locÜ apü mprostÜ.

Mhxanismüj rýqmishj gia prüsqeto sýrma.

Ariqmüj paraggelßaj: S 441 407-880 (BTE 250M) S 441 407-881 (BTE 500M) S 441 407-882 (BTE 500M gia sugküllhsh stenoý diastÞmatoj) O mhxanismüj rýqmishj den Ýxei mpüsiko kai eßnai eöodiasmÝnoj me duo bßdej gia rýqmish thj qÝshj tou sýrmatoj se +/- 4 mm se opoiadÞpote dieýqunsh.

O swlÞnaj tou kÝntrou eßnai aconikÜ ruqmßsimoj kai asöalßzetai me bßda.

UpÜrxoun stümia gia diamÝtrouj sýrmatoj 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm.

Konsüla anÜrthshj me dunatüthta gwniasmoý, ariqmüj paraggelßaj 441 404-880

H konsüla anÜrthshj parÝxei th dunatüthta stroöÞj tou autümatou sugkollhtÞ katÜ 905, kÜti pou epitrÝpei sugküllhsh mÞkouj Þ enþmatoj.

Prüsqeto ecÜrthma gia sugküllhsh stenoý diastÞmatoj, ariqmüj paraggelßaj 441 667-880

O kaustÞraj mhxanÞj BTE 500M mporeß na sumplhrwqeß me Ýna eidikü stümio sugküllhshj stenoý diastÞmatoj gia temÜxia ergasßaj mÝxri 50 mm, (diaqÝtetai epßshj eidikü stümio gia mÝxri 80 mm). To prüsqeto ecÜrthma eßnai eöodiasmÝno me kinhtÞ keöalÞ aerßou gia eýkolh xrÞsh kai apotelesmatikÞ protasßa aerßou.

To stümio aerßou eßnai diamoröwmÝno gia raöÞ sugküllhshj to elÜxisto 6 mm.

dta1d1ya

-- 47 --

TEXNIKH PERIGRAFH

Mprßza sýndeshj PROTIG 250/315, ariqmüj paraggelßaj 441 600-880

H mprßza sundÝetai sto PROTIG 315.

S S Xrhsimopoießtai gia: S Mhxanismü troöodüthshj S Palidrümish Rýqmish hlektrikoý tücou KinhtÞra metakßnhshj dta1d1ya

-- 48 --

EGKATASTASH

EGKATASTASH

1.

BlÝpete sxediÜgramma sth selßda NO TAG.

2.

G ia phgÞ reýmatoj PROTIG 315, blÝpete tij odhgßej xrÞsewj 443 419.

3.

Gia phgÞ reýmatoj MECHTIG 315, blÝpete ar. par. 443 420.

4.

Gia kaustÞra mhxanÞj BTE 250M/500M, blÝpete ar. par. 443 424.

5.

MontÜrisma tou autümatou sugkollhtÞ TIG A25 STA/STB kai Üllwn ectrÜ ecarthmÜtwn, blÝpete tij DHGIES SUNARMOLOGHSHS sth sel. NO TAG.

6.

SundÝste ton autümato sugkollhtÞ kai ta ecartÞmata pou ton sunodeýoun sýmöwna me to sxÞma sýndeshj gia thn antßstoixh phgÞ reýmatoj.

BlÝpete to sxÞma sýndeshj twn selßdwn NO TAG kai NO TAG.

7.

Xrhsimopoießste apokleistikÜ swlÞna aerßou týpou apolýtwj steganoý kai katÜllhlou gia prostateutikü aÝrio.

dta1i1ya

-- 49 --

LEITOURGIA

LEITOURGIA

Sugküllhsh

S ElÝgcte üti üloi oi swlÞnej aerßwn, oi geiþseij kai ta kalþdia reýmatoj eßnai kalÜ sundemÝna.

S ElÝgcte üti ston kaustÞra Ýxei eöarmosteß Ýna swstÜ leiasmÝno hlektrüdio Qorßou Bolöramßou.

S Programmatßste tij parÜmetrej sugküllhshj reýma, aÝrio, troöodosßa sýrmatoj, klßsh proj ta pÜnw, phgÞ reýmatoj, klßsh proj ta kÜtw klh. BlÝpete tij antßstoixej odhgßej.

ExetikÜ me sugküllhsh, diabÜste to egxeirßdio thj ESAB gia sugküllhsh TIG Þ elÜte se epaöÞ me thn ESAB gia perissüterej plhroöorßej kai/Þ ekpaßdeush.

dta1o1ya

-- 50 --

SUNTHRHSH

SUNTHRHSH

Frontßda kai sÝrbij

S S S S Ta kinhtÜ mÝrh tou autümatou sugkollhtÞ na eßnai kaqarÜ apü skünej.

Xrhsimopoießte chrü aÝra xamhlÞj pßeshj gia na kaqarßsete.

Bebaiwqeßte üti ülej oi bßdej kai ta pacimÜdia eßnai söigmÝna.

Bebaiwqeßte üti üla ta kalþdia reýmatoj kai oi swlÞnej eßnai akÝraia kai swstÜ sundemÝna.

Kaqarßste kai ladþste se anÜgkh ton olisqhtÞra me molykote.

ÐÑÏÓÏ×Ç!

ÅðåéäÞ óôá ðåñéóôñåöüìåíá ìÝñç äéáôñÝ÷åôå êßíäõíï íá ìáãêþóåôå ôá äÜêôõëÜ óáò, ãé’ áõôü íá ðñïóÝ÷åôå ðïëý.

dta1m1ya

-- 51 --

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement