Leica Microsystems | DM500 | User manual | Leica Microsystems DM500 Upright Microscopes Handleiding

Leica Microsystems DM500 Upright Microscopes Handleiding
Leica DM500
Handleiding
Informatie fabrikant
Uitgegeven in oktober 2019 door:
Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg (Zwitserland)
Als u nog vragen heeft, neem dan contact op
met de hotline:
sms.support@leica-microsystems.com
Leica DM500 Handleiding
2
Overzicht hoofdstuk
Veiligheidsvoorschriften5
De Leica DM500 16
Op uw plaatsen!
19
Klaar voor de start!
26
Af!35
Onderhoud van de microscoop
37
Afmetingen40
Leica DM500 Handleiding
3
Inhoud
Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsconcept6
In deze gebruiksaanwijzing gebruikte symbolen
7
Belangrijke opmerkingen
8
Instructies voor gebruik
9
Gezondheidsrisico's en gebruiksgevaren
11
Informatie voor de persoon die verantwoordelijk is
voor het instrument
12
Onderhoudsinstructies13
Toebehoren, onderhoud en reparatie
14
Elektrische gegevens en omgevingsvoorwaarden
15
Klaar voor de start!
De microscoop inschakelen
27
Gebruik van de condensor
28
Voorbereiding voor het bekijken van een preparaat
29
Focalisatie30
Afstellen van de tubusbuis
31
Olie-immersie-techniek33
De Leica DM500
Gefeliciteerd!17
Uitpakken18
Af!
Op uw plaatsen! Klaar voor de start! Af!
36
Onderhoud van de microscoop
Algemeen onderhoud
38
Afmetingen
Afmetingen41
Op uw plaatsen!
Bevestigen van de tubusbuizen
20
Leica EZ tubus – geïntegreerd oculair
21
Leica standaard tubus – afzonderlijk oculair
23
Oogbescherming24
Objectieven en condensor installeren
25
Leica DM500 Handleiding
4
Veiligheidsvoorschriften
Leica DM500 Handleiding
Veiligheidsvoorschriften5
Veiligheidsconcept
De afzonderlijke modules van de Leica DM
microscopie-serie bevatten een interactieve
CD-ROM met alle relevante handleidingen
in verschillende talen. Bewaar de CD-ROM
zorgvuldig en zorg dat de gebruiker over de
CD-ROM kan beschikken. Gebruiksaanwijzingen en updates kunnen worden gedownload en afgedrukt via onze internetpagina
www.leica-microsystems.com.
U kunt afzonderlijke systeemartikelen combineren met artikelen van externe leveranciers.
Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies van de leverancier.
Deze gebruikershandleiding beschrijft de
speciale functies van de afzonderlijke modules
van de Leica DM microscopie-serie en bevat
belangrijke instructies voor veilig werken,
onderhoud en accessoires.
Om de staat waarin het apparaat zich ten tijde
van de levering bevindt, te handhaven en een
risicoloze werking te garanderen, dient de
gebruiker de aanwijzingen en waarschuwingen
in deze gebruiksaanwijzingen in acht te nemen.
Lees voor het installeren, bedienen of gebruiken van de instrumenten de gebruiksaanwijzingen die hier boven genoemd worden. Lees
vooral de veiligheidsvoorschriften.
Het boekje "Veiligheidsconcept" bevat extra
veiligheidsinformatie
over
servicewerkzaamheden, vereisten en het gebruik van de
microscoop, de accessoires en de elektrische
accessoires maar ook algemene veiligheidsinstructies
Leica DM500 Handleiding
Veiligheidsvoorschriften6
De gebruikte symbolen in deze handleiding
Waarschuwing voor een gevaarlijke situatie
Dit symbool wordt vermeld bij informatie die u beslist moet lezen en in acht
moet nemen.
Veronachtzaming kan het volgende veroorzaken:
OO gevaar voor personeel
OO
storingen aan of beschadigingen van de
apparatuur
Waarschuwing voor elektrische spanning
Dit symbool wordt vermeld bij informatie die u beslist moet lezen en in
acht moet nemen.
Veronachtzaming kan het volgende veroorzaken:
OO gevaar voor personeel
OO
Waarschuwing voor hete oppervlakken
Dit symbool waarschuwt voor hete
plaatsen die kunnen worden aangeraakt, zoals bijv. gloeilampen.
Belangrijke informatie
Dit symbool wordt vermeld bij extra
informatie of toelichtingen die bijdragen
aan het begrijpen van de gebruiksaanwijzing.
Verklarende opmerkingen
ff Dit symbool binnen de tekstpunten bij
extra informatie of toelichtingen.
Instructies over het afdanken van
het instrument, de toebehoren en de
verbruikers.
storingen aan of beschadigingen van de
apparatuur
Leica DM500 Handleiding
Veiligheidsvoorschriften7
Belangrijke opmerkingen
Beschrijving
De Leica DM500 microscoop beschikt over
de meest actuele technologie. Desondanks
kunnen tijdens de werking gevaren optreden. De potentiële gevaren worden hieronder
beschreven.
Lees voor het installeren, bedienen of
gebruiken van het instrument deze
gebruiksaanwijzing.Lees vooral de veiligheidsvoorschriften.
Handleiding
Deze handleiding bevat belangrijke instructies
betreffende de veiligheid, het onderhoud en
het toebehoren,
Uw Leica DM500 microscoop wordt
geleverd met een interactieve CD-ROM
met alle relevante handleidingen. Bewaar de
CD-ROM zorgvuldig en zorg dat de gebruiker
over de CD-ROM kan beschikken. Handleidingen en updates kunnen ook via onze website:
www.leica-microsystems.com gedownload en
afgedrukt worden.
Toebehoren van andere fabrikanten
U kunt afzonderlijke systeemartikelen combineren met artikelen van externe leveranciers.
Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies van de leverancier.
Staat van levering
Om de staat waarin het apparaat zich ten tijde
van de levering bevindt, te handhaven en een
risicoloze werking te garanderen, dient de
gebruiker de aanwijzingen en waarschuwingen
in deze gebruiksaanwijzingen in acht te nemen.
Wettelijke voorschriften
Volg de algemene en plaatselijke regelgeving
betreffende ongevallenpreventie en milieubescherming.
EG-conformiteitsverklaring
Elektrisch bediend toebehoren is geproduceerd
overeenkomstig de huidige stand van de techniek en wordt geleverd met een EC Verklaring
van Conformiteit.
Leica DM500 Handleiding
Veiligheidsvoorschriften8
Instructies voor gebruik
De Leica DM500 microscoop mag alleen
worden gebruikt in gesloten ruimten en
moet worden geplaatst op een stevige vloer.
Plaats de Leica DM500 microscoop zo
dat u de microscoop op ieder gewenst
moment van het elektriciteitsnet kunt loskoppelen. De stroomkabel moet altijd toegankelijk
zijn, omdat hiermee de stroomtoevoer afgesloten kan worden.
Gebruikslocatie
Gebruik de instrumenten alleen in gesloten,
stofvrije ruimten en tussen +10°C en +40°C.
Bescherm de apparatuur tegen olie, chemicaliën en extreme vochtigheid. Als u deze apparatuur buiten gebruikt, dient u ze te beschermen
tegen stof en vocht. Gebruik de elektrische
apparatuur nooit buiten. Installeer elektrische
apparatuur minstens 10 cm van de muur en op
afstand van ontvlambare stoffen.
Grote temperatuurschommelingen, direct
zonlicht en trillingen/schokken dienen te
worden voorkomen.
De afzonderlijke componenten hebben
in een warm en vochtig-warm klimaat
bijzonder onderhoud nodig, om schimmelvorming te voorkomen.
Leica DM500 Handleiding
Correct gebruik
Monteer nooit een andere stekker en
schroef geen mechanische onderdelen
los tenzij de instructies dit duidelijk aangeven.
De in de handleiding beschreven apparaten en toebehoren zijn getest met
betrekking tot de veiligheid of mogelijke gevaren.
Voor aanpassingen en modificaties van
het apparaat of het gebruik van andere
componenten dan van Leica, die niet in deze
gebruiksaanwijzing zijn beschreven, dient u
contact op te nemen met uw Leica dealer!
Bij een niet geautoriseerde ingreep in
het apparaat of bij incorrect gebruik
vervalt elke aanspraak op garantie.
Veiligheidsvoorschriften9
Instructies voor gebruik (vervolg)
Transport
Gebruik indien mogelijk voor het verzenden
of transporteren van individuele modules de
originele verpakking.
Om beschadiging als gevolg van trillingen/
schokken te voorkomen, dienen alle bewegende componenten, die volgens de gebruiksaanwijzing door de gebruiker zelf kunnen
worden gemonteerd en gedemonteerd, te
worden gedemonteerd en afzonderlijk te
worden verpakt.
Leica DM500 Handleiding
Afvoer
Zodra het product aan het eind van zijn levensduur is gekomen, dient u contact op te nemen
met de Leica klantenservice of met Leica Sales
over het afdanken van het product.
Zorg ervoor dat de nationale wetten en voorschriften die van toepassing zijn in acht worden
genomen, bijvoorbeeld EG-richtlijn WEEE.
Inbouw in producten van andere fabrikanten
Als producten van Leica worden ingebouwd in
producten van derden, is de producent van het
complete systeem of de dealer daarvan verantwoordelijk voor het naleven van alle veiligheidsinstructies, wetten en richtlijnen.
Zoals alle elektronische apparaten,
mogen dit instrument, de bijbehorende
toebehoren en verbruikers nooit bij het huisvuil worden gegooid. Afvoeren moet gebeuren
conform de plaatselijk geldende wetten en
regelgeving.
Veiligheidsvoorschriften10
Gezondheidsrisico's en gebruiksgevaren
Gezondheidsrisico's
Op werkplekken met microscopen
kunnen voorwerpen makkelijker en
beter worden bekeken, maar aan de ogen
en de spieren van de gebruiker worden wel
hoge eisen gesteld. Afhankelijk van de duur
van ononderbroken werkzaamheden kunnen
asthenopische klachten en klachten m.b.t.
het spierstelsel optreden. Daarom moeten
geschikte maatregelen voor vermindering van
de belasting worden getroffen:
OO
Optimale indeling van de werkplek
OO
Frequent wisselen van activiteit
OO
Uitgebreide instructie van het personeel
waarbij rekening wordt gehouden met
ergonomische en arbeidsorganisatorische
aspecten.
Leica DM500 Handleiding
Het ergonomisch ontwerp en de constructie
van de Leica microscopen zijn gericht op het
verminderen van de belasting van de gebruiker.
Infectiegevaar
Rechtstreeks contact met de oculairs
kan een potentieel gevaar vormen voor
bacteriële en virale infecties aan de ogen.
Door gebruik van individuele oculairs of
opsteekbare oogschelpen kan dit risico
zo klein mogelijk gehouden worden.
Gevaren tijdens het gebruik
OO De Leica DM500 microscoop mag alleen
worden aangesloten op een geaard stopcontact.
OO
De Leica DM500 microscoop mag alleen
worden bediend als deze in goed werkende
staat is.
De microscoopverlichting valt onder de vrijstellingsgroep (risicogroep 0) overeenkomstig
EN 62471:2008 mits gebruikt volgens de voorschriften.
• van de verlichting – met of zonder
Kijk nooit rechtstreeks in de LED-straal
optisch instrument – omdat dit het risico
verhoogt. Als deze aanwijzing wordt genegeerd, kan dat oogschade tot gevolg hebben.
Veiligheidsvoorschriften11
Informatie voor de persoon die verantwoordelijk is voor het instrument
Informatie voor de persoon die verantwoordelijk is voor het instrument
OO Zorg ervoor dat de Leica DM500 microscoop alleen wordt gebruikt door gekwalificeerd personeel.
OO
Zorg ervoor dat deze handleiding altijd
beschikbaar is bij de Leica DM500 microscoop.
OO
Voer regelmatig inspecties uit om te controleren dat de geautoriseerde gebruikers zich
houden aan de veiligheidsvoorschriften.
OO
Bij het instrueren van nieuwe gebruikers
dient u grondig te werk te gaan en de betekenis van de waarschuwingssymbolen en
meldingen uit te leggen.
OO
Wijs individuele verantwoordelijkheden
toe voor het starten, bedienen en onderhouden van het instrument en controleer
het navolgen van deze verantwoordelijkheden.
Leica DM500 Handleiding
OO
De Leica DM500 microscoop mag alleen
worden gebruikt als deze in goed werkende
staat is.
OO
Alleen originele vervangingsonderdelen
van Leica mogen worden gebruikt bij het
onderhoud van het product.
OO
Informeer uw Leica-dealer of Leica Microsystems (Schweiz) AG, 9435 Heerbrugg,
Zwitserland, onmiddellijk als er sprake is
van een productfout die zou kunnen leiden
tot letsel of schade.
OO
Na servicewerkzaamheden of technische
modificaties moet de eenheid opnieuw
worden geconfigureerd met in achtname
van onze technische vereisten.
OO
OO
Als u in combinatie met de Leica DM500
microscoop gebruikt maakt van toebehoren geproduceerd door derden, controleer
dan dat elke fabrikant bevestigt dat de
combinatie veilig is en volg de instructies in
de handleiding van het product.
Als de eenheid wordt gewijzigd door of
service krijgt van niet geautoriseerde
personen, incorrect wordt onderhouden
(als het onderhoud niet door ons wordt
uitgevoerd) of incorrect wordt gebruikt,
accepteert Leica geen enkele verantwoordelijkheid.
OO
Wijzigingen aan en onderhoud van de Leica
DM500 microscoop mogen alleen worden
uitgevoerd door professionals die uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Leica.
OO
De elektrische installatie in het gebouw
moet voldoen aan de nationale standaard,
d.w.z. elektrisch bediende aardlekbeveiliging (beveiliging tegen stroomstoring)
wordt geadviseerd.
Veiligheidsvoorschriften12
Onderhoudsinstructies
Algemene instructies
OO Bescherm de Leica DM500 microscoop
tegen stoom, dampen, zuren, alkalische
stoffen, en corroderende substanties. Sla
geen chemicaliën op in de nabijheid.
Reinigen van gecoate en plastic delen
Stof en vuildeeltjes moeten worden verwijderd met een zachte borstel of een pluisvrije doek van katoen.
OO
OO
OO
Bescherm de Leica DM500 microscoop
tegen olie en vet. Gebruik geen smering
of olie op de mechanische delen of schuivende oppervlakken.
OO
Volg de instructies van de fabrikant van het
ontsmettingsmiddel.
OO
Het is aan te raden een servicecontract af te
sluiten met Leica Service.
Leica DM500 Handleiding
OO
Verwijder grof vuil met een vochtig
gemaakt wegwerpdoekje.
Optische vlakken mogen alleen worden
gereinigd met een pluisvrije doek, lensdoek of een wattenstaafje dat bevochtigd
is met een gangbare glasreiniger.
Reinigen van glasoppervlakken
Verwijder stof met een droge vetvrije
borstel gemaakt van haar, met een blaasbalg door te blazen of door gebruik te
maken van een vacuüm.
OO
OO
Verwijder vuil met een schone doek die
vochtig is gemaakt met gedestilleerd water.
OO
Verwijder hardnekkig vuil met alcohol of
petroleumether.
Veiligheidsvoorschriften13
Toebehoren, onderhoud en reparatie
Het Leica-toebehoren beschreven in deze
gebruiksaanwijzing.
Onderhoud
De Leica DM500 microscoop is in principe
onderhoudsvrij. Voor een altijd veilige en
betrouwbare werking adviseren wij dat
u uit voorzorg contact opneemt met de
verantwoordelijke serviceorganisatie.
Ander toebehoren als dit uitdrukkelijk is
goedgekeurd door Leica als technisch veilig
binnen deze context.
U kunt periodieke controles regelen of,
indien van toepassing, een onderhoudscontract met hen afsluiten.
Toebehoren
Alleen de volgende toebehoren mogen worden
gebruikt met de Leica DM500 microscoop:
OO
OO
Leica DM500 Handleiding
OO
OO
Het is aan te raden een servicecontract af te
sluiten met Leica Service.
OO
Voor onderhoud en reparaties mogen
uitsluitend
OEM
reserveonderdelen
gebruikt worden.
Reparaties en servicewerkzaamheden
OO Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen van Leica Microsystems gebruikt
worden.
OO
Schakel vóór opening van de apparaten de
stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact.
OO
Vermijd contact met elektrische circuits, die
kan letsel veroorzaken.
Serviceadres
In geval van problemen kunt u als volgt contact
met ons opnemen:
stereo.service@leica-microsystems.com
Veiligheidsvoorschriften14
Elektrische gegevens en omgevingsvoorwaarden
Vervangen zekering
Neem het instrument los van de stroomtoevoer alvorens
zekeringen te vervangen. De Leica DM500 heeft twee zekeringen die zich bevinden achter de houder voor de stroomkabel.
Gebruik alleen zekeringtype: 5×20 mm, 1 Amp/250 V, snel
reagerend (# 13RFAG30003)
Elektrische gegevens
Leica DM500
Ingangsspanning: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED)
Omgeving
Gebruikstemperatuur
+10 °C … +40 °C
Opslagtemperatuur
-20 °C … +52 °C
+50 °F … +104 °F
Manipuleringsschok
25 mm op 50 mm hardhout
Transportschok (niet ingepakt)
100 g / 6 ms
Transportschok (ingepakt)
800 mm vrije val
Transporttrillingen (niet ingepakt)
5–200 Hz / 1.5 g
Atmosferische druk "in gebruik" en bij opslag
500–1 060 mBar
Vocht “in gebruik” en bij opslag
20–90 %
Installatiecategorie II (Overspanningscategorie)
Gebruik alleen 1,2 Volt NiMH type AA oplaadbare batterijen
met een maximum van 2 700 mAh. Gebruik geen niet-oplaadbare AA-batterijen.
Leica DM500 Handleiding
Vervuilingsgraad 2
Veiligheidsvoorschriften15
De Leica DM500
Leica DM500 Handleiding
De Leica DM50016
Gefeliciteerd!
Dank u voor de aankoop van de Leica DM500
Compound Microscope van Leica Microsystems. Door het exclusieve ontwerp en de
uitgebreide reeks accessoires is dit model een
veelzijdig instrument van hoge kwaliteit.
Leica DM500 Handleiding
De Leica DM50017
Uitpakken
OO
Neem de microscoop en eventuele componenten voorzichtig uit de verpakking.
OO
Controleer of de componenten overeenkomen met de geplande configuratie.
OO
Optionele items zoals contrasttoebehoren,
camera-adapters, camera's en draagtassen
worden niet meegeleverd als onderdeel
van de standaarduitrusting. Deze items
worden in afzonderlijke pakketten geleverd.
OO
Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg.
Dit moet worden bewaard voor het veilig
opbergen en transporteren van het instrument mocht dat nodig zijn.
Leica DM500 Handleiding
De Leica DM50018
Op uw plaatsen!
Leica DM500 Handleiding
Op uw plaatsen!19
Bevestigen van de tubusbuizen
Gebruikt gereedschap
OO Inbussleutel
Type 2: Standaard tubus met afzonderlijk oculair
2. Steek de zwaluwstaart in de steun van de
standaard en draai de stelschroef stevig
vast zonder dit te forceren. Dit plaatst
de tubus exact op de optische as van de
microscoop, ongeacht de geselecteerde
rotatie.
Er zijn twee soorten tubusbuizen. Kijk
welke tubusbuis u hebt:
Type 1: Leica EZ tubus met geïntegreerd oculair.
Leica DM500 Handleiding
1. Draai de stelschroef (aan de bovenzijde van
de standaard) enigszins los met de meegeleverde inbussleutel.
Op uw plaatsen!20
Leica EZ tubus – geïntegreerd oculair
1. Als u de duimschroef wilt gebruiken,
verwijdert u de stelschroef die wordt
meegeleverd met de standaard.
2. Plaats de Leica EZ tubus terug op de standaard.
Leica EZ tubus met geïntegreerd oculair.
Als u de Leica EZ tubus wilt verdraaien,
maakt u de stelschroef op de standaard
los of u vervangt de stelschroef door de (optionele) duimschroef.
Leica DM500 Handleiding
Controleer dat het schroefgedeelte van
de duimschroef geheel los is voor u dit
aan de standaard bevestigt:
3. Bevestig de duimschroef met behulp van
de sleutel die bij de duimschroef wordt
meegeleverd.
Op uw plaatsen!21
Leica EZ tubus – geïntegreerd oculair (vervolg)
U kunt de tubus van de Leica EZ nu veilig
verdraaien door de duimschroef los te
draaien, de tubus te draaien en de schroef weer
vast te draaien.
De oculairs zijn reeds geïntegreerd in de
Leica EZ tubus en zijn vooraf ingesteld
voor correct zicht; er hoeft dus geen afstellen of
aanbrengen van oculairs plaats te vinden.
Ga verder naar de sectie "Oogbescherming" op
pagina 24.
Leica DM500 Handleiding
Op uw plaatsen!22
Leica standaard tubus – afzonderlijk oculair
1. Breng de oculairs aan in de tubusbuizen.
2. Vergrendel de oculairs in de tubusbuizen
door de zilveren schroeven aan de onderzijde van de tubusbuizen aan te draaien met
een standaard kruiskopschroevendraaier
(niet meegeleverd).
Standaard tubus; de tubusbuizen zijn nog niet
voorzien van oculairs
De standaard tubus heeft een draaibare zwaluwstaart. Daardoor kunt u de
standaard tubus vrij in elke gewenste richting
draaien.
De oculairs kunnen nu nog steeds
draaien maar zitten vast in de tubusbuizen.
Leica DM500 Handleiding
Op uw plaatsen!23
Oogbescherming
Als u een bril draagt bij het kijken door de
microscoop, vouwt u de rubber oogbescherming omlaag. Als u geen bril draagt, kan
het handig zijn om de rubber oogbescherming
omhoog te vouwen om geen last te hebben van
omgevingslicht.
Leica DM500 Handleiding
Als u een standaard microscoopconfiguratie hebt aangeschaft, ziet u dat de
objectieven al op het neusstuk zijn geplaatst
en dat de condensor al op de standaard is
geplaatst. In dat geval gaat u naar de sectie
"Bediening" op pagina 27. Als u uw Leica
DM500 in onderdelen heeft gekocht en niet als
standaardconfiguratie, ga dan verder met de
sectie "Objectieven installeren" op pagina 25.
Op uw plaatsen!24
Objectieven en condensor installeren
Objectieven installeren
Verdraai het neusstuk altijd met behulp
van de gekartelde ring.
1. Draai het neusstuk rechtsom, bevestig de
objectieven door deze in de openingen
van het neusstuk te schroeven, beginnend
met de laagste vergroting, tot de hoogste
vergroting aan toe.
Leica DM500 Handleiding
Condensor
De condensor van de Leica DM500 is al
geïnstalleerd, gefocaliseerd en gecentreerd. Er is geen extra installatie of uitlijning
noodzakelijk.
Op uw plaatsen!25
Klaar voor de start!
Leica DM500 Handleiding
Klaar voor de start!26
De microscoop inschakelen
Om veiligheidsredenen is de stroomkabel geaard op de onderzijde van de
microscoop. Gebruik nooit een adapter tussen
de stroomkabel en de stoombron; dat zou de
werking van de aarding opheffen.
USB-voedingsaansluiting
De Leica DM500 heeft een 5 V/1,5 A USBvoedingsaansluiting in het midden van de
kabeloproller. Deze is bedoeld voor de voeding
van Leica-camera's of andere toestellen die
5 V/1,5 A nodig hebben.
Instellen van de lichtintensiteit
Stel de regelknop van de verlichting
(links onder aan de microscoop standaard) in op de laagste stand om te starten.
Met de regelknop van de verlichting kunt u
de intensiteit instellen van het licht dat wordt
geproduceerd door het verlichtingssysteem.
Werkvlak
Gebruik uw microscoop altijd op een
hard, stabiel oppervlak.
Stroomkabel
Als de stroomkabel nog niet is aangebracht, sluit u deze nauwkeurig aan op
de achterzijde van de microscoop.
Leica DM500 Handleiding
Klaar voor de start!27
Gebruik van de condensor
Sluit de microscoop aan op stroomtoevoer
en schakel hem in.
1. Sluit de stroomkabel van de microscoop
aan op een geschikt geaard stopcontact.
Een geaarde 3-aderige kabel wordt
meegeleverd.
2. Schakel de microscoop in met de schakelaar rechts onderaan de microscoopstandaard.
Gebruik van de condensor
De condensor is voorzien van een irisdiafragma dat kan worden aangepast zodat
het overeenkomt met de effectieve numerieke
apertuur van elk objectief.
2. Om te beginnen opent u het irisdiafragma
van de apertuurcondensor door de condensorring helemaal naar rechts te draaien.
1. Voor het openen en sluiten van het irisdiafragma draait u gewoon de gekartelde
condensorring naar rechts of links zodat
de streep op de ring in lijn komt met de
gebruikte objectiefvergroting.
De aan/uit-schakelaar bevindt zich rechts onderaan de standaard
Leica DM500 Handleiding
Klaar voor de start!28
Voorbereiding voor het bekijken van een preparaat
Voorbereiding voor het bekijken van een
preparaat
1. Plaats een preparaat op de tafel door het
preparaat naar voren te schuiven in de
preparaathouders.
2. Gebruik de X/Y tafelbediening om het
preparaat zodanig te plaatsen dat een deel
van het materiaal zich onder het gebruikte
objectief bevindt.
Preparaathouders houden het preparaat op zijn
plaats.
Leica DM500 Handleiding
Klaar voor de start!29
Focalisatie
Focalisatie
1. Draai het neusstuk (met behulp van de
gekartelde ring) zodat het laagste vergrotingsobjectief in de werkpositie wordt
geplaatst.
2. Verhoog de tafel door de grove stelknop te
verdraaien tot de positieve aanslag van de
hoogste stand.
3. Kijk in de oculairs en stel de lichtintensiteit
zodanig af dat u comfortabel kunt kijken.
De standaard van de Leica DM500 microscoop is in de fabriek afgesteld zodat de
tafelfocus kan worden gevonden binnen 1,5
rotaties van de fijne focusinstelling vanuit deze
positie.
4. Gebruik de fijne stelknop om te focaliseren
op het preparaat.
Grove stelknop
Fijne stelknop
Leica DM500 Handleiding
Klaar voor de start!30
Afstellen van de tubusbuis
1. Stel de tubusbuizen af op de afstand tussen
uw pupillen. Schuif de buizen in of uit om
de afstand tussen de oculairs te verkleinen
of vergroten tot u één verlichte cirkel ziet.
De tubusbuizen houden een constante
lengte voor alle oogafstanden. Dit betekent dat een verandering van de oogafstand
geen invloed heeft op de parfocaliteit, vergroting of kalibreringen die afhankelijk zijn van de
vergroting.
Leica DM500 Handleiding
Leica EZ tubusbuis
Als u een Leica EZ tubusbuis gebruikt, waarbij de oculairs al zijn geïntegreerd in de
tubusbuizen, zijn geen extra aanpassingen
noodzakelijk. Zorg er voor dat u uw bril of
contactlenzendraagt.Gaverdernaardesectie"Olieimmersie" op pagina 33.
Standaard tubus met één of twee focaliserende oculairs
Als u gebruik maakt van een standaard tubus
met één of twee oculairs, dient u een aantal
aanpassingen uit te voeren:
1. Stel de focaliserende oculairs in op de dioptrie-instelling “0”.
Standaard tubusbuis met twee vaste
oculairs
Als u gebruik maakt van een standaard tubusbuis met twee vaste oculairs (geen focaliserende oculairs) zijn geen extra instellingen
nodig. Zorg er voor dat u uw bril of contactlenzen draagt. Ga verder naar de sectie
"Olie-immersie" op pagina 33.
Klaar voor de start!31
Afstellen van de tubusbuizen (vervolg)
Als u het comfortabel vindt om uw
oogcorrectie te dragen (contactlenzen
of bril) tijdens het kijken door de microscoop,
gebruik deze dan en de aanpassing zal minimaal zijn.
3. Schakel nu over naar het andere oculair
(het focaliserende oculair) en kijk daar met
uw andere oog door. Nu focaliseert u op het
preparaat met gebruik van de focaliseerfunctie van het oculair.
2. Focaliseer op het preparaat met behulp van
de fijne stelknop van de microscoop terwijl
u slechts door één van de oculairs kijkt (als
u één focaliseerbaar en één niet te focaliseren oculair hebt, kijkt u op dit moment
door het niet te focaliseren oculair). Om het
focaliseren makkelijker te maken, bedekt of
sluit u het andere oog.
Verhoog of verlaag de tafel niet om te
focaliseren.
4. Pak de kartels van het focaliserende oculair
met één hand en verdraai de bovenkant
van het oculair met de andere hand tot
het preparaat gefocaliseerd is met dit oog
en het focaliserende oculair. Dit corrigeert
mogelijke zichtverschillen tussen uw
linker- en uw rechteroog.
5. Schakel nu over op een sterk vergrotend
objectief (geen olie-objectief) en focaliseer
de microscoop terwijl u met beide ogen
kijkt.
De sterkere vergrotingen hebben minder
diepte. Als u hebt gefocaliseerd met een
sterke vergroting merkt u als u overschakelt
naar minder sterke vergrotingen dat u de fijne
focalisering maar heel weinig hoeft bij te stellen, voor zover het al nodig is.
Leica DM500 Handleiding
Klaar voor de start!32
Olie-immersie-techniek
Olie-immersie-techniek
1. Zoek het gedeelte van het preparaat dat u
wilt bekijken.
3. Plaats een druppel Leica Immersie-olie op
het preparaatglaasje op het gedeelte van
het preparaat dat u wilt bekijken.
2. Laat de tafel zakken tot de laagste stand
met gebruik van de grote stelknop.
5. Breng de tafel langzaam omhoog met de
grove focalisatieknop tot de druppel olie
op het preparaat net contact maakt met de
voorzijde van de lens van het olie-immersie-objectief.
4. Schuif het olie-immersie-objectief op zijn
plaats (het objectief is gemarkeerd met
"OIL")
6. Pak de gekartelde ring van het neusstuk, beweeg het objectief heen en weer
om luchtbellen te verwijderen en plaats
het olie-objectief dan zo dat de olie zich
bevindt tussen de voorste lens van het
objectief en het preparaat.
Leica DM500 Handleiding
Klaar voor de start!33
Olie-immersietechniek (vervolg)
7. Kijk door de microscoop en draai langzaam
aan de fijne focalisatieknop om de tafel
omhoog te brengen tot het preparaat gefocaliseerd is.
8. Als u klaar bent met het olie-objectief,
vergeet dan niet om de voorzijde van het
objectief te reinigen en ook de andere
oppervlakken die in contact zijn gekomen
met de olie conform de instructies in de
sectie "Onderhoud van de microscoop" op
pagina 37.
Leica DM500 Handleiding
Klaar voor de start!34
Af!
Leica DM500 Handleiding
Af!35
Op uw plaatsen! Klaar voor de start! Af!
U hoeft nu alleen maar de objectieven te
verwisselen, de condensor in stellen op de
gebruikte objectiefvergroting en u kunt genieten van de aanblik!
Leica DM500 Handleiding
Af!36
Onderhoud van de microscoop
Leica DM500 Handleiding
Onderhoud van de microscoop37
Algemeen onderhoud
Algemeen
Draag de microscoop altijd met twee
handen. Voor dit doel bevindt zich een
handgreep aan de achterzijde van de microscoop en een uitsparing aan de voorzijde.
Leica DM500 Handleiding
OO
De kabeloproller zorgt ervoor dat u de
kabel zodanig oprolt dat alleen de lengte
die u nodig hebt, aanwezig is.
OO
Houd alle optische componenten schoon.
Reinheid is van groot belang voor een
goede optische prestatie.
OO
De microscoop moet altijd worden afgedekt met de plastic stofhoes (meegeleverd
met het instrument) als deze niet in gebruik
is.
OO
Als een optisch oppervlak bedekt raakt met
stof of vuil reinigt u het oppervlak door het
schoon te blazen met een injectiespuit of af
te borstelen met een borstel van kameelhaar voordat u probeert om het oppervlak
schoon te vegen.
OO
Optische vlakken mogen alleen worden
gereinigd met een pluisvrije doek, lensdoek of een wattenstaafje dat bevochtigd
is met een gangbare glasreiniger.
OO
Het is heel belangrijk dat u het gebruik van
oplosmiddelen vermijdt, dus gebruik deze
spaarzaam. De pluisvrije doek, lensdoek of
wattenstaaf mag worden bevochtigd met
oplosmiddel, maar mag niet zo nat worden
dat het oplosmiddel langs de lens loopt.
Onderhoud van de microscoop38
Algemeen onderhoud (vervolg)
OO
OO
Geen enkel deel van de microscoop is zo
gevoelig voor het verzamelen van vuil, stof
en olie als de voorste lens van het objectief.
Als u last hebt van gebrek aan contrast,
wazigheid of weinig scherpte, controleer
dan de staat van de voorste lens zorgvuldig
met een vergrootglas.
Het reinigen van 40× en 100× objectieven
dient voorzichtiger te gebeuren. Opmerking: Om de grote mate van vlakheid te
verkrijgen die wordt bereikt met objectieven met meer vergroting, heeft het
objectief een kleine concave voorlens met
een relatief kleine radius of bolling. Het
oppervlak van deze voorlens kan makkelijk
worden gereinigd met een tandenstoker
bedekt met watten of met een klein wattenstaafje. Verwijder vuil met een schone doek
die is bevochtigd met universele glasreiniger. Veeg zachtjes over de voorlens
zonder veel kracht uit te oefenen of te
wrijven. Controleer dat het watje contact
maakt met het concave lensoppervlak.
Leica DM500 Handleiding
Controleer het objectief na de reiniging
met een vergrootglas.
OO
Als u de body van de microscoop moet
verwijderen, dient u voorzichtig te zijn dat
u niet per ongeluk het buitenste lensoppervlak aanraakt (aan de onderzijde van de
body). Vingerafdrukken op dit oppervlak
verminderen de helderheid van het beeld.
Deze lens kan net zo worden gereinigd als
de objectieven en oculairs.
Verlichting
OO De Leica DM500 maken gebruik van LEDverlichting. Daarom hoeft er geen lamp
verwisseld te worden tijdens de levensduur
van de microscoop.
Onderhoud van de microscoop39
Afmetingen
Leica DM500 Handleiding
Afmetingen40
Leica DM500 Handleiding
Afmetingen41
Leica DM500 Handleiding
Afmetingen42
Leica DM500 Handleiding
Afmetingen43
Leica DM500 Handleiding
Afmetingen44
Leica DM500 Handleiding
Afmetingen45
10/2019 · 13IDE12060NL_2 · © 2019 by Leica Microsystems GmbH.
Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.
CONNECT
WITH US!
Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44
www.leica-microsystems.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising