Leica Microsystems | DM750 M | User manual | Leica Microsystems DM750 M Upright Microscopes Vartotojo vadovas

Leica Microsystems DM750 M Upright Microscopes Vartotojo vadovas
Leica DM750 M
Naudojimo instrukcija
Gamintojo informacija
2019 m. spalis mėn. išleido:
Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg (Šveicarija)
Jei turite klausimų, kreipkitės karštąja linija:
sms.support@leica-microsystems.com
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
2
Skyriaus apžvalga
Saugos reikalavimai
„Leica DM750 M“ surinkimas
5
16
Naudojimas25
Skleidžiamosios šviesos ­perjungimas ir naudojimas
32
Mikroskopo priežiūra
46
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
3
Turinys
Gamintojo informacija
Skyriaus apžvalga
Saugos reikalavimai
Saugos samprata
Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai
Svarbios pastabos
Nurodymai dėl naudojimo
Pavojai sveikatai ir naudojimo rizika
Informacija prietaiso naudotojui
Priežiūros nurodymai
Priedai, priežiūra ir remontas
Maitinimo duomenys ir aplinkos sąlygos
2
3
6
7
8
9
11
12
13
14
15
„Leica DM750 M“ surinkimas
Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas
17
Okuliarų vamzdelių surinkimas
18
„Leica EZ“ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais
19
„Leica“ standartinis vamzdelis su atskirais okuliarais
21
Antdėklai22
Objektyvų tvirtinimas
23
Krintančios šviesos poliarizavimo naudojimas
24
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Naudojimas
Mikroskopo įjungimas
Apertūros diafragmos reguliavimas
Apšvietimo būdai
Automatinis apšvietimo išjungimas
Bandinių laikiklių naudojimas
26
27
28
30
31
Skleidžiamosios šviesos p
­ erjungimas ir naudojimas
„Koehler“ darbinis apšvietimas
33
Kondensatoriaus įstatymas
34
Mikroskopo įjungimas
36
Tikslus kondensatoriaus centravimas 37
Kondensatoriaus naudojimas
38
Bandinio plokštelės paruošimas apžiūrai
39
Fokusavimas40
Okuliarų ryškumo nustatymas
41
„Koehler“ konfigūravimas 44
Mikroskopo priežiūra
Bendroji priežiūra
47
4
Saugos reikalavimai
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Saugos reikalavimai5
Saugos samprata
Kai kurie "Leica DM" mikroskopų serijos
moduliai teikiami su interaktyviu CD-ROM
disku, kuriame keliomis kalbomis pateikiamos visos reikiamos naudojimo instrukcijos. Saugokite šį diską saugioje ir naudotojui
lengvai pasiekiamoje vietoje. Naudojimo
instrukcijas ir jų naujas versijas galite atsisiųsti
ir atspausdinti iš mūsų interneto svetainės
www.leica-microsystems.com.
Galite jungti atskiras sistemos dalis su dalimis iš kitų gamintojų. Atidžiai perskaitykite
naudojimo instrukciją bei prieduose pateiktus
saugumo reikalavimus.
Šioje naudojimo instrukcijoje aprašytos išskirtinės kiekvieno "Leica DM" stereomikroskopų
serijos modulio funkcijos ir pateikti nurodymai
dėl saugaus prietaiso naudojimo, priežiūros ir
priedų.
Siekdamas išlaikyti prietaisą gamyklinės būklės
ir užtikrinti saugų darbą, naudotojas privalo
laikytis šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų
taisyklių ir įspėjimų.
Prieš prijungdami prietaisus arba prieš pradėdami jais naudotis, perskaitykite aukščiau
nurodytas instrukcijas. Ypač svarbu laikytis visų
saugos taisyklių.
Buklete "Bendroji sauga" pateikiama papildoma
informacija apie techninės priežiūros darbus,
reikalavimus ir mikroskopo naudojimą, priedus
ir elektrinius priedus bei bendrieji saugos nurodymai.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Saugos reikalavimai6
Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai
Įspėjimas apie pavojų
Šiuo simboliu žymima ypač svarbi informacija, kurią būtina perskaityti ir atsižvelgti.
Jei nesilaikysite šios instrukcijos
Galite susižeisti
OO
OO
Prietaisas gali sugesti ar blogai veikti
Įspėjimas apie pavojingą elektros įtampą
Šiuo simboliu žymima ypač svarbi
informacija, kurią būtina perskaityti ir
atsižvelgti.
Jei nesilaikysite šios instrukcijos
OO Galite susižeisti
OO
Pavojus – įkaitęs paviršiu
Šis simbolis įspėja apie apčiuopiamas
įkaitusias dalis, pavyzdžiui, elektros
lemputes.
Svarbi informacija
Šiuo simboliu žymima papildoma informacija, išsamiau paaiškinanti tam tikrus
dalykus.
Aiškinamosios pastabos
ff Šiuo simboliu žymi papildomą informaciją
ir paaiškinimus.
Prietaiso, priedo dalių ir eksploatacinių
medžiagų utilizavimo nurodymai.
Prietaisas gali sugesti ar blogai veikti
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Saugos reikalavimai7
Svarbios pastabos
Aprašymas
"Leica DM750 M" mikroskope naudojamos
pačios naujausios technologijos. Vis dėlto,
naudojant prietaisą gali kilti rizika. Galimi pavojai yra aprašyti toliau.
Prieš montuodami, reguliuodami arba
naudodami prietaisą būtinai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Ypač svarbu
laikytis visų saugos taisyklių.
Naudojimo instrukcija
Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiami svarbūs nurodymai dėl saugaus prietaiso naudojimo, priežiūros ir priedų.
"Leica DM750 M" mikroskopas teikiamas su interaktyviu CD-ROM disku,
kuriame pateikiamos visos reikiamos instrukcijos. Saugokite šį diską saugioje ir naudotojui lengvai pasiekiamoje vietoje. Naudojimo instrukcijas ir atnaujinimus galite
atsisiųsti ir atsispausdinti iš mūsų svetainės
www.leica-microsystems.com.
Kitų gamintojų priedai
Galite jungti atskiras sistemos dalis su dalimis iš kitų gamintojų. Atidžiai perskaitykite
naudojimo instrukciją bei prieduose pateiktus
saugumo reikalavimus.
Pirminė būklė
Siekdamas išlaikyti prietaisą gamyklinės būklės
ir užtikrinti saugų darbą, naudotojas privalo
laikytis šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų
taisyklių ir įspėjimų.
Teisiniai reikalavimai
Laikytis bendrųjų ir vietinių apribojimų, susijusių su nelaimingų atsitikimų prevencija bei
aplinkos apsauga.
EB atitikties deklaracija
Elektriniai priedai atitinka technologijų modernumo reikalavimus ir pateikiami kartu EB atitikties deklaracija.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Saugos reikalavimai8
Nurodymai dėl naudojimo
"Leica DM750 M" mikroskopas gali būti
naudojamas tik uždarose patalpose ir
turi būti tvirtinamas ant tvirto paviršiaus.
"Leica DM750 M" mikroskopą visada
statykite taip, kad bet kuriuo metu
jį galėtumėte atjungti nuo maitinimo lizdo.
Maitinimo laidas visada turi būti lengvai pasiekiamas, nes jis yra naudojamas kaip prietaiso
maitinimo išjungimo priemonė.
Naudojimo vieta
Prietaisus naudokite tik uždarose, nedulkėtose patalpose, temperatūroje nuo +10 °C
ir +40 °C. Saugokite prietaisus nuo alyvos,
chemikalų ir didelės drėgmės. Jeigu naudojate prietaisą lauke, saugokite jį nuo dulkių ir
drėgmės. Niekada nenaudokite elektros prietaisų lauke. Įrenkite elektros įtaisus mažiausiai
10 cm atstumu nuo sienų ir degių objektų.
Venkite didelių temperatūros svyravimų, tiesioginės saulės šviesos ir vibravimų.
Šiltose ar šiltose ir drėgnose klimato
vietovėse kai kurie komponentai turi būti
ypač kruopščiai prižiūrimi, siekiant juos apsaugoti nuo įvairių grybelių įsiveisimo
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Naudojimas ne pagal paskirtį
Niekada neįtaisykite kito kištuko arba
neatsukinėkite mechaninių dalių,
nebent taip nurodoma instrukcijose.
Buvo patikrinti šioje naudojimo instrukcijoje aprašytų prietaisų ir priedų saugumas bei keliamas pavojus.
Norint prietaise ką nors keisti arba
naudoti jį su kita, šioje instrukcijoje
neaprašyta ne "Leica" įranga, reikia kreiptis į
atsakingą "Leica" atstovybę!
Atlikus neleistinus prietaiso pakeitimus
ar netinkamai jį naudojant garantija
nebegalioja.
Saugos reikalavimai9
Nurodymai dėl naudojimo (tęsinys)
Gabenimas
Jeigu tik įmanoma, gabendami ir transportuodami individualius modulius, naudokite
originalią pakuotę.
Siekdami apsaugoti nuo smūgių, pagal naudojimo instrukciją nuimkite ir specialiai supakuokite visas judančias detales, kurias patys pritvirtinote.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Utilizavimas
Pasibaigus gaminio eksploatacijos laikui, dėl
jo utilizavimo kreipkitės į "Leica" techninės
priežiūros arba pardavimo skyrių.
Laikykitės bei pasirūpinkite, kad būtų laikomasi,
šalies įstatymų ir taisyklių, kuriomis vykdomos,
pavyzdžiui, EB direktyvos WEEE nuostatos.
Prietaiso jungimas su kito gamintojo
produktais
Jungiant "Leica" gaminius su kito gamintojo produktais, visos sistemos gamintojas ar
jos tiekėjas yra atsakingas už visų saugumo
reikalavimų, įstatymų ir nuostatų laikymąsi.
Kaip kiti elektroniniai įrenginiai, šis prietaisas ir jo priedai negali būti išmetami
su bendrosiomis buitinėmis atliekomis.
Šalinimas turi atitikti vietinius įstatymus bei
apribojimus.
Saugos reikalavimai10
Pavojai sveikatai ir naudojimo rizika
Pavojus sveikatai
Darbo vietos su mikroskopais palengvina ir pagerina apžiūros darbą, tačiau
didelis krūvis tenka naudotojo akims ir raumenims. Priklausomai nuo nepertraukiamo darbo
trukmės gali atsirasti astenopija ir raumenų
skeleto sutrikimų. Todėl privaloma imtis
tinkamų priemonių mažinant darbo krūvį:
OO
Optimalus darbo vietos sutvarkymas
OO
Dažnas veiklos keitimas
OO
Mokyti personalą, atkreipiant dėmesį į
ergonomijos ir darbo organizavimo aspektus
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Patogus "Leica" mikroskopų serijos dizainas ir
konstrukcija skirta iki minimalaus sumažinti
naudotojui tenkantį krūvį.
Rizika naudojant prietaisą
OO "Leica DM750 M" mikroskopas turi būti
jungiamas tik į įžemintą maitinimo lizdą.
Užkrato rizika
Dėl tiesioginio kontakto su okuliaru į
akį gali patekti bakterinės ir virusinės
infekcijos.
OO
Šis pavojus gali žymiai sumažėti naudojant asmeninius okuliarus arba pritvirtinamus antdėklus.
"Leica DM750 M" mikroskopu negalima
naudotis, jei jis veikia netinkamai.
Mikroskopo apšvietimas pagal EN 62471:2008
standarto reikalavimus patenka į ypatingąją
grupę (0 rizikos grupę), jei naudojamas pagal
numatytą paskirtį.
• įrangos LED spindulį – nesvarbu, ar per
Niekada nežiūrėkite tiesiai į apšvietimo
optinį instrumentą, ar be jo – nes dėl to padidėja rizikos klasė. Nesilaikant šio perspėjimo
kyla pavojus pažeisti akis.
Saugos reikalavimai11
Informacija prietaiso naudotojui
Informacija prietaiso naudotojui
OO Įsitikinkite, kad "Leica DM750 M" mikroskopus naudotų tik kvalifikuotas personalas.
OO
Įsitikinkite, kad ši naudojimo instrukcija
visada būtų netoliese "Leica DM750 M"
mikroskopo.
OO
Reguliariai tikrinkite, kad įsitikintumėte,
jog įgalioti asmenys laikosi saugumo reikalavimų.
OO
OO
Nenaudokite "Leica DM750 M" mikroskopo,
jei jo būkle netinkama.
OO
Tik originalios "Leica" detalios, skirtos
pakeitimui, turi būti naudojamos.
OO
Apie prietaiso defektus, dėl kurių galima
susižeisti ar kurie gali pakenkti, nedelsdami informuokite "Leica" atstovą arba
"Leica Microsystems (Schweiz) AG",
9435 Heerbrugg, Šveicarijoje.
OO
Po remonto ar po pakeitimų, prietaisas turi
būti perkonfigūruotas laikantis techninių
reikalavimų.
OO
Jeigu prietaisas yra pakeistas, tikrinamas
neįgaliotų asmenų arba jis netinkamai
remontuojamas (jeigu buvo remontuojamas ne mūsų kvalifikuotų darbuotojų) bei
prižiūrimas, "Leica" gamintojas neatsako.
OO
Pastato elektros instaliacija turi atitikti
nacionalinį standartą, pavyzdžiui, siūloma
įrengti apsaugą nuo elektros nutekėjimo
(apsauga nuo elektros gedimų).
OO
Instruktuodami naujus naudotojus, ypač
gerai paaiškinkite įspėjamųjų ženklų bei
informacijos reikšmes.
OO
OO
Skirkite atsakingus asmenis už prietaiso
prijungimą, veikimą ir priežiūrą bei prižiūrėkite, kad darbas būtų atidžiai atliekamas.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Jei su "Leica DM750 M" mikroskopu naudojate trečiųjų šalių pagamintus priedus, įsitikinkite, kad gamintojas patvirtina, jog tokie
junginiai saugūs ir vadovaukitės produkto
naudojimo instrukcija.
"Leica DM750 M" mikroskopų modifikacijas
ir priežiūrą turi atlikti tik kvalifikuoti, tiesiogiai "Leica" įgalioti asmenys.
Saugos reikalavimai12
Priežiūros nurodymai
Bendrieji nurodymai
OO Saugokite "Leica DM750 M" mikroskopą
nuo drėgmės, garų, rūgščių, šarmų ir ėsdinančių medžiagų. Nelaikykite chemikalų
arti prietaiso.
OO
Saugokite "Leica DM750 M" mikroskopą
nuo alyvų ir tepalų. Niekada neištepkite
riebalais mechaninių prietaiso dalių ar slankiojančių paviršių.
OO
Laikykitės dezinfekuojančių
gamintojų nurodymų.
priemonių
OO
Patartina sudaryti aptarnavimo sutartį su
"Leica" paslaugų skyriumi.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Dengtų ir plastikinių detalių valymas
Dulkės ir purvo dalelytės turi būti valomos
su minkštu, pūkelių neturinčiu audiniu.
OO
OO
Stambesnes purvo daleles nuvalykite
sudrėkintu nereikalingu audiniu.
OO
Draudžiama naudoti acetoną, ksileną ar
nitroskiediklius.
OO
Niekada nenaudokite chemikalų, skirtų
valyti spalvotiems paviršiams ar kokių nors
priedų, turinčių guminių detalių Tai gali
pažeisti paviršių, o bandiniai gali susimaišyti su aštriomis dalelėmis.
Stiklinių paviršių valymas
Dulkes valykite sausu ir švariu šepetėliu iš
plaukų, nupūsdami suspausto oro srove
arba siurbliu.
OO
OO
Optiniai paviršiai turi būti valomi audiniu
be pūkelių, lęšiams skirtu valyti audiniu
ar medvilnės tamponu, sudrėkintu langų
stiklų valikliu.
Saugos reikalavimai13
Priedai, priežiūra ir remontas
Priedai
Su "Leica DM750 M" mikroskopą galima naudoti
tik šiuos priedus:
OO
"Leica" priedai aprašyti šioje instrukcijoje.
OO
Kiti priedai turi būti patvirtinti "Leica" kaip
techniškai saugūs.
Priežiūra
"Leica DM750 M" mikroskopui paprastai
nereikia jokios priežiūros. Norint, kad prietaisas veiktų saugiai ir patikimai, rekomenduojame susisiekti su atsakinga paslaugų
organizacija.
OO
Galite susitarti dėl reguliarių patikrinimų
arba, atitinkamai, pasirašyti aptarnavimo
sutartį.
OO
OO
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Patartina sudaryti aptarnavimo sutartį su
"Leica" paslaugų skyriumi.
Priežiūrai ir remontui tik OEM atsarginės
dalys turi būti naudojamos.
Remontas ir priežiūros darbai
OO Naudokite tik originalias "Leica Microsystems" atsargines detales.
OO
Prieš atidarydami prietaiso dalis, išjunkite
elektros energijos tiekimą ir iš kištukinio
lizdo ištraukite maitinimo laidus.
OO
Prisilietę prie tekančios elektros srovės,
galite susižeisti.
Kontaktinis adresas dėl paslaugų
Iškilus problemoms, kreipkitės į:
stereo.service@leica-microsystems.com
Saugos reikalavimai14
Maitinimo duomenys ir aplinkos sąlygos
Saugiklio pakeitimas
Prieš keisdami bet kurį saugiklį, prietaisą išjunkite. „Leica
DM750 M“ yra du saugikliai, esantys už elektros laido
skyriaus.
Naudokite tik šių tipų saugiklius: 5×20 mm, 1 A/250 V,
greitai veikiantis saugiklis (# 13RFAG30003)
Maitinimo duomenys
Įvestis: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED)
Aplinka
Naudojimo temperatūra
nuo +10 °C iki +40 °C
Saugojimo temperatūra
nuo -20 °C iki +52 °C
nuo +50 °F iki +104 °F
Smūgiai naudojant
25 mm ant 50 mm kietos
Smūgiai transportuojant (išpakavus)
100 g/6 ms
Smūgiai transportuojant (supakavus)
800 mm laisvo kritimo
Vibracija transportuojant (išpakavus)
5–200 Hz/1,5 g
Oro slėgis naudojant ir saugant
500–1 060 mbar
Drėgnumas naudojant ir saugant
20–90 %
medienos
Įrengimo kategorija II (viršįtampio kategorija)
Taršos laipsnis 2
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Saugos reikalavimai15
„Leica DM750 M“ surinkimas
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
„Leica DM750 M“ surinkimas16
Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas
Surinkimas
1. Uždėkite krintančios šviesos šaltinio ašį ant
trikojo stovo radiatorių nukreipdami į galą.
3. Priveržkite krintančios šviesos šaltinio ašį
įsukdami varžtą.
2. Sulygiuokite krintančios šviesos šaltinio ašį
pagal trikojį.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
„Leica DM750 M“ surinkimas17
Okuliarų vamzdelių surinkimas
Yra du okuliarų vamzdelių tipai. Nustatykite, kurį tipą turite jūs:
Surinkimas
1. Atlaisvinkite varžtą (stovo viršuje) naudodami pridėtą raktą.
2. Įstatykite siejiklį į trikojo stovą ir atsargiai
priveržkite varžtą. Taip vamzdelis automatiškai persijungs į reikiamą mikroskopo
optinės ašies padėtį.
1 tipas: „Leica EZ“ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais
2 tipas: standartinis vamzdelis su atskirais
okuliarais
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
„Leica DM750 M“ surinkimas18
„Leica EZ“ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais
1. Jei norite naudoti varžtą su sparneliais,
išsukite šiuo metu esantį varžtą iš stovo.
3. Uždėkite „Leica EZ“ okuliarų vamzdelį ant
stovo.
2. Prieš įsukdami varžtą į stovą nuimkite nuo
varžto sparnelių dalį.
4. Priveržkite varžtą su sparneliais naudodami
pakuotėje pridėtą raktą.
„Leica EZ“ okuliarų vamzdelis su integruotais
okuliarais
Atlaisvinkite stovo varžtą arba pakeiskite buvusį varžtą papildomai įsigyjamu
varžtu su sparneliais, kad galėtumėte pasukti
„Leica EZ“ okuliarų vamzdelį.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
„Leica DM750 M“ surinkimas19
„Leica EZ“ okuliarų vamzdelis – integruotieji okuliarai (tęsinys)
Dabar galite pasukti „Leica EZ“ okuliarų
vamzdelį atlaisvindami varžtą su sparneliais, nustatyti vamzdelį į reikiamą padėtį ir vėl
priveržti varžtą.
Okuliarai yra integruoti į „Leica EZ“
okuliarų vamzdelį ir iš anksto nustatyti,
todėl okuliarų nereikia reguliuoti ar įstatyti.
Pereikite prie skyriaus „Antdėklai“,p. 22.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
„Leica DM750 M“ surinkimas20
„Leica“ standartinis vamzdelis su atskirais okuliarais
1. Įstatykite okuliarus į vamzdelius.
2. Pritvirtinkite okuliarus vamzdeliuose
priverždami apačioje esančius pilkus varžtus.
Standartiniai vamzdeliai; vamzdeliuose okuliarų
nėra
Standartiniame vamzdelyje yra sukamasis siejiklis. Taigi dabar galite lengvai
pasukti standartinį okuliarų vamzdelį bet kuria
kryptimi.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Okuliarus vis tiek galima sukti, tačiau jų
negalima išimti iš vamzdelių.
„Leica DM750 M“ surinkimas21
Antdėklai
Jeigu nešiojate akinius, akių antdėklus
galite palikti nuleistus, kai naudojatės
mikroskopu. Jeigu akinių nenešiojate, jums gali
būti naudinga pakelti akių antdėklus, kad apsisaugotumėte nuo aplinkos šviesos.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Jei įsigijote standartinės komplektacijos
mikroskopą, objektyvai jau yra pritvirtinti
prie objektyvų antgalio, o siejiklis su kondensatoriumi pritvirtintas ant stovo. Tokiu atveju
pereikite prie skyriaus „Naudojimas“, p. 25. Jei
įsigijote „Leica DM750 M“ atskiromis dalimis, ne
pagal standartinę komplektaciją, pereikite prie
skyriaus „Objektyvų tvirtinimas“, p. 23.
„Leica DM750 M“ surinkimas22
Objektyvų tvirtinimas
Objektyvų tvirtinimas
Sukdami objektyvų antgalį visada
naudokite ant objektyvų antgalio esantį
nustatymo žiedą.
Sukdami objektyvų antgalį pagal laikrodžio
rodyklę, įsukite objektyvus į objektyvų antgalį.
Pradėkite naudodami mažiausią didinimo parametrą.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
„Leica DM750 M“ surinkimas23
Krintančios šviesos poliarizavimo naudojimas
1. Įstatykite poliarizavimo poliarizuojančios
šviesos reguliatorių į poliarizavimo adapterį.
2. Nuimkite analizatoriaus dangtelį.
3. Iki galo įspauskite analizatorių į angą.
4. Atspindimai šviesai spindulio daliklis turi
būti visiškai įstumtas į vidų.
Kai naudojama tik skleidžiamoji šviesa,
ištraukite spindulio daliklį į išorinę padėtį.
Taip atspindima šviesa bus automatiškai
išjungta taupant energiją ir bus išvengta
klaidingo pleochroizmo efekto, kurį gali
sukelti spindulio daliklis.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
„Leica DM750 M“ surinkimas24
Naudojimas
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Naudojimas25
Mikroskopo įjungimas
Atsargumo priemonės
„Leica DM750 M“ šviesa gali būti labai
ryški. Todėl pro okuliarus žiūrėkite tik
įjungę ir sumažinę apšvietimą (žr. 3 elementą)!
Mikroskopo prijungimas ir įjungimas
1. USB laidą nuo atsitiktinės šviesos ašies
mechanizmo prijunkite prie 5 V / 1,5 A USB
maitinimo jungties „Leica DM750 M“ stovo
nugarėlėje. Jei jūsų naudojamame stove
USB maitinimo jungties nėra, prijunkite USB
laidą prie išorinio USB maitinimo šaltinio.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
2. Įjunkite apšvietimą trumpai paspausdami
maitinimo jungiklį.
Ryškumas gali būti reguliuojamas 15
padalų.
3. Pažiūrėkite pro okuliarus ir sureguliuokite
ryškumą iki reikiamo lygio.
Naudojimas26
Apertūros diafragmos reguliavimas
Apertūros diafragma
Krintančios šviesos šaltinio ašies apertūros diafragmą galite atidaryti arba uždaryti. Atidarius diafragmą sukuriama didesnė
skiriamoji geba, bet mažesnis ryškumo gylis.
Uždarius diafragmą sumažinamas šviesos kiekis
ir skiriamoji geba, bet padidinamas ryškumo
gylis.
Apertūros diafragmos atidarymas ir uždarymas
1. Apertūros diafragmą uždarysite keldami
svirtį aukštyn.
2. Apertūros diafragmą atidarysite nuleisdami
svirtį žemyn.
Apertūros diafragma visada turi būti
visiškai atvira, kai naudojamas apšvietimas iš šono.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Naudojimas27
Apšvietimo būdai
Apšvietimo būdai
Krintančios šviesos šaltinio ašies apšvietimą galite reguliuoti naudodami
membranos valdymo skydelį, kad jis atitiktų
poreikius ir reikalavimus.
Apšvietimo režimo keitimas
Vidurinį mygtuką paspauskite vieną kartą, jei
norite įjungti ryškų vietinį apšvietimą arba
apšvietimą iš šono (krintantį iš šono apšvietimą).
Atskiri apšvietimo laukai (apšvietimas iš
šono)
Palaikykite nuspaudę mygtuką ilgiau nei dvi
sekundes ir įjunkite tik vieną iš keturių šoninio apšvietimo laukų. Galima naudoti su kitais
apšvietimo laukais.
Apertūros diafragma visada turi būti
visiškai atvira, kai naudojamas apšvietimas iš šono.
HOLD
Ryškus vietinis apšvietimas
Apšvietimas iš šono
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Atskiri apšvietimo laukai
Naudojimas28
Apšvietimo būdai (tęsinys)
Apšvietimo laukų pridėjimas
Trumpai paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte papildomą apšvietimo
lauką.
Ryškaus vietinio apšvietimo įjungimas
Trumpai paspauskite vidurinį mygtuką ir įjunkite ryškų vietinį apšvietimą arba anksčiau pasirinktą apšvietimo iš šono konfigūraciją.
Automatiškai įjungiamo
apšvietimo iš šono būdai
Nuspauskite vidurinį mygtuką ir palaikykite
dvi sekundes; kol neatleisite mygtuko, kas dvi
sekundes bus įjungtas kitas apšvietimo laukas.
HOLD
Bet koks derinys
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Ryškaus vietinio apšvietimo ir vėliausiai
nustatyto apšvietimo parametro įjungimas
Automatinis apšvietimo
laukų perjungimas
Naudojimas29
Automatinis apšvietimo išjungimas
„Leica DM750 M“ apšvietimas išjungiamas automatiškai, jei naudotojas neatlieka jokių veiksmų dvi valandas. Šį parametrą
galima keisti.
Atidėtojo išjungimo funkcijos išjungimas
Atidėtojo išjungimo funkcijos įjungimas
1. Išjunkite krintančios šviesos šaltinio ašį.
1. Išjunkite krintančios šviesos šaltinio ašį.
2. Išjungdami krintančios šviesos šaltinio ašį
paspausite ir palaikykite mygtuką .
2. Išjungdami krintančios šviesos šaltinio ašį
paspausite ir palaikykite mygtuką .
Išjungus atidėtojo išjungimo funkciją,
LED lėtai sumirksi tris kartus, tada šviečia
nuolatos.
Įjungus atidėtojo išjungimo funkciją LED
greitai sumirksi tris kartus, tada šviečia
nuolatos.
Jei krintančios šviesos šaltinis yra atjungiamas ir vėl prijungiamas prie maitinimo
šaltinio, suaktyvinamas automatinis išjungimas
(gamyklinis parametras).
Kai spindulio daliklio slankiklis ištraukiamas į išorinę padėtį, atspindima šviesa
bus automatiškai išjungta taupant energiją ir
bus išvengta klaidingo pleochroizmo efekto,
kurį gali sukelti spindulio daliklis.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Naudojimas30
Bandinių laikiklių naudojimas
Papildomi bandinių laikikliai
Yra du skirtingi bandinių laikikliai – 25 ir
30 mm skersmens:
Bandinių laikiklio įdėjimas
1. Nusukite žiedą nuo bandinio laikiklio.
4. Įstatykite bandinio laikiklį į stalelio apertūrą
ir spauskite jį atgal, kiek galite.
2. Įdėkite bandinį.
OO
OO
25 mm laikiklio užsakymo numeris:
13 613 167
3. Užsukite žiedą ant bandinio laikiklio.
30 mm laikiklio užsakymo numeris:
13 613 168
Maksimalus bandinio aukštis yra 30 mm.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
5. Nustatykite bandinio padėtį reguliuodami
stalelį ir žiūrėdami pro okuliarus.
Naudojimas31
Skleidžiamosios šviesos
­perjungimas ir naudojimas
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Skleidžiamosios šviesos p
­ erjungimas ir naudojimas32
„Koehler“ darbinis apšvietimas
Skleidžiamasis apšvietimas
„Leica DM750 M“ naudojami du kondensatoriai, kad skleidžiamasis apšvietimas
būtų optimalus. Išsiaiškinkite, kurio tipo apšvietimas įrengtas prietaise, nes tai bus svarbu
vėliau.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
1 tipas: standartinis kondensatorius
Reguliuojamojo kondensatoriaus centravimas
naudojant parengtą įrankį:
2 tipas: „Koehler“ kondensatorius
Reguliuojamojo kondensatoriaus centravimas
naudojant varžtus su sparneliais ir reguliuojamąją „Koehler“ lauko diafragmą:
Skleidžiamosios šviesos p
­ erjungimas ir naudojimas33
Kondensatoriaus įstatymas
Kondensatorius
„Leica DM750 M“ yra atviras laikiklis,
skirtas bandinio stalelio kondensatoriui;
kitaip tariant, kondensatorių būtina įstatyti.
Kondensatoriaus laikiklis atidarytas
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
1. Pakelkite bandinio stalelį kuo aukščiau
naudodami apytikslio fokusavimo rankenėlę.
3. Atsukite kondensatoriaus laikiklio varžtus
(arba „Koehler“ stovo varžtus su sparneliais).
2. Perkelkite kondensatoriaus laikiklį į žemiausią padėti naudodami kondensatoriaus
fokusavimo rankenėlę.
Skleidžiamosios šviesos p
­ erjungimas ir naudojimas34
Kondensatoriaus įstatymas (tęsinys)
4. Stumkite kondensatorių po bandinių staleliu į laikiklį sulygiuodami kondensatoriaus
apačioje esantį kaištį su užpakalinio išsišakojimo anga.
5. Perkelkite kondensatorių į aukščiausią
padėtį naudodami kondensatoriaus fokusavimo rankenėlę.
6. Priveržkite du varžtus („Koehler“ stovo
varžtus su sparneliais), kad viršutinis
kondensatoriaus lęšis būtų centruojamas
po objektyvu, kuris nustatytas į darbinę
padėtį, o bandinių stalelio kondensatorius
būtų centruojamas netiksliai.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Kaip centruoti kondensatorių tiksliau,
aprašoma skyriuje „Tikslus kondensatoriaus centravimas“, p. 37.
Skleidžiamosios šviesos p
­ erjungimas ir naudojimas35
Mikroskopo įjungimas
Atsargumo priemonės
„Leica DM750 M“ šviesa gali būti labai
ryški. Todėl nežiūrėkite pro okuliarus,
kol neįjungsite apšvietimo!
USB maitinimo jungtis
„Leica DM750 M“ laidų pynės viduryje yra
5 V/1,5 A USB maitinimo jungtis. Ją galima
naudoti tam tikrų modelių „Leica“ kamerų,
atsitiktinės šviesos ar kitų prietaisų, kurie
naudoja 5 V/1,5 A, maitinimui.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Mikroskopo prijungimas ir įjungimas
1. Prijunkite mikroskopo elektros laidą prie
reikiamo įžeminto lizdo.
2. Sumažinkite ryškumą iki minimumo.
3. Įjunkite mikroskopą naudodami mikroskopo stovo apačioje esantį jungiklį.
4. Pažiūrėkite pro okuliarus ir sureguliuokite
ryškumą iki reikiamo lygio.
Skleidžiamosios šviesos p
­ erjungimas ir naudojimas36
Tikslus kondensatoriaus centravimas
Tikslus kondensatoriaus centravimas
1. Pasukdami nustatymo žiedą į dešinę, atidarykite kondensatoriaus diafragmą.
2. Ant vizitinės kortelės dydžio popieriaus
lapelio padėkite „X“ ir pakiškite po mikroskopo stovo šviesos šaltiniu taip, kad „X“
būtų centruojamas ant šviesos šaltinio.
Necentruotas
Būtinai nustatykite aukščiausią kondensatoriaus padėtį.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
3. Pažiūrėkite pro okuliarus ir sucentruokite
„X“ matymo lauke priverždami varžtus.
(„Leica DM750 M“ su „Koehler“ apšvietimu:
priveržkite nustatymo varžtus).
Centruotas
Skleidžiamosios šviesos p
­ erjungimas ir naudojimas37
Kondensatoriaus naudojimas
Kondensatoriaus naudojimas
Kondensatoriuje
yra
reguliuojama
vyzdinė diafragma, kurią reguliuojant
galima nustatyti efektyviausią kiekvieno objektyvo skaitmeninę apertūrą.
1. Norėdami atidaryti arba uždaryti šią diafragmą, tiesiog pasukite ant kondensatoriaus
esantį nustatymo žiedą į dešinę ar kairę,
kad ant žiedo esanti linija būtų sulygiuota
su naudojamu objektyvo didinimo parametru.
2. Sukdami kondensatoriaus žiedą iki galo į
dešinę visiškai atidarysite kondensatoriaus
rainelės diafragmą.
Ant žiedo esanti linija bus sulygiuota su naudojamu objektyvo didinimo parametru.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Skleidžiamosios šviesos p
­ erjungimas ir naudojimas38
Bandinio plokštelės paruošimas apžiūrai
1. Padėkite bandinio plokštelę ant bandinio
stalelio stumdami ją į plokštelės įmovas.
2. Padėkite bandinio plokštelę taip, kad
bandinio dalis būtų po naudojamu objektyvu.
Įmovose bandinio plokštelė yra tvirtai
laikoma.
Plokštelės įmovos
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Skleidžiamosios šviesos p
­ erjungimas ir naudojimas39
Fokusavimas
1. Pasukite objektyvų antgalį taip, kad
objektyvas, kurio didinimo parametras
yra mažiausias, būtų nustatytas į darbinę
padėtį.
2. Perkelkite bandinio stalelį aukštyn sukdami
netikslaus fokusavimo rankenėlę iki maksimalios padėties.
3. Pažiūrėkite pro okuliarus ir sureguliuokite
apšvietimo intensyvumą.
„Leica DM750 M“ stovas gamykloje buvo
sukalibruotas taip, kad tinkamas fokusavimas būtų pasiektas iš šios padėties 1,5 karto
pasukus tikslaus fokusavimo rankenėlę.
4. Sufokusuokite bandinį naudodami tikslaus
fokusavimo rankenėlę.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Skleidžiamosios šviesos p
­ erjungimas ir naudojimas40
Okuliarų ryškumo nustatymas
Sureguliuokite okuliarų vamzdelį
1. Sureguliuokite vamzdelių atstumą tarp
akių. Okuliarų vamzdelius lankstykite tol,
kol tarp okuliarų pamatysite apšviestą
apskritimą.
„Leica EZ“ okuliaro vamzdelis
OO Jeigu naudojate „Leica EZ“ okuliaro vamzdelį, kuriame jau yra integruoti okuliarai,
nereikia atlikti nustatymų. Tiesiog užsidėkite akinius arba įsidėkite kontaktinius
lęšius.
OO
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Jei naudojate „Leica DM750 M“ su „Koehler“ lauko diafragma, pereikite prie skyriaus
„Koehler“ konfigūravimas“, p. 44.
Standartinis okuliarų vamzdelis su dviem
pritvirtintais okuliarais
OO Jeigu naudojate standartinį okuliarų vamzdelį su dviem pritvirtintais okuliarais (jei
nereikia fokusuoti okuliarų), jokie papildomi nustatymai nereikalingi. Tiesiog užsidėkite akinius arba įsidėkite kontaktinius
lęšius.
OO
Jei naudojate „Leica DM750 M“ su „Koehler“ lauko diafragma, pereikite prie skyriaus
„Koehler“ konfigūravimas“, p. 44.
Skleidžiamosios šviesos p
­ erjungimas ir naudojimas41
Okuliarų ryškumo nustatymas (tęsinys)
Standartinis vamzdelis
Jeigu naudojate standartinį okuliarų vamzdelį
su vienu ar dviem fokusuojamaisiais okuliarais,
jums reikia atlikti kai kuriuos nustatymus.
2. Žiūrėdami tik pro vieną okuliarą sufokusuokite bandinį naudodami tikslaus fokusavimo nustatymo rankenėlę. Kitą akį užmerkite.
1. Nustatykite fokusavimo okuliarus ties „0“.
Jeigu nešiojate akinius ar kontaktinius
lęšius, nenusiimkite jų, nes koregavimo
intervalas yra minimalus.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
3. Dabar kita akimi pažiūrėkite pro kitą
okuliarą (fokusuojamąjį okuliarą). Sufokusuokite bandinį naudodami okuliaro fokusavimo funkciją.
Tai darydami nekeiskite bandinių stalelio aukščio.
Jei naudojate vieną fokusuojamąjį ir
vieną nefokusuojamąjį okuliarą, pažiūrėkite pro nefokusuojamąjį okuliarą.
4. Viena ranka laikykite fokusuojamojo
okuliaro nustatymo žiedą, o kita ranka
sukiokite viršutinę okuliaro dalį, kad galėtumėte stebėti savo tiriamą objektą pro
šį fokusuojamąjį okuliarą. Tai padeda
kompensuoti naudotojo akių dioptrijų skirtumus.
Skleidžiamosios šviesos p
­ erjungimas ir naudojimas42
Okuliarų ryškumo nustatymas (tęsinys)
5. Dabar žiūrėkite pro didelio didinimo objektyvą ir sufokusuokite mikroskopą pro
okuliarus žiūrėdami abiem akimis.
Kuo didesnis didinimo lygis, tuo mažesnis ryškumo gylis. Todėl atminkite, kad
sufokusavus mikroskopą esant dideliam didinimui, o tada įjungus mažą didinimą, gali tekti
šiek tiek pakoreguoti tikslų fokusavimą.
OO
Jei naudojatės „Leica DM750 M“ su „Koehler“, pereikite prie kito skyriaus „Koehler“
konfigūravimas“, p. 44.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Skleidžiamosios šviesos p
­ erjungimas ir naudojimas43
„Koehler“ konfigūravimas
Jei naudojate „Leica DM750 M“ su „Koehler“ apšvietimo lauko diafragma, sucentruokite kondensatorių, kaip parodyta toliau.
2. Sufokusuokite apšviesto lauko diafragmą naudodami kondensatoriaus fokusavimo rankenėlę stalelio kairėje.
1. Pritaikykite „Koehler“ lauko diafragmą prie mikroskopo pagrindo, kad
apšviesto lauko diafragma būtų matymo lauke, kai žiūrite pro okuliarus.
Kondensatoriaus fokusavimo
ratukas
Uždarykite „Koehler“ diafragmą
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Apšviesto lauko diafragma yra
sufokusuota
Uždaryta „Koehler“ lauko diafragma
Skleidžiamosios šviesos p
­ erjungimas ir naudojimas44
„Koehler“ konfigūravimas (tęsinys)
3. Vienu metu sukite kondensatoriaus centravimo varžtus su sparneliais
ir sucentruokite lauko diafragmos vaizdą.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
4. Atidarykite lauko diafragmą tiek, kad jos lapeliai būtų vos už matymo
lauko.
Skleidžiamosios šviesos p
­ erjungimas ir naudojimas45
Mikroskopo priežiūra
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
Mikroskopo priežiūra46
Bendroji priežiūra
Bendrieji principai
Mikroskopą imkite abiem rankomis.
Viršutinėje mikroskopo dalyje yra patogi
rankena nešiojimui.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
OO
Laido įvynioklis padeda jums atvynioti tik
reikiamo ilgio laido dalį.
OO
Visi optiniai komponentai turi būti švarūs.
Kokybiškam optiniam ryškumui švara yra
ypač svarbi.
OO
Kai mikroskopas nenaudojamas, ant jo
turi būti uždėtas plastikinis apdangalas
saugantis nuo dulkių (jis pateikimas kartu
su prietaisu).
OO
Jei bet kuris nors optinio prietaiso paviršius
yra padengtas dulkėmis, prieš kruopščiai
nuvalant paviršius iki galo, dulkės turi būti
nupūstos su specialiu pūstuvu arba nuvalytos šepetėliu, pagamintu iš kupranugario
plaukų.
OO
Optiniai paviršiai turi būti valomi audiniu
be pūkelių, lęšiams skirtu valyti audiniu
ar medvilnės tamponu, sudrėkintu langų
stiklų valikliu.
OO
Venkite per didelio tirpiklių naudojimo,
taigi, naudokite juos saikingai. Audinys be
pūkelių, lęšiams skirtas valyti audinys ar
medvilnės tamponas turi būti sudrėkinti
tirpikliu, tačiau negali būti tokie šlapi, jog
skystis kauptųsi apie lęšius.
Mikroskopo priežiūra47
Bendroji priežiūra (tęsinys)
OO
Priekinė objektyvo lęšio dalis yra pažeidžiamiausia ant jos patekus dulkėms, purvui ar
alyvai. Jeigu vaizdo ryškumas yra drumstas,
kontrastas nepakankamai aiškus ir apibrėžtas, atidžiai ištirkite priekinio lęšio būklę
didinamuoju stiklu.
OO
40× ir 100× objektyvams reikia atidesnės
priežiūros. Pastaba: Siekiant išgauti kuo
aukštesnės kokybės vaizdą su šiais maksimalaus didinimo lygį pasiekiančiais objektyvais, juose įtaisytas pakankamai trumpo
laužiamos šviesos spindulio įgaubto paviršiaus lęšis. Toks paviršius gali būti lengvai
nuvalomas vatos gabalėliu, kuriuo apsuktas dantų krapštukas, ar mažyčiu medvilnės
tamponu. Nešvarumus nuvalykite naudodami švarią šluostę, kurią sudrėkinkite
įsigytu stiklų valikliu. Netrindami ir nenaudodami jėgos, nuvalykite priekinį lęšį. Būtinai išvalykite lęšio išgaubimą. Baigę valyti,
apžiūrėkite objektyvą per didinamąjį stiklą.
Leica DM750 M Naudojimo instrukcija
OO
Norėdami nuimti mikroskopo stebėjimo
pagrindą, būkite atidūs, kad netyčia nepaliestumėte išorinės lęšio pusės, esančios
apatinėje pagrindo dalyje. Pirštų antspaudai sumažins vaizdo ryškumą. Šis lęšis gali
būti valomas tokiu pat būdu kaip objektyvai ir okuliarai.
Apšvietimas
OO „Leica DM750 M“ naudojamas LED apšvietimas. Taigi, mikroskopo lempos keisti
niekada nereikia.
Mikroskopo priežiūra48
10/2019 · 13IDE16060LT_2 · © 2019 by Leica Microsystems GmbH.
Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.
CONNECT
WITH US!
Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44
www.leica-microsystems.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising