Leica Microsystems | dm750 | User manual | Leica Microsystems DM750 Upright Microscopes Používateľská príručka

Leica Microsystems DM750 Upright Microscopes Používateľská príručka
Leica DM750
Příručka
Informace výrobce
Publikováno v říjnu 2019:
Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg (Švýcarsko)
Máte-li nějaké dotazy, kontaktujte, prosím,
horkou zákaznickou linku:
sms.support@leica-microsystems.com
Leica DM750 Příručka
2
Přehled kapitol
Bezpečnostní předpisy
5
Leica DM750
16
Připravit se!
19
Pozor!29
Teď!42
Ošetřování mikroskopu
44
Odstraňování závad
47
Rozměry50
Leica DM750 Příručka
3
Obsah
Bezpečnostní předpisy
Bezpečnostní koncepce
Symboly použité v této příručce
Důležitá upozornění
Pokyny ohledně používání
Zdravotní rizika a rizika používání
Informace pro osoby za přístroj odpovědné
Pokyny pro ošetřování přístroje
Příslušenství, údržba a opravy
Elektrické údaje a podmínky prostředí
Pozor!
Zapnutí mikroskopu
30
Úplné vystředění kondenzoru 31
Použití kondenzoru
32
Příprava pozorování vzorku na mikroskopickém sklíčku
33
Zaostřování34
Seřizování okulárového tubusu
35
Konfigurace s Koehlerovou clonou 37
Olejová imerze
39
Časově zpožděné vypnutí
41
6
7
8
9
11
12
13
14
15
Leica DM750
Úvod17
Vybalení18
Připravit se!
Osvětlení procházejícím světlem
20
Připojení okulárových tubusů
21
Okulárový tubus Leica EZ – integrované okuláry
22
Standardní okulárový tubus Leica – samostatné okuláry
24
Náočnice25
Instalace objektivů
26
Instalace kondenzoru pod stolkem mikroskopu
27
Leica DM750 Příručka
Teď!
Připravit se! Pozor! Teď!
43
Ošetřování mikroskopu
Všeobecná údržba
45
Odstraňování závad
Odstraňování závad
48
Rozměry
Rozměry51
4
Bezpečnostní předpisy
Leica DM750 Příručka
Bezpečnostní předpisy5
Bezpečnostní koncepce
Jednotlivé moduly mikroskopů řady Leica DM
zahrnují interaktivní disk CD se všemi příslušnými uživatelskými příručkami, v několika jazycích. Uložte jej na bezpečném místě, ale tak,
aby jej uživatel měl vždy pohotově. Uživatelské
příručky a aktualizace jsou k dispozici pro stahování a tisk na naší webové stránce na adrese
www.leica-microsystems.com.
Tato uživatelská příručka popisuje speciální
funkce jednotlivých modulů mikroskopů Leica
řady DM a obsahuje důležité pokyny ohledně
jejich provozní bezpečnosti, údržby a příslušenství.
Lze kombinovat individuální systémové části
s částmi externích dodavatelů. Přečtěte si,
prosím, uživatelskou příručku a bezpečnostní
pokyny dodavatele.
Před instalací, ovládáním nebo používáním
přístrojů si přečtěte výše uvedené uživatelské
příručky. Zvlášť, prosím, dodržujte všechny
bezpečnostní pokyny.
Abyste přístroj udrželi v původním stavu a zajistili jeho bezpečnou činnost, musíte se řídit
pokyny a dbát varování obsažených v těchto
uživatelských příručkách.
Brožura "Bezpečnostní koncepce" obsahuje
dodatečné bezpečnostní informace týkající
se servisní práce, požadavků a manipulace
s příslušenstvím mikroskopu, elektrickým
příslušenstvím a rovněž obecné bezpečnostní
pokyny.
Leica DM750 Příručka
Bezpečnostní předpisy6
Symboly použité v této příručce
Výstraha před nebezpečím
Tento symbol označuje zvlášť důležité
informace, které je nutno číst a respektovat.
Výstraha před horkým povrchem
Tento symbol varuje před dotykem
horkých povrchů, např. žárovek.
Zanedbání může způsobit následující:
OO Riziko úrazu
Důležité informace
Tento symbol upozorňuje na důležité vysvětlující informace, které jsou
podstatné pro pochopení.
OO
Poruchy funkce nebo poškození přístroje
Výstraha před nebezpečným elektrickým
napětím
Tento symbol označuje zvlášť důležité
informace, které je nutno číst a respektovat.
Vysvětlující poznámky
ff Tento symbol v textu odkazuje na doplňující informace a vysvětlení.
Pokyny pro likvidaci přístroje, součástí
příslušenství a spotřebního materiálu.
Zanedbání může způsobit následující:
OO Riziko úrazu
OO
Poruchy funkce nebo poškození přístroje
Leica DM750 Příručka
Bezpečnostní předpisy7
Důležitá upozornění
Popis
Mikroskop Leica DM750 splňuje současné technologické standardy. Přesto jeho činnost může
vyvolávat určitá rizika. Potenciální rizika jsou
popsána níže.
Před instalací, manipulací a používáním nástroje je nezbytné přečíst tuto
uživatelskou příručku. Zvlášť, prosím, dodržujte
všechny bezpečnostní pokyny.
Uživatelská příručka
V této uživatelské příručce jsou důležité pokyny
ohledně bezpečné obsluhy, údržby a příslušenství.
Váš mikroskop Leica DM750 se dodává
s interaktivním diskem CD-ROM s příslušnými uživatelskými příručkami. Uložte jej
na bezpečném místě, ale tak, aby jej uživatel měl vždy pohotově. Uživatelské příručky
a jejich aktualizace si také můžete stáhnout z našich webových stránek na adrese
www.leica-microsystems.com.
Příslušenství od externích dodavatelů
Lze kombinovat individuální systémové části
s částmi externích dodavatelů. Přečtěte si,
prosím, uživatelskou příručku a bezpečnostní
pokyny dodavatele.
Původní stav
Abyste přístroj udrželi v původním stavu a zajistili jeho bezpečnou činnost, musíte se řídit
pokyny a dbát varování obsažených v těchto
uživatelských příručkách.
Zákonné předpisy
Dodržujte obecné i místní předpisy týkající se
prevence úrazů a ochrany životního prostředí.
Prohlášení o shodě s EU
Elektrické příslušenství odpovídá současnému
stavu technického vývoje a je vybaveno prohlášením o shodě s EU.
Leica DM750 Příručka
Bezpečnostní předpisy8
Pokyny ohledně používání
Mikroskop Leica DM750 se smí používat
jen v uzavřených prostorách a musí být
umístěn na pevné podložce.
Umístěte mikroskop vždy tak, abyste
jej mohli kdykoliv odpojit od zdroje
proudu. Síťový kabel musí zůstat stále
přístupný, protože slouží pro odpojení přístroje.
Pracoviště
Přístroj smí být provozován jen v uzavřených,
bezprašných prostorách, při teplotách +10 °C
až +40 °C. Chraňte jej před oleji, chemikáliemi
a vysokou vlhkostí. Používáte-li přístroj venku,
chraňte jej před prachem a vlhkostí. V žádném
případě venku nepoužívejte elektrické příslušenství. Elektrické přístroje musí být vzdáleny
alespoň 10 cm od stěn a od hořlavých látek.
Zajistěte, aby na pracovišti nedocházelo
k velkému kolísání teplot, aby přístroj nestál na
přímém slunečním světle a aby nedocházelo
k vibracím.
Jednotlivé součásti vyžadují v teplém
a v teplém a vlhkém klimatu speciální
ošetřování, aby nevznikaly plísně.
Leica DM750 Příručka
Použití v rozporu se zamýšleným účelem
Nikdy nemontujte jinou zástrčku nebo
nedemontujte mechanické součásti,
pokud k tomu nejste výslovně vyzváni v návodu
k obsluze.
Přístroje a příslušenství popsané v tomto
provozním návodu byly testovány
z hlediska bezpečnosti a potenciálních rizik.
Kdykoliv se jedná o změnu nebo modifikaci přístroje, nebo o jeho použití ve
spojení se součástmi od jiných výrobců, které
jde nad rámec této příručky, je nutné si vyžádat
souhlas příslušné pobočky firmy Leica Microsystems.
Nepovolené změny přístroje nebo jeho
neschválené použití ruší veškerá práva
na jakékoliv záruční požadavky!
Bezpečnostní předpisy9
Pokyny ohledně používání (pokračování)
Přeprava
Pokud je to jen možné, používejte při zasílání
nebo přepravě jednotlivých modulů originální
obaly.
Aby nedošlo k poškození přístroje vibracemi,
odmontujte všechny pohyblivé části, které
(podle uživatelské příručky) smí zákazník
montovat a demontovat, a zabalte je zvlášť.
Leica DM750 Příručka
Likvidace
Když výrobek doslouží, kontaktujte, prosím,
ohledně likvidace servisní nebo prodejní oddělení firmy Leica.
Respektujte a zajistěte, prosím, dodržení místních zákonů a předpisů, například směrnice EN
WEEE.
Vestavba do zařízení cizích výrobců
Při vestavbě výrobků firmy Leica do zařízení
jiných výrobců odpovídá za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů, zákonů a směrnic výrobce celého systému nebo pracovník,
uvádějící jej na trh.
Tak jako všechny elektronické přístroje
se tento přístroj, ani jeho součásti příslušenství a spotřební materiál, nesmí v žádném
případě likvidovat do směsného domovního
odpadu. Likvidace musí probíhat v souladu
s platnými místními zákony a předpisy.
Bezpečnostní předpisy10
Zdravotní rizika a rizika používání
Zdravotní rizika
Pracoviště s mikroskopy usnadňují
a zlepšují prohlížení úkolů, ale kladou
vysoké nároky na oči a přídržné svaly uživatele.
V závislosti na době trvání nepřerušené činnosti
se mohou vyskytnout astenopie (zraková
ochablost) a muskuloskeletární potíže. Proto
je nutno přijmout vhodná opatření k omezení
pracovní zátěže:
OO
Optimální rozvržení pracoviště
OO
Časté změny činnosti
OO
Důkladné zaškolení personálu s ohledem
na ergonomii a organizaci práce.
Leica DM750 Příručka
Ergonomický design a konstrukce mikroskopů
řady Leica má za cíl omezit námahu uživatele
na minimum.
Nebezpečí při používání
OO Mikroskop Leica DM750 smí být připojen
jen do uzemněné zásuvky.
Nebezpečí infekce
Přímý kontakt s okuláry je možný
způsob přenosu bakteriálních a virových infekcí oka.
OO
Riziko lze minimalizovat tím, že každý
uživatel bude používat své osobní
okuláry, nebo snímatelné náočnice.
Mikroskop Leica DM750 smí být provozován pouze v bezvadném funkčním stavu.
Osvětlení mikroskopu je ve skupině výjimek
(riziková skupina 0) podle EN 62471:2008 při
použití v souladu s určením.
• LED osvětlovacího zařízení – ať s nebo
Nikdy se nedívejte přímo do paprsku
bez optických nástrojů – protože tím zvyšujete
třídu rizika. Při nedodržení tohoto upozornění
riskujete poškození zraku.
Bezpečnostní předpisy11
Informace pro osoby za přístroj odpovědné
Informace pro osoby za přístroj odpovědné
OO Zajistěte, aby mikroskop Leica DM750 byl
používán pouze oprávněnými a poučenými
osobami.
OO
Zajistěte, aby tato uživatelská příručka byla
u mikroskopu Leica DM750 stále k dispozici.
OO
Provádějte pravidelné kontroly, abyste
se ujistili, že oprávnění uživatelé dodržují
bezpečnostní pokyny.
OO
OO
OO
Mikroskop Leica DM750 používejte, jen
když je v bezvadném stavu.
OO
Při údržbě výrobku se smějí používat jen
originální náhradní díly firmy Leica.
OO
Informujte ihned svého zástupce firmy
Leica nebo Leica Microsystems (Schweiz)
AG, 9435 Heerbrugg, Švýcarsko, o jakékoli
závadě výrobku, která by případně mohla
způsobit úraz či poškození.
OO
Po servisu nebo technických úpravách musí
být jednotka rekonfigurována při dodržení
našich technických požadavků.
OO
Je-li jednotka modifikována nebo udržována neoprávněnými osobami, není-li
správně udržována (pokud údržba nebyla
prováděna našimi pracovníky), nebo pokud
se s ní nesprávně zacházelo, firma Leica
nepřebírá žádnou odpovědnost.
OO
Elektrická instalace v budově musí splňovat
místní předpisy, např. se navrhuje automatický spínač v obvodu diferenciální ochrany
(ochrana proti poruchovému proudu).
OO
Když poučujete nové uživatele, dělejte to
důkladně a vysvětlete jim význam výstražných značek a zpráv.
Určete individuální odpovědnost za
uvádění přístroje do provozu, za jeho
obsluhu a servis a sledujte plnění této
odpovědnosti.
Leica DM750 Příručka
OO
Pokud používáte mikroskop Leica DM750
s příslušenstvím vyrobeným třetími stranami, ujistěte se, že výrobce potvrzuje
bezpečnou konstrukci, bezpečné používání
výrobku a dodržujte uživatelskou příručku
výrobku.
Úpravy a údržba mikroskopu Leica DM750
smí být prováděna pouze odborníky
výslovně autorizovanými firmou Leica.
Bezpečnostní předpisy12
Pokyny pro ošetřování přístroje
Všeobecné pokyny
OO Chraňte mikroskop Leica DM750 před
vlhkostí, výpary, kyselinami, zásadami
a leptavými látkami. V blízkosti přístroje
nepřechovávejte žádné chemikálie.
OO
Chraňte mikroskop Leica DM750 před oleji
a mazivy. Mechanické části ani kluzné
plochy nikdy neolejujte ani je nemažte
vazelínou.
OO
Řiďte se pokyny výrobce dezinfekčních
prostředků.
OO
Doporučujeme uzavřít servisní dohodu se
servisem firmy Leica.
Leica DM750 Příručka
Čistění lakovaných a plastových součástí
Prach a nečistota by se měly odstraňovat
měkkým štětečkem nebo utěrkou nepouštějící chloupky.
OO
OO
Hrubé nečistoty odstraňte navlhčenou
utěrkou na jednorázové použití.
OO
NESMÍ se používat aceton, xylen a nitroředidla.
OO
K čistění barevných povrchů nebo příslušenství s pryžovanými díly nikdy nepoužívejte chemikálie. Mohly by poškodit
povrchy a vzorky by mohly být kontaminovány odřenými částicemi.
Čistění skleněných povrchů
Prach odstraňujte suchým, nemastným
štětcem, vyrobeným z vlasů, ofukováním
měchem, nebo použitím vakua.
OO
OO
Optické povrchy by se měly čistit hadříky
nepouštějícími vlas, speciálními utěrkami
optických čoček nebo vatovými tampony
navlhčenými běžnými čističi skla.
Bezpečnostní předpisy13
Příslušenství, údržba a opravy
OO
Příslušenství Leica popsané v této uživatelské příručce.
Údržba
Mikroskop Leica DM750 je v podstatě
bezúdržbový. Pro trvalé zajištění bezpečné
a spolehlivé funkce přístroje však doporučujeme, abyste se preventivně obrátili na
zodpovědnou servisní organizaci.
OO
Ostatní příslušenství za předpokladu, že
v této souvislosti bylo firmou Leica výslovně
schváleno jako technicky bezpečné.
Můžete si zařídit periodické kontroly
nebo, hodí-li se to, uzavřít s ní servisní
smlouvu.
Příslušenství
K stereomikroskopu Leica DM750 lze používat
jen následující příslušenství:
Leica DM750 Příručka
OO
OO
Doporučujeme uzavřít servisní dohodu se
servisem firmy Leica.
OO
Pro údržbu a opravy se smějí používat jen
náhradní díly subdodavatele základního
vybavení (OEM).
Opravy a servis
OO Smějí se používat pouze originální náhradní
díly Leica Microsystems.
OO
Před otevřením přístroje vypněte napájení
a odpojte hlavní síťový kabel.
OO
Nedotýkejte se elektrických obvodů pod
napětím, mohlo by dojít k úrazu.
Adresa servisu
V případě problémů nás, prosím, kontaktujte na
adrese:
stereo.service@leica-microsystems.com
Bezpečnostní předpisy14
Elektrické údaje a podmínky prostředí
Výměna pojistek
Před výměnou jakýchkoliv pojistek odpojte přístroj od sítě. Mikroskop Leica DM750 má dvě pojistky, které jsou umístěny za zásuvkou
síťového kabelu.
Používejte jen následující typy pojistek: 5×20 mm, 1 A/250 V,
rychlé (# 13RFAG30003)
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Tento přístroj bezpečnostní třídy 1 byl vyroben a testován v souladu
s bezpečnostními požadavky platnými pro používání elektrických měřicích,
řídicích a laboratorních přístrojů.
Leica DM750 Příručka
EN 55011: 2007+A2: 2010-05
EN 60825-1: 2008-05
IEC 60825-1: 2007-03
LED třídy 1
Prostředí
Pracovní teplota
+10 °C…+40 °C
Skladovací teplota
-20 °C…+52 °C
+50 °F až +104 °F
Elektrické údaje
Vstup: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED)
EN 61010-1: 2002-08
EN 61010-2-101: 2008-06
IEC 61010-1: 2010-06
EN 61326-1: 2006-10
EN 61326-2-6: 2006-10
Abyste přístroj v bezvadném stavu udrželi a zajistili jeho bezpečnou
činnost, musíte se řídit pokyny a dbát varování obsažených v této
příručce.
Náraz při manipulaci
25 mm na 50 mm tvrdé
dřevo
Náraz při transportu (nezabaleno)
100 g/6 ms
Náraz při transportu (zabaleno)
800 mm volným pádem
Vibrace při transportu (nezabaleno)
5–200 Hz/1.5 g
Tlak vzduchu při používání a skladování
500–1 060 mbar
Vlhkost při používání a skladování
20–90 %
Instalační kategorie II (kategorie přepětí)
Stupeň znečistění 2
Bezpečnostní předpisy15
Leica DM750
Leica DM750 Příručka
Leica DM75016
Úvod
Děkujeme, že jste si koupili složený mikroskop
Leica DM750 od firmy Leica Microsystems. Jedinečné designové prvky a celá škála doplňků z
tohoto modelu činí všestranný a vysoce kvalitní
přístroj.
Přístroj se smí používat jen tak, jak je
popsáno. Nesprávné použití může být
zdravotně rizikové.
Leica DM750 Příručka
Leica DM75017
Vybalení
OO
Opatrně vyjměte mikroskop a všechny
součásti z kartonového obalu.
OO
Přesvědčte se, že všechny součásti jsou
netknuté.
OO
Zkontrolujte součásti podle plánované
konfigurace.
OO
Doplňkové vybavení, jako je příslušenství
pro regulaci kontrastu, adaptéry kamery,
digitální kamery a transportní kufry, se
nedodává jako součást standardního vybavení. Tyto položky se dodávají v samostatných obalech.
OO
Nevyhazujte, prosím, žádný z těchto obalů.
Měly by se, v případě potřeby, znovu využít
pro bezpečné uskladnění a transport
přístroje.
Leica DM750 Příručka
Leica DM75018
Připravit se!
Leica DM750 Příručka
Připravit se!19
Osvětlení procházejícím světlem
Osvětlení procházejícím světlem
Mikroskop Leica DM750 je k dispozici
se dvěma typy osvětlení procházejícím světlem. Určete, o jaký typ osvětlení se
ve vašem případě jedná, protože to později
budete potřebovat vědět.
Leica DM750 Příručka
Typ 1: standardní osvětlení
Kondenzor středitelný dodanými nástroji.
Typ 2: Koehlerovo osvětlení
Kondenzor středitelný rýhovanými šrouby
a nastavitelná Koehlerova clona zorného pole.
Připravit se!20
Připojení okulárových tubusů
Použité nástroje
OO
Inbusový klíč
Existují dva typy okulárových tubusů.
Zjistěte, který typ okulárových tubusů
1. Dodaným inbusovým klíčem uvolněte
stavěcí šroub (nahoře na stojanu).
máte:
Typ 1: okulárový tubus Leica EZ s integrovanými
okuláry
2. Nasaďte rybinu na třínohý podstavec
a pečlivě utáhněte stavěcí šroub (bez
použití nadměrné síly). Tím se okulárový
tubus umístí přesně do optické osy mikroskopu, bez ohledu na zvolené natočení.
Typ 2: standardní tubus se samostatnými okuláry
Leica DM750 Příručka
Připravit se!21
Okulárový tubus Leica EZ – integrované okuláry
1. Chcete-li použít křídlový šroub, vyšroubujte
normální stavěcí šroub dodaný se stojanem.
2. Znovu nasaďte okulárový tubus Leica EZ na
stojan.
Okulárový tubus Leica EZ s integrovanými
okuláry
Chcete-li okulárový tubus Leica EZ
natočit, buď uvolněte stavěcí šroub na
stojanu, nebo jej nahraďte rýhovaným šroubem
zajištěným proti vypadnutí (doplňkové vybavení).
Leica DM750 Příručka
3. Utáhněte křídlový šroub dodaným klíčem.
Před používáním stojanu se přesvědčte,
že křídlová hlava křídlového šroubu
byla úplně odpojena:
Připravit se!22
Okulárový tubus Leica EZ – integrované okuláry (pokračování)
Teď můžete okulárový tubus bezpečně
natáčet: uvolníte rýhovaný šroub zajištěný proti vypadnutí, natočíte okulárový tubus
a šroub zase utáhnete.
Okuláry jsou do okulárového tubusu
Leica EZ integrovány a přednastaveny;
takže je už nemusíte ani instalovat, ani nastavovat.
Pokračujte částí "Náočnice" na str. 25.
Leica DM750 Příručka
Připravit se!23
Standardní okulárový tubus Leica – samostatné okuláry
1. Vložte okuláry do tubusů.
2. Zajistěte okuláry v okulárových tubusech
utažením stříbrných šroubků na spodní
straně tubusů standardním šroubovákem
s drážkou Phillips (není součástí dodávky).
Standardní tubusy; tubusy už nezahrnují okuláry
Standardní okulárový tubus má otáčivou
rybinovou vložku. Standardní okulárový
tubus můžete tudíž volně natáčet do libovolného směru.
Okuláry se sice budou otáčet, ale budou
v okulárových tubusech zajištěny.
Leica DM750 Příručka
Připravit se!24
Náočnice
Jestliže při pozorování mikroskopem
nosíte brýle, mějte pryžové náočnice
shrnuté dolů. Nenosíte-li brýle, může být
užitečné pryžové náočnice vyhrnout, aby
pomohly odstínit osvětlení okolního prostoru.
Leica DM750 Příručka
Jestliže jste si koupili standardní konfiguraci mikroskopu, zjistíte, že objektivy
jsou již nainstalovány na hlavici a kondenzor
pod stolkem mikroskopu již je nainstalován na
stojanu. V tom případě přejděte k části "Používání" na str. 30. Jestliže jste si mikroskop DM750
koupili jako samostatné součásti namísto standardní konfigurace, pokračujte, prosím, částí
"Instalace objektivů" na str. 26.
Připravit se!25
Instalace objektivů
Instalace objektivů
Pro otáčení revolverovou hlavicí objektivů používejte vždy rýhované kolečko
na hlavici.
Otáčejte hlavicí po směru hodinových ručiček
a do jejích otvorů postupně šroubujte objektivy,
od nejmenšího zvětšení k největšímu.
Leica DM750 Příručka
Připravit se!26
Instalace kondenzoru pod stolkem mikroskopu
Kondenzor pod stolkem mikroskopu
Mikroskop Leica DM750 má pod stolkem otevřenou objímku kondenzoru,
kondenzor se tudíž musí nainstalovat.
Objímka kondenzoru pod stolkem mikroskopu je
otevřena
Leica DM750 Příručka
1. Knoflíkem hrubého zaostřování na boku
mikroskopu vysuňte stolek mikroskopu
nahoru až na doraz.
3. Odšroubujte dva stavěcí šrouby (nebo křídlové šrouby Koehlerova stojanu) na držáku
kondenzoru.
2. Zaostřovacím knoflíkem kondenzoru na
levé straně držáku stolku mikroskopu
přesuňte držák kondenzoru do nejnižší
polohy.
Připravit se!27
Instalace kondenzoru pod stolkem mikroskopu (pokračování)
4. Vyrovnejte vodicí kolík dole na kondenzoru
se štěrbinou vzadu ve vidlici a kondenzor
pod stolek mikroskopu vtiskněte do držáku
pod stolkem mikroskopu.
5. Zaostřovacím knoflíkem kondenzoru na
levé straně držáku stolku mikroskopu
přesuňte kondenzor do nejvyšší polohy.
6. Dodaným nástrojem utáhněte dva stavěcí
šrouby (nebo, u Koehlerova stojanu, utáhněte dva křídlové šrouby) tak, aby horní
čočka kondenzoru byla vystředěna pod
objektivem v pracovní poloze a kondenzor
pod stolkem mikroskopu byl tak zhruba
vystředěn.
Leica DM750 Příručka
Přesněji kondenzor vystředíte podle části
"Úplné vystředění kondenzoru" na str. 31.
Připravit se!28
Pozor!
Leica DM750 Příručka
Pozor!29
Zapnutí mikroskopu
Pracovní deska
Mikroskop používejte vždy na pevné,
stabilní pracovní desce.
Síťový kabel
Není-li síťový kabel již připojen, zapojte
jej bezpečně do zásuvky na zadní straně
mikroskopu.
Leica DM750 Příručka
Konektor USB
Leica DM750 má konektor USB 5 V/1,5 A ve
středu svazku vodičů. Lze jej používat pro
napájení některých kamer Leica nebo jiných
zařízení pro 5 V/1,5 A.
Nastavení intenzity osvětlení
Pro začátek nastavte otočný regulátor
osvětlení (na stojanu mikroskopu vlevo
dole) na nejnižší hodnotu. Otočný regulátor
osvětlení vám umožní nastavit intenzitu světla
osvětlovacího systému.
Připojení a zapnutí mikroskopu
1. Zasuňte síťový kabel mikroskopu do
vhodné uzemněné zásuvky. K dispozici je
3žilový kabel s ochranným vodičem.
2. Zapněte mikroskop spínačem vpravo dole
na stojanu mikroskopu.
Pozor!30
Úplné vystředění kondenzoru
Jestliže jste si koupili standardní konfiguraci mikroskopu Leica DM750,
kondenzor byl ve firmě Leica Microsystems již
předem vystředěn. Pokračujte částí "Kondenzorová clona".
2. Na kousek papíru o velikosti navštívenky
napište "X" a položte jej na světelný výstup
stojanu mikroskopu tak, aby "X" bylo nad
osvětlením vystředěno.
1. Otáčením rýhovaného kolečka doprava
otevřete kondenzorovou clonu.
Nevystředěno
3. Dívejte se na X okuláry a vystřeďte zorné
pole utahováním stavěcích šroubů
dodaným nástrojem (nebo, u mikroskopu
Leica DM750 s Koehlerovým osvětlením,
utahováním šroubů s rýhovanou hlavou).
Vystředěno
Zajistěte, aby byl kondenzor v nejvyšší
poloze.
Leica DM750 Příručka
Pozor!31
Použití kondenzoru
Použití kondenzoru
Kondenzor je vybaven irisovou clonou,
kterou lze nastavením přizpůsobit efektivní číselné cloně daného objektivu.
1. Tato clona se otvírá a zavírá pouhým otáčením rýhovaného kroužku na kondenzoru
doprava nebo doleva tak, aby se ryska na
kondenzorovém kroužku kryla se zvětšením použitého objektivu.
2. Nejdřív otáčením kondenzorového kroužku
doprava až nadoraz otevřete irisovou clonu
kondenzoru úplně.
Rysku na kondenzorovém kroužku nastavte
otáčením na zvětšení používaného objektivu
Leica DM750 Příručka
Pozor!32
Příprava pozorování vzorku na mikroskopickém sklíčku
1. Zasunutím pod vodítka umístěte na stolek
mikroskopu podložní sklíčko.
2. Křížovým posuvem stolku mikroskopu
umístěte podložní sklíčko tak, aby část
preparátu byla pod použitým objektivem.
Vodítka drží podložní mikroskopické
sklíčko na svém místě.
Vodítka
Leica DM750 Příručka
Pozor!33
Zaostřování
1. Revolverovou hlavici objektivů natočte
(rýhovaným kolečkem) tak, aby se do
pracovní polohy dostal objektiv s nejmenším zvětšením.
2. Knoflíkem hrubého zaostřování vysuňte
stolek mikroskopu nahoru až na doraz.
3. Podívejte se okuláry a nastavte intenzitu
osvětlení tak, aby vám byla příjemná.
Stojan mikroskopu Leica DM750 byl od
výrobce seřízen tak, aby z této polohy
došlo k zaostření stolku během 1.5 otáčky
jemného zaostřovacího posuvu.
4. Knoflíkem jemného zaostřovacího posuvu
vzorek přesně zaostřete.
Knoflík hrubého zaostřovacího posuvu
Leica DM750 Příručka
Pozor!34
Seřizování okulárového tubusu
Seřízení okulárových tubusů
1. Nastavte tubusy na svou rozteč očí. Svírejte
nebo rozevírejte okulárové tubusy, aby se
zmenšovala nebo zvětšovala vzdálenost
mezi okuláry, dokud neuvidíte jeden osvětlený kruh.
Okulárové tubusy mají pro všechna
nastavení rozteče očí konstantní délku.
To znamená, že změna rozteče očí neovlivní
parfokalitu, zvětšení ani kalibraci, která na zvětšení závisí.
Leica DM750 Příručka
Okulárový tubus Leica EZ
OO Používáte-li okulárový tubus Leica EZ
s integrovanými okuláry, není žádné další
seřizování nutné. Ujistěte se, že máte nasazeny své brýle nebo kontaktní čočky.
OO
Máte-li mikroskop Leica DM750 se standardním osvětlením (bez Koehlerovy clony
zorného pole), pokračujte částí "Olejová
imerze" na str. 39.
OO
Máte-li mikroskop Leica DM750 s Koehlerovou clonou zorného pole, pokračujte částí
"Konfigurace s Koehlerovou clonou" na
str. 37.
Standardní okulárový tubus se dvěma
pevnými okuláry
OO Používáte-li standardní okulárový tubus se
dvěma pevnými okuláry (žádný z nich nelze
zaostřit), není žádné další seřizování nutné.
Ujistěte se, že máte nasazeny své brýle
nebo kontaktní čočky.
OO
Máte-li mikroskop Leica DM750 se standardním osvětlením (bez Koehlerovy clony
zorného pole), pokračujte částí "Olejová
imerze" na str. 39.
OO
Máte-li mikroskop Leica DM750 s Koehlerovou clonou zorného pole, pokračujte částí
"Konfigurace s Koehlerovou clonou" na
str. 37.
Standardní okulárový tubus s jedním nebo
se dvěma zaostřovacími okuláry
Používáte-li standardní okulárový tubus
s jedním nebo se dvěma zaostřovacími okuláry,
musíte udělat některá nastavení:
1. Nastavte zaostřovací okulár na "0".
Pozor!35
Seřizování okulárového tubusu (pokračování)
Jsou-li vám vaše korekční čočky
(kontaktní čočky nebo brýle) při mikroskopickém pozorování pohodlné, ponechte si
je nasazené a seřizování bude minimální.
5. Nyní se přepněte na objektiv s velkým
zvětšením (ne imerzní objektiv), dívejte
se okuláry oběma očima a mikroskop
zaostřete.
2. Dívejte se jen jedním okulárem (máte-li
jeden okulár zaostřitelný a jeden nezaostřitelný, dívejte se tím nezaostřitelným) a seřizovacím knoflíkem jemného zaostřovacího
posuvu vzorek zaostřete. Aby se vám lépe
zaostřovalo, druhé oko si zakryjte nebo je
zavřete.
Větší zvětšení má menší hloubku ostrosti.
Po zaostření při větším zvětšení tudíž
zjistíte, že při přechodu k menšímu zvětšení
už stačí, pokud vůbec, jen nepatrně doostřit
jemným zaostřovacím posuvem.
3. Teď se druhým okem dívejte druhým
okulárem (zaostřovací okulár). Tentokrát
zaostřete vzorek zaostřovacím kroužkem
na zaostřovacím okuláru.
Neměňte přitom výšku stolku mikroskopu.
OO
Používáte-li mikroskop DM750 se standardním osvětlením, pokračujte částí "Olejová
imerze" na str. 39.
OO
Je-li váš mikroskop DM750 nakonfigurován
s Koehlerovou clonou, pokračujte, prosím,
další částí, "Konfigurace s Koehlerovou
clonou", na str. 37.
4. Jednou rukou uchopte rýhované kolečko
na zaostřovacím okuláru a druhou rukou
otáčejte horní částí okuláru, dokud vzorek
není tímto zaostřovacím okulárem na toto
oko zaostřen. Tím se zkoriguje jakýkoliv
zrakový rozdíl mezi pravým a levým okem.
Leica DM750 Příručka
Pozor!36
Konfigurace s Koehlerovou clonou
Je-li váš mikroskop Leica DM750 vybaven clonou zorného pole pro
Koehlerovo osvětlení, použijte pro vystředění a zaostření kondenzoru následující postup.
2. Zaostřovacím knoflíkem kondenzoru na levé straně držáku stolku
mikroskopu listy clony zorného pole zaostřete.
1. Spojte Koehlerovu clonu zorného pole s podstavcem mikroskopu tak,
aby při pohledu okuláry byly listy clony v zorném poli.
Zaostřovací knoflík kondenzoru
Zavřete Koehlerovu clonu zorného
pole
Leica DM750 Příručka
Přesně zaostřené listy clony
Zavřete Koehlerovu clonu zorného
pole
Pozor!37
Konfigurace s Koehlerovou clonou (pokračování)
3. Současným otáčením křídlových středicích šroubů kondenzoru clonu
zorného pole vystřeďte.
Leica DM750 Příručka
4. Otvírejte clonu zorného pole, dokud její listy nezmizí těsně za jeho
okrajem.
Pozor!38
Olejová imerze
1. Najděte na podložním sklíčku oblast, kterou
chcete zkoumat.
3. Na zkoumanou oblast na podložním sklíčku
kápněte kapku imerzního oleje od firmy
Leica.
4. Přetočte olejový imerzní objektiv (objektiv
označený "OIL"/olej) do pracovní polohy.
2. Hrubým zaostřovacím posuvem přesuňte
stolek mikroskopu se vzorkem dolů do
nejnižší polohy.
Leica DM750 Příručka
Pozor!39
Olejová imerze (pokračování)
5. Hrubým zaostřovacím posuvem pomalu
zvedejte stolek mikroskopu, dokud se
kapka oleje na podložním mikroskopickém sklíčku právě nedotkne čela imerzního
objektivu.
7. Dívejte se mikroskopem a pomalu otáčejte
knoflíkem jemného zaostřovacího posuvu
tak, aby se stolek mikroskopu zvedal,
dokud vzorek není zaostřen.
8. Když práci s olejovým imerzním objektivem
skončíte, očistěte přední stranu objektivu,
podložní sklíčko a všechny ostatní povrchy,
které přišly s olejem do styku, podle pokynů
v části "Ošetřování mikroskopu" na str. 44.
6. Uchopte rýhované kolečko na revolverové
hlavici objektivů a zhoupněte objektiv vzad
a vpřed, aby zmizely vzduchové bubliny.
Pak uveďte imerzní objektiv do konečné
polohy tak, aby olejová kapka byla mezi
čelní čočkou objektivu a podložním sklíčkem.
Leica DM750 Příručka
Pozor!40
Časově zpožděné vypnutí
Mikroskop Leica DM750 je vybaven
funkcí časově zpožděného vypnutí, která
automaticky vypne osvětlení, když po dobu
2 hodin nezaznamená řízení jeho intenzity
žádnou změnu.
Změna stavu funkce časově zpožděného
vypnutí
1. Otočte regulátor intenzity na nejnižší
úroveň.
2
OO
OO
Všechny stojany se čtyřpolohovou hlavicí
mají funkci časově zpožděného vypnutí
implicitně zapnutou (zpravidla vzdělávací
aplikace).
Všechny stojany s pětipolohovou hlavicí
mají funkci časově zpožděného vypnutí
implicitně vypnutou (zpravidla klinické
aplikace).
Leica DM750 Příručka
OO
Osvětlení LED na potvrzení změny stavu
funkce časově zpožděného vypnutí zabliká.
OO
Když funkci časově zpožděného vypnutí
vypnete, osvětlení LED blikne dvakrát
pomalu a pak zůstane svítit.
OO
Když funkci časově zpožděného vypnutí
zapnete, osvětlení LED blikne třikrát rychle
a pak zůstane svítit.
Zapněte přístroj
3. Otočte regulátor intenzity na nejvyšší
úroveň a pak, během 5 sekund, zase zpátky
na nejnižší úroveň.
Když napájení vypnete a pak znovu
zapnete, funkce časově zpožděného
vypnutí si zachová své poslední nastavení
(zapnuta nebo vypnuta) a k žádnému blikání už
nedojde.
Pozor!41
Teď!
Leica DM750 Příručka
Teď!42
Připravit se! Pozor! Teď!
Nyní už jen stačí měnit objektivy, nastavovat
kondenzorovou clonu (a clonu zorného pole,
máte-li mikroskop DM750 s Koehlerovým
stojanem) podle zvětšení použitého objektivu
a vychutnávat si pozorování!
Leica DM750 Příručka
Teď!43
Ošetřování mikroskopu
Leica DM750 Příručka
Ošetřování mikroskopu44
Všeobecná údržba
Všeobecně
Při přenášení držte mikroskop vždy
oběma rukama. K uchopení slouží
držadlo na zadní straně mikroskopu a madlo
(vybrání) vpředu.
OO
Navíjení kabelu umožňuje rozvinout jen
potřebnou délku.
OO
Všechny optické součásti udržujte v čistotě.
Čistota je důležitá pro zachování dobrých
optických vlastností přístroje.
OO
Leica DM750 Příručka
OO
Když se některý optický povrch zapráší
nebo zašpiní, zkuste jej nejdřív vyčistit
odfouknutím nečistoty, např. injekční stříkačkou, nebo jejím smetením štětcem
z velbloudí srsti, než se jej pokusíte otřít.
OO
Optické povrchy by se měly čistit hadříky
nepouštějícími vlas, speciálními utěrkami
optických čoček nebo vatovými tampony
navlhčenými běžnými čističi skla.
OO
Je důležité nepoužívat příliš rozpouštědla,
tak je užívejte jen velmi šetrně. Hadříky
nepouštějící vlas, speciální papírové utěrky
na optické plochy nebo vatové tampony
by měly být navlhčené rozpouštědlem, ale
právě jen navlhčené, ne tak mokré, že by
rozpouštědlo prosakovalo kolem čočky.
Když se mikroskop právě nepoužívá, měl by
být vždy přikryt plastovým protiprachovým
krytem (dodávaný s přístrojem).
Ošetřování mikroskopu45
Všeobecná údržba (pokračování)
OO
OO
Žádná část mikroskopu není tak zranitelná
zachytáváním nečistot, prachu a oleje, jako
čelní čočka objektivu. Kdykoliv narazíte
na nedostatečný kontrast, mlhavost nebo
nedostatečnou jakost (jas, čistotu a obrysovou ostrost) zobrazení, pečlivě zvětšovacím
sklem zkontrolujte stav čelní čočky objektivu.
Čistění objektivů zvětšujících 40× a 100×
vyžaduje větší péči. Upozornění: Aby se
u objektivů s větším zvětšením dosáhlo co
možná velké plochosti, má objektiv čelní
čočku málo konkávní, s poměrně malým
poloměrem křivosti. Povrch této čelní
čočky lze snadno čistit vatičkou nabalenou
na párátku nebo malým vatovým tamponem. Čistým hadříkem navlhčeným běžně
dostupným čističem skla odstraňte nečistoty. Čelní čočku objektivu lehce otřete,
aniž byste na ni nepatřičně tlačili nebo
dokonce zkoušeli nečistoty seškrabovat.
Leica DM750 Příručka
Přesvědčte se, že se vatový tampon dotýká
povrchu čočky. Po vyčistění objektiv zkontrolujte zvětšovacím sklem.
OO
Potřebujete-li s mikroskopu sejmout
okulárový tubus, buďte opatrní, abyste se
náhodně nedotkli povrchu vnější čočky
(na spodní straně tubusu). Otisky prstů na
tomto povrchu by snížily zřetelnost zobrazení. Tuto čočku lze čistit stejným způsobem jako objektivy a okuláry.
Osvětlení
OO Mikroskopy Leica DM750 používají osvětlení LED. Po celou dobu životnosti mikroskopu není tudíž zapotřebí žádná výměna
lampy.
Ošetřování mikroskopu46
Odstraňování závad
Leica DM750 Příručka
Odstraňování závad47
Odstraňování závad
Stojan
Mikroskop neodpovídá.
Přesvědčte se, že je zásuvka pod napětím.
Zkontrolujte kabelová spojení.
Přesvědčte se, že je stojan připojen do síťové zásuvky.
Zkontrolujte, zda je pojistka v pořádku, v případě potřeby ji
vyměňte (viz str. 15).
Zaostřování
Vzorek nelze zaostřit.
Použijte správné imerzní médium.
Položte vzorek s krycím sklíčkem nahoře.
Přesvědčte se, že tloušťka krycího sklíčka je správná a že splňuje
specifikace na objektivu.
Tmavé pole
Nelze dosáhnout určitého kontrastu
tmavého pole.
Zobrazení není stejnoměrně osvětleno.
Nežádoucí rozptýlené světlo.
Leica DM750 Příručka
Přesvědčte se, že se používá objektiv pro pozorování v tmavém
poli.
Clona objektivu je příliš velká (maximálně 0.75 / 1.10); v případě
potřeby zmenšete clonu objektivu irisovou clonou na objektivu.
Zkontrolujte vystředění kondenzoru.
Otevřete úplně aperturní clonu.
Zvětšení objektivu je příliš malé. Použijte větší zvětšení.
Očistěte vzorek a povrchy sousedících čoček.
Odstraňování závad48
Odstraňování závad (pokračování)
Polarizace
Polarizační kontrast nelze nastavit.
Nastavujte polarizátor a analyzátor do příčné pozice, dokud se
nedosáhne maximální tmavosti (bez vzorku).
Fázový kontrast
Fázový kontrast nelze nastavit.
Vzorek je příliš tlustý, příliš tenký, nebo příliš jasně zbarvený.
Index lomu pojicího média a vzorku je stejný, takže nedochází
k žádnému fázovému posunu.
Krycí sklíčko není umístěno rovnoměrně.
Zkontrolujte, že je použit správný světelný kroužek.
Zkontrolujte vystředění světelného kroužku.
Zkontrolujte vystředění kondenzoru.
Otevřete úplně aperturní clonu.
Stolek mikroskopu
Po dlouhodobém používání se polohovací
rozsah stolku mikroskopu v ose x zmenší.
Leica DM750 Příručka
Koaxiálním posuvem přesuňte mechanický stolek mikroskopu
úplně doleva.
Ručně stiskněte šroub, který drží mechanický stolek mikroskopu,
aby se stolek dostal ještě dál doleva, až kam to půjde. Pak koaxiálním posuvem přesuňte mechanický stolek mikroskopu úplně
doprava.
Ručně stiskněte šroub, který drží mechanický stolek mikroskopu,
aby se stolek dostal ještě dál doprava, až kam to půjde.
Odstraňování závad49
Rozměry
Leica DM750 Příručka
Rozměry50
Leica DM750 Příručka
Rozměry51
Leica DM750 Příručka
Rozměry52
Leica DM750 Příručka
Rozměry53
10/2019 · 13IDE13060CZ_2 · © 2019 by Leica Microsystems GmbH.
Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.
CONNECT
WITH US!
Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44
www.leica-microsystems.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising