Leica Microsystems | DM750 M | User manual | Leica Microsystems DM750 M Upright Microscopes Používateľská príručka

Leica Microsystems DM750 M Upright Microscopes Používateľská príručka
Leica DM750 M
Příručka
Informace výrobce
Publikováno v říjnu 2019:
Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg (Švýcarsko)
Máte-li nějaké dotazy, kontaktujte, prosím,
horkou zákaznickou linku:
sms.support@leica-microsystems.com
Leica DM750 M Příručka
2
Přehled kapitol
Bezpečnostní předpisy
Montáž přístroje Leica DM750 M
5
16
Používání25
Přestavba a použití s procházejícím světlem
32
Ošetřování mikroskopu
46
Leica DM750 M Příručka
3
Obsah
Informace výrobce
Přehled kapitol
Bezpečnostní předpisy
Bezpečnostní koncepce
Symboly použité v této příručce
Důležitá upozornění
Pokyny ohledně používání
Zdravotní rizika a rizika používání
Informace pro osoby za přístroj odpovědné
Pokyny pro ošetřování přístroje
Příslušenství, údržba a opravy
Elektrické údaje a podmínky prostředí
2
3
6
7
8
9
11
12
13
14
15
Montáž přístroje Leica DM750 M
Montáž osy odraženého světla
17
Montáž okulárových tubusů
18
Okulárový tubus Leica EZ s integrovanými okuláry
19
Standardní okulárový tubus Leica se samostatnými okuláry
21
Náočnice22
Instalace objektivů
23
Přestavba na polarizované dopadající světlo
24
Leica DM750 M Příručka
Používání
Zapnutí mikroskopu
Přizpůsobení aperturní clony
Scénáře osvětlení
Automatické vypínání osvětlení
Používání držáku preparátů
26
27
28
30
31
Přestavba a použití s procházejícím světlem
Volitelné Koehlerovo osvětlení
33
Instalace kondenzoru
34
Zapnutí mikroskopu
36
Úplné vystředění kondenzoru 37
Použití kondenzoru
38
Příprava pozorování podložního sklíčka
39
Zaostřování40
Seřizování okulárového tubusu
41
Konfigurace s Koehlerovou clonou 44
Ošetřování mikroskopu
Všeobecná údržba
47
4
Bezpečnostní předpisy
Leica DM750 M Příručka
Bezpečnostní předpisy5
Bezpečnostní koncepce
Jednotlivé moduly mikroskopů řady Leica DM
zahrnují interaktivní disk CD se všemi příslušnými uživatelskými příručkami, v několika jazycích. Uložte jej na bezpečném místě, ale tak,
aby jej uživatel měl vždy pohotově. Uživatelské
příručky a aktualizace jsou k dispozici pro stahování a tisk na naší webové stránce na adrese
www.leica-microsystems.com.
Tato uživatelská příručka popisuje speciální
funkce jednotlivých modulů mikroskopů Leica
řady DM a obsahuje důležité pokyny ohledně
jejich provozní bezpečnosti, údržby a příslušenství.
Lze kombinovat individuální systémové části
s částmi externích dodavatelů. Přečtěte si,
prosím, uživatelskou příručku a bezpečnostní
pokyny dodavatele.
Před instalací, ovládáním nebo používáním
přístrojů si přečtěte výše uvedené uživatelské
příručky. Zvlášť, prosím, dodržujte všechny
bezpečnostní pokyny.
Abyste přístroj udrželi v původním stavu a zajistili jeho bezpečnou činnost, musíte se řídit
pokyny a dbát varování obsažených v těchto
uživatelských příručkách.
Brožura "Bezpečnostní koncepce" obsahuje
dodatečné bezpečnostní informace týkající
se servisní práce, požadavků a manipulace
s příslušenstvím mikroskopu, elektrickým
příslušenstvím a rovněž obecné bezpečnostní
pokyny.
Leica DM750 M Příručka
Bezpečnostní předpisy6
Symboly použité v této příručce
Výstraha před nebezpečím
Tento symbol označuje zvlášť důležité
informace, které je nutno číst a respektovat.
Výstraha před horkým povrchem
Tento symbol varuje před dotykem
horkých povrchů, např. žárovek.
Zanedbání může způsobit následující:
OO Riziko úrazu
Důležité informace
Tento symbol upozorňuje na důležité vysvětlující informace, které jsou
podstatné pro pochopení.
OO
Poruchy funkce nebo poškození přístroje
Výstraha před nebezpečným elektrickým
napětím
Tento symbol označuje zvlášť důležité
informace, které je nutno číst a respektovat.
Vysvětlující poznámky
ff Tento symbol v textu odkazuje na doplňující informace a vysvětlení.
Pokyny pro likvidaci přístroje, součástí
příslušenství a spotřebního materiálu.
Zanedbání může způsobit následující:
OO Riziko úrazu
OO
Poruchy funkce nebo poškození přístroje
Leica DM750 M Příručka
Bezpečnostní předpisy7
Důležitá upozornění
Popis
Mikroskop Leica DM750 M splňuje současné
technologické standardy. Přesto jeho činnost
může vyvolávat určitá rizika. Potenciální rizika
jsou popsána níže.
Před instalací, manipulací a používáním nástroje je nezbytné přečíst tuto
uživatelskou příručku. Zvlášť, prosím, dodržujte
všechny bezpečnostní pokyny.
Uživatelská příručka
V této uživatelské příručce jsou důležité pokyny
ohledně bezpečné obsluhy, údržby a příslušenství.
Váš mikroskop Leica DM750 M se
dodává s interaktivním diskem CD-ROM
s příslušnými uživatelskými příručkami. Uložte
jej na bezpečném místě, ale tak, aby jej uživatel měl vždy pohotově. Uživatelské příručky
a jejich aktualizace si také můžete stáhnout z našich webových stránek na adrese
www.leica-microsystems.com.
Příslušenství od externích dodavatelů
Lze kombinovat individuální systémové části
s částmi externích dodavatelů. Přečtěte si,
prosím, uživatelskou příručku a bezpečnostní
pokyny dodavatele.
Původní stav
Abyste přístroj udrželi v původním stavu a zajistili jeho bezpečnou činnost, musíte se řídit
pokyny a dbát varování obsažených v těchto
uživatelských příručkách.
Zákonné předpisy
Dodržujte obecné i místní předpisy týkající se
prevence úrazů a ochrany životního prostředí.
Prohlášení o shodě s EU
Elektrické příslušenství odpovídá současnému
stavu technického vývoje a je vybaveno prohlášením o shodě s EU.
Leica DM750 M Příručka
Bezpečnostní předpisy8
Pokyny ohledně používání
Mikroskop Leica DM750 M se smí
používat jen v uzavřených prostorách
a musí být umístěn na pevné podložce.
Umístěte mikroskop vždy tak, abyste
jej mohli kdykoliv odpojit od zdroje
proudu. Síťový kabel musí zůstat stále
přístupný, protože slouží pro odpojení přístroje.
Pracoviště
Přístroj smí být provozován jen v uzavřených,
bezprašných prostorách, při teplotách +10 °C
až +40 °C. Chraňte jej před oleji, chemikáliemi
a vysokou vlhkostí. Používáte-li přístroj venku,
chraňte jej před prachem a vlhkostí. V žádném
případě venku nepoužívejte elektrické příslušenství. Elektrické přístroje musí být vzdáleny
alespoň 10 cm od stěn a od hořlavých látek.
Zajistěte, aby na pracovišti nedocházelo
k velkému kolísání teplot, aby přístroj nestál na
přímém slunečním světle a aby nedocházelo
k vibracím.
Jednotlivé součásti vyžadují v teplém
a v teplém a vlhkém klimatu speciální
ošetřování, aby nevznikaly plísně.
Leica DM750 M Příručka
Použití v rozporu se zamýšleným účelem
Nikdy nemontujte jinou zástrčku nebo
nedemontujte mechanické součásti,
pokud k tomu nejste výslovně vyzváni v návodu
k obsluze.
Přístroje a příslušenství popsané v tomto
provozním návodu byly testovány
z hlediska bezpečnosti a potenciálních rizik.
Kdykoliv se jedná o změnu nebo modifikaci přístroje, nebo o jeho použití
ve spojení se součástmi od jiných výrobců,
které jde nad rámec této příručky, je nutné si
vyžádat souhlas příslušné pobočky firmy Leica
Microsystems.
Nepovolené změny přístroje nebo jeho
neschválené použití ruší veškerá práva
na jakékoliv záruční požadavky!
Bezpečnostní předpisy9
Pokyny ohledně používání (pokračování)
Přeprava
Pokud je to jen možné, používejte při zasílání
nebo přepravě jednotlivých modulů originální
obaly.
Aby nedošlo k poškození přístroje vibracemi,
odmontujte všechny pohyblivé části, které
(podle uživatelské příručky) smí zákazník
montovat a demontovat, a zabalte je zvlášť.
Leica DM750 M Příručka
Likvidace
Když výrobek doslouží, kontaktujte, prosím,
ohledně likvidace servisní nebo prodejní oddělení firmy Leica.
Respektujte a zajistěte, prosím, dodržení místních zákonů a předpisů, například směrnice EN
WEEE.
Vestavba do zařízení cizích výrobců
Při vestavbě výrobků firmy Leica do zařízení
jiných výrobců odpovídá za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů, zákonů a směrnic výrobce celého systému nebo pracovník,
uvádějící jej na trh.
Tak jako všechny elektronické přístroje
se tento přístroj, ani jeho součásti příslušenství a spotřební materiál, nesmí v žádném
případě likvidovat do směsného domovního
odpadu. Likvidace musí probíhat v souladu
s platnými místními zákony a předpisy.
Bezpečnostní předpisy10
Zdravotní rizika a rizika používání
Zdravotní rizika
Pracoviště s mikroskopy usnadňují
a zlepšují prohlížení úkolů, ale kladou
vysoké nároky na oči a přídržné svaly uživatele.
V závislosti na době trvání nepřerušené činnosti
se mohou vyskytnout astenopie (zraková
ochablost) a muskuloskeletární potíže. Proto
je nutno přijmout vhodná opatření k omezení
pracovní zátěže:
OO
Optimální rozvržení pracoviště
OO
Časté změny činnosti
OO
Důkladné zaškolení personálu s ohledem
na ergonomii a organizaci práce.
Leica DM750 M Příručka
Ergonomický design a konstrukce mikroskopů
řady Leica má za cíl omezit námahu uživatele
na minimum.
Nebezpečí při používání
OO Mikroskop Leica DM750 M smí být připojen
jen do uzemněné zásuvky.
Nebezpečí infekce
Přímý kontakt s okuláry je možný
způsob přenosu bakteriálních a virových infekcí oka.
OO
Riziko lze minimalizovat tím, že každý
uživatel bude používat své osobní
okuláry, nebo snímatelné náočnice.
Mikroskop Leica DM750 M smí být provozován pouze v bezvadném funkčním stavu.
Osvětlení mikroskopu je ve skupině výjimek
(riziková skupina 0) podle EN 62471:2008 při
použití v souladu s určením.
• LED osvětlovacího zařízení – ať s nebo
Nikdy se nedívejte přímo do paprsku
bez optických nástrojů – protože tím zvyšujete
třídu rizika. Při nedodržení tohoto upozornění
riskujete poškození zraku.
Bezpečnostní předpisy11
Informace pro osoby za přístroj odpovědné
Informace pro osoby za přístroj odpovědné
OO Zajistěte, aby mikroskop Leica DM750 M
byl používán pouze oprávněnými a poučenými osobami.
OO
OO
Mikroskop Leica DM750 M používejte, jen
když je v bezvadném stavu.
OO
Při údržbě výrobku se smějí používat jen
originální náhradní díly firmy Leica.
OO
Informujte ihned svého zástupce firmy
Leica nebo Leica Microsystems (Schweiz)
AG, 9435 Heerbrugg, Švýcarsko, o jakékoli
závadě výrobku, která by případně mohla
způsobit úraz či poškození.
OO
Po servisu nebo technických úpravách musí
být jednotka rekonfigurována při dodržení
našich technických požadavků.
OO
Je-li jednotka modifikována nebo udržována neoprávněnými osobami, není-li
správně udržována (pokud údržba nebyla
prováděna našimi pracovníky), nebo pokud
se s ní nesprávně zacházelo, firma Leica
nepřebírá žádnou odpovědnost.
OO
Elektrická instalace v budově musí splňovat
místní předpisy, např. se navrhuje automatický spínač v obvodu diferenciální ochrany
(ochrana proti poruchovému proudu).
Zajistěte, aby tato uživatelská příručka byla
u mikroskopu Leica DM750 M stále k dispozici.
OO
Provádějte pravidelné kontroly, abyste
se ujistili, že oprávnění uživatelé dodržují
bezpečnostní pokyny.
OO
Když poučujete nové uživatele, dělejte to
důkladně a vysvětlete jim význam výstražných značek a zpráv.
OO
OO
OO
Určete individuální odpovědnost za
uvádění přístroje do provozu, za jeho
obsluhu a servis a sledujte plnění této
odpovědnosti.
Leica DM750 M Příručka
Pokud používáte mikroskop Leica DM750 M
s příslušenstvím vyrobeným třetími stranami, ujistěte se, že výrobce potvrzuje
bezpečnou konstrukci, bezpečné používání
výrobku a dodržujte uživatelskou příručku
výrobku.
Úpravy a údržba mikroskopu Leica
DM750 M smí být prováděna pouze odborníky výslovně autorizovanými firmou Leica.
Bezpečnostní předpisy12
Pokyny pro ošetřování přístroje
Všeobecné pokyny
OO Chraňte mikroskop Leica DM750 M před
vlhkostí, výpary, kyselinami, zásadami
a leptavými látkami. V blízkosti přístroje
nepřechovávejte žádné chemikálie.
OO
Chraňte mikroskop Leica DM750 M před
oleji a mazivy. Mechanické části ani kluzné
plochy nikdy neolejujte ani je nemažte
vazelínou.
OO
Řiďte se pokyny výrobce dezinfekčních
prostředků.
OO
Doporučujeme uzavřít servisní dohodu se
servisem firmy Leica.
Leica DM750 M Příručka
Čistění lakovaných a plastových součástí
Prach a nečistota by se měly odstraňovat
měkkým štětečkem nebo utěrkou nepouštějící chloupky.
OO
OO
Hrubé nečistoty odstraňte navlhčenou
utěrkou na jednorázové použití.
OO
NESMÍ se používat aceton, xylen a nitroředidla.
OO
K čistění barevných povrchů nebo příslušenství s pryžovanými díly nikdy nepoužívejte chemikálie. Mohly by poškodit
povrchy a vzorky by mohly být kontaminovány odřenými částicemi.
Čistění skleněných povrchů
Prach odstraňujte suchým, nemastným
štětcem, vyrobeným z vlasů, ofukováním
měchem, nebo použitím vakua.
OO
OO
Optické povrchy by se měly čistit hadříky
nepouštějícími vlas, speciálními utěrkami
optických čoček nebo vatovými tampony
navlhčenými běžnými čističi skla.
Bezpečnostní předpisy13
Příslušenství, údržba a opravy
OO
Příslušenství Leica popsané v této uživatelské příručce.
Údržba
Mikroskop Leica DM750 M je v podstatě
bezúdržbový. Pro trvalé zajištění bezpečné
a spolehlivé funkce přístroje však doporučujeme, abyste se preventivně obrátili na
zodpovědnou servisní organizaci.
OO
Ostatní příslušenství za předpokladu, že
v této souvislosti bylo firmou Leica výslovně
schváleno jako technicky bezpečné.
Můžete si zařídit periodické kontroly
nebo, hodí-li se to, uzavřít s ní servisní
smlouvu.
Příslušenství
K stereomikroskopu Leica DM750 M lze používat jen následující příslušenství:
Leica DM750 M Příručka
OO
OO
Doporučujeme uzavřít servisní dohodu se
servisem firmy Leica.
OO
Pro údržbu a opravy se smějí používat jen
náhradní díly subdodavatele základního
vybavení (OEM).
Opravy a servis
OO Smějí se používat pouze originální náhradní
díly Leica Microsystems.
OO
Před otevřením přístroje vypněte napájení
a odpojte hlavní síťový kabel.
OO
Nedotýkejte se elektrických obvodů pod
napětím, mohlo by dojít k úrazu.
Adresa servisu
V případě problémů nás, prosím, kontaktujte na
adrese:
stereo.service@leica-microsystems.com
Bezpečnostní předpisy14
Elektrické údaje a podmínky prostředí
Výměna pojistek
Před výměnou jakýchkoliv pojistek odpojte přístroj od sítě.
Mikroskop Leica DM750 M má dvě pojistky, které jsou za
přívodem síťového kabelu.
Používejte jen následující typy pojistek: 5×20 mm,
1 A/250 V, rychlé (# 13RFAG30003)
Elektrické údaje
Vstup: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED)
Prostředí
Pracovní teplota
+10 °C…+40 °C
Skladovací teplota
-20 °C…+52 °C
+50 °F…+104 °F
Náraz při manipulaci
25 mm na 50 mm tvrdé dřevo
Náraz při transportu (nezabaleno)
100 g/6 ms
Náraz při transportu (zabaleno)
800 mm volným pádem
Vibrace při transportu (nezabaleno)
5–200 Hz/1.5 g
Tlak vzduchu při používání a skladování
500–1 060 mbar
Vlhkost při používání a skladování
20–90 %
Instalační kategorie II (kategorie přepětí)
Stupeň znečistění 2
Leica DM750 M Příručka
Bezpečnostní předpisy15
Montáž přístroje Leica DM750 M
Leica DM750 M Příručka
Montáž přístroje Leica DM750 M16
Montáž osy odraženého světla
Montáž
1. Umístěte zdroj dopadajícího světla na
třínohý podstavec tak, aby chladičem
směřoval dozadu.
3. Upevněte zdroj dopadajícího světla utažením stavěcího šroubu.
2. Vyrovnejte osu dopadajícího světla podle
geometrie trojnožky.
Leica DM750 M Příručka
Montáž přístroje Leica DM750 M17
Montáž okulárových tubusů
Existují dva typy okulárových tubusů.
Zjistěte, který typ okulárových tubusů
máte:
Montáž
1. Dodaným inbusovým klíčem uvolněte
stavěcí šroub (nahoře na stojanu).
2. Nasaďte rybinu na třínohý podstavec
a pečlivě utáhněte stavěcí šroub. Tak se
tubus automaticky posune do správné
polohy na optické ose mikroskopu.
Typ 1: okulárový tubus Leica EZ s integrovanými
okuláry
Typ 2: standardní tubus se samostatnými okuláry
Leica DM750 M Příručka
Montáž přístroje Leica DM750 M18
Okulárový tubus Leica EZ s integrovanými okuláry
1. Chcete-li použít křídlový šroub, vyšroubujte
normální stavěcí šroub dodaný se stojanem.
3. Znovu nasaďte okulárový tubus Leica EZ na
stojan.
Okulárový tubus Leica EZ s integrovanými
okuláry
Uvolněte stavěcí šroub na stojanu nebo
jej vyměňte za volitelný křídlový šroub,
aby se dalo okulárovým tubusem Leica EZ
otáčet.
Leica DM750 M Příručka
4. Utáhněte křídlový šroub dodaným klíčem.
2. Pro školní použití, před našroubováním
šroubu do stojanu úplně odpojte křídlovou
část šroubu.
Montáž přístroje Leica DM750 M19
Okulárový tubus Leica EZ – integrované okuláry (pokračování)
Teď můžete okulárový tubus Leica EZ
bezpečně natáčet: uvolníte křídlový
šroub, natočíte okulárový tubus do požadované
polohy a křídlový šroub zase utáhnete.
Okuláry jsou do okulárového tubusu
Leica EZ integrovány a přednastaveny;
takže je už nemusíte ani instalovat, ani nastavovat.
Pokračujte částí „Náočnice“ na str. 22.
Leica DM750 M Příručka
Montáž přístroje Leica DM750 M20
Standardní okulárový tubus Leica se samostatnými okuláry
1. Vložte okuláry do tubusů.
2. Okuláry zajistěte v tubusech utažením stříbřitých šroubů dole.
Standardní tubusy; tubusy už nezahrnují okuláry
Standardní tubus má otáčivou rybinovou vložku. Standardní okulárový tubus
můžete tudíž volně natáčet do libovolného
směru.
Leica DM750 M Příručka
Okuláry lze sice otáčet, ale už nejdou
z tubusů vyndat.
Montáž přístroje Leica DM750 M21
Náočnice
Jestliže při pozorování mikroskopem
nosíte brýle, mějte pryžové náočnice
shrnuté dolů. Nenosíte-li brýle, může být
užitečné pryžové náočnice vyhrnout, aby
pomohly odstínit osvětlení okolního prostoru.
Leica DM750 M Příručka
Jestliže jste si koupili standardní konfiguraci mikroskopu, na hlavici jsou již nainstalovány objektivy a na stojanu kondenzor
stolku mikroskopu. V tom případě pokračujte
částí „Použití“ na str. 25. Jestliže jste si stereomikroskop Leica DM750 M koupili jako jednotlivé
součásti a ne podle standardní konfigurace,
pokračujte částí „Instalace objektivů“ na str. 23.
Montáž přístroje Leica DM750 M22
Instalace objektivů
Instalace objektivů
Pro otáčení revolverovou hlavicí objektivů používejte vždy rýhované kolečko
na hlavici.
Otáčejte revolverovou hlavicí objektivů po
směru hodinových ručiček a do revolverová
hlavice objektivů šroubujte objektivy. Začněte
od nejmenšího zvětšení.
Leica DM750 M Příručka
Montáž přístroje Leica DM750 M23
Přestavba na polarizované dopadající světlo
1. Do polarizačního adaptéru vložte polarizátor.
2. Odstraňte kryt analyzátoru.
3. Do otvoru zasuňte analyzátor až na doraz.
4. U odraženého světla se ujistěte, že je
posuvník děliče světelných paprsků zcela
zasunutý.
Pokud používáte pouze procházející světlo,
vytáhněte posuvník děliče světelných
paprsků zcela ven. Díky tomu se automaticky vypne odražené světlo, čímž se šetří
energie a zabrání se chybnému pleochroickému efektu, který by mohl dělič světelných paprsků způsobit.
Leica DM750 M Příručka
Montáž přístroje Leica DM750 M24
Používání
Leica DM750 M Příručka
Používání25
Zapnutí mikroskopu
Předběžná opatření
Světlo stereomikroskopu Leica DM750
M může být velmi jasné. Do okulárů se
tudíž dívejte až po zapnutí a snížení jasu (viz
položka 3)!
Zapojení a zapnutí mikroskopu
1. Připojte kabel USB od osy přímého světla
ke konektoru USB 5 V/1,5 A na zadní straně
stojanu Leica DM750 M. Máte-li stojan bez
konektoru USB, připojte kabel USB k externímu zdroji USB.
Leica DM750 M Příručka
2. Zapněte osvětlení krátkým stisknutím síťového spínače.
Nastavení jasu má 15 úrovní.
3. Podívejte se okuláry a nastavte jas na
potřebnou úroveň.
Používání26
Přizpůsobení aperturní clony
Aperturní clona
Aperturní clona na zdroji dopadajícího
světla může být otevřená nebo zavřená.
Když je aperturní clona otevřená, zvyšuje se
rozlišení a snižuje se hloubka ostrosti. Když
je naopak aperturní clona zavřená, snižuje se
množství světla a rozlišovací schopnost, ale
zvyšuje se hloubka ostrosti.
Otevření / zavření aperturní clony
1. Aperturní clonu zavřete přesunutím páčky
nahoru.
2. Aperturní clonu otevřete přesunutím páčky
dolů.
Aperturní clona musí být u všech úloh
pro šikmé osvětlení úplně otevřená.
Leica DM750 M Příručka
Používání27
Scénáře osvětlení
Scénáře osvětlení
Osvětlení ze zdroje dopadajícího světla
můžete membránovým ovládacím panelem nastavit podle svých potřeb a požadavků.
Změna režimu osvětlení
Pro přepínání mezi osvětlením se světlým
pozadím a šikmým osvětlením (šikmé osvětlení odraženým světlem) stiskněte prostřední
tlačítko jednou.
Individuální světelné pole (šikmé světlo)
Přidržte stisknuté tlačítko déle než dvě sekundy,
aby se aktivovalo jen jedno ze čtyř světelných
polí pro šikmé osvětlení. Lze kombinovat
i s dalšími světelnými poli.
Aperturní clona musí být u všech úloh
pro šikmé osvětlení úplně otevřená.
HOLD
Osvětlení se světlým pozadím
Šikmé osvětlení
Leica DM750 M Příručka
Jednotlivé světelné pole
Používání28
Scénáře osvětlení (pokračování)
Přidání světelného pole
Pro zapnutí nebo vypnutí dalšího světelného
pole stiskněte tlačítko jen krátce.
Přepnutí na světlé pozadí
Pro přepínání mezi osvětlením se světlým pozadím a předchozím vybraným šikmým osvětlením stiskněte krátce prostřední tlačítko.
Automatické vyvolávání
scénářů šikmého osvětlení
Přidržte prostřední tlačítko stisknuté déle než
dvě sekundy; dokud tlačítko neuvolníte, bude
se každé dvě sekundy aktivovat další světelné
pole.
HOLD
Libovolné uspořádání
Leica DM750 M Příručka
Přepínání mezi osvětlením se světlým
pozadím a předchozím nastavením
Automatické přepínání
světelných polí
Používání29
Automatické vypínání osvětlení
Osvětlení
stereomikroskopu
Leica
DM750 M se automaticky vypne, když
uživatel dvě hodiny neudělá žádnou změnu.
Toto nastavení lze změnit.
Deaktivování vypínacího zpoždění
Aktivování vypínacího zpoždění
1. Vypněte zdroj dopadajícího světla.
1. Vypněte zdroj dopadajícího světla.
2. Tlačítko
držte při zapínání zdroje dopadajícího světla stisknuté.
2. Tlačítko
držte při zapínání zdroje dopadajícího světla stisknuté.
Po deaktivování vypínacího zpoždění
kontrolka LED třikrát pomalu blikne
a pak zůstane svítit.
Po aktivování vypínacího zpoždění kontrolka LED třikrát pomalu blikne a pak
zůstane svítit.
Když se osvětlení odraženým světlem odpojí od napájení a pak se znovu
připojí, vždy se aktivuje automatické vypínání
(tovární nastavení).
Když vytáhnete posuvník děliče světelných paprsků zcela ven, automaticky se
vypne odražené světlo, čímž se šetří energie
a zabrání se chybnému pleochroickému efektu,
který by mohl dělič světelných paprsků způsobit.
Leica DM750 M Příručka
Používání30
Používání držáku preparátů
Další držáky preparátů
Držáky preparátů jsou k dispozici ve dvou
různých verzích – o průměru 25 mm a
30 mm:
Vložení držáku preparátu
1. Odšroubujte z držáku preparátů kroužek.
OO
Objednací číslo verze 25 mm: 13 613 167
3. Našroubujte na držák preparátů kroužek.
OO
Objednací číslo verze 30 mm: 13 613 168
4. Vložte držák preparátů do výřezu stolku
a zatlačte dozadu až na doraz.
2. Vložte preparát.
Maximální výška preparátu je 30 mm.
5. Preparát správně umístěte: současně pohybujte stolkem a pozorujte okuláry.
Leica DM750 M Příručka
Používání31
Přestavba a použití
s procházejícím světlem
Leica DM750 M Příručka
Přestavba a použití s procházejícím světlem32
Volitelné Koehlerovo osvětlení
Osvětlení procházejícím světlem
Pro optimální osvětlení procházejícím
světlem jsou u stereomikroskopu Leica
DM750 M k dispozici dva kondenzory. Zjistěte,
který typ osvětlení se u vašeho přístroje použije,
protože to bude důležité později.
Leica DM750 M Příručka
Typ 1: standardní kondenzor
Kondenzor středitelný nástrojem, který musí
být pohotově.
Typ 2: Koehlerův kondenzor
Kondenzor středitelný křídlovými šrouby
a nastavitelnou Koehlerovou clonou zorného
pole.
Přestavba a použití s procházejícím světlem33
Instalace kondenzoru
Kondenzor
Stereomikroskop Leica DM750 M je vybaven otevřeným držákem kondenzoru
stolku mikroskopu; jinými slovy, kondenzor se
musí instalovat.
Držák kondenzoru je otevřený
Leica DM750 M Příručka
1. Knoflíkem hrubého zaostřování vysuňte
stolek mikroskopu nahoru až na doraz.
3. Odšroubujte dva stavěcí šrouby (nebo křídlové šrouby Koehlerova stojanu) na držáku
kondenzoru.
2. Zaostřovacím knoflíkem kondenzoru
přesuňte držák kondenzoru do nejnižší
polohy.
Přestavba a použití s procházejícím světlem34
Instalace kondenzoru (pokračování)
4. Vyrovnejte vodicí kolík dole na kondenzoru
se štěrbinou vzadu ve vidlici a kondenzor
vtiskněte do držáku pod stolkem mikroskopu.
5. Zaostřovacím knoflíkem kondenzoru
přesuňte držák kondenzoru do nejvyšší
polohy.
6. Utáhněte dva stavěcí šrouby (Koehlerův
stojan: křídlové šrouby) tak, aby horní čočka
kondenzoru byla vystředěna pod objektivem v pracovní poloze a kondenzor stolku
mikroskopu byl tak zhruba vystředěn.
Leica DM750 M Příručka
Přesnější centrování kondenzoru je
popsáno v části nazvané „Úplné vystředění kondenzoru“ na str. 37.
Přestavba a použití s procházejícím světlem35
Zapnutí mikroskopu
Předběžná opatření
Světlo stereomikroskopu Leica DM750
M může být velmi jasné. Nedívejte se
tudíž do okulárů, dokud nezapnete osvětlení!
Zapojení a zapnutí mikroskopu
1. Zasuňte síťový kabel mikroskopu do
vhodné uzemněné zásuvky.
Konektor USB
Leica DM750 M má konektor USB 5 V/1,5 A
ve středu svazku vodičů. Lze jej používat pro
napájení některých kamer Leica, zdroje přímého
světla nebo jiných zařízení pro 5 V/1,5 A.
2. Snižte jas na minimum.
Leica DM750 M Příručka
3. Zapněte mikroskop spínačem vpravo dole
na stojanu mikroskopu.
4. Podívejte se okuláry a nastavte jas na
potřebnou úroveň.
Přestavba a použití s procházejícím světlem36
Úplné vystředění kondenzoru
Úplné vystředění kondenzoru
1. Otáčením rýhovaného kolečka doprava
otevřete kondenzorovou clonu.
2. Na kousek papíru o velikosti navštívenky
napište „X“ a položte jej na světelný výstup
stojanu mikroskopu tak, aby „X“ bylo nad
osvětlením vystředěno.
Nevystředěno
Zajistěte, aby byl kondenzor v nejvyšší
poloze.
Leica DM750 M Příručka
3. Podívejte se okuláry a utahováním stavěcích šroubů vystřeďte „X“ v zorném poli.
(Leica DM750 M s Koehlerovým osvětlením:
utahujte šrouby s rýhovanou hlavou).
Vystředěno
Přestavba a použití s procházejícím světlem37
Použití kondenzoru
Použití kondenzoru
Kondenzor je vybaven irisovou clonou,
kterou lze nastavením přizpůsobit efektivní číselné cloně daného objektivu.
1. Tato clona se otvírá a zavírá pouhým otáčením rýhovaného kroužku na kondenzoru
doprava nebo doleva tak, aby se ryska na
kondenzorovém kroužku kryla se zvětšením použitého objektivu.
2. Otáčením
kondenzorového
kroužku
doprava až nadoraz otevřete irisovou clonu
kondenzoru úplně.
Ryska na kroužku se kryje s použitým zvětšením
objektivu.
Leica DM750 M Příručka
Přestavba a použití s procházejícím světlem38
Příprava pozorování podložního sklíčka
1. Zasunutím pod vodítka umístěte na stolek
mikroskopu podložní sklíčko.
2. Podložní sklíčko umistěte tak, aby část
preparátu byla pod použitým objektivem.
Vodítka drží podložní mikroskopické
sklíčko na svém místě.
Vodítka
Leica DM750 M Příručka
Přestavba a použití s procházejícím světlem39
Zaostřování
1. Revolverovou hlavici objektivů natočte
tak, aby byl v pracovní poloze objektiv
s nejmenším zvětšením.
2. Knoflíkem hrubého zaostřování vysuňte
stolek mikroskopu nahoru až na doraz.
3. Podívejte se okuláry a nastavte intenzitu
osvětlení na potřebnou úroveň.
Stojan mikroskopu Leica DM750 M byl
od výrobce seřízen tak, aby z této polohy
došlo k zaostření stolku během 1,5 otáčky
jemného zaostřovacího posuvu.
4. Knoflíkem jemného zaostřovacího posuvu
vzorek přesně zaostřete.
Leica DM750 M Příručka
Přestavba a použití s procházejícím světlem40
Seřizování okulárového tubusu
Seřízení okulárových tubusů
1. Nastavte tubusy na svou rozteč očí. Svírejte
nebo rozevírejte okulárové tubusy, aby se
zmenšovala nebo zvětšovala vzdálenost
mezi okuláry, dokud neuvidíte jeden osvětlený kruh.
Okulárový tubus Leica EZ
OO Používáte-li okulárový tubus Leica EZ
s integrovanými okuláry, není žádné další
seřizování nutné. Prostě si ponechte své
brýle nebo kontaktní čočky.
OO
Leica DM750 M Příručka
U mikroskopu Leica DM750 M s Koehlerovou
clonou zorného pole pokračujte částí„Konfigurace s Koehlerovou clonou“ na str. 44.
Standardní okulárový tubus se dvěma
pevnými okuláry
OO Používáte-li standardní okulárový tubus se
dvěma pevnými okuláry (žádný z nich nelze
zaostřit), není žádné další seřizování nutné.
Prostě si ponechte své brýle nebo kontaktní
čočky.
OO
U mikroskopu Leica DM750 M s Koehlerovou
clonou zorného pole pokračujte částí„Konfigurace s Koehlerovou clonou“ na str. 44.
Přestavba a použití s procházejícím světlem41
Seřizování okulárového tubusu (pokračování)
Standardní tubus
Používáte-li standardní okulárový tubus
s jedním nebo se dvěma zaostřovacími okuláry,
musíte udělat některá nastavení:
2. Dívejte se jen jedním okulárem a knoflíkem jemného zaostřování vzorek zaostřete.
Druhé oko si zakryjte.
Neměňte přitom výšku stolku mikroskopu.
1. Nastavte zaostřovací okulár na „0“.
Jsou-li vám vaše korekční čočky
(kontaktní čočky nebo brýle) při mikroskopickém pozorování pohodlné, ponechte si
je nasazené a seřizování bude minimální.
Leica DM750 M Příručka
3. Teď se druhým okem dívejte druhým okulárem (zaostřovací okulár). Vzorek zaostřete
zaostřovací funkcí okuláru.
Používáte-li jeden zaostřovací a jeden
nezaostřovací okulár, dívejte se nezaostřovacím okulárem.
4. Jednou rukou uchopte rýhované kolečko
na zaostřovacím okuláru a druhou rukou
otáčejte horní částí okuláru, dokud vzorek
není tímto zaostřovacím okulárem na toto
oko zaostřen. Tím se zkoriguje jakýkoliv
zrakový rozdíl mezi pravým a levým okem.
Přestavba a použití s procházejícím světlem42
Seřizování okulárového tubusu (pokračování)
5. Nyní se přepněte na objektiv s velkým
zvětšením, dívejte se oběma očima a mikroskop zaostřete.
Při vyšším zvětšení je hloubka ostrosti
menší. Tak zjistíte, že když se po zaostření
s velkým zvětšením přepnete zpátky na malé
zvětšení, může být ještě zapotřebí menší
korekce jemným zaostřováním.
OO
Máte-li mikroskop DM750 M v konfiguraci
s Koehlerovou clonou, pokračujte následující částí „Konfigurace s Koehlerovou
clonou“ na str. 44.
Leica DM750 M Příručka
Přestavba a použití s procházejícím světlem43
Konfigurace s Koehlerovou clonou
Má-li váš mikroskop Leica DM750 M clonu zorného pole pro Koehlerovo osvětlení, vystřeďte kondenzor následovně.
2. Zaostřovacím knoflíkem kondenzoru na levé straně držáku stolku
mikroskopu zaostřete osvětlenou clonu zorného pole.
1. Upravte Koehlerovu clonu zorného pole vůči podstavci mikroskopu
tak, aby osvětlená clona zorného pole, když se díváte okuláry, byla
v zorném poli.
Zaostřovací knoflík kondenzoru
Zavřete Koehlerovu clonu zorného
pole
Leica DM750 M Příručka
Osvětlená clona zorného pole je
zaostřena
Zavřená Koehlerova clona zorného
pole
Přestavba a použití s procházejícím světlem44
Konfigurace s Koehlerovou clonou (pokračování)
3. Současným otáčením křídlových středicích šroubů kondenzoru clonu
zorného pole vystřeďte.
Leica DM750 M Příručka
4. Otvírejte clonu zorného pole, dokud její listy těsně nezmizí za jeho
okrajem.
Přestavba a použití s procházejícím světlem45
Ošetřování mikroskopu
Leica DM750 M Příručka
Ošetřování mikroskopu46
Všeobecná údržba
Všeobecně
Při přenášení držte mikroskop vždy
oběma rukama. K uchopení slouží
držadlo na zadní straně mikroskopu a madlo
(vybrání) vpředu.
Leica DM750 M Příručka
OO
Navíjení kabelu umožňuje rozvinout jen
potřebnou délku.
OO
Všechny optické součásti udržujte v čistotě.
Čistota je důležitá pro zachování dobrých
optických vlastností přístroje.
OO
Když se mikroskop právě nepoužívá, měl by
být vždy přikryt plastovým protiprachovým
krytem (dodávaný s přístrojem).
OO
Když se některý optický povrch zapráší
nebo zašpiní, zkuste jej nejdřív vyčistit
odfouknutím nečistoty, např. injekční stříkačkou, nebo jejím smetením štětcem
z velbloudí srsti, než se jej pokusíte otřít.
OO
Optické povrchy by se měly čistit hadříky
nepouštějícími vlas, speciálními utěrkami
optických čoček nebo vatovými tampony
navlhčenými běžnými čističi skla.
OO
Je důležité nepoužívat příliš rozpouštědla,
tak je užívejte jen velmi šetrně. Hadříky
nepouštějící vlas, speciální papírové utěrky
na optické plochy nebo vatové tampony
by měly být navlhčené rozpouštědlem, ale
právě jen navlhčené, ne tak mokré, že by
rozpouštědlo prosakovalo kolem čočky.
Ošetřování mikroskopu47
Všeobecná údržba (pokračování)
OO
OO
Žádná část mikroskopu není tak zranitelná
zachytáváním nečistot, prachu a oleje, jako
čelní čočka objektivu. Kdykoliv narazíte
na nedostatečný kontrast, mlhavost nebo
nedostatečnou jakost (jas, čistotu a obrysovou ostrost) zobrazení, pečlivě zvětšovacím
sklem zkontrolujte stav čelní čočky objektivu.
Čistění objektivů zvětšujících 40× a 100×
vyžaduje větší péči. Upozornění: Aby se
u objektivů s větším zvětšením dosáhlo co
možná velké plochosti, má objektiv čelní
čočku málo konkávní, s poměrně malým
poloměrem křivosti. Povrch této čelní
čočky lze snadno čistit vatičkou nabalenou
na párátku nebo malým vatovým tamponem. Čistým hadříkem navlhčeným běžně
dostupným čističem skla odstraňte nečistoty. Čelní čočku objektivu lehce otřete,
aniž byste na ni nepatřičně tlačili nebo
dokonce zkoušeli nečistoty seškrabovat.
Leica DM750 M Příručka
Přesvědčte se, že se vatový tampon dotýká
povrchu čočky. Po vyčistění objektiv zkontrolujte zvětšovacím sklem.
OO
Potřebujete-li s mikroskopu sejmout
okulárový tubus, buďte opatrní, abyste se
náhodně nedotkli povrchu vnější čočky
(na spodní straně tubusu). Otisky prstů na
tomto povrchu by snížily zřetelnost zobrazení. Tuto čočku lze čistit stejným způsobem jako objektivy a okuláry.
Osvětlení
OO Mikroskopy Leica DM750 M používají
osvětlení LED. Po celou dobu životnosti
mikroskopu není tudíž zapotřebí žádná
výměna lampy.
Ošetřování mikroskopu48
10/2019 · 13IDE16060CZ_2 · © 2019 by Leica Microsystems GmbH.
Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.
CONNECT
WITH US!
Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44
www.leica-microsystems.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising