ZTE | BLADE Q | User manual | ZTE BLADE Q Uputstvo za upotrebu

ZTE BLADE Q Uputstvo za upotrebu
PRAVNE INFORMACIJE
Autorska prava © 2013 ZTE CORPORATION.
Sva prava zadržana.
Nijedan deo ove publikacije ne sme se citirati, reprodukovati, prevoditi ili koristiti u bilo
kom obliku ili na bilo kakav način, elektronski
ili mehanički, uključujući i fotokopiranje i mikrofilmovanje, bez prethodne pismene dozvole
ZTE Corporation.
Obaveštenje
ZTE Corporation zadržava pravo da izvrši
izmene u pogledu ispravljanja štamparskih
grešaka ili ažuriranja tehničkih podataka u
ovom uputstvu bez prethodnog obaveštenja.
Za naše korisnike smart terminalnih uređaja
nudimo mogućnost samoposluživanja.
Molimo posetite zvanični ZTE veb sajt (na
www.ztedevice.com) za više informacija o
samoposluživanju i o podržanim modelima.
Informacije na veb sajtu imaju prednost.
Odricanje odgovornosti
ZTE Corporation se eksplicitno odriče svake
odgovornosti za kvarove ili oštećenja koja
nastanu usled neovlašćenih izmena softvera.
Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom vodiču
mogu da se razlikuju od stvarnog proizvoda.
Sadržaj u ovom vodiču može da se razlikuje
od stvarnog proizvoda ili softvera.
1
Trgovačke marke
ZTE i logotipi ZTE su trgovačke marke ZTE
Corporation. Google i Android su trgovačke
marke kompanije Google, Inc. Trgovačka
marka Bluetooth® i logotipi vlasništvo su kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje
tih trgovačkih marki od strane ZTE Corporation odobreno je licencom.
microSD logotip je trgovačka marka
kompanije SD-3C, LCC.
Ostale trgovačke marke i trgovački nazivi su
vlasništvo odgovarajućih vlasnika.
Br. verzije : R1.0
Izdanje od: 10.2013.
Br. uputstva: 079584506234
2
Upoznavanje sa telefonom
Slušalice
Prednja
kamera
LED lampica
Taster za
uključivanje
Slušalica
Taster jačine
zvuka
Ekran osetljiv
na dodir
Taster za
povratak
Taster menija
Taster za
početni ekran
Zadnja kamera
Blic
Zadnja maska
Zvučnik
Priključnica za
punjač / USB
3
Taster za uključivanje
• Pritisnite i zadržite pritisnutim za
uključivanje, biranje režima telefona,
uključivanje/isklj. režima rada u avionu, ili
za isključivanje telefona.
• Pritisnite da biste isključili ili uključili
displej.
Taster za početni ekran
•
Dodirnite da biste se vratili na početni
ekran iz bilo koje aplikacije ili ekrana.
•
Dodirnite i zadržite prst da biste
pretraživali ili recite „Gugl“.
Taster menija
• Dodirnite da biste otvorili opcije za ekran
na kojem se trenutno nalazite.
• Dodirnite i zadržite prst da biste videli
aplikacije koje ste nedavno koristili.
Taster za povratak
Dodirnite da biste otišli na prethodni ekran.
Pojavačanje/utišavanje zvuka
Pritisnite i zadržite prst na njima da biste
pojačali ili utišali zvuk.
4
Pre nego što počnete
Isključite telefon pre ubacivanja ili zamene
baterije ili SIM kartice. MicroSD kartica je
opcionalna i može da se ubaci ili izvadi dok
je telefon uključen. Isključite microSD karticu
pre nego što je izvadite.
1. Stavite prst u slot na zadnjoj maski da
biste je podigli i uklonite poklopac.
2. Držite SIM karticu sa zasečenim uglom
okrenutim kao na slici i ubacite je u držač
kartice.
5
3. Držite svoju microSD karticu sa metalnim
kontaktima okrenutim nadole i ugurajte je
u slot za microSD karticu.
4. Poravnajte priključke na telefonu i bateriji
i ugurajte bateriju u odeljak za bateriju.
Zatim blago utisnite bateriju dok se ne
zabravi.
5. Ponovo utisnite masku na njeno mesto,
dok se ne zabravi.
6
Punjenje baterije
1. Povežite adapter na priključnicu punjača.
Vodite računa da adapter bude ubačen
sa prave strane. Ne uguravajte priključak
na silu u priključnicu punjača.
2. Priključite punjač u standardnu zidnu
utičnicu naizmenične struje.
3. Isključite punjač kada se baterija potpuno
napuni.
Uključivanje/isključivanje
telefona
Pre uključivanja se uverite da je baterija
napunjena.
• Da biste uključili telefon, pritisnite i zadržite
•
pritisnutim Taster za uključivanje.
Da biste ga isključili, pritisnite i zadržite
Taster za uključivanje dok se ne pojave
opcije menija. Dodirnite Isključivanje >
OK.
7
Upoznavanje sa početnim
ekranom
Početni ekran je polazna tačka za aplikacije,
funkcije i menije vašeg telefona. Možete
prilagoditi svoj početni ekran dodavanjem
aplikacija, prečica, direktorijuma, vidžeta i
slično.
Statusna
traka
Google
pretraga
Vidžeti
Prečice
Sve aplikacije
Pregledač
Telefon
Kontakti
Poruke
NAPOMENA: Početni ekran se ne sastoji
samo od prvog ekrana koji vidite, već imate
dodatni prostor za dodavanje prečica, vidžeta
i direktorijuma. Jednostavno prevucite prstom ulevo ili udesno da biste videli dodatne
početne ekrane.
8
Otvaranje aplikacija
1. Dodirnite Taster za početni ekran ako
trenutni ekran nije početni.
2. Dodirnite
.
3. Klizajte prstom nalevo ili nadesno na
ekranu, pa dodirnite aplikaciju da biste je
otvorili.
Dodavanje prečica ili vidžeta
1. Dodirnite Taster za početni ekran >
.
2. Ukoliko želite da dodate vidžet, dodirnite
VIDŽETI.
3. Dodirnite vidžet ili ikonicu aplikacije i
zadržite prst na njoj, pa je prevucite na
početni ekran.
Uklanjanje prečica ili vidžeta
1. Dodirnite vidžet ili prečicu na početnom
ekranu i zadržite prst na njoj.
2. Prevucite je do
da biste je uk-
lonili.
Organizovanje prečica pomoću
direktorijuma
1. Dodirnite prečicu na početnom ekranu i
zadržite prst na njoj.
2. Prevucite ikonicu prečice preko druge i
podignite prst. Biće kreiran novi direktorijum i u njega će biti dodate obe prečice.
3. Po potrebi prevucite još prečica i ispustite
ih u taj direktorijum.
9
Primena novih pozadina
Možete podesiti pozadinu za početni ekran.
1. Dodirnite Taster za početni ekran >
Taster menija > Pozadina.
2. Izaberite izvor za pozadinu iz Galerije,
Animiranih pozadina, Video-pozadina,
ili iz Pozadina idodirnite sliku ili animaciju
koju želite da koristite kao pozadinu.
3. Dodirnite Postavi pozadinu.
Statusna traka na vrhu ekrana prikazuje
ikonice o statusu telefona i usluga. Ispod su
prikazane neke od ikonica i njihovo značenje.
Jačina signala
Mobilni podaci
u upotrebi
USB internet
privezivanje
Režim rada u
avionu
je uključeno
Isključeno
zvono
Bluetooth
uključen
Režim sastanka
Povezan na WiFi mrežu
Baterija je
puna
Novi SMS /
Novi MMS
Alarm
podešen
Nova poruka
e-pošte
Prenosna WiFi pristupna
tačka
10
Podešavanje melodije zvona i
zvukova
Podešavanje melodije zvona i
zvuka obaveštenja
1. Dodirnite Taster za početni ekran >
> Podešavanja > Audio profili > Opšte
.
2. Dodirnite Melodija zvona glasovnog poziva ili Podrazumevani zvuk
obaveštenja.
3. Izaberite melodiju zvona koju želite da
koristite.
4. Dodirnite OK.
Podešavanje sistemskih zvukova
1. Dodirnite Taster za početni ekran >
> Podešavanja > Audio profili > Opšte
.
2. Pomerajte listu do odeljka SISTEM i
označite zvukove koje želite da čujete
ili opozovite izbor onih koji vam nisu
potrebni.
11
Podešavanje jačine zvuka
Da biste podesili jačinu zvuka prilikom poziva, pritisnite Taster jačine zvuka dok razgovarate. Da biste podesili jačinu zvuka drugih
funkcija, sledite korake navedene ispod.
1. Dodirnite Taster za početni ekran >
> Podešavanja > Audio profili > Opšte
> Jačina zvuka.
2. Prevucite klizače da biste podesili
jačinu zvuka za melodiju zvona, zvuk
obaveštenja i za alarm.
3. D o d i r n i t e O K d a b i s t e m e m o r i s a l i
podešenje.
SAVET: Pritisnite Taster za uključivanje i
zadržite prst na njemu, a zatim dodirnite
da biste omogućili nečujni režim, dodirnite
da biste omogućili režim vibriranja ili
da biste onemogućili nečujni režim.
12
Podešavanje zaključavanja
ekrana
Možete zaštititi svoj telefon kreiranjem
zaključavanja ekrana. Kada je to omogućeno,
možete nacrtati šablon ili uneti numerički PIN
ili lozinku da biste otključali ekran i tastere
telefona.
1. Dodirnite Taster za početni
ekran > Taster menija > Sistemska podešavanja > Bezbednost >
Zaključavanje ekrana.
2. Dodirnite Nijedan, Pritiskom,
Zaključavanje glasom, Šablon, PIN ili
Lozinka.
u Dodirnite Pritiskom da biste
omogućili otključavanje pomoću „
dužeg pritiska prstom“. Možete da
otključate ekran tako što ćete dodirnuti i zadržati prst na
u
u
u sredini
ekrana.
Dodirnite Šablon da biste kreirali
šablon koji morate nacrtati da biste
otključali ekran.
Dodirnite PIN ili Lozinka da biste
podesili numerički PIN ili lozinku koju
morate uneti da biste otključali ekran.
13
Preslušavanje govorne pošte
1. Dodirnite Taster za početni ekran >
2. U kartici Biranje
.
, dodirnite i držite
.
3. Ako se to od vas zatraži, unesite svoju
lozinku govorne pošte.
4. Slušajte glas za koji se od vas zatraži da
ga preslušate i upravljajte svojim porukama govorne pošte.
Pozivanje
1. Dodirnite Taster za početni ekran >
2. U kartici Biranje
.
, unesite broj telefo-
na pomoću tastature na ekranu. Dodirnite
da biste izbrisali pogrešne cifre.
3. Dodirnite
ikonicu ispod tastature da
biste započeli poziv.
NAPOMENA: Da biste pozvali kontakt, dodirnite Taster za početni ekran >
>
i
dodirnite kontakt ili broj.
Dodavanje kontakata
Kreiranje novog kontakta
1. Dodirnite Taster za početni ekran >
pa dodirnite jezičak Svi kontakti
14
>
.
2. Dodirnite
.
3. Sačuvajte kontakt u kontakte na SIM kartici/telefonu.
4. Unesite ime kontakta i telefonske brojeve.
Dodirnite Urađeno da biste sačuvali kontakt.
Grupni uvoz kontakata
1. Dodirnite Taster za početni ekran >
>
.
2. Dodirnite Taster menija > Uvoz/izvoz.
3. Izaberite SIM karticu, SD karticu, telefonski kontakt ili memoriju telefona.
4. Dodirnite Sledeće.
5. Ako se to od vas zatraži, izaberite nalog
na koji ćete sačuvati kontakte.
6. Za uvoz sa SIM kartice, dodirnite sve SIM
kontakte koje želite da uvezete i dodirnite
OK.
Slanje poruke
1. Dodirnite
na početnom ekranu i iza-
berite Poruke, a zatim dodirnite
.
2. Unesite primaoca(e) i tekst poruke. Ako
želite da pošaljete MMS, dodajte naslov i
priloge.
3. Dodirnite
da biste poslali poruku.
15
Podešavanje naloga za
e-poštu
Podešavanje Gmail-a
1. Dodirnite
na početnom ekranu i iza-
berite Gmail.
NAPOMENA: Ako je već podešen drugi
Gmail nalog, dodirnite Taster menija >
Podešavanja > DODAJ NALOG.
2. Dodirnite Postojeći da biste se prijavili
na svoj postojeći Google nalog. Ako
nemate Google nalog, dodirnite Novi da
biste kreirali novi.
3. Sledite uputstva na ekranu da biste podesili nalog.
Podešavanje e-pošte
1. Dodirnite
na početnom ekranu i
selektujte E-pošta.
NAPOMENA: Ako je već podešen drugi
nalog e-pošte, dodirnite Taster menija >
Podešavanja > DODAJ NALOG.
2. Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku.
3. Dodirnite Sledeće i sledite uputstva na
ekranu.
16
Povezivanje sa Bluetooth
slušalicama
1. Uključite Bluetooth slušalice i prebacite
ih u režim uparivanja. Za više informacija pročitajte korisničko uputstvo za
slušalice.
2. Dodirnite
na početnom ekranu i
selektujte Podešavanja > Bluetooth.
3. P o m e r i t e O N / O F F p r e k i d a č a k o j e
Bluetooth isključen. Kada je Bluetooth
ukjlučen, na statusnoj traci se pojavi
ikonica.
NAPOMENA: Vaš telefon automatski
skenira i prikazuje ID-ove dostupnih
Bluetooth uređaja u dometu. Ako želite
da ponovite skeniranje, možete da dodirnete TRAŽI UREĐAJE.
4. Dodirnite ID slušalica, ili neki drugi uređaj
koji želite da uparite sa svojim telefonom.
Ako se to od vas zatraži, unesite šifru.
5. Po potrebi dodirnite ID uparenih slušalica
da biste se povezali sa njima. Kada se
povežete, ikonica
na statusnoj traci
postaje plava.
SAVET: Ponovo dodirnite ID da biste dovršili
povezivanje.
17
Instaliranje aplikacija iz
Google Play prodavnice
Iz Google Play prodavnice možete preuzeti
i instalirati desetine hiljada igrica i aplikacija.
Možete poslati povratnu informaciju ili komentare o aplikaciji.
Pre nego što počnete, proverite da li ste prijavljeni na svoj Google nalog.
NAPOMENA: Sadržaj kojem možete da pristupite u Play prodavnici zavisi od regiona u
kojem živite i od vašeg mobilnog operatera.
1. Dodirnite Taster za početni ekran >
> Play prodavnica.
Kada prvi put pokrenete Play prodavnicu, prihvatite uslove Google Play usluge.
2. Pronađite aplikacije koje su vam potrebne
po kategoriji ili dodirom ikonice
.
3. Dodirnite aplikaciju da biste videli detaljan opis.
4. Dodirnite Instaliraj (besplatne aplikacije)
ili cenu (aplikacije koje se plaćaju). Ako
aplikacija nije besplatna, treba da se prijavite na svoj nalog Google novčanika i
da izaberete način plaćanja.
OPREZ: Kada ih instalirate, neke aplikacije mogu da pristupaju mnogim funkcijama ili znatnoj količini vaših ličnih podataka. Play prodavnica će vam prikazati
čemu aplikacija može da pristupi. Dodir18
nite PRIHVATI (besplatne aplikacije) da
biste nastavili, ili Taster za povratak za
otkazivanje.
5. Sačekajte da se aplikacija automatski
preuzme i instalira. Treba da budete
ovlašćeni za plaćanje pre početka preuzimanja aplikacija koje se plaćaju.
Aplikacija je uspešno instalirana kada se
ikonica
pojavi u statusnoj traci. Možete
pronaći novu aplikaciju dodirom Taster za
početni ekran >
.
Snimanje fotografije
1. Dodirnite
na početnom ekranu i iza-
berite Kamera.
2. Usm e r i te k ameru prema s ub je k tu i
izvršite neophodna podešavanja.
19
Broj
Funkcija
1
Snimite fotografiju.
2
Promena podešavanja kamere.
3
Pregledajte fotografije i video
snimke koje ste snimili.
4
Prebacujte se sa prednje na
zadnju kameru i obratno.
5
Uključite blic.
6
Podesite tajmer.
7
Uključite detektovanje lica.
8
Izaberite režim fotoaparata.
3. Dodirnite područje koje želite da kamera
fokusira. Oko područja koje fokusirate
pojaviće se zelene zagrade.
4. Blago dodirnite taster
.
Snimanje video zapisa
1. Dodirnite
na početnom ekranu i iza-
berite Kamera.
2. U sm e r i te k ameru prema s ubje k tu i
izvršite neophodna podešavanja.
20
Broj
Funkcija
1
Započnite ili zaustavite snimanje
video zapisa.
2
Pregledajte fotografije i video
snimke koje ste snimili.
3. Dodirnite
da biste započeli i
da
biste zaustavili snimanje.
Reprodukcija muzike
1. Dodirnite
na početnom ekranu i iza-
berite Muzika.
2. Dodirnite kategoriju, na primer Izvođači ili
Albumi, da biste našli pesmu koju želite
da reprodukujete.
3. Dodirnite pesmu da biste je reprodukovali.
21
Broj
Funkcija
1
Dodirnite da biste se vratili u biblioteku.
2
Izgled albuma.
3
Naziv pesme i ime izvođača.
Kontrola reprodukcije. Preskočite
pesmu, pauzirajte i nastavite
4
5
reprodukciju. Prevucite traku
napredovanja da biste preskočili i
došli do bilo kojeg dela pesme.
Dodirnite da biste videli trenutnu
plejlistu (red), Nasumično ili Ponavljanje.
22
Povezivanje sa računarom
Svoj telefon možete da povežete sa
računarom pomoću USB kabla i možete prebacivati muziku, slike i druge datoteke u oba
smera. Vaš uređaj memoriše ove datoteke u
unutrašnju memoriju ili na uklonjivu microSD
karticu.
1. Dodirnite i zadržite prst na statusnoj traci
u vrhu ekrana i povucite naniže.
2. Dodirnite
(Povezan kao [trenutni
režim povezivanja]).
3. Izaberite jednu od sledećih opcija:
u USB memorija: preporučen XP.
Omogućava prenos datoteka između
vašeg računara i Android uređaja.
u Medijski uređaj (MTP): Omogućava
vam da prenosite medijske datoteke
u Windowsu, odnosno pomoću
aplikacije Android File Transfer na
Mac računarima. (pogledajte www.
android.com/filetransfer)
u Kamera (PTP): Omogućava vam da
prenosite fotografije pomoću softvera
za kameru i da prenosite datoteke na
računare koji ne podržavaju MTP.
u Samo punjenje: Zaustavite sve USB
funkcije. Omogućava vam da ubrzate
punjenje preko USB-a i da smanjite
potrošnju struje.
23
Instaliraj upravljački program:
Izaberite kada prvi put koristite ove
karakteristike (Connect to PC softver, Mediatek uređaj), ili kada nisu
dostupne.
Da biste prekinuli vezu između uređaja i
računara, jednostavno izvucite USB kabl
kada završite s radom.
u
Povezivanje na internet
Povezivanje preko Wi-Fi-ja
1. Dodirnite Taster za početni ekran
> Taster menija > Sistemska
podešavanja > Wi-Fi.
2. Pomerite ON/OFF prekidač ako je Wi-Fi
isključen.
Vaš telefon automatski traži Wi-Fi mreže
u dometu i prikazuje njihove nazive i bezbednosna podešavanja. Vaš telefon se
povezuje i sa prethodno korišćenim Wi-Fi
mrežama, ukoliko je u njihovom dometu.
3. D o d i r n i t e n a z i v m r e ž e d a b i s t e s e
povezali sa njom.
Ako je mreža zaštićena, unesite lozinku
ili druge akreditive. (Detalje zatražite od
administratora mreže.)
24
Povezivanje preko mobilne mreže
Da biste se povezali na internet preko mobilne mreže, možete koristiti podrazumevane nazive pristupnih tačaka (APN). Ako
želite da dodate novi APN, molimo obratite
se dobavljaču usluge bežične mreže za
neophodne informacije. Ne menjajte podrazumevana podešenja, osim ako vas mobilni
operater tako ne posavetuje. U suprotnom,
usluga možda više neće funkcionisati.
1. Dodirnite Taster za početni ekran
> Ta s t e r m e n i j a > S i s t e m s k a
podešavanja > Više > Mobilne mreže >
Nazivi pristupnih tačaka.
2. Dodirnite Taster menija > Novi APN.
3. Dodirnite svaku stavku da biste uneli informacije koje dobijete od svog
dobavljača usluge mobilne mreže.
4. Dodirnite Taster menija > Sačuvaj da
biste završili.
Produžavanje radnog veka
baterije
Možete učiniti nekoliko stvari da biste
produžili radni vek svoje baterije.
• Uključite Wi-Fi, Bluetooth, GPS, prenos
podataka preko mobilne mreže, automatsku sinhronizaciju samo kada je to
potrebno.
25
•
•
Smanjite osvetljenost ekrana.
Koristite Bluetooth privezivanje ili USB
privezivanje (kada imate kabl) umesto
prenosne Wi-Fi pristupne tačke za
deljenje usluge prenosa podataka sa
vašeg telefona.
•
Na početnom ekranu dodirnite
>
Podešavanja > Aplikacije i zatvorite aplikacije koje vam nisu potrebne, ali koje
još rade u pozadini.
•
Na početnom ekranu dodirnite
>
Podešavanja > Audio profili > Opšte
i opozovite izbor Vibracija pri dodiru.
Oslobodite prostor u memoriji
Koristite Aplikacije da biste oslobodili prostor u memoriji i optimizovali brzinu sistema.
1. Na početnom ekranu dodirnite
>
Podešavanja > Aplikacije.
2. Dodirnite aplikaciju i dodirnite taster
Zaustavi pored aplikacije koja vam nije
potrebna.
26
Upravljanje memorijskim
prostorom telefona
Brisanje starih poruka
Možete ručno izbrisati stare poruke da biste
oslobodili deo memorijskog prostora. Možete
podesiti i automatsko brisanje najstarijih
poruka, kad se dostigne prekoračenje.
1. Na početnom ekranu dodirnite
>
Poruke.
2. Dodirnite Taster menija > Podešavanja
> Opšte.
3. Potvrdite izbor Izbriši stare poruke da
biste omogućili automatsko brisanje.
4. Dodirnite Ograničenje za tekstualnu
poruku ili Ograničenje za multimedijalnu poruku da biste podesili maksimalno
ograničenje.
5. Dodirnite Podesi.
Brisanje lokalnog sadržaja
pregledača
1. Na početnom ekranu dodirnite
>
Pregledač.
2. Dodirnite Taster menija > Podešavanja
> Privatnost i bezbednost.
3. Dodirnite Obriši keš, Obriši istoriju i
Izbriši sve podatke kolačića.
27
Bezbednosne informacije o
proizvodu
Ne držite telefon u rukama tokom vožnje
Ne koristite telefon dok dosipate gorivo
Ako ga koristite u svojoj odeći,
održavajte razmak od 15 mm
Ovaj uređaj može da proizvodi
jarko ili trepćuće svetlo
Mali delovi mogu predstavljati
opasnost od gušenja
Ne bacajte ga u vatru
Ovaj uređaj može da proizvodi
glasan zvuk
Da biste sprečili oštećenje
sluha, nemojte da slušate na
visokim nivoima jačine zvuka
tokom dužih perioda.
Izbegavajte dodir sa magnetnim medijima
Izbegavajte ekstremne temperature
28
Držite ga dalje od pejsmejkera
i ostalih ličnih medicinskih
uređaja
Izbegavajte bilo kakav dodir
sa tečnošću, vodite računa da
uvek bude suv
Isključite ga kada je tako
naloženo u bolnicama ili u
zdravstvenim ustanovama
Ne pokušavajte da ga rastavite
Isključite ga kada je tako
naloženo u avionima ili na
aerodromima
Koristite samo odobreni pribor
Isključite ga u eksplozivnim
okruženjima
Nemojte se oslanjati na ovaj
uređaj za komunikaciju u hitnim
slučajevima
29
Izjava o RoHS usaglašenosti
Da bi negativne uticaje sveo na najmanju
meru i da bi preuzeo više odgovornosti prema Zemlji na kojoj živimo, ovaj dokument će
služiti kao zvanična izjava da je ZTE Blade
Q, koji je proizveo ZTE CORPORATION,
u saglasnosti sa Smernicom 2002/95/EC
Evropskog parlamenta - RoHS (Ograničenje
opasnih supstanci), u pogledu sledećih supstanci:
1. Olovo (Pb)
2. Živa (Hg)
3. Kadmijum (Cd)
4. Heksavalentni hrom (Cr (VI))
5. Polibromirani bifenili (PBBs)
6. Polibromirani difenil etri (PBDEs)
ZTE Blade Q, koji je proizveo ZTE CORPORATION, zadovoljava zahteve EU smernice
2002/95/EC.
30
Odlaganje isluženog uređaja
1. Kada je simbol precrtane
kante za otpatke nalepljen
na proizvod, to znači da
je taj proizvod obuhvaćen
Evropskom smernicom
2002/96/EC.
2. Sve električne i elektronske proizvode treba
odložiti odvojeno od ostalog komunalnog otpada,
na mesta za sakupljanje
koja je odredila vlada ili
lokalne vlasti.
3. Pravilnim odlaganjem
svog isluženog uređaja
doprinećete sprečavanju
potencijalnog negativnog
uticaja na životnu sredinu
i na ljudsko zdravlje.
Za informacije o recikliranju ovog proizvoda
na osnovu WEEE smernice, molimo pošaljite
poruku e-pošte na weee@zte.com.cn
31
SAR
Vaš mobilni uređaj je radio-odašiljač i prijemnik. Napravljen je tako da ne prekorači granice izloženosti radio-talasima preporučene
međunarodnim smernicama. Ove smernice
ustanovila je nezavisna naučna organizacija
ICNIRP i čine ih bezbednosne granične vrednosti osmišljene tako da obezbede zaštitu
svih ljudi, bez obzira na životno doba i na
zdravstveno stanje.
Ove smernice koriste jedinicu mere koja se
naziva specifična stopa apsorpcije, ili SAR.
Granična vrednost SAR-a za mobilne uređaje
je 2 W/kg, a najviša SAR vrednost za ovaj
uređaj kada je testiran bila je 1,357 W/kg.
Pošto mobilni uređaji imaju mnoštvo funkcija,
mogu se koristiti u drugim položajima, na
primer uz telo.
Pošto je SAR izmeren uz korišćenje najviše
snage emitovanja ovog uređaja, stvarni SAR
ovog uređaja tokom rada obično je ispod
gorepomenutog nivoa. To se događa zbog
automatskog menjanja nivoa snage ovog
uređaja, da bi se obezbedilo da koristi minimum energije koja je potrebna za komunikaciju sa mrežom.
32
Ova oprema može da se
koristi u:
AT
BE
FR
CY
CZ
DK
EE
FI
DE
GR
HU
IE
IT
LV
LT
LU
MT
NL
PL
PT
SK
SI
ES
SE
GB
IS
LI
NO
CH
BG
RO
TR
33
EK IZJAVA O
USAGLAŠENOSTI
Ovim izjavljujemo da je sledeći proizvod sa
oznakom:
Vrsta proizvoda: WCDMA/GSM(GPRS)
Digitalni mobilni telefon sa dva režima
Broj modela: ZTE Blade Q
Opis proizvoda: WCDMA/GSM (GPRS)
Digitalni mobilni telefon sa dva režima
Usaglašen sa suštinskim bezbednosnim
zahtevima Smernice za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (smernica 1999/5/
EC), Ograničenjem određenih opasnih
supstanci u električnoj i elektronskoj opremi
(smernica 2011/65/EU), Ekološkim zahtevima
za proizvode u vezi sa energijom (smernica
2009/125/EC) i sa njihovim dopunama.
Ova izjava primenjuje se na sve proizvedene
primerke identične uzorcima podnesenim
radi testiranja/procene.
Procenu usaglašenosti ovog proizvoda sa
zahtevima smernice 1999/5/EC obavio je
BABT (Prijavljeno telo br.1588), a procenu
usaglašenosti ovog proizvoda sa zahtevima
34
smernice 2011/65/EU i smernice 2009/125/
EC izvršio je Centar za ispitivanje pouzdanosti, koji je deo ZTE Corporation. Procena
se zasnivala na sledećim propisima i standardima:
Zahtev
Standard
EN 50360–2001;
EN62311-2008;
EN62209-1-2006;
EN62209-2:2010;
EN62479-2010
Zdravlje i
EN 50332-1: 2000;
bezbednost
EN 50332-2: 2003
EN 60950-1:2006+EN
60950-1:2006/A11:2009+
EN60950-1:2006/A12:2011+
EN60950-1:2006/A1:2010;
EN 301 489-1 V1.9.2;
EN 301 489-3 V1.4.1;
EMC
EN 301 489-7 V1.3.1;
EN 301 489-17 V2.1.1;
EN 301 489-24 V1.5.1;
EN 55013: 2001+A2:2006
EN55020:2007+A11:2011
35
Radio
Spectrum
EN 301 511 V9.0.2;
EN 301 908-1 V5.2.1;
EN 301 908-2 V5.2.1;
EN 301 908-13 V5.2.1;
EN 300 328 V1.7.1
EN 300 440-1 V 1.6.1;
EN 300 440-2 V 1.4.1
RoHS
IEC 62321:2008
ErP
EN62301
Za ovu izjavu odgovornost snosi proizvođač:
ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech,
Industrial Park,
Nanshan District, Šendžen, Guangdong,
518057, N.R. Kina
Osoba ovlašćena da potpisuje u ime kompanije:
Xu Feng
Corporation
Direktor kvaliteta u ZTE
Ime štampanim slovima i funkcija u kompaniji
Šendžen, 27. avgust 2013.
Mesto i datum
Pravno važeći potpis
36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising