Leica Microsystems | dm750 | User manual | Leica Microsystems DM750 Upright Microscopes Användarmanual

Leica Microsystems DM750 Upright Microscopes Användarmanual
Leica DM750
Bruksanvisning
Information från tillverkaren
Publicerat i oktober 2019 av:
Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg (Schweiz)
Om du har frågor, kontakta vår hotline:
sms.support@leica-microsystems.com
Leica DM750 Bruksanvisning
2
Kapitelöversikt
Säkerhetsföreskrifter5
Leica DM750
16
Klart!19
Färdiga!29
Gå!42
Skötsel av mikroskopet
44
Felsökning47
Mått50
Leica DM750 Bruksanvisning
3
Innehåll
Säkerhetsföreskrifter
Säkerhetsföreskrifter6
Symboler som används i denna bruksanvisning
7
Viktiga anmärkningar
8
Anvisningar om användning
9
Hälsorisker och faror vid användning
11
Information till den som ansvarar för instrumentet
12
Anvisningar om skötsel
13
Tillbehör, underhåll och reparation
14
Eldata och omgivningsförhållanden
15
Färdiga!
Sätt på mikroskopet
30
Färdigställa kondensorcentrering 31
Använda kondensorn
32
Förbereda för att titta på ett preparatglas
33
Fokusera34
Ställa in tubröret
35
Köhlerkonfiguration 37
Oljeimmersionsteknik39
Automatisk avstängning vid inaktivitet
41
Leica DM750
Introduktion17
Uppackning18
Gå!
Klara! Färdiga! Gå!
43
Skötsel av mikroskopet
Allmänt underhåll
45
Klart!
Belysning i undre fokalplanet
20
Montera tubrören
21
Leica EZ-tubrör – fasta okular.
22
Leica standardtubrör – utbytbara okular
24
Ögonmusslor25
Montera objektiv
26
Montera kondensorn i undre fokalplanet
27
Leica DM750 Bruksanvisning
Felsökning
Felsökning48
Mått
Mått51
4
Säkerhetsföreskrifter
Leica DM750 Bruksanvisning
Säkerhetsföreskrifter5
Säkerhetsföreskrifter
De olika modulerna i Leica DM-mikroskopserien
innehåller en interaktiv CD med alla relevanta
bruksanvisningar på flera språk. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe där användaren har tillgång till den. Du kan även hämta
och skriva ut bruksanvisningar och uppdateringar från vår webbplats med adressen
www.leica-microsystems.com.
Läs bruksanvisningarna som räknas upp ovan
innan instrumenten installeras, driftsätts eller
används. Läs säkerhetsföreskrifterna extra
noga.
För att bibehålla utrustningen i nyskick och för
att säkerställa riskfri drift måste användaren
beakta instruktionerna och varningarna i dessa
bruksanvisningar.
I den här bruksanvisningen beskrivs de speciella funktionerna i de olika modulerna i Leica
DM-mikroskopserien. Här finns också viktiga
anvisningar som rör driftsäkerhet, underhåll
och tillbehör.
I häftet "Säkerhetsföreskrifter" finns ytterligare
säkerhetsinformation för servicearbete, krav
och hantering av mikroskop, tillbehör och elektriska tillbehör, samt allmänna anvisningar.
Du kan kombinera olika systemdelar med delar
från andra leverantörer. Läs tillverkarens bruksanvisning och säkerhetskrav.
Leica DM750 Bruksanvisning
Säkerhetsföreskrifter6
Symboler som används i denna bruksanvisning
Varning för en fara
Denna symbol innebär särskilt viktig
information som är obligatorisk att läsa
och observera.
Varning för heta ytor
Denna symbol varnar för att vidröra heta
ytor, t.ex. glödlampor.
I annat fall kan följande inträffa:
Risk för personskada
Viktig information
Denna symbol markerar ytterligare information eller förklaringar som kan vara till
hjälp.
OO
OO
Funktionsstörningar eller skador på instrument
Varning för farlig elektrisk spänning
Denna symbol innebär särskilt viktig
information som är obligatorisk att läsa
och observera.
I annat fall kan följande inträffa:
OO Risk för personskada
OO
Förklaringar
ff Denna symbol i texten visar på extra information och förklaringar.
Anvisningar för sluthantering av instrumentet, tillbehör och förbrukningsartiklar.
Funktionsstörningar eller skador på
instrument
Leica DM750 Bruksanvisning
Säkerhetsföreskrifter7
Viktiga anmärkningar
Beskrivning
Mikroskopet Leica DM750 är en del av den
senaste tekniska utvecklingen. Likväl kan risker
uppstå vid användning. Möjliga risker beskrivs
nedan.
Du måste läsa denna bruksanvisning
innan du installerar, hanterar eller
använder instrumentet. Läs säkerhetsföreskrifterna extra noga.
Bruksanvisning
Denna bruksanvisning innehåller viktiga anvisningar om säkerhet, underhåll och tillbehör.
Ditt Leica DM750-mikroskop levereras
tillsammans med en interaktiv CD som
innehåller alla relevanta bruksanvisningar.
Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe
där användaren har tillgång till den. Du kan
även hämta och skriva ut bruksanvisningar och
uppdateringar från vår webbplats med adressen
www.leica-microsystems.com.
Tillbehör från tredjepartsleverantörer
Du kan kombinera olika systemdelar med delar
från andra leverantörer. Läs tillverkarens bruksanvisning och säkerhetskrav.
Nyskick
För att bibehålla utrustningen i nyskick och för
att säkerställa riskfri drift måste användaren
beakta instruktionerna och varningarna i dessa
bruksanvisningar.
Lagar och föreskrifter
Följ allmänt gällande lagstiftning och landsspecifika föreskrifter för miljöskydd och förebyggande av olycksfall.
EG-försäkran om överensstämmelse
Elektriskt manövrerade tillbehör är konstruerade enligt den senaste tekniken och levereras
med en EG-försäkran om överensstämmelse.
Leica DM750 Bruksanvisning
Säkerhetsföreskrifter8
Anvisningar om användning
Stereomikroskopet Leica DM750 får
endast användas i slutna rum och måste
placeras på ett stadigt underlag.
Placera alltid mikroskopet Leica DM750
så att du kan koppla ur det från elnätet
när som helst. Elkabeln måste alltid vara tillgänglig, eftersom den är avsedd att användas
för strömurkoppling.
Plats för användning
Använd alltid instrumenten i slutna, dammfria
rum med en temperatur på mellan +10 °C och
+40 °C. Skydda apparaterna från olja, kemikalier och hög luftfuktighet. Om apparaterna
används utomhus ska de skyddas från damm
och fukt. Använd aldrig elektriska apparater
utomhus. Ställ elektriska apparater minst 10 cm
från väggen och långt bort från lättantändliga
föremål.
Undvik stora variationer i temperatur, direkt
solljus och vibrationer.
I varma och fuktiga klimatzoner kräver de
olika komponenterna särskild skötsel för
att förebygga svampbildning.
Leica DM750 Bruksanvisning
Felaktig användning
Installera aldrig en annan kontakt
och skruva inte loss några mekaniska
komponenter om anvisningarna inte uttryckligen säger det.
De apparater och tillbehör som beskrivs
i bruksanvisningen är säkerhetstestade.
Vid ändringar av instrumentet eller
användning av delar som inte kommer
från Leica och som inte omfattas av den här
bruksanvisningen måste en behörig Leicarepresentant rådfrågas!
Vid icke auktoriserat ingrepp i instrumentet eller vid felaktig användning
annulleras alla garantianspråk.
Säkerhetsföreskrifter9
Anvisningar om användning (forts.)
Transport
Använd originalförpackningen om så är möjligt
vid frakt och transport av de olika modulerna.
För att undvika vibrationsskador ska alla rörliga
delar som kunden själv kan montera och
demontera enligt bruksanvisningen demonteras och förpackas var för sig.
Kassering
När produkten har nått slutet av sin livslängd,
kontakta Leicas service- eller försäljningsavdelning angående kassering.
Se till att kasseringen sker i enlighet med
gällande nationella lagar och föreskrifter som
i sin tur följer till exempel EG-direktivet WEEE.
Montering i produkter från andra tillverkare
När du monterar Leicas produkter i produkter
från andra tillverkare bör du tänka på att systemets tillverkare eller den som sätter det i drift
är ansvarig för att gällande säkerhetsföreskrifter, monteringsanvisningar och andra riktlinjer
efterföljs.
Som alla elektroniska produkter får det
här instrumentet, dess tillbehör och
förbrukningsartiklar aldrig kastas med vanligt
hushållsavfall. Avfallshantering ska ske enligt
gällande lokala lagar och föreskrifter.
Leica DM750 Bruksanvisning
Säkerhetsföreskrifter10
Hälsorisker och faror vid användning
Hälsorisker
Arbetsplatser med mikroskop underlättar och förbättrar granskningen, men de
ställer också höga krav på användarens ögon
och muskler. Vid långvarigt och kontinuerligt
arbete kan synproblem och besvär från rörelseapparaten uppstå. Därför bör lämpliga åtgärder
vidtas för att minska arbetsbelastningen:
OO
Optimal utformning av arbetsplatsen
OO
Regelbundna byten av arbetsuppgifter
OO
Utförlig information till personalen om
ergonomiska och arbetsorganisatoriska
frågor.
Leica DM750 Bruksanvisning
Den ergonomiska designen och uppbyggnaden
av Leicas mikroskopserie är avsedd att minska
belastningen på användaren till en miniminivå.
Risker vid användning
OO Mikroskopet Leica DM750 får endast anslutas till ett jordat uttag.
Infektionsrisk
Direkt kontakt med okularen är en
potentiell överföringsväg för bakteriella
och virala ögoninfektioner.
OO
Risken kan minimeras genom att
använda av personliga okular eller
löstagbara ögonmusslor.
Mikroskopet Leica DM750 får endast
användas om det är i fullt fungerande skick.
Mikroskopbelysningen tillhör undantagsgruppen (riskgrupp 0) enligt EN 62471:2008 under
förutsättning att den används så som den är
avsedd att användas.
• ningens lampa, varken med eller utan
Titta aldrig rakt in i belysningsutrust-
optiska instrument, eftersom det ökar riskklassen. Om den här anvisningen inte följs finns det
risk för ögonskada.
Säkerhetsföreskrifter11
Information till den som ansvarar för instrumentet
Information till den som ansvarar för
instrumentet
OO Se till att Leica DM750-mikroskopet endast
används av behörig personal.
OO
Använd inte mikroskopet Leica DM750 om
det inte är i perfekt skick.
OO
Vid service får endast originaldelar från
Leica användas.
OO
Informera direkt din Leica-representant
eller Leica Microsystems (Schweiz) AG,
9435 Heerbrugg, Schweiz om eventuella
defekter på produkten som kan orsaka
skada eller men.
OO
Efter servicearbete eller tekniska ändringar
måste enheten omkonfigureras enligt våra
tekniska krav.
OO
Om enheten har ändrats eller fått service av
någon som saknar behörighet, om den har
underhållits på fel sätt (om underhållet inte
har utförts av oss) eller hanterats felaktigt
frånsäger sig Leica allt ansvar.
OO
Byggnadens elinstallation måste uppfylla
nationell standard, dvs. strömstyrt jordfelsskydd rekommenderas.
Se till att den här bruksanvisningen alltid
finns tillgänglig vid mikroskopet Leica
DM750.
OO
Kontrollera regelbundet att behöriga
användare följer säkerhetsföreskrifterna.
OO
När du instruerar nya användare, gör detta
grundligt och förklara innebörden hos
varningsskyltar och meddelanden.
OO
OO
Tilldela individuellt ansvar för start, drift
och underhåll av instrumentet och kontrollera att detta efterlevs.
Leica DM750 Bruksanvisning
OO
OO
Om du använder tillbehör som är tillverkade av en tredje part tillsammans med
Leica DM750, kontrollera att respektive
tillverkare bekräftar att kombinationen är
säker att använda, och följ den produktens
bruksanvisning.
Ändringar och underhåll av mikroskopet
Leica DM750 får endast utföras av behörig
personal som har uttryckligen har godkänts
av Leica.
Säkerhetsföreskrifter12
Anvisningar om skötsel
Allmänna instruktioner
OO Skydda mikroskopet Leica DM750 mot fukt,
ånga, syror, alkalier och korrosiva ämnen.
Förvara inte kemikalier i närheten.
OO
Skydda mikroskopet Leica DM750 från olja
och fett. Mekaniska delar och glidytor får
aldrig oljas eller smörjas.
Rengöring av delar med beläggning och
plastdelar
OO Damm och smutspartiklar ska tas bort med
en mjuk borste eller en luddfri bomullstrasa.
OO
OO
Ta bort grövre skräp med en fuktad
engångstrasa.
OO
Följ anvisningarna från desinfektionsmedlets tillverkare.
OO
Aceton, xylen eller nitroförtunning får INTE
användas.
OO
Vi rekommenderar dig att ingå ett serviceavtal med Leica Service.
OO
Färgade ytor eller tillbehör med gummerade delar får aldrig rengöras med kemikalier. Det kan skada ytorna och lösgjorda
partiklar kan förorena preparaten.
Leica DM750 Bruksanvisning
Rengöring av glasytor
Rengör från damm med en torr och fettfri
borste av hår, genom att blåsa med bälg
eller med en dammsugare.
OO
Optikytor bör rengöras med en luddfri
trasa, linsduk eller bomullspinne fuktad
med glasrengöringsmedel.
Säkerhetsföreskrifter13
Tillbehör, underhåll och reparation
Tillbehör
Endast följande tillbehör får användas tillsammans med mikroskopet Leica DM750:
OO
Leica-tillbehör som beskrivs i denna bruksanvisning
OO
Andra tillbehör, förutsatt att Leica uttryckligen har godkänt dem som säkra i detta
sammanhang.
Underhåll
Mikroskopet Leica DM750 kräver i stort sett
inget underhåll. För att försäkra dig om att
det alltid fungerar riskfritt och tillförlitligt
rekommenderar vi att du kontaktar den
ansvariga serviceorganisationen.
OO
Du kan avtala om regelbundna inspektioner eller sluta ett underhållsavtal.
OO
OO
Leica DM750 Bruksanvisning
Vi rekommenderar dig att ingå ett serviceavtal med Leica Service.
Vid underhåll och reparation får endast
reservdelar från den ursprungliga tillverkaren användas.
Reparation och servicearbete
OO Endast originaldelar från Leica Microsystems får användas.
OO
Innan instrumentet öppnas ska strömmen
kopplas från och nätkabeln dras ur.
OO
Undvik kontakt med strömförande kretsar
då detta kan leda till skador.
Serviceadress
Vid problem, kontakta oss på följande adress:
stereo.service@leica-microsystems.com
Säkerhetsföreskrifter14
Eldata och omgivningsförhållanden
Byta säkringar
Koppla loss elkabeln innan du byter säkringar. Leica DM750 har två
säkringar som sitter bakom nätsladdens behållare.
Använd endast följande säkringar: 5×20 mm, 1 A/250 V, snabbsäkring (# 13RFAG30003)
Eldata
Ingångseffekt: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W lampa)
Leica DM750 Bruksanvisning
EN 55011: 2007+A2: 2010-05
EN 60825-1: 2008-05
IEC 60825-1: 2007-03
LED Class 1
Omgivning
Temperatur vid drift
+10 °C … +40 °C
Temperatur vid förvaring
-20 °C … +52 °C
+50 °F till +104 °F
Allmänna säkerhetsanvisningar
Det här instrumentet av säkerhetsklass 1 har konstruerats och testats
enligt följande säkerhetskrav för elektrisk utrustning för mätning, kontroll
och laboratorieanvändning:
EN 61010-1: 2002-08
EN 61010-2-101: 2008-06
IEC 61010-1: 2010-06
EN 61326-1: 2006-10
EN 61326-2-6: 2006-10
För att det ska förbli i gott skick och kunna användas på ett säkert
sätt måste användaren följa anvisningarna och varningarna i
denna bruksanvisning.
Stöt vid hantering
25 mm på 50 mm hårt trä
Transportstöt (ej förpackad)
100 g / 6 ms
Transportstöt (förpackad)
800 mm fritt fall
Transportvibrationer (ej förpackad)
5–200 Hz / 1.5 g
Lufttryck vid drift och förvaring
500–1 060 mbar
Luftfuktighet vid drift och förvaring
20–90 %
Installationskategori II (överspänningskategori)
Föroreningsgrad 2
Säkerhetsföreskrifter15
Leica DM750
Leica DM750 Bruksanvisning
Leica DM75016
Introduktion
Tack för att du har köpt Leica DM750 Sammansatt mikroskop från Leica Microsystems.
Modellens exklusiva design och stora utbud
av tillbehör gör den till ett mycket mångsidigt
instrument av hög kvalitet.
Instrumentet ska endast användas
enligt beskrivningen. Olämplig användning kan vara farlig för personalen.
Leica DM750 Bruksanvisning
Leica DM75017
Uppackning
OO
Packa försiktigt upp mikroskopet och eventuella delar ur kartongen.
OO
Kontrollera att alla delar är hela.
OO
Kontrollera delarna mot planskissen.
OO
Extra tillbehör som t.ex. kontrastutrustning, kameraadaptrar, kameror och väskor
skickas inte tillsammans med standardutrustningen. De levereras i separata paket.
OO
Kasta inte bort förpackningarna. De ska
användas för att förvara och transportera
instrumentet på ett säkert sätt.
Leica DM750 Bruksanvisning
Leica DM75018
Klart!
Leica DM750 Bruksanvisning
Klart!19
Belysning i undre fokalplanet
Belysning i undre fokalplanet
Leica DM750 finns med två typer av
belysning i undre fokalplanet. Se efter
vilken typ av belysning du har, eftersom det är
viktigt att veta senare.
Leica DM750 Bruksanvisning
Typ 1: Standardbelysning
Justerbar kondensorcentrering med medföljande verktyg.
Typ 2: Köhlerbelysning
Justerbar kondensorcentrering med vingskruvar och justerbara Köhlerfältbländare.
Klart!20
Montera tubrören
Använda verktyg
OO
Insexnyckel
Det finns två typer av tubrör. Se efter
vilken typ av tubrör du har:
Typ 1: Leica EZ-tubrör med fasta okular
1. Lossa fästskruven (ovanpå stativet) med
hjälp av insexnyckeln som följer med
produkten.
2. För in sinkan i stativfästet och dra försiktigt
åt fästskruven (utan att använda stor kraft).
På detta vis placeras tubröret på mikroskopets optiska axel, oavsett vald rotation.
Typ 2: Standardtubrör med utbytbara okular
Leica DM750 Bruksanvisning
Klart!21
Leica EZ-tubrör – fasta okular
1. För att kunna använda vingskruven måste
du först ta bort den justeringsskruv som
medföljde stativet.
2. Sätt fast Leica EZ-tubröret på stativet igen.
Leica EZ-tubrör med fasta okular
För att rotera Leica EZ-tubrör, lossa antingen justeringsskruven på stativet eller
byt ut justeringsskruven mot en vingskruv (tillval).
Leica DM750 Bruksanvisning
3. Dra åt vingskruven med nyckeln som medföljde produkten.
Se till att vingdelen av vingskruven är
helt lossad innan du använder stativet:
Klart!22
Leica EZ-tubrör – fasta okular (forts.)
Nu kan du helt säkert rotera Leica
EZ-tubröret genom att lossa vingskruven, rotera tubröret, och sedan skruva fast vingskruven igen.
Okularen är förinställda och inbyggda i
Leica EZ-tubrör. Okularen behöver därför
varken monteras eller ställas in.
Gå vidare till avsnittet "Ögonmusslor" på
sidan 25.
Leica DM750 Bruksanvisning
Klart!23
Leica standardtubrör – utbytbara okular
1. Sätt in okularen i tubrören.
2. Skruva fast okularen i tubrören genom att
dra åt silverskruvarna längst ner i rören
med en vanlig Phillips-skruvmejsel (följer
inte med produkten).
Standardtubrör. Okularen har ännu inte satts in.
Standardtubrören har en roterbar sinka.
Därför kan du nu rotera standardtubrören fritt i alla riktningar.
Okularen kan fortfarande rotera men
sitter fast i tubrören.
Leica DM750 Bruksanvisning
Klart!24
Ögonmusslor
Ha ögonmusslorna nedfällda om du
använder glasögon vid mikroskoparbete.
Om du inte använder glasögon kan det vara bra
att fälla upp ögonmusslorna eftersom de hjälper till att stänga ute den omgivande rumsbelysningen.
Leica DM750 Bruksanvisning
Om du har köpt ett mikroskop i normalkonfiguration, kommer du att se att
objektiven redan är monterade i revolvern och
att kondensorn i det undre fokalplanet redan
finns monterad på stativet. I det här fallet går
du till avsnitt "Användning" på sidan 30. Om du
köpte ditt Leica DM750 som en enskild komponent snarare än standardkonfigurationen bör
du fortsätta med avsnittet "Montera objektiv"
på sidan 26.
Klart!25
Montera objektiv
Montera objektiv
Använd alltid den räfflade ringen på
objektivrevolvern när du ska rotera
revolvern.
Rotera revolvern medurs och montera objektiven
genom att skruva in dem i revolverhålen. Börja
med den lägsta förstoringsgraden och fortsätt till
den högsta förstoringsgraden.
Leica DM750 Bruksanvisning
Klart!26
Montera kondensorn i undre fokalplanet
Kondensor i undre fokalplanet
Leica DM750 har ett öppet kondensorfäste i undre fokalplanet, därför måste
kondensorn monteras.
Kondensorfästet i det undre fokalplanet är öppet
Leica DM750 Bruksanvisning
1. Höj preparatbordet så långt det går med
hjälp av grovjusteringsvredet på mikroskopets sida.
3. Lossa de två fästskruvarna (vingskruvar om
du har ett Köhlerstativ) på kondensorfästet.
2. Sänk kondensorfästet så långt det går med
hjälp av kondensorjusteringsvredet på
vänster sida av bordsfästet.
Klart!27
Montera kondensorn i det undre fokalplanet (forts.)
4. För in kondensorn i undre fokalplanet i
fästet under preparatbordet. Styrpinnen på
undersidan av kondensorn ska vara parallell med spåret på fästets baksida.
5. Höj kondensorn så långt det går med hjälp
av kondensorjusteringsvredet på vänster
sida av bordsfästet.
6. Dra åt de båda fästskruvarna med verktyget som medföljer produkten (om du har
ett Köhlerstativ drar du istället åt de båda
vingskruvarna) så att kondensorns övre lins
är centrerad under objektivet i arbetsläge
och kondensorn i undre fokalplanet i stort
sett befinner sig i mitten.
Leica DM750 Bruksanvisning
Kondensorn centreras mer exakt när
du kommer till avsnittet "Färdigställa
kondensorcentrering" på sidan 31.
Klart!28
Färdiga!
Leica DM750 Bruksanvisning
Färdiga!29
Sätt på mikroskopet
Arbetsyta
Använd alltid ditt mikroskop på en hård,
stabil yta.
Nätsladd
Sätt fast nätsladden på mikroskopets
baksida om den inte redan är monterad.
Leica DM750 Bruksanvisning
USB-uttag
Leica DM750 har ett 5 V/1,5 A USB-uttag mitt
i sladdvindan. Det kan användas för strömförsörjning av vissa Leica-kameror eller andra
apparater som kräver 5 V/1,5 A.
Koppla in och sätt på mikroskopet
1. Koppla in mikroskopets elkabel i ett jordat
uttag. En jordad trefaskabel medföljer.
2. Slå på mikroskopet med knappen längst
ner till höger på stativet.
Ställa in belysningsintensiteten
Ställ till att börja med in belysningen
på den lägsta inställningen med ratten
längst ner till vänster på stativet. Med belysningsratten kan du justera ljusintensiteten som
skapas av belysningssystemet.
Färdiga!30
Färdigställa kondensorcentrering
Om du har köpt Leica DM750 i normalkonfiguration är kondensorn redan
förcentrerad av Leica Microsystems.
2. Måla ett "X" på en pappersbit i ungefär
samma storlek som ett visitkort. Placera
pappersbiten på stativets lampa så att "X"
är centrerat över lampan.
1. Öppna kondensorbländaren genom att
vrida det räfflade vredet på kondensorn åt
höger.
Ej centrerad
Se till att kondensorn är i det högsta
läget.
Leica DM750 Bruksanvisning
3. Titta på krysset genom okularen och
centrera det i synfältet genom att dra åt
justeringsskruvarna med verktyget som
följer med produkten (eller om du har ett
Leica DM750 med Köhlerbelysning, dra åt
räfflade skruvarna).
Centrerad
Färdiga!31
Använda kondensorn
Använda kondensorn
Kondensorn är utrustad med en irisbländare som kan justeras för att passa
objektivets effektiva numeriska apertur
1. För att öppna och stänga bländaren, vrid
det räfflade kondensorvredet åt höger eller
vänster tills linjen på vredet är parallell med
det aktuella förstoringsobjektivet.
2. Öppna irisbländaren helt genom att först
vrida kondensorvredet hela vägen till
höger.
Passa in linjen på vredet mot det aktuella förstoringsobjektivet.
Leica DM750 Bruksanvisning
Färdiga!32
Förbereda för att titta på ett preparatglas
1. Placera ett preparatglas på preparatbordet
genom att skjuta in det under glashållarna.
2. Använd X/Y-bordstyrningen för att placera
preparatglaset så att en del av preparatet är
under det objektiv som används.
Glashållarna håller glaset på plats.
Glashållare
Leica DM750 Bruksanvisning
Färdiga!33
Fokusera
1. Rotera objektivrevolvern (med den räfflade
ringen) så att objektivet med lägst förstoringsgrad är i arbetsläge.
2. Höj preparatbordet så långt det går med
hjälp av grovjusteringsvredet.
3. Titta i okularen och justera belysningsintensiteten till en nivå som är behaglig för
ögonen.
Stativet till Leica DM750 stativ är fabrikskalibrerat så att fokus finns inom 1.5
rotationer på finjusteringsvredet från denna
position.
4. Använd finjusteringsvredet för att ställa in
skärpan för preparatet.
Grovjusteringsvred för skärpa
Leica DM750 Bruksanvisning
Färdiga!34
Ställa in tubröret
Justera tubrören
1. Justera tubrören efter ditt avstånd mellan
pupillerna. Fäll tubrören inåt eller utåt
för att minska eller öka avståndet mellan
tubrören tills du ser en upplyst cirkel.
Leica EZ-tubrör
OO Om du använder Leica EZ-tubrör, där okularen är inbyggda i tubrören, behövs ingen
ytterligare justering. Om använder glasögon eller kontaktlinser till vardags ska du
också göra det när du använder mikroskopet.
OO
OO
Tubrören har samma längd oavsett
inställt avstånd mellan pupillerna. Det
innebär att inställningen för avståndet mellan
pupillerna inte påverkar parfokalitet, förstoring
eller förstoringskalibrering.
Leica DM750 Bruksanvisning
Om du har ett Leica DM750 med standardbelysning (utan Köhlerfältbländare), fortsätt till avsnittet "Oljeimmersionsteknik" på
sidan 39.
Om du har ett Leica DM750 med Köhlerfältbländare, fortsätt till avsnittet "Köhlerkonfiguration" på sidan 37.
OO
Om du har ett Leica DM750 med standardbelysning (utan Köhlerfältbländare), fortsätt till avsnittet "Oljeimmersionsteknik" på
sidan 39.
OO
Om du har ett Leica DM750 med Köhlerfältbländare, fortsätt till avsnittet "Köhlerkonfiguration" på sidan 37.
Standardtubrör med ett eller två fokuseringsokular
Om du använder ett standardtubrör med ett
eller två fokuseringsokular behöver du göra
några justeringar:
1. Ställ in de fokuserande okularen på "0".
Standardtubrör med två fasta okular
OO Om du använder ett standardtubrör med
två fasta okular (icke-fokuserande okular)
behövs inga ytterligare justeringar. Om
använder glasögon eller kontaktlinser
till vardags ska du också göra det när du
använder mikroskopet.
Färdiga!35
Ställa in tubröret (forts.)
Om du är bekväm med att bära linser
eller glasögon vid mikroskoparbete kan
du behålla dem – då krävs inga större justeringar.
5. Byt nu till ett objektiv med hög förstoringsgrad (inte ett oljeobjektiv) och ställ
in mikroskopets skärpa samtidigt som du
tittar i okularen med båda ögonen.
2. Använd reglerknappen för finjustering av
skärpa och fokusera på preparatet när du
endast tittar genom ett av okularen (om du
använder ett okular som går att fokusera
med och ett som inte går att fokusera med,
titta genom det som det inte går att fokusera med). Täck över eller blunda med det
andra ögat för att fokusera bättre.
Högre förstoringsgrad medför ett kortare
skärpedjup. När du byter till lägre förstoringsgrad efter fokusering med högre förstoringsgrad kommer du därför att märka att du
bara behöver vrida finjusteringen en aning,
eller inte alls.
3. Byt sedan öga och titta i det andra okularet
(fokuserande). Den här gången fokuserar
du preparatet med hjälp av fokuseringsfunktionen i det fokuserande okularet.
Ändra inte på preparatbordets höjd
medan du ställer in skärpan.
OO
Om du använder ett DM750 med standardbelysning, fortsätt till avsnittet "Oljeimmersionsteknik" på sidan 39.
OO
Om ditt DM750 har en Köhlerkonfiguration,
fortsätt till nästa avsnitt, "Köhlerkonfiguration", på sidan 37.
4. Ta tag i det räfflade vredet på det fokuserande okularet med ena handen och rotera
den översta delen av okularet med den
andra handen tills skärpan är bra med det
här ögat och det här okularet. Detta korrigerar eventuella synskillnader mellan ditt
högra och vänstra öga.
Leica DM750 Bruksanvisning
Färdiga!36
Köhlerkonfiguration
Om ditt Leica DM750 är utrustad med en fältbländare för Köhlerbelysning, använd följande metod för att garantera kondensorcentrering och skärpa.
2. Ställ in skärpan för fältbländarens lameller med hjälp av kondensorjusteringsvredet på vänster sida av bordsfästet.
1. Anslut Köhlerfältbländaren till mikroskopets fäste så att du ser den
bländarens lameller när du tittar i okularen.
Kondensorjusteringsvred
Stäng Köhlerfältbländaren
Leica DM750 Bruksanvisning
Lamellerna är skarpa
Stäng Köhlerfältbländaren
Färdiga!37
Köhlerkonfiguration (forts.)
3. Vrid på vingskruvarna för kondensorcentrering för att centrera bilden
av fältbländaren.
Leica DM750 Bruksanvisning
4. Öppna fältbländaren tills bländarens lameller precis försvinner
bortom synfältet.
Färdiga!38
Oljeimmersionsteknik
1. Sök efter det område på preparatglaset
som du vill studera.
3. Häll en droppe Leica-immersionsolja på det
område av preparatglaset som du studerar.
4. Rotera oljeimmersionsobjektivet (objektivet som är märkt med "OIL") till arbetsläget.
2. Sänk preparatbordet till den lägsta positionen med grovjusteringsvredet.
Leica DM750 Bruksanvisning
Färdiga!39
Oljeimmersionsteknik (forts.)
5. Höj preparatbordet sakta med hjälp av
grovjusteringsvredet tills oljedroppen på
preparatglaset kommer i direktkontakt
med oljeimmersionsobjektivets linsyta.
7. Titta genom mikroskopet och vrid långsamt
finjusteringsvredet så att preparatbordet
rör sig uppåt tills preparatet är i fokus.
8. Om du har arbetat färdigt med oljeimmersionsobjektivet, rengör objektivets framsida, preparatglaset och alla andra ytor som
har varit i kontakt med oljan enligt anvisningarna i avsnittet "Skötsel av mikroskopet" på sidan 44.
6. Håll i den räfflade ringen på objektivrevolvern och rör objektivet fram och tillbaka
så att luftbubblorna försvinner. För sedan
oljeobjektivet till dess slutgiltiga läge så
att oljedroppen hamnar mellan objektivets
främre lins och preparatglaset.
Leica DM750 Bruksanvisning
Färdiga!40
Automatisk avstängning vid inaktivitet
Leica DM750 har en funktion som automatiskt stänger av belysningen efter två
timmar om ingen ändring av intensiteten har
skett under den tiden.
Ändra status för autoavstängning
1. Vrid intensitetsreglaget till den lägsta
nivån.
OO
LED-belysningen blinkar för att visa att
status för autoavstängning har ändrats.
OO
LED-belysningen blinkar sakta två gånger
och fortsätter sedan att lysa när du inaktiverar autoavstängningen.
OO
LED-belysningen blinkar snabbt tre gånger
och fortsätter sedan att lysa när du aktiverar autoavstängningen.
2. Sätt på instrumentet.
OO
OO
Alla stativ med fyra revolverpositioner har
autoavstängningen aktiverad som standard (används främst för utbildning).
Alla stativ med fem revolverpositioner har
autoavstängningen inaktiverad som standard (används främst kliniskt).
Leica DM750 Bruksanvisning
3. Vrid intensitetsreglaget till den högsta
nivån och sedan tillbaka till den lägsta
nivån inom fem sekunder.
När du stänger av strömmen och sedan
slår på den igen behåller systemet den
senast använda inställningen för autoavstängning (aktiverad eller inaktiverad), och du
kommer inte att se några blinkningar.
Färdiga!41
Gå!
Leica DM750 Bruksanvisning
Gå!42
Klara! Färdiga! Gå!
Det enda du behöver göra nu är att byta objektiv och ställa in kondensorbländaren (och fältbländaren om du har ett DM750 Köhlerstativ)
för det aktuella förstoringsobjektivet.
Leica DM750 Bruksanvisning
Gå!43
Skötsel av mikroskopet
Leica DM750 Bruksanvisning
Skötsel av mikroskopet44
Allmänt underhåll
Allmänt
Bär alltid mikroskopet med båda
händerna. Det finns ett handtag på
baksidan av mikroskopet och en skåra på framsidan för detta ändamål.
Leica DM750 Bruksanvisning
OO
Du kan linda upp kabeln på kabelvindan så
att bara så mycket kabel som behövs rullas
ut.
OO
Håll alla optiska komponenter rena. Renlighet är viktigt för att bibehålla goda optiska
resultat.
OO
Mikroskopet bör alltid täckas över med
skyddsöverdraget i plast (medföljer instrumentet) när det inte används.
OO
Om en optikyta har täckts av damm eller
smuts, rengör ytan genom att blåsa bort
smutsen med en spruta eller borsta bort
den med en kamelhårsborste innan du
försöker torka ytan ren.
OO
Optikytor bör rengöras med en luddfri
trasa, linsduk eller bomullspinne fuktad
med glasrengöringsmedel.
OO
Det är mycket viktigt att undvika att
använda lösningsmedel i onödan, så
använd dem sparsamt. Den dammfria
trasan, linsduken eller bomullspinnen ska
fuktas med lösningsmedlet, men inte så
mycket att lösningsmedlet rinner runt
linsen.
Skötsel av mikroskopet45
Allmänt underhåll (forts.)
OO
Ingen del av mikroskopet är lika känslig för
ansamlingar av smuts, damm och olja som
objektivlinsen. Närhelst du upplever brist
på kontrast, grumlighet eller dålig skärpa,
kontrollera försiktigt objektivlinsens skick
med ett förstoringsglas.
OO
Rengöring av objektiv med 40× och 100×
förstoringsgrad kräver mer omsorg. Observera: För att uppnå den högre grad av planhet man får med objektiven för de högre
förstoringsgraderna har objektivet en liten
konkav objektivlins med relativt kort krökningsradie. Objektivlinsens yta kan lätt
rengöras med en tandpetare täckt med
bomull eller med en liten bomullspinne.
Ta bort smuts med en ren trasa fuktad med
vanligt glasputsmedel. Torka objektivlinsen med lätt hand, utan onödig kraft och
utan att skrubba. Se till att bomullspinnens
topp rör den konkava linsytan. Kontrollera
objektivet med ett förstoringsglas efter
rengöringen.
Leica DM750 Bruksanvisning
OO
Om du måste ta bort mikroskopets kropp,
var försiktig så att du inte rör linsens yttre
yta (sitter på undersidan av kroppen). Fingeravtryck på ytan reducerar bildskärpan.
Linsen kan rengöras på samma sätt som
objektiven och okularen.
Belysning
OO Leica DM750 använder lysdioder i belysningen. Därför behövs inget lampbyte
under mikroskopets livstid.
Skötsel av mikroskopet46
Felsökning
Leica DM750 Bruksanvisning
Felsökning47
Felsökning
Stativ
Mikroskopet svarar inte.
Se till att uttaget är spänningssatt.
Kontrollera kabelanslutningarna.
Se till att stativet är anslutet till elnätet.
Kontrollera om säkringen är bränd och byt den vid behov (se
sidan 15).
Skärpa
Det går inte att fokusera preparatet.
Använd rätt immersionsmedium.
Lägg preparatet med täckglaset överst.
Se till att täckglaset har rätt tjocklek och att det uppfyller objektivets specifikationer.
Mörkt område
Det går inte att uppnå tydlig DF-kontrast.
Bilden är inte jämnt upplyst.
Störande ströljus.
Leica DM750 Bruksanvisning
Se till att du använder ett DF-objektiv.
Objektivbländaren är för stor (max. 0.75/1.10). Minska vid behov
bländaren med irisbländaren på objektivet.
Kontrollera kondensorns centrering.
Öppna aperturbländaren helt.
För liten objektivförstoring. Använd högre förstoring.
Rengör preparatet och omgivande linsytor.
Felsökning48
Felsökning (forts.)
Polarisering
Det går inte att justera polariseringskontrasten.
Placera polarisatorn och analysatorn i 90° vinkel i förhållande till
varandra så att det blir så mörkt som möjligt (utan preparat).
Faskontrast
Det går inte att justera faskontrasten.
Preparatet är för tjockt, för tunt eller för ljust infärgat.
Monteringsmediets och preparatets refraktiva index är identiska,
så det finns inget fashopp.
Täckglaset är inte jämnt placerat.
Kontrollera att rätt ljusring sitter på plats.
Kontrollera ljusringarnas centrering.
Kontrollera kondensorns centrering.
Öppna aperturbländaren helt.
Preparatbord
Preparatbordets positionsområde i x-led
minskar efter en lång tids arbete.
Leica DM750 Bruksanvisning
Flytta det mekaniska bordet med koaxial drivning hela vägen åt
vänster.
Tryck för hand ner skruven som håller fast det mekaniska bordet
ännu längre åt vänster, så långt som möjligt. Flytta sedan det
mekaniska bordet med koaxial drivning hela vägen åt höger.
Tryck för hand ner skruven som håller fast det mekaniska bordet
ännu längre åt höger, så långt som möjligt.
Felsökning49
Mått
Leica DM750 Bruksanvisning
Mått50
Leica DM750 Bruksanvisning
Mått51
Leica DM750 Bruksanvisning
Mått52
Leica DM750 Bruksanvisning
Mått53
10/2019 · 13IDE13060SE_2 · © 2019 by Leica Microsystems GmbH.
Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.
CONNECT
WITH US!
Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44
www.leica-microsystems.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising