ZTE | S518 | User manual | ZTE S518 User manual

ZTE S518 User manual
វិ ន
រសុវតិ
 ី
េដម

រ
ព
រកុំឲ ទូ រស័ពៃដរបស់ អ ក តវ
ច ប់ សូមអនុ វតវ ិ
ន

កំ ណត់េលខស

កំ ណត់
ែផកេនះរួ ម
នព័ត៌
យសុវតិ
ស់ទូ រស័ព ។
នសំ
រ បង បយ័តៃន បតិបតិ

សូមេ ប
េ
ន់មួ យចំ នួន
៉ ងេ
រ
ស់ទូ រស័ពរបស់អ កឲ
ន់ទូ រស័ព
ច
របស់អ ក េ
ក់ ទិ នេ
ព។ សូម
េចញ ឬទទួ លទូ រស័ព សូម
រ
ន
ស់ េ
មេនះ៖
យខុ ស
រេធ បតិ បតិ
កដ
រ
នេនះមុ ននឹ ង
នសម សប។ េ
េពលេធ
ទូ រស័ពសិតេ
េ
ណ ២,៥ សង់ទី ែម៉ ត) ពី ង
រប ូ ន។
3
នឹ ង
នព័ ត៌
ន់ទូ រស័ពរបស់អកឲ ដូ ច
នែខ ែដរ។ អក តវ
ី (ប
ស់ ១ អ៊ញ
េពល
ងេ
ទូរស័ព
ព
ព និ ង បសិទ
នេ ប
ត
ត់ទូ រស័ព
ររ ិ តត ិ ត រេ
រ បង បយ័តសុ វតិ
េ ប
ពដូច
កំ ណត់េលខកូដ PIN របស់ សុីម

បកបេ
រ សុវតិ
រ
នឹ ង
គ
យ
ត

សូមកុំ ប៉ ះ
ល់អង់ែតនទូរស័ព េ
ប៉ ះ តង់បរ ិ េវណអង់ ែតន
ទូ រស័ព េហយ
េ ច ន

ងត មវ
ចប
មនុ ស មួ យចំ នួន
េ
េពល តវចំ
រធម
សូមទុ កទូ រស័ពេ
ចបងឲ
រ បង បយ័តេ
ំ
ន បវតិជងឺ
ស់េនះមិ ន
ក់េលសុវតិ
ែដល
ស់ពនឺ
ស់េ
ប់
ំ
នជងឺ
ំ ងេនះ
កង
ុ
េល គប់ផលិតផល
ំង
រតូ ចៗ។ ទូ រស័ព
ប
ប់េលង។
ពច ចរណ៍ ។ សូមពិ និ ត េម លច ប់
ក់ទងនឹ ង
កង
ុ តំ បន់ែដលអកេប កបរ។ សូមេ
ះ
នេ
យផុ តពីៃដរបស់ កុ
េពលកំ ពុ ងេប កបរ
និ ងបទប
េ
មុនសិន មុ ននឹ ងេលង
នរបួ ស បសិនេបេ ប
សូមយកចិ តទុ ក
រតី
ក់
រ
េលទូរស័ពរបស់អ ក ឬេ ប
អស់េឡយ)
ត់
ិ គ
ជក
មួ យេវជបណិ ត
ទូ រស័ពរបស់អ ក។ (ពនឺ
យ
មពល
េពលេម ល

េដម។
បសិនេបអ ក
រ
រនិ
េ
ះ
ពិ េ
យេ ប
ស់ (Flash) ដូ ច
សូមេ
នស
ពៃន
រេ
ស់ ។
ំ សន់ ឬសនប់
រ បឈមនឹ ងជងឺ
ី
រេលងវេដអូ
េហម
ី
វេដអូ
េហមេ

។
ទូ រទស ន៍ ឬ
សន់ ឬសនប់ ឬក៏

ចជះឥទិ ពលដល់គុ ណ
ំ រ
លឲ ទូ រស័ពដេណ
យរង
ំ ងពនឺ
េពលែដលកំ ពុ ងេ ប
និ ច។
4
រេ ប
រព
ស់ទូ រស័ពរបស់អកេ
មច ប់ និ ងបទប
ំង

បសិនេប
ែដល

នេ
កង
ុ
ន
ន សូមេ ប
កងទូ
រស័ ព។
ុ
ព
កែនង មុ ននឹងេ
រ បង បយ័ត ចំ េ

េ
េពលេ ប
ំ
ច់ សូមែអប
និ
េប

ំ
នគ
 ី ពិ
េដម
ិ ឧបករណ៍ ច
ជត
ចបង
កង
ុ េ
នឹ ង
េ ៉
ររ ំ
េប ក
ក់ទូ រស័ព
ក់ េបះដូង។ បសិន
នដល់ ឧបករណ៍
ន
ររ ំ
ំ យ
មួ យ កមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ ជនួ
ះ
ណ ២០
ះេ
 ទង។
វ តង់េដម
រឆងចរន សូម
មៗ។
ប់មួ យចំ នួន។ កងករណ
ី
ុ
ក រកដេំ
ក់ េបះដូង
ស់ ៨ អ៊ី ញ ( ប
៉ ងតិ ច
ងែដលផយពី
ឧបករណ៍ ច
ុ
ច់ សូមបិ ទទូ រស័ព
ះ
មថល់ រួ ចចតមួ យ
ក់ េបះដូង បសិនេបទូ រស័ពេ
រ បឈមេ
តេច ក
ទូ រស័ពមួ យចំ នួន
ពិ េ
ត
រ។ សូមកុទ
ំ ុ កទូ រស័ពេ
រ
ចិ េ
រេពទ
ស់ទូ រស័ព របស់អកេ
ត់បនយ
យេ
ំ យ
ជនួ
នយនេ
ះឧបករណ៍ និងបរ ិ
សង់ ទី ែម៉ ត) ពីឧបករណ៍ ច
 ី
េដម
រេប កសេមងឲ ឮេចញេ
េចញ ឬទទួ លទូ រស័ព ។
សូមរក ទូ រស័ពឲ
ំ រ
ដេណ
ស់មុ ខ
យសម សប។
5
ន
រ
ំ ងេនះ អក
ប់របស់អ ក
ច

បសិនេប ង
ល់ខួ ន
យរបស់ អ ក តវ
នបំ
មួ យេផ ងេទ ត សូមេ
ពិ េ
ក់នូ វឧបករណ៍ េវជ
ះ
មួ យនឹ ង កមហ៊ុន
 ី ែសងយល់ឲ ដង
ឹ
ផលិតឧបករណ៍ របស់អក េដម
េវជ

េ
សេ
កង
ុ ទី
ំង
ឬមណលែថ
រេ ប
ះ តវ
ំង
ំ សុខ
ន
យែដល
សូមេ ប
ប់ បន ំ
សមត
េ
ះ
ពេ
ន
នត មវ
រពិ េសស ដូ ច
ំ
ក់េ
េល
 ឬឧបករណ៍ ប
ប់ បន េំ ដម
តច ស់
ស់
រេ ប
ចប៉ ះ
ក់ដល់ ង
យរបស់ អ ក និ ងរ ំ េ
ញទូរគម
គមន៍ េទ តផង។
6
ររ ិ តត ិតេល
ភបំ
ប់ បន ំ
ស់ឧបករណ៍
ល់ដល់
ពទូ រស័ពរបស់អ ក េធឲ ទូរស័ពអកខូច ឬែថម
តិសីពប
ី
មនី រេពទ
ច់ សូមបិ ទទូ រស័ពរបស់អ ក។
យ កមហ៊ុនផលិតទូ រស័ព។
រអនុ
េតឧបករណ៍
ិ ុ (RF) ែដរឬេទ។
មពលរលកវទ
ព សូមយកចិ តទុ ក
ស់ឧបករណ៍ ប
ែដលឯក
ប
រពី
ស់ទូ រស័ពៃដ។ បសិនេប
ទូ រស័ពៃដ

រ
ស
នេ
ំង
ចបង
នឹ ងបទប

សូមបិ ទទូ រស័ពរបស់អក
េ ប ក
ត់េសម ឬ ក
 ី ជូ តស
េដម
ឬ

េ
ត់ែដល ប
តទូ រស័ព។ សូមកុំេ ប ក
នបនកអគិ
សនី។ សូមកុំ េ បទឹ ក
ុ
រ
តុ
យ
ត់ េ
យ
រ
រ

េដម។
រេ ប

សូមកុំ
សូម
ន។
រ
។ កេ

េច ស ងេធ
េ ប


ស់េ
សូមកុំត
។
សូមកុំ
ល់ខួ ន
ក់ េ
យក
ប់ទូ រស័ព
ត់ ែដល
រ
តុ គីមី
នែដនេអឡិ ច ត
៉ េញទិ ក ដូ ច
ឌី ស
ចបងឲ
យ
ចេធឲ ឧបករណ៍ េអឡិច តនិក
រទូ រស័ពរបស់អកកុំឲ តវទឹក។ ទឹ ក
របស់អ កខូ ច។
ន
ចេធឲ ទូ រស័ពខូ ច។
ចបេង តឲ
ក់ទូ រស័ពៃដរបស់ អ កឲ តវពនឺៃថេ
កែនងេ

ំ ងេនះ
តែដល
ត។ សូម
ិ ឧបករណ៍ អគិ ស នីេផ ងៗដូ ច
ជត
ស់ទូ រស័ពេ
ររ ំ
ទិក
ត់ សួ ត ឬ ក
ិ ឧបករណ៍
ជត
ក់ េ
ិ ុ និ ងកុំ ព ូ ទ័ រ
ទូ រទស ន៍ ទូ រស័ព វទ
ន
រជូ តស
ំ ងអគិ ស នី
ងស
តុ
រែតទូ រស័ព ៃដរបស់ អន
្ ក
៉ េញទិ ក ដូ េចះសូមកុំ
កុំ ព ូ ទ័ រ

មុ នសិន មុ ននឹងេធ
ះ ឬេ ប
ំង
ំង
ស់ទូ រស័ពេ
ចេធឲ
ល់ ឬទុ ក េ
ប់ ខូ ច។
ចេធឲ ទូ រស័ព
យក
ំ ង។
ក់បនះេស គី
រ
ងកង
ុ ។
មួ យនឹ ងឧបករណ៍ បែនមដៃទេទ តែដលមិ ន តវ
កល ងរុ ះេរ ទូ រស័ពៃដ ឬថ។
7


សូមកុំទុ កទូ រស័ពេ
សូមកុំេ
តទូ រស័ព
រ បង បយ័តចំ េ

កថ េ
ះបរ ិ
តុែដល
យមិ ន
សែដល
នថេ
យ
បេឆះ ឬផះ
ុ ។
កង
ុ េ
យនឹ ងបង
ះ។
រផះ
ុ
េ
ឲ
រ
សែដល
ន

េដម។
យបង
រផះ
ុ ឬអគិ ភ័ យ ែដល
យ ឬរហូតដល់
 ី េច ស ង
េដម
ទូ រស័ពរបស់អ ក េ
េ
តុគី មី
កងបរ
ិ េវណ ំ ងេនះ សូមកុំេ
ុ
កងបរ
ិ
ុ
ររ ំ
កង
ុ បរ ិ េវណ ន
ំ
ះ
រែបក
ចប
ប់េទ តផង។
នេ
ក់ ឬ
រផះ
ុ
យ
តិ ផុ ះ ឬេ
ំ ងអស់។
8
លឲ
ំ រ
រដេណ
េពលអកសិតេ
ឧបករណ៍ េអឡិច តនិ ក»។ សូមេ
ែណ
យនឹ ងបង
រ
តំ បន់ផ ត់ផ ង់េ បងឥននៈ ទី កែនងេផរ ឬរក ទុ ក
េ បងឥននៈ ឬ

រ
សូមបិ ទទូ រស័ពរបស់អក មុ នេពលចូ លកង
ុ តំ បន់ែដល
ផះ
ុ ដូ ច

មួ យ
កថ។ េ
េភងែតបនិច
នរបួ សដល់ ង
រផះ
ុ េផ ងៗ សូមបិ ទ
ិ ឆនបនះ
ជត
ួ
ុ អគិ សនី
កង
ុ តំ បន់ែដលស
រព
ម
ចបង
កស
ល់
និ ង
«សូមបិ ទ
រ
រ បង បយ័តចំ េ

ះឧបករណ៍េអឡិច តនិ ក
ឧបករណ៍ េអឡិច តនិ កមួ យចំ នួ ន
ទូ រស័ពៃដ បសិនេបមិ ន តវ
តួ

៉ ងដូ ច
សូមេ

សុវតិ
េ
ះ
ព និ ង
ងសុវតិ
ស់ទូ រស័ ព បសិនេប
ព
រេ ប
ស់ទូ េ
ព។ េ
ទូ រស័ព តវ
តេ
យក

េ
ល់ពី
នយន
យ
ងេល សូមទំ
ងសុវតិ
យបេ
ន
ន់េទេ
ំង
ងសុវតិ
ក់េ
ពផះ
ុ េ
ិ ុ
ស់ឧបករណ៍ វទ
ស់េ
ក់ទូ រស័ពរបស់អ កេ
ំង
ស់េ
ងសុវតិ
ច តវ
ង
ំ ង។ បសិនេប
ព
នរុ ញឲ
ិ ុ
យអកជះកងរថយន
រងរបួ ស
នី យេ៍ បងឥននៈ និ ងេ
ក់ ទង តវ
9
នេ បង
ក់ ទំ នង កមហ៊ុន
ញក
ពផះ
ុ ទូ រស័ព
ំ ង និ ងបងេ
នែខ េឡយ។
កង
ុ កែនង គ
កង
ុ កែនង គ
ងសុវតិ
៉ង
ព ឬេ
ះ
 ។
េដម
ច់។
រប ូ នេ
សូមបិ ទទូ រស័ពៃដរបស់អ កេ
រេ ប
ំ
កង
ុ
កអក។ សូមកុំ
េហយ បសិនេបេ
ធន់ ធរ។
ន គប់
នយន្ត
នយនរបស់ េ
ងេលបរ ិ េវណេ
សុវតិ
រឲ
ំ ង បព័ន តតពិនិ ត េល ន និ ង បព័ ន
បសិនេបអ កជួ ប បទះប
យ
យឆងេអឡិច ត ៉ េញទិ កពី
មួ យ កមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍
មិ ន តវទទួ លផលប៉ ះ
ែចក
រ
បព័ នេអឡិច តនិ កៃន
ពិ េ
មុ ននឹងេ ប

ន
ន
ម
ត់ ។
តំ បន់ែដល
សុវតិ

ពៃន
រេ ប
ស់ទូ រស័ពៃដេ
រ
រ បព័នទំ
សុវតិ
ន
ក់ ទំ នងរបស់យនេ
ម
បវតិេ
រេ ប
នមុ ខ
ះ សូម តតពិ និ ត
ន
កំ ពុ ងេ
រអនុ
ស់ទូ រស័ពរបស់អកេ
បសិនេបទូ រស័ពៃដ
ះ
ំ ង ឬេឆះ។

សូមកុំេ

សូមទុ កថេ
កែនងេ
កែនង ត
រេ ប
ស
និ ក
ស់
មុ ន
ី
ះចុ ះដល់ដ។
យស័យ
យស័យ បវតិ កង
ុ េពល
ចប
ះ ចូ លេ
ះ ឬជួ សជុ លថ។ េបមិ នដូ េ
បទឹ ក េឡងកេ
យូរ។
ឬេ
ន
ះេហរ។ បទប
 ី
រេ រទរបស់អ ក េដម
ះេហរេឡយ។
លឲ ផះ។
ុ
 ី
ះេឡង។ េដម
េពលែដលយនេ
រកំ ណត់មុ ខ
ស់ថ
នឹ ងប
ររ ំ
តពី កមអ
ទូ រស័ពរបស់ អ កនឹ ងមិ នេប កេ
សូមកុំទុ កថេ
ះេ
រកំ ណ ត់ េ ៉ ងេបកទូ រស័ពេ
សូមកុំេធឲ ថទូ រស័ពឆងេភ ង េ
កេ
ះពី
ត់កុ ងេពលកំ ពុងេ
ពត មវឲ អកេសសុំ
 ី េ ប
េដម


ះ
សូមបិ ទទូ រស័ពៃដរបស់អ ក មុ នេពលយនេ
ទូ រស័ពៃដ តវ

កងយនេ
ុ
លឲ ថេឡង
កង
ុ េភ ង។ េបមិ នដូ េ
ះេទ
នឹ ងប
ំ ង ផះ
ុ និ ងេឆះថទូ រស័ព ។
លឲ
ះេទ
ន
រ
ក់សួ ត បសិនេបអ កមិ នេ ប កង
ុ រយៈេពល
10

ថ
ច
កប ូ លេភ ង
នេ ច ន ប់រយដង ប៉ុ ែន
នឹ ងសឹ កេរចរ ឹ ល យ
ចំ នួ នេ ៉ ង បតិបតិ
ងធម
េហតុ ។ េ
រ (ចំ នួនេ ៉ ងនិ
សូមឈប់េ ប

សូម បគល់ ថែដលសឹកេរចរ ឹ លេ
ផះ។

កថ និ ងថែដលខូ ច ឬ
សីពីបរ ិ
ស់ថ ែដលមិ ន
ន
ពរបស់ទូ រស័ ព ឬ
ពេ
រអនុ
ល េ
បប៉ ះ
យ បង បយ័ត េហយេ
ពិ េ
ះេ
បល់
11
ះេ
ល
កង
ុ ធុ ងសំ មេ
យេ ងច កផលិតទូ រស័ព ។
ចបងេ
ល់ែភក ឬែស ក សូម
ល) ខី
ិ ខូ ច។
ស់ជត
ឲ កមហ៊ុ នផត់ ផង់ ឬេ
ន។ សូមកុំេ
ត
ះ
ចប៉ ះ
ក់ៃន
ម៖ បសិនេបថខូ ច សូមកុំេ ប ថឲ អស់េភ ង។ បសិន
េបវតុ វែដល
េ
ប់
សូមេ បថអូ រ ី ហ ីនឬថែដលឯក
រេ ប
ប
ស់ ប
មបទប
ដល់សមត
យ ឬចំ នួ នេ ៉ ងទុ កេ
៉ ងច ស់ គឺដល់េពលែដល តវបរ
ូ ថថីេហយ។

សប
េពលែដល
ងស
ត
ល់
រផះ។
ុ ល។
មួ យទឹ ក
មួ យេវជបណិ ត។
ត
ែដនកំ ណត់ៃន រទទួលខុស តវ
កមហ៊ុន មិ ត ហន
ូ នឹងមិ នទទួ លខុ ស តវចំ េ
រខូ ច
ឬមិ ន
េ ប
េ
តេ
ល់ ែដលប
ឬអត់ក ៏ េ
លមកពី ឬេក តេឡងេ
ឹ ឬគួ រែត
នដង
កំ ណត់ ស
េនះ គឺ
ះបី
ល់៖ រូ ប
ន់ែត
ព និ ង រូបតំ
គំ នរូ បង់ប
ែត
រ។ បសិនេប
ន
រេធបចប
ុ នកមមុ ខ
ពិ និ ត
ម
ន
រ
យ
េ
ែដល
រប៉ុ េ
ញេ
តេ
ះ
ប់ មក
ំ
នឹ ង
កង
ុ េស វេ
តឹ ម តវ
ែណ
ន
ំេ
រ
មួ យ
ែណ
ះ។ បសិនេប មិន តវ
កង
ុ េស វេ
រទូ រស័ព សូមេម លព័ ត៌
ក់
នែណ
រផល់េស ។
រណៈពី កមហ៊ុន Metfone។
12
ះ
ក់ ព័ នេ
និ ង
ត់ ទក
ុ ទូរស័ព របស់អ ក
ពខុ ស
រេ
រ ឬ
រខូ ច
ងែដលប
ញអំ ពម
ី ុខ
មួ យទូ រស័ពរបស់អ ក សូម
សង់
តបង់ផលចំ េណញ ឬ
យ
ពៃន
ស់គួ រេម លប័ ណ
នេពញេលញអំពី
រ
កមហ៊ុន មិ ត ហន
ូ តវ
ឹ អំពល
នដង
ី ទ
យ។ អកេ ប
ប់ ព័ ត៌
ះ
ល កង
ុ ករណី ពិ េសស េ
ស់ផលិតផលេនះ េ
យ
ស
យ បេ
ម
យ
រ
ំ
មុ ខ
រ
ប៊ូតុងទន់េឆង
ប៊ូតុងទន់
ល
ប៊ូតុង វ ៤ ទិស
និ
ប់
រែដលប
 ីប
ចុចេដម
ក់សកម
ៃនេអ កង់
ប៊ូតុង
ចឲ េធ
រ វេ
ន់ មីនុយ ៃនមុខ
យ
ញេ
ញេ
ងេ
មែផក
ងេឆង
ងេ
មែផក
ង
ំ

រេ ជសេរ
ស
ព និងេធ
ំងេនះ (េល េ
ពិនិត េមលកំណត់
េ
រ
យ/បិទ-េបក
ប៊ូតុង * និងប៊ូតុង #
ប៊ូតុងេលខ Alpha
ពិល
អនុវតន៏មុខ
បរ ិ
ម េឆង និង
ំ)
កង
ុ មីនុយ options និងចូលេ
រខះៗ
ន
មៗ
 ី ប ូ នេលខទូរស័ ព ឬេឆយទូរស័ ព ឬ
ចុចេដម
ប៊ូតុងប ូ ន
ប៊ូតុងប
រែដលប
ៃនេអ កង់
ំ
ប៊ូតុងក
អនុវតន៏មុខ
ធម
កង
រស័ ព េបកេ
ុ
ុ កំឡងេពលទូ
ធម
 ី
ចុចេដម
េ
ៃនេលខទូរស័ ពេ
កង
រស័ ព េបកេ
ុ
ុ កំឡងេពលទូ
ក េចញ
 ី បិទ ឬេបកទូរស័ ព
េដម
នមុខ
េផ ង
េចញ-ចូល
រេផ ង
េ
ចុច ឲ
កង
ុ ម៉ូដ ឬ មីនុយ ៃនមុខ
ប់
រ
 ី ប ូ លេលខពី ០ ដល់ ៩ និងសរេសរអក រពី
ចុចេដម
Aa ដល់ Zz
េ
កង
រស័ ព េបកេ
ុ
ុ កំឡងេពលទូ
០ឲ
 ី េបក ឬបិទពិល
ប់េដម
14
ធម
ចុច ប៊ូតុងេលខ
កំ ណត់ស
ប៊ូ តុ ង»
ប៊ូ តុ ងឲ
រ
នន័យ
ប់»
េចញ។
េ
ល់ ៖ េ
ក់េ
កង
ុ េស វេ
ស
ប់ អ កេ ប
ចុ ចប៊ូ តុង
៉ ងតិ ច ២វ ិ
ិ
ចុ ចប៊ូ តុងេហយដកៃដវញ
នន័ យ
និងេ
ះេ
ិ
វធី
រ
អក
សេបកេ
ក់ េ
ទូ រស័ព
ច
រ
ចេឆ យទូ រស័ ពដូ ចធម
គំនរូ តំ
ធម
 ី
ទី េដម
គឺេធដូ ច
ក់ េ
។
រ បតិ បតិ
េ
ម ចំ ែណក
ទី ប
ទូរស័ ព
កង
ុ កំ ឡុ ងេពលទូ រស័ព េប កេ
ប៊ូ តុ ង * កងរយៈេពល
២វ ិ
ុ
ស់េនះ
ចុ ចប៊ូ តុងទន់
េលបនះប៊ូ តុង
បជុំ
ន ក់េ
ទូ េ
កំ ណត់ េ ៉ ងេ ទ
ន
ក់ េ
រថី
ក មិតថ
ខក
ន
ក់
េស ទូ រស័ព
ទូ រស័ព
ស់
រេ
បិ ទសំេលង
15
«ចុ ច
ប់ មកេទ បដកៃដ
េពលែដលទូ រស័ព តវ
ងៃនចំ ណុច ប
ក
«ចុ ច
ងេឆង េហយចុ ច
ទូរស័ព។
រអេចត
ក
ន។
។
ថ�
ថ� េធ�ពីអ៊ី យ៉ុងលី ទី ញូ ៊ម របស់ទូរស័ព� ៃដេនះ�ចយកមកេ�ប ��ស់�ន��មៗ
ប��ប់ ពីដកេចញពី�បអប់ ។
�រ�ក់ថ�
១. �ញគ�មបថ�ព�
ី � ម�ក់េ�ែគម�ងេល េហយដកគ�មបេចញ

 ប៉ ះេ�ក�ុ ងរន�ថ�
២. ប�ូ � លថ� េ�យត�មង់េជងប៉
ះពណ៌�សឲ�ចំ េជង
៣. រុ ញថ� ែផ� ក�ងេលចូ ល រហូត�ល់ែតដល់ កែន�ង�តឹ ម�ត�វ
៤. �ក់ គ�មបថ� �ល់ែតឮសេម�ងក�ឹប
ដកគ�មបថ�
រុ ញថ�ចូ ល
�ក់ គំ របថ� �ល់ែតឮសំេឡងក�ប
16
�រដកថ�េចញ
១. �ត�វ��កដ�ទូរស័ព� ៃដរបស់ អ� ក�ត�វ�នបិ ទ
២. ដកគ�មបថ�េចញ
៣. �ញថ� េឡង និ ងដក�េចញពី ទូរស័ព� ៃដ
ដកគ�មបថ�
�ញថ� េឡងពី �តង់ េនះ
�រប�ូ � លសុី ម�ត
សូមប�ូ � លសុីម�ត ដូច�ងេ��ម៖

�ត�វ��កដ�ទូ រស័ ព��ត� វ�នបិទ
េហយ�ប�ប់�កថ� �ត� វ�នដកេចញពី ទូរស័ព�


�តឡប់ ទូរស័ព� មក�ងខ� ង េហយេ�ះគ�មបថ�េចញ
�បសិនេប �នថ�េហយ សូមដក�េចញ
17

�ន់ សុីម�តរបស់ អ� កេ�យែបរ�ជ�ង�ត់ ដូ ចរូបប��ញ
េហយរុ ញ�ចូ លេ�ក�ុ ងកែន� ង�ក់ សុី ម�ត

េ�យ�ក់ េជងប៉
ះពណ៌�ន��ប់ ចុ ះេ��ម


�ក់ ថ� ទូ រស័ ព� ចូ ល
បិ ទគ�មបថ� �ល់ែតឮសេម� ងក�ឹ ប
ប�ូ � លសុីម�ត
សុីម�ត (ម៉ូ ឌុ ល អត� ស��ណអ�ក�វ) គឺ �បន� ះមី �ក�ឆីប
ែដលទទួ ល�នពី អ�កផ� ល់េស�ទូ រស័ពែ� ដលផ�ុ កទិ ន�ន័ យលម�ិ ត �ពម�ំ ង
ព័ ត៌ �នរបស់ អតិ ថិ ជនដូ ច� េ��ះ និ ងេលខទូ រស័ ព�។ ទូ រស័ព� របស់អ�កនឹ ង
ំ  រ�រេឡយ �បសិនេប��នសុីម�ត។ �បសិនេបអ� ក�នប��ីេ��ះ
មិ នដេណ
េ�ក�ុ ងសុីម�តរបស់អ�ករួច�េ�សច ប��ីេ��ះេ�ះ�ចេផ� រពី �៉សុីនមួ យ
េ��៉ សុីនមួ យក�ុ ងករណីេ�ច ន។
18
�រប�ូ � ល�តអង�ចង�ំ
 ព�ងីកទំ ហផ
អ�ក�ចេ�ប��ស់�តអង�ចង�ំ េដម�ី
ំ ុ � កទិ ន� ន័ យរបស់ ទូ រស័ព� ។
អ� ក�ចផ�ុ ក និ ងចម� ងឯក�រដូ ច��បេភទចេ�ម�ង និ ង�បេភទេផ�ងេទ�ត។
សូមកុំដក�តអង� ចង�ំ ឬបិទទូ រស័ពខ
� ណៈេពលែដលកំ ពុងប�ូ � ន
ឬផ�ុ កទិ ន�ន័ យ េ��ះ��ចប�
� លឲ�ទិ ន�ន័ យ�ំ ងេ�ះ�ត់ បង់ ឬេធ�ឲ�
ទូ រស័ព� ឬ�តអង�ចង�ំ ខូច។
ប�ូ � ល�តអង�ចង�ំ ដូច�ងេ��ម៖

ិ កែន�ង�ក់ សុីម�ត។
កែន�ង�ក់ �តអង�ចង�ំ ស�ិតេ�ជត
អ� ក�ច�ក់ប�ូ � ល�តអង�ចង�ំ
�មរូ ប�ពប��ញដូ ច�ងេ��មេនះ។ េប កគ�មបថ�ទូ រស័ព�។

ប�ូ � ល�តេ�យទុ កេជងប៉
ះេ�ហៈ��ប់ ចុ ះ េ��ម
រហូត�ល់ែត�តស�ិតេ�ក�ុ ងទី �ំង�តឹ ម�ត�វ
ប�ូ � ល�តអង�ចង�ំ
19
�រ�កថ�ទូរស័ ព�
 ឲ�ថ�េ�ប ��ស់�ន�
ទូ រស័ពរ� បស់អ� កេ�ប � មពលរបស់ថ��ក។ េដម�ី
ំ ង អ� ក�ត� វេ�ប�មពលថ�ឲ�អស់ ប��ប់
អតិ បរ� េយងសូមែណ�ំ � �ដបូ
មក�កប�ូ � លេភ�ងឲ�េពញ។ �របំ េពញមុ ខ�រេពញេលញរបស់ ថថ
� �ី
ំ
នឹ ងសេ�មច�នែតេ�េ��យេពលឆ� ង�ត់ដ�ក់
�លប�ូ � លេភ� ង ឬ
េ�ប ឲ�អស់�មពល�ន ៣ ដងប៉ុ េ��ះ។

សូម��ប់ ឌុ យ��ប់ ទ័ រេ�ែផ�ក�ង��ំៃនទូ រស័ពៃ� ដរបស់ អ� ក ដូ ច
ប��ញេ�ក�ុ ងរូ ប។

សូម��ប់ចុ ង��ងេទ�តៃនឌុ យ��ប់ ទ័ រេ��ពីចរន�េម។

េ�េពល�កថ� ទូ រស័ពន
� ឹ ងប��ញស���កថ�។

េ�េពលថ��កេភ�ងេពញេហយ សូមដកេចញពី�ប�ប់ �ក។
20
របិទ ឬេបកទូរស័ ព
សូម
ន
ចុ ចឲ
កដ
សុីម
តរបស់ អ កសិតេ
កេភ ងរួ ច ល់។
ប់ប៊ូ តុ ងប
ប់
រនិ
ទូ រស័ពនឹ ងែសងរក បព័នេស េ
េ
 ី េប ក ឬបិ ទទូ រស័ព។
យ/បិ ទ-េប ក េដម
យស័យ បវតិ។
រេបក ឬបិទពិល
កង
ុ កំ ឡុ ងេពលទូ រស័ព េប កេ
េប ក ឬបិ ទពិ ល។ ពិ លសិតេ
កង
ុ ទូ រស័ពៃដរបស់អ ក េហយថ តវ
ែផក
ធម
ងេ
សូមចុ ចឲ
 ី
ប់ប៊ូ តុងេលខ ០ េដម
មៃនទូ រស័ព ។
រសរេសរអក រ

 ី បរ
បរ
ូ ម៉ូ ដអក រ យប ូ ល ៖ ចុ ចប៊ូ តុង # េដម
ូ ម៉ូដអក រ យប ូ ល
(Mode Input ៖ ABC, abc, K123,កខគ- KH, ១២៣- KH123,កខគ- KH,)។

រប ូ លអក រ ៖ េ
កង
ុ ម៉ូ ដ ៖ ABC / K123, កខគ- KH,
១២៣- KH123,កខគ- KH,)។ abc

ប ូ លេលខ ៖ េ
ខង់ ។ េ
េលខ។
ន។
 ី ប ូ លេលខ១
កង
ុ ម៉ូ ដ 123 ចុ ចប៊ូ តុងេលខមងេដម
កង
ុ PT / pt ម៉ូ ដ ចុ ចប៊ូ តុ ងេលខឲ
21
ប់រហូតដល់ ប
ញ

 ី ចូ លេ
៖ ចុ ចប៊ូ តុង* េដម
ប ូ លស

។ េ ជសេរ
 សស
ស
ែដល តវ
រ (ស
វ ៤ទិ ស េហយចុ ចប៊ូ តុងទន់ែផក

េ ជសេរ
 ស។ េ
តវ
េ

រ(ស
ប ូ លចេ
ំឲ
ចល័តស
េឆង-
ប់រហូត
)េ
 ី ដក
៖ ចុ ចេលខ ០ េដម
យចុ ចប៊ូ តុ ង
 ី
លេដម
េឆង ឬ
 ី ចល័តស
ំ េដម
ែដល
ំ រ
មិ នដេណ
។
រេទ
 ី លុបអក រ។ ចុ ចប៊ូ តុងទន់
ំ េដម
ង
 ី លុបអក រ
ប់ េដម
ពយេ
នស
)។
លុបតួអក រ ៖ ចុ ចប៊ូ តុ ងទន់
ង

ទូ េ
ះដក
កង
ុ ម៉ូ ដ 123។
េអ កង់ ។
ទូ េ
ងេឆង ឬប៊ូ តុ ងក
កង
ុ ABC / abc K123, កខគ- KH, ១២៣- KH123,
កខគ- KH,)។ចុ ចប៊ូតុ ងេលខ 1 ឲ


ន់កែនងេ ជសេរ
ស
ំ ងអស់ និ ងស
ំ៖េ
ពញេ
22
ត
រប
ញេ
េល
កង
ុ អតបទ ចុ ចប៊ូ តុង វ ៤ទិ ស
េឆង ឬេ
ំ។
រេប បប ូ លេលខទំ
ក់ទំនងេ
េលខទូរស័ ព
នេលខមួ យចំ នួ នែដលអកចង់េ
េលខ
ំ ងេនះេ
ចចូ លេ
ចូ លេ
ចង់

ចូ លេ

ែកស មលព័ ត៌
អកក៏
ប

រេ
ប
មៗ
ចូ ល ឬ
៉ង
ន និ ងរក
ទុក
ប់ពីអ ក
រពីអ ក
នេ
ក់ ែដលមិ ន
កត់េលខទូ រស័ពរបស់អក។
េី ស វេ
កត់ េលខទូ រស័ព របស់អក ចូ លេ
េលខទូ រស័ព > េលខទំ
ំ ងទុ កែដលអក
កត់េលខទូ រស័ព > បែនមេលខ
េី ស វេ
ះអក
ប់ មក អក
យ សល។
កត់េលខទូ រស័ព > ទី
ររក ទក
ចរក េលខមួ យ ប
 ី លុបេ
េដម
ប
េលខទូ រស័ពរបស់ អ ក។ ប
ន
ន់ មី នុ យ > េស វេ
ក់ ទំនងថី
កត់
មងេហយមងេទ ត ដូ េចះសូមប ូ ល
កត់
ំ ងេនះ
ន់ មី នុ យ > េស វេ
 ី កំ ណត់
ន េដម
ទំ

កង
ុ េស វេ
ន់េលខ
កង
ុ េស វេ
ក់ េចញពី
ទូ រស័ពេចញ ឬទទួ ល
ន់
នេ
ន់ េស វេ
ំ ង េ ជសេរ

ក់ទំ នង ដបូ
 សេ

ប់ មក េ ជសេរ
 ស > លុប
23
ះេ
កង
ុ
កត់
ះ
រេប បេ
ិ
វធី
េ
េ

ទូរស័ ព េចញ និងទទួលទូរស័ ព
យបំ ផុតកង
ុ
រេ
ទូ រស័ព េចញពីប
េដម ី េ
ទូ រស័ ព េ
ក់ ៈ ចូ លេ
ន់ មី នុ យ >
អកក៏
 ដំបូងៃនេ
ច យតួអក រេផម
ះរបស់មនុ ស ែដលអកចង់
 ី រកេ
ម េដម
ះមនុ ស ែដលអកចង់ េ
 ី ែសងរកេ
េដម
 ីប
េដម
ប់
រនិ
 ី បដេសធ
ិ
េដម
តវ
កដ
មុ ននឹងេធ
រ
ន
រេ
ងេធង ឬចុ ចប៊ូ តុងប ូ ន។
យទូ រស័ព ចុ ចប៊ូ តុងប
រេ
ចូ ល ចុ ចប៊ូ តុងប
អកសិតេ
ទូ រស័ព។
ះែដល តឹម តវ េហយចុ ចប៊ូ តុង
 ី ទទួ ល ទូរស័ព ចុ ចប៊ូ តុងទន់
េដម
េប ក។

នរ
ច
ក់ ទំនង។ េ បប៊ូ តុង វ ៤ទិ ស
ប ូ ន។

រួ ចចុចប៊ូ តុ ងប ូ ន។ អកក៏
កត់េលខទូរស័ព > េលខទំ
ទូ រស័ព េ

ធម
ីេលខទូ រស័ពផងែដរ។
េស វេ
េល/េ

ទូរស័ព េចញគឺ ចុ ចប ូ លេលខ
កង
ុ កំ ឡុ ងេពលទូ រស័ព េប កេ
តំ បន់ែដល
ប់
24
រនិ
រនិ
យ/បិ ទ-
យ/បិ ទ-េប ក។
នេស ទូ រស័ ព គប់
ទូ រស័ព េចញ។ ក មិតេស
ពៃនេអ កង់។
ប់
នប
ញេ
ន់
េល
រេប បេផ
អក
រ
 ីេផ និ ងទទួ ល
ចេ បទូ រស័ព ៃដរបស់អ កេដម
១. ចូ លេ
ន់ មីនុ យ(menu) >
២. សរេសរ
សូម
ររបស់អក។ ស
នែផក " យអតបទ”។ េ
ប់ព័ ត៌
េពលែដលអកសរេសរ
 ី េផ
េដម
រ។
រេប បទទួល
េ
រ
េពលែដលអកទទួ ល
ឹ េ
ឲ អកដង
យ
ន
េពលែដលរូ ប
 ី
េដម
រផងែដរ។
ន
ន
េពលែដល
រេនះបនេ
 ី
េដម
ត់
ះអកទទួ ល
រមួយ ទូ រស័ពៃដរបស់អកនឹ ងបេ
សំបុ តផងែដរ។
ពសំបុ តេ
តភិ បែភត។
ចចូ លេ
កង
ុ បអប់
 ីេប កេម ល
ម េដម
រកំ ពុ ងេបក អក
ន់អ កដៃទ។ អកក៏
ប ូ លកង
ុ ប
ីេ
រ សូមចុ ច
រ។

ំ  ស(option)
រចប់ េ ជសេរ
 ស ជេរ
ី អកក៏
រថ។
២. េ បប៊ូ តុ ង៤ទិ ស េលេ
៣. េ
នបែនមអំ ពី រេប បប ូ លអក រ
ប់មកនូ វរូ បស
នឹ ងេពញេ
 ី
១. ចុ ចេមេដម
ន
រ។
េពលែដលអកសរេសរ
ំ  ស(option) > ប ូ ន េហយបរ
ជេរ
ូ េ
៣. េ
រ។
រ > សរេសរ
ញសេមង
រ
រ(inbox)
រ។
 េរ  សេឆ យតប លប់ ឬក៏ ប ូ ន
ចេ ជស
ចចូ លេ
ញយកេលខអកេផរ
ះទូ រស័ពផងែដរ។
25
រ
អក
ចទទួ ល
ននូ វ
បសិនេបអ កចង់ទទួ ល
មរយៈ
រេ ប
រផ ពផ យ ដំបូ ងអក តវ
 ី ទទួ ល
ន់ កមហ៊ុនផល់េស ទូរស័ព េដម
កសួរេ
សីអំ ពី ប៉ុ សទទួ ល
េ
រផ ពផ យ
េពលែដលដំ
អកនឹងទទួ ល
១. ចូ លេ
ន
រ។
ក់
ល
ងេ
ម តវ
រផ ពផ យ៖
ន់ មី នុ យ(menu) >
រ>
ស់ទូ រស័ពៃដេនះ
ននូ វព័ត៌
នបំេពញ
រផ ពផ យ > SIM1/SIM2

 ីេប កដេណ
ំ
(សុីម១/សុីម២) ទំ រងទទួ ល។ េ ជសេរ
 ស On េដម
រ
ផ ពផ យេផ ងៗ។
២. ចូ លេ
ន់ menu >
៣. សុីម2
រផ ពផ យ > ប
៤. ចូ លេ
ន់ មី នុ យ (menu) >
ប
រ>
(សុីម១/សុីម២)។
៥.ចូ លេ
ន់ >
ប៉ុ សែដលចង់
ន។
បសិនេបអ កទទួ ល
េ
នរួ ចរក ទុ ក។

ញ (channels) > េ ជសេរ
 ស (select)
ន។
រ>
រផ ពផ យ > ប
ននូ វ
រទទួ ល
រ
រផ ពផ យ > SIM1/SIM2 (សុីម១/សុីម២)
 ី បែនមប៉ុ សព័ ត៌
ញchannels > បែនម (add) េដម
 ី េ ជសេរ

េដម
 សប៉ុ សែដលអកចង់
ន
រផ ពផ យ > SIM1/SIM2
ញ (channels) > ចុ ច
រផ ពផ យ រូ បស
េលេអ កង់ ។
26
“
ី ” នឹ ងប
រថៗ
ញ
ចូ លេ

ន់ មី នុ យ(menu) >
(voice mail) េ
រសេមង។
ះអក
ចេ
េ
រ (messages) >
ន់ បអប់
រ
សំេឡង
រសេមង ឬក៏ែកត មវ
រេប បែកទ មង់ែបបបទ
ចូ លេ
ន់ មី នុ យ (menu) >
រកំ ណត់ (settings) > ទំ រង់ (profiles) ។ អក

ំ  ស (options) > ដេណ
ំ រ
ចេ ជសេរ
 ស ជេរ
រនូ វទ មង់ែបបបទមួ យ អកក៏
 ីែកទ មង់េ
(customized) េដម
សំ
ល់ៈ ទ មង់
តវ
ន
ប់
ក់ ដំ េណរ
ស់ តេច ក
ះ
នែដរ។
ំ រ
ចដេណ
មួ យទូ រស័ពៃដ។ ទ មង់
រ ឬក៏ អត់ ប៉ុ ែនមិ ន
ចែក
រេប បេបកេមលកំ ណត់
េ
េ
េ
ន់មី នុ យ>កំ ណត់
ិ , ទទួ ល
េឡងវញ
នឹ ង តវ
េ
នរក ទុកេ
េប សិន
ស័យ បវតិ ។
រេ
រេ
ចូ លនិងខក
កង
ុ កំ ណត់
កំ ណ ត់
 ី
រ (activate) េដម
ំ រ
ក់ដេណ

ំ  ស (options) > ែករ
ចេ ជសេរ
 សជេរ
ែដល
រ
នដ ប
នសេមង
តុ
ងកង
ុ
ច តវ
នេទ។
ទូរស័ ពេចញ-ចូល
ន
រេ
នរក ទុកេពញនឹ ង តវ
27
ស
ន
នលុ បេ
យ
Waiting) បព័ នបែងរ
បព័នក មិ ត

េ
រេ

េ ជសេរ
 សេ
រ
ញេស

ចេ ជសេរ
 សប
ំ រ
ក់ដេណ
រេ ប
រក
េម
យស័យ បវតិ ឬចុ ច

ចេ ជសេរ
 សយកប
រេនះ ព័ ត៌
បង បយ័ ត ។
ល់ ៖ កង
ុ
រ
ន
ក់ ដំ េណរ
ំ រ
ក់ដេណ
រទូ រស័ពៃដរបស់ េ
មិ ក
 ៖េ
រេដម
ំ រ
រឲ ទ មង់ដេណ
ល់ខួ នមួ យចំ នួន
រ បព័នសុវតិ
រនូ វ បព័ន
កអក និ ងសុីម
កអក
ន់
រកំ ណត់ សុវតិ
(Phone Security) >
េលខកូ ដស
ត់េនះ។
ច យប ូ ល
កអក
ចត មវឲ
 គឺ ១២៣៤។ សូម
ត់េដម
ពទូរស័ព
 ី
ត (Change Password) េដម
29
ឹង។ កង
ុ
ត់បង់ ដូ េចះសូម
ព (Security Settings) > សុវតិ
ស់បូ រេលខសំ
ត
ិ តឡប់េ
រទូ រស័ពវល
ចនឹ ង
ពេ
យប ូ លេលខកូ ដចូ លកង
ុ ទូ រស័ព ។ េលខកូ ដស
ចូ លេ
ញពី
កអកេពញចិ តផងែដរ។
 វញ
ិ ដូ ចេពលេទ បនឹ ងេ បទូ រស័ពេនះេលកដបូ
ំ ងអ
ពេដម
ំ រ
ដេណ
ស
យជនអ

េដម។
” (Call Barring)
រកំ ណត់ បព័ ន” (Network Settings) ៖
មួ យែដលេ
 ី
ត់ េដម
នូ វេលខកូ ដស
រេ
កអកក៏
រ
បែងរ” (Call Divert) និ ង
ញទូ រស័ពេ
ិ នូវទ មង់ដេណ
ំ រ
រេឡងវញ
រ

ស់េ
ំង
រេ
រនូ វ បព័នសនិ សុខ ៖
 ី
សនិ សុខមួ យចំ នួ ន េដម
ពី
“
យខន
ួ ឯង។ េ
កមហ៊ុនទូ រស័ព

ចូ ល “
ទូ រស័ព “

រេ ជសេរ
 សប
កអក
រេ
ស់បូ រ
ិ ុ FM
វទ
សូមចូលេ
មួ យនឹ ង

ិ ុ FM (FM Radio)។
ន់មីនុ យ (Menu) > រួ ចេ ជសេរ
 សយក វទ
រេ ប
េ បកង់ ទុ ក
ិ ុ គឺ
សេមងរបស់វទ
ិ ុ ែដលសិតេ
វទ
ិ ុេ
ស់វទ
ប់េ
ៃថេ
ស័យេ
កង
ុ តំ បន់
កអក
េល
ប
ប់ ។ េ
(Menu)
កអកក៏
ល់ផងែដរ
គុ ណ
ិ ុ FM េ
កង
ុ រលកវទ
កអក
រសង់
មួ យ។ េ
ប៊ូ តុ ង ំ ង ៤ទិ ស េឡងេល / ចុ ះេ
ប៊ូ តុ ង ំ ង៤ទិ ស េឆង /
ិ ុ នី មួ យៗេដម
 ី កត់
ចែសងរកប៉ុ សវទ
យ។ គួ រកត់ស
រៃន
រេផរទិ នន័ យពី
ពៃន
នី យ
ចចុ ច
 ី តេម ង ឬបនយសេមង។ ចុ ច
ម េដម
 ី បរ
ំ េដម
ូ ប៉ុ ស និ ងចុ ចប៊ូ តុ ងក
 ី
លេដម
ំ  ស (Option) េដម
 ី េ ជសេរ

ចចុ ច ជេរ
 ស មី នុ យ
យរងដៃទេទ ត
នផងែដរ។
បអប់ឧបករណ៍
សូមចូ លេ

រចូ លេ ប
េ
មី នុ យ (Menu) > បអប់ឧបករណ៍ (Organizer)
បតិទិ ន (Calendar)
ស់ បតិទិ ន េ
កអកនឹ ងេឃញ
េលេអ កង់ េហយៃថបចប
ុ ននឹ ង តវស
ៃថដៃទ។
30
ល់េ
ងែខចុ ងេ
យប
ញ
យ បអប់ពណ៌ ែបកខុ សពី
កិ ច

រ
េ
កុ ង បតិទិ ន េ

េ ៉ ងេ ទ
កត់
េ
កិ ច
ឡិ
េពលេវ
យ
េ
និ ងៃថែដលេ
េ ៉ង

េ
ចេប កេម លេពលេវ
ក ែដលសិតេ
៉ សុីនគិ តេលខ
កអក
ចេធ
លេ
កអកចង់ឲ
កល
ែដលេ
េ
ឡិ
ម
។េ
 ី យល់ ពម (OK ) េ
លេដម
ី
ថ។
31
ងេ
ម
ម
ទី កងដៃទេទ តកង
ុ
 ី លុបេលខ
លទផល។ សូមចុ ច លុប (Clear) េដម
គណ
យេ
ន
។
 ី េ ជសេរ

េលខ រួ ចចុចប៊ូ តុង៤ទិ សេដម
ស បេភទៃន
ែចក) រួ ចចុ ចប៊ូតុងក
ចែកត មវេល
េ ទេ
មប
េលខែបប
រេ ៉ ងេ ទេនះ
កអក
កង
ុ ែលងេ ៉ ងខុ សៗ
រគណ
កអកចង់ឲ
ចបិ ទ ឬេបក បតិបតិ
ន់ែតចុ ច ប៊ត
ូ ុងក
ំ។
កអក
ពិ ភពេ
កអកក៏
 ី
មួ យ រួ ចចុ ច បែនម (Add) េដម
ចចុ ចេលៃថ
ចេប កេម ល និ ងែកេពលេវ
េ ទ។ េ
រែណ

រែដល តវេធ
កអក
ចិ ត ។ េ
កអក
យ
រគណ
ះេ
ន់ែតចុ ចប ូ ល
(បូ ក ដក គុ ណ
កអកនឹ ងទទួ ល
ស់ េហយ

ប់ េផម
ន
ស
ន
ល់ ៖
ធំ ៗ។

ពលេម ងតិ ចតួច
រគណ
បតិ បតិ
េ


៉ សុីនគណ
រេនះ
ស់បូ រ
េលខេនះ
ពិ េសសកង
ុ ករណីែដល
ត
ចជួ យឲ េ
ឡិ
ឯក
រ
រគណ
ច
តួ េលខ
ស់ បែវង ឬទមន់ពី
តមួ យ
ស់េថរេវ
រេ ប
សូមចូ លេ
េ
កអកគណ
ន
ពសុ កិ ត និ ង
តមួ យេផ ងេទ ត។
ស់ថតេពលេវ
ិ គប់ គងឯក
កមវធី
េ
នែដនកំ ណត់ៃន
កអក
ន់ មី នុ យ (Menu) > បអប់ គប់ គងឯក
ចពិ និ ត េម ល គប់ បអប់ឯក
យបេង ត បអប់ឯក
រេ
រ
ះ

េដម។
រថី
ស់បូ រេ
32
រ
ំ ងអស់េ
ះ បអប់ឯក
រ (File Manager)។
កង
ុ
តអងចង
រ ឬលុប បអប់
ំ
រេប ប
ស
ក់ចេ ម ង
ល់ ៖ មុ នេពលេ ប
អងចង
សូមចូ លេ
ំ ចូ ល
ំ រ
ស់ដេណ
ិ
មី នុ យ (Menu) > កមវធី

ចេ ជសេរ
 ស ក់បទចេ ម ងេ
េ
ប
កង
ុ ប
ថ
ី ី ឬេធ
ិ
កមវធី
រេនះ េ
មុ នសិន។
កង
ុ
តអងចង
េរ  សេស
សូមចូ លេ
មួ យ បេភទសេមង
ន់ មីនុ យ (Menu) > េស
STK
ប
ប់
ញទូ រស័ព
ទូ រស័ពៃដរបស់េ
បសិនេបសុីម
ំ រ
ដេណ
រក៏មិ ន
មួ យនឹ ងសុីម
ត គឺ
កអកក៏
ប់
ច
ត និ ង កមហ៊ុ នប
ចេធេ
នែដរ។
ត
ំ។
កអក
ឯក
ចទទួ ល
ននូ វ
រ AMR-NB, WAV,
កង
ុ េស
េស បែនមែដលផល់េ
មួ យនឹងេស
កអក
មចំ ណូលចិ ត។
(Services) ។ េ

(Services) សូមេ ជសេរ
 សយក STK។
ឧបករណ៍
ះេ
រែកកុនទ មង់ែបបបទមួ យចំ នួ នឲ តវ
ក់ចេ ម ងេនះ តវ
ក់
ក់ចំ េរ ង (Audio Player)។ េ

ី (List) > េ ជសេរ
 ស (Options) េ
MP3, iMelody, និ ង MIDI។

កអក តវ
យ កមហ៊ុ ន
STK េនះែដរ ប៉ុ ែន
ញទូ រស័ពមិ នផត់ផ ង់េស កមេនះ
33
សំ នួរ និងចេមយ
បសិនេបអ កជួ ប បទះប
ខុ ស ប កតី េ
ប
កអក
របស់ អ កមិ ន
េ
មេនះេទ សូមទំ
ចេ
កងេពល
េ ប
ុ
ចពិ និត េម ល
ះ
យ
ក់ ទំនង
ន
ំ រ
ស់ទូ រស័ព ឬក៏ទូ រស័ពដេណ
ម
ង
មរយៈព័ ត៌
ែចក
ងេ
ម។ បសិនេប
នេ
យែដលេ
កង
ុ
កអក
ង
ង
ចេក ត
ន
ន
វ
ផលិតផលេនះ។
ប
ប
រែដល
ន
ចេក ត
ដេំ
ប
ស
ទី
តួ
ះ
ិ
វជ
យ
រែដល
ចេក ត
ណប
ន
កង
ុ មូ ល
ន ឬែក រ
ណប
ញមិ ន
យ
ដល់េ
យ
ចេ
បសិ ទ
ប
ព។
ញ
បចប
ុ ន (តួ
ច
រ រ
ប់ រវល់េ
៉ ងកង
ុ
អំ ឡុ ងេពលេ ប
ែដល
ះ
ិ
វជ
យ
ន
ញេខ យេ
រខស់ េ
ប ូ នស
រែដល
ដេំ
ន
ំ ងបចប
ុ នរបស់ អ ក
៉ ងេ
ប
ន
េពល
ស់ ខ ស់
រេ ប
34
ស់
បរ
ូ េ
ន់ទី
ទទួ ល
ប
នស
ញ
េជ ស ង
ទូ រស័ ពេ
ព
រង
ំ ងែដល
ណ
ប់
ច
នសម សប
រេ ប
េពល
ស់
ំ ងេនះ ឬ
មមងេទ តប
ប់ពី
ំ មួ យរយៈេពលខី ។
រ
េ ច នមិ ន
មធម
អកេ
យពី
ចេធ
ន។
រយៈច
រេ
េចញ
យ
នី យផល់ េស ។
ចេសសែុំ ផនទីទី
ំង
ផល់េស ។
ចុ ចប៊ូ តុ ងបិ ទ និ ង យ
សេមងរណំ ឬសេមង
រំ
ន
គុ ណ
េខ យេ
ពប ូ ន
មប
ែផកផល់េស
ញ
ប
ី អក ចបរ
ថ។
ូ េ
គុណ
ឬប
អក
គុ ណ
េខ យ
ពទូ រស័ ពកង
ុ តំ បន់
េ
យ
ប
គុ ណ
ឬប
35
ញែដល
ន
ព បេស រ
ញទូ រស័ ព
រ
ងេនះ
ចចុ ចប៊ូ តុ ងបិ ទ និ ង
រ
ី អក ចបរ
ថ។
ូ
ញែដល
ព បេស រ
ញទូ រស័ ព
ន
ងេនះ
មិ ន
 េរ  ស
ចេ ជស
ទ មង់
លកណៈច ស់
ថមិ ន
ន់េភ ង
ស់
អកផល់េស របស់ អកមិ ន
ំ ទទ មង់លកណៈ ំ ងេនះ
ឬអកមិ ន
នអនុ វតន៍ េស
ែដលផល់ទ មង់លកណៈ
េនះ
ថឬប
ប់
សី តុ ណ
ំង
កថខូ ច
ពទូ រស័ ពេ
០អង រ ឬខស់
េ
ម
ង៤៥អង រ
ក់ ទងេ
អកផល់េស
ក់ ទងេ
អកែចក
របស់ អ ក។
ែកស មលមជ
 ីេជ ស ង
េដម
សី តុ ណ
ន
យ
កថ
ព ំង
តតពិ និ ត ល់ បព័ ន
រត
និ ង ប
ប់េខ យរ ងថ
ប់
កថ
ត
ប
ត
36
ប់
កដ
 ី
ំ ងអស់េដម
ញ
ំ ងអស់ តវ
ប់សម សប។
ន
រយៈេពល
ក់ទងេ
បនយរយៈេពល
ំ
ដេណ
រ
រ ប
ំ
ក់
ំ
ក់ដេណ
រ
នឹ ង
រ ប
រែកស មល
បព័ នផល់េស របស់ អ ក។
ទូ រស័ ព ដូ ច
ែដលេ ប
បព័ នផល់េស េផ ងៗ
ថ
ំ ដូ ច
េទ។
កអស់
មជ
នឹ ង
ំ
ក់ដេណ
រ
មិ នផល់រយៈេពល
រ ប
មួ យ
រយៈេពលេ ប
ពខស់
ស់ ថ តវ
ត់បនយ។
បសិ នេបអ កមិ ន
ច
ញ ទូ រស័ ព នឹ ងបន
នឹ ង
ប់េ
ណេ
យ
ន់ទី
ំង
មពលថ និ ង
លទផលបនយរយៈេពល
ំ
ដេណ
រ
មិ ន
ចេបកទូ រស័ ព
របស់អ ក
ន
រ
មពលថ
រប ូ ន
កង
ុ
ណេខ យ សូ មបិ ទ
ទូ រស័ ព បេ
ះ
សន។
ប
ំ។
នអស់
37
ី
េ បថថ។
បរ
ូ ទី
រ
 ីេ ប
ណ។ េធដូ េចះេដម
ស់
ស
ំ ងែដល
ប់េ
ប
ស
បសិ នេបអ កសិ តេ
ទី
មពល។ កង
ុ
នសី តុ ណ
ប ូ នស
ំ
េ
ប
បេ
ំ ងរបស់េ
កែនងែដល
កអក
ន
ញ ឬបិ ទទូ រស័ ព
ះ
សន
ក់
ិ
កថទូ រស័ ពេឡងវញ
កំ ហ ុ សបេចកេទស
USIM card
ំ
USIM Card មិ នដេណ
រ
សុី ម
ចំ ែណកខូ ចេ
ប
ច
ញ
ប់ តេ
សុី ម
យក USIM Card េ
នសម សប
កង
ុ សុី ម
ំ
តមិ នដេណ
រ
អកមិ នសិ តេ
ៃនប
ញ
ត
រ
ប ូ លសុី ម
នសម សប
េ ប ក
 ី
ត់សួ ត ទន់ េដម
ស
តសុី ម
ក់ទងេ
របស់អ ក
តតពិ និ ត តំ បន់ េស
កង
ុ តំ បន់េស
េ
មួ យអកផល់េស របស់
កអក
ន់ទី
េ
ចូ ល
រ
ណេខ យ
អក
ំង
ន
រេ
ំ
ក់ដេណ
រ
ចូ ល
រ បរ
ូេ
រ បព័ ន
ន់ទី
កង
ុ
ំង
ន់ កំ ណត់
(Settings) > េ
(Calls)
កំ ណត់ (settings) >
េ
និ ងប
លប់
38
ង
ំ េប កចំ ហរ
ឬ បសិ នេបអ កសិ តេ
ចូ លេ
ចេឆ យ
ត
អកផល់េស
ែក របងច។
ួ
មិ ន
ត (USIM
Card)ឲ
បរ
ូ េ
ស
អក
ផល់េស របស់
ត (USIM Card)ឲ តវ
នប ូ ល ឲ
មិ ន
រ
ឬខូ ច
ំង (Call barring),

ប់មកេ ជសេរ
ស
ំ ងអស់ (cancel all)
ចូ លេ
អកមិ ន
េ
ចេធ
េចញ
ន
រ
អក
ំង
ន
រេ
ំ
ក់ដេណ
រ
ចូ ល
រ បព័ ន
េ
រេ
ន
ំ
ក់ដេណ
រ
រ បព័ ន
េចញែដលកំ ណត់
េចញ
(Calls)
កំ ណត់ (settings) >
េ
និ ងប
អក
ន់ កំ ណត់
(Settings) > េ
ំង (Call) barring,

ប់មកេ ជសេរ
ស
លប់
ំ ងអស់ (cancel all)
ចូ លេ
ន់ កំ ណត់
(Settings)
>កំ ណត់ ស ុ វតិ
ព
(Security settings) >
សុី មសុ វតិ
>េ
ព SIM security
េថរ (Fixed dial) >

ម៉ូ ដ (Mode) និ ងេ ជសេរ
ស
ប៊ូ តុ ង បិ ទ (Off)
េលខកូ ដស
ត់ តវ
ំ
នបិទដេណ
រ
(blocked)
រ
អក
ស
។
ចប ូ លេលខកូ ដ
ត់មិ ន តឹ ម តវបី ដង
ប់
ក់ទងេ
អក
រផល់
េស របស់អ ក។ បសិ នេប
អកផល់េស
កូ ដ PUK ស
សុី ម
ស់េលខ
ប់េ ប
តរបស់អ ក សូ មេ ប
 ីេ
េលខកូដ PUK េដម
សុី ម USIM
39
ត
ះ
មិ ន
េ
ចប ូ លព័ ត៌
កង
ុ េស វេ
ទូ រស័ ព
េលខ
ន
អង់ ចង
េ
េំ
កង
ុ េស វ
េលខទូ រស័ ព នេ ប
េពញ។
40
ស់
លប់ទិ ន ន័ យមិ ន
េចញពីប
ទំ នង។
ក់េ
ំ
ច់
ះទំ
ក់
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising