Leica Microsystems | dm750 | User manual | Leica Microsystems DM750 Upright Microscopes Brugermanual

Leica Microsystems DM750 Upright Microscopes Brugermanual
Leica DM750
Brugsanvisning
Producentinformation
Offentliggjort i oktober 2019 af:
Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg (Svejts)
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte hotline
på følgende adresse:
sms.support@leica-microsystems.com
Leica DM750 Brugsanvisning
2
Kapitel overblik
Sikkerhedsforskrifte5
Leica DM750
16
Klar!19
Parat!29
Start!42
Pleje af mikroskopet
44
Fejlfinding47
Dimensioner50
Leica DM750 Brugsanvisning
3
Indhold
Sikkerhedsforskrifter
Sikkerhedskoncept6
Symboler anvendt i denne brugsanvisning
7
Vigtige bemærkninger
8
Instruktioner om anvendelse
9
Sundhedsrisici og faremomenter ved brug
11
Information rettet mod den person, der har ansvaret for instrumentet 12
Instruktioner vedr. pleje
13
Tilbehør, vedligeholdelse og reparation
14
Elektriske data og omgivende betingelser
15
Parat!
Tænde mikroskopet
30
Komplet kondensatorcentrering 31
Brug af kondensatoren
32
Forbered til visning af prøveglas
33
Fokusering34
Justering af observationsrør
35
Köhler-konfiguration 37
Oliebestandighedsteknik39
Tidsforsinket afbrydelse
41
Leica DM750
Introduktion17
Udpakning18
Start!
Klar! Parat! Start!
43
Pleje af mikroskopet
Generel vedligeholdelse
45
Klar!
Underniveau-belysning20
Påsætning af observationsrør
21
Leica EZ observationsrør – indbyggede okularer
22
Leica standard observationsrør – separate okularer
24
Øjebeskyttelse25
Montering af objektiver
26
Installation af underniveau-kondensator
27
Leica DM750 Brugsanvisning
Fejlfinding
Fejlfinding48
Dimensioner
Dimensioner51
4
Sikkerhedsforskrifter
Leica DM750 Brugsanvisning
Sikkerhedsforskrifter5
Sikkerhedskoncept
Til enkelte moduler i Leica DM-mikroskopserien medfølger en interaktiv cd-rom med
alle de relevante brugsanvisninger på flere
sprog. Den skal opbevares omhyggeligt og
være til rådighed for brugeren. Du kan også
downloade og udskrive brugsanvisninger
og opdateringer på vores hjemmeside på
www.leica-microsystems.com.
Denne brugsanvisning beskriver de specielle
funktioner i de enkelte moduler i Leica
DM-mikroskopserien, og indeholder vigtige
instruktioner vedr. driftssikkerhed, vedligeholdelse og tilbehør.
Du kan kombinere enkelte systemartikler med
artikler fra eksterne leverandører. Indholdsfortegnelse
Side Overhold specielt alle sikkerhedsforskrifter.
For at opretholde den tilstand, som udstyret
er i ved levering, og sikre en risikofri drift skal
du overholde de anvisninger og advarsler, der
findes i disse brugsanvisninger.
Brochuren "Sikkerhedskoncept" indeholder
ekstra sikkerhedsoplysninger vedrørende
servicearbejde, krav og håndtering af mikroskop, tilbehør og elektriske tilbehørsdele samt
generelle sikkerhedsanvisninger.
Leica DM750 Brugsanvisning
Sikkerhedsforskrifter6
Symboler anvendt i denne brugsanvisning
Advarsel om et farligt sted
Dette symbol angiver særlig vigtig
information, som det er obligatorisk
at læse, og samtidig skal man følge instruktionerne.
Overholdes dette ikke, kan det resultere i
følgende:
OO Fare for personer
OO
Funktionsfejl eller beskadigede instrumenter
Advarsel om farlig elektrisk spænding
Dette symbol angiver særlig vigtig
information, som det er obligatorisk
at læse, og samtidig skal man følge instruktionerne.
Leica DM750 Brugsanvisning
Overholdes dette ikke, kan det resultere i
følgende:
OO Fare for personer
OO
Funktionsfejl eller beskadigede instrumenter
Forklarende bemærkninger
ff Dette symbol inde i teksten henviser til
ekstra information og forklaringer.
Anvisninger på bortskaffelse af instrument, tilbehørsdele og forbrugsstoffer.
Advarsel mod en varm overflade
Dette symbol advarer mod varme
steder, der kan berøres, f.eks. pærer.
Vigtig information
Dette symbol står ved supplerende informationer eller forklaringer, som bidrager
til forståelsen.
Sikkerhedsforskrifter7
Vigtige bemærkninger
Beskrivelse
Leica DM750-mikroskopet er udviklet efter den
seneste teknologiske standard. Alligevel kan
der forekomme faremomenter under driften.
De potentielle risici er beskrevet nedenfor.
Før man installerer eller anvender
dette instrument, skal man læse denne
brugsanvisning. Overhold specielt alle sikkerhedsforskrifter.
Brugsanvisning
Denne brugsanvisning indeholder vigtige
instruktioner vedrørende driftssikkerhed, vedligeholdelse og tilbehør,
Tilbehør fra andre leverandører
Du kan kombinere enkelte systemartikler med
artikler fra eksterne leverandører. Indholdsfortegnelse
Dit Leica DM750-mikroskop leveres
med en interaktiv cd-rom med alle
relevante brugsanvisninger. Den skal opbevares omhyggeligt og være til rådighed for
brugeren. Brugsanvisninger og opdateringer
kan også downloades fra vores hjemmeside
www.leica-microsystems.com.
Original tilstand
For at opretholde den tilstand, som udstyret
er i ved levering, og sikre en risikofri drift skal
du overholde de anvisninger og advarsler, der
findes i disse brugsanvisninger.
Lovkrav
Overhold generelle og lokale lovbestemmelser
vedrørende forebyggelse af uheld og miljøbeskyttelse.
EF-overensstemmelseserklæring
Eldrevet udstyr er konstrueret efter aktuel
teknisk standard og omfattet af en EF-overensstemmelseserklæring.
Leica DM750 Brugsanvisning
Sikkerhedsforskrifter8
Instruktioner om anvendelse
Leica DM750-mikroskopet må kun
anvendes i lukkede rum, og det skal
placeres på et stabilt gulv.
Placer Leica DM750-mikroskopet, så
du altid kan afbryde det fra lysnettet.
Strømkablet skal altid være tilgængeligt, da
strømforsyningen også fungerer som hovedafbryder.
Anvendelsessted
Brug kun instrumentet i lukkede, støvfri rum
og mellem +10°C og +40°C. Beskyt enheden
mod olie, kemikalier og ekstrem fugtighed.
Hvis du anvender enhederne udendørs, skal
du beskytte dem mod støv og fugt. Brug aldrig
elektriske enheder udendørs. Montér elektriske
enheder mindst 10 cm fra væggen og væk fra
antændelige stoffer.
Undgå store temperatursvingninger, direkte
sollys og rystelser.
I varme og fugtigvarme klimazoner
kræver de enkelte komponenter særlig
pleje for at forhindre, at der dannes svamp.
Ikke-formålsmæssig anvendelse
Du må aldrig montere andre stik eller
skrue mekaniske komponenter af,
med mindre dette er udtrykkeligt beskrevet i
instruktionerne.
De apparater og det tilbehør, som er
beskrevet i brugsanvisningen, er kontrolleret med henblik på sikkerhed eller mulige
risici.
Kontakt den ansvarlige Leica-repræsentant, når apparatet ændres, modificeres
eller bruges sammen med ikke-Leica-komponenter, som ikke er dækket af denne brugsanvisning!
Ved uautoriserede indgreb i apparatet
eller ved ikke-forskriftsmæssig anvendelse bortfalder ethvert garantikrav.
Leica DM750 Brugsanvisning
Sikkerhedsforskrifter9
Instruktioner om anvendelse (fortsat)
Transport
Brug den originale emballage til forsendelse
eller transport af enkeltmoduler, hvis muligt.
For at undgå beskadigelser forårsaget af rystelser skal alle bevægelige komponenter, som
kunden (ifølge brugsanvisningen) selv kan
montere og afmontere, afmonteres og pakkes
separat.
Leica DM750 Brugsanvisning
Bortskaffelse
Når produktet er udtjent, skal du kontakte
Leicas service- eller salgsafdeling for at få anvisninger på bortskaffelsen.
Overhold alle gældende love og bestemmelser,
der implementerer eksempelvis WEEE-direktivet.
Integration i produkter fra andre producenter
Når man monterer Leica-produkter i produkter fra tredjemand, er producenten af det
komplette system eller forhandleren heraf
ansvarlig for, at alle relevante sikkerhedsanvisninger, lovbestemmelser og retningslinjer
følges.
Som alle andre elektroniske enheder må
dette instrument, tilbehørsdelene og
forbrugsstofferne aldrig bortskaffes sammen
med det almindelige husholdningsaffald. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med
lokale love og bestemmelser.
Sikkerhedsforskrifter10
Sundhedsrisici og faremomenter ved brug
Sundhedsfarer
Arbejdspladser med mikroskoper letter
og forbedrer observationsarbejdet, men
de stiller også store krav til brugerens synsorganer og muskulatur. Afhængigt af hvor lang
tid der arbejdes uden pauser, kan der forekomme problemer med astenopi og knogler og
muskler. Der skal derfor træffes de nødvendige
foranstaltninger for at mindske arbejdsbelastningen:
OO
Optimal indretning af arbejdsplads
OO
Hyppig ændring af aktivitet
OO
Grundig vejledning af personalet, hvor det
tages hensyn til ergonomiske aspekter og
arbejdets organisering
Leica DM750 Brugsanvisning
Det ergonomiske design og konstruktion af
Leica-mikroskopserien er beregnet til at minimere den fysiske belastning for brugeren.
Fare i forbindelse med brug
OO Leica DM750-mikroskopet må kun tilsluttes
et stik med jord.
Fare for infektion
Den direkte kontakt med okularer er en
potentiel overførselsvej for bakterielle
og virale øjeninfektioner.
OO
Risikoen kan holdes helt nede, hvis hver
bruger anvender personlige okularer,
eller hvis der anvendes aftagelige okularer.
Man må ikke anvende Leica DM750-mikroskopet, hvis det har defekter.
Mikroskoplyset er i undtagelsesgruppen (risikogruppe 0) iht. EN 62471:2008, når det bruges
efter hensigten.
• lysinstrumentet – uanset om det bruges
Kig aldrig direkte ind i LED-strålen på
sammen med eller uden optiske instrumenter –
da det øger risikoklassen. Manglende overholdelse af dette udgør en risiko for øjenskade.
Sikkerhedsforskrifter11
Information rettet mod den person, der har ansvaret for instrumentet
Information rettet mod den person, der har
ansvaret for instrumentet
OO Man skal sikre sig, at Leica DM750-mikroskopet udelukkende anvendes af kvalificeret personale.
OO
OO
Brug ikke Leica DM750-mikroskopet, hvis
det er defekt.
OO
Giv straks besked til din Leica-repræsentant
eller til Leica Microsystems (Schweiz) AG,
9435 Heerbrugg, Svejts, i tilfælde af en
produktfejl, som ville kunne medføre tilskadekomst eller beskadigelse.
Man skal sikre sig, at denne manual
altid er tilgængelig sammen med Leica
DM750-mikroskopet.
OO
OO
Foretag regelmæssige inspektioner for at
sikre dig, at de autoriserede brugere overholder sikkerhedskravene.
OO
Når du instruerer nye brugere, skal du være
grundig og forklare betydningen af advarselsskiltene og meddelelserne.
OO
Overdrag ansvaret for start, anvendelse og
vedligeholdelse af instrumentet til enkeltpersoner, og hold øje med om dette overholdes.
Leica DM750 Brugsanvisning
OO
Hvis du anvender tilbehør fremstillet af tredjemand sammen med Leica
DM750-mikroskopet, skal du sikre dig, at
disse producenter bekræfter, at teknikken er sikker at anvende, og du skal læse
produktets brugsanvisning.
Ændringer på og vedligeholdelse af Leica
DM750-mikroskopet må kun foretages af
professionelle, der er udtrykkeligt autoriserede af Leica.
OO
Der må kun anvendes originale Leica-reservedele i forbindelse med vedligeholdelse af
dette produkt.
OO
Efter servicearbejde eller tekniske ændringer skal enheden konfigureres igen, og
vores tekniske krav skal overholdes.
OO
Hvis enheden ændres eller vedligeholdes
af uautoriserede personer, hvis ikke den
vedligeholdes korrekt (i tilfælde af at andre
har udført vedligeholdelsen), eller hvis den
håndteres forkert, yder Leica ingen garanti.
OO
De elektriske installationer i bygningen skal
leve op til national standard, og vi anbefaler en strømstyrkebaseret beskyttelse med
afledning til jord (beskyttelse mod for høj
strømstyrke).
Sikkerhedsforskrifter12
Instruktioner vedr. pleje
Generel vejledning
OO Beskyt Leica DM750-mikroskopet mod
damp, fugt, syrer, alkaliske og korrosionsdannende stoffer. Opbevar ikke kemikalier
i nærheden af enheden.
OO
Beskyt Leica DM750-mikroskopet mod olie
og smørefedt. Smør aldrig mekaniske dele
eller glidende overflader med fedt eller olie.
OO
Følg anvisningerne fra producenten af
desinfektionsmidlet.
OO
Vi anbefaler, at man indgår en serviceaftale
med Leica Service.
Leica DM750 Brugsanvisning
Rengøring af coatede dele og plasticdele
Man bør fjerne støv og smuds med en blød
børste eller en fnugfri bomuldsklud.
OO
OO
Fjern grove urenheder med en fugtet
engangsklud.
OO
Acetone, xylen eller nitro-holdige fortyndere må IKKE anvendes.
OO
Rengør aldrig farvede overflader og tilbehør med gummierede dele med kemikalier. Dette kan beskadige overfladerne, og
prøver kan blive forurenede af afskrabede
partikler.
Rengøring af glasoverflader
Fjern støv med en fin, tør og fedtfri børste
fremstillet af hår, eller ved at blæse med en
trykblæser eller med en støvsuger.
OO
OO
Optiske overflader skal rengøres med en
fnugfri klud, linsestof eller vatrondel, der
er fugtet med et almindeligt vinduespudsemiddel.
Sikkerhedsforskrifter13
Tilbehør, vedligeholdelse og reparation
Tilbehør
Udelukkende følgende tilbehør må anvendes
sammen med Leica DM750-mikroskopet:
OO
Leica-tilbehøret beskrevet i denne manual.
OO
Andet tilbehør, hvis det er blevet udtrykkeligt godkendt af Leica som teknisk sikkert i
denne forbindelse.
Vedligeholdelse
Leica DM750-mikroskopet er som en
hovedregel vedligeholdelsesfrit. For at
sikre, at det altid fungerer sikkert og pålideligt, anbefaler vi, at du kontakter den
ansvarlige serviceorganisation.
Reparation og servicearbejde
OO Der må kun anvendes originale reservedele
fra Leica Microsystems.
OO
Slå strømmen fra, og træk stikkene ud af
stikdåserne, før apparaterne åbnes.
Her kan du aftale en periodisk inspektion, eller indgå en serviceaftale med
dem, hvis det er hensigtsmæssig.
OO
Undgå kontakt med strømførende elektriske kredsløb, da dette kan medføre tilskadekomst.
OO
OO
OO
Leica DM750 Brugsanvisning
Vi anbefaler, at man indgår en serviceaftale
med Leica Service.
Der må kun anvendes originale reservedele
til vedligeholdelse og reparation.
Service-adresse
Hvis du har problemer, kan du kontakte os på
følgende adresse:
stereo.service@leica-microsystems.com
Sikkerhedsforskrifter14
Elektriske data og omgivende betingelser
Udskiftning af sikring
Frakobl instrumentet før udskiftning af sikringer. Leica DM750 har
to sikringer, der sidder bag strømkabeludgangen.
Brug kun følgende sikringstyper: 5×20 mm, 1 A/250 V, hurtigsikring (nr. 13RFAG30003)
Elektriske data
Input: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED)
Leica DM750 Brugsanvisning
EN 55011: 2007+A2: 2010-05
EN 60825-1: 2008-05
IEC 60825-1: 2007-03
LED Class 1
Omgivelser
Temperatur ved brug
+10 °C … +40 °C
Opbevaringstemperatur
-20 °C … +52 °C
+50 °F til +104 °F
Generelle sikkerhedsnoter
Dette instrument i sikkerhedsklasse 1 er blevet konstrueret og testet i
henhold til følgende sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, kontrol
og laboratoriebrug:
EN 61010-1: 2002-08
EN 61010-2-101: 2008-06
IEC 61010-1: 2010-06
EN 61326-1: 2006-10
EN 61326-2-6: 2006-10
For at bevare denne klassificering og opnå sikker drift skal brugeren følge de anvisninger og overholde de advarsler, der fremgår af
brugsanvisningen.
Manipulationsstød
25 mm på 50 mm hårdt træ
Transportstød (ikke-emballeret)
100 g / 6 ms
Transportstød (emballeret)
800 mm frit fald
Transportvibrationer (ikke-emballeret)
5–200 Hz / 1.5 g
Lufttryk under brug og opbevaring
500–1 060 mbar
Luftfugtighed under brug og opbevaring
20–90 %
Installationskategori II (overspændingskategori)
Forureningsgrad 2
Sikkerhedsforskrifter15
Leica DM750
Leica DM750 Brugsanvisning
Leica DM75016
Introduktion
Vi takker for dit køb af et Leica DM750
Compound-mikroskop fra Leica Microsystems.
De eksklusive designfunktioner på denne
model samt det komplette tilbehørssortiment
gør det til et alsidigt kvalitetsinstrument.
Instrumentet må kun bruges som
beskrevet. Ved forkert brug er der risiko
for personskade.
Leica DM750 Brugsanvisning
Leica DM75017
Udpakning
OO
Fjern forsigtigt mikroskopet og eventuelle
komponenter fra emballagen.
OO
Kontrollér, at alle komponenter er intakte.
OO
Kontrollér, at komponenterne er konfigureret som planlagt.
OO
Valgfrit tilbehør såsom kontrasttilbehør,
kameraadaptere, kameraer og bæretasker
leveres ikke som en del af standardudstyret. Disse enheder leveres i separate emballager.
OO
Du må ikke smide emballagematerialer
ud. De skal bruges til sikker opbevaring og
transport af instrumentet, hvis der skulle
blive behov for dette.
Leica DM750 Brugsanvisning
Leica DM75018
Klar!
Leica DM750 Brugsanvisning
Klar!19
Underniveau-belysning
Underniveau-belysning
Leica DM750 fås med to typer underniveau-belysning. Find ud af, hvilken type
belysning der er monteret, da du får brug for at
vide det på et senere tidspunkt.
Leica DM750 Brugsanvisning
Type 1: Almindelig belysning
Justerbar kondensatorcentrering med medfølgende værktøj.
Type 2: Köhler-belysning
Justerbar kondensatorcentrering med vingeskruer og justerbar Köhler-feltblænde.
Klar!20
Påsætning af observationsrør
Anvendt værktøj
OO
Unbrakonøgle
Der findes to typer observationsrør. Find
det ønskede observationsrør:
1. Løsn indstillingsskruen (oven på standeren)
ved hjælp af den medfølgende unbrakonøgle.
Type 1: Leica EZ observationsrør med indbyggede
okularer
2. Sæt svalehalen i trefodsmonteringen, og
spænd indstillingsskruen forsigtigt (uden
at bruge for megen kraft). Dette anbringer
observationsrøret præcist på mikroskopets
optiske akse, uafhængigt af den valgte
rotation.
Type 2: Standard-observationsrør med separate
okularer
Leica DM750 Brugsanvisning
Klar!21
Leica EZ observationsrør – indbyggede okularer
1. Hvis du vil bruge vingeskruen, skal du
fjerne indstillingsskruen, der fulgte med
standeren.
2. Genmontering af Leica EZ-observationsrøret på standeren.
Leica EZ observationsrør med indbyggede
okularer
For at dreje Leica EZ observationsrøret,
skal du enten løsne sætskruen på stativet eller udskifte sætskruen med den (valgfrie)
vingeskrue.
Leica DM750 Brugsanvisning
Sørg for, at vingedelen af vingeskruen
er helt adskilt, før du bruger den på
standeren:
3. Spænd vingeskruen ved hjælp af den
medfølgende nøgle.
Klar!22
Leica EZ observationsrør – indbyggede okularer (fortsat)
Du kan nu dreje Leica EZ observationsrøret ved at løsne vingeskruen, dreje observationsrøret og stramme vingeskruen igen.
Okularerne er indbygget i Leica EZ-observationsrøret og er forindstillet; du behøver derfor ikke at indstille eller at installere
okularerne.
Fortsæt med afsnittet "Øjestykker" på side 25.
Leica DM750 Brugsanvisning
Klar!23
Leica standard observationsrør – separate okularer
1. Sæt okularerne ind i tubusrørene.
2. Fastgør okularerne i tubusrørene ved at
spænde sølvskruerne i bunden af tubusrørene ved hjælp af en almindelig Phillipsskruetrækker (medfølger ikke).
Standard-observationsrør; rørene indeholder
endnu ikke okularer
Standard-observationsrøret har en drejelig svalehale. Du kan nu derfor dreje det
standard observationsrør frit i enhver retning.
Okularerne vil stadig dreje, men de vil
være fastholdt i øjerørene.
Leica DM750 Brugsanvisning
Klar!24
Øjebeskyttelse
Hvis du bruger briller til mikroskopobservation, skal du holde gummiøjestykkerne
foldet ned. Hvis du ikke bruger briller, kan det
være nyttigt at folde gummiøjestykkerne ud for
at hjælpe med at holde lyset i rummet ude.
Leica DM750 Brugsanvisning
Hvis du har købt en standard mikroskopkonfiguration, vil du bemærke, at objektiverne allerede er monteret på næsestykket,
og underniveau-kondensatoren allerede er
monteret på stativet. Fortsæt i så fald til afsnittet "Betjening" på side 30. Hvis du har købt dit
Leica DM750 i form af enkelte komponenter og
ikke som standardkonfiguration, skal du fortsætte med afsnittet "Montering af objektiver"
på side 26.
Klar!25
Montering af objektiver
Montering af objektiver
Når du drejer objektiv-næsestykket,
skal du altid bruge den riflede ring på
næsestykket.
Mens du drejer næsestykket i urets retning, skal
du montere objektiverne ved at skrue dem ind i
næsestykkehullerne med den laveste forstørrelse
og gå frem til den højeste forstørrelse.
Leica DM750 Brugsanvisning
Klar!26
Installation af underniveau-kondensator
Underniveau-kondensator
Leica DM750 har et åbent underniveaukondensatorbeslag, hvorfor kondensatoren skal installeres.
Underniveau-kondensatorbeslaget er åbent
Leica DM750 Brugsanvisning
1. Flyt prøvebordet opad, indtil det ikke kan
komme længere, ved hjælp af den grove
fokuseringsknap på siden af mikroskopet.
3. Løsn de to indstillingsskruer (eller vingeskruer til Köhler-standere) på kondensatorholderen.
2. Flyt kondensatorholderen til nederste position ved hjælp af kondensatorknappen på
venstre side af bordbeslaget.
Klar!27
Installation af underniveau-kondensator (fortsat)
4. Skub underniveaukondensatoren under
prøvebordet ind i holderen ved at anbringe
placeringsstiften i bunden af kondensatoren, så den flugter med sporet på bagsiden
af gaflen.
5. Flyt kondensatoren til øverste position ved
hjælp af kondensatorknappen på venstre
side af bordbeslaget.
6. Spænd de to indstillingsskruer ved hjælp af
det medfølgende værktøj (eller spænd de
to vingeskruer på Köhler-standere), så den
øverste linse på kondensatoren er centreret under objektivet i arbejdsposition, og
underniveaukondensatoren er grovcentreret.
Leica DM750 Brugsanvisning
Du kan centrere kondensatoren mere
nøjagtigt, når du kommer til afsnittet
"Komplet kondensatorcentrering" på side 31.
Klar!28
Parat!
Leica DM750 Brugsanvisning
Parat!29
Tænde mikroskopet
Arbejdsoverflade
Brug altid mikroskopet på en hård,
stabil overflade.
Strømkabel
Hvis strømkablet ikke allerede er sat på,
skal det sættes bag på mikroskopet.
Leica DM750 Brugsanvisning
USB-stik
Leica DM750 er forsynet med et 5 V/1,5 A USBstik i midten af kabelviklingen. Dette kan bruges
til visse Leica-kameraer eller andet udstyr, som
drives med 5 V/1,5 A.
Indstilling af lysintensitet
Indstil lysstyrken til det laveste niveau til
at begynde med ved hjælp af knappen
nederst til venstre på standeren. Med lyskontrolknappen kan du justere intensiteten af det
lys, der produceres af belysningssystemet.
Tilslutte og tænde mikroskopet
1. Sæt strømkablet fra mikroskopet i en stikkontakt med jordforbindelse. Der medfølger 3-benet kabel.
2. Tænd mikroskopet med kontakten nederst
til højre på mikroskopstativet.
Parat!30
Komplet kondensatorcentrering
Hvis du har købet en almindelig Leica
DM750-konfiguration, er kondensatoren
allerede forcentreret af Leica Microsystems.
2. Lav et "X" på et stykke papir på størrelse
med et visitkort, og placer det foran lysudgangen på mikroskopstanderen, så "X'et" er
centreret over lyset.
1. Åbn kondensatoraperturen ved at dreje
den riflede ring på kondensatoren til højre.
Ikke centreret
Sørg for, at kondensatoren er kørt helt
op.
Leica DM750 Brugsanvisning
3. Kig på "X'et" gennem okularerne, og centrer
det i synsfeltet ved at spænde indstillingsskruerne ved hjælp af det medfølgende
værktøj (eller spænd de riflede skruer på et
Leica DM750 med Köhler-belysning).
Centreret
Parat!31
Brug af kondensatoren
Brug af kondensatoren
Kondensatoren er udstyret med en irisblænde, der kan justeres, så den passer
til objektivets effektive numeriske åbning
1. For at åbne og lukke blænden skal du dreje
den riflede kondensatorring til højre eller
venstre, så linjen på rotationsringen er på
linje med den anvendte objektivforstørrelse.
2. Åbn først irisblændet helt ved at dreje
kondensatorringen helt til højre.
Tilpas linjen for rotationsringen med linjen for
den objektivforstørrelse, du bruger.
Leica DM750 Brugsanvisning
Parat!32
Forbered til visning af prøveglas
1. Anbring et prøveglas på bordet ved at føre
den under skydergrebene.
2. Placer prøveglasset, så en del af prøven er
under det anvendte objekt, ved hjælp af
X/Y Stage Control.
Skydergrebene holder glasset på plads.
Skydergreb
Leica DM750 Brugsanvisning
Parat!33
Fokusering
1. Drej objektivnæsestykket (ved hjælp af den
riflede ring), så objektivet med det laveste
forstørrelsesniveau drejes i arbejdsposition.
2. Flyt prøvebordet opad, indtil det ikke kan
komme længere, ved at dreje den grove
fokuseringsknap.
3. Kig i objektiverne, og indstil lysintensiteten
til et niveau, som er behageligt for øjnene.
Standeren til Leica DM750 er kalibreret
fra fabrikken, så bordfokus kan findes
inden for 1.5 drejningers finfokuseringsjustering fra denne position.
4. Bring prøven i skarp fokus ved hjælp af
fokuseringsknappen.
Grovfokusjusteringsknap
Leica DM750 Brugsanvisning
Parat!34
Justering af observationsrør
Juster øjerørene
1. Juster rørene, så de passer til din øjenafstand. Fold øjerørene ind eller ud for at
mindske eller øge afstanden mellem okularerne, indtil du ser en belyst cirkel.
Observationsrøret bevarer en konstant
rørlængde for alle øjenafstandsindstillinger. Dette betyder, at en ændring i øjenafstanden ikke påvirker parfokalitet, forstørrelse eller
kalibreringer, som afhænger af forstørrelse.
Leica DM750 Brugsanvisning
Leica EZ observationsrør
OO Hvis du bruger et Leica EZ observationsrør, hvor okularerne allerede er indbygget
i øjerørene, er det ikke nødvendigt med
yderligere justeringer. Sørg for at bruge
dine briller eller kontaktlinser.
OO
Hvis du har et Leica DM750 med almindelig
belysning (intet Köhler-feltblænde), skal du
fortsætte til afsnittet "Oliebestandighedsteknik" på side 39.
OO
Hvis du har et Leica DM750 med almindelig belysning (med Köhler-feltblænde), skal
du fortsætte til afsnittet "Köhler-konfiguration" på side 37.
OO
Hvis du har et Leica DM750 med almindelig
belysning (intet Köhler-feltblænde), skal du
fortsætte til afsnittet "Oliebestandighedsteknik" på side 39.
OO
Hvis du har et Leica DM750 med almindelig belysning (med Köhler-feltblænde), skal
du fortsætte til afsnittet "Köhler-konfiguration" på side 37.
Standard-observationsrør med en eller to
fokuseringsokularer
Hvis du bruger et standard observationsrør
med et eller to fokuseringsokularer, skal du
foretage nogle justeringer:
1. Indstil fokuseringsobjektiverne til "0".
Standard observationsrør med to faste
okularer
OO Hvis du bruger et standard observationsrør
med to faste okularer (ingen fokuseringsokularer), er det ikke nødvendigt med
yderligere justeringer. Sørg for at bruge
dine briller eller kontaktlinser.
Parat!35
Justering af observationsrør (fortsat)
Hvis du foretrækker at anvende dine
kontaktlinser eller briller til mikroskopobservation, skal du beholde dem på for at
minimere justeringerne.
5.
2. Brug finfokuseringsknappen til at fokusere
på prøven, mens du kigger gennem et af
okularerne (hvis du bruger et okular med
fokus og et okular uden fokus, skal du kigge
gennem det okular, der har fokus). For at
lette fokusering skal du dække eller lukke
det andet øje.
De højere forstørrelser har en mere overfladisk dybdeskarphed. Derfor vil du
efter fokusering med en høj forstørrelse finde,
at når du skifter til lavere forstørrelser, skal du
næsten eller slet ikke finfokusere.
3. Kig nu gennem det andet okular (fokuseringsokular) med det andet øje. Denne
gang skal du fokusere på prøven vha. fokuseringsevnen i fokuseringsokularet.
Når du gør det, må du ikke ændre
højden på prøvebordet.
Skift nu til et højere forstørrelsesobjektiv
(ikke et olieobjektiv), og fokusér mikroskopet ved at kigge gennem objektiverne med
begge øjne.
OO
Hvis du har et Leica DM750 med almindelig belysning, skal du fortsætte til afsnittet
"Oliebestandighedsteknik" på side 39.
OO
Hvis du har et Leica DM750 med Köhlerkonfiguration, skal du fortsætte til næste
afsnit "Köhler-konfiguration" på side 37.
4. Tag fat i den riflede ring på fokuseringsokularet med en hånd, og drej overdelen
af okularet med den anden hånd, indtil
prøven er i fokus med dette øje og dette
fokuseringsokular. Dette vil rette enhver
synsforskel mellem det højre og venstre
øje.
Leica DM750 Brugsanvisning
Parat!36
Köhler-konfiguration
Hvis dit Leica DM750 er udstyret med et feltblænde til Köhler-belysning, skal du bruge følgende procedure for at sikre, at kondensatoren er centreret og i fokus.
2. Fokuser bladene i feltblændet ved hjælp af kondensatorknappen på
venstre side af bordbeslaget.
1. Slut Köhler-feltblændet til mikroskopets fod, så blændebladene er
inden for synsfeltet, når du kigger gennem okularerne.
Kondensatorfokuseringsknap
Luk Köhler-feltblændet
Leica DM750 Brugsanvisning
Bladene er i skarpt fokus
Luk Köhler-feltblændet
Parat!37
Köhler-konfiguration (fortsat)
3. Drej vingeskruerne til centrering af kondensatoren samtidig for at
centrere billedet i feltblændet.
Leica DM750 Brugsanvisning
4. Åbn feltblændet, indtil blændebladene befinder sig lige uden for
synsfeltet.
Parat!38
Oliebestandighedsteknik
1. Søg efter det område af prøveglasset, som
du vil undersøge.
3. Tilsæt en dråbe immersionsolie fra Leica til
det område af prøveglasset, du undersøger.
4. Drej oliebestandighedsobjektivet (det
objektiv, der er mærket med "OIL") til arbejdsstilling.
2. Flyt prøvebordet ned til det laveste niveau
ved hjælp af den grove justeringsknap.
Leica DM750 Brugsanvisning
Parat!39
Oliebestandighedsteknik (fortsat)
5. Flyt langsomt prøvebordet opad vha. den
grove justeringsknap, indtil oliedråben på
prøveglasset kommer i kontakt med forsiden af oliebestandighedsobjektivets linse.
7. Kig gennem mikroskopet, og drej forsigtigt finjusteringsknappen, så prøvebordet
bevæger sig opad, indtil prøven er i fokus.
8. Når du er færdig med at arbejde med oliebestandighedsobjektivet, skal du rengøre
forsiden af objektivet, prøveglasset og alle
andre overflader, der har været i kontakt
med olie, i henhold til anvisningerne i
afsnittet "Pleje af mikroskopet" på side 44.
6. Tag fat om den riflede ring på objektivhovedet, og sving objektivet frem og tilbage
for at undgå luftbobler. Anbring derefter
olieobjektivet i slutposition, så oliedråben
befinder sig mellem den forreste linse på
objektivet og prøveglasset.
Leica DM750 Brugsanvisning
Parat!40
Tidsforsinket afbrydelse
Leica DM750 er udstyret med en funktion
til tidsforsinket afbrydelse, der automatisk slukker lyset, hvis intensiteten ikke er blevet
ændret inden for 2 timer.
OO
OO
Alle firpositionsstandere med næstestykker
har som standard aktiveret funktionen til
tidsforsinket afbrydelse (de fleste uddannelsesapplikationer).
Alle fempositionsstandere med næstestykker har som standard deaktiveret funktionen til tidsforsinket afbrydelse (de fleste
kliniske applikationer).
Leica DM750 Brugsanvisning
Ændring af status for tidsforsinket afbrydelse
1. Drej intensitetsregulatoren til det laveste
niveau.
OO
LED-belysningen blinker som tegn på, at
status blev ændret for tidsforsinket afbrydelse.
OO
LED-belysningen blinker langsomt to
gange, hvorefter den forbliver tændt, når
du deaktiverer den tidsforsinkede afbrydelse.
OO
LED-belysningen blinker langsomt tre
gange, hvorefter den forbliver tændt, når
du aktiverer den tidsforsinkede afbrydelse.
2. Tænd instrumentet.
3. Drej intensitetsregulatoren til det højeste
niveau og derefter tilbage til det laveste
niveau inden for fem sekunder.
Når du slukker for strømmen og tænder
for den igen, er systemet i den seneste
tilstand for tidsforsinket afbrydelse (aktiveret
eller deaktiveret), og der er ikke nogen blinkende lamper.
Parat!41
Start!
Leica DM750 Brugsanvisning
Start!42
Klar! Parat! Start!
Du skal nu blot ændre objektiverne, indstille
kondensatoraperturen (og feltblændet, hvis du
har en DM750-Köhler-stander) for den objektivforstørrelse, du bruger, og nyde synet!
Leica DM750 Brugsanvisning
Start!43
Pleje af mikroskopet
Leica DM750 Brugsanvisning
Pleje af mikroskopet44
Generel vedligeholdelse
Generel
Bær altid mikroskopet med to hænder.
Der sidder et håndtag på bagsiden af
mikroskopet og et indhak på forsiden til dette
formål.
OO
OO
Leica DM750 Brugsanvisning
Med kabelviklingen kan du vikle kablet
således, at ku den længde, du skal bruge,
trækkes ud.
Hold alle optiske komponenter rene.
Renlighed er meget vigtigt for bevarelse af
god optisk ydelse.
OO
Mikroskopet skal altid dækkes med plastikstøvhætten (medfølger instrumentet), når
det ikke er i brug.Hvis en optisk overflade
tildækkes med støv eller snavs, skal overfladen rengøres ved at blæse det af med en
kanyle, eller børste det af med en børste af
kamelhår, før du forsøger at tørre overfladen af.
OO
Optiske overflader skal rengøres med en
fnugfri klud, linsestof eller vatrondel, der
er fugtet med et almindeligt vinduespudsemiddel.
OO
Det er meget vigtigt at undgå overdreven
brug af opløsningsmidler, så brug dem
sparsomt. Den fnugfrie klud, linsestof eller
vatrondel skal fugtes med opløsningsmiddel, men ikke være så våd, at opløsningsmidlet siver ud omkring linsen.
Pleje af mikroskopet45
Generel vedligeholdelse (fortsat)
OO
Ingen dele på mikroskopet samler snavs,
støv og olie som forsiden af objektivets
linse. Når der forekommer mangel på
kontrast, slørethed eller dårlig definition,
skal du nøje undersøge den forreste linses
tilstand med en lup.
OO
Rengøring af 40× og 100× objektiver
kræver mere forsigtighed. Bemærk: For
at opnå den høje fladhedsgrad, som fås
med objektiver med højere forstørrelse,
har objektivet en lille konkav forlinse
med forholdsvis kort radius eller runding.
Denne forlinses overflade kan rengøres
med en tandstik, der er dækket af vat,
eller med en lille vatrondel. Fjern urenheder med en ren klud, som er blevet fugtet
med almindelig glasrens. Tør forlinsen
let uden at presse for hårdt eller skrubbe.
Sørg for at vattet kommer i kontakt med
den konkave linseoverflade. Undersøg
objektivet med en lup efter rengøring.
Leica DM750 Brugsanvisning
OO
Hvis du skal fjerne mikroskopets observationsenhed, skal du passe på ikke ved
et uheld at røre den ydre linseoverflade
(på undersiden af enheden). Fingeraftryk
på denne overflade vil gøre billedet mere
utydeligt. Denne linse kan rengøres på
samme måde som objektiver og okularer.
Belysning
OO Leica DM750 bruger LED-belysning. Der
skal derfor ikke skiftes lamper i hele mikroskopets levetid.
Pleje af mikroskopet46
Fejlfinding
Leica DM750 Brugsanvisning
Fejlfinding47
Fejlfinding
Stander
Mikroskopet reagerer ikke.
Sørg for, at der er strøm i kontakten.
Kontrollér kabelforbindelserne.
Sørg for, at standeren er sluttet til strømforsyningen.
Kontrollér, om sikringen er defekt, og udskift den om nødvendigt
(se under på side 15).
Fokus
Prøven kan ikke bringes i fokus.
Brug det rigtige immersionsmedium.
Anbring prøven, så dækglasset peger opad.
Sørg for, at dækglasset har den rigtige tykkelse, og at det opfylder
de specifikationer, der gælder for objektivet.
Mørkefelt
Mørkefeltets kontrast kan ikke afgrænses.
Billedet er ikke oplyst ensartet.
Uønsket forstyrrende lys.
Leica DM750 Brugsanvisning
Sørg for, at du bruger et objektiv til mørkefelter.
Objektivets apertur er for høj (maks. 0.75/1.10); reducer om
nødvendigt objektivet apertur ved hjælp af irisblændet på objektivet.
Kontrollér centreringen af kondensatoren.
Åbn aperturblændet helt.
Forstørrelsen af objektivet er for svag. Brug en højere forstørrelse.
Rengør prøven og linseoverfladerne ved siden af.
Fejlfinding48
Fejlfinding (fortsat)
Polarisering
Polariseringskontrasten kan ikke indstilles.
Anbring polarisatoren og analysatoren i krydsposition, indtil de når
maksimal mørkhed (uden prøve).
Fasekontrast
Fasekontrasten kan ikke indstilles.
Prøven er for tyk, for tynd eller farvet for lyst.
De refraktive indekser på monteringsmediet og prøven er identiske, så der er ikke noget fasespring.
Dækglasset er ikke anbragt ensartet.
Kontrollér, at den rigtige lysring er monteret.
Kontrollér centreringen af lysringene.
Kontrollér centreringen af kondensatoren.
Åbn aperturblændet helt.
Prøvebord
Bordets positioneringsområde i x-retning
reduceres efter længere tids arbejde.
Leica DM750 Brugsanvisning
Flyt det mekaniske bord helt til venstre med det koaksiale drev.
Pres manuelt skruen, der holder det mekaniske bord fast, endnu
længere til venstre, indtil den ikke kan komme længere. Flyt
derefter det mekaniske bord helt til højre med det koaksiale drev.
Pres manuelt skruen, der holder det mekaniske bord fast, endnu
længere til højre, indtil den ikke kan komme længere.
Fejlfinding49
Dimensioner
Leica DM750 Brugsanvisning
Dimensioner50
Leica DM750 Brugsanvisning
Dimensioner51
Leica DM750 Brugsanvisning
Dimensioner52
Leica DM750 Brugsanvisning
Dimensioner53
10/2019 · 13IDE13060DA_2 · © 2019 by Leica Microsystems GmbH.
Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.
CONNECT
WITH US!
Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44
www.leica-microsystems.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising