ESAB | PRE A21 PRE | Instruction manual | ESAB PRE A21 PRE Användarmanual

ESAB PRE A21 PRE Användarmanual
A21 PRE
Rörsvetsverktyg
Rørsveiseverktøy
Putkihitsaustyökalu
Rørsvejseværktøj
Operatörsmanual
Brukerhåndbok
Käyttöohje
Brugermanual
443 414 --001 9503
Valid from Machine no 452 XXX--XXXX
SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK BESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3
5
6
6
SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK BESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
11
12
12
TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNINEN SELOSTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
17
18
18
SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK BESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
21
23
24
24
MÅTTSKISS - MÅLSKISSE - MITTAPIIRUSTUS - MÅLSKITSE
SCHEMA - SKJEMA - JOHDOTUSKAAVIO - SKEMA . . . . . . .
SLITDELAR - SLITEDELER - KULUTUSOSAT - SLIDDELE .
25
26
30
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholles.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Ret til ændring af specifikationer uden avisering forbeholdes.
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR DIG SJÄLV OCH
ANDRA VAR DÄRFÖR FÖRSIKTIG NÄR DU SVETSAR. FÖLJ DIN ARBETS-GIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM SKALL VARA BASERADE PÅ
TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
S
S
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt
skyddsutrustning.
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS - Kan vara farlig för din hälsa
S
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN - Kan skada ögonen och bränna huden
S
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och
bär skyddskläder.
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål
inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
Varna personer i närheten för riskerna.
VID FEL
S
Kontakta fackman.
LÄS OCH FÖRSTÅ OPERATÖRSMANUALEN FÖRE
INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
mmvarnsa
-- 1 --
SÄKERHET
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet.
Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de krav som ställs på denna typ av svetsutrustning.
Innehållet i den här rekommendationen kan ses som ett tillägg till de normala regler
som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl
operatör som den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
För att underlätta detta är varje elkopplare, tryckknapp eller potentiometer försedd med skylt eller textad skylt som anger typ av aktiverad rörelse eller inkoppling vid manöver.
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde före
start.
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex
skyddsglasögon, flamsäkra kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc
som kan fastna, eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad
plats.
S Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
df00f2sa
-- 2 --
TEKNISK BESKRIVNING
TEKNISK BESKRIVNING
Rörsvetsverktyg A21 PRE är avsett för automatisk insvetsning av rör.
Verktyget är anpassat för anslutning till ESAB’s programmerbara TIG--svetsutrustning (PROTIG 315) och kylaggregat OCE 2.
Verktyget klarar att följa den båglinje som uppkommer då ett mindre rör svetsas mot
ett större rörs mantelyta. Med A21 PRE svetsas rörskarven från insidan och de skarpa plåtkanterna smälter till en jämn svets. Svetsfogen skyddas från utsidan med
rotskyddsgas under en speciell kåpa.
A21 PRE 36--80 har ett normalt arbetsområde för en yttre rördiameter av 36 -- 80
mm, som med tillsatshylsor kan minskas till 25 mm.
Svetsning sker utan tillsatstråd.
Tekniska data
Rörsvetsverktyg
A21 PRE
0.1--1.3 r/min
150 A
ø 1.6 mm
5.9 kg
ø 36--80 mm
Runddrivningshastighet vid svetsning
Max. svetsström
Elektroddimension
Vikt (utan strömledning)
Standard rördimension
Kontinuerligt A-vägt ljudtryck
Motor för runddrivning
Max. ankarspänning
Max. ankarström
Varvtal vid 20 V
24 V DC
0.5 A DC
3000 r/min
Växel för runddrivningsmotor
Utväxling
91.12:1
Takometer för runddrivningsmotor
Spänning vid 3000 r/min
1.8 V
Pendelslid
Max. slaglängd
Bågregleringshastighet vid 9,6 V
75 mm
2.2 mm/s
Pendelmotor
Max. ankarspänning
Ankarström
Varvtal vid 12 V
Utväxling
Kulslid, stigning
12 V DC
0.233 A DC
8000 r/min
120:1
2,5 mm/varv
Tillbehör
Fixturer för rördimensioner
dsa5d1sa
ø 25 mm -- ø
-- 3 --
36 mm
TEKNISK BESKRIVNING
Rörsvetsverktyget består av:
S
S
S
S
S
S
Svetstång
Rörsvetsverktyget är konstruerat enligt en av ESAB patenterad tångprincip, som
möjliggör snabb och noggrann fastsättning av verktyget på röret. Tångprincipen
innebär att backparet låser rörsvetsverktyget vid röret genom att låsarmen pressas in mot handtaget. Rördiametern, dvs avståndet mellan backarna, ställes in
med en ratt. Rörsvetsverktyget blir automatiskt rätt centrerat runt röret. Vid
svetsning roterar endast den öppna kuggkransen med påmonterade detaljer.
Drivenhet
för runddrivning av kuggkrans vid svetsning. Den består av en likströmsmotor.
För maximal noggrannhet i varvtalsregleringen används takometeråterkoppling.
Pendelslid
styr elektrodhållarens läge i förhållande till svetsfogen i anslutningsrörets längdriktning. Pendelsliden består av en likströmsmotor med växelenhet som styr
elektrodhållaren till rätt ljusbågsavstånd efter rörens båglinje. Maximal slaglängd
75 mm.
Elektrodhållaren fixeras under svetsning radiellt med en roterande trissa mot anslutningsröret och axiellt med en båglängdsreglerutrustning
Mellan pendelslid och elektrodhållare är en arm monterad med vattenkyld
klamma.
Gasmunstycket har inbyggd gaslins för att erhålla effektivt gasskydd.
dsa5d1sa
-- 4 --
INSTALLATION
INSTALLATION
Se figur på sid 5.
1.
Programmerbar TIG--svetsutrustning PROTIG 315, se operatörshandledning
443 319.
2. Kylaggregat OCE 2, se operatörshandledning 443 406.
3. Montera verktyget runt rörets utsida med brännarhuvudet på insidan.
4. Håll rörsvetsverktyget med öppen tång över röret.
5. Ställ in rätt rördiameter med ratt (3) och håll låsspak (1) i stängt läge.
6. Öppna rörsvetsverktyget med låsspak (1).
7. Vrid ytterligare 1/4 varv på ratt (3).
8. Stäng åter rörsvetsverktyget med låsspaken (1).
9. Frikoppla rörsvetsverktyget med arm (2) och vrid det runt ca 1,5 varv.
10. Rörsvetsverktyget är nu klart för svetsning.
11. Öppna rörsvetsverktyget med låsspak (1) efter avslutad svetsning.
Inställning av axiellt läge kan ske under svetsning via styrsystemet.
Inställning av båglängd sker enbart under tid för högpulsning.
dsa5d001
dsa5i1sa
-- 5 --
DRIFT
DRIFT
S
Frikoppling av kuggkransen kan ske med en arm. Kopplingen är återfjädrande
och måste hållas nedpressad under frikopplingen.
UNDERHÅLL
1.
2.
Smörj alla glidytor med Molykote G Rapid Pasta.
Kontrollera att alla slangar och anslutningsledningar är hela.
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
dsa5o1sa
-- 6 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising