Leica Microsystems | DM4 PLeica DM2700 PLeica DM750 P | User manual | Leica Microsystems DM4 PLeica DM2700 PLeica DM750 P Upright Microscopes Vartotojo vadovas

Leica Microsystems DM4 PLeica DM2700 PLeica DM750 P Upright Microscopes Vartotojo vadovas
Leica DM750 P
Naudojimo instrukcija
Gamintojo informacija
2019 m. spalis mėn. išleido:
Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg (Šveicarija)
Jei turite klausimų, kreipkitės karštąja linija:
sms.support@leica-microsystems.com
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Skyriaus apžvalga
Saugos reikalavimai
Leica DM750 P
5
16
Pasiruoškite!19
Pasiruoškite naudoti!
25
Pirmyn!37
Mikroskopo priežiūra
39
Matmenys42
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Turinys
Saugos reikalavimai
Saugos samprata
Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai
Svarbios pastabos
Nurodymai dėl naudojimo
Pavojai sveikatai ir naudojimo rizika
Informacija prietaiso naudotojui
Priežiūros nurodymai
Priedai, priežiūra ir remontas
Informacija dėl elektros ir aplinkos sąlygos
6
7
8
9
11
12
13
14
15
Leica DM750 P
Įžanga17
Išpakavimas18
Pasiruoškite!
Analizatoriaus modulio arba analizatoriaus/ "Bertrand"
lęšio tvirtinimas Okuliarų vamzdis
Objektyvų įrengimas
Siejiklis su pritvirtintu kondensoriumi
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
20
21
22
23
Pasiruoškite naudoti!
Elementarus pasirengimas naudoti
26
Diafragmos kondensoriaus naudojimas
27
Poliarizuotos šviesos sureguliavimas
28
Fokusavimas30
Okuliarų ryškumo nustatymas
31
"Koehler" nustatymas 32
Objektyvų centravimas
33
"Bertrand" lęšio valdymas
35
„Time Delay Shutoff" funkcija (Automatinio išsijungimo funkcija)
36
Pirmyn!
Pasiruošt! Dėmesio! Įjunkite! Pirmyn!
38
Mikroskopo priežiūra
Bendroji priežiūra
40
Matmenys
Matmenys43
Saugos reikalavimai
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Saugos reikalavimai5
Saugos samprata
Kai kurie "Leica DM" mikroskopų serijos
moduliai teikiami su interaktyviu CD-ROM
disku, kuriame keliomis kalbomis pateikiamos visos reikiamos naudojimo instrukcijos. Saugokite šį diską saugioje ir naudotojui
lengvai pasiekiamoje vietoje. Naudojimo
instrukcijas ir jų naujas versijas galite atsisiųsti
ir atspausdinti iš mūsų interneto svetainės
www.leica-microsystems.com.
Galite jungti atskiras sistemos dalis su dalimis iš kitų gamintojų. Atidžiai perskaitykite
naudojimo instrukciją bei prieduose pateiktus
saugumo reikalavimus.
Šioje naudojimo instrukcijoje aprašytos išskirtinės kiekvieno "Leica DM" stereomikroskopų
serijos modulio funkcijos ir pateikti nurodymai
dėl saugaus prietaiso naudojimo, priežiūros ir
priedų.
Siekdamas išlaikyti prietaisą gamyklinės būklės
ir užtikrinti saugų darbą, naudotojas privalo
laikytis šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų
taisyklių ir įspėjimų.
Prieš prijungdami prietaisus arba prieš pradėdami jais naudotis, perskaitykite aukščiau
nurodytas instrukcijas. Ypač svarbu laikytis visų
saugos taisyklių.
Buklete "Bendroji sauga" pateikiama papildoma
informacija apie techninės priežiūros darbus,
reikalavimus ir mikroskopo naudojimą, priedus
ir elektrinius priedus bei bendrieji saugos nurodymai.
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Saugos reikalavimai6
Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai
Įspėjimas apie pavojų
Šiuo simboliu žymima ypač svarbi informacija, kurią būtina perskaityti ir atsižvelgti.
Jei nesilaikysite šios instrukcijos
Galite susižeisti
O
O
Prietaisas gali sugesti ar blogai veikti
Įspėjimas apie pavojingą elektros įtampą
Šiuo simboliu žymima ypač svarbi
informacija, kurią būtina perskaityti ir
atsižvelgti.
Jei nesilaikysite šios instrukcijos
O
Galite susižeisti
O
Pavojus – įkaitęs paviršiu
Šis simbolis įspėja apie apčiuopiamas
įkaitusias dalis, pavyzdžiui, elektros
lemputes.
Svarbi informacija
Šiuo simboliu žymima papildoma informacija, išsamiau paaiškinanti tam tikrus
dalykus.
Aiškinamosios pastabos
f Šiuo simboliu žymi papildomą informaciją
ir paaiškinimus.
Prietaiso, priedo dalių ir eksploatacinių
medžiagų utilizavimo nurodymai.
Prietaisas gali sugesti ar blogai veikti
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Saugos reikalavimai7
Svarbios pastabos
Aprašymas
"Leica DM750 P" mikroskope naudojamos
pačios naujausios technologijos. Vis dėlto,
naudojant prietaisą gali kilti rizika. Galimi pavojai yra aprašyti toliau.
Prieš montuodami, reguliuodami arba
naudodami prietaisą būtinai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Ypač svarbu
laikytis visų saugos taisyklių.
Naudojimo instrukcija
Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiami svarbūs nurodymai dėl saugaus prietaiso naudojimo, priežiūros ir priedų.
"Leica DM750 P" mikroskopas teikiamas su interaktyviu CD-ROM disku,
kuriame pateikiamos visos reikiamos instrukcijos. Saugokite šį diską saugioje ir naudotojui lengvai pasiekiamoje vietoje. Naudojimo instrukcijas ir atnaujinimus galite
atsisiųsti ir atsispausdinti iš mūsų svetainės
www.leica-microsystems.com.
Kitų gamintojų priedai
Galite jungti atskiras sistemos dalis su dalimis iš kitų gamintojų. Atidžiai perskaitykite
naudojimo instrukciją bei prieduose pateiktus
saugumo reikalavimus.
Pirminė būklė
Siekdamas išlaikyti prietaisą gamyklinės būklės
ir užtikrinti saugų darbą, naudotojas privalo
laikytis šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų
taisyklių ir įspėjimų.
Teisiniai reikalavimai
Laikytis bendrųjų ir vietinių apribojimų, susijusių su nelaimingų atsitikimų prevencija bei
aplinkos apsauga.
EB atitikties deklaracija
Elektriniai priedai atitinka technologijų modernumo reikalavimus ir pateikiami kartu EB atitikties deklaracija.
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Saugos reikalavimai8
Nurodymai dėl naudojimo
"Leica DM750 P" mikroskopas gali būti
naudojamas tik uždarose patalpose ir
turi būti tvirtinamas ant tvirto paviršiaus.
"Leica DM750 P" mikroskopą visada
statykite taip, kad bet kuriuo metu
jį galėtumėte atjungti nuo maitinimo lizdo.
Maitinimo laidas visada turi būti lengvai pasiekiamas, nes jis yra naudojamas kaip prietaiso
maitinimo išjungimo priemonė.
Naudojimo vieta
Prietaisus naudokite tik uždarose, nedulkėtose patalpose, temperatūroje nuo +10 °C
ir +40 °C. Saugokite prietaisus nuo alyvos,
chemikalų ir didelės drėgmės. Jeigu naudojate prietaisą lauke, saugokite jį nuo dulkių ir
drėgmės. Niekada nenaudokite elektros prietaisų lauke. Įrenkite elektros įtaisus mažiausiai
10 cm atstumu nuo sienų ir degių objektų.
Venkite didelių temperatūros svyravimų, tiesioginės saulės šviesos ir vibravimų.
Šiltose ar šiltose ir drėgnose klimato
vietovėse kai kurie komponentai turi būti
ypač kruopščiai prižiūrimi, siekiant juos apsaugoti nuo įvairių grybelių įsiveisimo
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Naudojimas ne pagal paskirtį
Niekada neįtaisykite kito kištuko arba
neatsukinėkite mechaninių dalių,
nebent taip nurodoma instrukcijose.
Buvo patikrinti šioje naudojimo instrukcijoje aprašytų prietaisų ir priedų saugumas bei keliamas pavojus.
Norint prietaise ką nors keisti arba
naudoti jį su kita, šioje instrukcijoje
neaprašyta ne "Leica" įranga, reikia kreiptis į
atsakingą "Leica" atstovybę!
Atlikus neleistinus prietaiso pakeitimus
ar netinkamai jį naudojant garantija
nebegalioja.
Saugos reikalavimai9
Nurodymai dėl naudojimo (tęsinys)
Gabenimas
Jeigu tik įmanoma, gabendami ir transportuodami individualius modulius, naudokite originalią pakuotę.
Siekdami apsaugoti nuo smūgių, pagal naudojimo instrukciją nuimkite ir specialiai supakuokite visas judančias detales, kurias patys pritvirtinote.
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Utilizavimas
Pasibaigus gaminio eksploatacijos laikui, dėl jo
utilizavimo kreipkitės į "Leica" techninės priežiūros arba pardavimo skyrių.
Laikykitės bei pasirūpinkite, kad būtų laikomasi,
šalies įstatymų ir taisyklių, kuriomis vykdomos,
pavyzdžiui, EB direktyvos WEEE nuostatos.
Prietaiso jungimas su kito gamintojo
produktais
Jungiant "Leica" gaminius su kito gamintojo
produktais, visos sistemos gamintojas ar jos
tiekėjas yra atsakingas už visų saugumo reikalavimų, įstatymų ir nuostatų laikymąsi.
Kaip kiti elektroniniai įrenginiai, šis prietaisas ir jo priedai negali būti išmetami
su bendrosiomis buitinėmis atliekomis. Šalinimas turi atitikti vietinius įstatymus bei apribojimus.
Saugos reikalavimai10
Pavojai sveikatai ir naudojimo rizika
Pavojus sveikatai
Darbo vietos su mikroskopais palengvina ir pagerina apžiūros darbą, tačiau
didelis krūvis tenka naudotojo akims ir raumenims. Priklausomai nuo nepertraukiamo darbo
trukmės gali atsirasti astenopija ir raumenų
skeleto sutrikimų. Todėl privaloma imtis
tinkamų priemonių mažinant darbo krūvį:
O
Optimalus darbo vietos sutvarkymas
O
Dažnas veiklos keitimas
O
Mokyti personalą, atkreipiant dėmesį į
ergonomijos ir darbo organizavimo aspektus
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Patogus "Leica" mikroskopų serijos dizainas ir
konstrukcija skirta iki minimalaus sumažinti
naudotojui tenkantį krūvį.
Užkrato rizika
Dėl tiesioginio kontakto su okuliaru į
akį gali patekti bakterinės ir virusinės
infekcijos.
Šis pavojus gali žymiai sumažėti naudojant asmeninius okuliarus arba pritvirtinamus antdėklus.
Rizika naudojant prietaisą
O
"Leica DM750 P" mikroskopas turi būti
jungiamas tik į įžemintą maitinimo lizdą.
O
"Leica DM750 P" mikroskopu negalima
naudotis, jei jis veikia netinkamai.
Mikroskopo apšvietimas pagal EN 62471:2008
standarto reikalavimus patenka į ypatingąją
grupę (0 rizikos grupę), jei naudojamas pagal
numatytą paskirtį.
• įrangos LED spindulį – nesvarbu, ar per
Niekada nežiūrėkite tiesiai į apšvietimo
optinį instrumentą, ar be jo – nes dėl to padidėja rizikos klasė. Nesilaikant šio perspėjimo
kyla pavojus pažeisti akis.
Saugos reikalavimai11
Informacija prietaiso naudotojui
Informacija prietaiso naudotojui
O
Įsitikinkite, kad "Leica DM750 P" mikroskopus naudotų tik kvalifikuotas personalas.
O
Įsitikinkite, kad ši naudojimo instrukcija
visada būtų netoliese "Leica DM750 P"
mikroskopo.
O
Reguliariai tikrinkite, kad įsitikintumėte,
jog įgalioti asmenys laikosi saugumo reikalavimų.
O
O
Nenaudokite "Leica DM750 P" mikroskopo,
jei jo būkle netinkama.
O
Tik originalios "Leica" detalios, skirtos
pakeitimui, turi būti naudojamos.
O
Apie prietaiso defektus, dėl kurių galima
susižeisti ar kurie gali pakenkti, nedelsdami informuokite "Leica" atstovą arba
"Leica Microsystems (Schweiz) AG",
9435 Heerbrugg, Šveicarijoje.
O
Po remonto ar po pakeitimų, prietaisas turi
būti perkonfigūruotas laikantis techninių
reikalavimų.
O
Jeigu prietaisas yra pakeistas, tikrinamas
neįgaliotų asmenų arba jis netinkamai
remontuojamas (jeigu buvo remontuojamas ne mūsų kvalifikuotų darbuotojų) bei
prižiūrimas, "Leica" gamintojas neatsako.
O
Pastato elektros instaliacija turi atitikti
nacionalinį standartą, pavyzdžiui, siūloma
įrengti apsaugą nuo elektros nutekėjimo
(apsauga nuo elektros gedimų).
O
Instruktuodami naujus naudotojus, ypač
gerai paaiškinkite įspėjamųjų ženklų bei
informacijos reikšmes.
O
O
Skirkite atsakingus asmenis už prietaiso
prijungimą, veikimą ir priežiūrą bei prižiūrėkite, kad darbas būtų atidžiai atliekamas.
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Jei su "Leica DM750 P" mikroskopu naudojate trečiųjų šalių pagamintus priedus, įsitikinkite, kad gamintojas patvirtina, jog tokie
junginiai saugūs ir vadovaukitės produkto
naudojimo instrukcija.
"Leica DM750 P" mikroskopų modifikacijas
ir priežiūrą turi atlikti tik kvalifikuoti, tiesiogiai "Leica" įgalioti asmenys.
Saugos reikalavimai12
Priežiūros nurodymai
Bendrieji nurodymai
O
Saugokite "Leica DM750 P" mikroskopą
nuo drėgmės, garų, rūgščių, šarmų ir ėsdinančių medžiagų. Nelaikykite chemikalų
arti prietaiso.
O
Saugokite "Leica DM750 P" mikroskopą
nuo alyvų ir tepalų. Niekada neištepkite
riebalais mechaninių prietaiso dalių ar slankiojančių paviršių.
O
Laikykitės dezinfekuojančių
gamintojų nurodymų.
priemonių
O
Patartina sudaryti aptarnavimo sutartį su
"Leica" paslaugų skyriumi.
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Dengtų ir plastikinių detalių valymas
Dulkės ir purvo dalelytės turi būti valomos
su minkštu, pūkelių neturinčiu audiniu.
O
O
Stambesnes purvo daleles nuvalykite
sudrėkintu nereikalingu audiniu.
O
Draudžiama naudoti acetoną, ksileną ar
nitroskiediklius.
O
Niekada nenaudokite chemikalų, skirtų
valyti spalvotiems paviršiams ar kokių nors
priedų, turinčių guminių detalių Tai gali
pažeisti paviršių, o bandiniai gali susimaišyti su aštriomis dalelėmis.
Stiklinių paviršių valymas
Dulkes valykite sausu ir švariu šepetėliu iš
plaukų, nupūsdami suspausto oro srove
arba siurbliu.
O
O
Optiniai paviršiai turi būti valomi audiniu
be pūkelių, lęšiams skirtu valyti audiniu
ar medvilnės tamponu, sudrėkintu langų
stiklų valikliu.
Saugos reikalavimai13
Priedai, priežiūra ir remontas
Priedai
Su "Leica DM750 P" mikroskopą galima naudoti
tik šiuos priedus:
O
"Leica" priedai aprašyti šioje instrukcijoje.
O
Kiti priedai turi būti patvirtinti "Leica" kaip
techniškai saugūs.
Priežiūra
"Leica DM750 P" mikroskopui paprastai
nereikia jokios priežiūros. Norint, kad prietaisas veiktų saugiai ir patikimai, rekomenduojame susisiekti su atsakinga paslaugų
organizacija.
O
Galite susitarti dėl reguliarių patikrinimų
arba, atitinkamai, pasirašyti aptarnavimo
sutartį.
O
O
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Patartina sudaryti aptarnavimo sutartį su
"Leica" paslaugų skyriumi.
Priežiūrai ir remontui tik OEM atsarginės
dalys turi būti naudojamos.
Remontas ir priežiūros darbai
O
Naudokite tik originalias "Leica Microsystems" atsargines detales.
O
Prieš atidarydami prietaiso dalis, išjunkite
elektros energijos tiekimą ir iš kištukinio
lizdo ištraukite maitinimo laidus.
O
Prisilietę prie tekančios elektros srovės,
galite susižeisti.
Kontaktinis adresas dėl paslaugų
Iškilus problemoms, kreipkitės į:
stereo.service@leica-microsystems.com
Saugos reikalavimai14
Informacija dėl elektros ir aplinkos sąlygos
Saugiklio pakeitimas
Prieš keisdami bet kurį saugiklį, prietaisą išjunkite. Leica
DM750 P mikroskope yra du saugikliai, esantys po maitinimo laido talpykla.
•
Naudokite tik šį saugiklių tipą: 5×20 mm, 1 Amp/250 V,
spartusis veikimas (# 13RFAG30003)
Aplinka
Naudojimo temperatūra
nuo +10 °C iki +40 °C
Saugojimo temperatūra
nuo -20 °C iki +52 °C
nuo +50 °F iki +104 °F
Smūgių valdymas
25 mm ir 50 mm ant kietos
medienos
Transportavimo smūgiai (esant išpakuotam)
100 g / 6 ms
Transportavimo smūgiai (esant neišpakuotam) 800 mm laisvo kritimo
Informacija dėl elektros
Input: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED)
Transportavimo vibracijos (esant išpakuotam) 5–200 Hz / 1.5 g
Atmosferos slėgis "naudojant" ir laikant
500–1 060 mBar
Drėgmė "naudojant" ir laikant
20–90 %
Įrengimo kategorija II (viršįtampio kategorija)
Taršos laipsnis 2
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Saugos reikalavimai15
Leica DM750 P
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Leica DM750 P16
Įžanga
Dėkojame, kad iš "Leica Microsystems" įsigijote Leica DM750 P poliarizuojantį mikroskopą.
Leica DM750 P mikroskopas yra lengvai pritaikomas, tikslus ir aukštos kokybės optinis prietaisas, tinkamas moksliniams tikslams bei taikomas elementarioje pramoninėje poliarizuotos
šviesos mikroskopijos pramonėje.
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Leica DM750 P17
Išpakavimas
O
Iš pakuotės dėžės atsargiai išimkite mikroskopą ir visas sudedamąsias dalis.
O
Patikrinkite sudedamąsias dalis prieš jas
surinkdami.
O
Atskirtosios dalys, pavyzdžiui, kontrastiniai priedai, kamerų adapteriai, kameros,
transportavimo dėžės nepriklauso standartinei komplektacijai. Šie komponentai yra
pakuojami atskirai.
O
Neišmeskite pakuočių. Jų gali prireikti
norint transportuoti ir saugiai laikyti prietaisą ateityje.
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Leica DM750 P18
Pasiruoškite!
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Pasiruoškite!19
Analizatoriaus modulio arba analizatoriaus/ "Bertrand" lęšio tvirtinimas
Naudojami įrankiai
O
"Allen" raktas
2. Sulygiuokite modulio kraštus su mikroskopo stovo kraštais.
4. Norėdami tinkamai pritvirtinti modulį,
priveržkite varžtą.
1. Su pateiktu "Allen" raktu atlaisvinkite
varžtą, esantį stovo viršuje.
3. Modulio siejiklio plokštelę sujunkite su
stovu. ( Analizatoriaus modulio arba analizatoriaus/ "Bertrand" lęšis pažymėtas).
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Pasiruoškite!20
Okuliarų vamzdis
5. Jeigu nešiojate akinius, akių antdėklus
galite palikti nuleistus, kai naudojatės
mikroskopu. Jeigu akinių nenešiojate, jums
gali būti naudinga pakelti akių antdėklus,
kad apsisaugotumėte nuo aplinkos šviesos.
1. Atsargiai atsukite varžtą, esantį analizatoriaus viršuje.
2. Sulygiuokite poliarizuojančio okuliarų
vamzdelio kraštus su modulio kraštais.
3. Poliarizuojančio okuliarų vamzdžio siejiklio
plokštelę sujunkite su moduliu ir tvirtai,
bet nenaudodami jėgos, prisukite varžtą.
Tai leidžia tiksliai pritvirtinti korpusą prie
mikroskopo optinės ašies.
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Okuliarą su skale įtvirtinkite į dešinįjį
okuliaro vamzdį taip, kad iškilioji ant
okuliaro esanti dalis sutaptų su dešiniojo
okuliarų vamzdžio anga.
4. Įdėkite okuliarus į okuliarų vamzdelį.
Pasiruoškite!21
Objektyvų įrengimas
Jeigu nusipirkote standartinę mikroskopo konfigūraciją, pastebėsite, kad
objektyvai yra jau pritvirtinti prie objektyvų
antgalio, o siejiklis su kondensoriumi taip pat
pritvirtintas ant stovo. Tokiu atveju žiūrėkite į
skyrių "Naudojimas". Jeigu nusipirkote Leica
DM750 P mikroskopo modelį atskiromis dalimis, o ne standartinę konfigūraciją, toliau skaitykite šį skyrių.
1. Sukdami objektyvo antgalį pagal laikrodžio
rodyklę, pritvirtinkite objektyvus įsukdami
juos į antgalyje esančias ertmes, pradėdami
nuo mažiausio didinimo lygio ir artėdami
prie didžiausio.
• objektyvų žiedą.
Objektyvo antgalį pajudinkite, sukdami
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Pasiruoškite!22
Siejiklis su pritvirtintu kondensoriumi
Siejiklis su pritvirtintu kondensoriumi
Leica DM750 P neturi siejiklio su kondensoriumi. Taigi, kondensorius turi būti
pritvirtintas.
2. Nuleiskite kondensoriaus įrenginį į žemiausią padėtį, sukdami kondensoriaus nustatymo ratą, esantį kairėje siejiklio pusėje.
3. Poliarizuojančios šviesos jungiklį, esantį
kondensoriaus apačioje, pastumkite į kairę.
1. Sukdami apytikslio reguliavimo ratą, esantį
mikroskopo šone, pakelkite stalelį į aukščiausią padėtį.
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Pasiruoškite!23
Siejiklis su kondensoriumi (tęsinys)
4. Visiškai atlaisvinkite varžtus, esančius ant
kondensoriaus.
6. Sukdami kondensoriaus nustatymo ratą,
esantį siejiklio kairėje pusėje, pakelkite
kondensorių į aukščiausią padėtį.
7. Prisukite varžtus taip, kad kondensoriaus
viršutinis lęšis būtų centruotas maždaug
į tuo momentu naudojamą objektyvą.
Galėsite tiksliau centruoti ir sufokusuoti
kondensorių, kai skaitysite skyrių "Koehler"
nustatymas.
5. Įstatykite kondensorių į kondensoriaus
įrenginį po staleliu taip, kad nustatymo
smaigas, esantis kondensoriaus apačioje,
lygiuotų su užpakalinio išsišakojimo anga.
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Pasiruoškite!24
Pasiruoškite naudoti!
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Pasiruoškite naudoti!25
Elementarus pasirengimas naudoti
Pagal saugumo reikalavimus įžeminimo
laidas yra prijungiamas prie mikroskopo
pagrindo. Niekada nenaudokite tinklo adapterio
tarp elektros įžeminimo laido ir elektros energijos šaltinio; įžeminimas tampa neefektyvus.
USB maitinimo jungtis
Leica DM750 P laidų pynės viduryje yra 5 V/1,5 A
USB maitinimo jungtis. Ją galima naudoti tam
tikrų modelių „Leica“ kamerų ar kitų prietaisų,
kurie naudoja 5 V/1,5 A, maitinimui.
Darbo paviršius
Savo mikroskopą dėkite tik ant kieto ir
stabilaus paviršiaus.
Galia
1. Jeigu elektros energijos laidas dar nepritvirtintas, saugiai jį prijunkite prie savo
mikroskopo apatinės dalies.
•
3. Nustatykite apšvietimo kontrolės jungiklį
apatinėje kairėje stovo pusėje) į žemiausią
padėtį (pradžią). Apšvietimo reguliavimo
žiedas padės jums nustatyti apšvietimo
sistemos skleidžiamos šviesos intensyvumą.
4. Įjunkite mikroskopą paspausdami apatinėje dešinėje mikroskopo stovo pusėje
esantį mygtuką.
2. Įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą ir
prijunkite prie įžeminto kištukinio lizdo.
Trijų gyslų įžeminimo laidas yra pateiktas
kartu.
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Pasiruoškite naudoti!26
Diafragmos kondensoriaus naudojimas
Kondensoriuje yra reguliuojama vyzdinė
diafragma, kurią reguliuojant, galima
nustatyti efektyviausią kiekvieno objektyvo
skaitmeninę apertūrą.
1. Norėdami atidaryti ar uždaryti reguliuojamąją vyzdinę diafragmą, tiesiog pasukite
cilindrinį kondensoriaus žiedą į kairę ar į
dešinę taip, kad linija, esanti ant besisukančio žiedo, sutaptų su tuo momentu nustatytu objektyvo didinimo laipsniu.
2. Norėdami pradėti, visiškai atidarykite reguliuojamąją vyzdinę diagramą, pasukdami
cilindrinį kondensoriaus žiedą iki galo į
dešinę pusę.
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Pasiruoškite naudoti!27
Poliarizuotos šviesos sureguliavimas
Poliarizuotos šviesos reguliavimo jungiklis yra po kondensoriumi. Pasukite jį į
reikiamą padėtį, ir įsitikinkite, kad jis tinkamai
įtvirtintas.
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
1. Atlaisvinkite poliarizuotos šviesos reguliavimo varžtą, esantį dešinėje jungiklio
pusėje.
2. Pasukite jugiklį į nulinę padėtį.
Pasiruoškite naudoti!28
Poliarizuotos šviesos nustatymas (tęsinys)
Analizatorius yra tarp okuliarų vamzdžio
ir stovo (slankiojančio mechanizmo arba
analizatoriaus "Bertrand" lęšio modulyje). Jeigu
turite slankiojančio mechanizmo modulį, analizatorių įstumkite į reikiamą padėtį.
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
3. Jeigu turite analizatorių/"Bertrand" lęšio
modulį, nustatykite analizatoriaus apatinį
jungiklį pasukdami į dešinę (A padėtis, kai
analizatorius įjungiamas). Tuo pat metu
įsitikinkite, kad viršutinysis "Bertrand" lęšio
jungiklis yra pasuktas į kairę (O padėtis, kai
"Bertrand" lęšis yra išjungtas).
4. Lėtai padidinkite apšvietimo intensyvumą.
Žiūrint pro mikroskopą su įrengtu analizatoriumi bei poliarizuotos šviesos reguliatoriumi, bandiniui nesant savo vietoje, regėjimo laukas turi būti tamsus. Jeigu laukas
ne toks, lėtai pasukite poliarizuotos šviesos reguliatorių, kad regėjimo laukas būtų
tamsesnis.
Pasiruoškite naudoti!29
Fokusavimas
Fokusavimas
1. Ant objektinio stalelio padėkite poliarizuotos šviesos bandinį.
2. Pasukite objektyvą į 10 padėtį.
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
3. Sukdami apytikslio reguliavimo ratą,
objekto stalelį maksimaliai pakelkite kol
bandinys atsirems į objektyvą.
4. Pažvelkite pro okuliarus ir nustatykite
geriausią apšvietimo intensyvumą, kad
būtų patogu dirbti.
5. Sukdami tikslaus reguliavimo ratuką, nustatykite stipriausią fokusavimo laipsnį.
Pasiruoškite naudoti!30
Okuliarų ryškumo nustatymas
Nustatykite okuliarus pagal savo atstumą tarp
akių.
1. Pasukiokite okuliarų vamzdį, kol pamatysite apšviestą apskritimą.
2. Sureguliuokite skalę, sukiodami reguliavimo ratą ir reguliuodami okuliarų viršutinę
dalį kol skalė bus aiškiai matoma.
3. Žiūrėdami tik pro skalės okuliarą, sufokusuokite bandinio vaizdą sukiodami tikslaus
reguliavimo ratą.
•
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Šį kartą, fokusuokite objekto vaizdą,
suojančiame okuliare. Nekelkite ir nenuleiskite
objektinio stalelio!
5. Viena ranka laikykite fokusuojamojo
okuliaro rankenėlę, o kita ranka sukiokite
viršutinę okuliaro dalį, kad galėtumėte
stebėti savo tiriamą objektą pro šį fokusuojamą okuliarą. Tai padeda kompensuoti
naudotojo akių dioptrijų skirtumus.
6. Dabar žiūrėdami abiem akimis, fokusuokite mikroskopą, reguliuodami didinamąjį
objektyvą (bet ne aliejinį objektyvą).
Visų okuliarų vamzdelių ilgis yra vienodas
visiems atstumo tarp akių nustatymams.
Tai reiškia, kad atstumo tarp akių keitimas
neveikia lęšių sulygiavimo, didinimo ar kalibravimo duomenų, priklausančių nuo didinimo.
Norėdami tinkamai sureguliuoti okuliarus, įsitikinkite, kad skalė yra teisingai
įtvirtinta į okuliarų vamzdžio angą.
• reguliuodami fokusavimo gebą foku-
Savo kairę akį galite užmerkti.
4. Dabar kita akimi pažvelkite pro kitą – sufokusuojamą okuliarą.
Naudojant maksimalaus didinimo lygį,
objekto vaizdas yra nuodugnesnis ir
regėjimo laukas yra didesnis. Todėl, fokusavimui su mažesnio didinimo lygiu po fokusavimo
su maksimalaus didinimo objektyvu, jums gali
prireikti tik truputį sureguliuoti vaizdą.
Pasiruoškite naudoti!31
"Koehler" nustatymas
"Koehler" nustatymas
1. Uždarykite "Koehler" diafragmą, esančią ant mikroskopo pagrindo,
kad vyzdinės diafragmos lapeliai būtų regėjimo lauke žiūrint pro
okuliarus.
3. Kartu sukite centravimo varžtus, kad aiškiai centruotumėte diafragmos vaizdą.
2. Reguliuodami kondensoriaus nustatymo ratuką, esantį kairėje siejiklio pusėje, tiksliausiai sufokusuokite diafragmos lapelių vaizdą.
4. Atidarykite diafragmą ir nustatykite taip, kad vyzdinės diafragmos
lapeliai išnyktų iš regėjimo lauko.
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Pasiruoškite naudoti!32
Objektyvų centravimas
Naudojami įrankiai
O
Centravimo raktai
2. Sufokusuokite bandinio vaizdą.
3. Aiškiai pastebima bandinio sritis turi atsidurti susikertančių ašių centre.
1. Išimkite iš pakuotės du centravimo raktus
ir šiuos įrankius įkiškite į centravimo angas,
esančias naudojamo objelktyvo apačioje.
Šiuos įrankius įsukite į centravimo angose
esančius varžtus.
4. Stalelio stabdiklį atlaisvinkite ir reguliuokite
stalelį taip, kad aiškiai pastebima bandinio sritis nebūtų susikertančių ašių centre.
Galima sureguliuoti taip, kad pavyzdys net
nebūtų regėjimo lauke. Tai rodo, kad objektyvas yra necentruotas į objekto stalelį.
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Pasiruoškite naudoti!33
Objektyvų centravimas (tęsinys)
5. Objektyvo centravimo varžtus sureguliuokite taip, kad susikertančių ašių centras
būtų netoli aiškiai pastebimos bandinio
srities. Tai padeda objektyvo centro sritį
priartinti prie stalelio centro.
6. Bandinį (bet ne centravimo varžtus!) pajudinkite taip, kad aiškiai matoma bandinio
sritis vėl atsidurtų susikertančių ašių centre
7. Įsitikinkite, kad judinant stalelį, aiškiai
matoma sritis išlieka susikertančių ašių
centre. Jeigu taip nėra, pakartokite centravimo procesą.
Kiekvienas objektyvas turi būti centruojamas atskirai. Užpakalinėje analizatoriaus arba analizatoriaus/"Bertrand" lęšio
modulio dalyje yra magnetinė saugojimo vieta,
skirta objektyvų centravimo įrankiams.
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Pasiruoškite naudoti!34
"Bertrand" lęšio valdymas
Jeigu
turite
analizatorių
arba
analizatorių/"Bertrand" lęšio modulį, pro
savo okuliarus jūs galite matyti kūginį vaizdą.
1. Norėdami pamatyti kūginį vaizdą (bandinį
apžiūrėti pro "Bertrand" lęšį), į regėjimo
lauko centrą padėkite norimą apžiūrėti
bandinio sritį.
Dabar pro okuliarus galite matyti kūginį
bandinio vaizdą.
3. Jeigu reikia, "Bertrand" lęšį galima dar tiksliau sureguliuoti su pateiktais įrankiais.
4. Jeigu turite analizatorių arba analizatorių/ "Bertrand" lęšio modulį su fokusuojamu "Bertrand" lęšiu ir norite sufokusuoti
vaizdą, galite pasukti reguliavimo ratuką,
esantį viršutiniame jungiklyje.
2. Norėdami žiūrėti pro "Bertrand" lęšį, analizatoriaus arba analizatoriaus/"Bertrand"
lęšio modulį, jungiklį pasukite į B padėtį.
Įsitikinkite, kad poliarizuotos šviesos reguliatorius ir analizatorius yra taip pat sureguliuoti.
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Pasiruoškite naudoti!35
„Time Delay Shutoff" funkcija (Automatinio išsijungimo funkcija)
Leica" DM750 P mikroskope yra „Time
Delay Shutoff" funkcija (automatinio
išsijungimo funkcija); dėl jos, nereguliuojant
apšvietimo intensyvumo 2 valandas, mikroskopo apšvietimas gali būti automatiškai išjungiamas.
O
Pēc noklusējuma ir iespējota izslēgšanās
funkcija ar laika aizturi.
Automatinio išsijungimo funkcijos būsenos
pakeitimas
1. Pagrieziet intensitātes iestatīšanas pogu
līdz minimālajam iestatījumam.
O
Apšvietimo lemputė mirksės; tai reikš, kad
automatinio išsijungimo funkcijos būsena
buvo pakeista.
O
Apšvietimo lemputė mirksės du kartus
lėčiau; tai reikš, kad automatinio išsijungimo funkcijos būsena buvo išjungta.
O
Apšvietimo lemputė mirksės tris kartus
greičiau; tai reikš, kad automatinio išsijungimo funkcijos būsena buvo įjungta.
2. Įjunkite elektros maitinimą.
3. Pirmiausia pasukite intensyvumo nustatymo jungiklį į aukščiausio intensyvumo
padėtį, o vėliau į žemiausio intensyvumo.
Tai atlikite per 5 sekundes.
Išjungus ir vėl įjungus elektros maitinimą,
automatinio išsijungimo sistema bus
tokios būsenos, kokią palikote prieš išjungdami
(Įjungta arba Išjungta), o lemputė daugiau
nemirksės.
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Pasiruoškite naudoti!36
Pirmyn!
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Pirmyn!37
Pasiruošt! Dėmesio! Įjunkite! Pirmyn!
Kad galėtumėte mėgautis puikiu vaizdu, jums
reikia tik pakeisti objektyvus ir naudojamam
objektyvui tinkamai sureguliuoti kondensoriaus diafragmą!
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Pirmyn!38
Mikroskopo priežiūra
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Mikroskopo priežiūra39
Bendroji priežiūra
Bendrieji principai
Mikroskopą imkite abiem rankomis.
Viršutinėje mikroskopo dalyje yra patogi
rankena nešiojimui.
O
Laido įvynioklis padeda jums atvynioti tik
reikiamo ilgio laido dalį.
O
Visi optiniai komponentai turi būti švarūs.
Kokybiškam optiniam ryškumui švara yra
ypač svarbi.
O
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
O
Jei bet kuris nors optinio prietaiso paviršius
yra padengtas dulkėmis, prieš kruopščiai
nuvalant paviršius iki galo, dulkės turi būti
nupūstos su specialiu pūstuvu arba nuvalytos šepetėliu, pagamintu iš kupranugario
plaukų.
O
Optiniai paviršiai turi būti valomi audiniu
be pūkelių, lęšiams skirtu valyti audiniu
ar medvilnės tamponu, sudrėkintu langų
stiklų valikliu.
O
Venkite per didelio tirpiklių naudojimo,
taigi, naudokite juos saikingai. Audinys be
pūkelių, lęšiams skirtas valyti audinys ar
medvilnės tamponas turi būti sudrėkinti
tirpikliu, tačiau negali būti tokie šlapi, jog
skystis kauptųsi apie lęšius.
Kai mikroskopas nenaudojamas, ant jo
turi būti uždėtas plastikinis apdangalas
saugantis nuo dulkių (jis pateikimas kartu
su prietaisu).
Mikroskopo priežiūra40
Bendroji priežiūra (tęsinys)
O
Priekinė objektyvo lęšio dalis yra pažeidžiamiausia ant jos patekus dulkėms, purvui ar
alyvai. Jeigu vaizdo ryškumas yra drumstas,
kontrastas nepakankamai aiškus ir apibrėžtas, atidžiai ištirkite priekinio lęšio būklę
didinamuoju stiklu.
O
40× ir 100× objektyvams reikia atidesnės
priežiūros. Pastaba: Siekiant išgauti kuo
aukštesnės kokybės vaizdą su šiais maksimalaus didinimo lygį pasiekiančiais objektyvais, juose įtaisytas pakankamai trumpo
laužiamos šviesos spindulio įgaubto paviršiaus lęšis. Toks paviršius gali būti lengvai
nuvalomas vatos gabalėliu, kuriuo apsuktas dantų krapštukas, ar mažyčiu medvilnės
tamponu. Nešvarumus nuvalykite naudodami švarią šluostę, kurią sudrėkinkite
įsigytu stiklų valikliu. Netrindami ir nenaudodami jėgos, nuvalykite priekinį lęšį. Būtinai išvalykite lęšio išgaubimą. Baigę valyti,
apžiūrėkite objektyvą per didinamąjį stiklą.
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
O
Norėdami nuimti mikroskopo stebėjimo
pagrindą, būkite atidūs, kad netyčia nepaliestumėte išorinės lęšio pusės, esančios
apatinėje pagrindo dalyje. Pirštų antspaudai sumažins vaizdo ryškumą. Šis lęšis gali
būti valomas tokiu pat būdu kaip objektyvai ir okuliarai.
Apšvietimas
O
„Leica DM750 P“ naudojamas LED apšvietimas. Taigi, mikroskopo lempos keisti
niekada nereikia.
Mikroskopo priežiūra41
Matmenys
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Matmenys42
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Matmenys43
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Matmenys44
Leica DM750 P Naudojimo instrukcija
Matmenys45
10/2019 · 13IDE17060LT_1 · © 2019 by Leica Microsystems GmbH.
Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.
CONNECT
WITH US!
Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44
www.leica-microsystems.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising