ESAB | A6 SFF1C Compact 500 | Instruction manual | ESAB A6 SFF1C Compact 500 Brugermanual

ESAB A6 SFF1C Compact 500 Brugermanual
A6 - SFF1C
COMPACT 500
Svetsautomat
Sveiseautomat
Hitsausautomaatti
Svejseautomat
Operatörsmanual
Brukerhåndbok
Käyttöohje
Brugermanual
443 396 --001 9511
Valid from Machine no 452 XXX--XXXX
SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK BESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INKOPPLINGSANVISNING FÖR PEG1 OCH A6 VEC . . . . . .
2
3
4
7
8
9
10
SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK BESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNKOPLINGSANVISNING FOR PEG1 OG A6 VEC . . . . . . .
12
13
14
17
18
19
20
TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNINEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIANETSINTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KYTKENTÄOHJE PEG1 JA A6 VEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
23
24
27
28
29
30
SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK BESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDSTILLINGSVEJLEDNING FOR PEG1 OG A6 VEC . . . . .
32
33
34
37
38
39
40
MÅTTSKISS - MÅLSKISSE - MITTAPIIRUSTUS - MÅLSKITSE
SCHEMA - SKJEMA - JOHDOTUSKAAVIO - SKEMA . . . . . . .
SLITDELAR - SLITEDELER - KULUTUSOSAT - SLIDDELE .
41
42
43
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Ret til ændring af specifikationer uden avisering forbeholdes.
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR DIG SJÄLV OCH
ANDRA VAR DÄRFÖR FÖRSIKTIG NÄR DU SVETSAR. FÖLJ DIN ARBETS-GIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM SKALL VARA BASERADE PÅ
TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
S
S
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt
skyddsutrustning.
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för din hälsa
S
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och
bär skyddskläder.
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål
inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
Varna personer i närheten för riskerna.
VID FEL
S
Kontakta fackman.
LÄS OCH FÖRSTÅ OPERATÖRSMANUALEN FÖRE
INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
mmvarnsa
-- 1 --
SÄKERHET
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsautomat har det yttersta ansvaret för de säkerhets-åtgärder som berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet.
Innehållet i den här rekommendationen kan ses som ett tillägg till de normala regler
som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras, efter givna instruktioner, av personal som är väl insatt
i svetsautomatens funktion.
En felaktig manöver, orsakad av ett felaktigt handgrepp, eller en felaktig utlösning av
en funktionssekvens, kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl
operatören som den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsautomaten skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
För att underlätta detta är varje elkopplare, tryckknapp eller potentiometer försedd med skylt eller textad skylt som anger typ av aktiverad rörelse eller inkoppling vid manöver.
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsautomatens arbetsområde före
dess igångsättande.
S att ingen person står felaktigt placerad, när vagn eller slider köres.
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara fri från maskindelar, verktyg eller annat upplagt material som kan hindra
operatörens förflyttning inom arbetsområdet.
S vara så disponerad att kravet på åtkomlighet till nödstopp är väl tillgodosett.
4.
Personlig skyddsutrustning
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglas-ögon, flamsäkra kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband etc som
kan fastna.
5.
Övrigt
Spänningsförande delar är normalt beröringsskyddade.
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl informerad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsautomaten får ej utföras under drift.
df00f1sa
-- 2 --
TEKNISK BESKRIVNING
TEKNISK BESKRIVNING
Svetsautomat A6 SFF1C är avsedd för pulverbågsvetsning i stum-- och kälfog. Den
kan monteras på en bärare typ svetskran eller balkgående vagn. Automaten kan användas i rör med en minsta diameter av 500 mm.
Svetsautomaten skall monteras med en M12 skruv. (Se till att skruven inte går i botten på isolatorn som har ett gängdjup på 14 mm). Den skall monteras mot en stabil
del så att all risk för att automaten lossnar eller sitter ostadigt undanröjs.
TEKNISKA DATA
Tillåten belastning AC/DC kontinuerligt
1500 A
Elektroddimension, massiv enkel elektrod
Elektrodmatningshastighet
max 4,0 mm
0,2--4,5 m/min
Slidens inställningslängd
60 mm
Vikt (exkl svetspulver)
50 kg
Pulverbehållarens volym
1L
Bromsnavets bromsmoment
1,5 Nm
Anslutningsspänning
42 V AC
Kontinuerligt A--vägt ljudtryck
68 dB
Se måttskiss på sid 41.
dfa2d2sa
-- 3 --
INSTALLATION
INSTALLATION
1. Elektrodmotor A6 VEC, se operatörsmanual 443 393.
2. Manöverlåda PEG1, se operatörsmanual 443 392.
3. Anslut svetsautomaten enligt schema på sid 42.
S
Likström:
Anslut manöverkabel (008) mellan svetsströmkälla (001) och manöverlåda
PEG1 (002).
Anslut kabelskoförsedd ledning (007) mellan svetsströmkälla (001) och
shunt.
Anslut elektroden till pluspol.
S
Växelström:
Anslut manöverkabel (008) mellan tillsatslåda (011) och manöverlåda PEG1.
Anslut tillsatslåda (011) till svetsströmkälla (010).
Anslut svetsledning (007) från svetsströmkällans strömtransformator till
shunt.
4. Anslut återledare mellan svetsströmkälla (001, 010) och arbetsstycke.
5. Anslut mätledning (009) mellan arbetsstycke och svetsströmkälla (001, 010) eller
mellan arbetsstycke och manöverlåda PEG1 (t.ex. när annat strömkällefabrikat
används).
6. Anslut motor (003) med växel A6 VEC till manöverlåda PEG1 (002).
7. Kontrollera att manöverlåda PEG1 är kopplad enligt tabell på sid 10 ”Inkopplingsanvisning för manöverlåda PEG1 och elektrodväxel A6 VEC” samt att utväxling och ankarvarv är valda enligt denna.
8. Ingår motordriven slid, se operatörsmanual 443 394.
9. Ingår fogföljningsutrustning A6 GMD, se operatörsmanual 443 403.
10. Välj elektrodtyp och svetspulver så att egensvetsgodset i stort överensstämmer
analysmässigt med grundmaterialet. Välj elektroddimension och svetsdata enligt
rekommenderade värden från tillsatsleverantör.
dfa2i2sa
-- 4 --
INSTALLATION
11. Laddning av svetselektrod.
S
Demontera elektrodtrumman från bromsnavet
(2) och lossa gaveln (3).
S
Placera elektrodspolen (1) på elektrodtrumma
och montera gaveln (3).
S
Montera elektrodtrumma resp. engångsbobin på
bromsnavet (2). OBSERVERA medbringarens
läge.
VIKTIGT!
För att förhindra att elektrodbobinen glider
av bromsnavet; Ställ bromsnavet i låst läge
med hjälp av det röda vredet, enligt instruktion placerad intill bromsnavet.
Se även figuren till höger
S
Kontrollera att matarrulle (1) och kontaktbackar (3) har rätt dimension.
Vid grov elektrod (3--4 mm):
S
Klipp av najtrådarna runt elektrodspolen.
S
Mata fram elektrodens ände.
S
Räta ut förbockningsradien.
S
Koppla loss elektrodledaren från
fästet (7) på automaten och mata fram
elektroden. Ca 0,5 m av elektroden
ska sticka fram utanför elektrodledaren.
S
Bocka en 90° krök på elektroden så att
den kan föras ned i kontaktdonet.
S
Koppla tillbaka elektrodledaren till
fästet (7) på automaten.
S
Placera elektroden i matarrullens (1) spår.
Se samtidigt till att elektroden löper under
styrrullen (6) strax framför elektrodledarfästet.
S
Ställ in trycket av elektroden mot matarrullen (1) med tryckskruv (4).
OBSERVERA! Spänn ej hårdare än att säker matning erhålls.
Tryckskruven får ej dras stumt, det ska finnas lite fjädring kvar.
12. Mata fram elektroden med hjälp av elkopplare A02 på PEG--lådan.
13. Under tiden som frammatning av elektroden pågår ska elektroden riktas med
hjälp av ratt (5) på riktrulleverket. När riktverkan är rätt inställd ska elektroden
komma rak ut genom kontaktbackarna (3).
dfa2i2sa
-- 5 --
INSTALLATION
14. Byte av matarrulle.
S
Lossa ratt (5) och tryckskruv (4)
S
Lossa handratt (2)
S
Byt matarrulle. De är märkta med resp. elektroddimension,
se tabell på sid 43.
15. Kontaktutrustning
Enkelelektrod max 4mm.
Använd kontaktrör D35 med kontaktbackar.
S
Använd standardriktrulleverk till A6 med riktverk bestående av en fast och en
omställbar riktrulle.
S
Montera kontaktbacken med de M5--skruvar som följer med i leveransen .
Montera en del av kontaktbacken i det fasta kontaktröret och en del i den lösa halvan av det delade kontaktröret.
S
Montera den lösa halvan med kontaktback på plats under tryckskruven och
dra åt stumt så att god kontakt erhålls mellan kontaktbacken och elektroden.
16. Påfyllning av svetspulver
S
Pulverbehållaren bör anslutas till pulvertrycktank (typ TPC 75) för pulverpåfyllning.
Pulvermatningen till pulverbehållaren regleras automatiskt vid inloppsröret.
När pulvernivån sjunker under inloppsröret fylls nytt pulver på från pulvertrycktanken. OBS! Svetspulvret måste vara torrt. Undvik att använda agglomelerande svetspulver utomhus och i fuktiga miljöer.
S
Justera pulvermunstyckets höjd över svetsfogen så att lämplig pulvermängd
erhålls. Pulvertäcket ska vara så högt att genomslag av ljusbåge ej förekommer.
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
dfa2i2sa
-- 6 --
DRIFT
DRIFT
1.
Noggrann fogberedning är nödvändig för bra svetsresultat.
OBSERVERA! Varierande spaltöppningar i svetsfogen får ej förekomma.
2.
För att undvika risken för varmsprickor ska svetsens bredd vara större än inträngningsdjupet.
3.
Svetsa alltid ett provstycke med samma fogtyp och plåttjocklek som produktionsarbetsstycket.
OBSERVERA! Provsvetsa ALDRIG direkt på arbetsstycken i produktion.
Manöverinstruktion för manöverlåda PEG1.
Se operatörsmanual PEG 1 best nr. 443 392.
dfa3o1sa
-- 7 --
UNDERHÅLL
UNDERHÅLL
Manöverlåda PEG1, se operatörsmanual 443 392.
Elektrodmotor A6 VEC, se operatörsmanual 443 393.
Dagligen
S
Håll svetsautomatens rörliga delar rena från svetspulver och damm.
S
Kontrollera att samtliga elledningar och slangar är hela och rätt anslutna.
S
Kontrollera att alla skruvförband är åtdragna.
S
Kontrollera bromsnavets bromsmoment. Det får ej vara så litet att elektrodtrumman fortsätter att rotera vid stopp av elektrodmatning och det får ej vara så stort
att matarrullarna slirar. Riktvärde för bromsmoment för 30 kg elektrodtrumma är
1,5 Nm.
Justering av bromsmomentet:
S
Ställ spärrknapp (006) i låst läge
S
För in en skruvmejsel i navets
fjädrar. Medurs vridnig av
fjäder (002) ger mindre
bromsmoment.
S
Moturs vridning ger större bromsmoment.
OBS! Vrid fjädrarna lika mycket.
Periodiskt
S
Kontrollera varje kvartal elektrodmotorns kolborstar, byt när de är nedslitna
till 6 mm.
S
Kontrollera sliderna, smörj om de kärvar.
S
Kontrollera elektrodmatarenhetens elektrodstyrning och drivrullar.
Byt slitna eller skadade komponenter. Se Slitdelar på sid 43.
dfa2m2sa
-- 8 --
aza5dp08
FELSÖKNING
FELSÖKNING
Utrustning
S
S
Operatörsmanual manöverlåda PEG1, best nr 443 392.
Operatörsmanual motor med växel A6 VEC, best nr 443 393.
S
S
S
S
S
att svetsströmkällan är kopplad för rätt nätspänning
att samtliga 3 faser är spänningsförande (fasföljd utan betydelse)
att svetsledningar och anslutningar till dessa är oskadade
att reglagen står i önskat läge
att nätspänningen kopplas ifrån innan reparation påbörjas
Kontrollera
MÖJLIGA FEL
1. Symtom
Ampere-- och voltvärde ger stora variationer på sifferdisplayen.
Orsak 1.1
Kontaktbackar resp --munstycke är slitna eller har fel dimension.
Åtgärd
Byt kontaktbackar resp --munstycke.
Orsak 1.2
Trycket på matarrullarna är otillräckligt.
Åtgärd
Öka trycket på matarrullarna.
2. Symtom
Elektrodmatningen är ojämn.
Orsak 2.1
Trycket på matarrullarna är fel inställt.
Åtgärd
Ändra trycket på matarrullarna.
Orsak 2.2
Fel dimension på matarrullarna.
Åtgärd
Byt matarrullar.
Orsak 2.3
Spåren i matarrullarna är slitna.
Åtgärd
Byt matarrullar.
3. Symtom
Svetsledningarna blir överhettade.
Orsak 3.1
Dåliga elanslutningar.
Åtgärd
Rengör och drag åt alla elanslutningar.
Orsak 3.2
Svetsledningarna har för klen dimension.
Åtgärd
Öka ledningsdimensionen eller använd parallella ledningar.
dfa3f1sa
-- 9 --
10
Bågluftsmejsling
Likström DC
S ö
Strömart
Likström DC
Likström DC
Likström DC
Växelström AC
* Se operatörsmanual PEG1 443 392.
Kolelektrod
8,0--12,7 mm
Pulverbågsvetsning
Band
0,5x30 -- 100 m
Pulverbågsvetsning
Enkeltråd
2,5--6 mm
Pulverbågsvetsning
Pulverbågsvetsning
Enkeltråd
2,5--6 mm
Dubbelelektrod
2x1,2 -- 3,0 mm
S
Svetsmetod
d
El k d
Elektrod
Läge 2
Läge 1
Läge 1
Läge 1
Läge 1 eller 2
Elkopplare
pp
(f d -back)
(feedb k)
Framsida PEG1 *
Läge upp
Läge upp
Läge ned
Läge upp
Läge upp
Elkopplare (9)
Sekvenskort *
X -- 1
B -- 7
X -- 1
B -- 7
X -- 1
B -- 7
X -- 1
B -- 7
X -- 1
B -- 7
Regulatorkortg
skoppling
k
li
Regulatorkort *
INKOPPLINGSANVISNING FÖR PEG1 OCH A6 VEC
156:1
156:1
156:1
(74:1)
156:1
156:1
Utväxling
4000
4000
4000
4000
4000
Motorankare
r/min
A6 VEC
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG
SELV OG ANDRE. VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT
PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
S
S
S
Sveiseutstyret må innstalleres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått
verneutstyr.
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres
arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
S
Beskytt øynen og kroppe. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
i nærheten av sveiseplassen.
STØJ -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL
S
Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR
UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
mmvarnna
-- 11 --
SIKKERHET
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseautomater har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som
angår de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir
iverksatt.
Denne anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes i overensstemmelse med de angitte instrukser, av ansatte
som har satt seg godt inn i sveiseautomatens funksjon.
Feil bruk, forårsaket av feil håndtering eller feilaktig funksjonssekvens, kan føre til en
farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseautomaten må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjonen
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
For å gjøre dette lettere er alle brytere, knapper eller potensiometere utstyrt med
en tekst eller et symbol som angir hvilken bevegelse eller handling den styrer.
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseautomatens arbeidsområde før den startes.
S at ingen personer står i veien når vognen eller sleidene flyttes.
3.
Arbeidsplassen må:
S være fri for maskindeler, verktøy og andre hindringer som kan hindre operatøren i å bevege seg fritt innenfor arbeidsområdet.
S være ordnet slik at det alltid er fri adgang til nødstoppen.
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert
tøy, vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd og lignende som kan bli
sittende fast i utstyret.
Annet
Strømførende deler er normalt beskyttet mot berøring.
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseautomaten må ikke gjøres under drift.
5.
df00f1na
-- 12 --
TEKNISK BESKRIVELSE
TEKNISK BESKRIVELSE
Sveiseautomat A6 SFF1C er beregnet på pulverbuesveising i butt-- og kilskjøt. Den
kan monteres på en sveisekran eller bjelkegående vogn. Automaten kan brukes i rør
med en diameter på minimum 500 mm.
Sveiseautomaten skal monteres med bolter. (Pass på at skruen ikke børører bunnen
på isolatoren som har en gjengedybde på 14 mm). Den må monteres på et stabilt
underlag slik at den sitter godt og det ikke er noen fare for at den løsner.
TEKNISKE DATA
Tillatt belastning AC/DC kontinuerlig
1500 A
Elektrodedimensjon, massiv enkel elektrode
maks. 4,0 mm
Elektrodematingshastighet
0,2--4,5 m/min.
Sleidens justeringslengde
60 mm
Vekt (uten fluks)
50 kg
Pulverbeholderens volum
1L
Bremsenavets bremsemoment
1,5 Nm
Tilkoplingsspenning
42 V AC
Kontinuerlig A--veiet lydtrykk
68 dB
Målskisse, se på side 41.
dfa2d2na
-- 13 --
INSTALLERING
INSTALLERING
1. Elektrodemotor A6 VEC, se brukerhåndbok 443 393
2. Bryterskap PEG1, se brukerhåndbok 443 392
3. Kopl sveiseautomaten slik det er vist i diagrammet på side 42.
S
Likstrøm:
Kopl styrekabelen (008) mellom sveisestrømkilden (001) og bryterskapet
PEG1 (002).
Kopl den kabelskodde ledningen (007) mellom sveisestrømkilden (001) og
shunt.
Kopl elektroden til plusspolen.
S
Vekselstrøm:
Kopl styrekabelen (008) mellom tilleggsutstyrsenheten (011) og bryterskapet
PEG1.
Kopl tilleggsutstyrsenheten (011) til sveisestrømkilden (010).
Kopl sveiseledningen (007) fra sveisestrømkildens strømtransformator til
shunt.
4. Kopl returledningen mellom sveisestrømkilden (001, 010) og arbeidsstykket.
5. Kopl måleledningen (009) mellom arbeidsstykket og sveisestrømkilden
(001, 010) eller mellom arbeidsstykket og bryterskapet PEG1 (f.eks. hvis annet
strømkildefabrikat blir brukt).
6. Kopl motor (003) med gir A6 VEC til bryterskapet PEG1 (002).
7. Kontroller at bryterskapet PEG1 er koplet som vist i tabellen på side 20 ”Tilkoplingsanvisning for bryterskap PEG1 og elektrodegir A6 VEC” og at utveksling og
rotorhastighet er som angitt i denne.
8. Hvis en motordreven sleide blir brukt, se brukerhåndbok 443 394.
9. Hvis fugefølgingsutstyr A6 GMD blir brukt, se brukerhåndbok 443 403.
10. Velg elektrodetype og fluks slik at sveisegodset stort sett stemmer overens analysemessig med grunnmaterialet. Velg elektrodedimensjon og sveiseparametere i overensstemmelse med verdiene som er anbefalt av leverandøren.
dfa2i2na
-- 14 --
INSTALLERING
11. Montering av sveiseelektroden.
S
Demonter elektrodespolen fra bremsenavet (2)
og løsne festeplaten (3).
S
Plasser viklingen (1) på spolen og monter
festeplaten (3).
S
Monter elektrodespolen og en engangsspole
på bremsenavet (2).
LEGG MERKE TIL medbringerens plassering.
VIKTIG!
For å hindre at strømpolen glir av bremsenavet, låser du strømspolen ved hjelp
av den røde låseskruen, slik etiketten viser
som står ved siden av bremsenavet.
Se tegningen til høyre.
S
Kontroller at matevalsen (1) og kontaktbakkene (3) har riktig dimensjon.
Ved kraftig elektrode (3--4 mm):
S
Klipp av trådene rundt elektrodespolen.
S
Trekk fram enden på elektroden.
S
Rett ut elektroden.
S
Kopl elektrodeføreren fra festet (7)
til automaten og mat fram elektroden.
Ca 0,5 m av elektroden skal stikke
fram utenfor elektrodeføreren.
S
Bøy elektroden 90° slik at den kan
føres ned i kontaktenheten.
S
Kopl tilbake elektrodeføreren til
festet (7) på automaten.
S
Plasser enden på elektroden i matevalsens (1) spor. Kontroller samtidig
at elektroden løper under styrevalsen (6)
rett foran festet til elektrodeføreren.
S
Still inn trykket fra elektroden mot matevalsen (1) med trykkskruen (4).
OBS! Spenn ikke hardere enn at det gir sikker mating. Trykkskruen må ikke
dras hardt til, det skal være litt fjæring.
12. Mat fram elektroden ved hjelp av bryteren A02 på PEG--skapet.
13. Mens elektroden mates fram, må elektroden rettes inn med hjelp av
styrehjulet (5) på rettevalsen. Når rettevalsen er stilt inn riktig, skal elektroden
komme rett ut gjennom kontaktbakkene (3).
dfa2i2na
-- 15 --
INSTALLERING
14. Skifte matevalse.
S
Løsne hjulet (5) og trykkskruen (4)
S
Løsne håndhjulet (2)
S
Skift matevalse. Tråddimensjonen er merket på valsen, se tabell på side 43.
15. Kontaktutstyr
Enkel elektrode maks. 4mm.
Bruk kontaktrør D35 med kontaktbakker.
S
Bruk en standard retter til A6 med en fast og justerbar valse.
S
Monter kontaktbakkene med M5--skruene som følger med. Monter en del av
kontaktbakken på den faste delen av kontaktrøret og en del på den løse
halvdelen av det delte kontaktrøret.
S
Monter den løse halvdelen med kontaktbakken på plass med trykkskruen og
dra til hardt slik at det blir god kontakt mellom kontaktbakkene og elektroden.
16. Påfylling av fluks
S
Pulverbeholderen bør koples til flukstrykktanken (typ TPC 75) for påfylling av
fluks.
Pulverbeholderen bør koples til flukstrykktanken (typ TPC 75) for påfylling av
fluks. Pulvermatingen til pulverbeholderen justeres automatisk ved innløpsrøret. Når fluksnivået synker under innløpsrøret, blir det fylt på ny fluks fra
pulvertrykktanken. OBS! Fluksen må være tørr. Unngå å bruke agglomerende fluks utendørs og i fuktige miljøer.
S
Juster pulvermunnstykkets høyde over sveisen, slik at det kommer riktig pulvermengde. Pulverdekket skal være tykt nok til at lysbuen ikke kan trenge
gjennom det.
ADVARSEL!
Roterende deler kan forårsake skade. Vis derfor stor forsiktighet.
dfa2i2na
-- 16 --
DRIFT
DRIFT
1.
Grundig forarbeid av skjøten er viktig for et godt sveiseresultat.
MERK! Åpningen i sveiseskjøten må være jevn.
2.
For å unngå faren for varmesprekker må sveisens bredde være større enn
inntrengingsdybden.
3.
Sveis alltid et prøvestykke med samme type skjøt og platetykkelse som
arbeidsstykket.
MERK! Prøvesveis ALDRI direkte på arbeidsstykket under produksjon.
Bruksanvisning for bryterskap PEG1
Se bruksanvisning PEG1, best.nr. 443 392.
dfa3o1na
-- 17 --
VEDLIKEHOLD
VEDLIKEHOLD
Bryterskap PEG1, se brukerhåndbok 443 392.
Elektrodemotor A6 VEC, se brukerhåndbok 443 393.
Daglig
S
Hold sveiseautomatens bevegelige deler fri for fluks og støv.
S
Kontroller at alle strømledninger og slanger er uskadd og riktig tilkoplet.
S
Kontroller at alle skrueforbindelser er strammet.
S
Kontroller bremsenavets bremsemoment. Det må ikke være sålite at elektrodematingen stopper, og det må ikke være såstort at matevalsene glir. Anbefalt
bremsemoment for en 30 kg elektrodespole er 1,5 Nm.
Justering av bremsemomentet:
S
Still låseknapp (006) i låst stilling
S
Før inn en skrutrekker i
navets fjærer. Hvis du vrir
fjærene med klokken (002),
får du mindre bremsemoment.
S
aza5dp08
Hvis du vrir fjærene mot klokken,
får du større bremsemoment. OBS! Vri alle fjærene like mye.
Periodisk
S
Kontroller hvert kvartal elektrodemotorens karbonbørster, skift ut når de er nedslitt til 6 mm.
S
Kontroller sleidene, og smør dem hvis de går tregt.
S
Kontroller elektrodeføringen, drivvalser og kontaktmunnstykket for elektrodemateren. Skift ut slitte eller skadde komponenter. Se Slitedeler på side 43.
dfa2m2na
-- 18 --
FEILSØKING
FEILSØKING
Utstyr
S
S
Bruksanvisning for bryterskap PEG1, best.nr. 443 392.
Bruksanvisning for motor med gir A6 VEC, best.nr. 443 393.
S
S
at sveisestrømkilden er koblet for riktig nettspenning
at alle 3 faser er spenningsførende (faserekkefølgen er uten betydning)
at sveiseledningene og tilkoblingene til disse er uskadd
at innstillinger står i ønsket stilling
at nettspenningen kobles fra før reparasjon påbegynnes
Kontroller
S
S
S
MULIGE FEIL
1. Symptom Store variasjoner i ampere-- og voltverdier påtalldisplayet.
Årsak 1.1
Kontaktbakker eller --munnstykke er slitt eller har feil dimensjon.
Tiltak
Skift kontaktbakker eller --munnstykke.
Årsak 1.2
Trykket på matevalsene er utilstrekkelig.
Tiltak
Øk trykket på matevalsene.
2. Symptom Elektrodematingen er ujevn.
Årsak 2.1
Trykket på matevalsene er feil justert.
Tiltak
Endre trykket på matevalsene.
Årsak 2.2
Feil dimensjon på matevalsene.
Tiltak
Skift matevalser.
Årsak 2.3
Sporene i matevalsene er slitt.
Tiltak
Skift matevalser.
3. Symptom Sveiseledningene blir overopphetet.
Årsak 3.1
Dårlige strømtilkoplinger.
Tiltak
Rengjør og dra til alle strømtilkoplinger.
Årsak 3.2
Sveiseledningene har for liten dimensjon.
Tiltak
Øk ledningsdimensjonen eller bruk parallelle ledninger.
dfa3f1na
-- 19 --
20
Bueluftmeisling
Likestrøm DC
S
Strømtype
Likestrøm DC
Likestrøm DC
Jævnstrøm DC
Vekselstrøm AC
* Se brukerhåndbok PEG1 443 392.
Kullelektrode
8,0--12,7 mm
Pulverbuesveising
Bånd
0,5x30 -- 100 m
Pulverbuesveising
Enkel tråd
2,5--6 mm
Pulverbuesveising
Pulverbuesveising
Enkel tråd
2,5--6 mm
Dobbel elektrode
2x1,2 -- 3,0 mm
S i
Sveisemetode
d
El k d
Elektrode
Posisjon 2
Posisjon 1
Posisjon 1
Posisjon 1
Posisjon 1 eller 2
Strømkopler
p
(f d -back)
(feedb k)
Front PEG1 *
Posisjon opp
Posisjon opp
Posisjon ned
Posisjon opp
Posisjon opp
X -- 1
B -- 7
X -- 1
B -- 7
X -- 1
B -- 7
X -- 1
B -- 7
X -- 1
B -- 7
Regulatorkortkog
Strømkopler (9)
pling
li
Sekvenskort *
Regulatorkort *
INNKOPLINGSANVISNING FOR PEG1 OG A6 VEC
156:1
156:1
156:1
(74:1)
156:1
156:1
Utvekslingsforhold
4000
4000
4000
4000
4000
Motoranker
o/min.
A6 VEC
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ
MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI
TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA LAITTEEN VALMISTAJAN
VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
S
S
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
Älä koske virtaa johtaviin osiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin
suojavarustein.
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
Käytä turvallista työasentoa.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
Poista hitsaussavu jakaasu omalta ja muiden työpaikalta.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava
suodatin, sekä suojavaatteita.
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei tulenarkoja esineitä ole
hitsauspaikan lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja.
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA
S
Ota yhteys ammattimieheen.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN
ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
SUOJAA ITSEÄSI JA MUITA!
mmvarnxa
-- 21 --
TURVALLISUUS
TURVALLISUUS
ESAB--hitsausautomaatin käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa.
Tätä suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsausautomaattia saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet henkilöt ja
käytössä on noudatettava annettuja ohjeita.
Virheellisestä käytöstä johtuva virheellinen toiminta tai toimintajakso voi aiheuttaa
epänormaalin tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsausautomaattia käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytykatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
Tästä syystä kaikki sähkökytkimet, painonapit ja potentiometrit ovat varustettu
kilvellä tai tekstillä, joka ilmoittaa, minkä liikkeen tai kytkennän ko. toimielin aktivoi.
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei hitsausautomaatin työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole vaunun tai luistin tiellä niitä käytettäessä.
3.
Työpaikan on:
S oltava puhdas koneosista, työkaluista tai muista varastoiduista tavaroista, jotka saattavat haitata käyttäjän liikkumista työalueella.
S oltava niin järjestetty, että hätäpysätyskatkaisin on hyvin käsillä.
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten
esim. suojalaseja, tulen kestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S Varo käyttämästä löysästi istuvia vaatteita tai vöitä, rannekkeita ym., jotka
saattavat tarttua koneeseen.
5.
Muuta
Jännitteelliset osat ovat yleensä kosketussuojattuja.
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteita saavat huoltaa ja korjata vain pätevät henkilöt.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi
merkityssä paikassa.
S Hitsausautomaattia ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
df00f1xa
-- 22 --
TEKNINEN KUVAUS
TEKNINEN KUVAUS
Hitsausautomaatti A6 SFF1C on tarkoitettu päittäis-- ja pienarailojen jauhekaarihitsaukseen. Se voidaan asentaa sopivaan kuljettimeen, kuten hitsaustorniin tai kiskoilla kulkevaan vaunuun. Automaatti sopii putkille, joiden pienin halkaisija on 500 mm.
Hitsausautomaatti on kiinnitettävä M12--ruuvilla. (Varmista, ettei ruuvi ulotu eristimen
pohjaan, kierteen syvyys 14 mm). Se on kiinni tettävä tukevaan kohtaan, jossa ei ole
vaaraa, että automaatti pääsee irtoamaan tai liikkumaan.
TEKNISET TIEDOT
Sallittu kuormitus AC/DC jatkuva
1500 A
Lankakoko, paksu yksilanka
maks. 4,0 mm
Langansyöttönopeus
0,2--4,5 m/min
Luistin säätöpituus
60 mm
Paino (ilman hitsausjauhetta)
50 kg
Jauhesäiliön tilavuus
1L
Jarrunavan jarrutusmomentti
1,5 Nm
Liitäntäjännite
42 V AC
Jatkuva A--painotettu äänenpaine
68 dB
Mittapiirros, ks. sivulla 41.
dfa2d2xa
-- 23 --
ASENNUS
ASENNUS
1. Langansyöttömoottori A6 VEC, ks. käyttöohje 443 393
2. Ohjausyksikkö PEG1, ks. käyttöohje 443 392
3. Liitä hitsausautomaatti kaavion mukaisesti sivulla 42.
S
Tasavirta:
Liitä ohjauskaapeli (008) hitsausvirtalähteen (001) ja ohjausyksikön PEG1
(002) välille.
Liitä kaapelikengällä varustettu johdin (007) hitsausvirtalähteen (001) ja
shuntin välille.
Liitä elektrodi plus--napaan.
S
Vaihtovirta:
Liitä ohjauskaapeli (008) lisäyksikön (011) ja ohjausyksikön PEG1 välille.
Liitä lisäyksikkö (011) hitsausvirtalähteeseen (010).
Liitä hitsausjohdin (007) hitsausvirtalähteen virtamuuntajasta shunttiin.
4. Liitä maadoituskaapeli hitsausvirtalähteen (001, 010) ja työkappaleen välille.
5. Liitä mittajohdin (009) työkappaleen ja hitsausvirtalähteen (001, 010) välille tai
työkappaleen ja ohjausyksikön PEG1 välille (esim. kun käytetään muuta virtalähdemerkkiä).
6. Liitä moottori (003) vaihteistoineen A6 VEC ohjausyksikköön PEG1 (002).
7. Tarkasta, että ohjausyksikkö PEG1 on kytketty taulukon mukaisesti sivulla 30
”Ohjausyksikön PEG1 ja elektrodivaihteen A6 VEC kytkentäohje” ja että välitys ja
ankkurikierrokset on valittu sen mukaisesti.
8. Jos automaatissa on moottorikäyttöinen luisti, ks. käyttöohje 443 394.
9. Jos automaatissa on railonseurantalaite A6 GMD, ks. käyttöohje 443 403.
10. Valitse lankatyyppi ja hitsausjauhe niin, että oma hitsausaine on koostumukseltaan lähellä perusmateriaalia. Valitse lankakoko ja hitsausarvot lisäainetoimittajan suositusten mukaisesti.
dfa2i2xa
-- 24 --
ASENNUS
11. Hitsauslangan lataus.
S
Irrota kelarumpu jarrunavasta (2)
ja irrota pääty (3).
S
Aseta lankakela (1) kelarumpuun ja
asenna pääty (3).
S
Asenna kelarumpu tai kertakäyttökela jarrunapaan (2).
HUOMAA vääntiön asema.
TÄRKEÄÄ!
Estääksesi lankakelan luistamisen irti
jarrunavasta; Lukitse jarrunapa punaisella
vääntimelläjarrunavan viereen sijoitetun
ohjeen mukaisesti.
Ks. myös kuva oikealla
S
Tarkasta, että syöttörulla (1) ja kosketusleuat (3) ovat oikeaa kokoa.
Käytettäessä paksua lankaa
(3--4 mm):
S
Katkaise kiinnityslangat
lankakelan ympäriltä.
S
Syötä langan pää esiin.
S
Suorista taivutussäde.
S
Irrota langanjohdin automaatin kiinnikkeestä (7) ja syötälanka esiin.
Noin 0,5 m langasta on työnnyttävä
esiin langanjohtimen ulkopuolelle.
S
Taivuta lankaan 90° mutka, jotta se pystytään työntämään kosketussuuttimeen.
S
Kytke langanjohdin takaisin automaatin
kiinnikkeeseen (7).
S
Aseta lanka syöttörullan (1) uraan.
Varmista samalla, ettälanka kulkee ohjausrullan (6) alta juuri ennen langanjohtimen
kiinnikettä.
S
Säädä langan paine syöttörullaa (1) vasten painoruuvilla (4). HUOMAA! Kiristä ruuvia vain sen verran, että syöttö on vakaa. Painoruuvia ei saa kiristää
pohjaan asti, vaan siihen on jätettäväjoustovaraa.
12. Syötä lanka esiin PEG--yksikön kytkimellä A02.
13. Kun langan esiinsyöttö on käynnissä, lanka on oikaistava oikaisulaitteen säätöpyörällä (5). Jos oikaisu on säädetty oikein, on langan tultava suorana ulos kosketusleuoista (3).
dfa2i2xa
-- 25 --
ASENNUS
14. Syöttörullan vaihto.
S
Irrota säätöpyörä (5) ja painoruuvi (4)
S
Irrota käsipyörä (2)
S
Vaihda syöttörullat. Niihin on merkitty ko. lankakoko, ks. taulukko sivulla 43.
15. Kosketuslaitteet
Kosketuslaitteet maks. 4mm.
Käytä kosketusleuoilla varustettua kosketusputkea D35.
S
Käytä A6:ssa vakiomallista oikaisulaitetta, jossa oikaisulaite koostuu yhdestä
kiinteästä ja yhdestä säädettävästä oikaisurullasta.
S
Asenna kosketusleuka toimitukseen sisältyvillä M5--ruuveilla. Asenna osa
kosketusleuasta kiinteään kosketusputkeen ja osa kaksiosaisen kosketusputken irralliseen puoliskoon.
S
Asenna irrallinen puolisko kosketusleukoineen paikalleen painoruuvin alle ja
kiristä tiukalle, niin että kosketusleuan ja langan välille saadaan hyvä kosketus.
16. Hitsausjauheen täyttö
S
Jauhesäiliö on liitettävä jauheen täyttämiseksi painesäiliöön (tyyppi TPC 75).
Jauheen syöttöä jauhesäiliöön säädetään automaattisesti tuloputkessa.
Kun jauheen pinta laskee tuloputken reunan alapuolelle, jauhetta täytetään
painesäiliöstä. HUOM! Hitsausjauheen on oltava kuivaa. Vältämahdollisuuksien mukaan käyttämästä agglomeroituvaa hitsausjauhetta ulkona ja kosteissa ympäristöissä.
S
Säädä jauhesuuttimen korkeus hitsistä, niin että jauhemäärä on sopiva.
Jauhekerroksen on oltava niin korkea, ettei valokaari lyöläpi.
VAROITUS!
Ole varovainen. Pyörivät osat aiheuttavat puristumisvaaran.
dfa2i2xa
-- 26 --
KÄYTTÖ
KÄYTTÖ
1.
Hyvä hitsaustulos edellyttää huolellista railon valmistelua.
HUOMAA! Hitsausrailossa ei saa olla erikokoisia ilmarakoja.
2.
Lämpöhalkeamien vaaran välttämiseksi on hitsin levyden oltava tunkeumasyvyyttä suurempi.
3.
Hitsaa aina koekappale, jonka railotyyppi ja levypaksuus on sama kuin tuotantokappaleessa.
HUOMAA! ÄLÄ KOSKAAN tee koehitsausta suoraan tuotantokappaleeseen.
Ohjausrasian PEG1 käyttöohje
Katso käyttöohje PEG1 til.nro 443 392.
dfa3o1xa
-- 27 --
HUOLTO
HUOLTO
Ohjausyksikkö PEG1, ks. käyttöohje 443 392.
Langansyöttömoottori A6 VEC, ks. käyttöohje 443 393.
Päivittäin
S
Pidä hitsausautomaatin liikkuvat osat puhtaina hitsausjauheesta ja pölystä.
S
Tarkasta, että kaikki sähköjohdot ja letkut ovat ehjät ja oikein liitetyt.
S
Tarkasta, että kaikki ruuviliitokset ovat kireällä.
S
Tarkasta jarrunavan jarrutusmomentti. Se ei saa olla niin pieni, että kelarumpu
pyörii vielä langansyötön pysäyttämisen jälkeen, eikä niin suuri, että syöttörullat
luistavat. Jarrutusmomentin ohjearvo 30 kg:n lankarullalle on 1,5 Nm.
Jarrutusmomentin säätö:
S
Aseta lukituspainike (006)
lukitusasentoon
S
Työnnä ruuvitaltta navan jousiin. Kierrettäessä jousta
(002) myötäpäivään jarrutusmomentti pienenee.
S
aza5dp08
Kierrettäessä jousta vastapäivään jarrutusmomentti kasvaa. HUOM! Kierrä
jousia yhtä paljon.
Ajoittain
S
Tarkasta neljännesvuosittain langansyöttömoottorin hiiliharjat, vaihda kun ne
ovat kuluneet 6 mm:iin.
S
Tarkasta luistit, voitele jos ne ahdistavat.
S
Tarkasta langansyöttöyksikön langanohjaus ja käyttörullat. Vaihda kuluneet tai
vaurioituneet osat. Ks. Kulutusosat sivulla 43.
dfa2m2xa
-- 28 --
VIANETSINTÄ
VIANETSINTÄ
Varusteet
S
S
Käyttöohje ohjausrasia PEG1, tilausnro 443 392.
Käyttöohje moottori vaihteistoineen A6 VEC, tilausnro 443 393.
S
S
että hitsausvirtalähde on kytketty oikeaan verkkojännitteeseen
että kaikki 3 vaihetta ovat jännitteelliset (vaihejärjestyksellä ei ole
merkitystä)
että hitsauskaapelit ja näiden liitännät ovat ehjät
että säätimet ovat halutussa asennossa
että verkkojännite katkaistaan ennen korjauksen aloittamista
Tarkasta
S
S
S
MAHDOLLISET VIAT
1. Oire
Ampeeri-- ja volttiarvo vaihtelevat suuresti numeronäytöllä.
Syy 1.1
Kosketusleuat tai --suuttimet kuluneet tai vääränkokoiset.
Toimenpide
Vaihda kosketusleuat tai --suutin.
Syy 1.2
Syöttörullien paine liian pieni.
Toimenpide
Lisää syöttörullien painetta.
2. Oire
Langansyöttö epätasainen.
Syy 2.1
Syöttörullien paine väärin säädetty.
Toimenpide
Vaihda syöttörullien painetta.
Syy 2.2
Syöttörullat vääränkokoiset.
Toimenpide
Vaihda syöttörullat.
Syy 2.3
Syöttörullien urat kuluneet.
Toimenpide
Vaihda syöttörullat.
3. Oire
Hitsauskaapelit kuumenevat liikaa.
Syy 3.1
Huonot sähköliitännät.
Toimenpide
Puhdista ja kiristä kaikki sähköliitännät.
Syy 3.2
Hitsauskaapelien poikkipinta liian pieni.
Toimenpide
Lisää kaapelien poikkipintaa tai käytä rinnakkaisia kaapeleita.
dfa3f1xa
-- 29 --
30
Jauhekaarihitsaus
Jauhekaarihitsaus
Jauhekaarihitsaus
Jauhekaarihitsaus
Kaaritalttaus
L k
Lanka
Yksilanka
2,5--6 mm
Yksilanka
2,5--6 mm
Kaksoislanka
2x1,2 -- 3,0 mm
Nauha
0,5x30 -- 100 m
Hiilielektrodi
8,0--12,7 mm
* Ks. käyttöohje PEG1 443 392.
Hitsausmenetelmä
Tasavirta DC
Tasavirta DC
Tasavirta DC
Vaihtovirta AC
Tasavirta DC
Vi l ji
Virtalaji
Asento 2
Asento 1
Asento 1
Asento 1
Asento 1 tai 2
Virtakytkin
y
(f d -back)
(feedb k)
Etupuoli PEG1 *
Yläasento
Yläasento
Ala--asento
Yläasento
Yläasento
Sähkökytkin (9)
Sekvenssikortti *
X -- 1
B -- 7
X -- 1
B -- 7
X -- 1
B -- 7
X -- 1
B -- 7
X -- 1
B -- 7
Säätökortin kyty
k tä
kentä
Säätökortti *
KYTKENTÄOHJE PEG1 JA A6 VEC
156:1
156:1
156:1
(74:1)
156:1
156:1
Välitys
4000
4000
4000
4000
4000
Moottoriankkuri
r/min
A6 VEC
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE UDØVER OG OMGIVELSER. DERFOR SKAL DER VISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG
SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS
ANVISNINGER SOM BL A ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende.
S
S
S
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende
forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller
iført våde eller fugtige handsker.
Sørg selv for under arbejdet at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt.
S
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og
beskyttende beklædning.
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for, at der ikke er antændelige
genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
S
Beskyt dine ører. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL
S
Tag kontakt med en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM
INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
TÆNK PÅ AT BESKYTTE DEM SELV OG ANDRE
mmvarnda
-- 31 --
SIKKERHED
SIKKERHED
Det er brugeren af en ESAB svejseautomat, som har det endelige ansvar for de sikkerhedsforanstaltninger, der angår personer som arbejder med systemet eller i nærheden af det.
Indholdet i denne anbefaling kan ses som et tillæg til de normale regler, der gælder
for arbejdspladsen.
Al betjening skal efter givne instruktioner udføres af personale, der er omhyggeligt
instrueret i svejseautomatens funktion.
En betjeningsfejl som følge af brug af et forkert håndgreb eller en forkert rækkefølge
af en følge af funktioner, kan forårsage en unormal situation, som kan medføre skader på såvel operatøren som det maskinelle udstyr.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseautomaten skal være omhyggeligt instrueret i:
S dens betjening
S placering af nødstop
S dens funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
For at lette dette er alle afbrydere, trykknapper og potentiometre forsynet med
skilte eller tekster, der angiver den bevægelse der udføres eller den komponent
der tændes ved betjeningen.
2.
Operatøren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende indenfor svejseautomatens arbejdsområde inden den sættes i gang.
S at ingen personer er forkert placeret, når vogn eller slæder bevæges.
3.
Arbejdsområdet skal:
S være fri for maskindele, værktøj eller andet oplagret materiel, som kan hindre
operatørens bevægelser inden for arbejdsområdet.
S være indrettet således at kravene om adgang til nødstop er fuldt opfyldt.
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder,
armbånd el.lign., som kan hænge i.
5.
Øvrigt
Spændingsførende dele er normalt berøringsafskærmede.
S Kontroller at de anviste returledere er korrekt tilsluttede.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være let tilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af svejseautomaten må ikke udføres under drift.
df00f1da
-- 32 --
TEKNISK BESKRIVELSE
TEKNISK BESKRIVELSE
Svejseautomat A6 SFF1C er beregnet til pulversvejsning af stump-- og kantsømme.
Den kan monteres på en holder af type svejsekran eller skinnegående vogn. Automaten kan bruges i rør med en mindste diameter på 500 mm.
Svejseautomaten skal monteres med en M12 skrue. (Sørg for at skruen ikke går i
bund på isolatoren, som har en gevinddybde på 14 mm). Den skal monteres på en
stabil del, så at al risiko for at automaten løsner sig eller sidder usikkert undgås.
TEKNISKE DATA
Tilladt belastning AC/DC kontinuerligt
1500 A
Elektrodedimension, massiv enkel elektrode
max. 4,0 mm
Elektrodefremføringshastighed
0,2--4,5 m/min
Slædens indstillingslængde
60 mm
Vægt (ekskl. svejsepulver)
50 kg
Pulverbeholderens volumen
1l
Bremsenavets bremsemoment
1,5 Nm
Tilslutningsspænding
42 V AC
Kontinuerligt A--vejet lydtryk
68 dB
Målskitse, se på side 41.
dfa2d2da
-- 33 --
INSTALLATION
INSTALLATION
1. Elektrodemotor A6 VEC, se brugermanual 443 393
2. Styreboks PEG1, se brugermanual 443 392
3. Tilslut svejseautomaten ifølge skema på side 42.
S
Jævnstrøm:
Tilslut styrekabel (008) mellem svejsestrømforsyning (001) og styreboks
PEG1 (002).
Tilslut ledningen med kabelsko (007) mellem svejsestrømforsyning (001) og
shunt.
Tilslut elektroden til pluspol.
S
Vekselstrøm:
Tilslut styrekabel (008) mellem tilsatsboks (011) og styreboks PEG1.
Tilslut tilsatsboks (011) til svejsestrømforsyning (010).
Tilslut svejsekabel (007) fra svejsestrømforsyningens strømtransformator til
shunt.
4. Tilslut returleder mellem svejsestrømforsyning (001, 010) og arbejdsstykke.
5. Tilslut måleledning (009) mellem arbejdsstykke og svejsestrømforsyning
(001, 010) eller mellem arbejdsstykke og styreboks PEG1 (f.eks. når andet fabrikat af strømforsyning bruges).
6. Tilslut motor (003) med gear A6 VEC til styreboks PEG1 (002).
7. Kontroller at styreboks PEG1 er tilsluttet ifølge tabel på side 40 ”Tilslutningsanvisning for styreboks PEG1 og elektrodegear A6 VEC” samt at udveksling og ankeromdrejninger er valgt ifølge denne.
8. Når motordrevet slæde bruges, se brugermanual 443 394.
9. Når fugefølgeudstyr A6 GMD bruges, se brugermanual 443 403.
10. Vælg elektrodetype og svejsepulver så svejsematerialet i det store og hele analysemæssigt stemmer overens med grundmaterialet. Vælg elektrodedimension
og svejsedata ifølge anbefalede værdier fra leverandøren af tilsatsmaterialerne.
dfa2i2da
-- 34 --
INSTALLATION
11. Isætning af svejseelektrode.
S
Demonter elektrodespolen fra bremsenavet (2)
og løsn endestykket (3).
S
Placer elektrodespolen (1) på elektrodetromlen
og monter endestykket (3).
S
Monter elektrodetromle hhv. engangsspole på
bremsenavet (2). BEMÆRK medbringerens stilling.
VIGTIGT!
For at forhindre at elektrodespolen glider
af bremsenavet; Stil bremsenavet i låst
stilling ved hjælp af det røde drejegreb, i
henhold til instruktionen som sidder ved
bremsenavet.
Se også figuren til højre
S
Kontroller at fremføringsrulle (1) og kontaktkæber (3) har korrekt dimension.
Vid tyk elektrode (3--4 mm):
S
Klip trådene om elektrodespolen
af.
S
Kør elektrodens ende frem.
S
Ret forbukningsradien ud.
S
Frigør elektrodestyret fra holderen (7)
på automaten og før elektroden frem.
Ca 0,5 m af elektroden skal stikke
frem udenfor elektrodestyret.
S
Buk en 90_ bøjning på elektroden,
så den kan føres ned i kontaktstykket.
S
Sæt elektrodestyret tilbage i
holderen (7) på automaten.
S
Placer elektroden i fremføringsrullens (1)
spor. Sørg samtidigt for, at elektroden løber under styrerullen (6) lige foran elektrodestyrsholderen.
S
Indstil trykket af elektroden mod fremføringsrullen (1) med trykskruen (4).
BEMÆRK! Spænd ikke hårdere end at der opnås sikker fremføring.
Trykskruen må ikke spændes helt til, der skal være lidt fjedring tilbage.
12. Før elektroden frem ved hjælp af omskifteren A02 på PEG--boksen.
13. Medens fremføring af elektroden sker, skal elektroden rettes ved hjælp af håndhjulet (5) på retterulleverket. Når rettefunktionen er korrekt indstillet skal elektroden komme lige ud gennem kontaktkæberne (3).
dfa2i2da
-- 35 --
INSTALLATION
14. Skift af fremføringsrulle.
S
Løsn håndhjul (5) og trykskrue (4)
S
Løsn håndhjul (2)
S
Skift fremføringsrulle. De er mærket med pågældende elektrodedimension,
se tabell på side 43.
15. Kontaktudstyr
Enkelt elektrode max. 4mm.
Brug kontaktrør D35 med kontaktkæber.
S
Brug standardretterulleværk til A6 med retteværk bestående af en fast og en
indstillelig retterulle.
S
Monter kontaktkæben med de M5--skruer som følger med ved leveringen.
Monter en del af kontaktkæben i det faste kontaktrør og en del i den løse
halvdel af det delte kontaktrør.
S
Monter den løse halvdel med kontaktkæbe på plads under trykskruen og
spænd fast til, så der fås god kontakt mellem kontaktkæben og elektroden.
16. Påfyldning af svejsepulver
S
Pulverbeholderen bør tilsluttes til pulvertryktank (type TPC 75) ved pulverpåfyldning.
Pulverpåfyldningen til pulverbeholderen reguleres automatisk ved indløbsrøret. Når pulverniveauet synker under indløbsrøret fyldes nyt pulver på fra
pulvertryktanken. OBS! Svejsepulveret skal være tørt. Undgå at bruge sammenklumpende svejsepulver udendørs og i fugtige omgivelser.
S
Juster pulverdysens højde over svejsefugen så der opnås en passende pulvermængde. Pulverlaget skal være så tykt, at der ikke sker gennemslag af
lysbuen.
ADVARSEL!
Roterende dele frembyder risiko for klemning. Udvis største
forsigtighed.
dfa2i2da
-- 36 --
DRIFT
DRIFT
1.
Omhyggelig forberedelse af fugen er nødvendig for at opnå et godt
svejseresultat.
BEMÆRK! Varierende spalteåbninger i svejsefugen må ikke forekomme.
2.
For at undgå risiko for varmerevner skal svejsesømmens bredde være større
end indtrængningsdybden.
3.
Svejs altid et prøvestykke med samme fugetype og pladetykkelse som
produktions--arbejdsstykket.
BEMÆRK! Udfør ALDRIG prøvesvejsning direkte på arbejdsstykker i produktion.
Betjeningsinstruktion for styreboks PEG1
Se brugermanual PEG1 best. nr. 443 392.
dfa3o1da
-- 37 --
VEDLIGEHOLDELSE
VEDLIGEHOLDELSE
Styreboks PEG1, se brugermanual 443 392.
Elektrodemotor A6 VEC, se brugermanual 443 393.
Dagligt
S
Hold svejseautomatens bevægelige dele fri for svejsepulver og støv.
S
Kontroller at samtlige elledninger og slanger er hele og korrekt tilsluttede.
S
Kontroller at alle skrueforbindelser er spændt til.
S
Kontroller bremsenavets bremsemoment. Det må ikke være sålille, at elektrodespolen fortsætter med at rotere ved stop af elektrodefremføring, og det må ikke være så stort, at fremføringsrullerne glider. Retningslinie for bremsemoment
for 30 kg elektrodespole er 1,5 Nm.
Justering af bremsemomentet:
S
Stil låseknap (006) i låst stilling
S
Før en skruetrækker ind i
navets fjedre. Drejning med
uret af fjederen (002) giver
mindre bremsemoment.
S
Drejning mod uret giver større
bremsemoment. BEM! Drej fjedrene lige meget.
aza5dp08
Periodisk
S
Kontroller hvert kvartal elektrodemotorens kulbørster, skift når de er slidt ned
til 6 mm.
S
Kontroller slæderne, smør hvis de klemmer.
S
Kontroller elektrodefremføringsenhedens elektrodestyring og drivruller.
Udskift slidte eller beskadigede komponenter. Se Sliddele på side 43.
dfa2m2da
-- 38 --
FEJLFINDING
FEJLFINDING
Udstyr
S
S
Brugermanual styreboks PEG1, best. nr. 443 392.
Brugermanual motor med gear A6 VEC, best. nr. 443 393.
S
S
at svejsestrømkilden er indstillet på korrekt netspænding
at samtlige 3 faser er spændingsførende (rækkefølge uden
betydning)
at svejsekabler og tilslutninger er ubeskadigede
at betjeningsgrebene står i ønsket stilling
at netspændingen slås fra inden reparation påbegyndes
Kontroller
S
S
S
MULIGE FEJL
1. Symptom
Ampere-- og voltværdier viser store variationer på displayet.
Årsag 1.1
Kontaktbakker hhv. --mundstykke er slidt eller har forkert dimension.
Afhjælpning
Skift kontaktbakker hhv. --mundstykke.
Årsag 1.2
Trykket på fremføringsrullerne er utilstrækkeligt.
Afhjælpning
Øg trykket på fremføringsrullerne.
2. Symptom
Elektrodefremføringen er ujævn.
Årsag 2.1
Trykket på fremføringsrullerne er forkert justeret.
Afhjælpning
Juster trykket på fremføringsrullerne.
Årsag 2.2
Forkert dimension på fremføringsrullerne.
Afhjælpning
Udskift fremføringsrullerne.
Årsag 2.3
Sporene i fremføringsrullerne er slidt.
Afhjælpning
Udskift fremføringsrullerne.
3. Symptom
Svejsekablerne bliver overophedede.
Årsag 3.1
Dårlige elektriske forbindelser.
Afhjælpning
Rens og efterspænd alle elektriske forbindelser.
Årsag 3.2
Svejsekablerne har for lille dimension.
Afhjælpning
Brug større kabeldimensioner eller brug parallelle kabler.
dfa3f1da
-- 39 --
40
Fugebrænding
Kulelektrode
8,0--12,7 mm
Strømart
Jævnstrøm DC
Jævnstrøm DC
Jævnstrøm DC
Vekselstrøm AC
Jævnstrøm DC
* Se brugermanual PEG1 443 392.
Pulversvejsning
Band
0,5x30 -- 100 m
Pulversvejsning
Enkelttråd
2,5--6 mm
Pulversvejsning
Pulversvejsning
Enkelttråd
2,5--6 mm
Dobbeltelektrode
Svejsemetode
Elektrode
Stilling 2
Stilling 1
Stilling 1
Stilling 1
Stilling 1 eller 2
Omskifter (feed(feed -back)
back)
Forside PEG1 *
Stilling op
Stilling op
Stilling ned
Stilling op
Stilling op
Omskifter (9)
Sekvenskort *
X -- 1
B -- 7
X -- 1
B -- 7
X -- 1
B -- 7
X -- 1
B -- 7
X -- 1
B -- 7
Regulatorkort
Regulatorkortkobling
Regulatorkort *
INDSTILLINGSVEJLEDNING FOR PEG1 OG A6 VEC
156:1
156:1
156:1
(74:1)
156:1
156:1
Udveksling
4000
4000
4000
4000
4000
Motoranker
o/min
A6 VEC
MÅTTSKISS - MÅLSKISSE - MITTAPIIRUSTUS - MÅLSKITSE
* Utstick
* Utstikk
* Ulkonema
* Udstik
dfa2m21a
-- 41 --
SCHEMA - SKJEMA - JOHDOTUSKAAVIO - SKEMA
Benämning
Benevnelse
Nimitys
Benævnelse
01 Svetsströmkälla (DC)
Sveiströmkilde (DC)
Hitsausvirtalähde (DC) Svejseströmkilde (DC)
02 Manöverlåda
Bryterskap
Ohjausrasia
Styreboks
03 Motor med växel
Motor med gir
Moottori vaihteistoineen
Motor med gear
04 Riktrulleverk
Retteverk
Oikaisulaite
Rettevalseværk
05 Kontaktdon
Kontakt
Liitin
Kontakt
06 Kontaktrör
Kontaktrör
Kosketusputki
Kontaktrör
07 Svetskabel
Sveisekabel
Hitsauskaapeli
Svejsekabel
08 Manöverkabel
Styrekabel
Ohjauskaapeli
Styrekabel
09 Kabel
Kabel
Kaapeli
Kabel
10 Svetsströmkälla (AC)
Sveiseströmkilde (AC)
Hitsausvirtalähde (AC) Svejseströmkilde (AC)
11
Tilleggsutstyrsenhet
Lisäyksikkö
Tillsatslåda
dfa2e11a
-- 42 --
Tilsatsboks
SLITDELAR - SLITEDELER - KULUTUSOSAT - SLIDDELE
D (mm)
A
2185 102--81
1,6
1/16”
2185 102--82
2,0
5/64”
2185 102--83
2,5
3/32”
2185 102--86
4,0
5/32”
2185 102--98
3--3,2
1/8”
D (mm)
A
2185 224--80
2,5
3/32”
2185 224--81
3--3,2
1/8”
2185 224--82
4,0
5/32”
2185 224--84
2,0
5/64”
2185 224--86
1,2
0,045”
2185 224--87
1,0
0,04”
2185 224--88
1,62
1/16”
dfa2s21a
-- 43 --
SLITDELAR - SLITEDELER - KULUTUSOSAT - SLIDDELE
D (mm)
146 024--880
0,8--1,6
146 024--881
2,0--4,0
D (mm)
146 025--880
0,8--1,6
146 025--881
2,0--4,0
dfa2s21a
-- 44 --
SLITDELAR - SLITEDELER - KULUTUSOSAT - SLIDDELE
D (mm)
A
2659 028--80
2,5--3,0
2,5--3,0
2659 028--81
2,0
2,0
2659 028--82
1,6
1,6
2659 028--83
4,0
4,0
D (mm)
A
2659 008--80
3,0
3,0
2659 008--81
3,2
3,2
2659 008--82
4,0
4,0
dfa2s21a
-- 45 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB Australia Pty Ltd
Ermington
Tel: +61 2 9647 1232
Fax: +61 2 9748 1685
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.net
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 333 43 33
Fax: +55 31 361 31 51
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
Fax +46 584 123 08
www.esab.net
020219
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising