Leica Microsystems | dm750 | User manual | Leica Microsystems DM750 Upright Microscopes Navodila za uporabo

Leica Microsystems DM750 Upright Microscopes Navodila za uporabo
Leica DM750
Uporabniški priročnik
Podatki o proizvajalcu
Izdano v oktober 2019 s strani:
Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg (Švica)
Morebitna vprašanja pošljite na spodnji naslov:
sms.support@leica-microsystems.com
Leica DM750 Uporabniški priročnik
2
Pregled poglavij
Varnostni predpisi
Leica DM750
5
16
Pripravljeni!19
Pozor!29
Zdaj!42
Nega mikroskopa
44
Odprava težav
47
Dimenzije50
Leica DM750 Uporabniški priročnik
3
Kazalo
Varnostni predpisi
Varnostni koncept
Simboli, uporabljeni v tem uporabniškem priročniku
Pomembne opombe
Navodila za uporabo
Nevarnosti za zdravje in nevarnosti pri uporabi
Informacije za odgovorno osebo
Navodila za nego
Pribor, vzdrževanje in popravila
Električne lastnosti in okoljski pogoji
Pozor!
Vklop mikroskopa
30
Popolno centriranje kondenzorja 31
Uporaba kondenzorja
32
Priprava na ogled mikroskopskega preparata
33
Fokusiranje34
Nastavitev tubusov
35
Koehlerjeva konfiguracija 37
Tehnika oljne imerzije
39
Izklop s časovnim zamikom
41
6
7
8
9
11
12
13
14
15
Leica DM750
Uvod17
Odpakiranje18
Pripravljeni!
Osvetlitev pod mizico
Montaža binokularnega tubusa
Tubus Leica EZ z vgrajenima okularjema
Standardni tubus Leica z ločenima okularjema
Očesne školjke
Montaža objektivov
Montaža kondenzorja pod mizico
Leica DM750 Uporabniški priročnik
20
21
22
24
25
26
27
Zdaj!
Pripravljeni! Pozor! Zdaj!
43
Nega mikroskopa
Splošno vzdrževanje
45
Odprava težav
Odprava težav
48
Dimenzije
Dimenzije51
4
Varnostni predpisi
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Varnostni predpisi5
Varnostni koncept
Posamezni moduli mikroskopov Leica serije DM
so dobavljeni skupaj z interaktivno zgoščenko,
na kateri so vsi relevantni uporabniški priročniki
v številnih drugih jezikih. Zgoščenko shranite na
varno mesto, kjer bo na voljo vsem uporabnikom. Uporabniške priročnike in posodobitve si
lahko prenesete tudi z našega spletnega mesta
www.leica-microsystems.com.
Ta uporabniški priročnik opisuje posebne funkcije posameznih modulov mikroskopa Leica
serije DM ter vsebuje pomembna navodila v
zvezi z varnim delom, vzdrževanjem mikroskopa in uporabo pribora.
Posamezne izdelke sistema lahko kombinirate z
izdelki drugih proizvajalcev. Prosimo, preberite
uporabniški priročnik in varnostne zahteve, ki
jih je navedel dobavitelj.
Pred montažo, zagonom in uporabo teh naprav
preberite zgoraj navedene uporabniške priročnike. Še zlasti upoštevajte vsa varnostna navodila.
Da bi ohranili brezhibno stanje enote ter zagotovili varno delo, upoštevajte napotke in opozorila v teh uporabniških priročnikih.
Knjižica "Varnostni koncept" vsebuje dodatna varnostna pravila v zvezi s servisnimi deli,
zahtevami, uporabo mikroskopa, priborom in
električnim priborom kot tudi splošna varnostna navodila.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Varnostni predpisi6
Simboli, uporabljeni v tem uporabniškem priročniku
Opozorilo na nevarnost
Ta simbol označuje posebej pomembno
informacijo, ki jo je treba prebrati in
upoštevati.
Neupoštevanje lahko povzroči naslednje:
Tveganja za osebje
OO
OO
Funkcijske motnje ali poškodbe naprav
Opozorilo na nevarno električno napetost
Ta simbol označuje posebej pomembno
informacijo, ki jo je treba prebrati in
upoštevati.
Neupoštevanje lahko povzroči naslednje:
OO Tveganja za osebje
OO
Nevarna vroča površina
Ta simbol svari pred dotikanjem dostopnih vročih površin, kot so npr. segrete
žarnice.
Pomembno opozorilo
Ta simbol označuje dodatne informacije
ali pojasnila, namenjena bolj jasnemu
razumevanju.
Dopolnilna navodila
ff Ta simbol v besedilu označuje dodatne
opombe in pojasnila.
Navodila za odstranjevanje naprave,
pripadajočega pribora in potrošnega
materiala.
Funkcijske motnje ali poškodbe naprav
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Varnostni predpisi7
Pomembne opombe
Opis
Mikroskop Leica DM750 ustreza današnji najsodobnejši tehnologiji. Kljub temu lahko med
uporabo pride do nevarnih situacij. Potencialne
nevarnosti so opisane spodaj.
Pred montažo, zagonom in uporabo
teh naprav preberite ta uporabniški
priročnik. Še zlasti upoštevajte vsa varnostna
navodila.
Uporabniški priročnik
Uporabniški priročnik vključuje pomembna
navodila glede vzdrževanja in pribora ter za
zagotavljanje varne uporabe.
V obseg dobave vašega mikroskopa Leica DM750 sodi interaktivna
zgoščenka z vsemi pripadajočimi priročniki.
Zgoščenko shranite na varno mesto, kjer bo
na voljo vsem uporabnikom. Uporabniške
priročnike in posodobitve si lahko prenesete na računalnik z našega spletnega mesta
www.leica-microsystems.com in si jih natisnete.
Pribor tretjih proizvajalcev
Posamezne izdelke sistema lahko kombinirate z
izdelki drugih proizvajalcev. Prosimo, preberite
uporabniški priročnik in varnostne zahteve, ki
jih je navedel dobavitelj.
Originalno stanje
Da bi ohranili brezhibno stanje enote ter zagotovili varno delo, upoštevajte napotke in opozorila v teh uporabniških priročnikih.
Zakonske zahteve
Upoštevajte veljavno zakonodajo s področja
varstva pri delu in okoljske zaščite.
Izjava ES o skladnosti
Električni pribor je bil konstruiran na osnovi
najmodernejših tehnologij in je dobavljen z
Izjavo o skladnosti ES.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Varnostni predpisi8
Navodila za uporabo
Mikroskop Leica DM750 lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih. Vedno ga
namestite na trdno podlago.
Mikroskop Leica DM750 vedno namestite tako, da boste lahko kadarkoli
izvlekli vtič iz vtičnice. Električni kabel mora biti
dostopen ves čas, ker je električno napajanje
predvideno kot odklopna naprava iz omrežja.
Mesto uporabe
Naprave uporabljajte samo v zaprtem prostoru
brez prahu, pri temperaturah med +10 °C in
+40 °C. Zaščitite naprave pred oljem, kemikalijami in zelo visoko vlažnostjo. Če naprave
uporabljate zunaj, jih zaščitite pred prahom in
vlago. Električne opreme nikoli ne uporabljajte
na prostem. Električne naprave namestite
najmanj 10 cm od zidu in daleč od vnetljivih
snovi.
Izogibajte se velikim temperaturnim nihanjem,
neposredni sončni svetlobi in vibracijam.
Na območjih z vročim ali vročim in
vlažnim podnebjem so potrebni posebni
ukrepi za preprečevanje rasti glivic na posameznih komponentah.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Nenamenska uporaba
Nikoli ne razstavljajte mehanskih delov
in ne nameščajte drugih električnih
vtičev, če tega izrecno ne predpisuje uporabniški priročnik.
Naprave s priborom, opisane v tem
uporabniškem priročniku, so bile preizkušene glede varnosti in potencialnih tveganj.
V primeru posegov, modifikacije ali
uporabe v kombinaciji s komponentami
tretjih proizvajalcev, ki je izven obsega tega
priročnika, se posvetujte s pristojnim zastopništvom za Leico!
Izvedba nepooblaščenih sprememb na
napravi ali nenamenska uporaba pomenita ugasnitev pravice do uveljavljanja garancijskih zahtevkov.
Varnostni predpisi9
Navodila za uporabo (nadaljevanje)
Transport
Za pošiljanje in transport posameznih modulov
po možnosti uporabite originalno embalažo.
Da preprečite škodo zaradi vibracij, demontirajte vse premične dele, ki jih lahko (v skladu
z uporabniškim priročnikom) montirate in
demontirate sami, ter jih zapakirajte ločeno.
Odstranjevanje
Ob izteku deklarirane življenjske dobe izdelka
se zaradi njegovega odstranjevanja obrnite na
servis ali prodajno službo podjetja Leica.
Upoštevajte veljavno zakonodajo in predpise,
ki pokrivajo to področje, na primer EU direktivo
WEEE.
Integracija z izdelki tretjih proizvajalcev
Pri vgrajevanju izdelkov Leica v izdelke tretjih
proizvajalcev, je proizvajalec celotnega sistema
oziroma tisti, ki sistem trži, odgovoren za skladnost z vsemi zadevnimi varnostnimi predpisi,
zakoni in direktivami.
Kot za vse elektronske naprave tudi za
to napravo, pripadajoči pribor in potrošen material velja, da jih nikoli ne smete odvreči
med gospodinjske odpadke. Napravo odstranite v skladu z lokalno zakonodajo in predpisi.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Varnostni predpisi10
Nevarnosti za zdravje in nevarnosti pri uporabi
Tveganja za zdravje
Delovna mesta z mikroskopi sicer razširijo in izboljšajo možnosti opazovanja,
hkrati pa tudi znatno obremenijo oči in nosilno
muskulaturo uporabnika. Pri daljšem neprekinjenem delu lahko nastopijo astenične težave
ter bolečine v mišicah in skeletu. Zato morate
poskrbeti za primerne ukrepe za zmanjšanje
obremenitve:
OO
Optimalna ureditev delovnega mesta
OO
Redna menjava dejavnosti
OO
Podrobno usposabljanje osebja, ki vključuje tudi ergonomske in organizacijske
vidike.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Ergonomska zasnova in oblika serije mikroskopov Leica zmanjšata napor uporabnika na
minimum.
Nevarnosti med uporabo
OO Mikroskop Leica DM750 je dovoljeno
priključiti samo na ozemljeno vtičnico.
Nevarnost infekcije
Neposreden stik z okularjem je potencialna pot za prenos bakterijskih in virusnih okužb očesa.
OO
Tveganje lahko zmanjšate na minimum z
uporabo osebnih okularjev in snemljivih
očesnih školjk.
Mikroskopa Leica DM750 ni dovoljeno
uporabljati, če ne deluje brezhibno.
Osvetlitev mikroskopa je v izvzeti skupini
(skupina tveganja 0) v skladu s standardom
EN 62471:2008, če se jo uporablja v skladu z
njeno namensko uporabo.
• LED ali osvetlitvene opreme (z optičnimi
Nikoli ne glejte neposredno v žarek luči
instrumenti ali brez njih), saj to poveča razred
tveganja. Če ne upoštevate tega opozorila,
lahko pride do poškodbe oči.
Varnostni predpisi11
Informacije za odgovorno osebo
Informacije za odgovorno osebo
OO Zagotovite, da bo mikroskop Leica DM750
uporabljalo samo kvalificirano osebje.
OO
Zagotovite, da bo ob mikroskopu Leica
DM750 vedno na voljo uporabniški priročnik.
OO
Opravite reden pregled, da se prepričate,
da pooblaščeni uporabniki upoštevajo
varnostne zahteve.
OO
OO
Ne uporabljajte mikroskopa Leica DM750,
če ne deluje brezhibno.
OO
Pri servisiranju je dovoljeno uporabljati
samo originalne rezervne dele Leica.
OO
Svojega zastopnika za Leica ali podjetje Leica Microsystems (Schweiz) AG,
9435 Heerbrugg, Švica, nemudoma obvestite o okvari izdelka, ki bi lahko povzročila
poškodbo ali materialno škodo.
OO
Po servisnih delih ali tehničnih spremembah je treba enoto ponovno konfigurirati in
pri tem upoštevati tehnične zahteve.
OO
Če enoto spremenijo ali servisirajo nepooblaščene osebe, ni neprimerno vzdrževana
(razen če jo je vzdrževalo naše podjetje) ali
je uporabljana na neprimeren način, podjetje Leica ne prevzema odgovornosti.
OO
Električna napeljava v stavbi mora ustrezati
nacionalnim standardom, priporočljiva je
npr. diferenčna tokovna zaščita (zaščitno
stikalo okvarnega toka).
OO
Pri poučevanju novih uporabnikov bodite
temeljiti ter razložite pomen opozorilnih
simbolov in sporočil.
OO
OO
Posameznim
uporabnikom
dodelite
dolžnosti za zagon, uporabo in vzdrževanje
naprave ter spremljajte, kako izpolnjujejo
svoje dolžnosti.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Če uporabljate pribor tretjih proizvajalcev
v kombinaciji z mikroskopom Leica DM750,
mora vsak proizvajalec potrditi njegovo
varno izdelavo in uporabo, poleg tega pa
upoštevajte priročnik za uporabo izdelka.
Mikroskop Leica DM750 lahko spreminjajo
ali vzdržujejo izključno strokovnjaki, ki jih je
pooblastilo podjetje Leica.
Varnostni predpisi12
Navodila za nego
Splošna navodila
OO Zaščitite mikroskop Leica DM750 pred
vlago, hlapi, kislinami, alkalnimi in korozivnimi snovmi. V bližini naprave ne shranjujte
kemikalij.
OO
Mikroskop Leica DM750 zaščitite pred
oljem in mastjo. Nikoli ne mažite mehanskih delov in drsnih površin z oljem ali
mastjo.
OO
Upoštevajte navodila proizvajalca razkužila.
OO
Priporočljivo je skleniti pogodbo o servisiranju s servisom Leica.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Čiščenje prevlečenih in plastičnih delov
Prah ali delce umazanije odstranite z
mehkim čopičem ali mehko bombažno
krpo, ki ne pušča vlaken.
OO
OO
Grobe delce umazanije odstranite z navlaženo krpo.
OO
NE uporabljajte acetona, ksilena in nitro
razredčil.
OO
Nikoli ne uporabljajte kemikalij za čiščenje
obarvanih površin ali delov, prevlečenih z
gumo. S tem lahko poškodujete površine,
zdrgnjeni delci pa lahko onesnažijo preparate.
Čiščenje steklenih površin
Odstranite prah s suhim ter nemastnim
čopičem iz dlake, z gumijasto pihalko ali s
pomočjo vakuuma.
OO
OO
Optične površine čistite z mehko krpa, ki ne
pušča vlaken, robčkom za leče ali bombažno krpo, navlaženo z običajnim čistilom za
steklo.
Varnostni predpisi13
Pribor, vzdrževanje in popravila
Pribor
Za mikroskop Leica DM750 lahko uporabljate le
naslednji pribor:
OO
Pribor Leica, opisan v tem uporabniškem
priročniku.
OO
Drug pribor, če ga je podjetje Leica izrecno
odobrilo kot tehnično varnega.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Vzdrževanje
Mikroskop Leica DM750 v osnovi skoraj
ne potrebuje vzdrževanja. Da bi zagotovili
varno in zanesljivo uporabo, priporočamo,
da se preventivno obrnete na ustrezen
servis.
Popravila in servisna dela
OO Uporabljajte samo originalne nadomestne
dele Leica Microsystems.
OO
Napravo pred odpiranjem izklopite in
odklopite električni kabel.
Dogovorite se lahko za redne preglede
in po potrebi sklenete pogodbo o vzdrževanju.
OO
Zaradi nevarnosti poškodb se ne dotikajte
električnih delov pod napetostjo.
OO
OO
Priporočljivo je skleniti pogodbo o servisiranju s servisom Leica.
OO
Pri vzdrževanju in popravilih je dovoljeno
uporabljati samo nadomestne dele proizvajalca originalne opreme (OEM).
Naslov servisa
V primeru težav smo vam na voljo na naslednjem naslovu:
stereo.service@leica-microsystems.com
Varnostni predpisi14
Električne lastnosti in okoljski pogoji
Menjava varovalke
Napravo pred menjavo varovalke odklopite. Leica DM750 ima dve
varovalki, ki se nahajata za vtičnico električnega kabla.
Uporabljajte le naslednji tip varovalk: 5×20 mm, 1 A/250 V, hitro
delujoča varovalka (# 13RFAG30003)
Leica DM750 Uporabniški priročnik
+10 °C … +40 °C
Temperatura skladiščenja
-20 °C … +52 °C
Udarec ob padcu
Splošna varnostna navodila
Naprava sodi v razred zaščite 1, narejena in testirana je v skladu z naslednjimi varnostnimi zahtevami za električno opremo za meritve, nadzor in
laboratorijsko uporabo:
EN 55011: 2007+A2: 2010-05
EN 60825-1: 2008-05
IEC 60825-1: 2007-03
Razred LED 1
Okolica
Temperatura za uporabo
+50 °F do +104 °F
Električne lastnosti
Vhodna stran: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED)
EN 61010-1: 2002-08
EN 61010-2-101: 2008-06
IEC 61010-1: 2010-06
EN 61326-1: 2006-10
EN 61326-2-6: 2006-10
Da bi ohranili brezhibno stanje naprave ter zagotovili varno delo,
upoštevajte napotke in opozorila v tem uporabniškem priročniku.
padec z višine 25 mm na
50 mm-sko leseno ploščo
Udarci pri transportu (nezapakirano)
100 g / 6 ms
Udarci pri transportu (zapakirano)
800 mm prostega padca
Tresljaji pri transportu (nezapakirano)
5–200 Hz / 1.5 g
Zračni tlak med uporabo in skladiščenjem
500–1 060 mbar
Vlaga med uporabo in skladiščenjem
20–90 %
Kategorija instalacije II (prenapetostna kategorija)
Stopnja onesnaženosti 2
Varnostni predpisi15
Leica DM750
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Leica DM75016
Uvod
Zahvaljujemo se vam za nakup sestavljenega
mikroskopa Leica DM750 družbe Leica Microsystems. Z izjemnimi možnostmi, ki jih ponuja
zasnova tega modela, in celovitim izborom
pribora je to resnično kakovosten in vsestranski
pripomoček.
Napravo uporabljajte samo v skladu
z opisom. Nepravilna uporaba lahko
privede do nevarnosti za osebje.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Leica DM75017
Odpakiranje
OO
Previdno vzemite mikroskop in vse ostale
komponente iz kartona.
OO
Preverite, ali so vse komponente brezhibne.
OO
Preverite, ali so dobavljene vse komponente.
OO
Opcijski deli kot so pribor za kontrast,
adapterji za kamere, kamere in transportni
kovčki niso del standardne opreme. Ti deli
so dobavljeni v ločenih paketih.
OO
Prosimo, ne zavrzite embalaže. Po potrebi
jo lahko kasneje uporabite za varno shranjevanje in transportiranje naprave.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Leica DM75018
Pripravljeni!
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Pripravljeni!19
Osvetlitev pod mizico
Osvetlitev pod mizico
Leica DM750 je na voljo z dvema tipoma
osvetlitve pod mizico. Najprej preverite,
s kakšnim tipom osvetlitve je opremljen vaš
mikroskop, kar boste podatek potrebovali v
nadaljevanju.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Tip 1: Standardna osvetlitev
Centriranje nastavljivega kondenzorja s priloženim orodjem.
Tip 2: Koehlerjev kondenzor
Centriranje nastavljivega kondenzorja z
ročnimi vijaki in nastavljivo Koehlerjevo poljsko
zaslonko.
Pripravljeni!20
Montaža binokularnega tubusa
Uporabljeno orodje
OO
Imbus ključ
Obstajata dve vrsti tubusov. Najprej
preverite, s kakšnim tubusom je opremljen vaš mikroskop:
1. Odvijte namestitveni vijak (na vrhu stojala)
s priloženim imbus ključem.
Tip 1: Leica EZ binokularni tubus z integriranima
okularjema
2. Postavite lastovičji rep v trinožno stojalo in
previdno zategnite namestitveni vijak (brez
uporabe prekomerne sile). Tubus je zdaj
natančno pozicioniran v optični osi mikroskopa ne glede na to, kako je zavrten.
Tip 2: Standardni tubus z ločenima okularjema
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Pripravljeni!21
Tubus Leica EZ z vgrajenima okularjema
1. Za uporabo pritrdilnega krilnega vijaka
odstranite namestitveni vijak, ki je bil dobavljen skupaj s stojalom.
2. Ponovno namestite tubus Leica EZ na
stojalo.
Tubus Leica EZ z vgrajenima okularjema
Da zavrtite tubus Leica EZ, sprostite
nastavitveni vijak na stojalu ali zamenjajte nastavitveni vijak s pritrdilnim ročnim
vijakom (dodatna oprema).
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Pred uporabo stojala se prepričajte, da
je krilni del pritrdilnega krilnega vijaka
popolnoma odvit:
3. Zategnite pritrdilni krilni vijak s pomočjo
ključa, ki je vključen v obseg dobave.
Pripravljeni!22
Tubus Leica EZ z vgrajenima okularjema (nadaljevanje)
Tubus Leica EZ lahko zdaj varno vrtite
tako, da sprostite pritrdilni ročni vijak,
zavrtite tubus in ponovno zategnete pritrdilni
ročni vijak.
Okularja sta vgrajena v tubus Leica EZ in
predhodno nastavljena; zato ni potrebno
nastavljenje ali nameščanje okularjev.
Nadaljujte s poglavjem "Očesne školjke" na
25. strani.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Pripravljeni!23
Standardni tubus Leica z ločenima okularjema
1. Vstavite okularja v tubusa.
2. Privijte oba okularja v tubusa tako, da
s standardnimi izvijačem Phillips (ni v
obsegu dobave) zategnete srebrne vijake
na dnu tubusa.
Standardni tubusi; tubusi še ne vključujejo
okularjev
Standardni tubus ima vrtljiv nastavek.
Standardni tubus lahko prosto vrtite v
katerikoli položaj.
Okularja se še vedno vrtita, vendar sta
fiksirana v tubusu.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Pripravljeni!24
Očesne školjke
Če med delom z mikroskopom nosite
očala, naj bosta očesni školjki obrnjeni
navzdol. Če očal ne nosite, lahko dvignete
očesni školjki in tako zaprete dostop svetlobi iz
okolice.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Če ste kupili standardno konfiguracijo
mikroskopa, so objektivi že pritrjeni
na revolver, kondenzor pod mizico pa je že
montiran na stojalo. V tem primeru nadaljujte
s poglavjem "Uporaba" na 30. strani. Če ste
kupili mikroskop Leica DM750 po posameznih
komponentah in ne v skladu s standardno
konfiguracijo, nadaljujte s poglavjem "Montaža
objektivov" na 26. strani.
Pripravljeni!25
Montaža objektivov
Montaža objektivov
Ko obračate revolver za objektive,
vedno uporabljajte narebričen obroček
na revolverju za objektive.
Objektive privijte v luknje na revolverju. Začnite
z najmanjšo povečavo, revolver vrtite v smeri
vrtenja urnega kazalca in nadaljujte proti večjim
povečavam.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Pripravljeni!26
Montaža kondenzorja pod mizico
Kondenzor pod mizico
Leica DM750 ima odprt nastavek za
kondenzor pod mizico, zato je treba
kondenzor montirati.
Nastavek za kondenzor pod mizico je odprt
Leica DM750 Uporabniški priročnik
1. Objektno mizico premaknite kolikor je le
mogoče navzgor z uporabo vijaka za grobo
fokusiranje ob strani mikroskopa.
3. Odvijte oba namestitvena vijaka (ali krilna
vijaka za Koehlerjeva stojala) na držalu
kondenzorja.
2. Držalo kondenzorja premaknite v najnižji
položaj s pomočjo vijaka za fokusiranje
kondenzorja na levi strani stojala mizice.
Pripravljeni!27
Namestitev kondenzorja pod mizico (nadaljevanje)
4. Potisnite kondenzor pod mizico pod objektno mizico v držalo, tako da poravnate vijak
na dnu kondenzorja z utorom na zadnji
strani vilic.
5. Premaknite kondenzorja v najvišji položaj s
pomočjo vijaka za fokusiranje kondenzorja
na levi strani stojala mizice.
6. Zategnite oba namestitvena vijaka z orodjem, ki je vključeno v obsegu dobave (ali,
za Koehlerjevo stojalo, zategnite oba krilna
vijaka) tako, da je zgornja leča kondenzorja centrirana pod objektivom v delovnem položaju in da je tako kondenzor pod
mizico grobo centriran.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Kako še bolj natančno centrirati kondenzor, lahko preberete v poglavju "Popolno
centriranje kondenzorja" na 31. strani.
Pripravljeni!28
Pozor!
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Pozor!29
Vklop mikroskopa
Delovna površina
Mikroskop uporabljajte le na trdi in
stabilni delovni površini.
Električni kabel
Če električni kabel še ni priključen, ga
priključite v zadnjo stran mikroskopa.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Napajalni USB priključek
Stojalo Leica DM750 ima napajalni USB priključek 5 V/1,5 A v sredini kabelskega omota. Prek
nje se lahko napaja nekaj Leicinih kamer ali
druge naprave, ki zahtevajo 5 V/1,5 A.
Nastavitev osvetlitve
Gumb za nastavitev osvetlitve na
začetku nastavite na najmanjšo osvetlitev s pomočjo kontrolerja spodaj levo na
stojalu. Gumb za nastavitev osvetlitve omogoča
nastavitev intenzitete svetlobe, ki jo proizvaja
osvetljevalni sistem.
Priklop in vklop mikroskopa
1. Vključite električni kabel mikroskopa v
ustrezno ozemljeno vtičnico. Priložen je
ozemljen trožilni kabel.
2. Vključite mikroskop s stikalom spodaj
desno na stojalu mikroskopa.
Pozor!30
Popolno centriranje kondenzorja
Če ste kupili standardno konfiguracijo
mikroskopa Leica DM750, je kondenzor
že tovarniško centriran.
2. Narišite "X" na košček papirja velikosti
vizitke in ga položite na svetlobno odprtino
stojala mikroskopa tako, da je "X" centriran
nad osvetlitvijo.
1. Odprite aperturo kondenzorja, tako da
zavrtite narebričen obroček na kondenzorju v desno.
necentriran
Prepričajte se, da je kondenzor v najvišjem položaju.
3. Poglejte črko X skozi okularja in jo centrirajte v vidno polje z zategovanjem vijakov
s pomočjo orodja, priloženega v obseg
dobave (pri mikroskopu Leica DM750 s
Koehlerjevo osvetlitvijo: zategnite narebričena vijaka).
Leica DM750 Uporabniški priročnik
centriran
Pozor!31
Uporaba kondenzorja
Uporaba kondenzorja
Kondenzor je opremljen z irisno zaslonko,
ki jo je mogoče prilagoditi dejanski
numerični aperturi objektiva.
1. Za odpiranje ali zapiranje zaslonke
enostavno zavrtite narebričeni obroč na
kondenzorju v desno ali v levo, da se črta
na vrtljivem obroču poravna z uporabljeno
povečavo objektiva.
2. Do konca odprite irisno zaslonko kondenzorja tako, da najprej zavrtite prstan
kondenzorja do konca v desno.
Oznako vrtljivega obroča poravnajte s povečavo
objektiva, ki jo uporabljate.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Pozor!32
Priprava na ogled mikroskopskega preparata
1. Mikroskopski preparat postavite na objektno mizico tako, da ga porinete pod držala.
2. Z gumboma za premik v smeri X/Y namestite mikroskopski preparat tako, da je del
vzorca pod uporabljenim objektivom.
Držala držijo objektno stekelce pri miru.
Stranska držala
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Pozor!33
Fokusiranje
1. Zavrtite revolver za objektive (s pomočjo
narebričenega obroča) tako, da je objektiv
z najnižjim nivojem povečave v delovnem
položaju.
2. Premaknite objektno mizico navzgor z
obračanjem vijaka za grobo fokusiranje
kolikor je mogoče daleč v maksimalni položaj.
3. Poglejte skozi okularja in nastavite intenzivnost osvetlitve na nivo, ki ustreza vašim
očem.
Stojalo mikroskopa Leica DM750 je tovarniško umerjeno tako, da lahko iz tega
položaja najdete fokus v 1.5 vrtljaja gumba za
fino fokusiranje.
4. Z gumbom za fino fokusiranje spravite
preparat v žarišče.
Gumb za grobo nastavitev žarišča
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Pozor!34
Nastavitev tubusov
Nastavitev okularjev
1. Nastavite tubusa na svojo zenično razdaljo.
Tubusa razmaknite ali primaknite, da povečate ali zmanjšate razdaljo med okularjema, dokler ne vidite enega samega osvetljenega kroga.
Tubusa imata konstantno dolžino pri
vseh nastavitvah zenične razdalje. To
pomeni, da sprememba zenične razdalje ne
vpliva na parfokalnost, povečavo ali umerjanja,
ki so odvisna od povečave.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Tubus Leica EZ
OO Če uporabljate tubus Leica EZ, v katerega
sta vgrajena okularja, dodatne nastavitve
niso potrebne. Če nosite očala ali kontaktne
leče, jih ne pozabite uporabiti.
OO
Če imate mikroskop Leica DM750 s standardno osvetlitvijo (brez Koehlerjeve poljske
zaslonke), nadaljujte s poglavjem "Tehnika
oljne imerzije" na 39. strani.
OO
Če imate mikroskop Leica DM750 s
Koehlerjevo poljsko zaslonko, nadaljujte s
poglavjem "Koehlerjeva konfiguracija" na
37. strani.
Standardni tubus z dvema fiksnima okularjema
OO Če uporabljate standardni tubus z dvema
fiksnima okularjema (okularja brez fokusiranja), dodatne nastavitve niso potrebne.
Če nosite očala ali kontaktne leče, jih ne
pozabite uporabiti.
OO
Če imate mikroskop Leica DM750 s standardno osvetlitvijo (brez Koehlerjeve poljske
zaslonke), nadaljujte s poglavjem "Tehnika
oljne imerzije" na 39. strani.
OO
Če imate mikroskop Leica DM750 s
Koehlerjevo poljsko zaslonko, nadaljujte s
poglavjem "Koehlerjeva konfiguracija" na
37. strani.
Standardni tubus z enim ali dvema okularjema za fokusiranje
Če uporabljate standardni tubus z enim ali
dvema okularjema za fokusiranje, morate opraviti nekaj nastavitev.
1. Nastavite okularja za fokusiranje na "0".
Pozor!35
Nastavitev tubusov (nadaljevanje)
Če vas pri delu z mikroskopom vaše
korekcijske leče (očala ali kontaktne leče)
ne motijo, jih uporabljajte in obseg potrebnih
nastavitev bo minimalen.
5. Zdaj nastavite objektiv z visoko stopnjo
povečave (brez oljnega objektiva) in nastavite mikroskop v fokus, med tem pa glejte
skozi okularja z obemi očesi.
2. Poglejte skozi enega od okularjev (če ima
mikroskop en okular za fokusiranje in enega
brez fokusiranja, glejte skozi slednjega) in
spravite preparat v žarišče z gumbom za
fino nastavitev žarišča na mikroskopu. Za
lažje fokusiranje pokrijte ali zaprite drugo
oko.
Večje povečave imajo bolj plitvo globino
polja. Po opravljenem fokusiranju pri
visoki povečavi boste ob preklopu nazaj na
manjšo povečavo morali le malo popraviti fini
fokus, če sploh.
3. Nato poglejte z drugim očesom skozi
drugi okular (okular za fokusiranje). Tokrat
spravite preparat v žarišče s fokusiranjem
okularja.
Med tem ne spreminjajte višine objektne mizice.
OO
Če uporabljate DM750 s standardno osvetlitvijo, nadaljujte s poglavjem "Tehnika
oljne imerzije" na 39. strani.
OO
Če ima vaš mikroskop DM750 Koehlerjevo konfiguracijo, nadaljujte z naslednjim
poglavjem: "Koehlerjeva konfiguracija" na
37. strani.
4. Z eno roko primite narebričeni prstan
okularja za fokusiranje, z drugo roko pa
zavrtite zgornji del okularja, da fokusirate
preparat s tem očesom in tem okularjem za
fokusiranje. Tako boste odpravili morebitno
razliko v vidu med levim in desnim očesom.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Pozor!36
Koehlerjeva konfiguracija
Če je vaša Leica DM750 opremljena s poljsko zaslonko za Koehlerjevo osvetlitev, za centriranje in fokusiranje kondenzorja uporabite
naslednji postopek.
2. Lističe fokusirajte z vijakom za fokusiranje kondenzorja na levi strani
stojala mizice.
1. Koehlerjevo poljsko zaslonko namestite na nogo mikroskopa tako, da
so lističi zaslonke v vidnem polju, ko pogledate skozi okularja.
Vijak za fokusiranje kondenzorja
Zaprite Koehlerjevo poljsko
zaslonko
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Listi so v žarišču
Zaprite Koehlerjevo poljsko
zaslonko
Pozor!37
Koehlerjeva konfiguracija (nadaljevanje)
3. Istočasno obrnite krilna vijaka za centriranje kondenzorja, da spravite
sliko poljske zaslonke v žarišče.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
4. Odprite poljsko zaslonko, dokler lističi zaslonke niso zunaj vidnega
polja.
Pozor!38
Tehnika oljne imerzije
1. Poiščite območje na mikroskopskem preparatu, ki ga želite preučiti.
3. Kanite kapljico imerzijskega olja Leica na
mikroskopski preparat, ki ga preučujete.
4. Zavrtite oljni imerzijski objektiv na delovno
mesto (objektiv ima napis "OIL").
2. Z obračanjem vijaka za grobo fokusiranje
premaknite objektno mizico navzdol v
najnižji položaj.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Pozor!39
Tehnika oljne imerzije (nadaljevanje)
5. Počasi dvignite mizico s preparatom
navzgor z gumbom za grobo fokusiranje, da
pride kapljica olja na objektnem stekelcu v
neposreden stik z lečo oljno imerzijskega
objektiva.
7. Poglejte skozi mikroskop in počasi vrtite
gumb za fino fokusiranje, da dvignete
mizico s preparatom in spravite preparat v
žarišče.
8. Ko prenehate z uporabo oljno imerzijskega
objektiva, očistite sprednji del objektiva,
objektno stekelce in ostale površine, ki so
prišle v stik z oljem. Upoštevajte navodila v
poglavju "Nega mikroskopa" na 44. strani.
6. Držite narebričeni obroč na revolverju
objektiva ter zavrtite objektiv naprej in
nazaj, da odstranite zračne mehurčke. Nato
namestite oljni objektiv v končni položaj,
tako da je kapljica olja med sprednjo lečo
objektiva in mikroskopskim preparatom.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Pozor!40
Izklop s časovnim zamikom
Mikroskop Leica DM750 ima funkcijo
izklopa s časovnim zamikom, ki samodejno izklopi osvetlitev, če 2 uri ne spreminjate
intenzitete.
OO
OO
Vsi revolverji za štiri objektive imajo po
privzeti nastavitvi vklopljeno funkcijo s
časovnim zamikom (večinoma izobraževalne aplikacije).
Vsi revolverji za pet objektivov imajo po
privzeti nastavitvi izklopljeno funkcijo s
časovnim zamikom (večinoma klinične
aplikacije).
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Spreminjanje stanja funkcije za izklop s
časovnim zamikom
1. Zavrtite gumb za nastavitev osvetlitve na
minimalno intenzivnost.
OO
LED-diode utripnejo, kar signalizira, da je
bilo spremenjeno stanje funkcije za izklop
s časovnim zamikom.
OO
LED-diode dvakrat počasi utripnejo in
ostanejo prižgane, če izklopite funkcijo za
izklop s časovnim zamikom.
OO
LED-diode trikrat hitro utripnejo in ostanejo prižgane, če vklopite funkcijo za izklop
s časovnim zamikom.
2. Vklopite napravo.
3. V roku petih sekund zavrtite gumb za
nastavitev osvetlitve na maksimalno intenzivnost in nato nazaj na minimalno intenzivnost.
Če napravo izključite in ponovno vključite, se ohrani zadnje stanje funkcije za
izklop s časovnim zamikom (vklopljena ali izklopljena) in diode ne utripajo.
Pozor!41
Zdaj!
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Zdaj!42
Pripravljeni! Pozor! Zdaj!
Sedaj morate samo še zamenjati objektive,
nastaviti aperturo kondenzorja (in poljsko
zaslonko, če uporabljate Koehlerjevo stojalo za
DM750), primerno za povečavo objektiva, ki jo
uporabljate, ter uživati v tem, kar vidite.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Zdaj!43
Nega mikroskopa
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Nega mikroskopa44
Splošno vzdrževanje
Splošno
Mikroskop vedno prenašajte z obema
rokama. Mikroskop ima v ta namen na
zadnji strani ročaj in na sprednji strani vdolbino.
OO
Kabel lahko navijete, tako da bo prosta le
dolžina kabla, ki jo potrebujete.
OO
Skrbite za čistočo vseh optičnih delov.
Čistoča je pomembna za trajno optično
zmogljivost naprave.
OO
Leica DM750 Uporabniški priročnik
OO
Če se katerakoli optična površina močno
zapraši ali umaže, jo spihajte z injekcijo ali
očistite s čopičem s kameljo dlako, preden
jo obrišete do čistega.
OO
Optične površine čistite z mehko krpa, ki ne
pušča vlaken, robčkom za leče ali bombažno krpo, navlaženo z običajnim čistilom za
steklo
OO
Zelo pomembno je, da se izogibate prekomerni rabi topil. Mehko krpo, ki ne pušča
vlaken, robček za leče ali bombažno krpo
navlažite s topilom, vendar ne v takšni meri,
da bi topilo curljalo po leči.
Kadar mikroskopa ne uporabljate, ga vedno
pokrijte s plastičnim protiprašnim pokrovom (priložen napravi).
Nega mikroskopa45
Splošno vzdrževanje (nadaljevanje)
OO
Sprednja leča objektiva je del mikroskopa,
ki je najbolj izpostavljen umazaniji, prahu
in olju. Če opazite slab kontrast, zamegljeno ali slabo definirano sliko, skrbno
preglejte stanje sprednje leče z lupo.
OO
Čiščenje objektivov s povečavo 40× in 100×
je bolj zahtevno. Opomba: Za doseganje
visoke stopnje ravnosti imajo objektivi z
večjo povečavo majhno konkavno sprednjo
lečo razmeroma majhnega polmera oz.
ukrivljenosti. Površino take sprednje leče
lahko očistite z zobotrebcem, na katerega
konico daste malo vate, ali pa z majhno
vatno paličico. Umazanijo odstranite s čisto
krpo, ki jo navlažite z običajnim čistilom za
steklo. Narahlo obrišite sprednjo lečo, brez
nepotrebne sile ali drgnjenja. Poskrbite, da
bo vatna konica v stiku s konkavno površino
leče. Objektiv po čiščenju preglejte z lupo.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
OO
Če morate odstraniti telo mikroskopa,
pazite, da se po nesreči ne dotaknete površine zunanje leče (nahaja se na spodnji
strani telesa). Prstni odtisi na tej površini
zmanjšajo jasnost slike. To lečo lahko čistite
na enak način kot objektive in okularje.
Osvetljava
OO Leica DM750
uporabljata osvetljevalni
pribor LED. V življenjski dobi mikroskopa
zato ni potrebno menjavati žarnic.
Nega mikroskopa46
Odprava težav
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Odprava težav47
Odprava težav
Stojalo
Mikroskop se ne odziva.
Preverite, ali je vtičnica pod napetostjo.
Preverite priključne kable.
Prepričajte se, da je stojalo priklopljeno na napajalnik.
Preverite, ali gre za okvaro varovalke in jo po potrebi zamenjajte
(glejte 15. stran).
Žarišče
Preparata ni mogoče fokusirati.
Uporabite pravo sredstvo za imerzijo.
Položite preparat tako, da je stekleni pokrov obrnjen navzgor.
Prepričajte se, da je debelina pokrivnega stekelca pravilna in v
skladu s specifikacijami objektiva.
Temno vidno polje
Dokončni kontrast temnega vidnega polja
ni možen.
Slika ni enakomero osvetljena.
Neželena razpršenost svetlobe.
Polarizacija
Nastavitev kontrasta polarizacije ni možna.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Prepričajte se, da uporabljate objektiv za temno vidno polje.
Apertura objektiva je prevelika (največ 0.75/1.10); po potrebi
zmanjšajte aperturo prek irisne zaslonke objektiva.
Preverite centriranje kondenzorja.
Popolnoma odprite aperturno zaslonko.
Povečava objektiva je premajhna. Uporabite večjo povečavo.
Očistite preparat in sosednje dele leče.
Polarizator in analizator postavite navzkriž, da dosežete največjo
zatemnitev (brez preparata).
Odprava težav48
Odprava težav (nadaljevanje)
Fazni kontrast
Nastavitev faznega kontrasta ni možna.
Preparat je predebel, pretanek ali presvetlo obarvan.
Lomni količnik pritrdilnega sredstva in preparata sta enaka, zato ni
faznega preskoka.
Stekleni pokrov ni enakomerno nameščen.
Preverite, ali je svetlobni obroč pravilno nameščen.
Preverite centriranje svetlobnih obročev.
Preverite centriranje kondenzorja.
Popolnoma odprite aperturno zaslonko.
Objektna mizica
Obseg postavitve mizice v smeri x se po
daljšem času delovanja zmanjša.
Leica DM750 Uporabniški priročnik
S koaksialnim mehanizmom premaknite mizico čisto do konca v
levo.
Ročno potisnite vijak, ki drži mehanizem mizice, še bolj v levo, čisto
do konca. Nato s koaksialnim mehanizmom premaknite mizico
čisto do konca v desno.
Ročno potisnite vijak, ki drži mehanizem mizice, še bolj v desno,
čisto do konca.
Odprava težav49
Dimenzije
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Dimenzije50
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Dimenzije51
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Dimenzije52
Leica DM750 Uporabniški priročnik
Dimenzije53
10/2019 · 13IDE13060SI_2 · © 2019 by Leica Microsystems GmbH.
Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.
CONNECT
WITH US!
Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44
www.leica-microsystems.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising