Leica Microsystems | DM500 | User manual | Leica Microsystems DM500 Upright Microscopes Navodila za uporabo

Leica Microsystems DM500 Upright Microscopes Navodila za uporabo
Leica DM500
Uporabniški priročnik
Podatki o proizvajalcu
Izdano v oktober 2019 s strani:
Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg (Švica)
Morebitna vprašanja pošljite na spodnji naslov:
sms.support@leica-microsystems.com
Leica DM500 Uporabniški priročnik
2
Pregled poglavij
Varnostni predpisi
Leica DM500
5
16
Pripravljeni!19
Pozor!26
Zdaj!35
Nega mikroskopa
37
Dimenzije40
Leica DM500 Uporabniški priročnik
3
Kazalo
Varnostni predpisi
Varnostni koncept
Simboli, uporabljeni v tem uporabniškem priročniku
Pomembne opombe
Navodila za uporabo
Nevarnosti za zdravje in nevarnosti pri uporabi
Informacije za odgovorno osebo
Navodila za nego
Pribor, vzdrževanje in popravila
Električne lastnosti in okoljski pogoji
Pozor!
Vklop mikroskopa
27
Uporaba kondenzorja
28
Priprava na ogled mikroskopskega preparata
29
Fokusiranje30
Nastavitev tubusov
31
Tehnika oljne imerzije
33
6
7
8
9
11
12
13
14
15
Leica DM500
Čestitke!17
Odpakiranje18
Pripravljeni!
Montaža binokularnega tubusa
Tubus Leica EZ z vgrajenima okularjema
Standardni tubus Leica z ločenima okularjema
Očesni školjki
Montaža objektivov in kondenzorja pod mizico
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Zdaj!
Pripravljeni! Pozor! Zdaj!
36
Nega mikroskopa
Splošno vzdrževanje
38
Dimenzije
Dimenzije41
20
21
23
24
25
4
Varnostni predpisi
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Varnostni predpisi5
Varnostni koncept
Posamezni moduli mikroskopov Leica serije DM
so dobavljeni skupaj z interaktivno zgoščenko,
na kateri so vsi relevantni uporabniški priročniki
v številnih drugih jezikih. Zgoščenko shranite
na varno mesto, kjer bo na voljo vsem uporabnikom. Uporabniške priročnike in posodobitve
si lahko prenesete tudi z našega spletnega
mesta www.leica-microsystems.com.
Ta uporabniški priročnik opisuje posebne funkcije posameznih modulov mikroskopa Leica
serije DM ter vsebuje pomembna navodila v
zvezi z varnim delom, vzdrževanjem mikroskopa in uporabo pribora.
Posamezne izdelke sistema lahko kombinirate z
izdelki drugih proizvajalcev. Prosimo, preberite
uporabniški priročnik in varnostne zahteve, ki
jih je navedel dobavitelj.
Pred montažo, zagonom in uporabo teh naprav
preberite zgoraj navedene uporabniške priročnike. Še zlasti upoštevajte vsa varnostna navodila.
Da bi ohranili brezhibno stanje enote ter zagotovili varno delo, upoštevajte napotke in opozorila v teh uporabniških priročnikih.
Knjižica "Varnostni koncept" vsebuje dodatna varnostna pravila v zvezi s servisnimi deli,
zahtevami, uporabo mikroskopa, priborom in
električnim priborom kot tudi splošna varnostna navodila.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Varnostni predpisi6
Simboli, uporabljeni v tem uporabniškem priročniku
Opozorilo na nevarnost
Ta simbol označuje posebej pomembno
informacijo, ki jo je treba prebrati in
upoštevati.
Neupoštevanje lahko povzroči naslednje:
Tveganja za osebje
OO
OO
Funkcijske motnje ali poškodbe naprav
Opozorilo na nevarno električno napetost
Ta simbol označuje posebej pomembno
informacijo, ki jo je treba prebrati in
upoštevati.
Neupoštevanje lahko povzroči naslednje:
OO Tveganja za osebje
OO
Nevarna vroča površina
Ta simbol svari pred dotikanjem dostopnih vročih površin, kot so npr. segrete
žarnice.
Pomembno opozorilo
Ta simbol označuje dodatne informacije
ali pojasnila, namenjena bolj jasnemu
razumevanju.
Dopolnilna navodila
ff Ta simbol v besedilu označuje dodatne
opombe in pojasnila.
Navodila za odstranjevanje naprave,
pripadajočega pribora in potrošnega
materiala.
Funkcijske motnje ali poškodbe naprav
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Varnostni predpisi7
Pomembne opombe
Opis
Mikroskop Leica DM500 ustreza današnji najsodobnejši tehnologiji. Kljub temu lahko med
uporabo pride do nevarnih situacij. Potencialne
nevarnosti so opisane spodaj.
Pred montažo, zagonom in uporabo
teh naprav preberite ta uporabniški
priročnik. Še zlasti upoštevajte vsa varnostna
navodila.
Uporabniški priročnik
Uporabniški priročnik vključuje pomembna
navodila glede vzdrževanja in pribora ter za
zagotavljanje varne uporabe.
V obseg dobave vašega mikroskopa Leica DM500 sodi interaktivna
zgoščenka z vsemi pripadajočimi priročniki.
Zgoščenko shranite na varno mesto, kjer bo
na voljo vsem uporabnikom. Uporabniške
priročnike in posodobitve si lahko prenesete na računalnik z našega spletnega mesta
www.leica-microsystems.com in si jih natisnete.
Pribor tretjih proizvajalcev
Posamezne izdelke sistema lahko kombinirate z
izdelki drugih proizvajalcev. Prosimo, preberite
uporabniški priročnik in varnostne zahteve, ki
jih je navedel dobavitelj.
Originalno stanje
Da bi ohranili brezhibno stanje enote ter zagotovili varno delo, upoštevajte napotke in opozorila v teh uporabniških priročnikih.
Zakonske zahteve
Upoštevajte veljavno zakonodajo s področja
varstva pri delu in okoljske zaščite.
Izjava ES o skladnosti
Električni pribor je bil konstruiran na osnovi
najmodernejših tehnologij in je dobavljen z
Izjavo o skladnosti ES.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Varnostni predpisi8
Navodila za uporabo
Mikroskop Leica DM500 lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih. Vedno
ga namestite na trdno podlago.
Mikroskop Leica DM500 vedno namestite tako, da boste lahko kadarkoli
izvlekli vtič iz vtičnice. Električni kabel mora biti
dostopen ves čas, ker je električno napajanje
predvideno kot odklopna naprava iz omrežja.
Mesto uporabe
Naprave uporabljajte samo v zaprtem prostoru
brez prahu, pri temperaturah med +10 °C in
+40 °C. Zaščitite naprave pred oljem, kemikalijami in zelo visoko vlažnostjo. Če naprave
uporabljate zunaj, jih zaščitite pred prahom in
vlago. Električne opreme nikoli ne uporabljajte
na prostem. Električne naprave namestite
najmanj 10 cm od zidu in daleč od vnetljivih
snovi.
Izogibajte se velikim temperaturnim nihanjem,
neposredni sončni svetlobi in vibracijam.
Na območjih z vročim ali vročim in
vlažnim podnebjem so potrebni posebni
ukrepi za preprečevanje rasti glivic na posameznih komponentah.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Nenamenska uporaba
Nikoli ne razstavljajte mehanskih delov
in ne nameščajte drugih električnih
vtičev, če tega izrecno ne predpisuje uporabniški priročnik.
Naprave s priborom, opisane v tem
uporabniškem priročniku, so bile preizkušene glede varnosti in potencialnih tveganj.
V primeru posegov, modifikacije ali
uporabe v kombinaciji s komponentami
tretjih proizvajalcev, ki je izven obsega tega
priročnika, se posvetujte s pristojnim zastopništvom za Leico!
Izvedba nepooblaščenih sprememb na
napravi ali nenamenska uporaba pomenita ugasnitev pravice do uveljavljanja garancijskih zahtevkov.
Varnostni predpisi9
Navodila za uporabo (nadaljevanje)
Transport
Za pošiljanje in transport posameznih modulov
po možnosti uporabite originalno embalažo.
Da preprečite škodo zaradi vibracij, demontirajte vse premične dele, ki jih lahko (v skladu
z uporabniškim priročnikom) montirate in
demontirate sami, ter jih zapakirajte ločeno.
Odstranjevanje
Ob izteku deklarirane življenjske dobe izdelka
se zaradi njegovega odstranjevanja obrnite na
servis ali prodajno službo podjetja Leica.
Upoštevajte veljavno zakonodajo in predpise,
ki pokrivajo to področje, na primer EU direktivo
WEEE.
Integracija z izdelki tretjih proizvajalcev
Pri vgrajevanju izdelkov Leica v izdelke tretjih
proizvajalcev, je proizvajalec celotnega sistema
oziroma tisti, ki sistem trži, odgovoren za skladnost z vsemi zadevnimi varnostnimi predpisi,
zakoni in direktivami.
Kot za vse elektronske naprave tudi za
to napravo, pripadajoči pribor in potrošen material velja, da jih nikoli ne smete odvreči
med gospodinjske odpadke. Napravo odstranite v skladu z lokalno zakonodajo in predpisi.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Varnostni predpisi10
Nevarnosti za zdravje in nevarnosti pri uporabi
Tveganja za zdravje
Delovna mesta z mikroskopi sicer razširijo in izboljšajo možnosti opazovanja,
hkrati pa tudi znatno obremenijo oči in nosilno
muskulaturo uporabnika. Pri daljšem neprekinjenem delu lahko nastopijo astenične težave
ter bolečine v mišicah in skeletu. Zato morate
poskrbeti za primerne ukrepe za zmanjšanje
obremenitve:
OO
Optimalna ureditev delovnega mesta
OO
Redna menjava dejavnosti
OO
Podrobno usposabljanje osebja, ki vključuje tudi ergonomske in organizacijske
vidike.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Ergonomska zasnova in oblika serije mikroskopov Leica zmanjšata napor uporabnika na
minimum.
Nevarnosti med uporabo
OO Mikroskop Leica DM500 je dovoljeno
priključiti samo na ozemljeno vtičnico.
Nevarnost infekcije
Neposreden stik z okularjem je potencialna pot za prenos bakterijskih in virusnih okužb očesa.
OO
Tveganje lahko zmanjšate na minimum z
uporabo osebnih okularjev in snemljivih
očesnih školjk.
Mikroskopa Leica DM500 ni dovoljeno
uporabljati, če ne deluje brezhibno.
Osvetlitev mikroskopa je v izvzeti skupini
(skupina tveganja 0) v skladu s standardom
EN 62471:2008, če se jo uporablja v skladu z
njeno namensko uporabo.
• LED ali osvetlitvene opreme (z optičnimi
Nikoli ne glejte neposredno v žarek luči
instrumenti ali brez njih), saj to poveča razred
tveganja. Če ne upoštevate tega opozorila,
lahko pride do poškodbe oči.
Varnostni predpisi11
Informacije za odgovorno osebo
Informacije za odgovorno osebo
OO Zagotovite, da bo mikroskop Leica DM500
uporabljalo samo kvalificirano osebje.
OO
Zagotovite, da bo ob mikroskopu Leica
DM500 vedno na voljo uporabniški priročnik.
OO
Opravite reden pregled, da se prepričate,
da pooblaščeni uporabniki upoštevajo
varnostne zahteve.
OO
OO
Ne uporabljajte mikroskopa Leica DM500,
če ne deluje brezhibno.
OO
Pri servisiranju je dovoljeno uporabljati
samo originalne rezervne dele Leica.
OO
Svojega zastopnika za Leica ali podjetje Leica Microsystems (Schweiz) AG,
9435 Heerbrugg, Švica, nemudoma obvestite o okvari izdelka, ki bi lahko povzročila
poškodbo ali materialno škodo.
OO
Po servisnih delih ali tehničnih spremembah je treba enoto ponovno konfigurirati in
pri tem upoštevati tehnične zahteve.
OO
Če enoto spremenijo ali servisirajo nepooblaščene osebe, ni neprimerno vzdrževana
(razen če jo je vzdrževalo naše podjetje) ali
je uporabljana na neprimeren način, podjetje Leica ne prevzema odgovornosti.
OO
Električna napeljava v stavbi mora ustrezati
nacionalnim standardom, priporočljiva je
npr. diferenčna tokovna zaščita (zaščitno
stikalo okvarnega toka).
OO
Pri poučevanju novih uporabnikov bodite
temeljiti ter razložite pomen opozorilnih
simbolov in sporočil.
OO
OO
Posameznim
uporabnikom
dodelite
dolžnosti za zagon, uporabo in vzdrževanje
naprave ter spremljajte, kako izpolnjujejo
svoje dolžnosti.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Če uporabljate pribor tretjih proizvajalcev
v kombinaciji z mikroskopom Leica DM500,
mora vsak proizvajalec potrditi njegovo
varno izdelavo in uporabo, poleg tega pa
upoštevajte priročnik za uporabo izdelka.
Mikroskop Leica DM500 lahko spreminjajo
ali vzdržujejo izključno strokovnjaki, ki jih je
pooblastilo podjetje Leica.
Varnostni predpisi12
Navodila za nego
Splošna navodila
OO Zaščitite mikroskop Leica DM500 pred
vlago, hlapi, kislinami, alkalnimi in korozivnimi snovmi. V bližini naprave ne shranjujte
kemikalij.
OO
Mikroskop Leica DM500 zaščitite pred
oljem in mastjo. Nikoli ne mažite mehanskih delov in drsnih površin z oljem ali
mastjo.
OO
Upoštevajte navodila proizvajalca razkužila.
OO
Priporočljivo je skleniti pogodbo o servisiranju s servisom Leica.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Čiščenje prevlečenih in plastičnih delov
Prah ali delce umazanije odstranite z
mehkim čopičem ali mehko bombažno
krpo, ki ne pušča vlaken.
OO
OO
Grobe delce umazanije odstranite z navlaženo krpo.
OO
NE uporabljajte acetona, ksilena in nitro
razredčil.
OO
Nikoli ne uporabljajte kemikalij za čiščenje
obarvanih površin ali delov, prevlečenih z
gumo. S tem lahko poškodujete površine,
zdrgnjeni delci pa lahko onesnažijo preparate.
Čiščenje steklenih površin
Odstranite prah s suhim ter nemastnim
čopičem iz dlake, z gumijasto pihalko ali s
pomočjo vakuuma.
OO
OO
Optične površine čistite z mehko krpa, ki ne
pušča vlaken, robčkom za leče ali bombažno krpo, navlaženo z običajnim čistilom za
steklo.
Varnostni predpisi13
Pribor, vzdrževanje in popravila
Pribor
Za mikroskop Leica DM500 lahko uporabljate le
naslednji pribor:
OO
Pribor Leica, opisan v tem uporabniškem
priročniku.
OO
Drug pribor, če ga je podjetje Leica izrecno
odobrilo kot tehnično varnega.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Vzdrževanje
Mikroskop Leica DM500 v osnovi skoraj
ne potrebuje vzdrževanja. Da bi zagotovili
varno in zanesljivo uporabo, priporočamo,
da se preventivno obrnete na ustrezen
servis.
Popravila in servisna dela
OO Uporabljajte samo originalne nadomestne
dele Leica Microsystems.
OO
Napravo pred odpiranjem izklopite in
odklopite električni kabel.
Dogovorite se lahko za redne preglede
in po potrebi sklenete pogodbo o vzdrževanju.
OO
Zaradi nevarnosti poškodb se ne dotikajte
električnih delov pod napetostjo.
OO
OO
Priporočljivo je skleniti pogodbo o servisiranju s servisom Leica.
OO
Pri vzdrževanju in popravilih je dovoljeno
uporabljati samo nadomestne dele proizvajalca originalne opreme (OEM).
Naslov servisa
V primeru težav smo vam na voljo na naslednjem naslovu:
stereo.service@leica-microsystems.com
Varnostni predpisi14
Električne lastnosti in okoljski pogoji
Menjava varovalke
Napravo pred menjavo varovalke odklopite. Leica DM500 ima
dve varovalki, ki se nahajata za vtičnico električnega kabla.
Uporabljajte le varovalke tipa: 5×20 mm, 1 Amp/250 V,
hitre (# 13RFAG30003)
Električne lastnosti
Leica DM500
Vhodna moč: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED-diode)
Okolica
Temperatura za uporabo
+10 °C … +40 °C
Temperatura skladiščenja
-20 °C … +52 °C
+50 °F … +104 °F
Udarec ob padcu
padec z višine 25 mm na 50 mm
-sko leseno ploščo
Udarci pri transportu (nezapakirano)
100 g / 6 ms
Udarci pri transportu (zapakirano)
800 mm prostega padca
Tresljaji pri transportu (nezapakirano)
5–200 Hz / 1,5 g
Zračni tlak "pri uporabi" in za skladiščenje 500–1 060 mbar
Uporabljajte samo 1.2-voltne NiMH baterije tipa AA, ki jih je
možno ponovno napolniti, s kapaciteto največ 2 700 mAh. Ne
uporabljajte baterij tipa AA, ki jih ni možno ponovno napolniti.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Vlaga “pri uporabi” in za skladiščenje
20–90 %
Kategorija instalacije II (prenapetostna kategorija)
Stopnja onesnaženosti 2
Varnostni predpisi15
Leica DM500
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Leica DM50016
Čestitke!
Zahvaljujemo se vam za nakup sestavljenega
mikroskopa Leica DM500 družbe Leica Microsystems. Z izjemnimi možnostmi, ki jih ponuja
zasnova tega modela, in celovitim izborom
pribora je to resnično kakovosten in vsestranski
pripomoček.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Leica DM50017
Odpakiranje
OO
Previdno vzemite mikroskop in vse ostale
komponente iz kartona.
OO
Preverite, ali so dobavljene vse komponente.
OO
Opcijski deli kot so pribor za kontrast,
adapterji za kamere, kamere in transportni
kovčki niso del standardne opreme. Ti deli
so dobavljeni v ločenih paketih.
OO
Prosimo, ne zavrzite embalaže. Po potrebi
jo lahko kasneje uporabite za varno shranjevanje in transportiranje naprave.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Leica DM50018
Pripravljeni!
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Pripravljeni!19
Montaža binokularnega tubusa
Uporabljeno orodje
OO Imbus ključ
Obstajata dve vrsti tubusov. Najprej
preverite, s kakšnim tubusom je opremljen vaš mikroskop:
Tip 1: Tubus Leica EZ z vgrajenima okularjema.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Tip 2: Standardni tubus z ločenima okularjema
2. Vstavite nastavek v ležišče na stojalu in
pritegnite nastavitveni vijak, vendar ne na
silo. Tubus je zdaj natančno pozicioniran v
optični osi mikroskopa ne glede na to, kako
je zavrten.
1. Nekoliko odvijte nastavitveni vijak (nahaja
se na vrhu stojala) s priloženim imbus ključem.
Pripravljeni!20
Tubus Leica EZ z vgrajenima okularjema
1. Če želite uporabiti pritrdilni ročni vijak,
odstranite nastavitveni vijak, ki je priložen
stojalu.
2. Tubus Leica EZ namestite na svoje mesto na
stojalo.
Tubus Leica EZ z vgrajenima okularjema.
Da zavrtite tubus Leica EZ, sprostite
nastavitveni vijak na stojalu ali zamenjajte nastavitveni vijak s pritrdilnim ročnim
vijakom (dodatna oprema)..
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Preden privijete pritrdilni ročni vijak
na stojalo, poskrbite, da bo vrtljivi del
vijaka popolnoma sproščen:
3. Montirajte pritrdilni ročni vijak s ključem, ki
je priložen vijaku.
Pripravljeni!21
Tubus Leica EZ z vgrajenima okularjema (nadaljevanje)
Tubus Leica EZ lahko zdaj varno vrtite
tako, da sprostite pritrdilni ročni vijak,
zavrtite tubus in ponovno zategnete pritrdilni
ročni vijak.
Okularja sta že vgrajena v tubus Leica EZ
in sta vnaprej nastavljena za korekturo
vida. Vstavljanje ali nastavljanje okularjev zato
ni potrebno.
Nadaljujte s poglavjem "Očesni školjki" na
24. strani.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Pripravljeni!22
Standardni tubus Leica z ločenima okularjema
1. Vstavite okularja v tubus.
2. Fiksirajte okularja v tubusu tako, da pritegnete srebrna vijaka na spodnji strani
tubusa s standardnim križnim izvijačem (ni
priložen).
Standardni binokularni tubus, okularja še nista
v tubusu
Standardni tubus ima vrtljiv nastavek.
Standardni tubus lahko prosto vrtite v
katerikoli položaj.
Okularja se še vedno vrtita, vendar sta
fiksirana v tubusu.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Pripravljeni!23
Očesni školjki
Če med delom z mikroskopom nosite
očala, naj bosta očesni školjki prepognjeni navzdol. Če očal ne nosite, lahko dvignete
očesni školjki in tako zaprete dostop svetlobi iz
okolice.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Če ste kupili standardno konfiguracijo
mikroskopa, so objektivi že pritrjeni
na revolver, kondenzor pod mizico pa je že
montiran na stojalo. V tem primeru nadaljujte
s poglavjem "Uporaba" na 27. strani. Če niste
kupili standardne konfiguracije mikroskopa
Leica DM500 in ste ga kupili po komponentah,
nadaljujte s poglavjem "Montaža objektivov"
na 25. strani.
Pripravljeni!24
Montaža objektivov in kondenzorja pod mizico
Montaža objektivov
Revolver vedno vrtite s pomočjo
narebričenega obroča revolverja.
1. Objektive privijte v luknje na revolverju.
Začnite z najmanjšo povečavo, revolver
vrtite v smeri vrtenja urnega kazalca in
nadaljujte proti večjim povečavam.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Kondenzor pod mizico
Kondenzor pod mizico mikroskopa
Leica DM500 je vnaprej montiran, fokusiran in centriran. Dodatna montaža ali poravnavanje nista potrebna.
Pripravljeni!25
Pozor!
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Pozor!26
Vklop mikroskopa
Električni kabel je iz varnostnih razlogov ozemljen na nogo mikroskopa.
Nikoli ne uporabljajte podaljška med električnim kablom in virom električnega toka, saj v
nasprotnem primeru ne deluje ozemljitev.
Napajalni USB priključek
Stojalo Leica DM500 ima napajalni USB priključek 5 V/1,5 A v sredini kabelskega omota. Prek
nje se lahko napaja nekaj Leicinih kamer ali
druge naprave, ki zahtevajo 5 V/1,5 A.
Nastavitev osvetlitve
Gumb za nastavitev osvetlitve (nahaja
se spodaj levo na stojalu mikroskopa)
na začetku nastavite na najmanjšo osvetlitev.
Gumb za nastavitev osvetlitve omogoča nastavitev intenzitete svetlobe, ki jo proizvaja osvetljevalni sistem.
Delovna površina
Mikroskop uporabljajte le na trdi in
stabilni delovni površini.
Električni kabel
Če električni kabel še ni priključen, ga
priključite v zadnjo stran.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Pozor!27
Uporaba kondenzorja
Priklop in vklop mikroskopa
1. Električni kabel mikroskopa priključite v
primerno in ozemljeno električno vtičnico.
Uporaba kondenzorja
Kondenzor je opremljen z irisno zaslonko,
ki jo je mogoče prilagoditi dejanski
numerični aperturi vsakega objektiva.
2. Za začetek odprite do konca irisno zaslonko
aperture kondenzorja tako, da zavrtite
obroč kondenzorja do konca v desno.
Priložen je ozemljen trožilni kabel.
2. Vključite mikroskop s stikalom spodaj
desno na stojalu mikroskopa.
1. Za odpiranje ali zapiranje irisne zaslonke
enostavno zavrtite narebričeni obroč
kondenzorja v desno ali v levo, da se črta
na vrtljivem obroču poravna z uporabljeno
povečavo objektiva.
Stikalo za vklop/izklop je na spodnji desni strani
stojala
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Pozor!28
Priprava na ogled mikroskopskega preparata
Priprava na ogled mikroskopskega
preparata
1. Mikroskopski preparat postavite na mizico
in ga porinite naprej v držala.
2. Stekelce z gumboma za premik v smeri X/Y
nastavite tako, da bo preparat pod objektivom.
Držala držijo objektno stekelce pri miru.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Pozor!29
Fokusiranje
Fokusiranje
1. Zavrtite revolver (s pomočjo narebričenega
obroča revolverja), da premaknete objektiv
z najmanjšo povečavo v delovni položaj.
2. Z gumbom za grobo nastavitev dvignite
mizico v najvišji položaj.
3. Poglejte v okularja in nastavite osvetlitev,
da bo udobna za opazovanje.
Stojalo mikroskopa Leica DM500 je
tovarniško nastavljeno tako, da lahko iz
tega položaja najdete fokus mizice v 1,5 vrtljaja
gumba za fino fokusiranje.
4. Z gumbom za fino nastavitev spravite
preparat v žarišče.
Gumb za grobo nastavitev
Gumb za fino nastavitev
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Pozor!30
Nastavitev tubusov
1. Tubusa prilagodite svoji zenični razdalji.
Tubusa razmaknite ali primaknite, da povečate ali zmanjšate razdaljo med okularjema, dokler ne vidite enega samega osvetljenega kroga.
Tubus Leica EZ
Če uporabljate tubus Leica EZ, v katerega sta
že vgrajena okularja, dodatne nastavitve niso
potrebne. Če nosite očala ali kontaktne leče, jih
ne pozabite uporabiti. Nadaljujte s poglavjem
"Oljna imerzija" na 33. strani.
Standardni tubus z enim ali dvema okularjema za fokusiranje
Če uporabljate standardni tubus z enim ali
dvema okularjema za fokusiranje, morate opraviti nekaj nastavitev:
1. Okularja za fokusiranje nastavite na
vrednost dioptrije “0”.
Standardni tubus z dvema fiksnima okularjema
Če uporabljate standardni tubus z dvema
fiksnima okularjema (okularja brez fokusiranja),
dodatne nastavitve niso potrebne. Če nosite
očala ali kontaktne leče, jih ne pozabite uporabiti. Nadaljujte s poglavjem "Oljna imerzija" na
33. strani.
Tubusa imata konstantno dolžino pri
vseh nastavitvah zenične razdalje. To
pomeni, da sprememba zenične razdalje ne
vpliva na parfokalnost, povečavo ali umerjanja,
ki so odvisna od povečave.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Pozor!31
Nastavitev tubusov (nadaljevanje)
Če vas pri delu z mikroskopom vaše
korekcijske leče (očala ali kontaktne leče)
ne motijo, jih uporabljajte in obseg potrebnih
nastavitev bo minimalen.
3. Nato poglejte z drugim očesom skozi
drugi okular (okular za fokusiranje). Tokrat
spravite preparat v žarišče s fokusiranjem
okularja.
5. Zdaj preklopite na objektiv z večjo povečavo (vendar ne na oljni objektiv) in fokusirajte mikroskop med tem, ko gledate z
obema očesoma.
2. Poglejte skozi enega od okularjev (če ima
mikroskop en okular za fokusiranje in enega
brez fokusiranja, glejte skozi slednjega)
in spravite preparat v žarišče z gumbom
za fino nastavitev na mikroskopu. Za lažje
fokusiranje pokrijte ali zaprite drugo oko.
Ne poskušajte fokusirati z dviganjem ali
spuščanjem mizice.
Večje povečave imajo bolj plitvo globino
polja. Po opravljenem fokusiranju pri
visoki povečavi boste ob preklopu nazaj na
manjšo povečavo morali le malo popraviti fini
fokus, če sploh.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
4. Z eno roko primite narebričeni del okularja
za fokusiranje, z drugo roko pa zavrtite
zgornji del okularja, da fokusirate preparat
s tem očesom in tem okularjem za fokusiranje. Tako boste odpravili morebitno razliko
v vidu med levim in desnim očesom.
Pozor!32
Tehnika oljne imerzije
Tehnika oljne imerzije
1. Poiščite del preparata, ki bi ga radi preučili.
3. Kanite kapljico imerzijskega olja Leica na
objektno stekelce in sicer na del preparata,
ki bi ga radi preučili.
2. Spustite mizico v skrajni spodnji položaj z
gumbom za grobo fokusiranje.
5. Počasi dvignite mizico z gumbom za grobo
fokusiranje, da pride kapljica olja na objektnem stekelcu v stik s sprednjim delom leče
oljno imerzijskega objektiva.
4. Zavrtite oljni imerzijski objektiv na delovno
mesto (objektiv ima napis "OIL").
6. Primite narebričeni obroč revolverja ter
zavrtite objektiv naprej in nazaj, da odstranite morebitne zračne mehurčke. Oljni
objektiv nato postavite v delovni položaj,
z oljem med sprednjo lečo objektiva in
objektnim stekelcem.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Pozor!33
Tehnika oljne imerzije (nadaljevanje)
7. Poglejte skozi mikroskop in počasi vrtite
gumb za fino fokusiranje, da dvignete
mizico in spravite preparat v žarišče.
8. Ko prenehate z uporabo oljno imerzijskega
objektiva, očistite sprednji del objektiva,
objektno stekelce in ostale površine, ki so
prišle v stik z oljem. Upoštevajte navodila v
poglavju “Nega mikroskopa na 37. strani.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Pozor!34
Zdaj!
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Zdaj!35
Pripravljeni! Pozor! Zdaj!
Zdaj morate le še menjavati objektive, nastavljati kondenzor primerno povečavi uporabljenega objektiva ter uživati v tem, kar vidite!
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Zdaj!36
Nega mikroskopa
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Nega mikroskopa37
Splošno vzdrževanje
Splošno
Mikroskop vedno prenašajte z obema
rokama. Mikroskop ima v ta namen na
zadnji strani ročaj in na sprednji strani vdolbino.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
OO
Kabel lahko navijete, tako da bo prosta le
dolžina kabla, ki jo potrebujete.
OO
Skrbite za čistočo vseh optičnih delov.
Čistoča je pomembna za trajno optično
zmogljivost naprave.
OO
Kadar mikroskopa ne uporabljate, ga vedno
pokrijte s plastičnim protiprašnim pokrovom (priložen napravi).
OO
Če se katerakoli optična površina močno
zapraši ali umaže, jo spihajte z injekcijo ali
očistite s čopičem s kameljo dlako, preden
jo obrišete do čistega.
OO
Optične površine čistite z mehko krpa, ki ne
pušča vlaken, robčkom za leče ali bombažno krpo, navlaženo z običajnim čistilom za
steklo
OO
Zelo pomembno je, da se izogibate prekomerni rabi topil. Mehko krpo, ki ne pušča
vlaken, robček za leče ali bombažno krpo
navlažite s topilom, vendar ne v takšni meri,
da bi topilo curljalo po leči.
Nega mikroskopa38
Splošno vzdrževanje (nadaljevanje)
OO
Sprednja leča objektiva je del mikroskopa,
ki je najbolj izpostavljen umazaniji, prahu
in olju. Če opazite slab kontrast, zamegljeno ali slabo definirano sliko, skrbno
preglejte stanje sprednje leče z lupo.
OO
Čiščenje objektivov s povečavo 40× in 100×
je bolj zahtevno. Opomba: Za doseganje
visoke stopnje ravnosti imajo objektivi z
večjo povečavo majhno konkavno sprednjo
lečo razmeroma majhnega polmera oz.
ukrivljenosti. Površino take sprednje leče
lahko očistite z zobotrebcem, na katerega
konico daste malo vate, ali pa z majhno
vatno paličico. Umazanijo odstranite s čisto
krpo, ki jo navlažite z običajnim čistilom za
steklo. Narahlo obrišite sprednjo lečo, brez
nepotrebne sile ali drgnjenja. Poskrbite, da
bo vatna konica v stiku s konkavno površino
leče. Objektiv po čiščenju preglejte z lupo.
Leica DM500 Uporabniški priročnik
OO
Če morate odstraniti telo mikroskopa,
pazite, da se po nesreči ne dotaknete površine zunanje leče (nahaja se na spodnji
strani telesa). Prstni odtisi na tej površini
zmanjšajo jasnost slike. To lečo lahko čistite
na enak način kot objektive in okularje.
Osvetljava
OO Leica DM500
uporabljata osvetljevalni
pribor LED. V življenjski dobi mikroskopa
zato ni potrebno menjavati žarnic.
Nega mikroskopa39
Dimenzije
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Dimenzije40
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Dimenzije41
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Dimenzije42
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Dimenzije43
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Dimenzije44
Leica DM500 Uporabniški priročnik
Dimenzije45
10/2019 · 13IDE12060SI_2 · © 2019 by Leica Microsystems GmbH.
Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.
CONNECT
WITH US!
Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44
www.leica-microsystems.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising