Leica Microsystems | DM4 PLeica DM2700 PLeica DM750 P | User manual | Leica Microsystems DM4 PLeica DM2700 PLeica DM750 P Upright Microscopes Lietotāja rokasgrāmata

Leica Microsystems DM4 PLeica DM2700 PLeica DM750 P Upright Microscopes Lietotāja rokasgrāmata
Leica DM750 P
Rokasgrāmata
Informācija par ražotāju
Publicējis 2019. gada oktobris:
„Leica Microsystems (Schweiz) AG”
Max Schmidheiny Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg (Šveice)
Ja jums rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar
mūsu palīdzības dienestu:
sms.support@leica-microsystems.com
Leica DM750 P rokasgrāmata
2
Nodaļas pārskats
Drošības noteikumi
Leica DM750 P
5
16
Uzmanību!19
Gatavību!25
Starts!37
Mikroskopa apkope
39
Izmēri42
Leica DM750 P rokasgrāmata
3
Saturs
Drošības noteikumi
Drošības pamatprincipi
Šajā lietošanas rokasgrāmatā izmantotie simboli
Svarīgas piezīmes
Lietošanas norādījumi
Draudi veselībai un lietošanas bīstamība
Informācija par instrumenta lietošanu atbildīgai personai
Apkopes norādījumi
Papildpiederumi, ekspluatācija un remonts
Dati par elektrību un apkārtējie apstākļi
Gatavību!
Uzstādīšanas pamatnorādījumi
26
Kondensora apertūras izmantošana
27
Polarizētās gaismas iestatīšana
28
Fokusēšana30
Apskates tubusa pielāgošana
31
Kēlera apgaismotāja diafragmas iestatīšana 32
Objektīva centrēšana
33
Bertranda lēcas darbība
35
Izslēgšanās ar laika aizturi
36
6
7
8
9
11
12
13
14
15
Leica DM750 P
Ievads17
Izpakošana18
Uzmanību!
Analizatora moduļa vai analizatora/Bertranda lēcas
moduļa pievienošana Apskates tubuss
Objektīvu uzstādīšana
Kondensora stiprinājums
Leica DM750 P rokasgrāmata
Starts!
Uzmanību! Gatavību! Starts!
38
Mikroskopa apkope
Vispārīgi norādījumi par ekspluatāciju
40
Izmēri
Izmēri43
20
21
22
23
4
Drošības noteikumi
Leica DM750 P rokasgrāmata
Drošības noteikumi5
Drošības pamatprincipi
Individuālo „Leica DM” mikroskopijas sērijas
moduļu komplektācijā iekļauts interaktīvs
CD-ROM ar visām atbilstošajām lietošanas
rokasgrāmatām vairākās valodās. Glabājiet to
drošā un lietotājam viegli pieejamā vietā. Varat
arī lejupielādēt un izdrukāt lietošanas rokasgrāmatas un to papildinājumus, apmeklējot mūsu
tīmekļa vietni: www.leica-microsystems.com.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā aprakstītas „Leica
DM” mikroskopijas sērijas atsevišķo moduļu
īpašās funkcijas un ietverti svarīgi norādījumi
par to darba drošību, ekspluatāciju un papildaprīkojumu.
Varat kombinēt atsevišķus sistēmas izstrādājumus ar citu piegādātāju izstrādājumiem. Lūdzu,
izlasiet lietošanas rokasgrāmatu un ražotāja
noteiktās drošības prasības.
Pirms šo instrumentu uzstādīšanas vai izmantošanas izlasiet minētās lietošanas rokasgrāmatas. Īpaši, lūdzu, ievērojiet visus drošības
norādījumus.
Lai iekārtu saglabātu sākotnējā stāvoklī un tā
droši darbotos, lietotājam jāievēro šajās lietošanas rokasgrāmatās ietvertie norādījumi un
brīdinājumi.
Brošūrā "Drošības pamatprincipi" ietverta
papildu informācija par drošību, kas saistīta
ar tehnisko apkopi, mikroskopa tehniskajām
prasībām un izmantošanu, papildpiederumiem
un elektriskajiem piederumiem, kā arī vispārīgi
norādījumi par drošību.
Leica DM750 P rokasgrāmata
Drošības noteikumi6
Šajā lietošanas rokasgrāmatā izmantotie simboli
Brīdinājums par bīstamību
Ar šo simbolu ir apzīmēta īpaši svarīga
informācija, kas obligāti ir jāizlasa un
jāievēro.
Neievērojot šo informāciju, var rasties:
draudi personālam;
O
O
funkcionāli traucējumi vai instrumentu
bojājumi.
Brīdinājums par bīstamu elektrospriegumu
Ar šo simbolu ir apzīmēta īpaši svarīga
informācija, kas obligāti ir jāizlasa un
jāievēro.
Neievērojot šo informāciju, var rasties:
O
draudi personālam;
O
Bīstamība, ko izraisa karsta virsma
Šis simbols brīdina no pieskaršanās
atklātai, karstai virsmai, piemēram, gaismas spuldzēm.
Svarīga informācija
Šis simbols norāda papildinformāciju vai
paskaidrojumus, kas paredzēti skaidrības
radīšanai.
Paskaidrojošas piezīmes
f Šis simbols tekstā norāda papildinformāciju
un skaidrojumus.
Norādījumi par atbrīvošanos no instrumenta, papildpiederumiem un palīgmateriāliem.
funkcionāli traucējumi vai instrumentu
bojājumi.
Leica DM750 P rokasgrāmata
Drošības noteikumi7
Svarīgas piezīmes
Apraksts
„Leica DM750 P” mikroskopa izstrādē izmantoti
mūsdienu jaunākie tehnoloģijas sasniegumi.
Taču darbības laikā tik un tā var rasties dažādi
riski. Potenciālie riski ir aprakstīti tālāk.
Pirms uzstādāt, vadāt vai izmantojat
instrumentu, obligāti izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu. Īpaši, lūdzu, ievērojiet visus
drošības norādījumus.
Lietošanas rokasgrāmata
Lietošanas rokasgrāmatā ietverti svarīgi norādījumi par ekspluatācijas drošību, apkopi un
papildpiederumiem.
„Leica DM750 P” komplektācijā iekļauts
interaktīvs CD-ROM ar visām atbilstošajām lietošanas rokasgrāmatām. Glabājiet
to drošā un lietotājam viegli pieejamā vietā.
Lietošanas rokasgrāmatas un to atjauninājumus varat arī lejupielādēt un izdrukāt no mūsu
tīmekļa vietnes: www.leica-microsystems.com.
Papildpiederumu iegāde no neatkarīgiem
piegādātājiem
Varat kombinēt atsevišķus sistēmas izstrādājumus ar citu piegādātāju izstrādājumiem. Lūdzu,
izlasiet lietošanas rokasgrāmatu un ražotāja
noteiktās drošības prasības.
Sākotnējais stāvoklis
Lai iekārtu saglabātu sākotnējā stāvoklī un tā
droši darbotos, lietotājam jāievēro šajās lietošanas rokasgrāmatās ietvertie norādījumi un
brīdinājumi.
Juridiskās prasības
Ievērojiet vispārējos un vietējos negadījumu
novēršanas un vides aizsardzības noteikumus.
Paziņojums par atbilstību EK prasībām
Elektriskās barošanas papildpiederumi ir izstrādāti, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, un uz
tām attiecas paziņojums par atbilstību EK prasībām.
Leica DM750 P rokasgrāmata
Drošības noteikumi8
Lietošanas norādījumi
„Leica DM750 P” mikroskopu drīkst
izmantot tikai slēgtās telpās, novietojot
to uz cieta pamata.
Vienmēr novietojiet Leica DM750 P
mikroskopu tā, lai to varētu jebkurā
laikā atvienot no barošanas avota. Strāvas
vadam visu laiku ir jābūt viegli pieejamam,
jo tas vajadzīgs, lai atvienotu ierīci no strāvas
padeves.
Izmantošanas vieta
Instrumentus izmantojiet tikai slēgtās telpās,
kurās nav putekļu un kurās temperatūra ir
no +10 °C līdz +40 °C. Sargiet ierīces no eļļas,
ķimikālijām un liela mitruma. Ja izmantojat
ierīci ārpus telpām, raugieties, lai tajā neiekļūst
putekļi un mitrums. Nekad neizmantojiet elektriskās ierīces ārpus telpām. Uzstādiet elektriskās ierīces vismaz 10 cm attālumā no sienas un
prom no viegli uzliesmojošām vielām.
Nepiemēroti izmantošanas veidi
Nekad neuzstādiet citus spraudņus un
neatskrūvējiet nekādas mehāniskas
sastāvdaļas, ja vien tas nav īpaši uzsvērts šajos
norādījumos.
Izvairieties no lielām temperatūras svārstībām,
tiešas saules gaismas un vibrācijas iedarbības.
Ja instrumentā tiek veiktas izmaiņas, ja
tas tiek pielāgots vai izmantots savienojumā ar komponentiem, kuru ražotājs nav
„Leica”, ir jākonsultējas ar atbildīgo „Leica” filiāli.
Siltās, kā arī siltās un miklās, klimata
joslās atsevišķām sastāvdaļām ir vajadzīga īpaša aprūpe, lai novērstu sēnīšu veidošanos.
Leica DM750 P rokasgrāmata
Šajā lietošanas rokasgrāmatā aprakstītās
ierīces un papildaprīkojums ir pārbaudīts, vai tas neizraisa drošības apdraudējumu
un iespējamus riskus.
Ja instrumentam veiks neatļautas
izmaiņas vai to neatbilstoši izmantos,
visas garantijas tiks anulētas.
Drošības noteikumi9
Lietošanas norādījumi (turpinājums)
Transportēšana
Ja iespējams, pārvadājot atsevišķus moduļus,
izmantojiet oriģinālo iepakojumu.
Lai novērstu vibrācijas izraisītus bojājumus,
visas kustīgās detaļas, kuras (saskaņā ar lietošanas rokasgrāmatas norādījumiem) klients drīkst
izjaukt un montēt, varat izjaukt un iepakot atsevišķi.
Utilizēšana
Kad produktam beidzies kalpošanas laiks,
lūdzu, sazinieties ar „Leica” tehniskās apkopes
centru vai pārdošanas daļu, lai uzzinātu par
atbrīvošanos no produkta.
Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem likumiem
un noteikumiem un nodrošiniet atbilstību tiem
un tajos minēto direktīvu, piemēram, EK Direktīvas EEIA, prasībām.
Iebūvēšana cita ražotāja ierīcēs
Uzstādot „Leica” izstrādājumus trešo pušu
izstrādājumos, par visu piemērojamo drošības
norādījumu, tiesību aktu un vadlīniju ievērošanu ir atbildīgs visas sistēmas ražotājs vai
tirgotājs.
Tāpat kā visas elektroniskās ierīces šo
instrumentu, tā sastāvdaļas un palīgmateriālus nekādā gadījumā nedrīkst izmest kopā
ar parastiem sadzīves atkritumiem. Jāutilizē
saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem.
Leica DM750 P rokasgrāmata
Drošības noteikumi10
Draudi veselībai un lietošanas bīstamība
Draudi veselībai
Darbvietas, kurās izmanto mikroskopus, atvieglo un pilnveido priekšmetu
apskati, taču tās arī noslogo lietotāja acis un
turēšanā nodarbinātos muskuļus. Atkarībā no
nepārtraukta darba ilguma var rasties astēnopija un muskuļu – skeleta problēmas. Tādēļ ir
jāveic atbilstoši pasākumi darba slodzes mazināšanai:
O
Optimāls darba vietas plānojums
O
Bieža darbību maiņa
O
Plaša darbinieku apmācība, ņemot vērā
ergonomikas un organizēšanas aspektus
Leica DM750 P rokasgrāmata
„Leica” mikroskopijas sērijas ergonomiskais
dizains un konstrukcija ir izstrādāta tā, lai lietotājam būtu pēc iespējas mazāk jāpiepūlas.
Inficēšanās risks
Tieša saskare ar okulāriem ir viens no
acs bakteriālo infekciju un vīrusinfekciju
izplatības veidiem.
Šo risku iespējams samazināt līdz minimumam, katrai personai izmantojot
personīgos okulārus vai noņemamus okulāru
elementus.
Draudi lietošanas laikā
O
„Leica DM750 P” mikroskopu drīkst savienot tikai ar iezemētu kontaktligzdu.
O
„Leica DM750 P” mikroskopu drīkst izmantot tikai tad, ja tas ir labā darba kārtībā.
Mikroskopa apgaismojuma pakāpe atbilst izņēmuma grupai (riska grupa 0) saskaņā ar standartu EN 62471:2008, lietojot atbilstīgi paredzētajam mērķim.
• ne ar optiskiem instrumentiem, ne bez
Nekādā gadījumā neskatieties tieši –
tiem – uz izgaismošanas ierīces LED staru, jo
tādējādi palielinās riska pakāpe. Ja neievēro šo
norādījumu, iespējami acu bojājumi.
Drošības noteikumi11
Informācija par instrumenta lietošanu atbildīgai personai
Informācija par instrumenta lietošanu
atbildīgai personai
O
Raugieties, lai „Leica DM750 P” mikroskopu
lietotu tikai kvalificēti speciālisti.
O
O
Neizmantojiet „Leica DM750 P” mikroskopu,
ja tas nav nevainojamā darba kārtībā.
O
Izstrādājuma apkopei drīkst izmantot tikai
oriģinālās „Leica” rezerves daļas.
O
Ja izstrādājumam radies kāds bojājums, kas
varētu radīt traumas vai kaitējumu, nekavējoties paziņojiet par to savam „Leica” pārstāvim vai „Leica Microsystems (Šveice) AG”,
9435 Heerbrugg, Šveice.
O
Pēc apkopes darbiem vai tehniskiem
pārveidojumiem ierīce atkārtoti jākonfigurē, ievērojot mūsu tehniskās prasības.
O
„Leica” neuzņemas nekādu atbildību, ja ierīces pārveidojumus vai tehnisko apkopi veic
nepilnvaroti darbinieki, apkope nav veikta
pareizi (to neveicām mēs) vai ierīce ir bijusi
nepareizi lietota.
O
Ēkas elektroinstalācijai jāatbilst valsts standartam, piem., ir ieteicama aizsardzība pret
strāvas noplūdi uz zemi (īsslēguma strāvas
aizsardzība).
Raugieties, lai, izmantojot „Leica DM750 P”
mikroskopu, vienmēr būtu pieejama šī
lietošanas rokasgrāmata.
O
Regulāri pārbaudiet, vai lietotāji, kuriem ir
atļauts izmantot mikroskopu, ievēro drošības prasības.
O
Sniedzot norādes jauniem lietotājiem,
dariet to rūpīgi un izskaidrojiet brīdinājuma
zīmju un paziņojumu nozīmi.
O
Uzticiet ierīci ieslēgt, izmantot un apkopt
lietotājiem un pārbaudiet, kā viņi ievēro
jūsu norādījumus.
O
O
Leica DM750 P rokasgrāmata
Ar „Leica DM750 P” mikroskopu izmantojot
trešo pušu izstrādājumus, raugieties, lai šie
ražotāji apstiprinātu, ka tas izstrādāts atbilstoši drošības tehnikai un to ir droši lietot,
kā arī rīkojieties saskaņā ar izstrādājuma
lietošanas rokasgrāmatu.
„Leica DM750 P” mikroskopu pārveidot
un tā apkopi drīkst veikt tikai profesionāļi,
kurus īpaši pilnvarojis „Leica”.
Drošības noteikumi12
Apkopes norādījumi
Vispārīgi norādījumi
O
Nepakļaujiet „Leica DM750 P” mikroskopu
mitruma, tvaika, skābju, sārmu un kodīgu
vielu iedarbībai. Neglabājiet instrumentu
ķimikāliju tuvumā.
Pārklātu detaļu un plastmasas detaļu
tīrīšana
O
Putekļus un netīrumus jānoslauka ar mīkstu
suku vai neplūksnājošu kokvilnas drānu.
O
O
Sargiet „Leica DM750 P” mikroskopu no
eļļas un smērvielām. Nekad neziediet un
neeļļojiet mehāniskās detaļas vai slīdošās
virsmas.
O
Ievērojiet dezinfekcijas līdzekļa ražotāja
norādījumus.
O
Ieteicams noslēgt pakalpojumu līgumu ar
„Leica” tehniskās apkopes centru.
Leica DM750 P rokasgrāmata
Lielos gružus noslaukiet ar samitrinātu
vienreiz lietojamu drānu.
O
NEDRĪKST izmantot acetonu un ksilolu vai
slāpekli saturošus šķīdinātājus.
O
Nekad nelietojiet ķimikālijas, lai tīrītu krāsotas virsmas vai piederumus ar gumijotām
daļām. Citādi varat sabojāt šīs virsmas un
abrazīvās daļiņas var nokļūt paraugos.
Stikla virsmu tīrīšana
Putekļus notīriet ar sausu, no matiem izgatavotu birstīti, neizmantojot eļļu, nopūšot
tos ar saspiežamu gaispūti vai izmantojot
putekļsūcēju.
O
O
Optiskās virsmas jātīra ar neplūksnājošos
drānu, objektīvu slaucīšanai paredzētu
drānu vai vates kociņiem, kas iemērkti
veikalā nopērkamā stikla tīrīšanas šķidrumā.
Drošības noteikumi13
Papildpiederumi, ekspluatācija un remonts
Papildaprīkojums
Ar „Leica DM750 P” mikroskopu drīkst izmantot
tikai tālāk minētos papildpiederumus.
O
Šajā lietošanas rokasgrāmatā aprakstītos
„Leica” papildpiederumus.
O
Citus papildpiederumus, ja „Leica” ir atzinis,
ka tos ir droši lietot ar šo stereomikroskopu.
Apkope
„Leica DM750 P” mikroskopam praktiski
nav vajadzīga tehniskā apkope. Lai vienmēr
nodrošinātu drošu ierīces darbību, iesakām
laicīgi sazināties ar atbildīgo tehniskās
apkopes iestādi.
Remontdarbi un tehniskā apkope
O
Drīkst izmantot tikai „Leica Microsystems"
oriģinālās rezerves daļas.
O
Pirms instrumentu atvēršanas atslēdziet
strāvas padevi un atvienojiet strāvas vadu.
Varat vienoties par regulārām pārbaudēm vai, ja vajadzīgs, noslēgt līgumu par
tehnisko apkopi.
O
Izvairieties nonākt kontaktā ar zem sprieguma esošām elektriskās strāvas ķēdēm, jo
tā var savainoties.
O
O
O
Leica DM750 P rokasgrāmata
Ieteicams noslēgt pakalpojumu līgumu ar
„Leica” tehniskās apkopes centru.
Ierīces apkopei un remontam drīkst izmantot tikai oriģinālā aprīkojuma ražotāja
rezerves daļas.
Tehniskās apkopes nodrošinātāja adrese
Ja rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar mums:
stereo.service@leica-microsystems.com
Drošības noteikumi14
Dati par elektrību un apkārtējie apstākļi
Drošinātāja nomaiņa
Pirms maināt drošinātājus, atvienojiet instrumentu no barošanas
avota. Modelim Leica DM750 P ir divi drošinātāji, kas atrodas aiz
strāvas vada kontakta.
•
Izmantojiet tikai šādu veidu drošinātājus:
1 A/250 V, ātrslēdzes (# 13RFAG30003)
Dati par elektrību
Input: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED)
5×20
mm,
Vide
Darba temperatūra
no +10 °C līdz +40 °C
Uzglabāšanas temperatūra
no -20 °C līdz +52 °C
no +50 °F līdz +104 °F
Triecienslodze apgāžoties
25 mm uz 50 mm cietkoka
Triecienslodze pārvadājot (bez iepakojuma)
100 g/6 ms
Triecienslodze pārvadājot (ar iepakojumu)
krišanas augstums 800 mm
Svārstības pārvadājot (bez iepakojuma)
5–200 Hz/1,5 g
"Ekspluatācijas" un uzglabāšanas
atmosfēras spiediens
500–1 060 milibāri
"Ekspluatācijas" un uzglabāšanas mitrums
20–90 %
II instalācijas kategorija (pārsprieguma kategorija)
2. piesārņotības pakāpe
Leica DM750 P rokasgrāmata
Drošības noteikumi15
Leica DM750 P
Leica DM750 P rokasgrāmata
Leica DM750 P16
Ievads
Paldies, ka iegādājāties Leica DM750 P
polarizēto mikroskopa sistēmu no "Leica
Microsystems".Leica DM750 P ir īpaši adaptīvs
instruments ar izcilas kvalitātes optikas un
precizitātes mehānismu izmantošanai mācību
un standarta industriālās polarizētas gaismas
mikroskopijas procedūrās.
Leica DM750 P rokasgrāmata
Leica DM750 P17
Izpakošana
O
Uzmanīgi izņemiet mikroskopu un tā detaļas no kartona iepakojuma.
O
Pārbaudiet, vai ir visas komplektā paredzētās detaļas.
O
Izvēles papildpiederumus, piemēram,
kontrasta regulēšanas piederumus, kameras adapterus, kameras un futrāļus pārnēsāšanai nesūta kā daļu no standartaprīkojuma. Šos piederumus piegādā atsevišķos
iepakojumos.
O
Lūdzu, nemetiet ārā nekādas iepakojuma
detaļas. Tās ir jāizmanto drošai instrumenta
glabāšanai un pārvadāšanai, ja rodas tāda
nepieciešamība.
Leica DM750 P rokasgrāmata
Leica DM750 P18
Uzmanību!
Leica DM750 P rokasgrāmata
Uzmanību!19
Analizatora moduļa vai analizatora/Bertranda lēcas moduļa pievienošana
Izmantotie rīki
O
Sešstūru atslēga
2. Sulygiuokite modulio kraštus su mikroskopo stovo kraštais.
4. Pievelciet regulēšanas skrūvi, lai nofiksētu
moduli vietā.
1. Izmantojot komplektā iekļauto sešstūru
atslēgu, nedaudz atskrūvējiet regulēšanas
skrūvi (statīva augšpusē).
3. Ievietojiet moduļa bezdelīgastes tipa savienojumu statīvā. (Attēlā redzams analizatora/Bertranda lēcas modulis).
Leica DM750 P rokasgrāmata
Uzmanību!20
Apskates tubuss
5. Ja mikroskopa lietošanas laikā izmantojat
brilles, nolaidiet mikroskopa gumijas acu
aizsargus. Ja nelietojat brilles, iespējams,
noderīgāk būtu atvērt gumijas acu aizsargus, lai neļautu piekļūt apkārtējai istabas
gaismai.
1. Nedaudz atskrūvējiet regulēšanas skrūvi,
kas atrodas analizatora moduļa augšpusē.
2. Sulygiuokite poliarizuojančio okuliarų
vamzdelio kraštus su modulio kraštais.
3. Ievietojiet polarizētā apskates tubusa
bezdelīgastes tipa savienojumu modulī un
stingri, taču ne ar spēku pievelciet regulēšanas skrūvi. Tādējādi korpuss būs precīzi
nostiprināts uz mikroskopa optiskajām
asīm.
Leica DM750 P rokasgrāmata
Uzstādiet okulāru ar perpendikulāri
novietotu vizīru labajā okulāra caurulē,
lai tā izvirzītā daļa atrastos labās okulāra
­caurules rievā.
4. Ievietojiet okulārus okulāra caurulēs.
Uzmanību!21
Objektīvu uzstādīšana
Ja esat iegādājies standarta konfigurācijas mikroskopu, pamanīsit, ka objektīvi ir
jau iebūvēti objektīvu revolverī un mikroskopa
kondensors ir jau iebūvēts statīvā. Šādā gadījumā skatiet nodaļu "Ekspluatācija". Ja Leica DM
750 P esat iegādājies pa daļām nevis standarta
konfigurācijā, lūdzu, lasiet tālāk šo nodaļu.
1. Griežot objektīvu revolveri pulksteņrādītāja
kustības virzienā, pievienojiet objektīvus,
ieskrūvējot tos revolvera ligzdās; sāciet ar
mazāko palielinājumu un turpiniet skrūvēt
pieaugoša palielinājuma secībā.
• izmantojiet rievoto revolvera gredzenu.
Griežot objektīvu revolveri, vienmēr
Leica DM750 P rokasgrāmata
Uzmanību!22
Kondensora stiprinājums
Kondensora stiprinājums
Leica DM 750 P ir vaļējs kondensora
priekšmetstikliņa stiprinājums. Tāpēc
kondensors ir jāuzstāda.
2. Izmantojot kondensora fokusēšanas pogu,
kas atrodas mikroskopa apakšā kreisajā
pusē, iestatiet kondensora priekšmetstikliņa stiprinājumu uz zemāko stāvokli.
3. Pabīdiet polarizatoru, kas ir savienots ar
kondensora priekšmetstikliņa stiprinājuma
apakšdaļu, pa kreisi.
1. Izmantojot rupjās ieregulēšanas pogu,
kas atrodas mikroskopa labajā sānā, celiet
galdiņu līdz augstākajam stāvoklim.
Leica DM750 P rokasgrāmata
Uzmanību!23
Apakšējais kondensors (turp.)
4. Līdz galam atskrūvējiet abas kondensora
priekšmetstikliņa stiprinājuma mikrometriskās skrūves.
6. Izmantojot kondensora fokusēšanas pogu,
kas atrodas mikroskopa apakšā kreisajā
pusē, celiet kondensoru līdz augstākajam
stāvoklim.
7. Pievelciet mikrometriskās skrūves un aptuveni centrējiet zemāko kondensoru tā, lai
augšējā kondensora lēca atrastos tieši zem
izmantotā objektīva. Varēsit kondensoru
centrēt un fokusēt vēl precīzāk, kad tiksit
līdz nodaļai "Kēlera apgaismotāja diafragmas iestatīšana".
5. Ielieciet kondensora dakšas stiprinājumā
zem galdiņa tā, lai tapa kondensora apakšā
būtu ievietota rievā, kas atrodas dakšas
aizmugurē.
Leica DM750 P rokasgrāmata
Uzmanību!24
Gatavību!
Leica DM750 P rokasgrāmata
Gatavību!25
Uzstādīšanas pamatnorādījumi
Drošības apsvērumu dēļ strāvas vads ir
iezemēts mikroskopa pamatnē. Nekad
neizmantojiet adapteri, lai savienotu strāvas
vadu ar barošanas avotu; pretējā gadījumā iezemēšanas spēja vairs nedarbosies.
Darba virsma
Mikroskopu vienmēr izmantojiet uz
cietas, stabilas virsmas.
•
Leica DM750 P rokasgrāmata
USB strāvas ligzda
Leica DM750 P vadu saišķa centrā ir 5 V/1,5 A
USB strāvas savienotājs. To var izmantot, lai
padotu strāvu dažām „Leica” kamerām vai citām
ierīcēm, kurām vajadzīga 5 V/1,5 A strāva.
Strāva
1. Ja strāvas vads nav pievienots, pievienojiet
to mikroskopa aizmugurē.
3. Vispirms iestatiet apgaismojuma regulēšanu (ritenītis atrodas mikroskopa statīva
lejasdaļā kreisajā pusē) uz zemāko iedaļu.
Apgaismojuma regulēšanas ritenītis ļauj
pielāgot apgaismojuma sistēmas radītās
gaismas intensitāti.
4. Ieslēdziet mikroskopu, izmantojot slēdzi,
kas atrodas mikroskopa statīva lejasdaļā
labajā pusē.
2. Iespraudiet mikroskopa strāvas vadu
piemērotā
iezemētā
kontaktligzdā.
Komplektā ir iekļauts sazemēts trīsstiepļu
vads.
Gatavību!26
Kondensora apertūras izmantošana
Kondensors ir aprīkots ar īrisdiafragmu,
ko var noregulēt tā, lai tā atbilstu objektīva efektīvajai ciparu apertūrai.
1. Lai atvērtu un aizvērtu šo diafragmu,
vienkārši pagrieziet rievoto kondensora
gredzenu pa labi vai pa kreisi tā, lai svītriņa
uz gredzena sakristu ar pašreizējo objektīva
palielinājumu.
2. Lai sāktu darbu, līdz galam atveriet apertūras kondensora īrisdiafragmu, maksimāli
pagriežot kondensora gredzenu pa labi.
Leica DM750 P rokasgrāmata
Gatavību!27
Polarizētās gaismas iestatīšana
Polarizators atrodas zem kondensora
iebīdāmajā/izbīdāmajā
stiprinājumā.
Iebīdiet to vietā un pārliecinieties, vai tas
"noklikšķ", nofiksējoties vietā.
Leica DM750 P rokasgrāmata
1. Atskrūvējiet polarizatora fiksējošo mikrometrisko skrūvi, kas atrodas polarizatora
labajā pusē.
2. Pagrieziet polarizatoru līdz nulles pozīcijai.
Gatavību!28
Polarizētās gaismas iestatīšana (turp.)
Analizators atrodas modulī starp apskates tubusu un statīvu slīdņa modulī vai
analizatora Bertranda lēcas modulī. Ja jums ir
slīdnis, iebīdiet analizatoru pozīcijā.
Leica DM750 P rokasgrāmata
3. Ja jums ir analizatora/Bertranda lēcas
modulis, iebīdiet analizatoru, pārslēdzot
moduļa zemāko slēdzi pa labi (pozīcija "A"/
Analizators ieslēgts), un pārliecinieties, ka
analizatora/Bertranda lēcas moduļa augšējais slēdzis ir pārslēgts pa kreisi (pozīcija
"O"/Bertranda lēca izslēgta).
4. Nedaudz palieliniet apgaismojuma intensitāti. Ja polarizators un analizators ir novietoti pareizi un nav paraugu, skatoties mikroskopā, ievērosit, ka lauks izskatās tumšs. Ja
tā nav, nedaudz pagrieziet polarizatoru, līdz
ir sasniegts tumšākais skatījums.
Gatavību!29
Fokusēšana
Fokusēšana
1. Novietojiet uz galdiņa polarizētas gaismas
paraugu.
2. Pagrieziet 10× objektīvu darba pozīcijā.
Leica DM750 P rokasgrāmata
3. Paceliet mikroskopa galdiņu, izmantojot rupjās ieregulēšanas pogu līdz pašam
galam vai brīdim, kad paraugs saskaras ar
objektīvu.
4. Skatieties okulāros un pielāgojiet apgaismojuma intensitāti tā, lai būtu ērti s­ katīties.
5. Izmantojot precīzās fokusa regulēšanas
pogu, iespējams apskatīt paraugu asā
fokusā.
Gatavību!30
Apskates tubusa pielāgošana
Pielāgojiet attālumu starp okulāru caurulēm
jums ērtā stāvoklī.
1. Sabīdiet vai atbīdiet okulāru caurules, līdz
ieraugāt izgaismotu apli.
2. Fokusējiet okulāru ar perpendikulāri novietotu vizīru, satverot rievojumu un pagriežot
okulāra augšdaļu, līdz okulāram ir skaidrs
fokuss.
Mainot attālumu starp okulāriem, apskates tubusa garums paliek nemainīgs. Tas
nozīmē, ka, mainot attālumu starp okulāriem,
netiek ietekmēts objektīva fokuss, palielinājums vai graduēšana, kas ir atkarīga no palielinājuma.
Lai pareizi uzstādītu okulārus, raugie-
totu vizīru tiktu precīzi ievietots labā okulāra
caurules rievā.
Leica DM750 P rokasgrāmata
• okulāra fokusēšanas funkciju. FokusēšaŠoreiz fokusējiet paraugu, izmantojot
3. Kamēr skatāties tikai caur okulāru ar
perpendikulāri novietotu vizīru, izmantojot mikroskopa precīzo fokusēšanu, veiciet
pielāgojumus, lai paraugs būtu fokusā.
• ties, lai okulārs ar perpendikulāri novie-
4. Tagad ar otru aci skatieties tikai caur otru
okulāru (fokusējot okulāru bez perpendikulāri novietota vizīra).
nas laikā nemainiet galdiņa augstumu!
5. Ar vienu roku aptveriet fokusējošā okulāra
rievojumu un ar otru roku grieziet okulāra
augšdaļu, līdz ir panākts parauga fokuss
gan acij, gan fokusējošam okulāram. Tādējādi izlīdzināsies visas labās un kreisās acs
redzes atšķirības.
6. Pēc tam pārslēdzieties uz liela palielinājuma objektīvu (nevis eļļas objektīvu) un,
skatoties ar abām acīm, fokusējiet mikroskopu.
Varbūt būs vieglāk, ja aizklāsit kreiso aci.
Iestatot lielāku palielinājumu, asuma
dziļums ir mazāks. Tādēļ, fokusējot ar
lielu palielinājumu, redzēsit, ka, ja pārslēdzaties
uz mazāku palielinājumu, precīzais fokuss ir
jāpielāgo tikai nedaudz vai nemaz.
Gatavību!31
Kēlera apgaismotāja diafragmas iestatīšana
Kēlera apgaismotāja diafragmas iestatīšana
1. Aizveriet Kēlera apgaismotāja diafragmu, kas atrodas mikroskopa
pamatnē tā, lai, skatoties okulāros, tajā būtu redzamas īrisdiafragmas
lapiņas.
3. Lai centrētu apgaismotāja diafragmas attēlu okulārā, vienlaicīgi
pagrieziet kondensora centrēšanas mikrometriskās skrūves.
2. Izmantojiet kondensora fokusēšanas pogu, kas atrodas mikroskopa apakšā
kreisajā pusē, lai iestatītu apgaismotāja diafragmu lapiņas asā fokusā.
4. Veriet vaļā apgaismotāja diafragmu līdz brīdim, kad īrisdiafragmas
lapiņas vairs nav redzamas okulāros.
Leica DM750 P rokasgrāmata
Gatavību!32
Objektīva centrēšana
Izmantotie rīki
O
Taustiņu centrēšana
2. Fokusējiet polarizēto paraugu.
3. Pārbīdiet parauga daļu uz okulāra tīklojuma centru.
1. Izņemiet divus pagriežamos centrēšanas
slēdžus no iepakojuma un ievietojiet tos
centrēšanas atverēs, kas atrodas virs objektīva. Ievietojiet centrēšanas instrumentu
uzgaļus regulēšanas skrūvēs, kas atrodas
centrēšanas atverēs.
4. Atskrūvējiet galdiņa fiksatoru un pagrieziet
galdiņu, līdz parauga pamanāmā daļa atrodas ārpus okulāra tīklojuma centra. Tas var
atrasties arī ārpus okulāra diapazona. Šādi
tiek norādīts, ka objektīvs nav centrēts uz
galdiņu.
Leica DM750 P rokasgrāmata
Gatavību!33
Objektīva centrēšana (turp.)
5. Pielāgojiet objektīva centrēšanas skrūves,
līdz parauga pamanāmā daļa atrodas vidū
starp tālāko pozīciju un tīklojuma centru.
Šādi objektīvs tiek pārvietots tuvāk galdiņa
centram.
6. Pārvietojiet paraugu (taču ne objektīva
centrēšanas skrūves), lai pamanāmā daļa
atkal atrastos tīklojuma centrā.
7. Pārbaudiet, vai pamanāmā daļa paliek
tīklojuma centrā, kad galdiņš tiek pagriezts.
Ja tā nenotiek, atkārtojiet centrēšanas
procesu.
Katrs objektīvs ir jācentrē atsevišķi.
Objektīva centrēšanas instrumentiem ir
arī magnētiska uzglabāšanas vieta, kas atrodas
analizatora/Bertranda lēcas moduļa a­ izmugurē.
Leica DM750 P rokasgrāmata
Gatavību!34
Bertranda lēcas darbība
Ja jums ir analizatora/Bertranda lēcas
modulis, izmantojot okulāru, varat skatīt
konoskopisko attēlu.
1. Novietojiet parauga daļu, ko vēlaties skatīt
konoskopiski (ar Bertranda lēcu) lauka
centrā.
Tagad okulārā varat apskatīt konoskopisko attēlu.
3. Ja nepieciešams, varat ļoti precīzi regulēt
Bertranda lēcas centrēšanu, izmantojot
piegādātos instrumentus.
4. Ja jums ir analizatora/Bertranda lēca ar
fokusējamo Bertranda lēcu, varat pagriezt
augšējā slēdža rievojumu, lai fokusētu
Bertranda lēcas attēlu.
2. Pārbīdiet Bertranda lēcu, pārslēdzot analizatora/Bertranda lēcas moduli pozīcijā "B".
Pārliecinieties, vai polarizators un analizators atrodas pareizā pozīcijā.
Leica DM750 P rokasgrāmata
Gatavību!35
Izslēgšanās ar laika aizturi
Modelim Leica DM750 P ir automātiskās
izslēgšanās funkcija, kas automātiski
izslēdz apgaismojumu, ja gaismas intensitātes
iestatījumi nav mainīti 2 stundas.
Automātiskās izslēgšanās statusa maiņa
1. Pasukite apšvietimo intensyvumo valdiklį
iki mažiausios reikšmės.
O
Mainoties automātiskās izslēgšanās statusam, iedegsies LED apgaismojums.
O
Kad atspējosit automātisko izslēgšanos,
LED apgaismojums divas reizes lēni nomirgos un paliks ieslēgts.
O
Kad iespējosit automātisko izslēgšanos,
LED apgaismojums trīs reizes ātri nomirgos
un paliks ieslēgts.
2. Ieslēdziet mikroskopu.
O
„Time Delay Shutoff“ (automatinio išsijungimo) funkcija įjungta pagal numatytuosius nustatymus.
3. 5 sekundēs pagrieziet intensitātes iestatīšanas pogu līdz maksimālajam un tad līdz
minimālajam stāvoklim
Kad izslēgsit mikroskopu un uzreiz to
ieslēgsit, tam būs iestatīts pēdējais atlasītais automātiskās izslēgšanās statuss (Iespējots
vai Atspējots), un apgaismojums nemirgos.
Leica DM750 P rokasgrāmata
Gatavību!36
Starts!
Leica DM750 P rokasgrāmata
Starts!37
Uzmanību! Gatavību! Starts!
Tagad jums vēl tikai jānomaina objektīvi, jāiestata kondensora apertūra un lauka diafragma
atbilstoši izmantojamajam objektīva palielinājumam - un varat priecāties par skatu!
Leica DM750 P rokasgrāmata
Starts!38
Mikroskopa apkope
Leica DM750 P rokasgrāmata
Mikroskopa apkope39
Vispārīgi norādījumi par ekspluatāciju
Vispārīgi
Vienmēr pārnēsājiet mikroskopu ar
abām rokām. Šim nolūkam mikroskopa
aizmugurē ir rokturis un priekšpusē rieva.
Leica DM750 P rokasgrāmata
O
Spole vada uztīšanai ļauj aptīt vadu tā, lai
varat izmantot tikai jums nepieciešamo
vada garumu.
O
Visām optiskajām detaļām vienmēr jābūt
tīrām. Tīrība ir ļoti svarīga labai optiskai
veiktspējai.
O
Kad neizmantojat mikroskopu, vienmēr nosedziet to ar plastmasas pārklāju
(iekļauts komplektā), kas aizsargā pret
putekļiem.
O
Ja uz kādas optiskās virsmas nokļūst putekļi
vai netīrumi, vispirms notīriet to, nopūšot
netīrumus ar šļirci vai notīrot ar kamieļvilnas suku, pēc tam noslaukiet virsmu.
O
Optiskās virsmas jātīra ar neplūksnājošos
drānu, objektīvu slaucīšanai paredzētu
drānu vai vates kociņiem, kas iemērkti
veikalā nopērkamā stikla tīrīšanas šķidrumā.
O
Ļoti svarīgi neizmantot pārāk daudz
šķīdinātāju, tādēļ lietojiet to ar apdomu.
Neplūksnājoša drāna, salvete objektīvu
slaucīšanai un vates kociņi ir jāsamitrina ar
šķīdinātāju, bet ne tik daudz, lai šķīdinātājs
izplūstu pa objektīvu.
Mikroskopa apkope40
Vispārīgi norādījumi par ekspluatāciju (turpinājums)
O
Neviena mikroskopa detaļa nav tik ļoti
pakļauta putekļu, netīrumu un eļļas iedarbībai un uzkrāšanai kā objektīva priekšējā
lēca. Katru reizi, kad pamanāt nepietiekamu kontrastu, miglainumu vai zemu
izšķirtspēju, uzmanīgi aplūkojiet priekšējo
lēcu ar lupu.
O
O
40× un 100× objektīvi jātīra rūpīgāk.
Piezīme. Lai lielāka palielinājuma objektīviem nodrošinātu lielu plakanuma pakāpi,
tiem ir maza, ieliekta priekšējā lēca ar diezgan mazu rādiusu vai izliekumu. Šīs priekšējās lēcas virsmu var viegli notīrīt ar zobu
bakstāmo, kura gals ir aptīts ar vati, vai ar
mazu vates kociņu. Netīrumus notīriet ar
tīru drānu, kas samitrināta ar tirdzniecībā
pieejamu stikla virsmu tīrīšanas līdzekli.
Viegli noslaukiet priekšējo lēcu, nepieliekot
pārāk daudz spēka un neberžot to. Raugieties, lai vates galiņš saskartos ar ieliektās
lēcas virsmu. Pēc tīrīšanas apskatiet objektīvu ar lupu.
Apgaismojums
O
„Leica DM750 P” modeļos ir izmantots LED
apgaismojums. Tādēļ mikroskopa darba
mūža laikā spuldzes nebūs jāmaina.
Leica DM750 P rokasgrāmata
Ja rodas nepieciešamība noņemt skatīšanas korpusu, raugieties, lai netīšām nepieskartos ārējās lēcas virsmai (korpusa lejasdaļā). Pirkstu nospiedumi uz lēcas virsmas
pasliktinās attēla kvalitāti. Šo lēcu var tīrīt
tāpat kā objektīvus un okulārus.
Mikroskopa apkope41
Izmēri
Leica DM750 P rokasgrāmata
Izmēri42
Leica DM750 P rokasgrāmata
Izmēri43
Leica DM750 P rokasgrāmata
Izmēri44
Leica DM750 P rokasgrāmata
Izmēri45
10/2019 · 13IDE17060LV_1 · © 2019 by Leica Microsystems GmbH.
Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.
CONNECT
WITH US!
Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44
www.leica-microsystems.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising