Leica Microsystems | DM750 M | User manual | Leica Microsystems DM750 M Upright Microscopes Lietotāja rokasgrāmata

Leica Microsystems DM750 M Upright Microscopes Lietotāja rokasgrāmata
Leica DM750 M
Rokasgrāmata
Informācija par ražotāju
Publicējis 2019. gada oktobris:
„Leica Microsystems (Schweiz) AG”
Max Schmidheiny Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg (Šveice)
Ja jums rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar
mūsu palīdzības dienestu:
sms.support@leica-microsystems.com
Leica DM750 M rokasgrāmata
2
Nodaļas pārskats
Drošības noteikumi
„Leica DM750 M” salikšana
5
16
Izmantošana25
Pārveidošana un izmantošana ar caurejošu gaismu
32
Mikroskopa apkope
46
Leica DM750 M rokasgrāmata
3
Satura rādītājs
Informācija par ražotāju
Nodaļas pārskats
2
3
Drošības noteikumi
Drošības pamatprincipi
Šajā lietošanas rokasgrāmatā izmantotie simboli
Svarīgas piezīmes
Lietošanas norādījumi
Draudi veselībai un lietošanas bīstamība
Informācija par instrumenta lietošanu atbildīgai personai
Apkopes norādījumi
Papildpiederumi, ekspluatācija un remonts
Elektriskie parametri un apkārtējās vides apstākļi
6
7
8
9
11
12
13
14
15
„Leica DM750 M” salikšana
Krītošas gaismas ass salikšana
Apskates tubusu salikšana
„Leica EZ” apskates tubuss ar iebūvētiem okulāriem
„Leica” standarta tubuss ar atsevišķiem okulāriem
Okulāru uzmavas
Objektīvu uzstādīšana
Pārveidošana uz krītošas gaismas polarizāciju
17
18
19
21
22
23
24
Leica DM750 M rokasgrāmata
Izmantošana
Mikroskopa ieslēgšana
Apertūras diafragmas pārveidošana
Apgaismojuma veidi
Automātiska apgaismojuma izslēgšanās
Parauga turētāju izmantošana
26
27
28
30
31
Pārveidošana un izmantošana ar caurejošu gaismu
Papildu Kēlera apgaismojums
33
Kondensora uzstādīšana
34
Mikroskopa ieslēgšana
36
Kondensora pilnīga centrēšana 37
Kondensora izmantošana
38
Sagatavošanās priekšmetstikla apskatei
39
Fokusēšana40
Apskates tubusa pielāgošana
41
Kēlera konfigurācija 44
Mikroskopa apkope
Vispārīgi norādījumi par ekspluatāciju
47
4
Drošības noteikumi
Leica DM750 M rokasgrāmata
Drošības noteikumi5
Drošības pamatprincipi
Individuālo „Leica DM” mikroskopijas sērijas
moduļu komplektācijā iekļauts interaktīvs
CD-ROM ar visām atbilstošajām lietošanas
rokasgrāmatām vairākās valodās. Glabājiet to
drošā un lietotājam viegli pieejamā vietā. Varat
arī lejupielādēt un izdrukāt lietošanas rokasgrāmatas un to papildinājumus, apmeklējot mūsu
tīmekļa vietni: www.leica-microsystems.com.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā aprakstītas „Leica
DM” mikroskopijas sērijas atsevišķo moduļu
īpašās funkcijas un ietverti svarīgi norādījumi
par to darba drošību, ekspluatāciju un papildaprīkojumu.
Varat kombinēt atsevišķus sistēmas izstrādājumus ar citu piegādātāju izstrādājumiem. Lūdzu,
izlasiet lietošanas rokasgrāmatu un ražotāja
noteiktās drošības prasības.
Pirms šo instrumentu uzstādīšanas vai izmantošanas izlasiet minētās lietošanas rokasgrāmatas. Īpaši, lūdzu, ievērojiet visus drošības
norādījumus.
Lai iekārtu saglabātu sākotnējā stāvoklī un tā
droši darbotos, lietotājam jāievēro šajās lietošanas rokasgrāmatās ietvertie norādījumi un
brīdinājumi.
Brošūrā "Drošības pamatprincipi" ietverta
papildu informācija par drošību, kas saistīta
ar tehnisko apkopi, mikroskopa tehniskajām
prasībām un izmantošanu, papildpiederumiem
un elektriskajiem piederumiem, kā arī vispārīgi
norādījumi par drošību.
Leica DM750 M rokasgrāmata
Drošības noteikumi6
Šajā lietošanas rokasgrāmatā izmantotie simboli
Brīdinājums par bīstamību
Ar šo simbolu ir apzīmēta īpaši svarīga
informācija, kas obligāti ir jāizlasa un
jāievēro.
Neievērojot šo informāciju, var rasties:
draudi personālam;
OO
OO
funkcionāli traucējumi vai instrumentu
bojājumi.
Brīdinājums par bīstamu elektrospriegumu
Ar šo simbolu ir apzīmēta īpaši svarīga
informācija, kas obligāti ir jāizlasa un
jāievēro.
Neievērojot šo informāciju, var rasties:
OO draudi personālam;
OO
Bīstamība, ko izraisa karsta virsma
Šis simbols brīdina no pieskaršanās
atklātai, karstai virsmai, piemēram, gaismas spuldzēm.
Svarīga informācija
Šis simbols norāda papildinformāciju vai
paskaidrojumus, kas paredzēti skaidrības
radīšanai.
Paskaidrojošas piezīmes
ff Šis simbols tekstā norāda papildinformāciju
un skaidrojumus.
Norādījumi par atbrīvošanos no instrumenta, papildpiederumiem un palīgmateriāliem.
funkcionāli traucējumi vai instrumentu
bojājumi.
Leica DM750 M rokasgrāmata
Drošības noteikumi7
Svarīgas piezīmes
Apraksts
„Leica DM750 M” mikroskopa izstrādē izmantoti
mūsdienu jaunākie tehnoloģijas sasniegumi.
Taču darbības laikā tik un tā var rasties dažādi
riski. Potenciālie riski ir aprakstīti tālāk.
Pirms uzstādāt, vadāt vai izmantojat
instrumentu, obligāti izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu. Īpaši, lūdzu, ievērojiet visus
drošības norādījumus.
Lietošanas rokasgrāmata
Lietošanas rokasgrāmatā ietverti svarīgi norādījumi par ekspluatācijas drošību, apkopi un
papildpiederumiem.
„Leica DM750 M” komplektācijā iekļauts
interaktīvs CD-ROM ar visām atbilstošajām lietošanas rokasgrāmatām. Glabājiet
to drošā un lietotājam viegli pieejamā vietā.
Lietošanas rokasgrāmatas un to atjauninājumus varat arī lejupielādēt un izdrukāt no mūsu
tīmekļa vietnes: www.leica-microsystems.com.
Papildpiederumu iegāde no neatkarīgiem
piegādātājiem
Varat kombinēt atsevišķus sistēmas izstrādājumus ar citu piegādātāju izstrādājumiem. Lūdzu,
izlasiet lietošanas rokasgrāmatu un ražotāja
noteiktās drošības prasības.
Sākotnējais stāvoklis
Lai iekārtu saglabātu sākotnējā stāvoklī un tā
droši darbotos, lietotājam jāievēro šajās lietošanas rokasgrāmatās ietvertie norādījumi un
brīdinājumi.
Juridiskās prasības
Ievērojiet vispārējos un vietējos negadījumu
novēršanas un vides aizsardzības noteikumus.
Paziņojums par atbilstību EK prasībām
Elektriskās barošanas papildpiederumi ir izstrādāti, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, un uz
tām attiecas paziņojums par atbilstību EK prasībām.
Leica DM750 M rokasgrāmata
Drošības noteikumi8
Lietošanas norādījumi
„Leica DM750 M” mikroskopu drīkst
izmantot tikai slēgtās telpās, novietojot
to uz cieta pamata.
Vienmēr novietojiet Leica DM750 M
mikroskopu tā, lai to varētu jebkurā
laikā atvienot no barošanas avota. Strāvas
vadam visu laiku ir jābūt viegli pieejamam,
jo tas vajadzīgs, lai atvienotu ierīci no strāvas
padeves.
Izmantošanas vieta
Instrumentus izmantojiet tikai slēgtās telpās,
kurās nav putekļu un kurās temperatūra ir
no +10 °C līdz +40 °C. Sargiet ierīces no eļļas,
ķimikālijām un liela mitruma. Ja izmantojat
ierīci ārpus telpām, raugieties, lai tajā neiekļūst
putekļi un mitrums. Nekad neizmantojiet elektriskās ierīces ārpus telpām. Uzstādiet elektriskās ierīces vismaz 10 cm attālumā no sienas un
prom no viegli uzliesmojošām vielām.
Nepiemēroti izmantošanas veidi
Nekad neuzstādiet citus spraudņus un
neatskrūvējiet nekādas mehāniskas
sastāvdaļas, ja vien tas nav īpaši uzsvērts šajos
norādījumos.
Izvairieties no lielām temperatūras svārstībām,
tiešas saules gaismas un vibrācijas iedarbības.
Ja instrumentā tiek veiktas izmaiņas,
ja tas tiek pielāgots vai izmantots
savienojumā ar komponentiem, kuru ražotājs
nav „Leica”, ir jākonsultējas ar atbildīgo „Leica”
filiāli.
Siltās, kā arī siltās un miklās, klimata
joslās atsevišķām sastāvdaļām ir vajadzīga īpaša aprūpe, lai novērstu sēnīšu veidošanos.
Leica DM750 M rokasgrāmata
Šajā lietošanas rokasgrāmatā aprakstītās
ierīces un papildaprīkojums ir pārbaudīts, vai tas neizraisa drošības apdraudējumu
un iespējamus riskus.
Ja instrumentam veiks neatļautas
izmaiņas vai to neatbilstoši izmantos,
visas garantijas tiks anulētas.
Drošības noteikumi9
Lietošanas norādījumi (turpinājums)
Transportēšana
Ja iespējams, pārvadājot atsevišķus moduļus,
izmantojiet oriģinālo iepakojumu.
Lai novērstu vibrācijas izraisītus bojājumus,
visas kustīgās detaļas, kuras (saskaņā ar lietošanas rokasgrāmatas norādījumiem) klients drīkst
izjaukt un montēt, varat izjaukt un iepakot atsevišķi.
Utilizēšana
Kad produktam beidzies kalpošanas laiks,
lūdzu, sazinieties ar „Leica” tehniskās apkopes
centru vai pārdošanas daļu, lai uzzinātu par
atbrīvošanos no produkta.
Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem likumiem
un noteikumiem un nodrošiniet atbilstību tiem
un tajos minēto direktīvu, piemēram, EK Direktīvas EEIA, prasībām.
Iebūvēšana cita ražotāja ierīcēs
Uzstādot „Leica” izstrādājumus trešo pušu
izstrādājumos, par visu piemērojamo drošības
norādījumu, tiesību aktu un vadlīniju ievērošanu ir atbildīgs visas sistēmas ražotājs vai
tirgotājs.
Tāpat kā visas elektroniskās ierīces šo
instrumentu, tā sastāvdaļas un palīgmateriālus nekādā gadījumā nedrīkst izmest kopā
ar parastiem sadzīves atkritumiem. Jāutilizē
saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem.
Leica DM750 M rokasgrāmata
Drošības noteikumi10
Draudi veselībai un lietošanas bīstamība
Draudi veselībai
Darbvietas, kurās izmanto mikroskopus, atvieglo un pilnveido priekšmetu
apskati, taču tās arī noslogo lietotāja acis un
turēšanā nodarbinātos muskuļus. Atkarībā no
nepārtraukta darba ilguma var rasties astēnopija un muskuļu – skeleta problēmas. Tādēļ ir
jāveic atbilstoši pasākumi darba slodzes mazināšanai:
OO
Optimāls darba vietas plānojums
OO
Bieža darbību maiņa
OO
Plaša darbinieku apmācība, ņemot vērā
ergonomikas un organizēšanas aspektus
Leica DM750 M rokasgrāmata
„Leica” mikroskopijas sērijas ergonomiskais
dizains un konstrukcija ir izstrādāta tā, lai lietotājam būtu pēc iespējas mazāk jāpiepūlas.
Draudi lietošanas laikā
OO „Leica DM750 M” mikroskopu drīkst savienot tikai ar iezemētu kontaktligzdu.
Inficēšanās risks
Tieša saskare ar okulāriem ir viens no
acs bakteriālo infekciju un vīrusinfekciju
izplatības veidiem.
OO
Šo risku iespējams samazināt līdz minimumam, katrai personai izmantojot
personīgos okulārus vai noņemamus okulāru
elementus.
„Leica DM750 M” mikroskopu drīkst izmantot tikai tad, ja tas ir labā darba kārtībā.
Mikroskopa apgaismojuma pakāpe atbilst izņēmuma grupai (riska grupa 0) saskaņā ar standartu EN 62471:2008, lietojot atbilstīgi paredzētajam mērķim.
• ne ar optiskiem instrumentiem, ne bez
Nekādā gadījumā neskatieties tieši –
tiem – uz izgaismošanas ierīces LED staru, jo
tādējādi palielinās riska pakāpe. Ja neievēro šo
norādījumu, iespējami acu bojājumi.
Drošības noteikumi11
Informācija par instrumenta lietošanu atbildīgai personai
Informācija par instrumenta lietošanu
atbildīgai personai
OO Raugieties, lai „Leica DM750 M” mikroskopu
lietotu tikai kvalificēti speciālisti.
OO
OO
OO
Neizmantojiet „Leica DM750 M” mikroskopu, ja tas nav nevainojamā darba
kārtībā.
OO
Ja izstrādājumam radies kāds bojājums, kas
varētu radīt traumas vai kaitējumu, nekavējoties paziņojiet par to savam „Leica” pārstāvim vai „Leica Microsystems (Šveice) AG”,
9435 Heerbrugg, Šveice.
Raugieties, lai, izmantojot „Leica DM750 M”
mikroskopu, vienmēr būtu pieejama šī
lietošanas rokasgrāmata.
Regulāri pārbaudiet, vai lietotāji, kuriem ir
atļauts izmantot mikroskopu, ievēro drošības prasības.
OO
Sniedzot norādes jauniem lietotājiem,
dariet to rūpīgi un izskaidrojiet brīdinājuma
zīmju un paziņojumu nozīmi.
OO
Uzticiet ierīci ieslēgt, izmantot un apkopt
lietotājiem un pārbaudiet, kā viņi ievēro
jūsu norādījumus.
Leica DM750 M rokasgrāmata
OO
OO
Ar „Leica DM750 M” mikroskopu izmantojot
trešo pušu izstrādājumus, raugieties, lai šie
ražotāji apstiprinātu, ka tas izstrādāts atbilstoši drošības tehnikai un to ir droši lietot,
kā arī rīkojieties saskaņā ar izstrādājuma
lietošanas rokasgrāmatu.
OO
Izstrādājuma apkopei drīkst izmantot tikai
oriģinālās „Leica” rezerves daļas.
OO
Pēc apkopes darbiem vai tehniskiem
pārveidojumiem ierīce atkārtoti jākonfigurē, ievērojot mūsu tehniskās prasības.
OO
„Leica” neuzņemas nekādu atbildību, ja ierīces pārveidojumus vai tehnisko apkopi veic
nepilnvaroti darbinieki, apkope nav veikta
pareizi (to neveicām mēs) vai ierīce ir bijusi
nepareizi lietota.
OO
Ēkas elektroinstalācijai jāatbilst valsts standartam, piem., ir ieteicama aizsardzība pret
strāvas noplūdi uz zemi (īsslēguma strāvas
aizsardzība).
„Leica DM750 M” mikroskopu pārveidot
un tā apkopi drīkst veikt tikai profesionāļi,
kurus īpaši pilnvarojis „Leica”.
Drošības noteikumi12
Apkopes norādījumi
Vispārīgi norādījumi
OO Nepakļaujiet „Leica DM750 M” mikroskopu
mitruma, tvaika, skābju, sārmu un kodīgu
vielu iedarbībai. Neglabājiet instrumentu
ķimikāliju tuvumā.
Pārklātu detaļu un plastmasas detaļu
tīrīšana
OO Putekļus un netīrumus jānoslauka ar mīkstu
suku vai neplūksnājošu kokvilnas drānu.
OO
OO
Sargiet „Leica DM750 M” mikroskopu no
eļļas un smērvielām. Nekad neziediet un
neeļļojiet mehāniskās detaļas vai slīdošās
virsmas.
OO
Ievērojiet dezinfekcijas līdzekļa ražotāja
norādījumus.
OO
Ieteicams noslēgt pakalpojumu līgumu ar
„Leica” tehniskās apkopes centru.
Leica DM750 M rokasgrāmata
Lielos gružus noslaukiet ar samitrinātu
vienreiz lietojamu drānu.
OO
NEDRĪKST izmantot acetonu un ksilolu vai
slāpekli saturošus šķīdinātājus.
OO
Nekad nelietojiet ķimikālijas, lai tīrītu krāsotas virsmas vai piederumus ar gumijotām
daļām. Citādi varat sabojāt šīs virsmas un
abrazīvās daļiņas var nokļūt paraugos.
Stikla virsmu tīrīšana
Putekļus notīriet ar sausu, no matiem izgatavotu birstīti, neizmantojot eļļu, nopūšot
tos ar saspiežamu gaispūti vai izmantojot
putekļsūcēju.
OO
OO
Optiskās virsmas jātīra ar neplūksnājošos
drānu, objektīvu slaucīšanai paredzētu
drānu vai vates kociņiem, kas iemērkti
veikalā nopērkamā stikla tīrīšanas šķidrumā.
Drošības noteikumi13
Papildpiederumi, ekspluatācija un remonts
Papildaprīkojums
Ar „Leica DM750 M” mikroskopu drīkst izmantot
tikai tālāk minētos papildpiederumus.
OO
Šajā lietošanas rokasgrāmatā aprakstītos
„Leica” papildpiederumus.
OO
Citus papildpiederumus, ja „Leica” ir atzinis,
ka tos ir droši lietot ar šo stereomikroskopu.
Apkope
„Leica DM750 M” mikroskopam praktiski
nav vajadzīga tehniskā apkope. Lai vienmēr
nodrošinātu drošu ierīces darbību, iesakām
laicīgi sazināties ar atbildīgo tehniskās
apkopes iestādi.
Remontdarbi un tehniskā apkope
OO Drīkst izmantot tikai „Leica Microsystems"
oriģinālās rezerves daļas.
OO
Pirms instrumentu atvēršanas atslēdziet
strāvas padevi un atvienojiet strāvas vadu.
Varat vienoties par regulārām pārbaudēm vai, ja vajadzīgs, noslēgt līgumu par
tehnisko apkopi.
OO
Izvairieties nonākt kontaktā ar zem sprieguma esošām elektriskās strāvas ķēdēm, jo
tā var savainoties.
OO
OO
OO
Leica DM750 M rokasgrāmata
Ieteicams noslēgt pakalpojumu līgumu ar
„Leica” tehniskās apkopes centru.
Ierīces apkopei un remontam drīkst izmantot tikai oriģinālā aprīkojuma ražotāja
rezerves daļas.
Tehniskās apkopes nodrošinātāja adrese
Ja rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar mums:
stereo.service@leica-microsystems.com
Drošības noteikumi14
Elektriskie parametri un apkārtējās vides apstākļi
Drošinātāja maiņa
Pirms maināt drošinātājus, atvienojiet instrumentu
no barošanas avota. „Leica DM750 M” modelim ir divi
drošinātāji, kas atrodas aiz strāvas vada nodalījuma.
Izmantojiet tikai šādus drošinātāju veidus: 5×20 mm,
1 A/250 V, ātrdarbīgais drošinātājs (# 13RFAG30003)
Elektriskie parametri
Ieejas spriegums: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W gaismas diode)
Vide
Lietošanas temperatūra:
+10 °C … +40 °C
Glabāšanas temperatūra:
-20 °C … +52 °C
+50 °F … +104 °F
Triecienslodze apgāžoties
25 mm uz 50 mm cietkoka
Triecienslodze pārvadājot (bez iepakojuma)
100 g/6 ms
Triecienslodze pārvadājot (ar iepakojumu)
800 mm krišanas augstums
Svārstības pārvadājot (bez iepakojuma)
5–200 Hz/1,5 g
Lietošanas un glabāšanas atmosfēras spiediens
500–1 060 milibāri
Lietošanas un glabāšanas mitrums
20–90 %
II instalācijas kategorija (pārsprieguma kategorija)
2. piesārņotības pakāpe
Leica DM750 M rokasgrāmata
Drošības noteikumi15
„Leica DM750 M” salikšana
Leica DM750 M rokasgrāmata
„Leica DM750 M” salikšana16
Krītošas gaismas ass salikšana
Salikšana
1. Novietojiet krītošas gaismas asi uz statīva
stiprinājuma tā, lai siltumuztvērējs būtu
vērsts uz aizmuguri.
3. Nofiksējiet krītošas gaismas asi savā vietā,
pievelkot regulēšanas skrūvi.
2. Savietojiet krītošas gaismas asi atbilstoši
statīva formai.
Leica DM750 M rokasgrāmata
„Leica DM750 M” salikšana17
Apskates tubusu salikšana
Ir divu veidu apskates tubusi. Uzziniet,
kurš no tiem ir jūsu rīcībā.
Salikšana
1. Atbrīvojiet regulēšanas skrūvi (statīva augšpusē), izmantojot komplektācijā iekļauto
sešstūru atslēgu.
2. Ievietojiet bezdelīgastes tipa savienojumu
statīva stiprinājumā un uzmanīgi pievelciet
regulēšanas skrūvi. Tādējādi tubuss automātiski iebīdās pareizajā vietā uz mikroskopa optiskās ass.
1. veids: „Leica EZ” apskates tubuss ar iebūvētiem
okulāriem.
2. veids: standarta apskates tubuss ar atsevišķiem okulāriem.
Leica DM750 M rokasgrāmata
„Leica DM750 M” salikšana18
„Leica EZ” apskates tubuss ar iebūvētiem okulāriem
1. Lai izmantotu spārnskrūvi, izņemiet regulēšanas skrūvi, kuru piegādāja kopā ar
statīvu.
3. Uzstādiet „Leica EZ” apskates tubusu uz
statīva.
„Leica EZ” apskates tubuss ar iebūvētiem
okulāriem
Lai pagrieztu „Leica EZ” apskates tubusu,
atbrīvojiet regulēšanas skrūvi uz statīva
vai nomainiet to ar papildu spārnskrūvi.
Leica DM750 M rokasgrāmata
2. Lai izmantotu spārnskrūvi ar statīvu,
vispirms pilnībā atvienojiet spārnskrūves
detaļu.
4. Pievelciet spārnskrūvi, izmantojot komplektācijā iekļauto uzgriežņatslēgu.
„Leica DM750 M” salikšana19
„Leica EZ” apskates tubuss – iebūvēti okulāri (turpinājums)
Tagad varat griezt „Leica EZ” apskates
tubusu, atslābinot spārnskrūvi, iestatot
apskates tubusu vēlamajā pozīcijā un atkal
pievelkot spārnskrūvi.
Okulāri ir jau iebūvēti „Leica EZ” apskates tubusā un iepriekš pielāgoti, tādēļ
okulārus nevajag pielāgot vai uzstādīt.
Tālāk lasiet
22. lappusē.
nodaļu
„Okulāru
Leica DM750 M rokasgrāmata
uzmavas”
„Leica DM750 M” salikšana20
„Leica” standarta tubuss ar atsevišķiem okulāriem
1. Ievietojiet okulārus tubusos.
2. Nofiksējiet okulārus tubusos, apakšā pievelkot sudraba skrūves.
Standarta tubusi; tubusiem vēl nav okulāru
Standarta tubusam ir pagriežams bezdelīgastes tipa savienojums. Tādēļ tagad
varat bez pūlēm pagriezt standarta apskates
tubusu jebkurā virzienā.
Okulārus vēl aizvien varēs pagriezt, bet
tos nebūs iespējams atvienot no tubusiem.
Leica DM750 M rokasgrāmata
„Leica DM750 M” salikšana21
Okulāru uzmavas
Ja mikroskopa lietošanas laikā izmantojat brilles, nolaidiet mikroskopa gumijas
acu aizsargus. Ja nelietojat brilles, iespējams,
noderīgāk būtu atvērt gumijas acu aizsargus, lai
neļautu piekļūt apkārtējai istabas gaismai.
Leica DM750 M rokasgrāmata
Ja esat iegādājies standarta konfigurācijas mikroskopu, objektīvi ir jau iebūvēti objektīvu revolverī un priekšmetgaldiņa
kondensors – statīvā. Šādā gadījumā skatiet
nodaļu „Izmantošana”, kas sākas 25. lappusē. Ja
esat iegādājies „Leica DM750 M” pa atsevišķām
sastāvdaļām, nevis standarta konfigurācijas
mikroskopu, skatiet nodaļu „Objektīvu uzstādīšana” 23. lappusē.
„Leica DM750 M” salikšana22
Objektīvu uzstādīšana
Objektīvu uzstādīšana
Griežot objektīvu revolveri, vienmēr
izmantojiet rievoto revolvera gredzenu.
Griežot objektīvu revolveri pulksteņrādītāju
kustības virzienā, ieskrūvējiet objektīvus revolvera ligzdās. Sāciet ar mazāko palielinājumu.
Leica DM750 M rokasgrāmata
„Leica DM750 M” salikšana23
Pārveidošana uz krītošas gaismas polarizāciju
1. Ievietojiet polarizatoru polarizācijas adapterī.
2. Noņemiet analizatora vāku.
3. Līdz galam iespiediet analizatoru atverē.
4. Izmantojot atstarotu gaismu, pārliecinieties, ka staru sadalītāja slīdnis ir pilnīgi iebīdīts.
Izmantojot pārraidītu gaismu, pavelciet
staru sadalītāja slīdni ārējā pozīcijā. Šādi
automātiski tiks izslēgta atstarotā gaisma,
lai taupītu enerģiju un izvairītos no viltus
pleohroisma, ko varētu izraisīt staru sadalītājs.
Leica DM750 M rokasgrāmata
„Leica DM750 M” salikšana24
Izmantošana
Leica DM750 M rokasgrāmata
Izmantošana25
Mikroskopa ieslēgšana
Piesardzības pasākumi
„Leica DM750 M” gaisma var būt ļoti
spilgta. Lūkojieties okulāros tikai pēc
tam, kad ieslēgts mikroskops un ir samazināta
apgaismojuma intensitāte (skatiet 3. punktu)!
Mikroskopa pievienošana un ieslēgšana
1. Krītošās gaismas ass USB vadu pievienojiet
pie 5 V/1,5 A USB strāvas savienotāja „Leica
DM750 M” statīva aizmugurē. Ja jūsu ierīces statīvam nav USB strāvas savienotāja,
pievienojiet USB vadu pie ārēja USB strāvas
padeves avota.
Leica DM750 M rokasgrāmata
2. Ieslēdziet apgaismojumu, neilgi turot
nospiestu barošanas slēdzi.
Spilgtumu var pielāgot 15 iedaļu robežās.
3. Lūkojieties okulāros un pielāgojiet spilgtumu, iestatot vēlamo intensitāti.
Izmantošana26
Apertūras diafragmas pārveidošana
Apertūras diafragma
Krītošas gaismas ass apertūras diafragmu
var atvērt vai aizvērt. Atvērta apertūras
diafragma nodrošina lielāku izšķirtspēju un
mazāku asuma dziļumu. Savukārt aizvērta apertūras diafragma samazina gaismas daudzumu
un izšķirtspēju, bet asuma dziļums ir lielāks.
Apertūras diafragmas atvēršana/aizvēršana
1. Aizveriet apertūras diafragmu, virzot sviru
uz augšu.
2. Atveriet apertūras diafragmu, virzot sviru
uz leju.
Apertūras diafragmai jābūt pilnīgi atvērtai vienmēr, kad izmantojat apgaismojuma veidu ar slīpo gaismu.
Leica DM750 M rokasgrāmata
Izmantošana27
Apgaismojuma veidi
Apgaismojuma veidi
Izmantojot membrānas vadības paneli,
varat pielāgot krītošas gaismas ass
apgaismojumu atbilstoši savām vēlmēm un
vajadzībām.
Apgaismojuma režīma maiņa
Vienreiz nospiediet vidējo pogu, lai pārslēgtu
spilgtā gaismas lauka apgaismojumu uz slīpo
apgaismojumu (slīpo krītošas gaismas apgaismojumu) un otrādi.
Atsevišķs gaismas lauks (slīpā gaisma)
Turiet pogu nospiestu ilgāk par divām sekundēm, lai aktivizētu tikai vienu no pieciem gaismas laukiem, iegūstot slīpo apgaismojumu.
Iespējamas arī kombinācijas ar citiem gaismas
laukiem.
Apertūras diafragmai jābūt pilnīgi atvērtai vienmēr, kad izmantojat apgaismojuma veidu ar slīpo gaismu.
HOLD
Spilgtā gaismas lauka apgaismojums
Slīpais apgaismojums
Leica DM750 M rokasgrāmata
Atsevišķs gaismas lauks
Izmantošana28
Apgaismojuma veidi (turpinājums)
Gaismas lauku pievienošana
Lai ieslēgtu vai izslēgtu papildu gaismas lauku,
tikai neilgi turiet nospiestu pogu.
Pārslēgšanās uz spilgto lauku
Neilgi turiet nospiestu vidējo pogu, lai
pārslēgtu spilgtā gaismas lauka apgaismojumu
uz iepriekš atlasītu slīpās gaismas konfigurāciju
un otrādi.
Slīpās gaismas apgaismojuma veidu automātiska iestatīšana
Turiet pogu nospiestu ilgāk par divām sekundēm; kamēr turēsiet to nospiestu, ik pēc divām
sekundēm ieslēgsies nākamais gaismas lauks.
HOLD
Jebkurš izvietojums
Leica DM750 M rokasgrāmata
Pārslēgšana no spilgtā gaismas lauka
apgaismojuma
uz pēdējo izmantoto iestatījumu un otrādi
Automātiska gaismas
lauku pārslēgšana
Izmantošana29
Automātiska apgaismojuma izslēgšanās
„Leica DM750 M” apgaismojums automātiski izslēdzas, ja lietotājs divas stundas
neko nepielāgo. Šo iestatījumu var mainīt.
Ja apgaismojums ar krītošu gaismu ir
atvienots no barošanas avota un pēc tam
atkal tam pievienots, vienmēr aktivizējas automātiskā izslēgšanās (rūpnīcas iestatījums).
Kad staru sadalītāja slīdnis atrodas ārējā
pozīcijā, tas automātiski izslēgs atstaroto gaismu, lai taupītu enerģiju un izvairītos
no viltus pleohroisma, ko varētu izraisīt staru
sadalītājs.
Leica DM750 M rokasgrāmata
Aizkavētās izslēgšanās atspējošana
Aizkavētās izslēgšanās iespējošana
1. Izslēdziet krītošas gaismas asi.
1. Izslēdziet krītošas gaismas asi.
2. Ieslēdzot
krītošas gaismas asi, turiet
pogu nospiestu.
2. Ieslēdzot
krītošas gaismas asi, turiet
pogu nospiestu.
Kad aizkavētā izslēgšanās ir atspējota,
gaismas diode trīsreiz lēni iemirgojas un
pēc turpina degt.
Kad aizkavētā izslēgšanās ir iespējota,
gaismas diode trīsreiz ātri iemirgojas un
pēc turpina degt.
Izmantošana30
Parauga turētāju izmantošana
Papildu parauga turētāji
Pieejami divu veidu parauga turētāji – ar
25 mm un 30 mm diametru:
Parauga turētāja ievietošana
1. Atskrūvējiet parauga turētāja gredzenu.
4. Iestatiet parauga turētāju galdiņa atvērumā
un spiediet to uz aizmuguri līdz galam.
2. Ievietojiet paraugu.
OO
OO
Pasūtījuma numurs 25 mm modelim:
13 613 167
3. Pieskrūvējiet gredzenu pie parauga turētāja.
Pasūtījuma numurs 30 mm modelim:
13 613 168
Maksimālais parauga augstums ir 30 mm.
Leica DM750 M rokasgrāmata
5. Nosakiet parauga atrašanās vietu, vienlaikus kustinot galdiņu un lūkojoties okulāros.
Izmantošana31
Pārveidošana un izmantošana ar
caurejošu gaismu
Leica DM750 M rokasgrāmata
Pārveidošana un izmantošana ar caurejošu gaismu32
Papildu Kēlera apgaismojums
Caurejošs apgaismojums
Lai nodrošinātu optimālu caurejošu
apgaismojumu, „Leica DM750 M” modelim ir divi kondensori. Uzziniet, kurš apgaismojuma veids tiek izmantots jūsu instrumentam,
jo vēlāk tas būs svarīgi.
Leica DM750 M rokasgrāmata
1. veids: standarta kondensors
Pielāgojama kondensora centrēšana, lai instruments vienmēr būtu gatavs darbam.
2. veids: Kēlera kondensors
Pielāgojama kondensora centrēšana, izmantojot spārnskrūves un pielāgojamu Kēlera apgaismotāja diafragmu.
Pārveidošana un izmantošana ar caurejošu gaismu33
Kondensora uzstādīšana
Kondensors
„Leica DM750 M” ir aprīkots ar atklātu
turētāju, kas paredzēts priekšmetgaldiņa kondensoram; tas nozīmē, ka jāuzstāda
kondensors.
Kondensora turētājs ir vaļējs
Leica DM750 M rokasgrāmata
1. Maksimāli virziet priekšmetgaldiņu uz
augšu, izmantojot rupjās fokusa ieregulēšanas pogu.
3. Atskrūvējiet divas kondensora turētāja
regulēšanas skrūves (vai Kēlera statīviem –
spārnskrūves).
2. Pārbīdiet kondensora turētāju pēc iespējas
zemākā pozīcijā, izmantojot kondensora
fokusēšanas pogu.
Pārveidošana un izmantošana ar caurejošu gaismu34
Kondensora uzstādīšana (turpinājums)
4. Iebīdiet kondensoru zem priekšmetgaldiņa
un ievietojiet turētājā, savietojot uzstādīšanas tapu kondensora apakšā ar atveri
dakšas vidū.
5. Pārbīdiet kondensoru pēc iespējas
augstākā pozīcijā, izmantojot kondensora
fokusēšanas pogu.
6. Pievelciet divas regulēšanas skrūves (Kēlera
statīvam – spārnskrūves) tā, lai augšējais
kondensora objektīvs būtu centrēts zem
objektīva darba pozīcijā un priekšmetgaldiņa kondensors būtu centrēts aptuveni.
Leica DM750 M rokasgrāmata
Aprakstu par to, kā precīzāk centrēt
kondensoru, skatiet nodaļā „Kondensora
pilnīga centrēšana” 37. lappusē.
Pārveidošana un izmantošana ar caurejošu gaismu35
Mikroskopa ieslēgšana
Piesardzības pasākumi
„Leica DM750 M” gaisma var būt ļoti
spilgta. Nelūkojieties okulāros, kamēr
neesat ieslēdzis apgaismojumu!
USB strāvas ligzda
„Leica DM750 M” vadu saišķa centrā ir 5 V/1,5 A
USB strāvas savienotājs. To var izmantot, lai
padotu strāvu dažām „Leica” kamerām, krītošās
gaismas ierīcēm vai citām ierīcēm, kurām vajadzīga 5 V/1,5 A strāva.
Leica DM750 M rokasgrāmata
Mikroskopa pievienošana un ieslēgšana
1. Iespraudiet mikroskopa strāvas vadu
piemērotā iezemētā kontaktligzdā.
2. Iestatiet vismazāko spilgtuma vērtību.
3. Ieslēdziet mikroskopu, izmantojot slēdzi
mikroskopa statīva lejasdaļā labajā pusē.
4. Lūkojieties okulāros un pielāgojiet spilgtumu, iestatot vēlamo intensitāti.
Pārveidošana un izmantošana ar caurejošu gaismu36
Kondensora pilnīga centrēšana
Kondensora pilnīga centrēšana
1. Atveriet kondensora apertūru, pagriežot
rievoto gredzenu uz kondensora pa labi.
2. Uz vizītkartes lieluma papīra lapiņas uzzīmējiet „X” un nolieciet to uz mikroskopa
statīva virs gaismas izejas tā, lai “X” atrastos
apgaismotā apļa vidū.
Nav centrēts
Raugieties, lai kondensors būtu iestatīts
visaugstākajā pozīcijā.
Leica DM750 M rokasgrāmata
3. Lūkojieties okulāros un centrējiet „X” redzes
laukā, pievelkot regulēšanas skrūves.
(„Leica DM750 M” ar Kēlera apgaismojumu:
pievelciet rievotās skrūves).
Centrēts
Pārveidošana un izmantošana ar caurejošu gaismu37
Kondensora izmantošana
Kondensora izmantošana
Kondensors ir aprīkots ar īrisdiafragmu,
ko var noregulēt tā, lai tā atbilstu objektīva efektīvajai ciparu apertūrai.
1. Lai atvērtu un aizvērtu šo diafragmu,
vienkārši pagrieziet rievoto kondensora
gredzenu pa labi vai pa kreisi tā, lai svītriņa
uz gredzena sakristu ar pašreizējo objektīva
palielinājuma vērtību.
2. Pilnībā atveriet kondensora īrisdiafragmu,
līdz galam pagriežot kondensora gredzenu
pa labi.
Svītriņai uz gredzena jāsakrīt ar pašreizējo
objektīva palielinājuma vērtību.
Leica DM750 M rokasgrāmata
Pārveidošana un izmantošana ar caurejošu gaismu38
Sagatavošanās priekšmetstikla apskatei
1. Ievietojiet priekšmetstiklu uz galdiņa, ieslidinot to starp spailēm.
2. Novietojiet priekšmetstiklu tā, lai daļa no
parauga atrastos zem izmantotā objektīva.
Spailes fiksē priekšmetstiklu vajadzīgajā
vietā.
Spailes
Leica DM750 M rokasgrāmata
Pārveidošana un izmantošana ar caurejošu gaismu39
Fokusēšana
1. Grieziet objektīvu revolveri tā, lai objektīvs
ar zemāko palielinājumu būtu pagriezts
darba stāvoklī.
2. Maksimāli virziet priekšmetgaldiņu uz
augšu līdz augstākajai pozīcijai, izmantojot
rupjās fokusa ieregulēšanas pogu.
3. Lūkojieties okulāros un pielāgojiet apgaismojuma spilgtumu, iestatot vēlamo intensitāti.
„Leica DM750 M” mikroskopa statīvs
ir rūpnīcā kalibrēts tā, lai no sākotnējā
stāvokļa griežot precīzas regulēšanas pogu,
fokusu varētu iestatīt ar 1,5 pagriezieniem.
4. Izmantojot precīzās fokusa regulēšanas
pogu, apskatiet paraugu fokusā.
Leica DM750 M rokasgrāmata
Pārveidošana un izmantošana ar caurejošu gaismu40
Apskates tubusa pielāgošana
Okulāru pielāgošana
1. Pielāgojiet attālumu starp okulāriem. Lai
samazinātu vai palielinātu attālumu starp
okulāriem, sabīdiet vai atbīdiet tos tik ilgi,
līdz ieraugāt vienu gaismas apli.
„Leica EZ” apskates tubuss
OO Ja izmantojat „Leica EZ” apskates tubusu ar
tubusos iebūvētiem okulāriem, nav nepieciešami nekādi papildu pielāgojumi. Vienkārši uzvelciet brilles vai ielieciet kontaktlēcas.
OO
Leica DM750 M rokasgrāmata
Ja izmantojat „Leica DM750 M” ar Kēlera
apgaismotāja diafragmu, skatiet nodaļu
„Kēlera konfigurācija” 44. lappusē.
Standarta apskates tubuss ar diviem nekustīgiem okulāriem
OO Ja izmantojat standarta tubusu ar diviem
nekustīgiem okulāriem (bez fokusēšanas okulāriem), nav nepieciešami nekādi
papildu pielāgojumi. Vienkārši uzvelciet
brilles vai ielieciet kontaktlēcas.
OO
Ja izmantojat „Leica DM750 M” ar Kēlera
apgaismotāja diafragmu, skatiet nodaļu
„Kēlera konfigurācija” 44. lappusē.
Pārveidošana un izmantošana ar caurejošu gaismu41
Apskates tubusa pielāgošana (turpinājums)
Standarta tubuss
Ja izmantojat standarta apskates tubusu ar
vienu vai diviem fokusēšanas okulāriem, būs
jāveic daži pielāgojumi.
2. Apskatiet paraugu fokusā, grozot mikroskopa precīzās fokusa iestatīšanas pogu un
lūkojoties tikai vienā no okulāriem. Aizsedziet otru aci.
1. Iestatiet fokusēšanas okulāru vērtību – „0” .
Ja, skatoties mikroskopā, jūtaties ērti ar
uzvilktām koriģējošām lēcām (kontaktlēcām vai brillēm), atstājiet tās, un būs jāveic
tikai nelieli pielāgojumi.
Leica DM750 M rokasgrāmata
3. Tagad ar otru aci skatieties tikai caur otru
okulāru (kas fokusē). Apskatiet paraugu
fokusā, izmantojot okulāra fokusēšanas
funkciju.
Skatoties nemainiet priekšmetgaldiņa
augstumu.
Ja viens jūsu mikroskopa okulārs var
fokusēt, bet otrs ne, skatieties caur to
okulāru, kas nevar fokusēt.
4. Ar vienu roku aptveriet fokusējošā okulāra
rievoto gredzenu un ar otru roku grieziet
okulāra augšdaļu, līdz ir panākts parauga
fokuss gan acij, gan fokusējošam okulāram.
Tādējādi izlīdzināsies visas labās un kreisās
acs redzes atšķirības.
Pārveidošana un izmantošana ar caurejošu gaismu42
Apskates tubusa pielāgošana (turpinājums)
5. Pēc tam pārslēdziet mikroskopu uz stipra
palielinājuma objektīvu un fokusējiet
mikroskopu, vienlaikus ar abām acīm skatoties okulāros.
Augstākām palielinājuma vērtībām
asuma dziļums ir mazāks. Redzēsiet, ka
tāpēc, iestatot zemu palielinājuma vērtību pēc
tam, kad mikroskops ir nofokusēts stipra palielinājuma režīmā, iespējams, būs nedaudz jāpielāgo precīzais fokuss.
OO
Ja „DM750 M” modelim ir Kēlera konfigurācija, skatiet nākamo nodaļu – „Kēlera konfigurācija” 44. lappusē.
Leica DM750 M rokasgrāmata
Pārveidošana un izmantošana ar caurejošu gaismu43
Kēlera konfigurācija
Ja jūsu „Leica DM750 M” ir aprīkots ar Kēlera apgaismotāja diafragmu, centrējiet kondensoru, kā norādīts tālāk.
2. Fokusējiet apgaismotā lauka diafragmu, izmantojot kondensora fokusēšanas pogu priekšmetgaldiņa stiprinājuma kreisajā pusē.
1. Savietojiet Kēlera apgaismotāja diafragmu ar mikroskopa pamatni
tā, lai, skatoties okulāros, tajos būtu redzama apgaismotā lauka diafragma.
Kondensora fokusēšanas poga
Aizveriet Kēlera apgaismotāja
diafragmu Leica DM750 M rokasgrāmata
Apgaismotā lauka diafragma ir
fokusā
Aizvērta Kēlera apgaismotāja
diafragma
Pārveidošana un izmantošana ar caurejošu gaismu44
Kēlera konfigurācija (turpinājums)
3. Lai centrētu apgaismotāja diafragmas attēlu, vienlaicīgi pagrieziet
kondensora centrēšanas spārnskrūves.
Leica DM750 M rokasgrāmata
4. Veriet vaļā apgaismotāja diafragmu līdz brīdim, kad diafragmas lapiņas vairs nav redzamas okulāros.
Pārveidošana un izmantošana ar caurejošu gaismu45
Mikroskopa apkope
Leica DM750 M rokasgrāmata
Mikroskopa apkope46
Vispārīgi norādījumi par ekspluatāciju
Vispārīgi
Vienmēr pārnēsājiet mikroskopu ar
abām rokām. Šim nolūkam mikroskopa
aizmugurē ir rokturis un priekšpusē rieva.
Leica DM750 M rokasgrāmata
OO
Spole vada uztīšanai ļauj aptīt vadu tā, lai
varat izmantot tikai jums nepieciešamo
vada garumu.
OO
Visām optiskajām detaļām vienmēr jābūt
tīrām. Tīrība ir ļoti svarīga labai optiskai
veiktspējai.
OO
Kad neizmantojat mikroskopu, vienmēr nosedziet to ar plastmasas pārklāju
(iekļauts komplektā), kas aizsargā pret
putekļiem.
OO
Ja uz kādas optiskās virsmas nokļūst putekļi
vai netīrumi, vispirms notīriet to, nopūšot
netīrumus ar šļirci vai notīrot ar kamieļvilnas suku, pēc tam noslaukiet virsmu.
OO
Optiskās virsmas jātīra ar neplūksnājošos
drānu, objektīvu slaucīšanai paredzētu
drānu vai vates kociņiem, kas iemērkti
veikalā nopērkamā stikla tīrīšanas šķidrumā.
OO
Ļoti svarīgi neizmantot pārāk daudz
šķīdinātāju, tādēļ lietojiet to ar apdomu.
Neplūksnājoša drāna, salvete objektīvu
slaucīšanai un vates kociņi ir jāsamitrina ar
šķīdinātāju, bet ne tik daudz, lai šķīdinātājs
izplūstu pa objektīvu.
Mikroskopa apkope47
Vispārīgi norādījumi par ekspluatāciju (turpinājums)
OO
Neviena mikroskopa detaļa nav tik ļoti
pakļauta putekļu, netīrumu un eļļas iedarbībai un uzkrāšanai kā objektīva priekšējā
lēca. Katru reizi, kad pamanāt nepietiekamu kontrastu, miglainumu vai zemu
izšķirtspēju, uzmanīgi aplūkojiet priekšējo
lēcu ar lupu.
OO
OO
40× un 100× objektīvi jātīra rūpīgāk.
Piezīme. Lai lielāka palielinājuma objektīviem nodrošinātu lielu plakanuma pakāpi,
tiem ir maza, ieliekta priekšējā lēca ar diezgan mazu rādiusu vai izliekumu. Šīs priekšējās lēcas virsmu var viegli notīrīt ar zobu
bakstāmo, kura gals ir aptīts ar vati, vai ar
mazu vates kociņu. Netīrumus notīriet ar
tīru drānu, kas samitrināta ar tirdzniecībā
pieejamu stikla virsmu tīrīšanas līdzekli.
Viegli noslaukiet priekšējo lēcu, nepieliekot
pārāk daudz spēka un neberžot to. Raugieties, lai vates galiņš saskartos ar ieliektās
lēcas virsmu. Pēc tīrīšanas apskatiet objektīvu ar lupu.
Apgaismojums
OO „Leica DM750 M” modeļos ir izmantots LED
apgaismojums. Tādēļ mikroskopa darba
mūža laikā spuldzes nebūs jāmaina.
Leica DM750 M rokasgrāmata
Ja rodas nepieciešamība noņemt skatīšanas korpusu, raugieties, lai netīšām nepieskartos ārējās lēcas virsmai (korpusa lejasdaļā). Pirkstu nospiedumi uz lēcas virsmas
pasliktinās attēla kvalitāti. Šo lēcu var tīrīt
tāpat kā objektīvus un okulārus.
Mikroskopa apkope48
10/2019 · 13IDE16060LV_2 · © 2019 by Leica Microsystems GmbH.
Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.
CONNECT
WITH US!
Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44
www.leica-microsystems.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising