Duerkopp Adler 1767 Operating instructions

Duerkopp Adler 1767 Operating instructions

1767

Instrukcja obsługi

WAŻNE PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED UŻYTKOWANIEM ZACHOWAĆ NA PÓŹNIEJSZY UŻYTEK

Wszelkie prawa zastrzeżone. Własność firmy Dürkopp Adler AG chroniona prawami autorskimi. Każde ponowne zastosowanie poniższych treści, również w formie fragmentów, bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Dürkopp Adler AG jest zabronione. Copyright © Dürkopp Adler AG 2017

Spis treści

1

1.1 1.2 1.3 1.4

2

2.1 2.2

3

3.1 3.2 3.3

4

4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.5.1 4.5.2 4.6 4.7 4.7.1 4.7.2 4.8 4.9 4.9.1 4.9.2 4.9.3 4.9.4 4.10 4.11 4.12 4.13

5

5.1

Infromacje dotyczące instrukcji ......................................................... 5

Dla kogo przeznaczona jest ta instrukcja? ............................................ 5

Sposoby obrazowania – symbole i znaki .............................................. 6

Dalsze dokumentacje ............................................................................ 7

Odpowiedzialność ................................................................................. 8

Bezpieczeństwo .................................................................................. 9

Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa .................................... 9

Słowa sygnalizujące i symbole ostrzeżeń ........................................... 11

Opis urządzeń ................................................................................... 15

Części składowe maszyny .................................................................. 15 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ............................................. 15

Deklaracja zgodności .......................................................................... 16

Obsługa .............................................................................................. 17

Przygotowanie maszyny do użytkowania ............................................ 17

Włączanie i wyłączanie maszyny ........................................................ 18

Zakładanie lub wymiana igły ............................................................... 19

Zakładanie lub wymiana igły w maszynach 1-głowych ........................ 20

Zakładanie lub wymiana igły w maszynach 2-igłowych ....................... 21

Nawlekanie nitki igłowej ...................................................................... 22

Nawlekanie nitki igłowej w maszynach 1-igłowych .............................. 23

Nawlekanie nitki igłowej w maszynach 2-igłowych .............................. 26

Nawijanie nitki chwytacza ................................................................... 28 Nawlekanie nitki chwytacza ................................................................ 28

Nawijanie nitki chwytacza ................................................................... 30

Wymiana szpulki nitki chwytacza ........................................................ 31

Naprężenie nitki .................................................................................. 32

Regulacja naprężenia nitki igłowej ...................................................... 33

Regulacja naprężenia nitki chwytacza ................................................ 35

Ustawianie regulatora nitki igłowej ...................................................... 36

Stopki .................................................................................................. 37 Podnoszenie stopek ............................................................................ 37

Blokowanie stopek w pozycji górnej .................................................... 38

Regulacja docisku stopki..................................................................... 40

Regulacja wzniosu stopki .................................................................... 41

Regulacja długości ściegu ................................................................... 42

Szycie do tyłu ...................................................................................... 43

Szybkie funkcje na bloku klawiszy ...................................................... 44

Szycie ................................................................................................. 45

Programowanie ................................................................................. 47

Panel sterowania OP1000 .................................................................. 47

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 1

7

7.1 7.2 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.3 5.3.1 5.3.2

6

6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.4 2

Spis treści

Wyświetlacz ........................................................................................ 47

Przyciski ............................................................................................. 49 Używanie grup przycisków ................................................................. 53

Funkcje grupy przycisków nitki .......................................................... 54 Regulacja rygla początkowego ........................................................... 54

Regulacja wielokrotnego rygla początkowego .................................... 55 Używanie wielokrotnego rygla początkowego jako progr. cerowania 56

Regulacja rygla końcowego ................................................................ 57 Regulacja wielokrotnego rygla końcowego ......................................... 58

Uruchamianie obcinacza nitki ............................................................. 58 Uruchamianie zacisku nitki ................................................................. 59

Regulacja pozycji igły po zatrzymaniu szycia ..................................... 59 Uruchamianie podnoszenia stopki po obcinaczu nitki ........................ 59 Uruchamianie podnoszenia stopki po zatrzymaniu szycia.................. 60 Uruchamianie łagodnego startu .......................................................... 60

Redukowanie prędkości obrotowej ..................................................... 60 Funkcje grupy przycisków programowania ......................................... 61

Regulacja licznika ściegów szpulki ..................................................... 62

Uruchamianie licznika ściegów szpulki ............................................... 64

Konserwacja ..................................................................................... 65

Czyszczenie ....................................................................................... 66

Miejsca, które należy szczególnie czyścić .......................................... 67

Czyszczenie sitka wentylatora silnika ................................................. 68 Smarowanie ....................................................................................... 69

Kontrola stanu oleju ............................................................................ 70 Sprawdzanie smarowania chwytacza ................................................. 71 Konserwacja system pneumatycznego .............................................. 72

Regulacja ciśnienia roboczego ........................................................... 72

Spuszczanie kondensatu.................................................................... 74 Czyszczenie wkładu filtra ................................................................... 75

Lista części ......................................................................................... 76

Instalacja ........................................................................................... 77

Sprawdzanie zakresu dostawy ........................................................... 77 Zdejmowanie zabezpieczeń transportowych ...................................... 77

Montaż podstawy ............................................................................... 78 Płyta stołu ........................................................................................... 79

Kompletowanie płyty stołu .................................................................. 79 Mocowanie płyty stołu do podstawy ................................................... 80

Regulacja wysokości roboczej ............................................................ 81 Montaż pedału i czujnika wartości żądanej......................................... 82

Zakładanie górnej części maszyny ..................................................... 84 Montaż panelu sterowania.................................................................. 85

Montaż przewodu ssącego olej .......................................................... 87 Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Spis treści

7.10 7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.10.4 7.11 7.11.1 7.11.2 7.12 7.13

8 9 10

10.1 10.2

11 12

Przyłącze elektryczne ......................................................................... 88

Montaż sterowania .............................................................................. 88 Podłączenie sterowania ...................................................................... 89

Podłączenie górnej części maszyny ................................................... 90

Wyrównywanie potencjału ................................................................... 90

Podłączenie pneumatyczne ................................................................ 91

Montaż zespołu przygotowania sprężonego powietrza ....................... 92

Regulacja ciśnienia roboczego ........................................................... 93

Sprawdzanie smarowania ................................................................... 94 Przeprowadzenie biegu testowego ..................................................... 95

Wycofanie maszyny z eksploatacji .................................................. 97

Utylizacja ........................................................................................... 99 Środki zaradcze w przypadku usterek .......................................... 101

Dział obsługi klienta .......................................................................... 101 Błędy w przebiegu szycia .................................................................. 101

Specyfikacje techniczne ................................................................. 105 Załącznik .......................................................................................... 107

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 3

Spis treści

4 Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Informacje dotyczące instrukcji

1 Informacje dotyczące instrukcji

Poniższa instrukcja została przygotowana z największą dbałością. Zawiera ona informacje i uwagi umożliwiające bezpieczne i wieloletnie użytkowanie. Jeśli zauważą Państwo jakieś niezgodności bądź mają propozycje usprawnień, prosimy o zgłaszanie ich za pomocą

działu obsługi klienta

miejscu.

( 

str . 101

). Prosimy o postrzeganie poniższej instrukcji jako integralnej części produktu i przechowywanie jej w łatwo dostępnym

1.1 Dla kogo przeznaczona jest ta instrukcja?

Poniższa instrukcja jest skierowana do: • Personelu obsługującego: Grupa osób jest skierowana do maszyny i ma dostęp do instrukcji. Szczególnie ważny dla personelu obsługującego jest rozdział

Obsługa

( 

str . 17

).

• Technicy: Grupa osób posiada odpowiednie techniczne kwalifikacje uprawniające do konserwacji lub usuwania usterek.

Szczególnie ważny dla techników jest rozdział

Instalacja

( 

str . 77

).

Instrukcja serwisowa jest dostarczona oddzielnie. W kwestii minimalnych kwalifikacji oraz dalszych wymagań personelu prosimy o przestrzeganie rozdziału

Bezpieczeństwo

( 

str . 9

). Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 5

6 1.

2.

...

O niniejszej instrukcji

1.2 Sposoby prezentacji — symbole i znaki

Aby umożliwić łatwe i szybkie zrozumienie treści, niektóre infor macje w niniejszej instrukcji są prezentowane lub podkreślane przy użyciu następujących znaków:

Prawidłowe ustawienie

Symbol informuje o wyglądzie prawidłowego ustawienia.

Awarie

Symbol informuje o awariach, które mogą wystąpić w wyniku nieprawidłowego ustawienia.

Osłony

Podaje, którą osłonę należy usunąć, aby dostać się do ustawia nych podzespołów.

Kroki postępowania podczas obsługi (szycie i zbrojenie) Kroki postępowania podczas serwisowania, konserwacji i montażu Kroki postępowania podczas korzystania z panelu obsługowego oprogramowania Poszczególne kroki postępowania zostały odpowiednio ponumerowane:

pierwszy krok postępowania, drugi krok postępowania.

Należy koniecznie zachować prawidłową kolejność wykonywania kroków.

Zestawienia zaznaczone są kropką.

Skutek czynności

Zmiana zachodząca w maszynie lub na wyświetlaczu/panelu operatora.

Ważne

Na te informacje należy zwracać szczególną uwagę podczas realizacji kroku postępowania.

Instrukcja obsługi 1767 - 01 .0 - 0 4 /201 7

Informacje dotyczące instrukcji

Informacja Kolejność

Informuje, jakie prace należy przeprowadzić przed lub po regulacji.

Odnośniki

 Odniesienie do innego fragmentu tekstu.

Bezpieczeństwo

Ważne ostrzeżenia dla użytkownika maszyny są specjalnie oznaczone. Ponieważ bezpieczeństwo zajmuje szczególną wagę, symbole zagrożeń oraz poziomy zagrożeń oraz ich słowa ostrzegawcze, są opisane oddzielnie w rozdziale

Bezpieczeństwo

( 

str . 9

).

Lokalizacja

Jeśli z mapowania nie wynika żadna inna jasno określona lokalizacja, zawsze można zobaczyć z pozycji użytkownika informacje o lokalizacji za pomocą pojęć

w prawo

lub

w lewo

.

1.3 Dalsze dokumentacje

Maszyna zawiera wbudowane części składowe pochodzące od innych producentów. Do tych pozyskanych elementów ich producenci dokonali oceny ryzyka i zadeklarowali zgodność konstrukcji z obowiązującymi europejskimi i krajowymi przepisami. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem wbudowanych części składowych jest opisane w poszczególnych instrukcjach producentów. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 7

Informacje dotyczące instrukcji

1.4 Odpowiedzialność

Wszystkie informacje i wskazówki podane w poniższej instrukcji zostały zebrane z uwzględnieniem obecnego stanu techniki oraz obowiązujących norm i przepisów. Dürkopp Adler nie odpowiada za szkody wynikające z następujących powodów: • Szkody w wyniku stłuczenia i transportowe • Nieprzestrzeganie instrukcji • Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem • Nieautoryzowane zmiany w maszynie • Zatrudnienie niewykfalifikowanego personelu • Zastosowanie niedopusczonych części zamiennych

Transport

Dürkopp Adler nie odpowiada za szkody wynikające ze stłuczenia i transportowe. Prosimy o sprawdzenie dostawy bezpośrednio po otrzymaniu. Prosimy o reklamowanie szkód u ostatniego przewoźnika. Obowiązuje to również w przypadku, gdy opakowanie nie jest uszkodzone. Maszyny, urządzenia i materiał opakowaniowy należy zachować w takim stanie, jaki był w chwili stwierdzenia szkody. W ten sposób zabezpieczają Państwo swoje roszczenia wobec firmy transportowej. Prosimy o zgłaszanie wszystkich innych reklamacji do firmy Dürkopp Adler niezwłocznie po otrzymaniu dostawy . 8 Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Bezpieczeństwo

2 Bezpieczeństwo

Rozdział ten zawiera podstawowe wskazówki dotyczące Państwa bezpieczeństwa. Prosimy o uważne przeczytanie tych wskazówek przed instalacją oraz obsługą. Prosimy o konieczne stosowanie informacji zawartych w uwagach dotyczących bezpieczeństwa . Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do ciężkich obrażeń oraz strat materialnych.

2.1 Podstawowe uwagi dotyczace bezpieczenstwa

Używać maszyny tylko w taki sposób, jak opisuje instrukcja. Instrukcja musi być zawsze dostępna w miejscu zastosowania maszyny. Prace przy częściach i urządzeniach stojących pod napięciem są zabronione. Wyjątki reguluje norma DIN VDE 0105. Podczas następujących prac należy wyłączyć maszynę przełącznikiem głównym lub wyciągając wtyczkę z sieci: • Wymiana igły lub innych przyrządów szyjących • Opuszczanie miejsca pracy • Przeprowadzanie prac konserwacyjnych lub napraw • Nawlekanie Nieprawidłowe bądź wadliwe części zamienne mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub uszkodzić maszynę. Stosować tylko oryginalne części zamienne producenta.

Transport

W trakcie transportu używać tylko wózka podnośnego lub paletowego. Podnieść maszynę maksymalnie 20 mm i zabezpieczyć przed ześlizgnięciem.

Instalacja

Kabel podłączeniowy musi posiadać typową dla danego kraju dopuszczoną wtyczkę sieciową. Wyłącznie wykwalifikowani technicy mogą zamontować wtyczkę sieciową do kabla podłączeniowego . Należy środowiska . przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w danym kraju oraz zapobiegania wypadkom oraz prawnych regulacji o ochronie pracy i środowiska ochronie Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 9

Bezpieczeństwo

Wszystkie ostrzeżenia oraz znaki bezpieczeństwa na maszynie muszą być czytelne. Nie usuwać ich! Natychmiast odnawiać brakujące lub uszkodzone ostrzeżenia lub znaki bezpieczeństwa. Wyłącznie wykwalifikowani technicy mogą: • Instalowac maszynę • Przeprowadzać prace konserwacyjne i naprawy • Przeprowadzać prace na wyposażeniu elektrycznym Przy maszynie mogą pracować wyłącznie autoryzowane osoby i wcześniej muszą zrozumieć poniższą instrukcję.

Ekspoloatacja

Sprawdzić maszynę podczas eksploatacji pod względem widocznie rozpoznawalnych uszkodzeń. Przerwać pracę, gdy zauważą Państwo zmiany w maszynie. Zgłaszać wszelkie zmiany odpowiedniemu przełożonemu. Nie użytkować uszkodzonej maszyny. Nie zdejmować lub wyłączać urządzeń zabezpieczających. Jeśli jest to niezbędne w celu naprawy, zamontować je natychmiast ponownie po i uruchomić. 10 Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Bezpieczeństwo

2.2 Słowa sygnalizujące i

Ostrzeżenia w tekście są odgraniczone kolorowym paskiem. Podany kolor odnosi się do stopnia zagrożenia. Słowa sygnalizujące nazywają stopień zagrożenia.

Słowa sygnalizujące

Słowa sygnalizujące i zagrożenia, które opisują:

S ł owo sygnalizuj ą ce ZAGRO Ż ENIE Znaczenie

(ze znakiem niebezpiecze obrażeń ń stwa) Nieprzestrzeganie prowadzi do śmierci lub ciężkich

OSTRZE Ż ENIE

(ze znakiem niebezpiecze ciężkich obrażeń ń stwa) Nieprzestrzeganie może doprowadzić do śmierci lub

OSTRO Ż NIE

(ze znakiem niebezpiecze lekkich obrażeń ń stwa) Nieprzestrzeganie może doprowadzić do średnich lub

UWAGA WSKAZ Ó WKA

(ze znakiem niebezpiecze ekologicznych ń stwa) Nieprzestrzeganie może doprowadzić do szkód (bez znaku niebezpiecze materialnych ń stwa) Nieprzestrzeganie może prowadzić do strat

Symbole

W przypadku zagrożeń dla osób następujące symbole wskazują rodzaj zagrożenia:

Symbol Rodzaj zagro ż enia

Og ó lne Pora ż enie pr ą dem Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 11

12

Symbol Rodzaj zagro ż enia

Uk ł ucie Zmia ż d ż enie Szkody ekologiczne

Bezpieczeństwo

Przykłady

Przykłady prezentowania ostrzeżeń w tekście:

ZAGROŻENIE Rodzaj i źródło zagrożenia!

Skutki w przypadku nieprzestrzegania. Środki obronne przed zagrożeniem.  Tak wygląda ostrzeżenie, którego nieprzestrzeganie prowadzi do śmierci lub ciężkich obrażeń.

OSTRZEŻENIE Rodzaj i źródło zagrożenia!

Skutki w przypadku nieprzestrzegania. Środki obronne przed zagrożeniem.  Tak wygląda ostrzeżenie, którego nieprzestrzeganie może doprowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Bezpieczeństwo

OSTROŻNIE Rodzaj i źródło zagrożenia!

Skutki w przypadku nieprzestrzegania. Środki obronne przed zagrożeniem.  Tak wygląda ostrzeżenie, którego nieprzestrzeganie może doprowadzić do średnich lub lekkich obrażeń.

WSKAZÓWKA

Rodzaj i źródło zagrożenia!

Skutki w przypadku nieprzestrzegania. Środki obronne przed zagrożeniem.  Tak wygląda ostrzeżenie, którego nieprzestrzeganie może doprowadzić do strat materialnych.

UWAGA Rodzaj i źródło zagrożenia!

Skutki w przypadku nieprzestrzegania. Środki obronne przed zagrożeniem.  Tak wygląda zagrożenie, którego nieprzestrzeganie może doprowadzić do szkód ekologicznych. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 13

Bezpieczeństwo

14 Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Opis urządzeń

3 Opis urządzeń 3.1 Części składowe maszyny

Rys. 1: Części skłądowe maszyny

③ ② ① ⑩ ④ ⑤

(1) - Regulator uniosu stopki (2) - Regulator docisku stopki (3) -Naprężenia nitki (4) - Drążek igły (5) -Elektronczne pokrętło

⑥ ⑦

(6) - Bębenek (7) -Dźwignia regulacji ściegu (8) -Regulator długości ściegu (9) - Pokrętło (10) - Panel sterowania

⑨ ⑧

3.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Maszynę wolno używać tylko do materiałów, których wymagany profil odpowiada planowanemu celowi zastosowania. Maszyna jest przeznaczona do obróbki tylko suchego materiału. Materiał nie może zawierać w sobie żadnych twardych przedmiotów . Dozwolone dla tej maszyny grubości igieł podane są w rozdziale

Specyfikacje techniczne

( 

str . 105

). Szew należy wykonywać nitką, której wymagany profil odpowiada danemu celowi zastosowania. Maszyna jest przeznaczona do użytku przemysłowego. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 15

16

Opis urządzeń

Maszynę wolno zainstalować i użytkować wyłącznie w suchych i zadbanych pomieszczeniach. Jeśli maszyna jest użytkowana w pomieszczeniach, które nie są suche i zadbane, mogą być wymagane dodatkowe środki, będące do pogodzenia z normą DIN EN 60204-31. Przy maszynie mogą pracować wyłącznie autoryzowane osoby. Za szkody wynikające z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem Dürkopp Adler nie odpowiada.

OSTRZEŻENIE Zagrożenie obrażeń poprzez elementy będące pod napięciem, poruszające się, tnące i ostre!

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do porażenia prądem, zmiażdżenia, przecięcia lub zakłucia. Przestrzegać wszystkich zaleceń z instrukcji.

WSKAZÓWKA

Szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania!

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do uszkodzenia maszyny. Przestrzegać wszystkich zaleceń z instrukcji.

3.3 Deklaracja zgodności

Maszyna jest zgodna z europejskimi przepisami o gwarancji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska podanymi w deklaracji zgodności względnie włączenia. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Obsługa

4 Obsługa

Przebieg pracy składa się z różnych kroków procesu. W celu uzyskania dobrego wyniku szycia konieczna jest bezbłędna obsługa.

4.1 Przygotowanie maszyny do użytkowania

OSTRZEŻENIE Zagrożenie obrażeń poprzez poruszające się, tnące i ostre elementy!

Możliwe zmiażdżenie, przecięcie i zakłucie. Podejmować się przygotowań możliwie tylko przy wyłączonej maszynie. Przed przystąpieniem do szycia proszę podjąć następujące przygotowania: • Założyć lub wymienić igłę • Nawlec nitkę igłową • Nawlec nitkę chwytacza lub nawinąć • Wyregulować naprężenie nitki Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 17

18

Obsługa

4.2 Włączanie i wyłączanie maszyny

Rys. 2: włącznie i wyłączanie maszyny

① ④

(1) - Kontrolka na bloku klawiszy (2) - Kontrolka przy sterowaniu

W ten sposób włączą Państwo maszynę: 1. Przełącznik główny (3) wcisnąć w dół na pozycję

I

.

 Kontrolki (1) i (2) zaświecą się. W ten sposób wyłączą Państwo maszynę: 1. Przełącznik główny (3) wcisnąć w górę na pozycję

0

.

 Kontrolki (1) i (2) wygasną. ③ ② (3) - Przełącznik główny (4) - Włącznik do oświetlenia szycia Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Obsługa

4.3 Zakładanie lub wymiana igły

OSTRZEŻENIE Zagrożenie obrażeniem ostrymi elementami!

Możliwe zakłucie. Wyłączyć maszynę przed zmianą igły. NIE chwytać szpica igły.

WSKAZÓWKA

Możliwe szkody materialne!

Możliwe uszkodzenie maszyny, złamanie igły lub uszkodzenie nitki. Po założeniu igły o nowej grubości sprawdzić odstęp od czubka chwytacza. Wyregulować w razie potrzeby na nowo odstęp miedzy szpicem igły a czubkiem chwytacza.

Kolejność

Po wymianie igły na igłę innej grubości prosimy o dopasowanie odstępu pomiędzy chwytaczem a igłą ( 

Instrukcja serwisowa

).

Zakłócenie przy złym odstępie chwytacza Po założeniu cieńszej igły:

• Brakujące ściegi • Uszkodzenie nitki

Po założeniu grubszej igły:

• Uszkodzenie czubka chwytacza • Uszkodzenie igły Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 19

20

Obsługa Rys. 3: Zakładanie lub wymiana igły w maszynach 1-igłowych

① ② ③ ④

(1) - Drążek igły (2) - Śruba (3) - Wklęska (4) - Chwytacz

W następujący sposób zakłada się lub wymienia igłę w maszynach 1-igłowych: 1. Obracać pokrętło aż do momentu, gdy drążek igły (1) stanie w górnym martwym punkcie.

2. Poluzować śrubę(2).

3. Pociągnąć igłę w dół.

4. Założyć nową igłę.

Ważne

Nakierować igłę w taki sposób, żeby wklęska (3) wskazywała chwytacz (4). 5. Dokręcić śrubę (2).

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Obsługa Rys. 4: Zakładanie lub wymiana igły w maszynach 2-igłowych

① ② ③ ④

(1) - Drążek igły (2) - Śruby (3) - Wklęski (4) - Chwytacze

W następujący sposób zakłada się lub wymienia igłę w maszynach 2-igłowych: 1. Obracać pokrętło aż do momentu, gdy drążek (1) stanie w górnym martwym punkcie.

2. Śruby (2) poluzować po obu stronach.

3. Każdorazowo pociągnąć igłę w dół.

4. Założyć nowe igły po obu stronach.

Ważne

Podczas zakładania nakierować igły w taki sposób, aby wklęski (3) wskazywały kierunek od siebie. Każda wklęska musi wskazywać na chwytacz należący do danej igły. 5. Śruby (2) dokręcić po obu stronach.

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 21

22

Obsługa

4.4 Nawlekanie nitki igłowej

OSTRZEŻENIE Zagrożenie obrażenia ostrymi elementami!

Możliwe zakłucie. Wyłączyć maszynę przed nawleczeniem nitki igłowej. We wszystkich maszynach nitka doprowadzana jest do maszyny przez ramię rozwijające.

Rys. 5: Nawlekanie nitki igłowej

(1) - Prowadnik nitki

(2) - Stojak nici

W następujący sposób nawleka się nitkę: 1. Szpulkę nici wsadzić na stojak nici (2).

2. Nitkę igłową nawlekać jak pokazane na rysunku powyżej przez prowadnik nitki (1).

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Obsługa

4.4.1 Nawlekanie nitki w maszynach 1-igłowych

Rys. 6: Nawlekanie nitki w maszynach 1-igłowych (1)

⑧ ① ⑦ ⑥ ② ③ ⑤ ④

(1) - Osłona-dźwigni nitki (2) -Prowadnik nitki (3) -Sprężyna naprężacza nitki (4) -Prowadnik nitki (5) -Naprężacz główny (6) -Naprężacz dodatkowy (7) - Naprężacz wstępny (8) - Prowadnik nitki

W taki sposób nawleka się nitkę w maszynach 1-igłowych: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nawlec nitkę igłową jak pokazane wyżej przez prowadnik nitki (8).

Nawlec nitkę igłową od góry do dołu przez lewą dziurkę w osłonie dźwigni nitki (1).

Nawlec nitkę igłową od lewej do prawej przez prowadnik nitki (2).

Prowadzić nitkę igłową wokół naprężacza wstępnego (7) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Prowadzić nitkę igłową wokół naprężacza dodatkowego (6) w kierunku przeciwnym wskazówek zegara.

Prowadzić nitkę igłową wokół naprężacza głównego (5) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Prowadzić nitkę igłową od prawej do lewej przez prowadnik nitki (4).

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 23

Obsługa

8. Prowadzić nitkę igłową wokół sprężyny naprężacza nitki (3) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Rys. 7: Nawlekanie nitki igłowej w maszynach 1-igłowych (2)

⑨ ⑩ ⑫ ⑪ ③ 24

(3) - Sprężyna naprężacza nitki (9) -Dźwignia nitki (10) - Prowadnik nitki, opcjonalnie: zacisk nitki (11) - Prowadnik nitki (12)- Regulator nitki igłowej

9. Odprowadzić nitkę igłową pod sprężyną sprężyny naprężacza nitki (3).

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Obsługa

10. Nawlec nitkę igłową od spodu przez prowadnik nitki (11) oraz przez regulator nitki igłowej (12).

11. Nawlec nitkę igłową od prawej do lewej przez dźwignię nitki (4).

12. Nawlec nitkę igłową przez prowadnik nitki (11).

13. Nawlec nitkę igłową przez prowadnik nitki (10).

14. Nawlec nitkę igłową przez ucho igły.

Ważne

Należy sprawdzić długość nitki. Jeśli luźny koniec nitki jest za długi to obcinacz nitki nie funkcjonuje prawidłowo.

Maszyny z krótkim obcinaczem nitki

Rys. 8: Nawlec nitkę igłową w maszynie 1-igłowej (3)

15. Nawlec nitkę igłowa przez prawy otwór prowadnika powyżej zacisku nitki 16. Nawlec nitkę igłową przez prawy otwór prowadnika poniżej zacisku nitki.

17. Nitkę igłową wsunąć od prawej do zacisku nitki, tak aby nitka była utrzymana w haku zacisku.

 Nitka igłowa powinna biec przez zacisk prawie że bezdotykowo i stykać się tylko z prowadnikami powyżej i poniżej zacisku nitki. 18. Nawlec nitkę igłowa przez prowadnik nitki przy drążku igły (13) .

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 25

26

Obsługa

19. Nawlec nitkę igłowa przez ucho igły (14) w taki sposób, aby luźny koniec nitki wskazywał do chwytacza.

20. Nitkę igłową wciągnąć przez ucho igły (14) na tyle, aby przy dźwigni nitki (16) w najwyższej pozycji luźny koniec nitki miał ok. 4 cm długości.

Ważne

Należy sprawdzić długość nitki. Jeśli luźny koniec nitki jest zbyt długi to krótki obcinacz nitki nie funkcjonuje prawidłowo.

4.4.2

Nawlekanie nitki igłowej w maszynach 2-igłowych

W maszynach 2-igłowych są 2 trójkąty śrub naprężających dla 2 nitek igłowych. Proces nawlekania odpowiada temu dla 1.

nitki igłowej ( 

str

. 23

).

Rys. 9: Nawlekanie nitki igłowej w maszynach 2-igłowych

① ②

(1) - Trójkąt-śrub naprężających dla 1. Nitki igłowej (2) - Trójkąt-śrub naprężających dla 2. Nitki igłowej

W taki sposób nawleka się nitkę igłową w maszynach 2-igłowych: 1. Prowadzić lewą nitkę igłową przez lewe otwory prowadnika i wokół lewego trójkąta śrub naprężających (1).

2. Prowadzić prawą nitkę igłową przez prawe otwory prowadnika i wokół prawego trójkąta śrub naprężających (2) .

Ważne

Prowadzić nitki przez prowadniki oraz wokół śrub naprężających w taki sposób, aby nitki się nie krzyżowały. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Obsługa

Ważne

Należy sprawdzić długość nitki. Jeśli luźny koniec nitki jest zbyt długi to obcinacz nitki nie funkcjonuje prawidłowo.

Maszyny z krótkim obcinaczem nitki

3. Nawlec lewą nitkę igłową przez otwory lewego prowadnika powyżej i poniżej zacisku nitki. 4. Nawlec prawą nitkę igłową przez otwory prawego prowadnika powyżej i poniżej zacisku nitki.

5. Nitki igłowe wsunąć od lewej względnie prawej do zacisku nitki, tak żeby nitki były utrzymane w danym haku zacisku (por. rysunek str. 25).

Ważne

Należy sprawdzić długość nitki. Jeśli luźny koniec nitki jest zbyt długi to krótki obcinacz nitki nie funkcjonuje prawidłowo. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 27

28

Obsługa

4.5 Nawijanie nitki chwytacza

4.5.1 Nawlekanie nitki chwytacza

OSTRZEŻENIE Zagrożenie obrażeniem ostrymi elementami!

Możliwe zakłucie. Wyłączyć maszynę przed nawlekaniem.

Rys. 10: Nawlekanie nitki chwytacza (1)

① ②

(1) - Prowadnik nitki (2) - Stojak nici

W ten sposób nawija się nitkę chwytacza: 1. Włożyć szpulę nici na stojak nici (2).

2. Nawlec nitkę chwytacza jak pokazane na rysunku wyżej przez otwory prowadnika nitki (1).

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Obsługa Rys. 11: Nawlekanie nitki chwytacza (2)

③ ④ ⑥ ⑤

(3) - Prowadnik nitki (4) - Prowadnik nitki (5) - Naprężacz wstępne (6) - Bębenek

3. Prowadzić nitkę chwytacza przez prowadnik (1).

4. Prowadzić nitkę chwytacza od góry do dołu przez większą szynę prowadzącą prowadnika (2).

5. Prowadzić nitkę chwytacza wokół naprężacza wstępnego w kierunku przeciwnym wskazówek zegara (3).

6. Prowadzić nitkę chwytacza od dołu do góry przez mniejszą szynę prowadzącą prowadnika (2).

7. Prowadzić nitkę chwytacza do bębenka (4).

Rys. 12: Nawlekanie nitki chwytacza (3)

⑨ ⑧ ⑦

(7) - Dźwignia bębenka (8) – Wałek bębenka (9) - Nóż

8. Zacisnąć nitkę chwytacza za nożem (9) i oderwać za nim luźny koniec. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 29

30

Obsługa

9. Założyć szpulkę na wałek bębenka (8).

10. Obrócić szpulkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do momentu, gdy kliknie.

11. Pociągnąć dźwignię bębenka (7) w górę.

4.5.2 Nawijanie nitki chwytacza

Normalnie nitka chwytacza nawijana jest podczas procesu szycia. Można jednak również nawinąć nitkę chwytacza nie szyjąc przy tym, np. gdy potrzebna jest pełna szpulka, aby rozpocząć szycie.

WSKAZÓWKA

Możliwe straty materialne!

Możliwe uszkodzenie płytki ściegów lub stopek podczas nawijania bez materiału. Zablokować stopki w najwyższej pozycji i ustawić wznios stopki na najniższą wartość podczas nawijania nitki chwytacza nie szyjąc przy tym materiału. W ten sposób nawija się nitkę chwytacza spulen: 1. Włączyć maszynę.

2. Wcisnąć pedał do przodu.

 Maszyna szyje i nawija przy tym nitkę chwytacza z rolki nici na szpulkę. Gdy szpulka jest pełna, maszyna automatycznie zatrzymuje nawijanie. Dźwignia bębenka porusza się w dół. Nóż ustawia się automatycznie na pionową pozycję wyjściową. 3. Zdjąć pełną szpulkę.

4. Oderwać nitkę za nożem.

5. Założyć pełną szpulkę na chwytacz ( 

str . 31

).

6. Powtórzyć proces nawijania jak opisane wyżej na pustą szpulkę.

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Obsługa

4.6 Wymiana szpulki nitki chwytacza

OSTRZEŻENIE Zagrożenie obrażeniem ostrymi elementami!

Możliwe zakłucie. Wyłączyć maszynę przed wymianą szpulki nitki chwytacza.

Rys. 13: Wymiana szpulki nitki chwytacza (1)

① ⑥ ⑤ ④ ②

(1) - Szczelina (2) - Prowadnik (3) - Sprężyna naprężająca

W ten sposób wymienia się szpulkę nitki chwytacza: ③

(4) - Szczelina (5) - Szpulka (6) - Zasuwa obodowy szpulki

1. Podnieść zasuwę obudowy szpulki(6).

2. Wyjąć pustą szpulkę.

3. Włożyć pełną szpulkę.

Ważne

Tak włożyć szpulkę, żeby poruszała się podczas rozwijania nici w kierunku przeciwnym do chwytacza. 4. Prowadzić nitkę chwytacza przez szczelinę (4) w obudowie.

5. Wciągną nitkę chwytacza pod sprężyną naprężającą (3) .

6. Prowadzić nitkę chwytacza przez szczelinę (1) i pociągnąć ok. 3 cm.

7. Zamknąć zasuwę obudowy szpulki (6).

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 31

Obsługa

4.7 Naprężenie nitki

Naprężenie nitki igłowej wraz z naprężeniem nitki chwytacza ma wpływ na obraz szwu. Zbyt mocne naprężenia nici mogą prowadzić w przypadku cienkich materiałów do niepożądanego marszczenia i zerwania nitki.

Właściwa regulacja

Podczas równego naprężenia nitki igłowej i chwytacza wplecenie nitki leży na środku materiału. Tak wyregulować naprężenie nitki igłowej, aby osiągnąć pożądany obraz szwu przy możliwie najmniejszym naprężeniu.

Rys. 14: Naprężenie nitki

① ② ③

(1) - Równo naprężona nitka igłowa i nitka chwytacza (2) - Naprężenie nitki chwytacza mocniejsze niż nitki igłowej (3) - Naprężenie nitki igłowej mocniejsze niż nitki chwytacza

32 Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Obsługa

4.7.1 Regulacja naprężenia nitki igłowej

3 regulatory trójkąta śrub naprężających określają naprężenie nitki igłowej. W pozycji podstawowej górna strona regulatora zamyka się w jednej płaszczyźnie ze śrubą po środku.

Rys. 15: Regulacja naprężenia nitki igłowej

① ②

(1) - Naprężenie wstępne (2) - Naprężenia główne

Naprężenie główne Właściwa regulacja

Naprężenia główne (2) określa normalne naprężenie nitki igłowej w trakcie szycia. Wyregulować możliwie jak najmniejsze naprężenie główne.

Zakłócenie podczas zbyt mocnego naprężenia nitki igłowej

• Marszczenie szwu • Zerwanie nitki W ten sposób reguluje się naprężenie główne: 1. Skręcić regulator (2).

• Zwiększanie naprężenia nitki igłowej: obracać regulator (2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara • Zmniejszanie naprężenia nitki igłowej: obracać regulator (2) w kierunku przeciwnym wskazówek zegara Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 33

Obsługa

Naprężenie wstępne

Naprężenie wstępne (1) utrzymuje nitkę, gdy naprężenie główne (3) i naprężenie dodatkowe (2) są zupełnie otwarte. Naprężenie wstępne (1) określa długość nitki początkowej dla nowego szwu. W ten sposób reguluje się naprężenie wstępne: 1. Skręcić regulator (1).

• Krótsza nitka początkowa: obracać regulator (1) zgodnie z ruchem wskazówek zegara • Dłuższa nitka początkowa: obracać regulator (1) w kierunku przeciwnym wskazówek zegara 34 Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Obsługa

4.7.2 Regulacja naprężenia nitki chwytacza

OSTRZEŻENIE Zagrożenie obrażeniem ostrymi elementami!

Możliwe zakłucie. Wyłączyć maszynę przed regulacją naprężenia nitki chwytacza.

Rys. 16: Regulacja naprężenia nitki chwytacza

① ②

(1) - Śruba regulacyjna (2) - Śrubokręt

W ten sposób reguluje się naprężenie nitki chwytacza: 1. Skręcić śrubę regulacyjną (1) śrubokrętem (numer części 9081 500000).

• Zwiększanie naprężenia nitki chwytacza: obrócić śrubę regulacyjną (1) zgodnie z ruchem wskazówek zegara • Zmniejszanie naprężenia nitki chwytacza: obrócić śrubę regulacyjną (1) w kierunku przeciwnym wskazówek zegara Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 35

36

Obsługa

4.8 Ustawianie regulatora nitki igłowej

Regulator nitki igłowej określa, z jakim naprężeniem nitka igłowa jest prowadzona wokół chwytacza.

Właściwa regulacja

Pętelka nitki igłowej ślizga się z niewielkim naprężeniem po najgrubszym miejscu chwytacza.

Rys. 17: Ustawianie regulatora nitki igłowej

① ②

(1) - Śruba (2) - Regulator nitki igłowej

W ten sposób ustawia się regulator nitki igłowej: 1. Poluzować śrubę (1) .

2. Przesunąć regulator nitki igłowej (2).

• Zwiększanie naprężenia nitki igłowej: przesunąć regulator nitki igłowej (2) w prawo • Zmniejszanie naprężenia nitki igłowej: przesunąć regulator nitki igłowej (2) w lewo 3. Przykręcić śrubę (1).

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Obsługa

4.9 Stopki

4.9.1 Podnoszenie stopek

Stopki podnoszą się elektropneumatycznie za pomocą pedału.

Rys. 18: Podnoszenie stopek

(1) - Pedał

W ten sposób podnosi się stopki: 1. Pedał (1) wcisnąć w połowie do tyłu.

 Maszyna zatrzymuje się i podnosi stopki. Stopki pozostają w górze tak długo, jak pedał (1) jest wciśnięty w połowie do tyłu.

LUB

1. Pedałł (1) wcisnąć całkowicie do tyłu.

 Aktywuje się obcinanie nitki i stopki unoszą się. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 37

38

Obsługa

4.9.2 Blokowanie stopek w pozycji górnej

OSTROŻNIE Zagrożenie obrażeniem przez poruszające się elementy!

Możliwe zmiażdżenie. NIE trzymać dłoni pod stopkami, gdy blokada jest zwalniana. Na tylnej stronie maszyny znajduje się dźwignia blokująca stopki w pozycji górnej.

Rys. 19: Blokowanie stopek w pozycji górnej

① ②

(1) - Stopki w pozycji górnej (2) - Pozycja górna zwolniona

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Obsługa

W ten sposób blokuje się stopki w pozycji górnej: 1. Dźwignię w tylnej części maszyny przycisnąć w górę lub w dół.

• Blokowanie stopek w pozycji górnej: przycisnąć dźwignię w dół (1) • Zwalnianie blokady stopek: przycisnąć dźwignię w górę (2) Można również zwolnić pozycję górną za pomocą pedału: 1. Pedał wcisnąć w połowie do tyłu.

 Dźwignia obraca się z powrotem w górę, blokada jest zwolniona. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 39

Obsługa

4.9.3 Regulacja docisku stopki

Regulator po lewej na górze na ramieniu maszyny określa docisk, z jakim stopka leży na materiale. Docisk jest regulowany ruchomo przez obracanie. Prawidłowy docisk zależy od materiału: • Mniejszy docisk do miękkich materiałów jak np. sukno • Większy docisk do twardych materiałów jak np. skóra

Włąściwa regulacja

Materiał nie zsuwa się i jest transportowany bez zakłóceń.

Zakłócenia podczas złej regulacji docisku stopki

• Zbyt mocny docisk: rwanie się materiału • Zbyt słaby docisk: zsuwanie się materiału

Rys. 20: Regulacja docisku stopki

① 40

(1) - Regulator docisku stopki

W ten sposób reguluje się docisk stopki: 1. Skręcić regulator (1).

• Zwiększyć docisk: regulator (1) obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara • Zmniejszyć docisk: regulator (1) obracać w kierunku przeciwnym wskazówek zegara Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Obsługa

4.9.4 Regulacja wzniosu stopki

Ograniczenie ilości ściegów w przypadku zwiększonego wzniosu stopki Informacja

Potencjometr dopasowuje ilość ściegów automatycznie do wzniosu stopki: gdy zwiększa się wznios stopki, automatycznie zmniejsza się ilość ściegów.

WSKAZÓWKA

Możliwe straty materialne!

Uszkodzenie maszyny przez zbyt wysoką ilość ściegów podczas zwiększonego wzniosu stopki. Zwracać uwagę, żeby nie przekraczać podanych w tabelach w załączniku maksymalnych ilości ściegu w każdej kombinacji długości ściegu i wzniosu stopki. Nie zmieniać ustawień potencjometru.

Rys. 21: Regulacja wzniosu stopki

(1) - Regulator wzniosu stopki

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 41

42

Obsługa

W ten sposób reguluje się wysokość wzniosu stopki: 1. Obrócić regulator (1).

• Zwiększanie wzniosu stopki: regulator (1) obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara • Zmniejszanie wzniosu stopki: regulator (1) obracać w kierunku przeciwnym wskazówek zegara

4.10 Regulacja długości ściegu

Maszyna posiada w zależności od wyposażenia 1 lub 2 regulatory długości ściegu. Długość ściegu jest regulowana ruchomo od 0 – 9 mm.

Rys. 22: Regulacja dlugości ściegu

③ ① ②

(1) - Przycisk długości ściegu na bloku klawiszy (2) - Wskaźnik ustawień pokazujący wybraną długość ściegu (3) - Regulator długości ściegu

W ten sposób reguluje się długości ściegu: 1. Skręcić regulator (3).

• Zwiększanie długości ściegu: obracać regulator zgodnie z ruchem wskazówek zegara • Zmniejszanie długości ściegu: obracać w kierunku przeciwnym wskazówek zegara Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Obsługa

4.11 Szycie do tyłu

Dźwignia ustawień ściegu na ramieniu maszyny zmniejsza długość ściegu aż do szycia do tyłu w dolnej pozycji końcowej.

Rys. 23: Szycie do tyłu

(1) - Dźwignia ustawień ściegu

W ten sposób można szyć do tyłu: 1. Dźwignię ustawień ściegu (1) powoli przyciskać w dół.

 Długość ściegu staje się coraz mniejsza. W dolnym martwym punkcie maszyna szyje do tyłu wraz z ustawioną na regulatorach długością ściegu. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 43

44

Obsługa

4.12 Szybkie funkcje na bloku klawiszy

W zależności od klasy maszyna posiada blok klawiszy na ramienu maszyny, za pomoca którego można aktywować określone funkcje w trakcie szycia.

Rys. 24: Aktywowanie przycisków funkcyjnych

④ ② ③ ①

(1) – Dodatkowy włącznik przyciski do: (2) - Szycie do tyłu (3) - Rygiel początkowy i końcowy (4) - Pozycja igły

W ten sposób aktywuje się przyciski: 1. Przycisnąć wybrany przycisk.

 Funkcja jest aktywowana. Zaświeca się LED obok przycisku. 2. Wcisnąć przycisk ponownie.

 Funkcja jest deaktywowana. LED obok przycisku przestaje świecić.

Przycisk szycia do tyłu (2):

Gdy przycisk (2) jest aktywowany maszyna szyje do tyłu.

Przycisk rygla początkowego i końcowego (3):

Przycisk (3) anuluje ogólne ustawienie szycia rygli początkowych i końcowych. Jeśli rygle są włączone, wciśnięcie przycisku (3) powstrzymuje najbliższy rygiel. Jeśli rygle nie są włączone, wciśnięcie przycisku (3) powoduje szycie najbliższego rygla. W celu ogólnej regulacji rygli początkowych i końcowych proszę zobaczyć rozdział

Programowanie

( 

str . 47

). Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Obsługa

Przycisk pozycji igły (4):

Gdy przycisk (4) jest aktywowany igła jeździ w określonej pozycji. Pozycja ta jest określona indywidualnie za pomocą ustawień parametrów. W tym celu prosimy o przeczytanie 

Instrukcji serwisowej

. Podczas wysyłania maszyna jest tak ustawiona, że przy aktywacji przycisku (4) igła jest ustawiana na górną pozycję.

4.13 Szycie

OSTRZEŻENIE Zagrożenie obrażeniem ostrymi elementami!

Możliwe zakłucie. Uważać, żeby przez nieuwagę nie wcisnąć pedału. NIE chwytać w obszarze szpica igły. Pedał rozpoczyna i steruje proces szycia.

Rys. 25: Szycie (1) - Pozycja pedału +1: proces szycia aktywny (2) – Pozycja pedału 0: spoczynek

1 2 3 4

(3) - Pozycja pedału -1: podnieść stopki (4) - Pozycja pedału -2: szyć rygiel końcowy i obciąć nitkę

Pozycja wyjściowa:

• Pozycja pedału 0:  Maszyna stoi nieruchomo, igły są w górze die Nadeln, stopki na dole. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 45

46

Obsługa

Ustawić pozycję materiału:

1. Pedał wcisnąć na pół do tyłu w pozycji pedału -1.

 Stopki unoszą się. 2. Wsunąć materiał na pozycję początkową.

Szycie:

1. Pedał wcisnąć do przodu na pozycję pedału +1.

 Maszyna szyje. Prędkość szycia wzrasta czym bardziej pedał jest wciskany do przodu.

Przerywanie szycia:

1. Pedał zwolnić na pozycję pedału 0:  Maszyna zatrzymuje się, igły i stopki są na dole.

Kontynuacja szycia:

1. Pedał wciskać do przodu na pozycję pedału +1:  Maszyna szyje dalej.

Szycie rygla pomiędzy:

1. Szycie do tyłu za pomocą dźwigni ustawiania ściegu

(

str. 42)

lub za pomocą przycisku szybkiej funkcji

(

str

.44).

Zakańczanie szwu:

1. Pedał wcisnąć całkowicie do tyłu na pozycji pedału -2.

 Maszyna szyje rygiel końcowy, obcinacz nitki obcina nitkę. Maszyna zatrzymuje się, igły i stopki są u góry. 2. Wyjąć materiał.

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Programowanie

5 Programowanie

Wszystkie ustawienia oprogramowania następują za pomocą panelu sterowania OP1000.

5.1 Panel sterowania OP1000

Rys. 26: Panel sterowania OP1000 (1)

① ⑦ ⑥ ① ⑤ ① ② ③ ④

(1) - Grupa przycisków nitki (2) - Przyciski funkcji (5) - LED do drugiej długości ściegu (6) - POWER-LED (3) - Grupa przycisków programowania (7) - Wyświetlacz (4) - Grupa przycisków program szwu

5.1.1 Wyświetlacz

Wyświetlacz panelu sterowania jest ustawiony w: • Poziomie użytkownika • Kategoriach • Parametrach ( 

Lista parametrów

) Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 47

Programowanie Rys. 27: Wyświetlacz (A) - Poziom użytkownika (B) - Kategoria (D) - Parametry

Do poziomu użytkownika (A) należą • •

t

(Technicy) Do kategorii należą następujące rozszerzone funkcje maszyny: • Kontrola produkcji (np. licznik ściegów) • Chłodzenie igły • Czujnik fotoelektryczny Parametry są przedstawiane cyframi od 00-99. 48 Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Programowanie

5.1.2 Przyciski

Przyciski panelu sterowania są podzielone na następujące grupy: • Nitka • Programowanie • Program szwu

Przyciski i funkcje panelu sterowania OP1000 Poz. Przycisk Funkcja Odno ś nik

Grupa przycisk ó w nitki

Rygiel pocz ą tkowy • Ustawia rygiel pocz ą tkowy

str . 54

Wielokrotny rygiel pocz ą tkowy • Ustawia wielokrotny rygiel pocz ą tkowy

str . 55

Rygiel ko ń cowy • Ustawia rygiel ko ń cowy

str . 57

Wielokrotny rygiel ko ń cowy Obcinacz nitki Zacisk nitki • Ustawia wielokrotny rygiel ko ń cowy

str . 58

• Aktywuje lub deak tywuje obcinacz nitki

str . 58

• Aktywuje lub deak tywuje zacisk nitki

str . 59

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 Pozycja igły po zatrzymaniu szycia • Ustawia pozycję igły po zatrzymaniu szycia Podnoszenie stopki po obcinaczu nitki • Aktywuje lub deak tywuje podnoszenie stopki po obcinaczu nitki

str.

59

str . 59

49

50

Programowanie

Poz. Przycisk

Podnoszenie stopki po zatrzymaniu szycia Mi ę kki start

Funkcja Odno ś nik

• Aktywuje lub deak tywuje podnoszenie stopki po zatrz. szycia

str . 60

• Aktywuje lub deak tywuje mi ę kki start

str . 60

Pr ę dko ść obrotowa • Redukuje pr ę dko ść obrotow ą silnika

str . 60

Przycisk funkcji

• Aktywuje lub deak tywuje dowolnie za ł o ż on ą funkcj ę ③

Grupa przycisk ó w programowania

ESC • Zaka ń cza tryb ustawiania A+ B+ C+ • Zwiększa para metry • Zmienia poziom u ż ytkownika • Wybiera podprogram • • • Zwiększa para- metry Przechodzi do następnej wyższej kategorii Wybiera podprogram • Zwiększa para metry • Wybiera podprogram Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Programowanie

Poz.

OK P A-

Przycisk

D+ B- C-

Funkcja

• Zwiększa para metry • Wybiera podprogram • Wywo ł uje parametry lub zapisuje je • Rozpoczyna lub ko ń czy tryb ustawie ń • Zmniejsza para metry • Zmienia poziom u ż ytkownika • Wybiera podprogram

Odno ś nik

• Zmniejsza para metry • Przechodzi do następnej niższej kategorii • Wybiera podprogram • Zmniejsza para metry • Wybiera podprogram Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 51

52

Poz. Przycisk

D-

Programowanie

Funkcja

• Zmniejsza para metry • Wybiera podprogram

Odno ś nik

Reset • Cofa licznik (sztuk) ④

Grupa przycisk ó w program szwu

Program szwu I Program szwu II • Aktywuje program szwu I • Aktywuje program szwu II Program szwu III • Ustawia program szwu III 

Instrukcja obsługi DAC basic /classic

Instrukcja obsługi DAC basic /classic

Instrukcja obsługi DAC basic /classic

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Programowanie

5.1.3 Używanie grup przycisków

Za pomocą grup przycisków można wywoływać funkcje maszyny, np. rygiel początkowy. Są następujące mozliwości:

Grupy przycisków i zastosowanie Grupa przycisk ó w Zastosowanie

Nitka Programowanie Program szwu Wyłącznie do szycia: • Aktywowanie funkcji maszyny • Ustawianie prostych funkcji maszyny Do całego procesu szycia: • Ustawianie rozszerzonych funkcji maszyny • Opracowywanie kompleksowych szwów W ten sposób wywołuje się funkcje maszyny: 1. Wcisnąć odpowiedni przycisk na panelu sterowania.

 LED danego przycisku wskaże, która funkcja maszyny jest aktywna. Gdy LED się zaświeci, można szyć. Zmiany są możliwe tylko poza szwem. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 53

54

Programowanie

5.2 Funcje grupy przycisków nitki

Za pomocą grupy przycisków

nitki

można ustawić lub aktywować: • Rygiel początkowy • Wielokrotny rygiel początkowy • Rygiel końcowy • Wielokrotny rygiel końcowy • Obcinacz nitki • Zacisk nitki • Pozycję igły po zatrzymaniu szycia • Podnoszenie stopki po obcinaczu nitki • Podnoszenie stopki po ztrzymaniu szycia • Miękki start • Prędkośc obrotową

5.2.1 Regulacja rygla początkowego

Rygiel początkowy mocuje szew na początku szwu. Jeśli szew składa się tylko ze ściegów do tyłu, mówi się o ryglu pojedynczym. Szew ze ściegów do przodu i do tyłu nazywa się ryglem podwójnym.

Rygiel pojedynczy

W ten sposób ustawia się rygiel pojedynczy: 1. wcisnąć.  LED z prawej na dole świeci się. 2. Przycisk tyłu.

B+

z grupy przycisków

programowanie

naciskać tak długo, aż zostanie osiągnięta wybrana ilość ściegów do Można teraz rozpocząć szycie i wcisnąć pedał do przodu na pozycję pedału +1 . Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Programowanie

Rygiel podwójny

W ten sposób reguluje się rygiel podwójny: 1. 2 razy przycisnąć.  Oba LEDy zaświecą się. 2. Przycisk przodu.

A+

z grupy przycisków

programowanie

przyciskać tyle razy, aż osiągnie się pożądaną ilość ściegów do 3. Przycisk

B+

ilość ściegów do tyłu.

Teraz można rozpocząć szycie i wcisnąć pedał do przodu na pozycję pedału +1. Aby deaktywować rygiel początkowy, wcisnąć .

5.2.2 Regulacja wielokrotnego rygla początkowego

Za pomocą wielokrotnego rygla początkowego można ustawić ilość ściegów jak I ilość powtórzeń (odcinki ze ściegami do przodu i do tyłu). W ten sposób reguluje się wielokrotny rygiel początkowy: 1. wcisnąć.  LED miga. Gdy się zaświeci, wielokrotny rygiel początkowy jest aktywowany jako program cerowania i musi być

deaktywowany ( 

S. 56

).

2. Przycisk tyle razy, aż osiągnie się pożądaną ilość ściegów do przodu.

A+

z grupy przycisków

programowanie

wciskać 3. Przycisk

B+

ilość ściegów do tyłu.

4. Przycisk

D+

iość powtórzeń.

5. Z potwierdzić wybór. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 55

56

Programowanie

Informacja Kolejność

Jeśli chcą Państwo używać wielokrotnego rygla początkowego jako programu cerowania, funkcja ta musi najpierw zostać zwolniona przez wykwalifikowanego technika ( 

instrukcja serwisowa

). Program cerowania oferuje następujące funkcje: • Po zakończeniu programu nitka szyjąca jest obcinana.

W ten sposób ustawia się program cerowania: 1. Sprawdzić, czy obcinacz nitki

jest aktywny ( 

str . 58

). 2. wcisnąć.  LED zaświeca się. 3. Przycisk przodu.

A+

z grupy przycisków

programowanie

przyciskać tyle razy, aż osiągnie się pożądaną ilość ściegów do 4. Przycisk

B+

ilość ściegów do tyłu .

5. Wcisnąć przycisk

C+

6. Przycisk

D+

ilość powtórzeń.

Ważne

Gdy ilość powtórzeń jest = 0, program pracuje tak długo, aż zostanie zakończony pedałem. 7. Z potwierdzić wybór. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Programowanie

5.2.4 Regulacja rygla końcowego

Rygiel końcowy mocuje szew na końcu. Jeśli szew składa się tylko ze ściegów do tylu, mówi się o ryglach pojedynczych. Szew ze ściegów do przodu i do tyłu jest nazywany ryglem podwójnym.

Rygiel pojedynczy

W tens posób ustawia się rygiel pojedynczy: 1. wcisnąć.  LED po lewej u góry zaświeca się. 2. Przycisk

C+

przodu. z grupy przycisków

programowanie

przyciskać tyle razy, aż osiągnie się pożądaną ilość ściegów do Można rozpocząć szycie i wcisnąć pedał do przodu na pozycję pedału+1. Na końcu szwu pedał wcisnąć do tyłu na pozycję

Rygiel podwójny

W ten sposób ustawia się rygiel podwójny: 1. 2 razy wcisnąć.  Oba LEDy zaświecą się. 2. Przcisk przodu.

C+

z grupy przycisków

programowanie

przyciskać tyle razy, aż osiągnie się pożądaną ilość ściegów do 3. Przycisk

D+

ilość ściegów do tyłu .

Można rozpoczynać szycie i wcisnąć pedał do przodu na pozycję pedału +1. Na koniec szwu wcisnąć pedał do tyłu na pozycję Aby deaktywować rygiel końcowy wcisnąć . Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 57

58

Programowanie

5.2.5 Regulacja wielokrotnego rygla końcowego

Za pomocą wielokrotnego rygla końcowego można ustawić ilość ściegów oraz ilość powtórzeń. W ten sposób ustawia się wielokrotny rygiel końcowy: 1. wcisnąć.  LED miga. 2. Przycisk przodu.

C+

z grupy przycisków

programowanie

przyciskać tyle razy, aż osiągnie się pożądaną ilość ściegów do 3. Przycisk

D+

ilość ściegów do tyłu .

4. Przycisk

A+

ilość powtórzeń.

5. Z potwierdzić wybór. Można rozpocząć szycie i wcisnąć pedał do przodu na pozycję pedału +1. Na końcu szwu pedał wcisnąć do tyłu na pozycję -2.

5.2.6 Aktywowanie obcinacza nitki

Obcinacz nitki obcina koniec nitki automatycznie na końcu szwu. W ten sposób aktywuje się obcinacz nitki: 1. wcisnąć.  LED zaświeca się. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Programowanie

5.2.7 Aktywowanie zacisku nitki

Zacisk nitki przytrzymuje nitkę szyjącą, aby podczas doszywania ciągnąć ją w dół i wciągać. W ten sposób aktywuje się zacisk nitki: 1. wcisnąć.  LED zaświeca się.

5.2.8 Regulacja pozycji igły po zatrzymaniu szycia

Można określić, gdzie po zatrzymaniu się szycia znajdzie się igła. Do wyboru są 2 możliwości: • Pozycja górna (pzoycja igły 2) • Pozycja dolna (pozycja igły 1) W ten sposób aktywuje się pozycję górną po zatrzymaniu szycia: 1. wcisnąć.  LED zaświeca się, tzn. igła maszyny szyjącej jest po zatrzymaniu szycia na górze. Jeśli igła maszyny szyjącej po zatrzymaniu się szycia ma być w pozycji dolnej, należy wcisnąć ponownie .

5.2.9 Aktywowanie podnoszenia stopki po

nitki.

obcinaczu nitki

Podnoszenie stopki po obcinaczu nitki unosi stopkę po obcięciu W ten sposób aktywuje się podnoszenie stopki po obcięciu nitki: 1. wcisnąć.  LED zaświeca się. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 59

60

Programowanie

5.2.10 Aktywowanie podnoszenia stopki po zatrzymaniu szycia

Podnoszenie stopki po zatrzymaniu szycia unosi stopkę po zatrzymaniu szycia. W ten sposób aktywuje się podnoszenie stopki: 1. wcisnąć.  LED zaświeca się.

5.2.11 Aktywowanie miękkiego startu

Podczas miękkiego startu maszyna pracuje z mniejszą prędkością obrotową. Funkcja ta zapobiega przegrzaniu się silnika przy długich operacjach. Po określonej ilości ściegów maszyna pracuje z ustawioną prędkością obrotową. W ten sposób aktywuje się miękki start: 1. wcisnąć.  LED zaświeca się.

5.2.12 Redukowanie prędkości obrotowej

Zredukowana prędkość obrotowa oszczędza silnik przez stale zmniejszoną prędkość obrotową. Fabrycznie zalecana jest zredukowana prędkość obrotów. W ten sposób aktywuje się zredukowaną prędkość obrotową: 1. wcisnąć.  LED zaświeca się. W ten sposób dopasowuje się prędkość obrotową: 1. wcisnąć. 2. Wcisnąć przycisk

C+

z grupy przycisków

programowanie.

 Zredukowana prędkość obrotowa zwiększa się o setną część. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Programowanie

3. Wcisnąć przycisk

D+

.

 Zredukowana prędkość obrotowa zwiększa się o dziesiętną. Można również ponownie zredukować prędkość obrotową: 1. Wcisnąć przycisk

C-

dla dziesiętnych .

5.3 Funkcje grupy przycisków

Za pomocą grupy przycisków

programowanie

można ustawić: • Licznik ściegów szpulki • Kontroler resztek nici (jeśli dostępny) • Licznik sztuk • Chłodzenie igły (jeśli dostępne) • Czujnik fotoelektryczny (jeśli dostępny)

Przyciski i zastosowanie Przycisk Zastosowanie

• Rozpocz ąć tryb programowania • Wywo ł a ć lub zapisa ć parametry Przycisk plus Przycisk minus • Opu ś ci ć tryb programowania bez zapisania parametr ó w • Zwiększyć parametry • Zmniejszy ć parametry

Ważne

Wciskając nie można szyć. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 61

Programowanie

5.3.1 Regulacja licznika ściegów szpulki

Licznik ściegów szpulki informuje, kiedy została osiągnięta podana ilość ściegów. Ilość ściegów powinna z przybliżeniem określać, kiedy kończy się nitka chwytacza. W ten sposób unika się konieczności powtórzeń operacji. Licznik ściegów szpulki trzeba regulować do każdego rodzaju nici. Regulowana wartość (np. 8000) wynika z matematycznego produktu domyślnej wartości (wartość resetu) i liczby ściegów (faktor): 400  20= 8000

Przykład regulacji licznika ściegów szpulki

1. wcisnąć.  Tryb programowania uruchamia się. Na wyświetlaczu pojawia się: 2. Wcisnąć przycisk

D+ programowanie

.

 Na wyświetlaczu pojawia się: 62 Za pomocą parametru

01

licznika ściegów szpulki A. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Programowanie

3. wcisnąć.  LED przycisku miga. 4. Przyciskiem

D-

lub

D+

ustawić wartośc resetu na 400.

5. Z potwierdzić wybór. 6. Przycisk

D+

wyświetlaczu: wciskać tyle razy, aż

04

pojawi się na 7. Za pomocą parametru

04

wcisnąć.  LED przycisku miga. 8. Przyciskiem

D-

lub

D+

ustawić faktor na 20.

9. Z potwierdzić wybór. 10. Z opuścić tryb programowania.  Licznik ściegów szpulki jest ustawiony na 8000. Obok A są jeszcze 2 kolejne liczniki ściegów szpulki. Parametrami

02

lub

03

można ustawić wartość resetową dla licznika ściegów szpulki B lub C. Przyciskiem anulować wartość licznika ściegów szpulki.

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 63

Programowanie

5.3.2 Aktywowanie licznkia ściegów szpulki

W ten sposób aktywuje się licznik ściegów szpulki: 1. wcisnąć.  Tryb programowania jest uruchomiony. 2. Przycisk

B+

z grupy przycisków

programowanie

przyciskać tyle razy, aż na wyświetlaczu pojawi się

06

: 64 3. Jeśli nie pojawi się

00

: Przycisk przyciskać tyle razy, aż parametr pojawi się na wyświetlaczu. wcisnąć.  LED przycisku miga. Na wyświetlaczu pojawia się

0

. 4. Wcisnąć przycisk

D+

.

 Na wyświetlaczu pojawi się

1

. 5. Z potwierdzić wybór.  Licznik ściegów szpulki jest aktywny. 6. Z opuśić tryb programowania. Aby ponownie deaktywować licznik ściegów szpulki należy zmienić w kategorii

06

parametr

00

na

0

. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Konserwacja

6 Konserwacja

Rozdział ten opisuje prace konserwacyjne, które należy przeprowadzać regularnie w celu przedłużenia żywotności maszyny i utrzymywania jakości szwu. Daleko idące prace konserwacyjne mogą przeprowadzać jedynie wykwalifikowani technicy ( 

Instrukcja serwisowa)

.

OSTRZEŻENIE Zagrożenie obrażeniem ostrymi elementami!

Możliwe zakłucie i przecięcie. Podczas wszystkich prac konserwacyjnych wyłączyć maszynę lub włączyć tryb nawlekania.

OSTZREŻENIE Zagrożenie obrażeniem poruszającymi się elementami!

Możliwe zmiżdżenie. Podczas wszystkich prac konserwacyjnych wyłączyć maszynę lub włączyć tryb nawlekania.

Przedziały konserwacyjne Prace do wykonania 8 Roboczogodziny 40 160 500 Wierzchnia cz ęść maszyny

Usuwanie nitek, pyłu i resztek nici Czyszczenie sita wentylatora silnika Kontrola stanu oleju    Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 65

66

Konserwacja

Prace do przeprowadzenia 8 Roboczogodziny 40 160 500 System pneumatyki

Kontrola stanu wody w regulatorze ciśnienia Kontrola wkładu filtra w jednostce konserw. Kontrola szczelności systemu   

6.1 Czyszczenie

OSTRZEŻENIE Zagrożenie obrażeniem przez unoszące się cząstki!

Unoszące się cząstki mogą wpaść do oczu i powodować obrażenia. Zakładać okulary ochronne. Pistolet powietrza trzymać w taki sposób, żeby cząstki nie latały w pobliżu osób. Uważać, żeby żadne cząstki nie wpadły do miski olejowej.

WSKAZÓWKA

Straty materialne przez zabrudzenie!

Pył i resztki nici mogą wpływać na funkcjonowanie maszyny. Maszyne czyścić jak opisano.

WSKAZÓWKA

Straty materialne przez środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki!

Środki zawierające rozpuszczalniki uszkadzają lakier. Używać do czyszczenia tylko środków bez rozpuszczalników Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Konserwacja

6.1.1 Miejsca, które należy szczególnie czyścić

Pył i resztki nici należy usuwać co 8 godzin roboczych pistoletem powietrznym lub pędzlem. Przy mocno pylącym materiale należy czyścic maszynę jeszcze częściej .

Rys. 28: Miejsca, które należy szczególnie czyścić

④ ① ②

(1) - Obszar wokół igły (2) - Chwytacz

(3) - Obszar pod płytką ściegów (4) - Nóż przy bębenku

Czyścić i sprawdzać codziennie:

• Nóż przy bębenku (4) • Obszar pod płytką ściegów (3) • Chwytacz (2) • Obszar wokół igły (1) W ten sposób czyści się obszary podatne na zabrudzenie: 1. Wyłączyć maszynę.

2. Pył i resztki nici usunąć za pomocą pistoletu ciśnieniowego lub pędzla.

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 67

Konserwacja

6.1.2 Czyszczenie sita wentylatora silnika

Sito wentylatora silnika należy czyścić z pomocą pistoletu powietrznego co 100 - 200 roboczogodzin. W przypadku mocno pylącego materiału należy czyścic sito wentylatora silnika jeszcze częściej.

Rys. 29: Czyszczenie sita wentylatora silnika

(1) - Silnik

W ten sposób czyści się sito wentylatora silnika: 1. Wyłączyć maszynę.

2. Zdjąć pokrywę ramienia.

3. Usunąć pył i resztki nici pędzlem.

68 Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Konserwacja

6.2 Smarowanie

OSTROŻNIE Zagrożenie obrażenia przez kontakt z olejem!

Olej w kontakcie ze skórą może wywołać wysypkę Unikać kontaktu oleju ze skórą. Jeśli olej dostanie się na skórę, porządnie umyć obszar skóry.

WSKAZÓWKA

Straty materialne przez zły olej!

Złe rodzaje oleju mogą wywołać uszkodzenia maszyny. Stosować tylko olej, którego wartości odpowiadają instrukcji.

UWAGA Zagrożenie dla środowiska przez olej!

Olej jest substancją szkodliwą i nie może się dostać do kanalizacji lub do ziemi. Ostrożnie zbierać stary olej. Stary olej jak i naolejone elementy maszyny utylizować zgodnie z regionalnymi przepisami. Maszyna jest wyposażona w centralne smarowanie knotowe olejem. Miejsca magazynujące są zaopatrzane z pojemnika oleju. Do napełniania pojemnika oleju używać wyłącznie oleju smarującego

DA 10

lub równorzędnego o następującej specyfikacji: • Lepkość przy 40 °C:10 mm 2 /s • Temperatura zapłonu: 150 °C Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 69

70

Konserwacja

Olej smarujący można nabyć w naszych miejscach sprzedaży pod następującymi numerami części.

Pojemnik Nr cz ęś ci

250 ml 1 l 2 l 5 l 9047 000011 9047 000012 9047 000013 9047 000014

6.2.1 Kontrola stanu oleju

Rys. 30: Kontrola stanu oleju

① M A X ② M I N ③

(3) - Oznaczenie-stanu minimalnego (1) - Otwór-dolewanie (2) - Oznaczenie-stanu maksymalnego

W ten sposób kontroluje się stan oleju: 1. Codziennie kontrolować wskaźnik stanu oleju.

• Stan oleju musi znajdować się pomiędzy oznaczeniem stanu minimalnego (3) a oznaczeniem stanu maksymalnego (3).

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Konserwacja

Dolewanie oleju

W ten sposób dolewa się olej: 1. Wlewać olej przez otwór do napełniania (1).

 Wlewać olej najwyżej do oznaczenia stanu maksymalnego (2).

6.2.2 Kontrola smarowania chwytacza

Dozwolona ilość oleju do smarowania chwytacza jest podana fabrycznie.

Właściwa regulacja

1. Trzymać bibułę obok chwytacza.

2. Puścić maszynę bez nitki i materiału z uniesionymi stopkami na wysokiej prędkości obrotowej na 10 sekund.

 Po szyciu widoczny jest cienki pasek oleju na bibule.

Rys. 31: Kontrola smarowania chwytacza (1) - Śruba

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 ① 71

72

Konserwacja

W ten sposób smaruje się chwytacz: 1. Obrócić śrubę (1): • W kierunku przeciwnym wskazówek zegara: uwalnia się więcej oleju • W kierunku wskazówek zegara: uwalnia się mniej oleju

Ważne

Dopuszczona ilość oleju zmienia się dopiero po kilku minutach pracy urządzenia. Należy szyć kilka minut, zanim skontroluje się na nowo regulację .

6.3 Konserwacja system pneumatycznego

6.3.1 Regulacja ciśnienia roboczego

WSKAZÓWKA

Straty materialne z powodu złej regulacji!

Nieprawidłowe ciśnienie robocze może wywołać uszkodzenie maszyny. Zagwarantować, że maszyna jest użytkowana tylko przy właściwym ustawieniu ciśnienia roboczego..

Właściwa regulacja

Dopuszczalne ciśnienie robocze jest podane w rozdziale Specyfikacje techniczne (

 str. 10). Ciśnienie robocze nie może

odchylać się więcej niż ±0,5 bar. Należy codziennie kontrolować ciśnienie robocze. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Konserwacja Rys. 32: Regulacja ciśnienia roboczego

① ②

(1) - Regulator ciśnienia (2) - Manometr

W ten sposób reguluje się ciśnienie robocze: 1. Pociągnąć do góry regulator ciśnienia (1).

2. Obracać regulator, aż manometr (2) pokaże właściwą regulację: • Zwiększyć ciśnienie = obracać zgodnie ze wskazówkami zegara • Zmniejszyć ciśnienie = obracać w kierunku przeciwnym 3. Opuścić regulator ciśnienia (1).

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 73

Konserwacja

6.3.2 Spuszczanie kondensatu

Wskazówka

Straty materialne spowodowane zbyt dużą ilością wody!

Zbyt dużo wody może spowodować uszkodzenia maszyny.. W razie potrzeby spuścić wodę.. W separatorze wody (2) regulatora ciśnienia zbiera się kondensat.

Właściwa regulacja

Kondensat nie może się wznosić aż do wkładu filtra (1). Należy codziennie kontrolować stan wody w separatorze (2).

Rys. 33: Spuszczanie kondensatu

74 ① ② ③

(1) - Wkład filtra (2) - Separator (3) - Śruba spustowa

W ten sposób spuszcza się kondensat: 1. Oddzielić maszynę z sieci sprężonego powietrza.

2. Ustawić pojemnik zbierający pod śrubą spustową (3).

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Konserwacja

3. Całkowicie wykręcić śrubę spustową (3).

4. Wypuścić wodę do pojemnika zbierającego.

5. Wkręcić śrubę spustową (3) .

6. Podłączyć maszynę do sieci sprężonego powietrza.

6.3.3 Czyszczenie wkładu filtra

WSKAZÓWKA

Uszkodzenie Lakieru środkami czyszczącymi zawierającymi rozpuszczalnik!

Środki zawierające rozpuszczalnik uszkadzają filtr. Używać do wymycia filtra tylko środków nie zawierających rozpuszczalnika.

Rys. 34: Czyszczenie wkładu filtra

① ②

(1) - Wkład filtra (2) - Separator wody

(3) -Śruba spustowa

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 75

Konserwacja

W ten sposób czyści się wkład filtra: 1. Wyłączyć maszynę z sieci sprężonego powietrza.

2. Spuścić kondensat ( 

str . 74

).

3. Odkręcić separator wody (2).

4. Odkręcic wkład filtra (1).

5. Wydmuchać wkład filtra (1) pistoletem z powietrzem.

6. Wymyć misę filtra benzyną myjącą.

7. Dokręcić wkład filtra (1).

8. Dokręcić separator wody (2).

9. Dokręcić śrubę spustową (3).

10. Podłączyć maszynę do sieci sprężonego powietrza.

6.4 Lista części

Listę części można zamówić w Dürkopp Adler. Lub odwiedzić nas w celu dalszych informacji pod adresem: www.duerkopp-adler.com 76 Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Instalacja

7 Instalacja

OSTRZEŻENIE Zagrożenie obrażeniem tnącymi elementami!

Podczas rozpakowywania i instalacji możliwe jest pocięcie. Tylko wykwalifikowani technicy mogą instalować maszynę . Nosić rękawice ochronne

OSTRZEŻENIE Zagrożenie obrażeniem przez poruszające się elementy!

Podczas rozpakowywania i instalacji możliwe jest zmiażdżenie. Tylko wykwalifikowany personel może instalować maszynę . Nosić obuwie ochronne.

7.1 Sprawdzenie zakresu dostawy

Zakres dostawy zależny jest od Państwa zamówienia. Po dostarczeniu prosimy o sprawdzenie, czy zakres dostawy jest prawidłowy.

7.2 Zdejmowanie zabezpieczeń transportowych

Zdjąć zabezpieczenia transportowe przed instalacją: • Taśmy zabezpieczające i listwy drewniane przy wierzchniej części maszyny, stole i podstawie • Kliny podporowe pomiędzy ramieniem maszyny a płytką ściegów Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 77

78

Instalacja

7.3 Montaż podstawy

Rys. 35: montaż podstawy

① ② ③ ④ ⑤

(1) - Podgłówki belek wewnęrzych (2) -Belki wewnętrzne (3) - Belki podstawy (4) - Belka poprzeczna

⑥ ⑧ ② ③ ⑤

(5) - Podpora podstawy (6) - Podpora poprzeczna (7) - Śruba regulacyjna (nie pokazana) (8) - Uchwyt do dzbanka z olejem

W ten sposób montuje się podporę: 1. Dokręcić belkę poprzeczną (4) do belek podstawy (3).

2. Uchwyt dzbanka oleju (8) dokręcić z tyłu do belki poprzecznej.

3. Dokręcić podporę poprzeczną (6) podpory podstawy (5).

4. Włożyć belki wewnętrzne (2) w taki sposób, aby dłuższy koniec podgłówka (1) wystawał za dłuższy koniec podpory podstawy (5).

5. Dokręcić belki wewnętrzne (2) tak mocno , aby oba podgłówki (1) były na jednakowej wysokości.

Ważne

Tak dokręcić śrubę regulacyjną (7), żeby podstawa stała równomiernie na podłodze. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Instalacja

7.4 Płyta stołu

Zabezpieczyć, żeby płyta stołu wykazywała niezbędny udźwig i wytrzymałożć.

7.4.1 Kompletowanie płyty stołu

Rys. 36: Kompletowanie płyty stołu

⑤ ① ② ③ ④

(1) - Podpora części wierzchniej (2) - Wgłębienia do zawiasów dolnych części (3) - Szuflada (4) - Miska olejowa (5) - Stojaki nici

W ten sposób kompletuje się płytę stołu: 1. Przykręcić szufladę (3) z uchwytem po lewej do dolnej części płyty stołu .

2. Przykręcić miskę olejową (4) pod zagłębieniem maszyny.

3. Włozyć stojaki nici (6) do odwiertu.

4. Zamocować stojaki nici (6) nakrętką i podkładką.

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 79

80

Instalacja

5. Tak dokręcić uchwyt szpulek nici i ramię odwlekające przy stojaku nici (6), żeby były dokładnie nad sobą.

6. Włożyć podporę części wierzchniej (1) do otworu.

7. Włożyć i dokręcić zawiasy części dolnych do wygłębień (2).

8. Nałożyć gumowe narożniki na kanciaste wybrzuszenia.

7.4.2 Mocowanie płyty stołu do podstawy

Rys. 37: Mocowanie płyty stołu do podstawy

① ①

(1) - Otwory na śrubki I śruby

W ten sposób mocuje się płytę stołu do podstawy: 1. Płytę stołu położyć na podgłówki belek wewnętrznych.

2. Dokręcić płytę stołu do otworów na śruby (1).

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Instalacja

7.5 Regulacja wysokości roboczej

OSTRZEŻENIE Zagrożenie obrażeniem poruszającymi się elementami!

Podczas luzowania śrub przy belkach podstawy może zsunąć się płyta stołu pod własnym ciężarem. Możliwe zmiażdżenie. Uważać podczas lusowania śrub, żeby nie przycisnąć rąk .

OSTROŻNIE Zagrożenie uszkodzenia aparatu ruchowego przez złą regulację!

Aparat ruchowy personelu obsługującego może zostać uszkodzony w przypadku niedotrzymywania wymogów ergonomicznych. Dostosować wysokosć roboczą do wymiarów ciała osoby obsługującej maszynę. Wysokość roboczą można regulować ruchomo między 750 a 900 mm (Odstęp od podłogi do górnej krawędzi płyty stołu).

Rys. 38: Regulacja wysokości roboczej

(1) - Śruby

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 81

82

Instalacja

W ten sposób reguluje się wysokość roboczą: 1. Poluzować śruby (1) po obu stronach przy belkach podstawy.

2. Wyregulować płytę stołu na pożądaną wysokość.

Ważne

Wyjąć lub wsunąć płytę stołu równomiernie po obu stronach, aby 3. Dokręcić śruby (1) do belek podstawy.

7.6 Montaż pedału i czujnika wartości żądanej

Rys. 39: Montaż pedału i czujnika wartości żądanej

⑥ ⑤ ① ② ③

(1) - Stelaż pedału (2) - Śruba (3) – Podpora poprzeczna

(4) - Pedał (5) – Czujnik wartości żądanej (6) - Kąt

W ten sposób montuje się pedał i czujnik wartości żądanej: 1. Położyć pedał (4) na podporę poprzeczną (3) i nakierować w taki sposób, żeby środek pedału znajdował się pod igłą.

W celu nakierowania pedału podpora poprzeczna wyposażona jest w podłużne otwory.

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Instalacja

2. Dokręcić pedał (4) do podpory porzecznej (3).

3. Kąt (6) dokręcić pod płytą stołu w taki sposób, żeby stelaż pedału (1) przebiegał prostopadle od czujnika wartości żądanej (5) do pedału (4).

4. Dokręcić czujnik wartości żądanej (6) do kąta (5).

5. Zawiesić stelaż pedału (1) podkładkami stożkowymi do czujnika wartości żądanej (5) i pedału (4).

6. Wyciągnąć stelaż pedału (1) na właściwą wysokość.

Właściwa regulacja

10° nachylenia przy zwolnionym pedale. 7. Przykręcić śrubę (2) .

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 83

84

7.7 Zakładanie górnej części maszyny

Instalacja

OSTROŻNIE Zagrożenie obrażeniem ciężkimi elementami!

Możliwe zmiażdżenie. Podczas wkładania górnej części maszyny uważać, żeby nie przycisnąć rąk. Szczególni ostrożnie podczas wkładania zawiasów górnej części do podkładów gumowych.

Rys. 40: Wkładanie górnej części maszyny

② ①

(1) - Podkłady gumowe (2) - Zasuwy górnej części

W ten sposób wkłada się maszynę: 1. Przykręcić zawiasy górnej części (2) do górnej części maszyny.

2. Włożyć górną część maszyny od góry pod kątem 45°.

3. Włożyć zasuwy górnej części (2) do podkładów gumowych (1) 4. Złożyć górną część maszyny i włożyć do wgłębienia.

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Instalacja

7.8 Montaż panelu sterowania

Rys. 41: Montaż panelu sterowania (1)

④ ① ③ ②

(1) - Pokrywa ramienia (2) - Pokrywa paska (3) - Panel sterowania (4) -Uchwyt panelu sterowania

W ten sposób montuje się panel sterowania: 1. Odkręcić pokrywę paska (2) i pokrywę ramienia (1).

2. Wprowadzić wtyczkę i przewód panelu sterowania przez otwór w pokrywie ramienia.

3. Panel sterowania (4) przykręcić do uchwytu panelu (3).

Rys. 42: Montaż panelu sterowania (2)

(5) - Przewód

4. Przewód (5) ułożyć na spodniej części pokrywy ramienia.

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 85

86

Instalacja

5. Nałożyć pokrywę ramienia.

Rys. 43: Montaż panelu sterowania (3)

⑥ ⑤

(5) - Przewód (6) - Prowadnik kabla

6. Przewód (5) wprowadzić przez prowadnik kabla (6) i zamocować łącznikiem kabli do innych przewodów. 7. Założyć górną część maszyny.

8. Wtyczkę (7) i przewód (5) panelu sterowania włożyć przy maszynie pod płytą stołu.

Rys. 44: Montaz panelu sterowania (2)

⑤ ⑦

(5) - Przewód (7) - Wtyczka

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Instalacja

9. Wtyczkę (7) wpiąć do gniazdka sterowania.

10. Dokręcić pokrywę paska (2) i ramię maszyny (1).

7.9 Montaż przewodu ssącego olej

Rys. 45: Montaż przewodu ssącego olej (1) - Wąż

(2) - Filtr

② W ten sposób montuje się przewód ssący olej: 1. Przełożyć górną część maszyny.

2. Filtr (2) z króćcem z tworzywa sztucznego przykręcić po prawej w misce oleju.

3. Węża (1) przewodu ssącego olej nawlec przez prowadniki i wetknąć do króćca z tworzywa sztucznego.

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 87

88

Instalacja

7.10 Przyłącze elektryczne

ZAGROŻENIE Zagrożenie życia elementami pod napięciem!

Przez niezabezpieczony kontakt z prądem może dojść do niebezpiecznych porażeń ciała i życia. Prace przy wyposażeniu elektrycznym mogą podejmować tylko wykwalifikowani technicy.

Ważne

Napięcie podane na tabliczce znamionowej napędu szyjącego

7.10.1 Montaż sterowania

Rys. 46: Montaż sterowania

(1) -Uchwyt kablowy odciązający (2) - Sterowanie (3) -Uchwyt do dokręcenia

③ ③ ② Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Instalacja

W ten sposób montuje się sterowanie: 1. Sterowanie (2) przykręcić do 4 uchwytów do dokręcenia (3) pod płytą stołu.

2. Kabel sieciowy sterowania (2) zacisnąć do uchwytu odciążającego kabel (1).

3. Uchwyt odciążający kabel (1) przykręcić pod płytą stołu.

7.10.2 Podłączanie sterowania

Rys. 47: Podłączanie sterowania

Podłączanie sterowania obejmuje następujące prace: • Wtyczki wszystkich kabli podłączeniowych wetknąć do gniazdek z tyłu.

• Sterowanie podłączyć kablem sieciowym do sieci.

Podłączenie sterowania jest zawsze opisane we własnej instrukcji: Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 89

Instalacja

7.10.3 Podłączanie górnej części maszyny

W ten sposób podłącza się górną część maszyny: 1. Wtyczkę przewodu podłączającego wetknąć do gniazdka danego sterowania.

7.10.4 Wyrównywanie potencjału

Przewód uziemienia odprowadza statyczne naładowania górnej części maszyny.

Rys. 48: Wyrównywanie potencjału

90 ① ② ① ④ ③

(1) -Sterowanie przewodu uziemienia (2) - Śruba (3) - Silnik przewodu uziemienia (4) - Koło uzębione

W ten sposób wyrównuje się potencjał: 1. Przełożyć górną część maszyny.

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Instalacja

2. Śrubę (2) poluzować.

3. Koło zębate (4) zdjąć.

4. Przewód uziemienia sterowania (1) prowadzić z tyłu sterowania przez otwór w płycie stołu.

5. Przykręcić kabel uziemienia sterowania (1) razem z kablem uziemienia silnika (3) pod kołem zębatym (4) za pomocą śruby (2).

7.11 Podłączenie pneumatyczne

System pneumatyczny maszyny oraz wyposażenia dodatkowe muszą być zaopatrywane sprężonym powietrzem bez zawartości wody i oleju. Ciśnienie sieci musi wynosić 8 – 10.

WSKAZÓWKA

Straty materialne przez naoliwione sprężone powietrze!

Cząsteczki oleju wprowadzone do sprężonego powietrza mogą prowadzić do zaburzeń funkcji maszyny i zabrudzenia materiału. Zabezpieczyć, żeby żadne cząsteczki oleju nie dostały się do sieci sprężonego powietrza.

WSKAZÓWKA

Straty materialne spowodowane złą regulacją!

Złe ciśnienie sieci może wywoływać uszkodzenia maszyny. Zabezpieczyć, żeby maszyna była użytkowana tylko przy właściwie wyregulowanym ciśnieniu. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 91

92

Instalacja

7.11.1 Monataż zespołu przygotowania sprężonego powietrza

Rys. 49: Montaż zespołu przygotowania sprężonego powietrza

④ ③ ① ②

(1) - Belka powietrzna (2) - Wąż podłączeniowy (3) - Zespół przygotowania sprężonego powietrza (4) – Wąż maszyny

W ten sposób montuje się zespół przygotowania sprężonego powietrza: 1. Zamocować zespół przygotowania sprężonego powietrza (3) kątownikiem, śrubami i łącznikiem do belki poprzecznej (1) przy podstawie.

2. Wąż maszyny (4) wychodzący z górnej części wetknąć z prawej u góry do zespołu przygotowania sprężonego powietrza (3).

3. Wąż przyłączeniowy (2) podłączyć złączem węża R 1/4” do sieci sprężonego powietrza.

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Instalacja

7.11.2 Regulacja ciśnienia roboczego

WSKAZÓWKA

Straty materialne spowodowane złą regulacją!

Nieprawidłowe ciśnienie robocze może wywołać uszkodzenie maszyny. Zagwarantować, żeby maszyna była użytkowana tylko przy właściwie wyregulowanym ciśnieniu.

Właściwa regulacja

Dopuszczalne wartości ciśnienia roboczego podano w rozdziale

Specyfikacje techniczne

( 

str . 105

).

być większe niż ±0,5 bar.

Rys. 50: Regulacja ciśnienia roboczego

① ②

(1) - Regulator ciśnienia (2) - Manometr

W ten sposób reguluje się robocze: 1. Pociągnąć do góry regulator ciśnienia (1) .

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 93

94

Instalacja

2. Obracać regulator ciśnienia, aż manometr (2) wskaże właściwe ustawienie: • Zwiększanie ciśnienia = obracać w kierunku wskazówek zegara • Zmniejszanie ciśnienia = obracać w kierunku przeciwnym wskazówek zegara 3. Opuścić regulator ciśnienia (1).

7.12 Kontrola smarowania

OSTROŻNIE Zagrożenie obrażenia przez kontakt z olejem!

Olej może w kontakcie ze skórą wywoływać wysypki. Unikać kontaktu skóry z olejem. Jeśli olej dostanie się na skórę, dokładnie zmyć obszar skóry.

WSKAZÓWKA

Straty materialne spowodowane złym olejem!

Złe rodzaje oleju mogą wywołać uszkodzenia maszyny. Stosować tylko olej o wartościach zgodnych z instrukcją. Wszystkie knoty i filce górnej części są zanurzone przy wysyłce w oleju. Olej ten podczas użytkowania jest transportowany do pojemnika zapasu. Dlatego podczas pierwszego napełniania nie wlewać zbyt dużo oleju. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Instalacja

Kontrola stanu oleju

Rys. 51: Kontrola stanu oleju

① M A X ②

(1) - Otwór do napelniania (2) - Oznaczenie stanu maksymalnego

M I N ③

(3) - Oznaczenie stanu minimalnego

W ten sposób kontroluje się stan oleju: 1. Codziennie kontrolować wskazanie stanu oleju.

• Stanu oleju musi znajdować się pomiędzy oznaczeniem stanu minimalnego (3) a oznaczeniem stanu maksymalnego.

Napełnianie oleju

W ten sposób napełnia się olej: 2. Wlać olej przez otwór do napełniania (1).

Wlać olej najwyżej do wskazania stanu maksymalnego (2).

7.13 Przeprowadzanie biegu próbnego

Po zainstalowaniu należy przeprowadzić bieg próbny, aby skontrolować funkcjonalność maszyny. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 95

Instalacja

96 Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Wycofanie z eksploatacji

8 Wycofanie z eksploatacji

Aby wycować maszynę z eksploatacji na dłuższy czas lub na stałe, należy przeprowadzić kilka czynności.

OSTRZEŻENIE Zagrożenie obrażenia spowodowane brakiem dbałości!

Możliwe ciężkie obrażenia. Czyścić TYLKO maszynę w stanie wyłączonym. Podłączenia mogą wyjmować TYLKO osoby przeszkolone NUR.

OSTROŻNIE Zagrożenie obrażenia przez kontakt z olejem!

Olej może wywołać wysypkę podczas kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu oleju ze skórą. Jeśli olej dostanie się na skórę, gruntownie wymyć obszar skóry. W ten sposób wycofuje się maszynę z eksploatacji: 1. Wyłączyć maszynę.

2. Wyciągnąc wtyczkę z sieci.

3. Wyłączyć maszynę z sieci sprężonego powietrza, jeśli dostępne.

4. Zetrzeć ścierką resztę oleju z miski olejowej.

5. Przykryć panel sterowania, aby chronić przed zabrudzeniami.

6. Przykryć sterowanie, aby chronić je przed zabrudzeniami.

7. W zależności od możliwości przykryć całą maszynę, aby chronić ją przed zabrudzeniami.

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 97

Wycofanie z eksploatacji

98 Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Utylizacja

9 Utylizacja

UWAGA Zagrożenie skażenia środowiska przez niewłaściwą utylizację!

W przypadku nieodpowiedniej utylizacji może dojść do poważnego skażenia środowiska . ZAWSZE przestrzegać krajowych przepisów dotyczących utylizacji. Maszyny nie wolno zutylizować ze zwykłymi odpadami domowymi. Maszynę należy zutylizować stosownie zgodnie z przepisami krajowymi. Podczas utylizacji proszę pamiętać o tym, że maszyna składa się z różnych materiałów (stali, tworzywa sztucznego, części elektronicznych …). Podczas utylizacji prosimy o stosowanie się do przepisów krajowych. Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 99

Utylizacja

100 Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Środki zaradcze w przypadku usterek

10 Środki zaradcze w przypadku usterek 10.1 Obsługa klienta

Partner do kontaktu w sprawie napraw lub problemów z maszyną:

Dürkopp Adler AG

Potsdamer Str. 190 33719 Bielefeld Tel. +49 (0) 180 5 383 756 Fax +49 (0) 521 925 2594 E-Mail: [email protected] Internet: www.duerkopp-adler.com

10.2 Błędy w przebiegu szycia

B łą d

Wywlekanie na początku szycia

Możliwe przyczyny

Napr ęż enie nitki ig ł owej zbyt mocne

Ś rodek zaradczy

Skontrolować naprężenie nitki igłowej Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 101

Środki zaradcze w przypadku usterek

B łą d Możliwe przyczyny

Zrywanie nitki Nitka igłowa i chwytacza nie są prawidłowo nawleczone Ig ł a jest wykrzywiona lub z ostr ą kraw ę dzi ą Ig ł a nie jest w ł o ż ona prawid ł owo do dr ąż ka

Ś rodek zaradczy

Sprawdzić sposób nawlecznia Wymieni ć ig łę W ł o ż y ć prawid ł owo ig łę do dr ąż ka Zastosowana nitka jest niew ł a ś ciwa Naprężenia nitki są zbyt mocne dla stosowanej nitki Stosowa nici ć zalecane Sprawdzić naprężenie nitki Elementy prowadzące nitkę jak np. rurka nitki, prowadnik, tarcza podawacza nitki są ostrokanciaste Płytka ściegów, chwytacz lub rozwieracz zostały uszkodzone przez igłę Sprawdzic sposób nawlecznia Naprawi ć elementy przez wykwalifikowanych technik ó w 102 Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Środki zaradcze w przypadku usterek

B łą d

Brakuj ą ce ś ciegi

Możliwe przyczyny

Nitka igłowa i chwytacza nie są prawidłowo nawleczone Ig ł a jest t ę pa lub krzywa

Ś rodek zaradczy

Sprawdzić sposób nawleczenia Wymieni ć ig łę Ig ł a nie jest w ł o ż ona prawid ł owo do dr ąż ka W ł o ż y ć prawid ł owo ig łę do dr ąż ka Lu ź ne ś ciegi Używana grubość igły jest niewłaściwa Używać zalecanej grubości igły Stojak na nici jest źle zamontowany Napr ęż enia nici s ą za mocne Sprawdzić montaż stojaka na nici Sprawdzić naprężenia nici Płytka ściegów, chwytacz lub rozwieracz zostały uszkodzone przez igłę Naprwi ć cz personel ęś ci przez wykwalifikowany Naprężenia nici nie są dopasowane do materiału, do grubości materiału lub stosowanym niciom Sprawdzić naprężenia nici Nitka igłowa lub chwytacza nie są prawid łowo nawleczone Z ł amanie ig ł y Grubość igły nie jest właściwa do materiału lub nici Sprawdzić sposób nawleczenia Stosować zalecaną grubośc igły Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 103

Środki zaradcze w przypadku usterek

104 Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Specyfikacje techniczne

11 Specyfikacje techniczne

Dane i parametry Dane techniczne

Typ maszyny Typ ściegu Typ chwytacza Ilo ść igie ł System igie ł Grubość igieł Grubość nici

Jedn.

[Nm] [Nm] Dlugość ściegu [mm] Pr ę dko ść obrotowa maksymalna [min -1 ] Pr ę dko ść obrotowa podczas wysy ł ki [min -1 ] Napi ę cie sieci [V] Cz ę stotliwo ść sieci Ci ś nienie robocze [Hz] [bar] Długość Szeroko ść Wysokość Waga Moc przy łą czeniowa [mm] [mm] [mm] [kg] [kVA]

Klasa

1767 St ę bn ó wka 301 Chwytacz pionowy, XXL 1-2 134-35 90-180 120/3 - 10/3 120/3 - 15/3 9 3000 3000 230 50/60 6 690 220 460 59 0,75 Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 105

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje wyposażenia

Maszyny są wyposażone w bardzo duży chwytacz (XXL). Długość resztek nici przy materiale po obcięciu nitki wynosi ok.15 mm bez wyposażenia krótkiego obcinania nici i ok. 5 mm z wyposażeniem krótkiego obcinania nici. Sprzęgło bezpieczeństwa chroni przed przesunięciem chwytacza oraz uszkodzeniem chwytacza. Automatyczne smarowanie do smarowania maszyny i smarowania chwytacza. Wszystkie podklasy są wyposażone w 6-krotny przełącznik. Kolejny element przyciskowy znajduje się niżej w zasięgu ręki szwaczki i może być obłożony dowolnie 6 różnymi funkcjami przełącznika. 106 Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Załącznik

12 Załącznik

Schemat połączeń

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 107

Załącznik

108 Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

Załącznik

Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017 109

Załącznik

110 Instrukcja obsługi 1767 - 01.0 - 04/2017

DÜRKOPP ADLER AG Potsdamer Straße 190 33719 Bielefeld GERMANY Phone +49 (0) 521 / 925-00 E-mail [email protected] www.duerkopp-adler.com

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement