ZTE | S511 | User manual | ZTE S511 Uputstvo za upotrebu

ZTE S511 Uputstvo za upotrebu
Zaštita
 Da biste zaštitili svoj telefon od bespravne uporabe, poduzmite
sljedeće sigurnosne mjere:
 Postavite PIN kodove SIM kartice.
 Postavite lozinku telefona.
 Postavite ograničenja poziva.
Broj verzije: R1.0
Datum naklade: 2012.04.23
Broj uputstva: 07958450
Bezbjednosne mjere opreza
Ovaj odjeljak sadrži neke važne informacije o sigurnom i
učinkovitom radu telefona. Molimo vas da pre njegovog korištenja
pročitate ove informacije.
Mjere opreza u radu
 Molimo vas da telefon ispravno koristite. Kada upućujete ili
primate poziv, molimo vas da držite svoj mobitel isto kao
što držite f iksni telefon. Vodite računa da vam prilikom
prijenosa telefon bude odmaknut od tela barem jednu inču
(otprilike dva i pol centimetra).
 Nemojte dirati antenu telefona u uporabi. Diranje antene
negativno utječe na kvalitetu poziva i može prouzročiti da telefon
radi na višoj energetskoj razini nego što je potrebno.
 Neki ljudi mogu biti skloni epileptičkim napadima ili gubitku svijesti
kada se nađu izloženi blještavom svjetlu, kao što je ono prilikom
gledanja televizije ili igranja video igara. Ako ste doživjeli napade
ili gubitke svijesti, ili ako imate porodičnu povijest takvih
slučajeva, molimo vas da se obratite se svom lječniku prije
igranja video igara na svom telefonu ili prije omogućavanja odlike
bljeskanja svjetla na svom telefonu. (Odlika bljeskanja svjetla nije
raspoloživa na svim proizvodima.)
1
 Držite telefon izvan dohvata male djece. Telefon može prouzročiti
ozljedu ako se koristi kao igračka.
Mjere opreza prilikom vožnje
 Molimo vas da obraćate pažnju na sigurnost saobraćaja.
Provjerite koji zakoni i propisi vrijede na području gdje vozite
i uvijek ih se pridržavajte.
 Ako je ona dostupna, koristite hands-free funkciju telefona.
 Ako uvjeti to zahtjevaju, skrenite sa ceste i parkirajte se prije
upućivanja ili prihvatanja poziva.
Mjere opreza za medicinske aparate i ustanove
 Kada koristite telefon blizu pejsmejkera, molimo uvijek držite
odstojanje veće od osam inči (otprilike dvadeset centimetara)
između telefona i pejsmejkera kada je telefon uključen. Nemojte
nositi telefon u prsnom džepu. Koristite uho na suprotnoj strani
od pejsmejkera kako bi se na najmanju mjeru svela mogućnost
ometanja. Ako bude nužno, smjesta isključite telefon.
 Neki telefoni mogu ometati rad nekih slušnih pomagala. U
slučaju da se to desi, možete se posavjetovati s
proizvođačem svog slušnog pomagala kako biste razmotrili
alternative.
 Ako koristite neki drugi osobni medicinski aparat, molimo vas da
se posavjetujete s proizvođačem svoga aparata kako biste
utvrdili da li je on odgovarajuće zaštićen od radio-frekventne
energije.
 U ustanovama s posebnim režimom, kao što su bolnice i druge
zdravstvene ustanove, molimo obraćajte pažnju na ograničenja
uporabe mobitela. Isključite telefon ako se to traži.
2
Mobitel
 Molimo koristite originalne dodatke ili dodatke koje je
odobrio proizvođač telefona. Korištenje neodobrenih
dodataka može negativno utjecati na performanse mobitela,
oštetiti telefon ili čak prouzročiti opasnost po vaše tijelo i
dovesti do kršenja lokalnih propisa o telekomunikacijskim
terminalima.
 Prije čišćenja isključite telefon. Za ćišćenje telefona
koristite vlažnu ili antistatičku, nipošto suhu ili naelektrisanu
krpu. Nemojte koristiti kemijska niti abrazivna sredstva, jer
ona mogu oštetiti telefon.
 S obzirom da vaš mobitel može stvoriti elektromagnetsko
polje, nemojte ga ostavljati blizu namagnetisanih predmeta,
kao što su računalni diskovi.
 Korištenje telefona blizu električnih aparata, kao što su
televizori, telefoni, radio-aparati i osobna računala može
prouzročiti interferenciju.
 Nemojte izlagati svoj telefon izravnoj sunčevoj svjetlosti niti ga
ostavljati na vrelom. Visoke temperature mogu skratiti radni vijek
elektroničkih uređaja.
 Vodite računa da vam telefon bude suh. Tečnost može oštetiti
vaš telefon.
 Nemojte bacati niti udarati svoj telefon i nemojte grubo
postupati s njim. Grubim postupanjem mogu se ošteteti
unutarnje tiskane pločice.
 Nemojte povezivati svoj telefon na bilo kakav nekompatibilan
deo opreme.
 Nemojte pokušavati rasklopiti telefon ili njegovu bateriju.
Sigurnost i opća uporaba u autima
 Bežični prijenosi ne bi trebali negativno utjecati na
sigurnosne vazdušne jastuke, kočnice, sustave za kontrolu
brzine i sustave za ubrizgavanje goriva. Ako se ipak
susretnete s takvim problemima, molimo vas da kontaktirate
svoju auto-kuću. Nemojte stavljati svoj telefon na površinu
iznad vazdušnog jastuka ili u odjeljak za njegov smještaj.
Vazdušni jastuci se naduvavaju s velikom silinom. Ako se
telefon stavi u odeljak za vazdušni jastuk i ako se vazdušni
jastuk naduva, telefon može s velikom silinom biti izbačen iz
odeljka i ozbiljno ozljediti putnike u vozilu.
 Molimo vas da isključite svoj telefon na mjestu gde se toči
gorivo, kao i na mjestima na kojima je zabranjena upotreba
dvosmjernih radija.
3
5
Sigurnost u avionu
 Molimo vas da isključite svoj mobitel prije poletanja aviona.
Zarad sprečavanja ometanja rada komunikacijskog sistema
aviona, zabranjeno je tokom leta koristiti mobitel. Ako želite
koristiti mobitel dok je avion još na zemlji, bezbednosni propisi
nalažu da od posade aviona zatražite dozvolu za to.
 Ako mobitel ima funkciju programiranog uključivanja, molimo
vas da provjerite kako vam je podešen alarm kako biste bili
sigurni da vam se telefon neće automatski uključiti u toku leta.
Ograničenje pravne odgovornosti
ZTE se ne može smatrati odgovoran ni za kakav gubitak
profita niti neizravnu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu
koja proizađe iz korištenja ovog proizvoda ili koja nastane
usljed tog korištenja ili u vezi s njim, bez obzira je li ZTE bio
obavešten o mogućnosti takve štete, je li za takvu mogućnost
znao ili je za nju trebao znati.
Punu garanciju i servisne informacije korisnik će naći u
priloženoj garantnoj kartici.
Napomena: Slike i ikonice prikazane u ovom uputstvu samo su
šematski crteži dati radi demonstracije funkcija telefona. Ako se
oni u nečemu ne slažu sa vašim telefonom, molimo vas da
uzmete telefon kao standard. Ako do neslaganja dođe zbog
ažuriranja funkcija telefona, molimo vas da se upoznate sa
naknadnim informacijama za javnost ZTE CORPORATION.
Funkija
Opis
Lijeva softverska
tipka
Izvršava funkciju naznačenu u
lijevom donjem kutu zaslona.
Desna softverska
tipka
Izvršava funkciju naznačenu u
desnom donjem kutu zaslona.
Središnja tipka
Potvrđivanje radnji i odabir.
4-smjerane
navigacijske tipke
Te tipke (GORE, DOLJE, LIJEVO I
DESNO) omogućavaju navigaciju
opcijama izbornika i brzi pristup nekim
funkcijskim izbornicima.
Tipka za slanje
Biranje telefonskog broja ili
prihvatanje poziva, kao i pregled
povijesti poziva u režimu pripravnosti.
Izlazak iz režim pripravnosti
Tipka za
(pritiskom tipke).
svršetak/uključivanje Uključivanje/isključivanje telefona
(zadržavanjem tipke).
Tipke * i #
Te tipke imaju različitu funkciju u
različitim režimima ili u različitim
funkcijskim izbornicima.
Alfanumeričke tipke
Unos brojki od 0 do 9 i slova alfabeta
a-z ili A-Z.
Baterija
Litijum-jonska baterija mobitela može se koristiti odmah nakon
otpakivanja.
Umetanje baterije
1. Uhvatite poklopac baterije za zarez na gornjem rubu pa ga
povucite i skinite.
2. Umetnite baterije prislanjajući njene zlatnobojne kontakte na
kontakte u ležištu za bateriju.
3. Gurajte nadole gornji dio baterije sve dok ne škljocne na
svoje mjesto.
4. Vraćajte poklopac baterije sve dok ne čujete zvuk škljocanja.
Maknite poklopac baterije
Gurajte nadolje bateriju
Vraćajte poklopac baterije sve dok ne čujete škljocanje
 Nemojte ostavljati telefon pored zapaljivih ili eksplozivnih
predmeta.
 Nemojte stavljati na punjenje telefon s izvađenom baterijom.
Mjere predostrožnosti u potencijalno zapaljivim
sredinama
 Isključite telefon pre nego što stupite na područje sa
potencijalno zapaljivom atmosferom, kao što su područja
na kojima se toči gorivo i vozila i objekti za prijevoz ili
čuvanje goriva ili kemijskih materija.
 U takvim sredinama nemojte vaditi bateriju iz telefona,
ubacivati ju u njega ili ju puniti. U potencijalno zapaljivim
sredinama iskre mogu prouzročiti eksploziju ili požar, što može
dovesti do tjelesnih povreda ili čak smrtnog ishoda.
 Kako bi se izbjeglo moguće ometanje detonacija, isključite svoj
telefon kada se nađete blizu električnih detonatora, u zonama
detonacije ili na području gde je istaknut znak “Isključiti
elektroničke uređaje.” Poštivajte sve znake i upute.
Mjere predostrožnosti za elektroničke uređaje
 Ako nisu adekvatno zaštićeni, neki elektronički uređaji, npr.
elektronički sustavi u vozilu, osjetljivi su na elektromagnetsku
interferenciju koju emituje mobilni telefon. Molimo vas da se,
ako je to potrebno, pre korištenja telefona obratite
proizvođaču takvog uređaja.
4
Korištenje baterije
 Nemojte dovoditi bateriju u kratak spoj, jer to može prouzročiti
da se telefon pregrije ili zapali.
 Nemojte ostavljati bateriju na vrelom niti ju bacati u vatru,
jer bi to prouzročilo eksploziju.
 Nemojte rasklapati niti prepravljati bateriju, jer u bi to
prouzročilo curenje tječnosti, pregrevanje, eksplodiranje i
zapaljivanje baterije.
 Molimo vas da bateriju ostavite na hladnom i suhom mjestu
ako je nećete koristiti u dugom vremenskom razdoblju.
 Baterija se može ponovo puniti stotinama puta, ali će se
naposljetku istrošiti. Kada se radno vrijeme baterije (vrijeme u
razgovoru i vrijeme u režimu pripravnosti) primetno skrati u
odnosu na normalno, vrijeme je za zamjenu baterije novom.
 Molimo prestanite koristiti punjač i bateriju ako se oni oštete
ili ako počnu pokazivati znake starenja.
 Vratite istrošenu bateriju isporučitelju ili je trajno odložite
sukladno propisima o zaštiti okoliša. Nemojte ju bacati u kućno
smeće.
 Molimo vas da koristite originalne baterije ili baterije koje je
odobrio proizvođač telefona. Korištenje neodobrenih baterija
može negativno utjecati na rad telefona ili može izazvati
opasnost od eksplozije itd.
Upozorenje: Ako se baterija ošteti, nemojte ju prazniti. Ako
iscjurela tečnost ipak dođe u kontakt s očima ili s kožom, temeljito
ih isperite u čistoj vodi i obratite se lječniku.
6
7
Funkcije tipki
9
11
Napomena: U uvom Uputstvu za korisnike “pritisnuti tipku”
znači pritisnuti tipku i smjesta je pustiti, dok “zadržati tipku” znači
pritisnuti tipku i nastaviti je držati pritisnutu najmanje dvije sekunde
pa je onda pustiti.
U režimu pripravnosti, pritisnite Središnju tipku da uđete u
interfejs glavnog izbornika.
Vađenje baterije
1. Provjerite je li mobitel isključen.
2. Skinite poklopac baterije.
3. Povucite bateriju nagore i izvadite je iz mobitela.
Zaključavanje i otključavanje tipkovnice
Da zaključate tipkovnicu pritisnite u režimu pripravnosti Lijevu
softversku tipku ili Središnju tipku i potom u roku od dve
sekunde pritisnite Tipku *.
Da otključate tipkovnicu pritisnite Lijevu softversku tipku i
potom u roku od dve sekunde pritisnite Tipku *.
Zaključavanje tipkovnice može spriječiti nenamjerno djelovanje na
nju. Kada je tipkovnica zaključana možete prihvatiti dolazni poziv
redovnim postupkom.
Skinite poklopac baterije
Odavde podignite bateriju
Ikonice interfejsa
8
Jačina signala
Novi SMS
Tipkovnica zaključana
Preusmjeravanje
poziva
Stanje baterije
Opći
Alarm postavljen
Slušalice
Propušteni poziv
Nečujni
10
12
Ovo uputstvo objavljuje ZTE Corporation. Mi pridržavamo pravo
da bez prethodne najave ispravimo eventualne zapitke ili
ažuriramo tehničke pojedinosti.
Ova publikacija se ne smije ni u cjelini ni u nekom svom dijelu
navoditi, reproducirati, prevoditi ili koristiti u bilo kom obliku ili bilo
kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, uključujući tu i
fotokopiranje i mikrofilmovanje, bez prethodnog pismenog
odobrenja ZTE Corporation.
PRAVNE INFORMACIJE
Autorsko pravo © 2012 ZTE CORPORATION.
Sva prava pridržana.
Umetanje SIM kartice
SIM kartica se umeće na sljedeći način:
1. Provjerite je li telefon isključen i je li punjač iskopčan iz
telefona.
2. Prevrnite telefon i skinite poklopac baterije.
3. Izvadite bateriju ako ste je prethodno umetnuli.
4. Uhvatite SIM karticu tako da joj zasječeni kut bude okrenut
kao što je prikazano pa je gurnite u držač za karticu tako da
joj zlatnobojni kontakti budu okrenuti prema dolje.
5. Vratite bateriju.
6. Vraćajte poklopac baterije sve dok ne čujete zvuk škljocanja.
Punjenje baterije
Vaš telefon se napaja punjivom baterijom. Da bi baterija imala
maksimalne performanse, preporučuje se da prvo skroz potrošite njenu
energiju te da je potom napunite do kraja. Nova baterija postiže pune
performanse tek nakon tri ciklusa potpunog punjena i pražnjenja.
1. Prikopčajte svoj prenosivi pretvarač s desne strane mobitela
kao što je prikazano na dijagramu.
2. Drugi kraj prenosivog pretvarača prikopčajte u zidnu
utičnicu.
3. Dok budete punili bateriju, pojaviće se indikator punjenja
baterije.
4. Kada baterija bude napunjena, iskopčajte punjač.
Umetnite SIM karticu
SIM (skr. od Subscriber Identity Module – modul pretplatnikovog
identiteta) kartica je mikročip pružatelja mreže na kome se nalaze
pojedinosti nositelja i korisničke informacije kao što su imena i
telefoni brojeva. Vaš telefon ne može funkcionirati bez nje. Ako već
imate kontakte na svojoj SIM kartici, oni će u većini slučajeva biti
prebačeni kada promjenite telefon.
13
Umetanje memorijske kartice
Za proširivanje smještajnog kapaciteta telefona možete se
poslužiti memorijskom karticom. Na nju možete pohraniti ili
kopirati datoteke kao što je glazba i slično.
Nemojte vaditi karticu niti isključivati telefon u toku prijenosa ili
pohranjivanja podataka, jer to može prouzročiti gubitak podataka
ili oštetiti telefon ili karticu.
Memorijsku karticu umećete na sljedeći način:
Utor za memorijsku karticu nalazi se pokraj držača za SIM karticu.
Memorijsku karticu možete umetnuti kao što je prikazano na
dijagramu ispod. Karticu umećete s metalnim kontaktima
okrenutim prema dolje sve dok ona ne školjocne u pravi položaj.
15
Uključivanje/isključivanje telefona
Provjerite je li SIM kartica u mobitelu i je li baterija napunjena.
Da biste uključili/isključili telefon zadržite Tipku za
svršetak/uključivanje. Telefon će automatski potražiti
mrežu.
Uključivanje/isključivanje električne lampe
Da biste uključili/isključili električnu lampu u režimu
pripravnosti zadržite Tipku 0. Lampa se nalazi na donjoj strani
telefona.
Pisanje teksta
Promjena metode unosa: Da biste promjenili metodu unosa
pritisnite Tipku # (Metode unosa: abc, ABC, 123).
Napomena: Da izaberete jezik, idite na Izbornik > Poruke >
Upiši poruku > Opcije > Jezik pisanja.
 Unos slova: U metodi abc /ABC, neprestano pritišćite
odgovarajuću slovnu tipku dok se ne pojavi to slovo.
 Unos brojki: U metodi 123, pritisnite brojčanu tipku jednom da
unesete brojku. U metodi abc/ABC, neprestano pritišćite
brojčanu tipku dok se ne pojavi taj broj.
 Unos simbola: Pritisnite Tipku * da uđete u metodu simbola,
pritiskanjem Navigacijskih tipki odaberite traženi simbol
(uobičajeni simboli) te potom pritisnite Lijevu softversku
tipku ili Središnju tipku da to potvrdite. U metodi
abc/ABC, neprestano pritišćite Tipku 1 dok se ne pojavi
traženi simbol (uobičajeni simboli).
 Unos razmaka: Za unos razmaka pritisnite Tipku 0. To ne
funkcionira u metodi 123.
 Brisanje znaka: Za brisanje znaka pritisnite Desnu
softversku tipku. Zadržite Desnu softversku tipku da
izbrišete sve znakove na ekranu.
 Pomjeranje kursora uljevo ili udesno: Među tekstom, pritisnite
Lijevu/Desnu navigacijsku tipku da biste pomerili kursor
ulijevo ili udesno.

17
Kako dodajete ljude u imenik
Postoje određeni brojevi koje ćete želeti često pozivati, tako da
ima smisla da te brojeve dodate u svoj imenik kako biste im mogli
brzo i lako pristupati.
Idite na Izbornik > Imenik > Željeni spremnik da biste
odredili lokaciju pohranjivanja.
 Da biste dodali novi kontakt idite na Imenik > Dodaj novi
kontakt.
 Uredite informacije i spremite ih.
 Također možete spremiti neki broj nakon što ste uputili poziv
ili poruku nekome ko se ne nalazi u vašem popisu iz imenika,
ili primili telefonski poziv ili poruku od njega.
 Da biste izbrisali nekoga iz svog popisa iz imenika, idite na
Imenik > Kontakti, pa prvo odaberite njegovo ime pa
potom odaberite Opcije > Izbriši.
Kako se upućuju i primaju pozivi
Najosnovniji način za upućivanje poziva jeste da se u režimu
pripravnosti unese broj i pritisne Tipka za slanje. Poziv takođe
možete uputiti i iz popisa iz imenika.
 Da pozovete nekoga: Idite na Izbornik >Imenik>
Kontakti. Pomoću Gore/Dolje navigacijskih tipki
pronađite ime osobe koju želite pozvati. Takođe možete
otipkati prvo slovo imena osobe koju želite pozvati kako biste
pronašli pravo ime i pritisnuti Tipku za slanje.
 Da biste primili poziv pritisnite Lijevu softversku tipku ili
Tipku za slanje.
 Da biste svršili poziv pritisnite Tipku za
svršetak/uključivanje.
 Da biste odbili poziv pritisnite Tipku za
svršetak/uključivanje.
Provjerite da li se nalazite u području s dovoljnom pokrivenošću
za zvanje. Jačina mrežnog signala naznačena je na statusnoj
traci ekrana.
Kako pogledati povijest poziva
Idite na Izbornik > Evidencija poziva.
U Evidenciji poziva su spremljeni Propušteni, Birani i Primljeni
pozivi. Ako su zapisi popunjeni, automatski će se brisati najraniji
sačuvani zapisi.
U Evidenciji poziva takođe možete pogledati Mjerače poziva i
Trošak poziva. (Za Trošak poziva je potrebna mrežna podrška.)
Kako konfigurirati postavke poziva
Idite na Izbornik > Postavke > Postavke poziva.
Tu možete postaviti ID pozivatelja, Poziv na čekanju,
Preusmjeravanje poziva, Zabranu poziva, Podsjetnik na trajanje
poziva, Automatsko ponovno biranje (uklj./isklj.), Zatvorenu
skupinu korisnika, IP broj, Crnu listu, Automatske slobodne ruke
(uklj./isklj.) i Način prihvatanja.
Kako postaviti telefon
Pomoću svog mobitela možete slati i primati poruke.
1. Idite na Izbornik > Poruke > Upiši poruku.
2. Napišite svoju poruku. Za više informacija o metodi unosa
pogledajte odjeljak ‘Pisanje teksta’. Kada napišete SMS,
pritisnite Opcije > Pošalji, i uredite primatelja.
3. Kada završite s pisanjem SMS-a, odaberite Opcije > Pošaji
da biste poslali poruku.
Možete podešavati razne postavke svog telefona, a za to idite na
Izbornik > Postavke.
 Datum i vrijeme: Tu možete postaviti Datum/vrijeme, Format,
Ažuriranje vremenske zone (uklj./isklj.)
 Prikaz: Tu možete postaviti Pozadinu, LCD pozadinsko
osvjetljenje, Teme i Osvjeteljenost.
 Postavke telefona: Tu odaberite Jezik, te postavite
Programirano uključivanje/isključivanje telefona, Pozdravnit
tekst, Matični grad, postavke Automatskog zaključavanja
tipkovnica i Metode unosa itd.
19
21
Kako slati poruke
Kako se primaju poruke
Po primanju poruke, mobitel će vas upozoriti zvukom zvona,
glasovnom naznakom ili ikonicom nove poruke. Ako ikonica poruke
trepće, ulazni pretinac je popunjen do vrha.
1. Da biste otvorili novu poruku pritisnite Pregled. Taklođe
možete otići u ulazni pretinac da biste pročitali poruku.
2. Koristite Gore/Dolje navigacijske tipke da biste pregledali
poruku.
3. Dok je poruka otvorena, pomoću Opcija možete odgovoriti
na nju, proslijediti ju ili ju izbrisati. Možete odabrati
Uporabi broj da biste spremili broj pošiljatelja.
Pomoću ovog mobitela možete primati i difuzne poruke.
Kada odete na Izbornik > Poruke > Govorna pošta,
možete pozvati govornu poštu ili urediti broj govorne pošte.
Kako se postavljaju profili
Idite na Izbornik > Postavke > Profili. Tu možete odabrati
Opcije > Aktiviraj da biste aktivirali neki profil. Ili možete
odabrati Opcije > Prilagodi da biste uredili neki profil.
Napomena: Nečujni režim se može isključivo postaviti da bude
Aktiviran ili ne, a ne može se prilagođavati, dok se Režim
slušalica može aktivirati isključivo kad su slušalice priključene.
Postavke mreže: Tu postavite automatski ili ručni odabir mreže
i željene mreže.
 Postavke zaštite: Tu postavite odlike zaštite da biste svoj
telefon i SIM karticu zaštititili od neovlaštenog korištenja.
 Vrati tvorničke postavke: Unesite lozinku telefona da biste
vratili tvorničke postavke. Neke osobne informacije se mogu
izgubiti ako koristite ovu funkciju, pa budite pažljivi.
Napomena: U nekim interfejsima za postavke zaštite od vas se
može tražiti da unesete lozinku telefona. Podrazumijevana lozinka
telefona je 1122. Ako želite promijeniti lozinku telefona, idite na
Postavke zaštite > Zaštita telefona > Promijeni lozinku.

FM radio
Idite na Izbornik > FM radio.
Pomoću radija možete tražiti i slušati radijske kanale. Imajte na
umu da kvaliteta prijenosa ovisi od pokrivenosti signalom radio
stanice na području na kom se nalazite. U interfejsu FM radija
možete pritiskati Navigacijske tipke Gore/Dolje da regulirate
glasnoću, Navigacijske tipke Lijevo/Desno da podesite
frekvenciju i Središnju tipku da pauzirate radio. Odaberite
Opcije da uđete u podizbornik. Ako želite isključiti radio,
odaberite Opcije > Isključivanje.
Organizator
Idite na Izbornik > Organizator.
 Kalendar
U kalendaru možete pogledati trenutačni mjesec i datum. Odaberite
Opcije da biste pogledali podmeni.
 Zadaće
Odaberite Dodaj da biste dodali zadaće.
 Alarm
Možete pogledati, i urediti ih, postavke alarmnog sata. Takođe
možete omogućiti ili onemogućiti alarme. Ako pritisnete Uredi,
možete postaviti odgovarajuće odlike alarma sukladno uputama.
 Svetsko vrijeme
Tu možete pogledati koliko je sati u različitim gradovima.
 Kalkulator
Pomoću kalkulatora možete vršiti jednostavna računanja. Za unos
brojeva pritišćite numeričke tipke. Za odabir znakova operacija
pritišćite Navigacijske tipke. Da dobijete rezultat odaberite U
redu iili pritisnite Središnju tipku. Da izbrišete bojr pritisnite
Izbriši.
Napomena: Ovaj kalkulator ima ograničenu točnost i može doći
do pogreški u zaokruživanju, naročito pri dugim djeljenjima.
 Konvertor jedinica
U ovom izborniku možete pretvarati jedinice težine i dužine.
 Štoperica
Štoperica služi za bilježenje vremena.
23
Upravitelj datoteka
Idite na Izbornik > Upravitelj datoteka.
Tu možete pogledati koje sve direktorije imate na memorijskoj
kartici, napraviti nove direktorije, ili preimenovati postojeće, izbrisati
ih itd.
Zabava i igre
Idite na Izbornik > Zabava i igre.
 Igre
Odaberite svoju omiljenu igru.
 Audio player
Ta funkcija se može koristiti jedino kad umetnete memorijsku
karticu, drukčije ne.
RF izloženost
Specifična razina apsorpcije (SAR)
Vaš mobitel je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako
da ne prelazi granicu izloženosti radiovalovima koju preporučuju
međunarodne smjernice. Te smjernice je uvela neovisna
znanstvena organizacija ICNIRP i one obuhvataju granice
bezbednosti koje su uvedene kako bi se zajemčila zaštita svih
ljudi, neovisno od njihove dobi i zdravstvenog stanja.
Te smjernice se služe jedinicom mjere poznatom kao specifična
razina apsorpcije, ili SAR. Gornja granica SAR za mobitele je
2W/kg, dok je na testiranju najveća izmjerena vrijednost SAR za
ovaj telefon kad je bio prislonjen na uvo bila 0,314 W/kg*. Budući
da mobilni aparati imaju čitav niz funkcija, mogu se koristiti i u
drugim položajima, npr. uz tijelo, kao što je opisano u ovom
uputstvu za korisnike.
S obzirom da se SAR mjeri kada uređaj ima najveću prenosnu
snagu, stvarni SAR ovog telefona dok je on u funkciji uglavnom je
niži od gore navedene vrijednosti. To se postiže zahvaljujući
automatskim promjenama razine energije uređaja, kojima se
postiže da on koristi samo minimalnu energiju koja mu je
potrebna za komunikaciju sa mrežom.
* Testiranja su provedena sukladno standardu EN 62209-1.
25
Nošenje telefona uz tijelo
Važna informacija u vezi s izloženošću radio-frekventnom (RF)
zračenju:
Da bi se postigla suglasnost sa smjernicama o RF izloženosti,
minimalno odstojanje između telefona i tijela mora biti 1,5 cm.
Ako se ne budete pridržavali te upute može doći do toga da vaša RF
izloženost premaši gornju granicu koju propisuju relevantne
smjernice.
Usluge
Usluge vam omogućavaju da koristite STK.
 STK
SIM card Toolkit (STK) usluge su dodatne usluge koje pruža vaš
pružatelj mreže.
Vaš mobitel podržava STK uslugu, ali ako je vaša SIM kartica i
pružatelj mreže ne podržavaju, nećete moći koristiti te funkcije.
Umetnite memorijsku karticu
14
16
18
20
22
24
26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising