Leica Microsystems | dm750 | User manual | Leica Microsystems DM750 Upright Microscopes Používateľská príručka

Leica Microsystems DM750 Upright Microscopes Používateľská príručka
Leica DM750
Návod na používanie
Informácie o výrobcovi
V októbri 2019 vydala spoločnosť:
Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg (Švajčiarsko)
V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom horúcej linky:
sms.support@leica-microsystems.com
Leica DM750 Návod na používanie
2
Prehľad kapitol
Bezpečnostné predpisy
5
Leica DM750
16
Pripraviť sa!
19
Pozor!29
Ideme!42
Starostlivosť o mikroskop
44
Riešenie problémov
47
Rozmery50
Leica DM750 Návod na používanie
3
Obsah
Bezpečnostné predpisy
Bezpečnostné pokyny
Symboly používané v tomto návode na používanie
Dôležité poznámky
Pokyny na používanie
Zdravotné riziká a nebezpečenstvá pri používaní
Informácie pre osobu, zodpovednú za prístroj
Pokyny na ošetrovanie
Príslušenstvo, údržba a opravy
Elektrické parametre a podmienky prostredia
Pozor!
Zapnutie mikroskopu
30
Úplné vystredenie kondenzora 31
Používanie kondenzora
32
Príprava pozorovania preparátu so vzorkou
33
Zaostrovanie34
Nastavenie tubusu
35
Konfigurácia podľa Köhlerovho princípu 37
Technika olejovej imerzie
39
Časové oneskorenie vypnutia
41
6
7
8
9
11
12
13
14
15
Leica DM750
Úvod17
Vybalenie18
Pripraviť sa!
Osvetlenie pod stolíkom
20
Pripojenie tubusov
21
Tubus Leica EZ – integrované okuláre.
22
Štandardný tubus Leica so samostatnými okulármi
24
Tienidlá25
Inštalácia objektívov
26
Inštalácia kondenzora pod stolíkom
27
Leica DM750 Návod na používanie
Ideme!
Pripraviť sa! Pozor! Ideme!
43
Starostlivosť o mikroskop
Celková údržba
45
Riešenie problémov
Riešenie problémov
48
Rozmery
Rozmery51
4
Bezpečnostné predpisy
Leica DM750 Návod na používanie
Bezpečnostné predpisy5
Bezpečnostné pokyny
Jednotlivé moduly mikroskopov série Leica DM
zahŕňajú interaktívny disk CD-ROM so všetkými
platnými návodmi na používanie v rôznych
jazykoch. Uschovajte ho na bezpečnom mieste,
aby bol poruke pre používateľa. Návody na
používanie a aktualizácie sú k dispozícii na
stiahnutie a vytlačenie tiež na našej webovej
stránke www.leica-microsystems.com.
Tento návod na používanie opisuje špeciálne
funkcie jednotlivých modulov mikroskopov
série Leica DM a obsahuje dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti používania, údržby a príslušenstva.
Individuálne prvky systému môžete kombinovať s prvkami od externých dodávateľov. Prečítajte si, prosím, návod na používanie a bezpečnostné pokyny dodávateľa.
Pred inštaláciou, prevádzkou alebo používaním prístrojov si preštudujte uvedené návody
na používanie. Starostlivo dodržiavajte všetky
bezpečnostné pokyny.
Používateľ musí postupovať podľa pokynov
a výstrah obsiahnutých v tomto návode na
používanie, aby udržal jednotku v pôvodnom
stave a zaistil bezpečnú prevádzku.
Brožúra "Koncepcia bezpečnosti" obsahuje
ďalšie informácie o bezpečnosti vzťahujúce sa
na servis, požiadavky a manipuláciu s mikroskopom, jeho príslušenstvom a elektrickými
prídavnými zariadeniami spolu so všeobecnými
bezpečnostnými pokynmi.
Leica DM750 Návod na používanie
Bezpečnostné predpisy6
Symboly používané v tomto návode na používanie
Výstraha pred nebezpečenstvom
Tento symbol označuje veľmi dôležité
informácie, ktoré ste povinní si prečítať
a dodržiavať ich.
Nebezpečenstvo v dôsledku horúceho
povrchu
Tento symbol vystríha pred dotykom
prístupných horúcich povrchov, napr.
žiaroviek.
Ich nedodržanie môže spôsobiť:
Ohrozenie personálu
OO
Funkčné poruchy alebo poškodenie prístrojov.
Dôležitá informácia
Tento symbol označuje doplňujúcu
informáciu alebo vysvetlenia, ktoré sú
podstatné pre pochopenie.
Výstraha pred nebezpečným elektrickým
napätím
Tento symbol označuje veľmi dôležité
informácie, ktoré ste povinní si prečítať
a dodržiavať ich.
Vysvetľujúce poznámky
ff Tento symbol v texte označuje doplňujúce
informácie a vysvetlenia.
OO
Ich nedodržanie môže spôsobiť:
OO Ohrozenie personálu
OO
Pokyny týkajúce sa likvidácie prístroja,
komponentov príslušenstva a spotrebného materiálu.
Funkčné poruchy alebo poškodenie
prístrojov.
Leica DM750 Návod na používanie
Bezpečnostné predpisy7
Dôležité poznámky
Opis
Mikroskop Leica DM750 spĺňa požiadavky
súčasného technického vývoja. Napriek tomu
sa počas používania môžu vyskytnúť rizikové
situácie. Potenciálne riziká sú opísané nižšie.
Pred inštaláciou, ovládaním alebo
používaním prístroja si musíte prečítať
tento návod na používanie. Starostlivo dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny.
Návod na používanie
Tento návod na používanie obsahuje dôležité
informácie týkajúce sa pracovnej bezpečnosti,
údržby a príslušenstva,
Mikroskop Leica DM750 sa dodáva
s interaktívnym diskom CD-ROM so
všetkými platnými návodmi na používanie.
Uschovajte ho na bezpečnom mieste, aby bol
poruke pre používateľa. Návody na používanie a aktualizácie sú k dispozícii na stiahnutie
a vytlačenie tiež na našej webovej stránke
www.leica-microsystems.com.
Príslušenstvo od iných dodávateľov
Individuálne prvky systému môžete kombinovať s prvkami od externých dodávateľov. Prečítajte si, prosím, návod na používanie a bezpečnostné pokyny dodávateľa.
Originálne podmienky
Používateľ musí postupovať podľa pokynov
a výstrah obsiahnutých v tomto návode na
používanie, aby udržal jednotku v pôvodnom
stave a zaistil bezpečnú prevádzku.
Zákonné požiadavky
Dodržiavajte všeobecné a miestne nariadenia
o prevencii úrazov a ochrane životného prostredia.
Vyhlásenie o zhode s EÚ
Elektricky ovládané príslušenstvo je konštruované podľa zásad technického vývoja
a dodáva sa s Vyhlásením o zhode s EÚ.
Leica DM750 Návod na používanie
Bezpečnostné predpisy8
Pokyny na používanie
Mikroskop Leica DM750 sa smie používať iba v uzavretých priestoroch a musí
byť umiestnený na pevnom podklade.
Mikroskop Leica DM750 vždy umiestnite tak, aby ste ho mohli kedykoľvek
odpojiť od siete. Sieťová šnúra musí byť vždy
prístupná, pretože slúži ako zariadenie na
prerušenie napájania.
Miesto používania
Prístroje používajte iba v uzavretých, bezprašných priestoroch pri teplotách medzi +10°C
a +40°C. Prístroje chráňte pred olejom, chemikáliami a extrémnou vlhkosťou. Pri používaní
prístrojov vo vonkajšom prostredí chráňte
prístroje pred prachom a vlhkosťou. Elektrické
zariadenia nikdy nepoužívajte vo vonkajšom
prostredí. Elektrické zariadenia inštalujte minimálne 10 cm od steny a mimo horľavých látok.
Zabráňte veľkým výkyvom teploty, priamemu
slnečnému žiareniu a vibráciám.
Jednotlivé komponenty v teplých
a vlhkých klimatických pásmach vyžadujú špeciálnu starostlivosť, aby sa predišlo
tvorbe plesní.
Leica DM750 Návod na používanie
Používanie v rozpore s určeným účelom
Nikdy neinštalujte iné zástrčky alebo
neodskrutkúvajte žiadne mechanické
súčasti, pokiaľ to nie je výslovne uvedené
v návode na používanie.
Prístroje a príslušenstvo opísané v tomto
návode na používanie boli testované
z hľadiska bezpečnosti a potenciálnych rizík.
Pri modifikácii prístroja alebo pri jeho
používaní s komponentmi iných výrobcov, ktoré presahujú rozsah tohto návodu
na používanie, sa vždy poraďte s príslušnou
pobočkou spoločnosti Leica!
Neoprávnené zmeny prístroja alebo
nedodržanie pokynov pre používanie
bude mať za následok zrušenie všetkých práv
na akékoľvek uplatnenie záruky.
Bezpečnostné predpisy9
Pokyny na používanie (pokračovanie)
Preprava
Na odosielanie alebo prepravu jednotlivých
modulov podľa možnosti používajte originálne
obaly.
Aby sa zabránilo poškodeniu vibráciami,
odmontujte všetky pohyblivé súčasti, ktoré
(podľa návodu na používanie) môže namontovať
a demontovať zákazník a zabaľte ich oddelene.
Likvidácia
Po naplnení doby životnosti produktu získate
informácie o jeho likvidácii od servisného alebo
predajného oddelenia spoločnosti Leica.
Dodržiavajte a zaistite dodržiavanie zhody
s národnými právnymi predpismi a nariadeniami, ktoré vykonávajú napríklad smernicu ES
o odpade z elektrických a elektronických zariadení.
Integrácia do zariadení cudzích výrobcov
Pri inštalácií produktov Leica do zariadení
cudzích výrobcov, výrobca úplného systému
alebo jeho predajca zodpovedá za dodržiavanie
všetkých platných bezpečnostných pokynov,
zákonov a smerníc.
Rovnako ako všetky elektronické zariadenia, tento prístroj, jeho príslušenstvo
a spotrebný materiál nikdy nesmú byť likvidované s bežným komunálnym odpadom. Likvidácia musí spĺňať všetky miestne platné zákony
a nariadenia.
Leica DM750 Návod na používanie
Bezpečnostné predpisy10
Zdravotné riziká a nebezpečenstvá pri používaní
Zdravotné riziká
Pracoviská s mikroskopmi uľahčujú
a zlepšujú pozorovanie, avšak taktiež
kladú vysoké nároky na zrak a svaly používateľa.
V závislosti od trvania neprerušenej činnosti sa
môžu vyskytnúť astenopické ťažkosti a ťažkosti
kostrovej a svalovej sústavy. Z týchto dôvodov
je na zníženie zaťaženia potrebné vykonať
nasledujúce opatrenia:
OO
Optimálne usporiadanie pracoviska
OO
Časté zmeny aktivity
OO
Dôsledné poučenie pracovníkov so zohľadnením ergonomických a organizačných
aspektov
Leica DM750 Návod na používanie
Ergonomický dizajn a konštrukcia série mikroskopov Leica umožňujú zníženie zaťaženia
používateľa na minimum.
Nebezpečenstvá pri používaní
OO Mikroskop Leica DM750 sa smie zapájať iba
do uzemnenej zásuvky.
Nebezpečenstvo infekcie
Priamy kontakt s okulármi môže byť
potenciálnym zdrojom prenosu bakteriálnych a vírusových infekcií oka.
OO
Riziko možno minimalizovať používaním
individuálnych okulárov alebo nasaditeľných náočníc.
Mikroskop Leica DM750 sa nesmie používať, ak nefunguje správne.
Osvetlenie mikroskopu patrí do oslobodenej
skupiny (riziková skupina 0) v súlade s normou
EN 62471:2008 pri použití v súlade s určeným
použitím.
• sa nikdy nepozerajte priamo – s ani bez
Do lúča osvetľovacieho LED zariadenia
optických prístrojov – pretože to zvyšuje rizikovú triedu. Pri nedodržaní tohto upozornenia
hrozí riziko poškodenia zraku.
Bezpečnostné predpisy11
Informácie pre osobu, zodpovednú za prístroj
Informácie pre osobu, zodpovednú za
prístroj
OO Zaistite, aby mikroskop Leica DM750 používali iba kvalifikovaní pracovníci.
OO
OO
OO
OO
OO
Nepoužívajte mikroskop Leica DM750, ak
nie je v bezchybnom stave.
OO
Pri servise produktu sa smú používať iba
originálne náhradné diely Leica.
OO
Vášho zástupcu spoločnosti Leica alebo
spoločnosť Leica Microsystems (Schweiz)
AG, 9435 Heerbrugg, Švajčiarsko, neodkladne informujte o každej chybe výrobku,
ktorá predstavuje potenciálne riziko úrazu
alebo poškodenia.
OO
Po servise alebo technických úpravách sa
zariadenie musí rekonfigurovať v súlade
s našimi technickými požiadavkami.
OO
Ak zariadenie upravovali alebo opravovali
neoprávnené osoby, je nesprávne udržiavané (ak sme údržbu nevykonávali my),
alebo sa s ním nesprávne zaobchádza,
spoločnosť Leica nepreberá za zariadenie
akúkoľvek zodpovednosť.
OO
Elektrická inštalácia v objekte musí zodpovedať národným normám, napr. s ochranou
proti zvodovým prúdom.
Zaistite, aby bol pri mikroskope Leica
DM750 vždy dostupný tento návod na
používanie.
Vykonávajte pravidelné kontroly, aby ste sa
ubezpečili, že oprávnení používatelia dodržiavajú bezpečnostné požiadavky.
OO
Pri zaškoľovaní nových používateľov postupujte dôsledne a vysvetlite význam varovných symbolov a správ.
Stanovte individuálnu zodpovednosť za
zapínanie, používanie a servis prístroja
a kontrolujte dodržiavanie tejto zodpovednosti.
Leica DM750 Návod na používanie
OO
Ak s mikroskopom Leica DM750 používate príslušenstvo iných výrobcov, uistite
sa, že každý výrobca zaručuje bezpečnosť konštrukcie a bezpečné používanie
výrobku a dodržiavajte pokyny návodu na
používanie takéhoto výrobku.
Úpravy a údržbu mikroskopu Leica DM750
smú vykonávať iba osoby výslovne autorizované spoločnosťou Leica.
Bezpečnostné predpisy12
Pokyny na ošetrovanie
Všeobecné pokyny
OO Chráňte mikroskop Leica DM750 pred
vlhkosťou, výparmi, kyselinami, zásadami
a žieravinami. Chemikálie neodkladajte
v blízkosti mikroskopu.
OO
Chráňte mikroskop Leica DM750 pred
olejmi a tukmi. Mechanické časti alebo
klzné plochy nikdy nemažte tukom alebo
olejom.
OO
Dodržiavajte pokyny výrobcu dezinfekčného prípravku.
OO
Odporúčame uzavrieť servisnú zmluvu so
servisným oddelením spoločnosti Leica.
Leica DM750 Návod na používanie
Čistenie lakovaných a plastových častí
Prach a čiastočky nečistôt odstraňujte
mäkkým štetcom alebo utierkou nepúšťajúcou vlákna.
OO
OO
Hrubé nečistoty odstráňte navlhčenou
utierkou na jedno použitie.
OO
Riedidlá obsahujúce acetón, xylén alebo
nitroriedidlá sa NESMÚ používať.
OO
Farbené povrchy alebo príslušenstvo
s gumenými časťami nikdy nečistite chemikáliami. Chemikálie môžu poškodiť povrchy a vzorky sa odretými časticami môžu
poškodiť.
Čistenie sklenených povrchov
Prach odstraňujte suchým a odmasteným
vlasovým štetcom, ofúknutím ofukovacím
balónikom alebo vysávačom.
OO
OO
Povrchy optiky utierajte utierkou nepúšťajúcou vlákna, špeciálnou utierkou na
optické plochy alebo vatovým tampónom
navlhčeným bežne dostupným čistiacim
prostriedkom na sklo.
Bezpečnostné predpisy13
Príslušenstvo, údržba a opravy
Príslušenstvo
S mikroskopom Leica DM750 je možné používať
iba nasledujúce príslušenstvo:
OO
Príslušenstvo Leica, opísané v tomto
návode na používanie.
OO
Iné príslušenstvo za predpokladu, že jeho
technická bezpečnosť v danom kontexte
bola výslovne schválená spoločnosťou
Leica.
Leica DM750 Návod na používanie
Údržba
Mikroskop Leica DM750 v podstate nevyžaduje žiadnu údržbu. Na zaistenie spoľahlivosti a bezpečnosti odporúčame preventívne obrátiť sa na zodpovednú servisnú
organizáciu.
OO
Môžete si s ňou dohovoriť periodické
prehliadky alebo, v prípade potreby,
uzavrieť servisnú zmluvu.
OO
Odporúčame uzavrieť servisnú zmluvu so
servisným oddelením spoločnosti Leica.
OO
Na údržbu a opravy sa smú používať iba
originálne náhradné diely.
Opravy a servis
OO Smú sa používať len originálne náhradné
diely Leica Microsystems.
OO
Pred otvorením prístroja vypnite napájanie a zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo
zásuvky.
OO
Zabráňte styku s elektrickými obvodmi pod
napätím, ktorý môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
Adresa servisu
V prípade problémov sa s nami spojte na adrese:
stereo.service@leica-microsystems.com
Bezpečnostné predpisy14
Elektrické parametre a podmienky prostredia
Výmena poistky
Zástrčku sieťovej šnúry pred výmenou poistiek vytiahnite zo
zásuvky. Mikroskop Leica DM750 má dve poistky, ktoré sa nachádzajú za priestorom na sieťovú šnúru.
Používajte iba poistky nasledujúceho typu: 5 × 20 mm; 1 A/250 V,
rýchla poistka (č. 13RFAG30003)
+10 °C … +40 °C
Skladovacia teplota
-20 °C … +52 °C
Náraz pri manipulácii
Všeobecné poznámky týkajúce sa bezpečnosti
Tento prístroj bezpečnostnej triedy 1 bol skonštruovaný a testovaný
z hľadiska merania, ovládania a laboratórneho používania v súlade s nasledujúcimi bezpečnostnými požiadavkami na elektrické zariadenia:
Leica DM750 Návod na používanie
Prostredie
Teplota používania
+50 °F až +104 °F
Elektrické parametre
Vstup: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED)
EN 61010-1: 2002-08
EN 61010-2-101: 2008-06
IEC 61010-1: 2010-06
EN 61326-1: 2006-10
EN 61326-2-6: 2006-10
Aby sa zaistil bezchybný stav a bezpečná prevádzka, musí
používateľ dodržiavať pokyny a výstrahy uvedené v tomto návode
na používanie.
EN 55011: 2007+A2: 2010-05
EN 60825-1: 2008-05
IEC 60825-1: 2007-03
LED triedy 1
25 mm na 50 mm tvrdé
drevo
Náraz pri transporte (nezabalený)
100 g/6 ms
Náraz pri transporte (zabalený)
800 mm voľný pád
Vibrácie pri transporte (nezabalený)
5–200 Hz/1.5 g
Tlak vzduchu pri prevádzke a skladovaní
500–1 060 mbar
Vlhkosť pri prevádzke a skladovaní
20–90 %
Ochranná trieda II (kategória prepätia)
Stupeň znečistenia 2
Bezpečnostné predpisy15
Leica DM750
Leica DM750 Návod na používanie
Leica DM75016
Úvod
Ďakujeme vám, že ste si kúpili zložený mikroskop Leica DM750 spoločnosti Leica Microsystems. Jedinečné dizajnové prvky a celá škála
doplnkov robí z tohto modelu všestranný a
vysoko kvalitný prístroj.
Prístroj sa smie používať iba opísaným
spôsobom. V prípade nesprávneho
používania môžu vzniknúť riziká pre používateľa.
Leica DM750 Návod na používanie
Leica DM75017
Vybalenie
OO
Mikroskop a jeho časti opatrne vyberte
z kartónového obalu.
OO
Skontrolujte, či sú všetky komponenty
neporušené.
OO
Časti skontrolujte s plánovanou konfiguráciou.
OO
Voliteľné súčasti ako príslušenstvo na
kontrastné pozorovania, adaptéry fotoaparátov, fotoaparáty a kufríky na prenášanie
nie sú súčasťou štandardnej výbavy. Tieto
súčasti sa dodávajú v osobitných obaloch.
OO
Žiadne súčasti obalov neodhadzujte.
V prípade potreby sa môžu použiť na
bezpečné odkladanie a transport prístroja.
Leica DM750 Návod na používanie
Leica DM75018
Pripraviť sa!
Leica DM750 Návod na používanie
Pripraviť sa!19
Osvetlenie pod stolíkom
Osvetlenie pod stolíkom
Mikroskop Leica DM750 je dostupný
s dvomi typmi osvetlenia pod stolíkom.
Zistite, aký typ osvetlenia má váš mikroskop,
pretože to bude dôležité neskôr.
Leica DM750 Návod na používanie
Typ 1: Štandardné osvetlenie
Nastaviteľné vystredenie kondenzora pomocou
priloženého nástroja.
Typ 2: Osvetlenie podľa Köhlerovho
princípu
Nastaviteľné vystredenie kondenzora s vrúbkovanými skrutkami a nastaviteľnou Köhlerovou
clonou osvetlenia poľa.
Pripraviť sa!20
Pripojenie tubusov
Používané nástroje
OO
Inbusový kľúč
K dispozícii sú dva druhy tubusov. Zistite,
aký typ tubusu máte:
Typ 1: Tubus Leica EZ s integrovanými okulármi
1. Pomocou dodaného inbusového kľúča
povoľte nastavovaciu skrutku (nachádza sa
na hornej časti stojana).
2. Umiestnite rybinový spoj do stojana
a dôkladne utiahnite nastavovaciu skrutku
(nepoužívajte prílišnú silu). Skrutka umožňuje presné umiestnenie tubusu v optickej
osi mikroskopu, bez ohľadu od zvoleného
natočenia.
Typ 2: Štandardný tubus so samostatnými
okulármi
Leica DM750 Návod na používanie
Pripraviť sa!21
Tubus Leica EZ – integrované okuláre
1. Aby ste mohli používať upevňovaciu
skrutku, odstráňte nastavovaciu skrutku,
ktorá bola súčasťou stojana pri dodávke.
2. Znova namontujte pozorovací tubus Leica
EZ na stojan.
Tubus Leica EZ s integrovanými okulármi
Na natočenie okulára Leica EZ buď
povoľte nastavovaciu skrutku na statíve,
alebo nastavovaciu skrutku vymeňte za (voliteľnú) upevňovaciu valcovitú skrutku.
Leica DM750 Návod na používanie
Pred použitím stojana sa uistite, že
skrutková časť upevňovacej skrutky je
úplne oddelená:
3. Utiahnite upevňovaciu skrutku pomocou
kľúča, ktorý je súčasťou balenia.
Pripraviť sa!22
Tubus Leica EZ s integrovanými okulármi (pokračovanie)
Tubus Leica EZ teraz môžete bezpečne
otáčať povolením upevňovacej skrutky,
natočením tubusu a utiahnutím upevňovacej
skrutky.
Okuláre sú integrálnou súčasťou pozorovacieho tubusu Leica EZ a sú prednastavené na správne pozorovanie; preto nie je
potrebné nastavovať alebo inštalovať okuláre.
Pokračujte časťou Tienidlá na strane 25.
Leica DM750 Návod na používanie
Pripraviť sa!23
Štandardný tubus Leica so samostatnými okulármi
1. Vložte okuláre do tubusov.
2. Upevnite okuláre v tubusoch tak, že ich
dotiahnete striebornými skrutkami na
spodnej časti tubusov pomocou štandardného krížového skrutkovača (nie je súčasťou balenia).
Štandardné tubusy; tubusy ešte neobsahujú
okuláre
Štandardný tubus neobsahuje otočnú
rybinu. Štandardný tubus preto môžete
voľne otáčať ľubovoľným smerom.
Okuláre sa ešte dajú otáčať, avšak budú
už zaistené v tubusoch.
Leica DM750 Návod na používanie
Pripraviť sa!24
Tienidlá
Ak pri pozorovaní mikroskopom nosíte
okuliare, ponechajte gumové clony
zložené. Ak nepoužívajte okuliare, gumové
clony vyhrňte nahor, aby ste zabránili prieniku
rušivého okolitého svetla.
Leica DM750 Návod na používanie
Ak ste si zakúpili štandardnú konfiguráciu mikroskopu, zistíte, že objektívy
sú už nainštalované v revolverovom držiaku
a kondenzor pod stolíkom je už nainštalovaný
na stojane. V takom prípade prejdite k časti
Používanie na strane 30. Ak ste kúpili mikroskop
Leica DM750 v podobe jednotlivých komponentov a nie štandardnej konfigurácie, pokračujte časťou Inštalácia objektívov na strane 26.
Pripraviť sa!25
Inštalácia objektívov
Inštalácia objektívov
Pri otáčaní držiaka objektívov vždy
používajte vrúbkovaný prstenec na
držiaku objektívov.
Po natočení držiaka objektívov v smere pohybu
hodinových ručičiek upevnite objektívy
zaskrutkovaním do otvorov pre objektívy, a to od
objektívu s najmenším zväčšením až po objektív
s najväčším zväčšením.
Leica DM750 Návod na používanie
Pripraviť sa!26
Inštalácia kondenzora pod stolíkom
Kondenzor pod stolíkom
Mikroskop Leica DM750 má otvorené
uchytenie kondenzora pod stolíkom,
preto sa kondenzor musí nainštalovať.
Uchytenie kondenzora pod stolíkom je otvorené
Leica DM750 Návod na používanie
1. Pomocou gombíka na hrubé zaostrovanie na boku mikroskopu posuňte stolík na
preparát čo najvyššie.
3. Vyskrutkujte dve nastavovacie skrutky
(alebo upevňovacie skrutky Köhlerovho
stojanu) na držiaku kondenzora.
2. Pomocou zaostrovacieho gombíka kondenzora na ľavej strane stolíka posuňte držiak
kondenzora do najnižšej polohy.
Pripraviť sa!27
Inštalácia kondenzora pod stolíkom (pokračovanie)
4. Zatlačte kondenzor do držiaka pod stolíkom na preparát tak, že zarovnáte umiestňovacie kolíky v spodnej časti kondenzora
s otvorom na zadnej strane vidlice.
5. Pomocou zaostrovacieho gombíka kondenzora na ľavej strane stolíka posuňte kondenzor do najvyššej polohy.
6. Utiahnite dve nastavovacie skrutky pomocou nástroja, ktorý je súčasťou balenia (v
prípade Köhlerovho stojana utiahnite dve
upevňovacie skrutky) tak, aby bola horná
šošovka kondenzora vystredená pod objektívom v pracovnej polohe, teda aby bol
približne vystredený kondenzor pod stolíkom.
Leica DM750 Návod na používanie
Kondenzor vystredíte presnejšie, keď
sa dostanete k časti Úplné vystredenie
kondenzora na strane 31.
Pripraviť sa!28
Pozor!
Leica DM750 Návod na používanie
Pozor!29
Zapnutie mikroskopu
Pracovná plocha
Mikroskop vždy používajte na pevnom,
stabilnom povrchu.
Sieťová šnúra
Ak sieťová šnúra nie je pripojená,
bezpečne ju pripojte k zadnej časti
mikroskopu.
Leica DM750 Návod na používanie
Napájací USB konektor
Leica DM750 má napájací USB konektor
(5 V/1,5 A) umiestnený v strede priestoru
na uloženie kábla. Tento môže byť použitý
na napájanie niektorých kamier Leica alebo
na iných zariadení vyžadujúcich napájanie
5 V/1,5 A.
Mikroskop pripojte do siete a zapnite
1. Zapojte napájací kábel mikroskopu do
príslušnej uzemnenej zásuvky. Uzemnená
trojžilová šnúra je priložená.
2. Zapnite mikroskop pomocou hlavného
vypínača v pravej spodnej časti stojana
mikroskopu.
Nastavenie intenzity osvetlenia
Pomocou ovládača na ľavej spodnej
časti stojana nastavte osvetlenie na
najnižšiu úroveň. Nastavovací gombík osvetlenia umožňuje nastavenie intenzity osvetlenia
z osvetľovacieho systému.
Pozor!30
Úplné vystredenie kondenzora
Ak ste si kúpili mikroskop Leica DM750 so
štandardnou konfiguráciou, kondenzor
už bol vystredený počas výroby v spoločnosti
Leica Microsystems. Pokračujte časťou Apertúra
kondenzora.
2. Na papier veľkosti vizitky napíšte značku
"X" a umiestnite ho na svetelný výstup
stojana mikroskopu tak, aby bola značka
"X" vystredená na osvetlení.
1. Otáčaním vrúbkovaného prstenca doprava
otvorte apertúru kondenzora.
Uistite sa, že kondenzor je v najvyššej
polohe.
Leica DM750 Návod na používanie
Nevystredený
3. Sledujte značku "X" cez okuláre a vystreďte
ju v zornom poli tak, že pomocou dodaného nástroja dotiahnete nastavovacie
skrutky (alebo v prípade mikroskopu Leica
DM750 s osvetlením podľa Köhlerovho
princípu dotiahnete vrúbkované skrutky).
Vystredený
Pozor!31
Používanie kondenzora
Používanie kondenzora
Kondenzor je vybavený irisovou clonou,
umožňujúcou nastavenie efektívnej
numerickej apertúry objektívu
1. Na otvorenie a uzavretie tejto clony
jednoducho otočte vrúbkovaný prstenec
kondenzora doprava alebo doľava tak, aby
ryska na prstenci smerovala na použité
zväčšenie objektívu.
2. Najprv úplne otvorte irisovú clonu otočením prstenca kondenzora úplne doprava.
Rysku otočného prstenca nastavte na zväčšenie
použitého objektívu.
Leica DM750 Návod na používanie
Pozor!32
Príprava pozorovania preparátu so vzorkou
1. Umiestnite sklíčko s preparátom na stôl na
preparát tak, že ho zasuniete pod svorky
sklíčka.
2. Pomocou osového ovládača umiestnite
sklíčko s preparátom tak, aby sa časť preparátu nachádzala pod použitým objektívom.
Svorky držia sklíčko s preparátom na
mieste.
Posuvné svorky
Leica DM750 Návod na používanie
Pozor!33
Zaostrovanie
1. Otáčajte držiak objektívov (pomocou vrúbkovaného prstenca), kým sa do pracovnej
polohy nedostane objektív s najnižším
zväčšením.
2. Pomocou gombíka na hrubé zaostrovanie
posuňte stolík na preparát čo najvyššie do
maximálnej polohy.
3. Pozerajte sa do okulárov a nastavte intenzitu osvetlenia umožňujúcu pohodlné
pozorovanie.
Stojan mikroskopu Leica DM750 bol
počas výroby kalibrovaný tak, aby sa
zaostrenie stolíka dalo dosiahnuť v rámci 1.5
otáčky jemného zaostrovania z tejto polohy.
4. Pomocou gombíka jemného zaostrovania
zaostrite preparát.
Gombík hrubého zaostrovania
Leica DM750 Návod na používanie
Pozor!34
Nastavenie tubusu
Nastavenie tubusov
1. Nastavte tubusy podľa svojej medzipupilárnej vzdialenosti. Na zväčšenie alebo zmenšenie vzdialenosti medzi tubusmi, tubusy
roztiahnite alebo stiahnite, kým neuvidíte
osvetlený kruh.
Tubusy si zachovajú konštantnú vzdialenosť pri všetkých nastaveniach interpupilárnej vzdialenosti. To znamená, že zmena
interpupilárnej vzdialenosti nemá vplyv na
parfokalitu, zväčšenie alebo kalibrácie závislé
od zväčšenia.
Leica DM750 Návod na používanie
Tubus Leica EZ
OO Ak používate tubus Leica EZ s integrovanými okulármi, žiadne dodatočné nastavenia nie sú potrebné. Používajte okuliare
alebo kontaktné šošovky.
OO
Ak máte mikroskop Leica DM750 so štandardným osvetlením (bez Köhlerovej clony
osvetlenia poľa), pokračujte časťou Technika olejovej imerzie na strane 39.
OO
Ak máte mikroskop Leica DM750 s Köhlerovou clonou osvetlenia poľa, pokračujte
časťou Konfigurácia podľa Köhlerovho princípu na strane 37.
OO
Ak máte mikroskop Leica DM750 so štandardným osvetlením (bez Köhlerovej clony
osvetlenia poľa), pokračujte časťou Technika olejovej imerzie na strane 39.
OO
Ak máte mikroskop Leica DM750 s Köhlerovou clonou osvetlenia poľa, pokračujte
časťou Konfigurácia podľa Köhlerovho princípu na strane 37.
Štandardný pozorovací tubus s jedným
alebo dvoma zaostrovacími okulármi
Ak používate štandardný pozorovací tubus
s jedným alebo dvoma zaostrovacími okulármi,
musíte vykonať určité nastavenia:
Štandardný tubus s dvomi pevnými
okulármi
OO Ak používate štandardný tubus s dvomi
pevnými okulármi (okuláre bez zaostrovania), žiadne dodatočné nastavenia nie
sú potrebné. Používajte okuliare alebo
kontaktné šošovky.
1. Nastavte zaostrovacie okuláre na hodnotu 0.
Pozor!35
Nastavovanie tubusu (pokračovanie)
5. Teraz zmeňte objektív na objektív s vyššou
úrovňou zväčšenia (nie olejový objektív),
pozerajte sa do oboch okulárov a zaostrite
mikroskop.
Ak na mikroskopické pozorovania
používate korekčné optické pomôcky
(kontaktné šošovky alebo okuliare), nechajte
si ich nasadené a vaše nastavenia budú minimálne.
2. Pomocou
nastavovacieho
gombíka
jemného zaostrenia zaostrite na preparát
tak, že sa pozeráte len cez jeden okulár (ak
máte dva okuláre, z ktorých jeden možno
zaostrovať a druhy nie, pozerajte sa do
nezaostrovateľného okulára). Na uľahčenie
zaostrovania si druhé oko zavrite alebo si
ho zakryte.
So zväčšením objektívov sa hĺbka ostrosti
zmenšuje. Preto po zaostrení pri veľkom
zväčšení zistíte, že po zmene na menšie zväčšenie je potrebné iba minimálne nastavenie
pomocou jemného zaostrovania.
3. Pozrite sa druhým okom do druhého
okulára (zaostrovacieho okulára). Vzorku
zaostrite pomocou zaostrovania na zaostrovacom okulári.
Nemeňte pritom výšku stolíka na
preparát.
4. Jednou rukou uchopte vrúbkovaný prstenec zaostrovacieho okulára a druhou rukou
otáčajte hornú časť okulára, kým neuvidíte
preparát v tomto zaostrovacom okulári
ostrý. Tým sa upraví rozdiel v ostrom videní
pravým a ľavým okom.
Leica DM750 Návod na používanie
OO
Ak používate mikroskop DM750 so
štandardným osvetlením, pokračujte
časťou Technika olejovej imerzie na
strane 39.
OO
Ak máte mikroskop DM750 s konfiguráciou
podľa Köhlerovho princípu, pokračujte
nasledujúcou časťou Konfigurácia podľa
Köhlerovho princípu na strane 37.
Pozor!36
Konfigurácia podľa Köhlerovho princípu
Ak je mikroskop Leica DM750 vybavený Köhlerovou clonou osvetlenia poľa, vykonajte vystredenie kondenzora a zaostrenie podľa
nasledujúceho postupu.
2. Zaostrite lamely clony poľa pomocou zaostrovacieho gombíka
kondenzora na ľavej strane stolíka.
1. Pripojte Köhlerovu clonu osvetlenia poľa k základni mikroskopu tak,
aby boli lamely clony v zornom poli, keď sa pozeráte do okulárov.
Zaostrovací gombík kondenzora
Uzavretie Köhlerovej clony
Leica DM750 Návod na používanie
Lamely sú presne zaostrené
Uzavretie Köhlerovej clony
Pozor!37
Konfigurácia podľa Köhlerovho princípu (pokračovanie)
3. Vystreďte zobrazenie clony osvetlenia poľa súčasným otáčaním upevňovacích skrutiek na vystredenie kondenzora.
Leica DM750 Návod na používanie
4. Otvorte clonu osvetlenia poľa tak, aby sa lamely clony dostali tesne za
hranicu zorného poľa.
Pozor!38
Technika olejovej imerzie
1. Vyhľadajte na sklíčku s preparátom oblasť
preparátu, ktorú chcete sledovať.
3. Pridajte kvapku imerzného oleja Leica na
časť preparátu, ktorú budete pozorovať.
4. Otočte objektív na pozorovanie v olejovej
imerzii (objektív označený písmenami OIL)
do pracovnej polohy.
2. Pomocou gombíka hrubého zaostrovania
spustite stolík na preparát do najnižšej
polohy.
Leica DM750 Návod na používanie
Pozor!39
Technika olejovej imerzie (pokračovanie)
5. Pomocou gombíka na hrubé zaostrovanie pomaly zdvíhajte stolík na preparát
dovtedy, kým sa šošovka objektívu na
pozorovanie v olejovej imerzii nedotkne
kvapky oleja na sklíčku.
7. Pozerajte sa do mikroskopu a pomalým
otáčaním gombíka jemného zaostrovania
zdvíhajte stolík, kým sa preparát nezaostrí.
8. Po dokončení práce s objektívom na
pozorovanie v olejovej imerzii vyčistite
prednú časť objektívu, sklíčko s preparátom a všetky povrchy, ktoré sa dostali do
kontaktu s olejom podľa pokynov uvedených v časti Starostlivosť o mikroskop na
strane 44.
6. Pridŕžajte vrúbkovaný prstenec na držiaku
objektívu a pohojdajte objektív dozadu
a dopredu, aby ste odstránili vzduchové
bubliny. Nastavte olejový objektív do finálnej polohy tak, aby kvapka oleja bola medzi
prednou šošovkou a sklíčkom s preparátom.
Leica DM750 Návod na používanie
Pozor!40
Časové oneskorenie vypnutia
Mikroskop Leica DM750 je vybavený
funkciou časového oneskorenia vypnutia, ktorá automaticky vypne osvetlenie po 2
hodinách v prípade, ak nedošlo k zmene ovládania intenzity osvetlenia.
Zmena nastavenia časového oneskorenia
vypnutia
1. Otočte regulátor intenzity na najnižšiu
úroveň.
OO
Osvetlenie LED začne blikať, čím indikuje,
že nastavenie časového oneskorenia sa
zmenilo.
OO
Ak časové oneskorenie vypnutia osvetlenia vypnete, osvetlenie LED začne blikať
dvakrát pomalšie.
OO
Ak časové oneskorenie vypnutia osvetlenia
zapnete, osvetlenie LED začne blikať trikrát
rýchlejšie.
2. Zapnite prístroj.
OO
OO
Všetky statívy so štvorpolohovým držiakom majú štandardne nastavené časové
oneskorenie vypnutia (väčšina aplikácií pri
výuke).
Všetky statívy s päťpolohovým držiakom majú vypnuté nastavenie časového
oneskorenia vypnutia (väčšina klinických
aplikácií).
Leica DM750 Návod na používanie
3. Otočte regulátor intenzity na najvyššiu
úroveň a potom na najnižšiu úroveň, a to
počas piatich sekúnd.
Po vypnutí a opätovnom zapnutí napájania bude mať systém posledné nastavenie časového oneskorenia vypnutia (zapnuté
alebo vypnuté) a neuvidíte žiadne blikanie.
Pozor!41
Ideme!
Leica DM750 Návod na používanie
Ideme!42
Pripraviť sa! Pozor! Ideme!
A teraz už stačí len vymieňať objektívy, nastaviť
apertúru kondenzora (a clony, ak máte mikroskop DM750 s Köhlerovým stojanom) podľa
zväčšenia používaného objektívu a vychutnať
si pozorovanie!
Leica DM750 Návod na používanie
Ideme!43
Starostlivosť o mikroskop
Leica DM750 Návod na používanie
Starostlivosť o mikroskop44
Celková údržba
Všeobecne
Mikroskop pri prenášaní vždy držte
oboma rukami. Na prenášanie mikroskopu slúži rukoväť na zadnej strane a výrez
v prednej časti.
Leica DM750 Návod na používanie
OO
Držiak na navinutie sieťovej šnúry umožňuje odvinutie šnúry iba v potrebnej dĺžke.
OO
Všetky optické komponenty udržiavajte
čisté.
Čistota je zárukou zachovania
dobrého optického výkonu mikroskopu.
OO
Pokiaľ mikroskop práve nepoužívate, stále
ho zakrývajte krytom z plastu proti prachu
(dodávaným s prístrojom).
OO
Pri zaprášení ktorejkoľvek optickej časti
odstráňte prach, pred poutieraním povrchu, sfúknutím alebo oprášením štetcom
z ťavej srsti.
OO
Povrchy optiky utierajte utierkou nepúšťajúcou vlákna, špeciálnou utierkou na
optické plochy alebo vatovým tampónom
navlhčeným bežne dostupným čistiacim
prostriedkom na sklo.
OO
Na čistenie nepoužívajte často rozpúšťadlá,
používajte ich úsporne. Utierku nepúšťajúcu vlákna, utierku na optické plochy alebo
vatový tampón zľahka navlhčite rozpúšťadlom, nie aby boli mokré tak, že by rozpúšťadlo presakovalo do okolia šošoviek.
Starostlivosť o mikroskop45
Celková údržba (pokračovanie)
OO
OO
Žiadna časť mikroskopu nie je natoľko
chúlostivá na prítomnosť nečistôt, prachu
a oleja ako šošovka objektívu. Kedykoľvek
zistíte nedostatočný kontrast, zakalenie
obrazu alebo nedostatočné rozlíšenie,
lupou starostlivo skontrolujte prednú
šošovku objektívu.
Čistenie objektívov so zväčšením 40×
a 100× vyžaduje väčšiu pozornosť.
Poznámka: Na dosiahnutie vysokej úrovne
hĺbky ostrosti objektívov s veľkým zväčšením má predná konkávna šošovka objektívu veľmi malý polomer zakrivenia. Povrch
tejto prednej šošovky možno pohodlne
očistiť zubným špáradlom, ktorého hrot je
obalený chumáčikom vaty alebo malým
vatovým tampónikom. Nečistoty odstráňte
pomocou čistiacej utierky navlhčenej v
bežne dostupnom čistiacom prostriedku
na čistenie skla. Prednú šošovku zľahka,
bez nadmerného násilia alebo drhnutia tampónom dôkladne poutierajte.
Leica DM750 Návod na používanie
Presvedčte sa, že špička vatového tampónu
dosiahne do kavity povrchu šošovky. Objektív po vyčistení skontrolujte lupou.
OO
Ak potrebujete odstrániť pozorovaciu
časť mikroskopu, dávajte pozor, aby ste sa
neúmyselne nedotkli vonkajšieho povrchu
šošovky (umiestnenej v spodnej časti tela
mikroskopu). Odtlačky prstov na tomto
povrchu zhoršia jasnosť zobrazenia. Túto
šošovku možno čistiť rovnakým spôsobom
ako objektívy a okuláre.
Osvetlenie
OO Mikroskop Leica DM750 používa osvetlenie LED. Preto sa lampa počas životnosti
mikroskopu nemusí meniť.
Starostlivosť o mikroskop46
Riešenie problémov
Leica DM750 Návod na používanie
Riešenie problémov47
Riešenie problémov
Stojan
Mikroskop nereaguje.
Skontrolujte, či je v zásuvke napätie.
Skontrolujte káblové prípojky.
Skontrolujte, či je stojan pripojený k elektrickej sieti.
Skontrolujte, či nie je vypálená poistka a v prípade potreby ju
vymeňte (pozrite časť na strane 15).
Zaostrovanie
Preparát nemožno zaostriť.
Použite správne imerzné médium.
Preparát položte tak, aby bolo krycie sklíčko navrchu.
Skontrolujte, či je hrúbka krycieho sklíčka správna a či spĺňa
požiadavky uvedené na objektíve.
Tmavé pole
Nemožno dosiahnuť jasný kontrast
v tmavom poli.
Obraz nie je rovnomerne osvetlený.
Neželaný rozptyl lúčov.
Leica DM750 Návod na používanie
Skontrolujte, či používate objektív na pozorovanie v tmavom poli.
Apertúra objektívu je príliš vysoká (maximum 0.75/1.10); v prípade
potreby znížte apertúru objektívu pomocou irisovej clony objektívu.
Skontrolujte vystredenie kondenzora.
Úplne otvorte apertúru clony.
Zväčšenie objektívu je príliš slabé. Použite zväčšenie s vyššou
úrovňou.
Vyčistite povrch preparátu a okolitého skla.
Riešenie problémov48
Riešenie problémov (pokračovanie)
Polarizácia
Nemožno nastavovať polarizačný kontrast.
Nastavte polarizátor a analyzátor do skríženej polohy, kým sa
nedosiahne maximálne zatemnenie (bez preparátu).
Fázový kontrast
Nemožno nastavovať fázový kontrast.
Preparát je príliš hrubý, príliš tenký alebo príliš svetlo sfarbený.
Index lomu nosného média a preparátu sú rovnaké, takže nedochádza k fázovému posunu.
Krycie sklíčko nie je umiestnené rovnomerne.
Skontrolujte, či je nastavený správny svetelný krúžok.
Skontrolujte vycentrovanie svetelných krúžkov.
Skontrolujte vystredenie kondenzora.
Úplne otvorte apertúru clony.
Stolík s preparátom
Nastavovací rozsah v smere osi x sa po
dlhodobom používaní zvyšuje.
Leica DM750 Návod na používanie
Posuňte mechanický stolík pomocou súosého posunu úplne
doľava.
Manuálne potlačte skrutku, ktorá pridŕža mechanický stolík, doľava
do krajnej polohy. Potom posuňte mechanický stolík pomocou
súosého posunu úplne doprava.
Manuálne potlačte skrutku, ktorá pridŕža mechanický stolík,
doprava do krajnej polohy.
Riešenie problémov49
Rozmery
Leica DM750 Návod na používanie
Rozmery50
Leica DM750 Návod na používanie
Rozmery51
Leica DM750 Návod na používanie
Rozmery52
Leica DM750 Návod na používanie
Rozmery53
10/2019 · 13IDE13060SK_2 · © 2019 by Leica Microsystems GmbH.
Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.
CONNECT
WITH US!
Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44
www.leica-microsystems.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising