Leica Microsystems | DM500 | User manual | Leica Microsystems DM500 Upright Microscopes Brugermanual

Leica Microsystems DM500 Upright Microscopes Brugermanual
Leica DM500
Bruksanvisning
Informasjon om produsenten
Publisert i oktober 2019 av:
Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg (Sveits)
Ved spørsmål, ta kontakt med hotline:
sms.support@leica-microsystems.com
Leica DM500 Bruksanvisning
2
Kapitteloversikt
Sikkerhetsforskrifter5
Leica DM500
16
Klar!19
Ferdig!26
Gå!35
Vedlikehold av mikroskopet
37
Størrelser40
Leica DM500 Bruksanvisning
3
Innhold
Sikkerhetsforskrifter
Sikkerhetskonsept6
Symboler brukt i denne bruksanvisningen
7
Viktige merknader
8
Instruksjoner om bruk
9
Helserisiko og farer ved bruk
11
Informasjon til personen som er ansvarlig for instrumentet
12
Vedlikeholdsinstruksjoner13
Tilbehør, vedlikehold og reparasjon
14
Elektrisitetsdata og rombetingelser
15
Ferdig!
Slå på mikroskopet
27
Bruke kondensoren
28
Forberedelse for å vise et objektglass
29
Fokusering30
Justering av visningsrør
31
Oljeneddyppingsteknikk33
Gå!
Klar! Ferdig! Gå!
36
Leica DM500
Gratulerer!17
Utpakking18
Vedlikehold av mikroskopet
Generell vedlikehold
38
Størrelser
Størrelser41
Klar!
Montering av visningsrør
20
Leica EZ visningsrør – integrerte okularer
21
Leica standard visningsrør – separerte okularer
23
Øyebeskyttere24
Installere objektiver og kondenser
25
Leica DM500 Bruksanvisning
4
Sikkerhetsforskrifter
Leica DM500 Bruksanvisning
Sikkerhetsforskrifter5
Sikkerhetskonsept
De individuelle modellene til Leica DM
mikroskopi-serien inkluderer en interaktiv
CD-ROM med alle relevante bruksanvisninger på flere språk. Denne må oppbevares
på et trygt sted, tilgjengelig for brukeren.
Bruksanvisninger og oppdateringer kan også
lastes ned og skrives ut fra nettsidene våre:
www.leica-microsystems.com.
Denne bruksanvisningen beskriver spesialfunksjonene til de individuelle modulene i mikroskopi-serien Leica DM, og inneholder viktige
instruksjoner for sikker bruk, vedlikehold og
tilbehør.
Du kan kombinere individuelle systemartikler
med artikler fra eksterne leverandører. Les
bruksanvisningen og sikkerhetskravene fra
leverandøren.
Før du installerer, betjener eller bruker instrumentene, les bruksanvisningene i listen over.
Vær spesielt nøye med å lese alle sikkerhetsforskriftene.
For å holde instrumentet i god stand og sørge
for sikker bruk, må brukeren følge anvisningene
og advarslene i bruksanvisningen.
The "Sikkerhetskonsept"-brosjyren inneholder
ytterligere sikkerhetsinformasjon om service,
krav og håndtering av mikroskopet, tilbehør og
elektrisk tilbehør, i tillegg til generelle sikkerhetsforskrifter.
Leica DM500 Bruksanvisning
Sikkerhetsforskrifter6
Symboler i denne bruksanvisningen
Advarsel om fare
Dette symbolet angir at det er svært
viktig informasjon som skal leses og
følges.
Advarsel om farlig elektrisk spenning
Dette symbolet angir at det er svært
viktig informasjon som skal leses og
følges.
Viktig informasjon
Dette symbolet angir tilleggsinformasjon
eller forklaringer som bidrar til forståelse
Hvis du ikke følger denne informasjonen, kan
det være årsak til følgende:
OO Fare for skade på personell
Hvis du ikke følger denne informasjonen, kan
det være årsak til følgende:
OO Fare for skade på personell
Forklarende noter
ff Dette symbolet i teksten viser til ytterligere
informasjon og forklaringer.
OO
Funksjonsforstyrrelser eller skade på instrumenter
OO
Funksjonsforstyrrelser eller skade på
instrumenter
Instruksjoner for håndtering av instrumentet, tilbehørskomponenter og
forbruksvarer.
Advarsel om varm overflate
Dette symbolet advarer mot å komme i
kontakt med tilgjengelige varme flater,
f.eks. lyspærer.
Leica DM500 Bruksanvisning
Sikkerhetsforskrifter7
Viktige merknader
Beskrivelse
Leica DM500-mikroskopet oppfyller dagens
nyeste teknologi. Farer kan imidlertid fortsatt oppstå under drift. Potensielle risikoer er
beskrevet nedenfor.
Denne bruksanvisningen skal leses
før installering, betjening og bruk av
instrumentene. Vær spesielt nøye med å lese
alle sikkerhetsforskriftene.
Bruksanvisning
Denne bruksanvisningen inneholder viktige
instruksjoner for sikker bruk, vedlikehold og
tilbehør,
Leica
DM500-mikroskopet
leveres med en interaktiv CD-ROM med
alle relevante bruksanvisninger. Denne må
oppbevares på et trygt sted, tilgjengelig for
brukeren. Du kan også laste ned bruksanvisninger og oppdateringer fra vår nettside
www.leica-microsystems.com og skrive dem ut.
Tilbehør fra tredjepartsleverandører
Du kan kombinere individuelle systemartikler
med artikler fra eksterne leverandører. Les
bruksanvisningen og sikkerhetskravene fra
leverandøren.
Original stand
For å holde instrumentet i god stand og sørge
for sikker bruk, må brukeren følge anvisningene
og advarslene i bruksanvisningen.
Juridiske krav
Følg generelle og lokale forskrifter knyttet til
ulykkesforebygging og miljøvern.
EU-samsvarserklæring
Elektrisk drevet tilbehør er konstruert basert på
den aller nyeste teknologien og kommer med
en EU-samsvarserklæring.
Leica DM500 Bruksanvisning
Sikkerhetsforskrifter8
Instruksjoner om bruk
Leica DM500-mikroskopet må bare
brukes i lukkede rom og må settes på et
solid underlag.
Plasser alltid Leica DM500-mikroskopet
slik at du kan koble det fra strømuttaket
når som helst. Strømledningen må være tilgjengelig til enhver tid, fordi den anses som hovedfrakobling for enheten.
Brukssted
Instrumentene skal kun brukes i lukkede, støvfrie rom som holder en temperatur på mellom
+10 °C og +40 °C. Beskytt instrumentene fra
oljesøl, kjemikalier og høy luftfuktighet. Hvis
instrumentene skal brukes utendørs, må de
beskyttes mot støv og fukt. Elektrisk utstyr
skal aldri brukes utendørs. Elektrisk utstyr skal
monteres minst 10 cm fra veggen og unna
brennbart materiale.
Ufagmessig bruk
Ikke bruk andre plugger, og ikke skru
av mekaniske komponenter hvis dette
ikke er uttrykkelig angitt i bruksanvisningen.
Instrumentene og tilbehørskomponentene som beskrives i denne bruksanvisningen, er testet med hensyn til sikkerhet og
mulige farer.
Unngå store temperatursvingninger, direkte
sollys og vibrasjoner.
I varmt og/eller fuktig klima må de individuelle komponentene spesialbehandles
for å unngå at det danner seg sopp.
Leica DM500 Bruksanvisning
Sikkerhetsforskrifter9
Instruksjoner om bruk (forts.)
Det må tas kontakt med den Leicaansvarlige når instrumentet endres,
modifiseres eller brukes sammen med
ikke-Leica-komponenter som ikke dekkes av
denne bruksanvisningen.
Ved ikke-autoriserte inngrep på apparatet eller hvis apparatet ikke brukes i
henhold til tiltenkt bruk, opphører garantiansvaret.
Transport
Bruk originalemballasje ved frakt eller transport
av enkeltmoduler der dette er mulig.
Avhending
Når produktet har nådd slutten av sin levetid,
bes du ta kontakt med Leica service eller en
Leica-forhandler angående kassering.
Sørg for at gjeldende nasjonale lover og forskrifter følges, f.eks. EU-direktivet WEEE.
Integrering med tredjepartsprodukter
Når Leica-produkter skal integreres med tredjepartsprodukter, er produsenten av hele systemet eller forhandleren ansvarlig for å følge
alle gjeldende sikkerhetsinstrukser, lover og
retningslinjer.
Dette instrumentet, tilbehørskomponentene og forbruksvarene skal, i likhet
med andre elektroniske enheter, aldri kastes
sammen med husholdningsavfall. Kassering
må skje i henhold til gjeldende lokale lover og
regler.
For å unngå skader på grunn av vibrasjoner, skal
alle bevegelige komponenter som i henhold til
bruksanvisningen kan demonteres og monteres
av kunden, demonteres og pakkes separat.
Leica DM500 Bruksanvisning
Sikkerhetsforskrifter10
Helserisiko og farer ved bruk
Helserisikoer
Arbeidsplasser som er utstyrt med
mikroskoper gjør det lettere å se ting,
men samtidig utgjør de en høy belastning på
øynene og musklene til brukeren. Avhengig
av lengden på uavbrutt arbeid, kan det føre til
overanstrengelse av øynene samt muskel- og
skjelettplager. Derfor er det nødvendig å ta
hensiktsmessige forholdsregler for å redusere
arbeidsmengden:
OO
Optimal organisering av arbeidsplassen
OO
Hyppige endringer i aktivitet
OO
Grundig opplæring av personale med tanke
på ergonomiske og organisatoriske aspekter.
Leica DM500 Bruksanvisning
Den ergonomiske designen og konstruksjonen
til mikroskopi-serien Leica er utviklet for å redusere brukerens anstrengelser til et minimum.
Farer ved bruk
OO Leica DM500-mikroskopet må bare tilkobles en jordet stikkontakt.
Infeksjonsfare
Direkte kontakt med okularet er en
mulig overføringsmåte for bakterielle
infeksjoner og virusinfeksjoner i øyet.
OO
Risikoen kan reduseres til et minimum
ved å bruke personlige okularer for hver
person eller bruk av utskiftbare øyekopper.
Leica DM500-mikroskopet kan ikke brukes
hvis det ikke fungerer som det skal.
Mikroskopbelysningen er i fritatt gruppe (risikogruppe 0) i henhold til EN 62471:2008 når
den brukes i overensstemmelse med tiltenkt
bruk.
• ningsutstyret – hverken med eller uten
Aldri se rett inn LED-strålen fra belys-
optiske instrumenter – ettersom dette øker
risikoklassen. Dersom denne advarselen ikke
følges, er det fare for øyeskader.
Sikkerhetsforskrifter11
Informasjon til personen som er ansvarlig for instrumentet
Informasjon til personen som er ansvarlig
for instrumentet
OO Sørg for at Leica DM500-mikroskopet bare
brukes av kvalifisert personell.
OO
Kontroller at denne bruksanvisningen alltid
er tilgjengelig for Leica DM500-mikroskopet.
OO
Utfør kontroller med jevne mellomrom for
å sikre at autoriserte brukere følger sikkerhetskravene.
OO
Nye brukere må få grundig opplæring, og
betydningen av varselsmerker og -meldinger må forklares.
OO
Individuelle ansvarsområder kan delegeres for å starte, betjene og yte service på
instrumentet. Følg med på hvorvidt dette
blir fulgt opp.
Leica DM500 Bruksanvisning
OO
Leica DM500-mikroskopet må ikke brukes
med mindre det er i perfekt stand.
OO
Kun originaldeler fra Leica skal brukes ved
reparasjoner på produktet.
OO
Leica-representanten eller Leica Microsystems (Schweiz) AG, 9435 Heerbrugg,
Sveits, må informeres umiddelbart om
eventuelle produktfeil som potensielt kan
forårsake skader.
OO
Etter at instrumentet har vært på service
eller er blitt teknisk modifisert, må det
konfigureres på nytt i henhold til tekniske
krav.
OO
OO
Hvis du bruker tilbehør produsert av tredjepartsprodusenter sammen med Leica
DM500-mikroskopet, må du være helt
sikker på at hver enkelt produsent bekrefter
sikkerhetskonstruksjonene og at produktet
er trygt å bruke. Produktets bruksanvisning
må følges.
Hvis instrumentet er endret eller reparert
av uautoriserte personer, ikke vedlikeholdt
på riktig måte (vedlikehold utført av andre
enn oss) eller håndtert på feil måte, tar ikke
Leica på seg noe ansvar.
OO
Den elektriske installasjonen i bygget må
være i henhold til nasjonal standard, jordavledningsbeskyttelse for strøm (feilstrømbeskyttelse) er f.eks. anbefalt.
OO
Endringer og vedlikehold på Leica
DM500-mikroskopet må kun utføres av
fagpersoner som er uttrykkelig godkjent
av Leica.
Sikkerhetsforskrifter12
Vedlikeholdsinstruksjoner
Generelle instruksjoner
OO Beskytt Leica DM500-mikroskopet mot
fukt, løsemidler og syre samt mot alkaliske
og etsende stoffer. Kjemikalier må ikke
oppbevares i nærheten.
OO
Beskytt Leica DM500-mikroskopet mot
olje og fett. Mekaniske deler eller glidende
overflater skal aldri smøres eller oljes.
OO
Følg instruksjonene fra produsenten av
desinfeksjonsmiddelet.
OO
Det anbefales å ha en serviceavtale med
Leica Service.
Leica DM500 Bruksanvisning
Rengjøre belagte deler og plastdeler
Støv og skitt kan fjernes med en myk børste
eller en lofri bomullsklut.
OO
OO
Fjern grovere skitt med en fuktet engangsklut.
OO
Aceton, xylen eller tynnere som inneholder
nitrogen, skal IKKE brukes.
OO
Aldri bruk kjemikalier til å gjøre rent
fargede overflater eller tilleggsutstyr med
gummideler. Dette kan skade overflaten og
prøver kan bli kontaminert av løse partikler.
Rengjøre glassoverflater
Fjern støv enten med en fin, tørr og fettfri
børste laget av hår, eller ved hjelp av en
blåsebelg eller en støvsuger.
OO
OO
Optiske overflater skal rengjøres med en
lofri klut, linseklut eller bomullspinne fuktet
med et vanlig glassrengjøringsmiddel.
Sikkerhetsforskrifter13
Tilbehør, vedlikehold og reparasjon
Tilbehør
Kun følgende tilbehør kan brukes sammen med
Leica DM500-mikroskopet:
OO
Leica-tilbehør beskrevet i denne bruksanvisningen.
OO
Annet tilbehør, forutsatt at de er blitt
uttrykkelig godkjent av Leica som teknisk
sikre i denne sammenhengen.
Vedlikehold
Leica DM500-mikroskopet er praktisk talt
vedlikeholdsfritt. Vi anbefaler imidlertid
at du tar dine forholdsregler og kontakter
ansvarlig serviceorganisasjon for å sikre at
den alltid betjenes så trygt og pålitelig som
mulig.
OO
Iverksett periodiske kontroller, eller gå
inn i en vedlikeholdsavtale med dem om
Reparasjoner og servicearbeid
OO Det må bare brukes originale reservedeler
fra Leica Microsystems.
OO
Slå av strømmen og trekk ut strømledningen før instrumentet åpnes.
OO
Unngå kontakt med elektriske kretser. Det
kan føre til skade.
mulig.
Leica DM500 Bruksanvisning
OO
Det anbefales å ha en serviceavtale med
Leica Service.
OO
Kun OEM-deler skal benyttes til vedlikehold
og reparasjoner.
Serviceadresse
Hvis det oppstår problemer, kan du ta kontakt
med oss her:
stereo.service@leica-microsystems.com
Sikkerhetsforskrifter14
Elektrisitetsdata og rombetingelser
Skifte av sikring
Trekk ut strømpluggen før du skifter sikringer. Leica DM500 har
to sikringer, som begge er plassert bak strømledningsfestet.
Inngang: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED)
Bruk bare 1.2 volts NiMH oppladbare batterier av typen AA
med maks. 2 700 mAh. Ikke bruk AA-batterier som ikke kan
lades opp.
Leica DM500 Bruksanvisning
+10 °C … +40 °C
Oppbevaringstemperatur
-20 °C … +52 °C
+50 °F … +104 °F
Bruk bare sikring av type: 5 × 20 mm, 1 A / 250 V,
rask sikring (# 13RFAG30003)
Elektrisitetsdata
Leica DM500
Miljø
Temperatur ved bruk
Manipuleringsstøt
25 mm på 50 mm løvtre
Transportstøt (utpakket)
100 g / 6 ms
Transportstøt (pakket)
800 mm fritt fall
Transportvibrasjoner (utpakket)
5-200 Hz / 1,5 g
Atmosfærisk trykk "ved bruk" og ved oppbevaring
500–1 060 mBar
Luftfuktighet "ved bruk" og ved oppbevaring
20-90 %
Installasjonskategori II (overspenningskategori)
Forurensningsgrad 2
Sikkerhetsforskrifter15
Leica DM500
Leica DM500 Bruksanvisning
Leica DM50016
Gratulerer!
Takk for at du kjøpte et Leica DM500 sammensatt mikroskop fra Leica Microsystems. Modellens eksklusive designfunksjoner og omfattende tilbehør gjør det til et svært allsidig
instrument av toppkvalitet.
Leica DM500 Bruksanvisning
Leica DM50017
Utpakking
OO
Ta forsiktig ut mikroskopet og delene fra
emballasjen.
OO
Kontroller delene opp mot den planlagte
konfigurasjonen.
OO
Tilleggsutstyr som kontrasttilbehør, kameraadaptere, kameraer og vesker for transport sendes ikke som del av standardutstyret. Disse sendes i separate pakker.
OO
Ikke kast emballasjen. Den kan brukes til
sikker lagring eller transport av instrumentet dersom det skulle trenges.
Leica DM500 Bruksanvisning
Leica DM50018
Klar!
Leica DM500 Bruksanvisning
Klar!19
Montering av visningsrør
Verktøy som brukes
OO
Unbrakonøkkel
Type 2: Standard visningsrør med separate
okularer
2. Sett inn svalehalen i stativstøtten og stram
festeskruen skikkelig uten å bruke makt.
Dette posisjonerer visningstuben presist på
den optiske aksen til mikroskopet, uavhengig av valgt rotasjon.
Det finnes to typer visningsrør. Identifiser
hvilken type du har:
Type 1: Leica EZ visningsrør med integrerte
okularer.
Leica DM500 Bruksanvisning
1. Skru løs festeskruen litt (plassert på toppen
av stativet) med sekskantnøkkelen som
følger med.
Klar!20
Leica EZ visningsrør – integrerte okularer
1. For å bruke den sikrede tommeskruen må
du fjerne helt festeskruen som kommer
med stativet.
2. Posisjoner Leica EZ visningsrøret tilbake på
plass på stativet.
Leica EZ visningsrør med integrerte okularer.
For å rotere EZ-visningsrøret må du enten
løsne festeskruen på stativet eller bytte
den ut med en sikret tommeskrue (tilleggsutstyr).
Leica DM500 Bruksanvisning
Pass på at tommeskruedelen av den
sikrede tommeskruen er løsnet helt før
du monterer den på stativet:
3. Fest den sikrede tommelskruen ved hjelp
av skrunøkkelverktøyet som følger med
den.
Klar!21
Leica EZ visningsrør – integrerte okularer (forts.)
Du kan nå sikkert rotere Leica EZ-visningsrøret ved å løsne den sikrede tommeskruen, rotere visningsrøret og deretter stramme
tommeskruen igjen.
Okularene er allerede integrert med Leica
EZ visningsrøret og er forhåndsjustert for
korrigert syn. Derfor er det ikke nødvendig med
innsetting eller justering av okularer.
Gå til "Øyebeskyttere" på side 24.
Leica DM500 Bruksanvisning
Klar!22
Leica standard visningsrør – separerte okularer
1. Sett inn okularene i rørene.
2. Lås okularene inn i rørene ved å stramme
sølvskruene på undersidene av dem med
en vanlig stjerneskrustrekker (følger ikke
med).
Standard visningsrør, rør for okularer inneholder
ikke okularer enda
Standard visningsrør har en roterbar
svalehale. Derfor kan du nå rotere standard visningsrøret fritt i alle retninger.
Okularene vil fortsatt rotere, men vil sitte
fast i visningsrørene.
Leica DM500 Bruksanvisning
Klar!23
Øyebeskyttere
Hvis du bruker briller når du ser i mikroskopet, ha øyebeskytterne i gummi foldet
ned Hvis du ikke bruker briller, kan det være
nyttig å folde ut øyebeskytterne for å hjelp til
med å blokkere ut rombelysningen.
Leica DM500 Bruksanvisning
Hvis du har kjøpt en standard mikroskopkonfigurasjon, vil du legge merke til at
objektivene er allerede montert på revolveren
og at kondenseren allerede er montert på plass.
I dette tilfellet går du til "Betjening" på side 27.
Hvis du kjøpte Leica DM500 i deler og ikke som
en standard konfigurasjon fortsetter du videre
til delene "Installere objektiver" på side 25.
Klar!24
Installere objektiver og kondenser
Installere objektiver
Roter alltid revolveren ved å bruke den
knudrete revolverringen.
1. Ettersom du roterer revolveren med klokka,
fest objektivene ved å skru dem inn i
hullene på revolveren. Start med minste
forstørring og fortsett videre opp til den
høyeste.
Leica DM500 Bruksanvisning
Kondensor
Kondenseren til Leica DM500 kommer
forhåndsinstallert, -fokusert og -sentrert.
Det er ikke nødvendig med ytterligere installasjon eller justering.
Klar!25
Ferdig!
Leica DM500 Bruksanvisning
Ferdig!26
Slå på mikroskopet
Som en sikkerhetsforanstaltning har
strømledningen blitt jordet til foten
på mikroskopet Aldri bruk en adapter mellom
strømledningen og strømkilden. Det vil føre til
at jordingen blir virkningsløs.
USB-kobling
Leica DM500 har en 5 V/1,5 A-USB-kobling
midt på kabelopprulleren. Denne kan brukes
til å forsyne enkelte Leica-kameraer eller andre
apparater som krever 5 V/1,5 A, med strøm.
Stille inn lysintensiteten
Still inn lysintensiteten med kontrollskruen (plassert nederst til venstre
på mikroskopstativet) til minste innstilling i
begynnelsen. Intensitetsskruen lar deg justere
lysintensiteten som produseres av lyssystemet.
Arbeidsflate
Alltid bruk mikroskopet på en hard og
stabil overflate.
Strømledning
Hvis strømledningen ikke allerede er
festet, fest den bak på mikroskopet.
Leica DM500 Bruksanvisning
Ferdig!27
Bruke kondensoren
Plugg inn og slå på mikroskopet
1. Plugg inn strømledningen til mikroskopet i
en jordet stikkontakt.
Det følger med en jordet ledning med tre
tråder.
2. Slå på mikroskopet ved hjelp av bryteren
nederst til høyre på mikroskopstativet.
Bruke kondensoren
Kondenseren har en blender som kan
justeres for å samsvare med den effektive
numeriske aperturen til hvert objektiv.
2. For å starte, åpne blenderen til aperturkondensoren ved å rotere kondensorringen
helt til høyre.
1. For å åpne og lukke blenderen, roterer du
enkelt den knudrete kondenserringen til
høyre eller venstre slik at linjen på ringen
ender opp på linje med objektivforstørrelsen som brukes.
Av/På-knappen er nederst på høyre side av
stativet
Leica DM500 Bruksanvisning
Ferdig!28
Forberedelse for å vise et objektglass
Forberedelse for å vise et objektglass
1. Plasser et objektglass på objektbordet ved
å skyve det inn i objektholderen.
2. Bruk X/Y-kontrollene for å posisjonere
glasset slik at en del av prøven er under
objektivet i bruk.
Objektholderen holder glasset på plass.
Leica DM500 Bruksanvisning
Ferdig!29
Fokusering
Fokusering
1. Roter revolveren (ved hjelp av den knudrete
revolverringen) slik at objektivet med lavest
forstørring er på plass for bruk.
2. Hev objektbordet ved å rotere grovskruen
til det positivt stoppet ved øverste posisjon.
3. Se inn i okularene og juster lysintensiteten
slik at visningen er komfortabel.
Leica DM500-mikroskopstativet er fabrikkinnstilt slik at objektbordfokuset kan
finnes innenfor 1,5 rotasjoner av finskruen fra
denne posisjonen.
4. Bruk finskruen til å justere slik at prøven er i
skarpt fokus.
Grovskrue
Finskrue
Leica DM500 Bruksanvisning
Ferdig!30
Justering av visningsrør
1. Juster øyerørene for avstanden mellom
pupillene dine. Fold ut eller inn øyerørene
for å minke eller øke avstanden mellom
okularene inntil du ser en opplyst sirkel.
Visningsrørene holder en konstant
rørlengde for alle innstillinger for pupillavstander. Dette betyr at en endring av avstand
ikke påvirker parfokalitet, forstørring eller kalibreringer som er avhengig av forstørring.
Leica DM500 Bruksanvisning
Leica EZ visningsrør
Hvis du bruker et Leica EZ visningsrør, som allerede har okularene integrert med øyerørene, er
det ikke nødvendig med ytterligere justeringer.
Pass på at du har på deg brillene eller kontaktlinsene dine. Gå til "Oljeneddypping" på
side 33.
Standard rør med ett eller to fokuseringsokularer
Hvis du bruker et standard visningsrør med én
eller to fokuseringsokularer, må du utføre noen
justeringer:
1. Still inn fokuseringsokularene til "0" dioptre.
Standard visningsrør med to fastmonterte
okularer
Hvis du bruker et standard visningsrør med to
fastmonterte okularer (ingen fokuseringsokularer) behøver du ikke utføre noen ytterligere
justeringer. Pass på at du har på deg brillene
eller kontaktlinsene dine. Gå til "Oljeneddypping" på side 33.
Ferdig!31
Justering av visningsrør (forts.)
Hvis du er komfortabel med å bruke dine
egne korrigerende linser (kontaktlinser
eller briller) for visning i mikroskop, la dem være
på og justeringene vil være minimale.
2. Fokuser på prøven ved hjelp av finskruen
mens du ser gjennom bare ett av okularene
(hvis du har ett fokuserbart og ett ikkefokuserbart okular, se gjennom det ikkefokuserbare denne gangen). For å hjelpe til
med fokuseringen, dekk over eller lukk det
andre øyet.
3. Bytt nå til å se bare gjennom det andre
okularet (fokuseringsokularet) med det
andre øyet. Denne gangen fokuserer du
på prøven ved å bruke fokuseringsegenskapene til fokuseringsokularet.
Ikke hev eller senk objektbordet for å
fokusere.
4. Ta tak i kanten på fokuseringsokularet med
en hånd og roter toppen av okularet med
den andre inntil prøven er i fokus med dette
øyet og fokuseringsokularet. Dette korrigerer for synsforskjeller mellom høyre og
venstre øye.
5. Bytt nå til et objektiv med høyere forstørring (ikke et oljeobjektiv) og fokuser
mikroskopet mens du ser gjennom det med
begge øynene.
Kraftigere forstørringer har mindre
dybdeskarphet. Derfor vil du oppdage at
etter at du har fokusert med kraftigere forstørring trenger du bare å justere finfokusen litt når
du bytter til svakere forstørringer, hvis du i det
hele tatt må det.
Leica DM500 Bruksanvisning
Ferdig!32
Oljeneddyppingsteknikk
Oljeneddyppingsteknikk
1. Finn synsfeltet på objektglasset som du vil
vise.
3. Plasser en dråpe Leica neddyppingsolje på
objektglasset på det området du så på.
5. Hev objektbordet sakte ved hjelp av grovskruen inntil oljedråpen på objektplaten
akkurat kommer i kontakt med linsen til
neddyppingsobjektivet.
2. Flytt objektbordet ned til laveste posisjon
med hjelp av grovskruen.
4. Snu oljeneddyppingsobjektivet på plass
(objektivet vil være merket "OIL")
6. Ta tak i revolverringen og flytt objektivet litt
fram og tilbake for å bli kvitt luftbobler, og
plasser oljeobjektivet på plass med oljen
mellom frontlinsen på objektivet og objektglasset.
Leica DM500 Bruksanvisning
Ferdig!33
Oljeneddyppingsteknikk (forts.)
7. Se gjennom mikroskopet og roter sakte
finskruen for å heve objektbordet inntil
prøven er i fokus.
8. Når du er ferdig med å bruke oljeneddyppingsobjektivet, pass på at du rengjør foran
på objektivet, objektglasset og andre overflater som oljen har vært i kontakt med, ved
å følge instruksjonene i delen " Vedlikehold
av mikroskopet" på side 37.
Leica DM500 Bruksanvisning
Ferdig!34
Gå!
Leica DM500 Bruksanvisning
Gå!35
Klar! Ferdig! Gå!
Alt du trenger å gjøre nå er å bytte objektiver, stille inn kondenseren slik at det passer til
objektivforstørrelsen i bruk og nyte visningen!
Leica DM500 Bruksanvisning
Gå!36
Vedlikehold av mikroskopet
Leica DM500 Bruksanvisning
Vedlikehold av mikroskopet37
Generell vedlikehold
Generelt
Bruk alltid to hender når du bærer
mikroskopet. Det er et håndtak bak på
mikroskopet og et hakk foran for dette formålet.
Leica DM500 Bruksanvisning
OO
Ledningsemballasjen lar deg pakke inn
ledningen slik at bare den lengden du
trenger strekkes ut.
OO
Hold alle optiske komponenter rene.
Renhold er viktig for å beholde god optisk
ytelse.
OO
Mikroskopet skal alltid være dekket med
plaststøvdekselet (som følger med instrumentet) når det ikke er i bruk.
OO
Hvis en optisk overflate blir dekket med
støv eller skitt, gjør den rent ved å blåse det
bort med en sprøyte eller børste det bort
med en kamelhårbørste, før du forsøker å
tørke det av.
OO
Optiske overflater skal rengjøres med en
lofri klut, linseklut eller bomullspinne fuktet
med et vanlig glassrengjøringsmiddel.
OO
Det er veldig viktig å unngå bruk av for mye
løsemidler, i den grad det er mulig. Den lofri
kluten, linsekluten eller bomullspinnen skal
fuktes med et løsemiddel, men ikke nok til
at det kan lekke rundt linsen.
Vedlikehold av mikroskopet38
Generell vedlikehold (forts.)
OO
Ingen deler av mikroskopet er like sårbart
for å samle opp skitt, støv og olje som
frontlinsen på objektivet. Når du opplever
mangel på kontrast, uklarhet eller dårlig
oppløsning, sjekk forsiktig tilstanden til
linsen med et forstørrelsesglass.
OO
Rengjøring av 40× og 100× objektiver
krever mer forsiktighet. Merk: For å oppnå
den høye graden av flathet som oppnås
med objektiver med høyere forstørring,
har objektivet en liten konkav frontlinse
med veldig liten radius eller krumming.
Overflaten på denne frontlinsen kan godt
gjøres rent med en tannpirker dekket med
en bomullstupp eller med en liten bomullspinne. Fjern smuss ved hjelp av en ren klut
fuktet med vanlig rengjøringsmiddel for
glass. Tørk lett av frontlinsen uten å bruke
unødvendig kraft eller skrubbing. Pass på
at bomullstuppen kommer i kontakt med
overflaten til den konkave linsen. Kontroller
objektivet med et forstørrelsesglass etter
rengjøring.
Leica DM500 Bruksanvisning
OO
Hvis du trenger å fjerne visningskroppen
til mikroskopet, vær forsiktig så du ikke
kommer borti den ytre linseoverflaten (på
undersiden av kroppen). Fingeravtrykk
på denne overflaten vil reduser bildeklarheten. Denne linsen kan gjøres ren på
samme måte som objektiver og okularer.
Belysning
OO Leica DM500 bruker LED-belysning. Det
er derfor ikke nødvendig å skifte pære i
levetiden til mikroskopet.
Vedlikehold av mikroskopet39
Størrelser
Leica DM500 Bruksanvisning
Størrelser40
Leica DM500 Bruksanvisning
Størrelser41
Leica DM500 Bruksanvisning
Størrelser42
Leica DM500 Bruksanvisning
Størrelser43
Leica DM500 Bruksanvisning
Størrelser44
Leica DM500 Bruksanvisning
Størrelser45
10/2019 · 13IDE12060NO_2 · © 2019 by Leica Microsystems GmbH.
Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.
CONNECT
WITH US!
Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44
www.leica-microsystems.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising