Leica Microsystems | DM4 PLeica DM2700 PLeica DM750 P | User manual | Leica Microsystems DM4 PLeica DM2700 PLeica DM750 P Upright Microscopes Instrukcja obsługi

Leica Microsystems DM4 PLeica DM2700 PLeica DM750 P Upright Microscopes Instrukcja obsługi
Leica DM750 P
Instrukcja obsługi
Informacja producenta
Opublikowano w październik 2019:
Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg (Szwajcaria)
W razie pytań prosimy o kontakt z infolinią:
sms.support@leica-microsystems.com
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
2
Wprowadzenie do rozdziału
Przepisy bezpieczeństwa
Leica DM750 P
5
16
Zaczynamy!19
Do dzieła!
25
Start!37
Czyszenie mikroskopu
39
Wymiary42
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
3
Spis treści
Przepisy bezpieczeństwa
Koncepcja bezpieczeństwa
Symbole stosowane w niniejszej instrukcji
Ważne informacje
Instrukcje użycia
Zagrożenia zdrowotne i zagrożenia związane z obsługą
Informacje przeznaczone dla osoby odpowiedzialnej za urządzenie
Instrukcje dotyczące konserwacji
Akcesoria, serwisowanie i naprawa
Parametry elektryczne i warunki otoczenia
Do dzieła!
Konfiguracja podstawowa
26
Stosowanie kondensora apertury
27
Konfiguracja polaryzacji światła
28
Ogniskowanie30
Regulacja tubusa
31
Konfiguracja Koehlera 32
Centrowanie obiektywu
33
Obsługa soczewek Bertranda
35
Odcięcie opóźnione
36
6
7
8
9
11
12
13
14
15
Leica DM750 P
Wprowadzenie17
Wyjmowanie z opakowania
18
Zaczynamy!
Montaż modułu analizatora lub modułu analizatora/soczewek
Bertranda Tubus do obserwacji
Instalacja obiektywów
Kondensor podstolikowy
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Start!
Do biegu! Gotów! Start!
38
Czyszenie mikroskopu
Konserwacja ogólna
40
Wymiary
Wymiary43
20
21
22
23
4
Przepisy bezpieczeństwa
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Przepisy bezpieczeństwa5
Koncepcja bezpieczeństwa
Poszczególne moduły mikroskopu serii
Leica DM zawierają interaktywną płytę
CD-ROM ze wszystkimi instrukcjami obsługi
w kilku językach. Prosimy o przechowywanie płyty w miejscu bezpiecznym i łatwo
dostępnym dla użytkownika. Instrukcje
obsługi i aktualizacje można także pobrać
i wydrukować z naszej strony internetowej
www.leica-microsystems.com.
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje funkcje
poszczególnych modułów mikroskopu serii
Leica DM oraz podaje ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy, serwisowania i
akcesoriów.
Broszura "Koncepcja bezpieczeństwa" zawiera
dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w zakresie serwisowania, wymogów oraz
użytkowania mikroskopu, akcesoriów i akcesoriów elektrycznych, jak również wskazówki
ogólne dotyczące bezpieczeństwa.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Użytkownik ma możliwość połączenia produktów systemowych z produktami innych producentów. Prosimy o przeczytanie instrukcji
obsługi i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa
dostarczonych przez producenta.
Przed zainstalowaniem, obsługą lub użyciem
tych urządzeń, należy najpierw przeczytać
powyższe instrukcje obsługi. W szczególności
prosimy o przestrzeganie wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Aby utrzymać urządzenie w dobrym stanie i
zapewnić jego bezpieczną eksploatację, użytkownik musi przestrzegać wskazówek oraz
ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji
obsługi.
Przepisy bezpieczeństwa6
Symbole stosowane w niniejszej instrukcji
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
Symbol ten oznacza szczególnie ważne
informacje, które należy koniecznie
przeczytać i postępować zgodnie z nimi.
Nieprzestrzeganie wspomnianych zasad może:
O
spowodować niebezpieczeństwo dla
personelu
O
O
spowodować nieprawidłowe działanie lub
uszkodzenie sprzętu
Niebezpieczeństwo wynikające z nagrzanych powierzchni
Symbol ten ostrzega przed dotykaniem
gorących powierzchni, np. oprawek
żarówek.
Objaśnienia
f Ten symbol w tekście odsyła do informacji
dodatkowych i wyjaśnień.
Instrukcje dotyczące utylizacji urządzenia, akcesoriów oraz materiałów zużywalnych.
spowodować nieprawidłowe działanie lub
uszkodzenie sprzętu
Ostrzeżenie o niebezpiecznym napięciu
elektrycznym
Symbol ten oznacza szczególnie ważne
informacje, które należy koniecznie
przeczytać i postępować zgodnie z nimi.
Ważne informacje
Symbol ten oznacza dodatkowe informacje i wyjaśnienia, które są pomocne dla
zrozumienia danej kwestii.
Nieprzestrzeganie wspomnianych zasad może:
O
spowodować niebezpieczeństwo dla
personelu
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Przepisy bezpieczeństwa7
Ważne informacje
Opis
Mikroskop Leica DM750 P jest zaawansowanym
przyrządem zgodnym z najnowszym stanem
wiedzy technologicznej. Podczas pracy z urządzeniem mogą jednak wystąpić niebezpieczne
sytuacje. Poniżej przedstawiono możliwe
zagrożenia.
Przed montażem, uruchomieniem lub
użyciem urządzenia należy obowiązkowo przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. W
szczególności prosimy o przestrzeganie wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera najważniejsze zalecenia dotyczące bezpiecznego użycia i
serwisowania oraz akcesoriów.
Do mikroskopu Leica DM750 P dołączona jest interaktywna płyta CD-ROM
ze wszystkimi instrukcjami obsługi. Prosimy o
przechowywanie płyty w miejscu bezpiecznym
i łatwo dostępnym dla użytkownika. Instrukcje
obsługi i uaktualnienia można także pobrać
i wydrukować z naszej strony internetowej
www.leica-microsystems.com.
Akcesoria innych producentów
Użytkownik ma możliwość połączenia produktów systemowych z produktami innych producentów. Prosimy o przeczytanie instrukcji
obsługi i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa
dostarczonych przez producenta.
Stan oryginalny
Aby utrzymać urządzenie w dobrym stanie i
zapewnić jego bezpieczną eksploatację, użytkownik musi przestrzegać wskazówek oraz
ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji
obsługi.
Wymagania prawne
Urządzenie spełnia ogólne·i·krajowe·przepisy
prawne dotyczące zapobiegania wypadkom i
ochrony środowiska.
Deklaracja zgodności WE
Akcesoria elektryczne są wyprodukowane
zgodnie z obowiązującymi normami technologicznymi i są dostarczane wraz z Deklaracją
zgodności WE.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Przepisy bezpieczeństwa8
Instrukcje użycia
Mikroskop Leica DM750 P może być
stosowany jedynie w zamkniętych
pomieszczeniach, na stabilnym podłożu.
Mikroskop Leica DM750 P należy ustawić w takiej pozycji, aby zawsze można
było odłączyć go od źródła zasilania. Przewód
zasilania musi być dostępny przez cały czas,
ponieważ jest on jedynym elementem umożliwiającym odcięcie zasilania.
Miejsce zastosowania
Urządzenia należy stosować wyłącznie w
zamkniętych, pozbawionych pyłu pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +40°C.
Chronić urządzenie przed zabrudzeniem olejem
i substancjami chemicznymi oraz nadmierną
wilgocią. Jeśli jednak pojawi się konieczność
użycia urządzenia na zewnątrz, należy zabezpieczyć je przed pyłem i wilgocią. Niedozwolone jest używanie urządzeń elektrycznych na
zewnątrz. Urządzenia elektryczne powinny być
instalowane w odległości przynajmniej 10 cm
od ściany i z dala od substancji łatwopalnych.
Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem
Nie instalować innych wtyczek (NEMA
5-15P) ani nie rozkręcać żadnych
komponentów mechanicznych, jeśli nie zostało
to wyraźnie wskazane w instrukcji obsługi.
Urządzenie i akcesoria opisane w niniejszej instrukcji obsługi zostały przetestowane w zakresie bezpieczeństwa i możliwych
zagrożeń.
Unikać dużych zmian temperatury, bezpośredniego nasłonecznienia oraz drgań.
W ciepłych oraz ciepłych i wilgotnych strefach klimatycznych niektóre
elementy wymagają specjalnej ochrony, mającej na celu niedopuszczenie do rozwoju grzyba.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Przepisy bezpieczeństwa9
Instrukcje użycia (ciąg dalszy)
W przypadku dokonywania zmian lub
modyfikacji urządzenia bądź jego zastosowania z częściami produkowanymi przez
firmy inne niż Leica, nie opisanymi w niniejszej
instrukcji, należy skontaktować się z właściwym
oddziałem firmy Leica!
Niedozwolone modyfikacje urządzenia
lub niewłaściwe zastosowanie skutkują
całkowitą utratą gwarancji.
Transport
W miarę możliwości, przy przesyłaniu lub transporcie poszczególnych modułów należy stosować oryginalne opakowania.
Aby nie dopuścić do powstania uszkodzeń na
skutek drgań, należy rozmontować wszystkie
elementy ruchome, które (zgodnie z instrukcją
obsługi) mogą być zmontowane i rozmontowane przez klienta, a następnie oddzielnie je
zapakować.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Utylizacja
Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia prosimy o kontakt z serwisem lub działem
handlowym Leica w celu uzyskania informacji
na temat utylizacji urządzenia.
Prosimy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju oraz uregulowań mających
zastosowanie, np. dyrektywy 2002/96/WE w
sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Montaż w urządzeniach innych producentów
W przypadku montażu produktów Leica w
urządzeniach innych producentów za przestrzeganie wszystkich instrukcji dotyczących
bezpieczeństwa, przepisów prawnych oraz
wskazówek dotyczących zastosowania urządzenia jest odpowiedzialny producent całego
systemu bądź jego dostawca.
Podobnie jak inne urządzenia elektroniczne, również to urządzenie, jego
akcesoria oraz materiały zużywalne, nie mogą
być razem z innymi odpadami komunalnymi.
Utylizację urządzenia należy przeprowadzać
zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami
prawnymi.
Przepisy bezpieczeństwa10
Zagrożenia zdrowotne i zagrożenia związane z obsługą
Zagrożenia zdrowotne
Miejsca pracy wyposażone w mikroskopy ułatwiają prace badawcze, lecz
stawiają one jednocześnie wysokie wymagania
w stosunku do oczu i mięśni użytkownika. W
zależności od czasu nieprzerwanej pracy, pojawić się może osłabienie wzroku lub problemy
mięśniowo-szkieletowe. Dlatego też należy
podjąć następujące kroki, by zredukować
obciążenie pracą:
O
Optymalne
pracy
przygotowanie
stanowiska
O
Częste zmiany czynności
O
Dokładne przeszkolenie personelu w zakresie ergonomii i organizacji pracy
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Ergonomiczne wzornictwo i konstrukcja
mikroskopów Leica dąży do ograniczenia do
minimum wysiłku użytkownika włożonego w
obsługę przyrządu.
Zagrożenia związane z obsługą urządzenia
O
Mikroskop Leica DM750 P może być podłączony wyłącznie do uziemionego gniazdka.
O
Ryzyko infekcji
Bezpośredni kontakt z okularami mikroskopu może potencjalnie grozić zakażeniami bakteryjnymi i wirusowymi oczu.
Ryzyko zakażenia można zminimalizować dzięki zastosowaniu osobistych
okularów mikroskopowych lub wymiennych
osłon.
Mikroskop Leica DM750 P nie może być
używany, jeśli nie jest w pełni sprawny.
Oświetlenie mikroskopu zostało zakwalifikowane do grupy wolnej od ryzyka (grupa ryzyka
0) zgodnie z normą EN 62471:2008, pod warunkiem stosowania go zgodnie z przeznaczeniem.
• na wiązkę światła LED – z urządzeniami
Nigdy nie wolno patrzeć bezpośrednio
optycznymi lub bez nich – ponieważ zwiększa
to klasę ryzyka. Nieprzestrzeganie tego zalecenia stwarza ryzyko uszkodzenia oka.
Przepisy bezpieczeństwa11
Informacje przeznaczone dla osoby odpowiedzialnej za urządzenie
Informacje przeznaczone dla osoby odpowiedzialnej za urządzenie
O
Upewnić się, że mikroskop Leica DM750 P
jest obsługiwany wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel.
O
Upewnić się, że niniejsza instrukcja obsługi
jest przechowywana w pobliżu mikroskopu
Leica DM750 P.
O
Przeprowadzać systematyczne kontrole w
celu upewnienia się, że uprawnieni użytkownicy przestrzegają wymogów bezpieczeństwa.
O
Dokładnie przeszkolić nowych użytkowników, wyjaśniając im znaczenie symboli i
komunikatów ostrzegawczych.
O
Nałożyć indywidualną odpowiedzialność
za przygotowanie do pracy, obsługę i
serwisowanie urządzenia oraz nadzorować
wypełnianie tych obowiązków.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
O
Nie stosować mikroskopu Leica DM750 P,
jeżeli nie znajduje się on w idealnym stanie.
O
Natychmiast poinformować przedstawiciela firmy Leica lub Leica Microsystems
(Schweiz) AG, 9435 Heerbrugg w Szwajcarii o wszelkiego rodzaju usterkach, które
mogą spowodować obrażenia lub stanowić
zagrożenie bezpieczeństwa.
O
W przypadku stosowania w mikroskopie
Leica DM750 P akcesoriów wyprodukowanych przez firmy trzecie należy upewnić się,
że dany producent gwarantuje bezpieczeństwo wykonania i stosowania produktu
oraz stosować się do instrukcji obsługi.
O
Modyfikacje i konserwacja mikroskopu
Leica DM750 P mogą być przeprowadzane
wyłącznie przez serwisantów upoważnionych przez firmę Leica.
O
W przypadku napraw serwisowych, należy
stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne firmy Leica.
O
Po naprawie lub modyfikacjach technicznych, należy ponownie skonfigurować
urządzenie zgodnie z wymaganiami producenta.
O
W przypadku dokonywania modyfikacji
lub serwisowania urządzenia przez osoby
nieposiadające stosownych uprawnień,
nieprawidłowej konserwacji (jeśli zabiegów konserwacyjnych nie przeprowadziła
firma Leica) albo niewłaściwej obsługi,
firma Leica nie będzie ponosić żadnej
odpowiedzialności.
O
Instalacja elektryczna w budynku powinna
odpowiadać standardom przyjętym w
danym kraju, np. posiadać sterowane elektrycznie zabezpieczenie przed prądem
upływu (zabezpieczenie przed prądem
zakłóceniowym).
Przepisy bezpieczeństwa12
Instrukcje dotyczące konserwacji
Ogólne instrukcje
O
Chronić mikroskop Leica DM750 P przed
wilgocią, oparami, kwasami, zasadami i
innymi substancjami powodującymi korozję. Nie przechowywać substancji chemicznych w pobliżu urządzenia.
O
Chronić mikroskop Leica DM750 P przed
smarami i tłuszczami. Nigdy nie smarować
ani nie oliwić części mechanicznych lub
powierzchni przesuwanych.
O
Przestrzegać zaleceń producenta środków
dezynfekcyjnych.
O
Zaleca się zawarcie umowy z centrum
serwisowym Leica.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Czyszczenie elementów powlekanych i
plastikowych
O
Cząsteczki pyłu oraz zabrudzenia należy
usuwać miękkim pędzelkiem lub niepylącą
ściereczką bawełnianą.
O
Grubsze osady usuwać za pomocą zwilżonej ściereczki jednorazowej.
O
NIE WOLNO stosować rozpuszczalników
zawierających aceton, ksylen lub nitro.
O
Do czyszczenia kolorowych powierzchni
lub akcesoriów z częściami gumowymi nie
stosować substancji chemicznych. Może to
doprowadzić do uszkodzenia powierzchni,
a starte cząsteczki mogą spowodować
skażenie próbki.
Czyszczenie powierzchni szklanych
Kurz należy usuwać za pomocą cienkiego,
suchego i niezabrudzonego tłuszczem
pędzelka z włosia, gruszki do przedmuchiwania lub przez zastosowanie podciśnienia.
O
O
Powierzchnie optyczne należy czyścić ściereczką nie pozostawiającą nitek, ściereczką
do soczewek lub watą zwilżoną dostępnym
w handlu środkiem do czyszczenia szkła.
Przepisy bezpieczeństwa13
Akcesoria, serwisowanie i naprawa
Akcesoria Leica opisane w niniejszej
instrukcji.
Serwisowanie
Mikroskop Leica DM750 P jest w zasadzie
bezobsługowy. Aby zapewnić bezpieczne
i niezawodne działanie urządzenia, zalecamy skontaktowanie się, w razie potrzeby,
z centrum serwisowym.
Inne akcesoria, pod warunkiem, że zostały
zatwierdzone przez firmę Leica jako urządzenia zapewniające bezpieczeństwo techniczne w danym zastosowaniu.
Możliwe jest ustalenie harmonogramu
okresowych przeglądów lub, zależnie od
potrzeb, zawarcie umowy dotyczącej serwisowania urządzenia.
Akcesoria
W mikroskopie Leica DM750 P można stosować
wyłącznie następujące akcesoria:
O
O
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
O
O
Zaleca się zawarcie umowy z centrum
serwisowym Leica.
O
W przypadku serwisowania lub naprawy
można stosować jedynie oryginalne części
zamienne.
Naprawy i czynności serwisowe
O
W urządzeniu wolno stosować jedynie
oryginalne części zamienne firmy Leica
Microsystems.
O
Przed otworzeniem urządzeń należy wyłączyć prąd i wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania.
O
Unikać kontaktu z elektrycznymi obwodami zasilającymi, ponieważ grozi to obrażeniami ciała.
Adres centrum serwisowego
W razie problemów, należy kontaktować się z:
stereo.service@leica-microsystems.com
Przepisy bezpieczeństwa14
Parametry elektryczne i warunki otoczenia
Wymiana bezpiecznika
Przed wymianą bezpieczników należy odłączyć urządze-
Otoczenie
Zakres temperatur roboczych:
+10 °C … +40 °C
nie od zasilania. Urządzenie Leica DM750 P posiada dwa
Zakres temperatur·przechowywania:
-20 °C … +52 °C
+50 °F … +104 °F
bezpieczniki, które umieszczone są za gniazdem przewodu zasilania.
Uderzenie podczas obsługi
•
Stosować tylko bezpieczniki typu: 5×20 mm,
1 Amp/250 V, szybkodziałający (# 13RFAG30003)
Parametry elektryczne
Input: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED)
25 mm na 50 mm
twardego drewna
Wstrząs podczas transportu (bez opakowania)
100 g / 6 ms
Wstrząs podczas transportu (w opakowaniu)
800 mm przy spadaniu
swobodnym
Drgania w czasie transportu (bez opakowania)
5–200 Hz / 1,5 g
Ciśnienie atmosferyczne w warunkach obsługi
i przechowywania
500–1 060 mbar
Wilgotność w warunkach obsługi
i przechowywania
20–90 %
Kategoria instalacji II (kategoria przepięcia)
Stopień zanieczyszczenia 2
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Przepisy bezpieczeństwa15
Leica DM750 P
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Leica DM750 P16
Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup Mikroskopu Polaryzacyjnego Leica DM750 P firmy Leica Microsystems.
Leica DM750 P to urządzenie, które w łatwy
sposób można dostosować do danej aplikacji, wyposażone w wysokiej jakości system
optyczny i precyzyjne komponenty. System
przeznaczony jest do zastosowań edukacyjnych
oraz podstawowych zastosowań przemysłowych w mikroskopii światła spolaryzowanego.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Leica DM750 P17
Wyjmowanie z opakowania
O
Ostrożnie wyjąć mikroskop i wszelkie
elementy z opakowania.
O
Sprawdzić elementy zgodnie z zaplanowaną konfiguracją.
O
Elementy opcjonalne, takie jak akcesoria
kontrastujące, przystawki kamer, kamery
i torby przenośne nie są sprzedawane w
ramach dostawy standardowej. Elementy
te są dostarczane w oddzielnych opakowaniach.
O
Prosimy o niewyrzucanie materiałów
pakunkowych. Powinny one być stosowane do bezpiecznego przechowywania i
transportowania urządzenia w razie, gdyby
zaszła taka potrzeba.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Leica DM750 P18
Zaczynamy!
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Zaczynamy!19
Montaż modułu analizatora lub modułu analizatora/soczewek Bertranda
Stosowane narzędzia
O
Klucz sześciokątny
2. Wyrównać położenie modułu w taki
sposób, aby był dopasowany kształtem do
podstawy mikroskopu.
4. Dokręcić śrubę, by zablokować moduł na
miejscu.
1. Lekko poluzować śrubę nastawczą (umieszczoną u góry podstawy) za pomocą dołączonego klucza sześciokątnego.
3. Wsunąć wczep modułu w podstawę.
(przedstawiono moduł analizatora/soczewek Bertranda).
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Zaczynamy!20
Tubus do obserwacji
5. Jeśli użytkownik korzysta z okularów w
czasie oglądania obrazu pod mikroskopem,
należy złożyć w dół gumowe osłony oczu.
Jeśli użytkownik nie nosi okularów, lepiej
odwinąć gumowe osłony, w celu zablokowania światła z otoczenia.
1. Lekko poluzować śrubę nastawczą umieszczoną w górnej części modułu analizatora.
2. Wyrównać położenie tubusa polaryzacyjnego w taki sposób, aby był dopasowany
kształtem do modułu.
Zainstalować okular z siatką nitek w
prawym tubusie w taki sposób, by wystająca część okularu wyrównała się z wycięciem
orientacyjnym w prawym tubusie.
4. Włożyć okulary do tubusów.
3. Wsunąć połączenie wczepowe tubusa polaryzacyjnego w podstawę i mocno dokręcić
śrubę. Umożliwi to precyzyjne ustawienie
korpusu na osi optycznej mikroskopu.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Zaczynamy!21
Instalacja obiektywów
W przypadku zakupu mikroskopu w
standardowej konfiguracji, obiektywy
są zamontowane na uchwycie, a kondensor
podstolikowy na podstawie. W takim przypadku
należy zapoznać się z rozdziałem "Obsługa". W
przypadku zakupu mikroskopu Leica DM750 P
w częściach, a nie w standardowej konfiguracji,
prosimy zapoznać się z poniższym rozdziałem.
1. Obracając uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara przymocowywać obiektywy
wkręcając je w otwory uchwytu, zaczynając
od najmniejszego powiększenia i przechodząc do wyższych.
• wów przy użyciu radełkowanego pierNależy zawsze obracać uchwyt obiekty-
ścienia uchwytu.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Zaczynamy!22
Kondensor podstolikowy
Kondensor podstolikowy
Mikroskop Leica DM750 P jest wyposażony w otwarte mocowanie kondensora
podstolikowego. Dlatego też kondensor należy
zainstalować.
2. Ustawić oprawkę kondensora w najniższej
pozycji przy użyciu pokrętła kondensora,
znajdującego się z lewej strony pod stolikiem.
3. Przesunąć polaryzator, który jest podłączony do dolnej części uchwytu kondensora, z lewej strony.
1. Przesunąć stolik do najwyższej pozycji przy
użyciu pokrętła regulacji zgrubnej fokusa
znajdującego się z prawej strony mikroskopu.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Zaczynamy!23
Kondensor podstolikowy (ciąg dalszy)
4. Całkowicie poluzować dwie śruby ręczne
na uchwycie kondensora.
6. Podnieść kondensor w najwyższą pozycję
przy użyciu pokrętła kondensora znajdującego się po lewej stronie, pod stolikiem.
7. Dokręcić śruby ręczne w celu zgrubnego
wyśrodkowania kondensora podstolikowego w taki sposób, by górna soczewka
kondensora była wyśrodkowana pod wykorzystywanym obiektywem. Dokładniejsze
centrowanie i ustawianie ostrości kondensora zostanie opisane w rozdziale dotyczącym konfiguracji Koehlera.
5. Wsunąć kondensor podstolikowy w uchwyt
widełkowy znajdujący się pod stolikiem,
ustawiając bolec pozycjonujący na kondensorze w otworze z tyłu widełek.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Zaczynamy!24
Do dzieła!
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Do dzieła!25
Konfiguracja podstawowa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa,
przewód zasilania został uziemiony
do podstawy mikroskopu. Nie wolno stosować adaptera między przewodem zasilania a
źródłem zasilania; spowoduje on, że uziemienie
przestanie funkcjonować.
Złącze, wersja USB
Mikroskop Leica DM750 P posiada złącze
USB 5 V/1,5 A USB zintegrowane w zwijaczu
przewodu. Można go używać do zasilania
niektórych kamer Leica lub innych urządzeń
wymagających zasilania 5 V/1,5 A.
Powierzchnia robocza
Należy zawsze stawiać mikroskop na
twardej, stabilnej powierzchni.
Zasilanie
1. Jeśli przewód zasilania nie jest jeszcze
podłączony, należy podłączyć go z tyłu
mikroskopu.
•
2. Podłączyć wtyk przewodu zasilającego mikroskopu do odpowiedniego,
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
uziemionego gniazdka elektrycznego.
Dostarczony został uziemiony przewód
3-żyłowy.
3. Przed rozpoczęciem pracy, ustawić pokrętło oświetlenia (umieszczone na dole, z
lewej strony podstawy mikroskopu) w
najniższym położeniu. Pokrętło regulacji
oświetlenia umożliwia regulację intensywności światła zapewnianego przez system
oświetlenia.
4. Włączyć mikroskop za pomocą włącznika
znajdującego się na dole, po prawej stronie
podstawy mikroskopu.
Do dzieła!26
Stosowanie kondensora apertury
Kondensor wyposażony jest w przysłonę
irysową, którą można regulować w celu
dostosowania do efektywnej numerycznej
apertury obiektywu.
1. Aby otworzyć i zamknąć przesłonę irysową
należy pokręcić radełkowany pierścień
kondensora w prawo lub w lewo, aby linia
na obracająćym się pierścieniu spotkała się
ze stosowanym powiększeniem obiektywu.
2. Najpierw należy całkowicie otworzyć przesłonę irysową kondensora apertury obracając pierścień maksymalnie w prawo.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Do dzieła!27
Konfiguracja polaryzacji światła
Polaryzator umieszczony jest pod
kondensorem podstolikowym w wysuwanym mocowaniu. Wsunąć polaryzator na
miejsce, aż do zatrzaśnięcia.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
1. Poluzować śrubę blokująca polaryzatora,
która umieszczona jest po prawej stronie
polaryzatora.
2. Obrócić polaryzator w pozycję zerową.
Do dzieła!28
Konfiguracja światła spolaryzowanego (ciąg dalszy)
Analizator umieszczony jest w module
między tubusem a podstawą, w module
suwakowym lub w module analizatora/soczewek Bertranda. Jeśli macie Państwo suwak,
należy wsunąć analizator w odpowiednią pozycję.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
3. W przypadku mikroskopu wyposażonego
w moduł analizatora/soczewek Bertranda,
należy wsunąć analizator przesuwając
dolną dźwignię modułu w prawo (pozycja
"A"/analizator wsunięty) i upewnić się, że
górna dźwignia modułu analizatora/soczewek Bertranda jest przesunięta w lewo
(pozycja "O"/soczewki Bertranda wysunięte).
4. Zwiększyć nieco intensywność oświetlenia.
Po spojrzeniu w mikroskop z aktywnym
polaryzatorem analizatorem pole widzenia będzie ciemne. Jeśli tak nie jest, należy
lekko obrócić polaryzator, do uzyskania
najciemniejszego pola widzenia.
Do dzieła!29
Ogniskowanie
Ogniskowanie
1. Umieścić na stoliku preparat światła spolaryzowanego.
2. Ustawić w pozycji roboczej obiektyw 10×.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
3. Podnieść stolik mikroskopu przy użyciu
śruby regulacji zgrubnej, aż do końca lub
do momentu, gdy preparat zetknie się z
obiektywem.
4. Spojrzeć w okulary i wyregulować intensywność oświetlenia w taki sposób, by
oglądanie preparatu było komfortowe.
5. Przy użyciu pokrętła regulacji dokładnej
fokusa, ustawić fokus na preparacie.
Do dzieła!30
Regulacja tubusa
Ustawić właściwy odstęp międzyźreniczy.
1. Złożyć lub rozłożyć okulary, aż będzie
widoczne jedno oświetlone pole światła.
2. Ustawić ostrość siatki krzyżyka chwytając
za pierścień radełkowany i obracając górną
część okularu, aż siatka zostanie dobrze
zogniskowana.
• przy użyciu funkcji ogniskowania na
3. Spoglądając jedynie przez okular z krzyżykiem, ustawić ostrość preparatu za pomocą
śruby mikrometrycznej mikroskopu.
5. Chwycić za pierścień na okularze ogniskującym jedną ręką i obracać górną część
okularu drugą ręką, aż preparat będzie
zogniskowany dla tego oka i tego obiektywu. Skoryguje to wszelkie różnice widzenia między prawym i lewym okiem.
Tubusy utrzymują stałą długość dla
wszystkich ustawień rozstawu źrenic.
Oznacza to, że zmiana odległości międzyźreniczej nie ma wpływu na parafokalność, powiększenie ani kalibrację zależną od powiększenia.
•
Aby prawidłowo ustawić okulary,
należy upewnić się, że okular z krzyżem
nitek jest prawidłowo umieszczony w otworze
prawego tubusa.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Tym razem ogniskować na preparacie
okularze. Nie podnosić ani nie opuszczać stolika
w celu zogniskowania!
6. Teraz należy przełączyć się obiektyw z
dużym powiększeniem (ale nie na obiektyw olejowy) i zogniskować mikroskop,
patrząc oboma oczami.
Pomocne może okazać się zasłonięcie
lewego oka.
4. Teraz należy spojrzeć tylko przez drugi
okular (okular ogniskujący bez krzyżyka)
drugim okiem.
Przy większych powiększeniach głębia
ostrości jest mniejsza. Dlatego też po
zgodniskowaniu dużego powiększenia stwierdzicie Państwo, że by zmienić nastawę dla
mniejszego powiększenia, wystarczy lekko
(jeśli w ogóle) przestawić pokrętło dokładnego
ogniskowania.
Do dzieła!31
Konfiguracja Koehlera
Konfiguracja Koehlera
1. Zamknąć przesłonę polową Koehlera na podstawie mikroskopu w taki
sposób, by w czasie spoglądania przez okulary listki przesłony irysowej były obecne z polem widzenia.
2. Przy użyciu pokrętła ogniskowania kondensora, znajdującego się po
lewej stronie, pod stolikiem, ustawić fokus na listki przesłony polowej.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
3. Jednocześnie obracać śruby ręczne centrujące kondensor by wycentrować obraz przysłony polowej w polu widzenia.
4. Otworzyć przesłonę polową, aż listki przesłony znikną z pola widzenia.
Do dzieła!32
Centrowanie obiektywu
Stosowane narzędzia
O
Klucze centrowania
2. Wyregulować ostrość na preparacie polaryzującym.
3. Przesunąć wyraźny punkt na preparacie do
środka krzyżyka.
1. Wyjąć dwa klucze centrujące z opakowania i
umieścić narzędzia do centrowania w otworach centrujących znajdujących się nad
wykorzystywanym obiektywem. Wsunąć
końcówkę kulkową narzędzi centrujących
w śruby nastawcze, które są ukryte w otworach centrujących.
4. Poluzować hamulec stolika i obrócić stolik,
aż wyraźny punkt preparatu zostanie odsunięty jak najdalej od środka krzyżyka. Punkt
ten może znaleźć się nawet poza polem
widzenia. Oznacza to, że obiektyw nie jest
wyśrodkowany na stoliku.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Do dzieła!33
Centrowanie obiektywu (ciąg dalszy)
5. Wyregulować śruby centrujące obiektywu,
aż wyraźny punkt preparatu znajdzie się
pośrodku pomiędzy najdalszym punktem
i środkiem krzyżyka. W ten sposób środek
obiektywu znajdzie się bliżej środka stolika.
6. Przesunąć preparat (ale nie śruby centrujące obiektywu!) w taki sposób, by wyraźny
punkt znalazł się znowu w środku ­krzyżyka.
7. Upewnić się, że wyraźny punkt pozostaje w
środku krzyżyka, gdy stolik się obraca. Jeśli
tak nie jest, powtórzyć procedurę centrowania.
Każdy obiektyw należy wycentrować
oddzielnie. Z tyłu modułu analizatora i
analizatora/soczewek Bertranda znajduje się
magnetyczny schowek na narzędzia do centrowania obiektywu.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Do dzieła!34
Obsługa soczewek Bertranda
Jeśli mikroskop wyposażony jest w
moduł analizatora/soczewek Bertranda,
przez okulary można obserwować obraz konoskopowy.
1. Ustawić tę część preparatu, która ma być
oglądana w konoskopii (przez soczewki
Bertranda) w środku pola widzenia
Teraz można obserwować w okularach
obraz konoskopowy.
3. Jeśli to konieczne, można ustawić precyzyjnie centrowanie soczewek Bertranda za
pomocą załączonych narzędzi.
4. Jeśli posiadacie Państwo moduł analizatora/soczewek Bertranda z soczewkami o
zmiennej ogniskowej, można teraz obrócić
pokrętło na górnym wahaczu, w celu zogniskowania obrazu z soczewek Bertranda.
2. Wsunąć soczewki Bertranda przesuwając
górną dźwignię modułu analizatora/soczewek Bertranda do pozycji "B". Upewnić
się, że również polaryzator i analizator są
aktywne.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Do dzieła!35
Odcięcie opóźnione
Mikroskop Leica DM750 P wyposażony
jest w funkcję opóźnionego odcięcia,
która automatycznie wyłącza oświetlenie po 2
godzinach braku zmian intensywności.
Zmiana ustawień odcięcia opóźnionego
Odcięcie opóźnione jest ustawione jako
domyślne.
Oświetlenie LED zamiga w celu wskazania,
że stan funkcji opóźnionego odcięcia został
zmieniony.
O
W przypadku wyłączenia funkcji opóźnionego odcięcia, oświetlenie LED mignie
powoli dwa razy, a potem będzie się świecić
w sposób stały.
O
W przypadku włączenia funkcji opóźnionego odcięcia, oświetlenie LED mignie
szybko trzy razy, a potem będzie się świecić
w sposób stały.
1. Obrócić pokrętło intensywności do ustawienia minimalnego.
2. Włączyć zasilanie.
O
O
3. Obrócić pokrętło intensywności do pozycji maksymalnej intensywności, a potem
do minimalnej intensywności, w ciągu 5
sekund.
Po wyłączeniu i włączeniu mikroskopu,
system powróci do ostatniego ustawienia funkcji opóźnionego odcięcia (włączona lub
wyłączona), co nie będzie sygnalizowane miganiem oświetlenia.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Do dzieła!36
Start!
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Start!37
Do biegu! Gotów! Start!
Teraz wystarczy tylko zmienić obiektywy, ustawić kondensor apertury i przesłonę polową
odpowiednio dla powiększenia obiektywu i
cieszyć się obrazem!
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Start!38
Czyszenie mikroskopu
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Czyszenie mikroskopu39
Konserwacja ogólna
Informacje ogólne
Zawsze przenosić mikroskop przy
użyciu obu rąk. Z tyłu mikroskopu jest
rączka, a z przodu wyżłobienie, które ułatwiają
transport.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
O
Element do nawijania przewodu pozwala
na stosowanie tylko takiej długości przewodu, jaka jest potrzebna.
O
Wszystkie elementy optyczne powinny
być zawsze czyste. Czystość jest ważna dla
utrzymania dobrej wydajności optycznej.
O
Mikroskop powinien być zawsze przykrywany plastikową osłoną przeciwkurzową
(dostarczoną wraz z urządzeniem) kiedy nie
jest stosowany.
O
Jeśli jakakolwiek powierzchnia optyczna
zabrudzi się kurzem lub brudem, należy
przed przetarciem jej ściereczką wstępnie
ją oczyścić przedmuchując powierzchnię
strzykawką lub oczyszczając pędzelkiem.
O
Powierzchnie optyczne należy czyścić ściereczką nie pozostawiającą nitek, ściereczką
do soczewek lub watą zwilżoną dostępnym
w handlu środkiem do czyszczenia szkła.
O
Bardzo ważne jest, by unikać nadmiernego
stosowania rozpuszczalników. Ściereczka
bez nitek, ściereczka do soczewek lub
watka powinny być nawilżone rozpuszczalnikiem, lecz nie mogą być na tyle mokre, by
zmoczyć powierzchnie wokół soczewki.
Czyszenie mikroskopu40
Konserwacja ogólna (ciąg dalszy)
O
O
Żadna z części mikroskopu nie jest tak narażona na zbieranie kurzu, brudu i oleju, jak
przednia część soczewek obiektywu. Kiedy
zauważymy brak kontrastu, zamglenie
lub słabą rozdzielczość, należy dokładnie
sprawdzić stan przedniej części obiektywu
szkłem powiększającym.
Czyszczenie obiektywów 40× i 100×
wymaga większej ostrożności. Uwaga:
Aby uzyskać dużego stopnia płaskość
w obiektywach o dużym powiększeniu, przednia soczewka obiektywu ma
bardzo niewielką wypukłość i dość krótki
promień krzywizny. Powierzchnię przedniej soczewki można czyścić wykałaczką
z nawiniętym kawałkiem watki lub
małym wacikiem. Usuwać zabrudzenia
za pomocą czystej ściereczki zwilżonej
dostępnym w handlu środkiem do czyszczenia szkła. Czyścić przednią soczewkę
delikatnie, bez przykładania zbyt dużej
siły ani skrobania. Upewnić się, że wacik
styka się z wypukłą powierzchnią soczewki.
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Po czyszczeniu przyjrzeć się obiektywowi
przy pomocy szkła powiększającego.
O
Jeśli zachodzi potrzeba rozkręcenia korpusu
mikroskopu, należy zwrócić uwagę, by
nie dotknąć przypadkiem powierzchni
zewnętrznych soczewek (umieszczonych
w dolnej części korpusu). Odciski palców
na tej powierzchni znacznie obniżą jakość
obrazu. Soczewki te można czyścić w ten
sam sposób, co obiektywy i okulary.
Oświetlenie
O
Mikroskopy Leica DM750 P wykorzystują
oświetlenie diodowe (LED). Dlatego też w
całym okresie eksploatacji mikroskopu nie
jest potrzebna wymiana lampy.
Czyszenie mikroskopu41
Wymiary
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Wymiary42
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Wymiary43
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Wymiary44
Leica DM750 P Instrukcja obsługi
Wymiary45
10/2019 · 13IDE17060PL_1 · © 2019 by Leica Microsystems GmbH.
Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.
CONNECT
WITH US!
Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44
www.leica-microsystems.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising