Leica Microsystems | dm750 | User manual | Leica Microsystems DM750 Upright Microscopes Kasutusjuhend

Leica Microsystems DM750 Upright Microscopes Kasutusjuhend
Leica DM750
Kasutusjuhend
Tootja teave
Avaldatud oktoober 2019:
Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg (Šveits)
Küsimuste korral võtke meiega ühendust
järmisel aadressil:
sms.support@leica-microsystems.com
Leica DM750 kasutusjuhend
2
Peatükkide ülevaade
Ohutusnõuded5
Leica DM750
16
Tähelepanu!19
Valmis olla!
29
Läks!42
Mikroskoobi hooldus
44
Veaotsing47
Mõõtmed50
Leica DM750 kasutusjuhend
3
Sisukord
Ohutusnõuded
Ohutuseeskiri6
Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid
7
Märkused8
Näpunäited kasutamiseks
9
Kasutaja terviseriskid ja ohud
11
Teave seadme eest vastutavale isikule
12
Hooldusjuhised13
Tarvikud, hooldus ja parandus
14
Elektriandmed ja keskkonnatingimused
15
Valmis olla!
Mikroskoobi sisselülitamine
30
Koondaja täpne tsentreerimine 31
Koondaja kasutamine
32
Valmistuge prooviobjekti vaatlemiseks
33
Fookustamine34
Tuubuse reguleerimine
35
Köhleri valgustuse reguleerimine 37
Õliimmersiooni tehnika
39
Taimeriga väljalülitus
41
Leica DM750
Sissejuhatus17
Lahtipakkimine18
Läks!
Tähelepanu! Valmis olla! Läks!
43
Mikroskoobi hooldus
Üldine hooldus
45
Tähelepanu!
Tööpinna altvalgustus
20
Tuubuste ühendamine
21
Leica EZ tuubus – ühendatud okulaarid
22
Leica harilik tuubus – eraldi okulaarid
24
Silmapadjad25
Objektiivide paigaldamine
26
Valguskiirte koondaja paigaldamine
27
Leica DM750 kasutusjuhend
Veaotsing
Veaotsing48
Mõõtmed
Mõõtmed51
4
Ohutusnõuded
Leica DM750 kasutusjuhend
Ohutusnõuded5
Ohutuseeskiri
Leica DM mikroskoopide seeria üksikmoodulid
sisaldavad CD-ROM-i vajalike kasutusjuhenditega mitmes keeles. Hoidke seda turvalises
kohas ja kasutajale vabalt kättesaadaval. Kasutusjuhendid ja uuendused on allalaadimiseks ja
väljatrükkimiseks saadaval ka meie veebilehel
www.leica-microsystems.com.
Tutvuge ülalloetletud kasutusjuhenditega enne
seadmete paigaldamist, käsitsemist või kasutamist. Eelkõige pöörake tähelepanu kõigile
ohutusjuhenditele.
Et säilitada seadme esialgne seisund ja tagada
ohutu kasutamine, peab kasutaja järgima neis
juhendeis sisalduvaid eeskirju ja hoiatusi.
See kasutusjuhend kirjeldab Leica DM stereomikroskoopide seeria moodulite funktsioone ja
sisaldab olulist teavet seadmete ohutu käsitsemise ja hooldamise ning lisaseadmete kohta.
Brošüür "Ohutuseeskiri" sisaldab täiendavat
teavet mikroskoobi, tarvikute ja elektriliste
tarvikute hooldustööde, nõuete ja käsitsemise
kohta ning samuti üldisi ohutusnõudeid.
Võite kombineerida mikroskoobisüsteemi
kuuluvaid tooteid välistarnijate toodetega.
Palun lugege kasutusjuhendit ja tarnija ohutuseeskirju.
Leica DM750 kasutusjuhend
Ohutusnõuded6
Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid
Hoiatus ohu eest
See sümbol tähistab eriti olulist teavet,
mida tuleb kindlasti lugeda ja järgida.
Oht kuumade pindade tõttu
See sümbol hoiatab ligipääsetavate
kuumade pindade, nt elektripirnide
eest.
Mittejärgimine võib põhjustada
ohtu töötajatele
OO
OO
tõrkeid või seadmete kahjustusi
Ohtliku elektripinge hoiatus
See sümbol tähistab eriti olulist teavet,
mida tuleb kindlasti lugeda ja järgida.
Mittejärgimine võib põhjustada
OO ohtu töötajatele
OO
Oluline teave
See sümbol tähistab lisateavet, mis on
mõeldud selguse toomiseks.
Selgitavad märkused
ff See sümbol tekstis osutab täiendavale
teabele ja selgitustele.
Juhised seadme, tarvikute ja kuluvmaterjalide jäätmekäitluseks.
tõrkeid või seadmete kahjustusi
Leica DM750 kasutusjuhend
Ohutusnõuded7
Märkused
Kirjeldus
Leica DM750 mikroskoobid vastavad tänapäeva
kõrgtehnoloogia tasemele. Siiski võib kasutamisel tekkida mõningaid ohte. Võimalikke
ohuallikaid on kirjeldatud allpool.
Enne seadme paigaldamist või kasutamist tuleb see kasutusjuhend kindlasti läbi lugeda. Eelkõige pöörake tähelepanu
kõigile ohutusjuhenditele.
Kasutusjuhend
Kasutusjuhend sisaldab olulisi juhiseid, mis
puudutavad tööohutust, hooldust ja tarvikuid.
Leica DM750 mikroskoobiga on kaasas
CD-ROM, mis sisaldab kõiki asjaomaseid kasutusjuhendeid. Hoidke seda turvalises kohas ja kasutajale vabalt kättesaadaval.
Kasutusjuhendid ja värskendused on allalaadimiseks ja väljatrükkimiseks kättesaadavad ka
meie veebilehel www.leica-microsystems.com.
Tarvikud teistelt tootjatelt
Võite kombineerida mikroskoobisüsteemi
kuuluvaid tooteid välistarnijate toodetega.
Palun lugege kasutusjuhendit ja tarnija ohutuseeskirju.
Esialgne seisund
Et säilitada seadme esialgne seisund ja tagada
ohutu kasutamine, peab kasutaja järgima neis
juhendeis sisalduvaid eeskirju ja hoiatusi.
Õiguslikud nõuded
Järgige üldisi ja kohalikke eeskirju õnnetusjuhtumite ennetamisel ja keskkonnakaitses.
EÜ vastavusdeklaratsioon
Elektritarvikud on valmistatud kõrgtehnoloogia
baasil ning omavad EÜ vastavusdeklaratsiooni.
Leica DM750 kasutusjuhend
Ohutusnõuded8
Näpunäited kasutamiseks
Leica DM750 mikroskoopi võib kasutada üksnes suletud ruumides ning see
tuleb paigutada jäigale aluspinnale.
Paigutage Leica DM750 mikroskoop
alati nii, et võiksite valgusti toitevõrgust vajaduse korral välja võtta. Toitejuhe
peab olema alati kättesaadav, kuna see on ette
nähtud seadme lahutamiseks vooluvõrgust.
Kasutuskoht
Kasutage seadmeid üksnes suletud tolmuvabades ruumides temperatuuril +10°C kuni +40°C.
Kaitske seadmeid õli, kemikaalide ja liigse
niiskuse eest. Kui kasutate seadmeid välitingimustes, kaitske seda tolmu ja niiskuse eest.
Ärge kasutage välitingimustes elektriseadmeid.
Paigaldage elektriseadmed vähemalt 10 cm
kaugusele seinast ja eemale tuleohtlikest ainetest.
Vältige suuri temperatuurikõikumisi, otsest
päikesevalgust ja vibratsiooni.
Sooja ning sooja ja niiske kliimaga piirkondades tuleb seadme detaile eriti
põhjalikult hooldada, et vältida seente tekkimist seadmestikule.
Leica DM750 kasutusjuhend
Mittesihipärane kasutus
Ärge kunagi paigaldage muid pistikuid
või eemaldage mehaanilisi detaile, kui
kasutusjuhendis ei ole kästud täpselt nii teha.
Seadet ja selle kasutusjuhendis kirjeldatud lisaseadmeid on turvalisuse ja
potentsiaalsete ohtude suhtes testitud.
Seadme muutmisel või kasutamisel
koos muude kui Leica komponentidega
tuleb pöörduda Leica volitatud esindusse, kuna
neid küsimusi ei ole selles kasutusjuhendis
käsitletud!
Seadme volitamata muutmine või
mittesihipärane kasutus muudab
garantii kehtetuks.
Ohutusnõuded9
Näpunäited kasutamiseks (järg)
Transport
Võimaluse korral kasutage üksikmoodulite
saatmiseks ja transportimiseks originaalpakendit.
Vibratsioonist tulenevate kahjustuste vältimiseks võtke lahti kõik liikuvad osad, mida kliendil
on lubatud vastavalt kasutusjuhendile kokku
panna ja lahti võtta, ja pakkige need eraldi.
Leica DM750 kasutusjuhend
Jäätmekäitlus
Kui toode on jõudnud oma kasutusea lõpule,
pöörduge palun jäätmekäitluseks Leica teenindusse või müügiesindusse.
Palun järgige kohalikke seadusi ja eeskirju,
millega kohaldatakse näiteks WEEE direktiiv.
Ühendamine teise firma toodetega
Kui Leica tooted on paigaldatud teise firma
toodetesse, vastutab kogu paigaldise tootja
või edasimüüja kõigi kehtivate ohutusnõuete,
seaduste ja juhiste järgimise eest.
Nagu kõiki elektroonikaseadmeid,
ei tohi ka seda seadet, tarvikuid ega
kuluvmaterjale käidelda koos olmejäätmetega.
Jäätmekäitlusel tuleb kinni pidada kohalikest
seadustest ja eeskirjadest.
Ohutusnõuded10
Kasutaja terviseriskid ja ohud
Terviseriskid
Mikroskoopidega varustatud töökohad
võimaldavad teha vaatlustööd ja annavad suuremad võimalused, kuid nad koormavad rohkem ka kasutaja silmi ja hoidelihaseid.
Sõltuvalt katkestusteta töö kestusest võivad
välja areneda astenoopia ja lihaskonna probleemid. Seetõttu tuleb tarvitusele võtta asjakohased meetmed töökoormuse vähendamiseks.
OO
Töökoha optimaalne kujundus
OO
Tegevuste sage vaheldumine
OO
Töötajate põhjalik koolitus, kus käsitletakse
ergonoomika ja töökorralduse aspekte
Leica DM750 kasutusjuhend
Leica mikroskoopide ergonoomiline kuju ja
ehitus peaksid viima kasutaja lihaspinge miinimumi.
Ohud kasutamisel
OO Leica DM750 mikroskoopi võib ühendada
ainult maandatud pistikupesasse.
Nakkusoht
Otsesel kokkupuutel okulaaridega
võivad silma sattuda bakter- ja viirusnakkused.
OO
Nakkusohu vähendamiseks võib igaüks
kasutada isiklikke okulaare või eemaldatavaid silmapadjakesi.
Leica DM750 mikroskoopi võib kasutada
ainult laitmatus tehnilises seisukorras.
Mikroskoobi valgustus kuulub ohuvabasse
rühma (riskigrupp 0; vastavalt standardile
EN 62471:2008), kui seda kasutatakse ettenähtud otstarbel.
• dise LED-valgusvihku, olgu siis optilistes
Ärge kunagi vaadake otse valgustussea-
instrumentides või eraldi, kuna sel puhul suureneb ohuaste. Juhise eiramisega kaasneb nägemiskahjustuse tekkimise oht.
Ohutusnõuded11
Teave seadme eest vastutavale isikule
Teave seadme eest vastutavale isikule
OO Jälgige, et Leica DM750 mikroskoopi kasutaksid ainult vastava väljaõppega isikud.
OO
Ärge kasutage Leica DM750 mikroskoopi,
kui see ei ole laitmatus tehnilises seisukorras.
OO
Hoidke kasutusjuhend alati Leica DM750
mikroskoobi juures kättesaadav.
OO
OO
Tehke rutiinseid kontrolle veendumaks, et
volitatud kasutajad järgivad ohutusnõudeid.
Teavitage oma Leica esindust või ettevõtet Leica Microsystems (Schweiz) AG,
9435 Heerbrugg, Šveits, otsekohe mis tahes
tootedefektidest, mis võivad põhjustada
vigastusi või varalist kahju.
OO
Uusi kasutajaid välja õpetades tehke seda
põhjalikult ning selgitage hoiatussümbolite ja teadete tähendusi.
OO
OO
Valige välja seadme käivitamise, kasutamise ja hooldamise eest vastutavad isikud
ning jälgige nende ülesannete täitmist.
Leica DM750 kasutusjuhend
OO
Kui kasutate Leica DM750 mikroskoobiga
kolmanda osapoole valmistatud tarvikuid,
siis veenduge, et tootja kinnitaks selle
ohutust ja turvalisust ning järgige toote
kasutusjuhendit.
OO
Toodet parandades tohib kasutada üksnes
Leica originaalvaruosi.
OO
Pärast hooldust või tehnilisi muudatusi
tuleb seade uuesti lähtestada, pidades
kinni meie tehnilistest nõuetest.
OO
Kui seadet on muutnud või parandanud
volitamata isikud või kui seadet on kellegi
teise poolt valesti hooldatud või valesti
käsitsetud, loobub Leica mis tahes vastutusest.
OO
Hoone elektrisüsteem peab vastama riiklikule standardile, näiteks on soovitatav
kasutada rikkevoolukaitset.
Leica DM750 mikroskoobi juures tohivad
muudatusi või hooldustöid teha ainult
Leica volitatud spetsialistid.
Ohutusnõuded12
Hooldusjuhised
Üldisi juhiseid
OO Kaitske Leica DM750 mikroskoope niiskuse, aurude, hapete, leeliste ja söövitavate
ainete eest. Ärge hoidke seadme läheduses
kemikaale.
OO
Kaitske Leica DM750 mikroskoopi õli ja
rasva eest. Ärge määrige või õlitage mehaanilisi osi ega liugpindu.
OO
Järgige desinfektsioonivahendi tootja juhiseid.
OO
Soovitatav on sõlmida Leica teenindusega
hooldusleping.
Leica DM750 kasutusjuhend
Kattega osade ja plastosade puhastamine
Tolm ja mustus tuleks eemaldada pehme
harja või puuvillase riide abil.
OO
OO
Eemaldage lahtine prügi ühekordse niiske
lapi abil.
OO
Ärge kasutage atsetooni, ksüleeni ega
nitrolahusteid.
OO
Ärge kunagi kasutage värviliste pindade või
kummiga kaetud osadega tarvikute puhastamiseks kemikaale. See võib pindu kahjustada ja proovidele võib sattuda mahahõõrutud puru.
Klaaspindade puhastamine
Eemaldage tolm kuiva ja rasvavaba pintsli,
kummipirni või tolmuimeja abil.
OO
OO
Optilisi pindu tuleks pühkida udemetevaba
riide, läätsede puhastamise lapi või vatitükiga, mida on immutatud poes müüdavas
klaasipesuvedelikus.
Ohutusnõuded13
Tarvikud, hooldus ja parandus
OO
Leica tarvikud, mida on kirjeldatud selles
kasutusjuhendis.
Hooldus
Leica DM750 mikroskoop on põhimõtteliselt hooldusvaba. Selleks, et tagada
seadme ohutu ja usaldusväärne töö, soovitame pöörduda igaks juhuks vastutava
esinduse poole.
OO
Muud tarvikud tingimusel, et need on Leica
poolt heaks kiidetud ja selles otstarbes
tehniliselt ohutuks tunnistatud.
Võite kokku leppida perioodilise ülevaatuse või sõlmida nendega soovi korral
hoolduslepingu.
Lisaseadmed
Leica DM750 mikroskoobiga võib kasutada
ainult alljärgnevaid tarvikuid:
Leica DM750 kasutusjuhend
OO
OO
Soovitatav on sõlmida Leica teenindusega
hooldusleping.
OO
Hoolduseks ja paranduseks tohib kasutada
üksnes tootja originaalvaruosi.
Parandamine ja hooldustööd
OO Kasutada tohib ainult Leica Microsystemsi
originaalvaruosi.
OO
Enne instrumentide avamist lülitage seade
välja ja eemaldage kaabel elektrivõrgust.
OO
Vältige kokkupuudet voolu all olevate
detailidega, mis võib põhjustada vigastusi.
Teeninduse aadress
Probleemide korral võtke meiega ühendust
järgmisel aadressil:
stereo.service@leica-microsystems.com
Ohutusnõuded14
Elektriandmed ja keskkonnatingimused
Sulavkaitsmete vahetamine
Enne sulavkaitsmete vahetamist eemaldage seade vooluvõrgust.
Leica DM750 mikroskoobil on kaks sulavkaitset, mis asuvad toitejuhtme hoidiku taga.
Kasutage ainult järgnevaid sulavkaitsmeid: 5×20 mm, 1 A/250 V,
kiir-sulavkaitse (# 13RFAG30003)
Leica DM750 kasutusjuhend
+10°C kuni +40°C
Säilitustemperatuur
-20°C kuni +52°C
Käsitsemisel esinev löök
Üldised ohutusnõuded
Ohutusklassi 1 kuuluv instrument on valmistatud ja testitud kooskõlas
järgmiste ohutusnõuetega mõõtmiseks, kontrollimiseks ja laboris kasutamiseks mõeldud elektriseadmetele:
EN 55011: 2007+A2: 2010-05
EN 60825-1: 2008-05
IEC 60825-1: 2007-03
LED Class 1
Keskkond
Kasutustemperatuur
+50 °F kuni +104 °F
Elektriandmed
Sisend: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED)
EN 61010-1: 2002-08
EN 61010-2-101: 2008-06
IEC 61010-1: 2010-06
EN 61326-1: 2006-10
EN 61326-2-6: 2006-10
Selle seisukorra säilitamiseks ja ohutu kasutamise tagamiseks
peab kasutaja järgima selles kasutusjuhendis sisalduvaid eeskirju
ja hoiatusi.
25 mm 50-millimeetrisel
kõval puidul
Transpordil esinev löök (pakkimata)
100 g / 6 ms
Transpordil esinev löök (pakitud)
800 mm vabalangemist
Transpordil esinevad võnked (pakkimata)
5–200 Hz / 1.5 g
Õhurõhk kasutamise ja hoiustamise ajal
500–1 060 mbaari
Õhuniiskus kasutamise ja hoiustamise ajal
20–90 %
Paigalduskategooria II (ülepinge)
Saasteaste 2
Ohutusnõuded15
Leica DM750
Leica DM750 kasutusjuhend
Leica DM75016
Sissejuhatus
Täname Teid, et ostsite Leica Microsystemsi
liitmikroskoobi Leica DM750. Tänu mudeli ainulaadsele disainile ja lisatarvikute suurele valikule on tegu tõeliselt universaalse ja kvaliteetse
instrumendiga.
Seadet tuleks kasutada ainult nii, nagu
kasutusjuhendis kirjas. Vale kasutus
võib olla töötajale ohtlik.
Leica DM750 kasutusjuhend
Leica DM75017
Lahtipakkimine
OO
Eemaldage mikroskoop ja selle tarvikud
ettevaatlikult pakendist.
OO
Veenduge, et kõik komponendid on terved.
OO
Kontrollige tellimusnimekirja järgi detailide
olemasolu.
OO
Lisaseadmeid, nagu kontrastseadmed,
kaamerate adapterid, kaamerad ja kandekotid ei saadeta koos põhivarustusega.
Need tuuakse kohale eraldi pakendites.
OO
Ärge visake pakkematerjali minema. See
tuleks seadme turvaliseks säilitamiseks ja
transpordiks igaks juhuks alles hoida.
Leica DM750 kasutusjuhend
Leica DM75018
Tähelepanu!
Leica DM750 kasutusjuhend
Tähelepanu!19
Tööpinna altvalgustus
Tööpinna altvalgustus
Leica DM750 on saadaval kaht tüüpi
altvalgustusega. Tehke kindlaks, millist
tüüpi altvalgustus Teie mikroskoobil on, kuna
seda läheb hiljem tarvis.
Leica DM750 kasutusjuhend
Tüüp 1: harilik valgustus
Kaasasoleva tööriistaga tsentreeritav valguskiirte koondaja.
Tüüp 2: Köhleri valgustus
Pitskruvidega tsentreeritav valguskiirte koondaja ja reguleeritav Köhleri väljadiafragma.
Tähelepanu!20
Tuubuste ühendamine
Vajalikud tööriistad
OO
Kuuskantvõti
Tuubuseid on kaht liiki. Tehke kindlaks,
milline tuubus Teil on:
1. Keerake seadepolt (tööpinna peal) kuuskantvõtit kasutades lahti.
Tüüp 1: Leica EZ tuubus ühendatud okulaaridega
2. Asetage käppliide statiivi pessa ja pingutage seadepolti ettevaatlikult (liigset jõudu
kasutamata). Nii asetub tuubus täpselt
mikroskoobi optikateljele, sõltumata
pööramissuunast.
Tüüp 2: Standardvaate tuubus eraldi okulaaridega
Leica DM750 kasutusjuhend
Tähelepanu!21
Leica EZ tuubus – ühendatud okulaarid
1. Kadumatu liblikpolt kasutamiseks eemaldage tööpinnaga kaasas olev seadepolt.
2. Paigaldage Leica EZ tuubus uuesti tööpinnale.
Veenduge enne aluse kasutamist, et
liblikpoldi liblikakujuline osa on täielikult eraldatud:
3. Pingutage kadumatut liblikpolti transpordipakendis kaasapandud võtmega.
Leica EZ tuubus ühendatud okulaaridega
Leica EZ tuubuse pööramiseks keerake
tööpinna seadepolt lahti või asendage
see küljespüsiva pitskruviga (lisavarustuses).
Leica DM750 kasutusjuhend
Tähelepanu!22
Leica EZ tuubus – ühendatud okulaarid (järg)
Nüüd võite Leica EZ tuubust ohutult
pöörata, keerates pitskruvi lõdvemaks,
keerates tuubust ja pingutades uuesti pitskruvi.
Okulaarid on Leica EZ tuubusega juba
ühendatud ning vaatluseks reguleeritud;
tänu sellele ei ole okulaare vaja reguleerida ega
paigaldada.
Jätkake peatükist "Silmapadjad" lk 25.
Leica DM750 kasutusjuhend
Tähelepanu!23
Leica harilik tuubus – eraldi okulaarid
1. Sisestage okulaar tuubusesse.
2. Fikseerige okulaarid tuubustes, pingutades
selleks okulaari all asuvaid hõbedasi
polte ristpeakruvikeeraja abil (ei sisaldu
komplektis).
Harilikud vaatetuubused; tuubused ei sisalda
veel okulaare
Harilikul tuubusel on pööratav tapp.
Nii võite harilikku tuubust vabalt igas
suunas pöörata.
Okulaarid küll pöörlevad, kuid püsivad
tuubuste küljes.
Leica DM750 kasutusjuhend
Tähelepanu!24
Silmapadjad
Kui kannate mikroskoobi kasutamisel
prille, keerake kummist silmapadjad
alla. Kui Te prille ei kanna, võite avada kummist
silmapadjad, et blokeerida ruumi valgustust.
Leica DM750 kasutusjuhend
Kui olete ostnud põhivarustusega mikroskoobi, on selle objektiivid juba otsaku
külge kinnitatud ja valguskiirte koondaja
tööpinna külge paigaldatud. Sel juhul jätkake
peatükist "Kasutamine" lk 30. Kui olete ostnud
Leica DM750 individuaalsete komponentidena
ja mitte komplektina, siis jätkake peatükist
"Objektiivide paigaldamine" lk 26.
Tähelepanu!25
Objektiivide paigaldamine
Objektiivide paigaldamine
Ninatüki pööramiseks kasutage alati
ninatüki sakilist nuppu.
Otsakut päripäeva pöörates kinnitage objektiivid, keerates need otsaku avadesse ja alustades
kõige madalamast suurendusest.
Leica DM750 kasutusjuhend
Tähelepanu!26
Valguskiirte koondaja paigaldamine
Valguskiirte koondaja
Leica DM750 mikroskoobil on avatud
hoidik valguskiirte koondajale, seetõttu
tuleb see paigaldada.
Valguskiirte koondaja hoidik on avatud
Leica DM750 kasutusjuhend
1. Liigutage mikroskoobi küljel asuva jämefookusnupu abil proovialust nii kaugele
üles kui võimalik.
3. Keerake koondaja hoidik kaks seadepolti
(või Köhleri tööalusel kaks liblikpolti) lahti.
2. Liigutage koondaja hoidik aluse vasakul
küljel asuva koondaja fookusnupu abil nii
madalale kui võimalik.
Tähelepanu!27
Valguskiirte koondaja paigaldamine (järg)
4. Lükake koondaja hoidikusse tööpinna all,
seades koondajal asuva positsioonimisnõela kohakuti hargi taga asuva süvendiga.
6. Pingutage kaht seadepolti (Köhleri tööpinnal pingutage liblikpolte) seadme pakendis
kaasas oleva tööriistaga nii, et koondaja
ülemine lääts oleks tsentreeritud tööasendis objektiivi all. Nii on valguskiirte
koondaja umbkaudselt tsentreeritud.
5. Liigutage koondaja aluse vasakul küljel
asuva koondaja fookusnupu abil nii kõrgele
kui võimalik.
Kuidas koondajat täpsemalt tsentreerida,
kirjeldatakse peatükis "Koondaja täpne
tsentreerimine" lk 31.
Leica DM750 kasutusjuhend
Tähelepanu!28
Valmis olla!
Leica DM750 kasutusjuhend
Valmis olla!29
Mikroskoobi sisselülitamine
Töötamispind
Kasutage mikroskoopi alati kõval ja
stabiilsel pinnal.
Toitejuhe
Kui toitejuhe on kinnitamata, kinnitage
see turvaliselt mikroskoobi tagaküljele.
Leica DM750 kasutusjuhend
USB toitepesa
Mudelil Leica DM750 on juhtmehoidiku keskel
5 V/1,5 A USB-toitepesa. Seda kasutades saab
toitega varustada mõnda Leica kaamerat või
muid 5 V/1,5 A toitevajadusega seadiseid.
Ühendage mikroskoop vooluallikaga ja
lülitage sisse
1. Ühendage mikroskoobi toitekaabel vastavasse maandatud pistikupessa. Maandatud
kolmetraadiline juhe on seadmega kaasas.
Valgustuse intensiivsuse määramine
Keerake valgustusnupp mikroskoobi
vasaku külje alaosal esmalt madalaima
väärtuseni. Valgustusnupp võimaldab reguleerida valgustussüsteemi toodetud valguse
intensiivsust.
2. Lülitage mikroskoop tööaluse parema
serva all asuvast nupust sisse.
Valmis olla!30
Koondaja täpne tsentreerimine
Kui ostsite Leica DM750 standardkomplekti, on Leica Microsystems koondaja
juba eeltsentreeritud. Jätkake peatükist "Koondaja apertuur".
2. Joonistage paberile umbes visiitkaardi
suurune "X" ja asetage see mikroskoobi
tööaluse valgustuse peale nii, et "X" oleks
valgustusel tsentreeritult.
1. Avage koondaja apertuur, keerates sakilist
nuppu koondajal paremale poole.
Veenduge, et koondaja on kõrgeimas
asendis.
Leica DM750 kasutusjuhend
Tsentreerimata
3. Vaadake X-i läbi okulaaride ja tsentreerige
see vaatevälja keskele, pingutades seadepolte kaasasoleva tööriista abil (Köhleri
valgustusega Leica DM750 mikroskoobi
puhul keerake sakilisi polte).
Tsentreeritud
Valmis olla!31
Koondaja kasutamine
Koondaja kasutamine
Valguskiirte koondaja on varustatud
iirisdiafragmaga, mida saab reguleerida
vastavalt objektiivi apertuurarvule
1. Selle diafragma avamiseks ja sulgemiseks
keerake koondaja sakilist nuppu paremale
või vasakule, nii et nupul olev joon jääb
kohakuti kasutatava suurendusega.
2. Avage koondaja iirisdiafragma esmalt täielikult, keerates selleks koondaja sakiline
nupp lõpuni paremale.
Pöörleva võru joon peab ühtima kasutatava
objektiivi suurendusega.
Leica DM750 kasutusjuhend
Valmis olla!32
Valmistuge prooviobjekti vaatlemiseks
1. Asetage prooviobjekt proovialusele, libistades selle klambrite alla.
2. Asetage X/Y juhtseadise abil prooviobjekt
nii, et ainult osa sellest on objektiivi all.
Objekti klambrid hoiavad prooviobjekti
paigal.
Prooviobjekti klambrid
Leica DM750 kasutusjuhend
Valmis olla!33
Fookustamine
1. Pöörake objektiivi ninatükki (sakilise
rattakese abil) nii, et madalaima suurendusega objektiiv oleks tööasendis.
2. Liigutage jämefookusnupu abil proovialust
nii kaugele üles kui võimalik.
3. Vaadake läbi okulaaride ja reguleerige
valgustugevus tasemele, mis on silmadele
mugavaim.
Leica DM750 mikroskoobi alus on tehases
kaliibritud nii, et tööpinna fookus asub
sellest asendist 1.5 peenfookusnupu pöörde
kaugusel.
4. Fookustage prooviobjekt peenfookusnupu
abil.
Jämefookusnupp
Leica DM750 kasutusjuhend
Valmis olla!34
Tuubuse reguleerimine
Tuubuste reguleerimine
1. Reguleerige tuubusi vastavalt oma pupillidevahelisele kaugusele. Avage või sulgege
tuubuseid okulaaride vahelise kauguse
vähendamiseks või suurendamiseks, kuni
näete ühtainust valgustatud ringi.
Tuubused säilitavad ühtlase pikkuse
kõikide pupillidevaheliste kauguste
korral. See tähendab, et pupillidevahelise
kauguse muutus ei mõjuta suurendusest sõltuvat parfokaalsust, suumi ega kalibreerimisi.
Leica DM750 kasutusjuhend
Leica EZ tuubus
OO Kui kasutate Leica EZ tuubust, mille okulaarid on tuubustesse paigaldatud, pole
edasine reguleerimine vajalik. Kandke
kindlasti oma prille või kontaktläätsi.
OO
Kui Teil on hariliku valgustusega (ilma
Köhleri väljadiafragmata) Leica DM750
mikroskoop, lugege peatükki "Õliimmersiooni tehnika" lk 39.
OO
Köhleri väljadiafragmaga Leica DM750
mikroskoobi puhul jätkake peatükist
"Köhleri valgustuse reguleerimine" lk 37.
OO
Kui Teil on hariliku valgustusega (ilma
Köhleri väljadiafragmata) Leica DM750
mikroskoop, lugege peatükki "Õliimmersiooni tehnika", lk 39.
OO
Köhleri väljadiafragmaga Leica DM750
mikroskoobi puhul jätkake peatükist
"Köhleri valgustuse reguleerimine" lk 37.
Harilik tuubus ühe või kahe fookustatava
okulaariga
Kui kasutate ühe või kahe fookustatava okulaariga harilikku tuubust, tuleb seda veidi reguleerida.
Harilikud tuubused kahe fikseeritud
okulaariga
OO Kui kasutate fikseeritud okulaaridega harilikku tuubust (mille okulaare ei fookustata)
pole edasine reguleerimine vajalik. Kandke
kindlasti oma prille või kontaktläätsi.
Valmis olla!35
Tuubuse reguleerimine (järg)
5. Nüüd valige kõrge suurendusega objektiiv
(õliimmersioonita objektiiv) ja fookustage
mikroskoop vaadates korraga mõlemasse
tuubusesse.
1. Seadke fookustavad okulaarid astmele "0".
Kui tunnete, et prillid või kontaktläätsed
on mikroskoobi kasutamiseks sobivad,
võite neid edasi kanda ja reguleerimine on
minimaalne.
2. Seadke proov peenfookuse nupu abil
fookusesse, vaadates läbi üheainsa okulaari
(kui üks okulaar on fookustatav ja teine
mitte, vaadake läbi mittefookustatava
okulaari). Fookustamise lihtsustamiseks
katke või pigistage teine silm kinni.
Suurema suurenduse puhul on nägemisvälja sügavus väiksem. Pärast suurema
suumiga fookustamist leiate, et väiksemale
suurendusele üle minnes tuleb peenfookuse
nuppu keerata minimaalselt või üldse mitte.
3. Nüüd vaadake teise silmaga tuubusesse
(fookustav tuubus). Seekord fookustage
proov okulaari fookusnupu abil.
Seda tehes ei tohi proovialuse kõrgust
muuta.
Leica DM750 kasutusjuhend
OO
Hariliku valgustusega DM750 mikroskoobi
puhul jätkake peatükist "Õliimmersiooni
tehnika" lk 39.
OO
Köhleri väljadiafragmaga DM750 mikroskoobi puhul jätkake peatükist "Köhleri
valgustuse reguleerimine" lk 37.
4. Hoidke ühe käega fookustatava okulaari
sakilisest osast ja keerake teise käega
okulaari otsa, kuni prooviobjekt on selle
silma ja fookustatava okulaari abil fookuses. See aitab parandada nägemisteravuse
erinevusi parema ja vasaku silma vahel.
Valmis olla!36
Köhleri valgustuse reguleerimine
Kui Teie Leica DM750 mikroskoobil on Köhleri valgustuseks olemas
väljadiafragma, tsentreerige ja fookustage koondaja järgmiselt:
2. Fookustage väljadiafragma lehed tööaluse vasakul küljel asuva
koondaja fookusnupu abil.
1. Ühendage Köhleri väljadiafragma mikroskoobi alusega nii, et diafragma lehed oleksid okulaaridesse vaadates vaateväljas.
Koondaja fookusnupp
Sulgege Köhleri väljadiafragma
Leica DM750 kasutusjuhend
Lehed on selgelt fookuses
Sulgege Köhleri väljadiafragma
Valmis olla!37
Köhleri valgustuse reguleerimine (järg)
3. Keerake üheaegselt koondaja liblikpolte, et väljadiafragma kujutist
tsentreerida.
Leica DM750 kasutusjuhend
4. Avage väljadiafragmat, kuni diafragma lehed kaovad vaatevälja taha.
Valmis olla!38
Õliimmersiooni tehnika
1. Otsige prooviobjektil üles piirkond, mida
soovite vaadelda.
3. Lisage tilk Leica immersiooniõli prooviobjekti uuritavale alale.
4. Pöörake õliimmersioonis objektiiv (objektiiv sildiga "OIL") tööasendisse.
2. Langetage proovialus jämefookusnupu abil
madalaimasse asendisse.
Leica DM750 kasutusjuhend
Valmis olla!39
Õliimmersiooni tehnika (järg)
5. Tõstke tööpinda aeglaselt jämefookusnupu
abil ülespoole, kuni tilk õli prooviobjektil
puudutab õliimmersioonis objektiivi läätse.
7. Vaadake läbi mikroskoobi ja pöörake
aeglaselt peenfookusnuppu, nii et proovialus liigub ülespoole, kuni prooviobjekt on
fookuses.
6. Hoidke sakilisest rõngast objektiivihoidi8. Kui olete õliimmersioonis objektiivi kasutamise lõpetanud, puhastage objektiivi
esikülg, prooviobjekt ja kõik muud õliga
kokku puutunud pinnad, järgides peatükis
"Mikroskoobi hooldus" lk 44 antud juhiseid.
kul ja keerake objektiivi edasi-tagasi, et
kõrvaldada õhumulle. Seejärel viige õliimmersioonis objektiiv lõppasendisse, nii et
õlitilk on objektiivi eesmise läätse ja prooviobjekti vahel.
Leica DM750 kasutusjuhend
Valmis olla!40
Taimeriga väljalülitus
Leica DM750 on varustatud taimeriga
väljalülitusvõimalusega, mis lülitab
valgustuse automaatselt välja, kui valguse
intensiivsust pole kahe tunni jooksul muudetud.
OO
OO
Kõigil neljaasendilistel alustel on taimeriga
väljalülitus vaikimisi aktiveeritud (peamiselt õppetöös kasutamise puhul).
Kõigil viieasendilistel alustel on taimeriga
väljalülitus vaikimisi välja lülitatud (peamiselt meditsiinilise kasutamise puhul).
Leica DM750 kasutusjuhend
Taimeriga väljalülituse oleku muutmine
1. Pöörake intensiivsuse regulaator madalaimale tasemele.
OO
LED vilgub, et anda märku taimeriga väljalülituse oleku muutusest.
OO
Taimeriga väljalülitust deaktiveerides
vilgub LED aeglaselt kaks korda ja jääb
seejärel põlema.
OO
Taimeriga väljalülitust aktiveerides vilgub
LED kiiresti kolm korda ja jääb seejärel
põlema.
2. Lülitage seade sisse.
3. Pöörake intensiivsuse regulaator kõrgeimale tasemele ja seejärel viie sekundi jooksul tagasi madalaimale tasemele.
Kui seadme välja ja uuesti sisse lülitate,
taastab süsteem viimase taimeriga väljalülituse oleku (sees või väljas) ja märgutuli ei
vilgu.
Valmis olla!41
Läks!
Leica DM750 kasutusjuhend
Läks!42
Tähelepanu! Valmis olla! Läks!
Nüüd jääb Teil üle vaid objektiivid ära vahetada, valida kasutatava objektiivi suurendusele
vastav koondaja apertuur (ja väljadiafragma,
kui kasutate DM750 Köhleri alust) ja nautida
vaatepilti!
Leica DM750 kasutusjuhend
Läks!43
Mikroskoobi hooldus
Leica DM750 kasutusjuhend
Mikroskoobi hooldus44
Üldine hooldus
Üldist
OO
Tõstke mikroskoopi alati kahe käega.
Selleks on mikroskoobi tagaküljel
käepide ja esiküljel süvend.
Leica DM750 kasutusjuhend
Juhtme hoidik võimaldab juhet kokku
kerida, nii et nähtavale jääb üksnes vajaminev pikkus.
OO
Hoidke kõik optikadetailid puhtad. Puhtus
on oluline optika töökindluse säilitamiseks.
OO
Mikroskoop tuleks pärast kasutamist alati
kaasasoleva kilest tolmukaitsega kinni
katta.
OO
Kui mõnele optilisele pinnale koguneb
tolmu või mustust, puhastage see enne
pühkimist süstla või pehme harjaga.
OO
Optilisi pindu tuleks pühkida udemetevaba
riide, läätsede puhastamise lapi või vatitükiga, mida on immutatud poes müüdavas
klaasipesuvedelikus.
OO
Väga oluline on vältida lahustite liigset
kasutamist, seepärast olge nendega ettevaatlik. Udemevaba riie, läätsede puhastuslapp või vatitükk tuleks teha lahustiga
niiskeks, kuid mitte nii märjaks, et lahusti
läätse ümber valguks.
Mikroskoobi hooldus45
Üldine hooldus (järg)
OO
Ükski mikroskoobi osa ei ole mustuse,
tolmu ja õli suhtes nii tundlik kui objektiivi eesmine lääts. Kui märkate kontrasti
puudumist, hägusust või selgepiirilisuse
kadu, kontrollige eesmise läätse seisukorda
hoolega suurendusklaasi abil.
OO
40× ja 100× objektiivide puhastamine
nõuab suuremat hoolt. Märkus: Suurema
lameduse saavutamiseks, mida tugeva
suurendusega objektiivid võimaldavad, on
objektiivil suhteliselt väikese raadiusega
väike eesmine nõguslääts. Selle eesmise
läätse pinda võib puhastada hambaorgi
otsa keeratud vatiga või väiksema vatitükiga. Eemaldage mustus kaubandusvõrgus
müüdava klaasipesuvahendiga niisutatud puhta lapiga. Pühkige eesmist läätse
kergelt, ärge hõõruge ega avaldage liigset
survet. Jälgige, et vatt oleks kokkupuutes
läätse nõgusa pinnaga. Kontrollige objektiivi pärast puhastamist suurendusklaasi
abil.
Leica DM750 kasutusjuhend
OO
Kui peate eemaldama mikroskoobi vaatluskorpuse, püüdke mitte puudutada läätse
välispind korpuse all. Sõrmejäljed sellel
pinnal vähendavad pildi teravust. Seda
läätse võib puhastada samamoodi kui
objektiive ja okulaare.
Valgustus
OO Leica DM750
kasutab LED-valgustust.
Seetõttu pole lambi vahetamine mikroskoobi kasutusea jooksul vajalik.
Mikroskoobi hooldus46
Veaotsing
Leica DM750 kasutusjuhend
Veaotsing47
Veaotsing
Alus
Mikroskoop ei reageeri.
Veenduge, et pistikupesas on voolu.
Kontrollige juhtmeühendusi.
Veenduge, et alus on vooluallikaga ühendatud.
Kontrollige, kas sulavkaitse on terve ja vahetage see vajadusel välja
(vt lk 15).
Fookus
Proovi ei õnnestu fookustada.
Kasutage sobivat immersiooniainet.
Asetage proov nii, et katteklaas jääks ülespoole.
Veenduge, et katteklaasi paksus on õige ja et see vastab objektiivi
nõuetele.
Tume väli
DF kontrast puudub.
Kujutis ei ole ühtlaselt valgustatud.
Soovimatu hajutatud valgus.
Leica DM750 kasutusjuhend
Veenduge, et kasutate DF objektiivi.
Objektiivi apertuur on liiga kõrge (maksimaalselt 0.75 / 1.10);
vähendage vajadusel objektiivi apertuuri objektiivi iirisdiafragma
abil.
Kontrollige koondaja tsentreeritust.
Avage apertuuri diafragma täielikult.
Objektiivi suurendus on liiga nõrk. Kasutage tugevamat suurendust.
Puhastage proovi ja läätse pinnad.
Veaotsing48
Veaotsing (järg)
Polarisatsioon
Polariseerivat kontrasti ei õnnestu muuta.
Seadke polariseerija ja analüsaator ristamisi, kuni need saavutavad
maksimaalse tumeduse (ilma proovita).
Faasikontrast
Faasikontrasti ei õnnestu muuta.
Proov on liiga jäme, liiga õhuke või liiga eredate laikudega.
Hoidiku ja proovi refraktsiooniindeksid on identsed, nii et faasihüpet ei toimu.
Katteklaas ei ole ühtlaselt paigutatud.
Veenduge, et olete paigutanud õige valgusrõnga.
Kontrollige valgusrõngaste tsentreeritust.
Kontrollige koondaja tsentreeritust.
Avage apertuuri diafragma täielikult.
Proovialus
Aluse paigutusvahemik x-teljel kahaneb
pärast pikaajalist töötamist.
Leica DM750 kasutusjuhend
Nihutage mehaaniline alus koos koaksiaalse ajamiga lõpuni
vasakule.
Lükake käsitsi mehaanilist alust hoidev polt veelgi enam vasakule
kuni lõpuni. Seejärel nihutage mehaaniline alus koos koaksiaalse
ajamiga lõpuni paremale.
Lükake käsitsi mehaanilist alust hoidev polt veelgi enam paremale
kuni lõpuni.
Veaotsing49
Mõõtmed
Leica DM750 kasutusjuhend
Mõõtmed50
Leica DM750 kasutusjuhend
Mõõtmed51
Leica DM750 kasutusjuhend
Mõõtmed52
Leica DM750 kasutusjuhend
Mõõtmed53
10/2019 · 13IDE13060EE_2 · © 2019 by Leica Microsystems GmbH.
Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.
CONNECT
WITH US!
Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44
www.leica-microsystems.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising