ZTE | S521 | User manual | ZTE S521 User manual

ZTE S521 User manual
β
ϞϤϋϭ
ΕΎτΤϣ
ϖϠϏ΃
˯ΎΟήϟ΍
β
ΕΎτΤϣ
ϲϓϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϖϠϏ΃
„ϚϧϮϔϴϠΗ
β
ΩϮϗϮϟΎΑΩϭΰΘϟ΍
˯ΎΟήϟ΍
ϔϴϠΘϟ΍ϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮ
βϔϧ
ϔϧ
ϞϤϋϭ
ΩϮϗϮϟΎΑΩϭΰΘϟ΍
ΕΎτΤϣ
ϲϓϝϮϤΤϤϟ΍
ϖϠϏ΃
˯ΎΟήϟ΍ „„ ΕΎτΤϣ
ϔϴϠΘϟ΍ϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮ
ΩϮϗϮϟΎΑΩϭΰΘϟ΍
ϔϴϠΘϟ΍ϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮ
΢ϴΗΎϔϤϟ΍ϒ΋Ύυϭ
βϔϧ
ϔϧϞϤϋϭ
ϞϤϋϭΩϮϗϮϟΎΑΩϭΰΘϟ΍
ΩϮϗϮϟΎΑΩϭΰΘϟ΍
ΕΎτΤϣ
ϲϓϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗϲϓϝϮϤΤϤϟ΍
ϖϠϏ΃˯ΎΟήϟ΍
˯ΎΟήϟ΍ ϚϧϮϔϴϠΗ
„
βϔϧ
ϔϧϞϤϋϭ
ϞϤϋϭ
ΩϮϗϮϟΎΑΩϭΰΘϟ΍
ΕΎτΤϣϲϓϝϮϤΤϤϟ΍
ϲϓϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗ
ϚϧϮϔϴϠΗϖϠϏ΃
˯ΎΟήϟ΍ „„
Δϣϼδϟ΍ϥΎϣϷ΍ΕΎϤϴϠόΗ
ΔϬΟ΍Ϯϟ΍ΕΎϧϮϘϳ΃
ϔϴϠΘϟ΍ϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮ
΢ϴΗΎϔϤϟ΍ϒ΋Ύυϭ
΢ϴΗΎϔϤϟ΍ϒ΋Ύυϭ
Δϣϼδϟ΍ϥΎϣϷ΍ΕΎϤϴϠόΗ
Δϣϼδϟ΍ϥΎϣϷ΍ΕΎϤϴϠόΗ
ΔϬΟ΍Ϯϟ΍ΕΎϧϮϘϳ΃
ϔϴϠΘϟ΍ϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮ
ϔϴϠΘϟ΍ϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮ
΢ϴΗΎϔϤϟ΍ϒ΋Ύυϭ
Δϣϼδϟ΍ϥΎϣϷ΍ΕΎϤϴϠόΗ
ΔϬΟ΍Ϯϟ΍ΕΎϧϮϘϳ΃
ϖϠϏ΃
΢ϴΗΎϔϤϟ΍ϒ΋Ύυϭ
΢ϴΗΎϔϤϟ΍ϒ΋Ύυϭ
Δϣϼδϟ΍ϥΎϣϷ΍ΕΎϤϴϠόΗ
Δϣϼδϟ΍ϥΎϣϷ΍ΕΎϤϴϠόΗ
ΔϬΟ΍Ϯϟ΍ΕΎϧϮϘϳ΃
ϢΘϳϲΘϟ΍ϦϛΎϣϷ΍ϲϓΊθϟ΍
ΔΜϳΪΣΔϴϜϠγϻΓΰϬΟ΃ϝΎϤόΘγ΍ΎϬϴϓ.
ϢΘϳϲΘϟ΍ϦϛΎϣϷ΍ϲϓΊθϟ΍
ΔΜϳΪΣΔϴϜϠγϻΓΰϬΟ΃ϝΎϤόΘγ΍ΎϬϴϓ.
ϢΘϳϲΘϟ΍ϦϛΎϣϷ΍ϲϓΊθϟ΍
ΔΜϳΪΣΔϴϜϠγϻΓΰϬΟ΃ϝΎϤόΘγ΍ΎϬϴϓ.
Δ
όϨμϤϟ΍
Δϛήθϟ΍
ϯΪϟ
ΓΪϤΘόϤϟ΍
ΔϴϠλϷ΍
ΕΎϣΰϠΘδϤϟ΍
ϞϤόΘγ΍
˯ΎΟήϟ΍
„
ϢΘϳϲΘϟ΍ϦϛΎϣϷ΍ϲϓΊθϟ΍
ΔΜϳΪΣΔϴϜϠγϻΓΰϬΟ΃ϝΎϤόΘγ΍ΎϬϴϓ.
Δ
όϨμϤϟ΍
Δϛήθϟ΍
ϯΪϟ
ΓΪϤΘόϤϟ΍
ΔϴϠλϷ΍
ΕΎϣΰϠΘδϤϟ΍
ϞϤόΘγ΍
˯ΎΟήϟ΍
„
Δ
όϨμϤϟ΍
Δϛήθϟ΍
ϯΪϟ
ΓΪϤΘόϤϟ΍
ΔϴϠλϷ΍
ΕΎϣΰϠΘδϤϟ΍
ϞϤόΘγ΍
˯ΎΟήϟ΍
„
ϢΘϳϲΘϟ΍ϦϛΎϣϷ΍ϲϓΊθϟ΍
ΔΜϳΪΣΔϴϜϠγϻΓΰϬΟ΃ϝΎϤόΘγ΍ΎϬϴϓ.
ϢΘϳϲΘϟ΍ϦϛΎϣϷ΍ϲϓΊθϟ΍
ΔΜϳΪΣΔϴϜϠγϻΓΰϬΟ΃ϝΎϤόΘγ΍ΎϬϴϓ.
ω
ΎΒΗ·
ϰΟήϳ
ˬΔϴϧϮϧΎϘϟ΍
ήϴϏ
ΕϻΎϤόΘγϻ΍
Ϧϣ
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
ΔϳΎϤΤϟ
„
Δ
όϨμϤϟ΍
Δϛήθϟ΍
ϯΪϟ
ΓΪϤΘόϤϟ΍
ΔϴϠλϷ΍
ΕΎϣΰϠΘδϤϟ΍
ϞϤόΘγ΍
˯ΎΟήϟ΍
„
ωωΎΒΗ·
ΕϻΎϤόΘγϻ΍
Ϧϣ
ϚϧϮϔϴϠΗ
„„
ωωΎΒΗ·
ϰΟήϳ
ήϴϏ
Ϧϣ
ϚϧϮϔϴϠΗ
„„ ˯ΎΟήϟ΍ „Δ όϨμϤϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϯΪϟ ΓΪϤΘόϤϟ΍ ΔϴϠλϷ΍ ΕΎϣΰϠΘδϤϟ΍ ϞϤόΘγ΍ ˯ΎΟήϟ΍ „
ΔˬΔϴϧϮϧΎϘϟ΍
όϨμϤϟ΍ „
Δϛήθϟ΍
ϯΪϟ ΓΪϤΘόϤϟ΍
ΔϴϠλϷ΍ ΕΎϣΰϠΘδϤϟ΍
ϞϤόΘγ΍
ω
ΎΒΗ·
ϰΟήϳ ˬΔϴϧϮϧΎϘϟ΍
ήϴϏ ΕϻΎϤόΘγϻ΍
Ϧϣ
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
ΔϳΎϤΤϟ
ΎΒΗ·ϰΟήϳ
ϰΟήϳˬΔϴϧϮϧΎϘϟ΍
ˬΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ήϴϏ
ήϴϏ
ΕϻΎϤόΘγϻ΍
ϦϣϝϮϤΤϤϟ΍
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗΔϳΎϤΤϟ
ΔϳΎϤΤϟ
ΎΒΗ·
ϰΟήϳˬΔϴϧϮϧΎϘϟ΍
ήϴϏΕϻΎϤόΘγϻ΍
ΕϻΎϤόΘγϻ΍
ϦϣϝϮϤΤϤϟ΍
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗΔϳΎϤΤϟ
ΔϳΎϤΤϟ
ϰ
Ϡϋ
ήΛΆϳ
ήϴϏ
ϝΎϤόΘγ΍
ϥ΃
Ϋ·Ϋ· Ϊϗ
ϥϮϔϴϠΘϠϟ.
ΓΪϤΘόϣ
ήϴϏ
ϱ΃
ϥ΃
ϰ
ήΛΆϳ
ϥϮϔϴϠΘϠϟ.
ϥϮϔϴϠΘϠϟ.
ΔϴϟΎΘϟ΍ήϴϳΎόϤϟ΍ϭΕ΍ϮτΨϟ΍:
ϰ
ϠϋΕΎϣΰϠΘδϣ
ήΛΆϳΪϗ
ΪϗΓΪϤΘόϣ
ΓΪϤΘόϣ
ήϴϏΕΎϣΰϠΘδϣ
ΕΎϣΰϠΘδϣ
ϱ΃
ϝΎϤόΘγ΍
ϥ΃
ϥϮϔϴϠΘϠϟ.
ΔϴϟΎΘϟ΍ήϴϳΎόϤϟ΍ϭΕ΍ϮτΨϟ΍:
ΔϴϟΎΘϟ΍ήϴϳΎόϤϟ΍ϭΕ΍ϮτΨϟ΍:
ϰϠϋ
ϠϋήΛΆϳ
ήΛΆϳΪϗ
Ϊϗ
ΓΪϤΘόϣ
ήϴϏ
ΕΎϣΰϠΘδϣ
ϱ΃ϝΎϤόΘγ΍
ϝΎϤόΘγ΍
ϥ΃Ϋ·Ϋ· ϱ΃
ϰϠϋ
Ϡϋ
ήΛΆϳ
ΪϗΓΪϤΘόϣ
ΓΪϤΘόϣήϴϏ
ήϴϏΕΎϣΰϠΘδϣ
ΕΎϣΰϠΘδϣϱ΃
ϱ΃ϝΎϤόΘγ΍
ϝΎϤόΘγ΍ϥ΃
ϥ΃Ϋ·Ϋ·
ϥϮϔϴϠΘϠϟ. ϰ
ϥϮϔϴϠΘϠϟ.
ΔϴϟΎΘϟ΍ήϴϳΎόϤϟ΍ϭΕ΍ϮτΨϟ΍:
ΔϴϟΎΘϟ΍ήϴϳΎόϤϟ΍ϭΕ΍ϮτΨϟ΍:
ΔϴϟΎΘϟ΍ήϴϳΎόϤϟ΍ϭΕ΍ϮτΨϟ΍:
ΓΩέ΍Ϯϟ΍Ϟ΋Ύγήϟ΍
ϝΎγέϹ΍ΓέΎη·ΓϮϗ
ϝΎγέϹ΍ΓέΎη·
ϝΎγέϹ΍ΓέΎη·ΓϮϗΓΩέ΍Ϯϟ΍Ϟ΋Ύγήϟ΍
ΓΩέ΍Ϯϟ΍Ϟ΋Ύγήϟ΍
Ε΍ή΋Ύτϟ΍ϲϓΔϣϼδϟ΍
ϝΎγέϹ΍ΓέΎη·ΓϮϗ ϝΎγέϹ΍ΓέΎη·ΓϮϗ
ϝΎγέϹ΍ΓέΎη
ΓΩέ΍Ϯϟ΍Ϟ΋Ύγήϟ΍
ϲ
ϓϓΐΒδΘϳ
ϰΘΣ
ϭ΃
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϒϠΘϳϭ
ˬϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
˯΍Ω΃
ϯϮΘδϣ
Ε΍ή΋Ύτϟ΍ϲϓΔϣϼδϟ΍
Ε΍ή΋Ύτϟ΍ϲϓΔϣϼδϟ΍
ϲ
ϓ
ΐΒδΘϳ
ϰΘΣ
ϭ΃
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϒϠΘϳϭ
ˬϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
˯΍Ω΃
ϯϮΘδϣ
ϲ
ϓ
ΐΒδΘϳ
ϰΘΣ
ϭ΃
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϒϠΘϳϭ
ˬϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
˯΍Ω΃
ϯϮΘδϣ
Ε΍ή΋Ύτϟ΍ϲϓΔϣϼδϟ΍
ϲμΨθϟ΍ϒϳήόΘϟ΍ϢϗέΕ΍ήϔηςΒπΑϢϗ
PIN
Γ
ΪΣϭΩέΎϜΑιΎΨϟ΍
9
ϲ
ΐΒδΘϳ
ϰΘΣ
ϭ΃
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϒϠΘϳϭ
ˬϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
˯΍Ω΃
ϯϮΘδϣ
Ε΍ή΋Ύτϟ΍ϲϓΔϣϼδϟ΍
Ε΍ή΋Ύτϟ΍ϲϓΔϣϼδϟ΍
ϲμΨθϟ΍ϒϳήόΘϟ΍ϢϗέΕ΍ήϔηςΒπΑϢϗ
PIN
Γ
ΪΣϭΩέΎϜΑιΎΨϟ΍
9
ϲμΨθϟ΍ϒϳήόΘϟ΍ϢϗέΕ΍ήϔηςΒπΑϢϗ
PIN
Γ
ΪΣϭΩέΎϜΑιΎΨϟ΍
9
ϲ
ϓ
ΐΒδΘϳ
ϰΘΣ
ϭ΃
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϒϠΘϳϭ
ˬϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
˯΍Ω΃
ϯϮΘδϣ
ϲ
ϓ
ΐΒδΘϳ
ϰΘΣ
ϭ΃
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϒϠΘϳϭ
ˬϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
˯΍Ω΃
ϯϮΘδϣ
ϲμΨθϟ΍ϒϳήόΘϟ΍ϢϗέΕ΍ήϔηςΒπΑϢϗ
PIN
Γ
ΪΣϭΩέΎϜΑιΎΨϟ΍
9
ϲμΨθϟ΍ϒϳήόΘϟ΍ϢϗέΕ΍ήϔηςΒπΑϢϗ PIN ΓΪΣϭΩέΎϜΑιΎΨϟ΍ 9 ϲμΨθϟ΍ϒϳήόΘϟ΍ϢϗέΕ΍ήϔηςΒπΑϢϗ PIN ΓΪΣϭΩέΎϜΑιΎΨϟ΍ 9
ϝ
ϮΣ
ϚϟάΑ
ΔϘϠόΘϤϟ΍
ΔϴϠΤϤϟ΍
΢΋΍ϮϠϟ΍
ϒϟΎΨϳϭ
ϚϤδΠϟ
ήτΧ
ΙΪΣ
Γή΋Ύτϟ΍ωϼϗ·ϞΒϗϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗϖϠϏ΃˯ΎΟήϟ΍.
ϡ
ΎψϧΔϳΎϤΣϞΟ΃Ϧϣ
„„
ϝ
ϮΣ
ϚϟάΑ
ΔϘϠόΘϤϟ΍
ΔϴϠΤϤϟ΍
΢΋΍ϮϠϟ΍
ϒϟΎΨϳϭ
ϚϤδΠϟ
ήτΧ
ΙΪΣ
ϝ
ϮΣ
ϚϟάΑ
Γή΋Ύτϟ΍ωϼϗ·ϞΒϗϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗϖϠϏ΃˯ΎΟήϟ΍.
ΔϘϠόΘϤϟ΍
ΔϴϠΤϤϟ΍
΢΋΍ϮϠϟ΍
ϒϟΎΨϳϭ
ϚϤδΠϟ
ήτΧ
ϡ
ΎψϧΔϳΎϤΣϞΟ΃Ϧϣ
ΙΪΣ
„
Γή΋Ύτϟ΍ωϼϗ·ϞΒϗϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗϖϠϏ΃˯ΎΟήϟ΍.
ϡ
ΎψϧΔϳΎϤΣϞΟ΃Ϧϣ
„
ϙήΘθϤϟ΍ϒϳήόΗ
SIM.
ϝ
ϮΣ
ϚϟάΑ
ΔϘϠόΘϤϟ΍
ΔϴϠΤϤϟ΍
΢΋΍ϮϠϟ΍
ϒϟΎΨϳϭ
ϚϤδΠϟ
ήτΧ
ΙΪΣ
Γή΋Ύτϟ΍ωϼϗ·ϞΒϗϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗϖϠϏ΃˯ΎΟήϟ΍.
ϡ
ΎψϧΔϳΎϤΣϞΟ΃Ϧϣ
ϙήΘθϤϟ΍ϒϳήόΗ
SIM.
ϙήΘθϤϟ΍ϒϳήόΗ
SIM.
ϝ
ϮΣ
ϚϟάΑ
ΔϘϠόΘϤϟ΍
ΔϴϠΤϤϟ΍
΢΋΍ϮϠϟ΍
ϒϟΎΨϳϭ
ϚϤδΠϟ
ήτΧ
ΙΪΣ
ϝ
ϮΣ
ϚϟάΑ
Γή΋Ύτϟ΍ωϼϗ·ϞΒϗϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗϖϠϏ΃˯ΎΟήϟ΍.
ΔϘϠόΘϤϟ΍
ΔϴϠΤϤϟ΍
΢΋΍ϮϠϟ΍
ϒϟΎΨϳϭ
ϚϤδΠϟ
ήτΧ
ϡ
ΎψϧΔϳΎϤΣϞΟ΃Ϧϣ
ΙΪΣ
„
Γή΋Ύτϟ΍ωϼϗ·ϞΒϗϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗϖϠϏ΃˯ΎΟήϟ΍.
ϡ
ΎψϧΔϳΎϤΣϞΟ΃Ϧϣ
„
ϙήΘθϤϟ΍ϒϳήόΗ SIM. ϙήΘθϤϟ΍ϒϳήόΗ SIM.
ϙήΘθϤϟ΍ϒϳήόΗ SIM.
˱
˱˱
˱ΎϣΎϤΗ
˱ΎϣΎϤΗ
μΗϻ΍ΕΎτΤϣΔϴϜϠγϼϟ΍ΕϻΎ.
ΎϤόΘγ΍
ΎϣΎϤΗ
ϊϨϤϳ
ˬϞΧ΍ΪΘϠϟ
νήόΘϟ΍
Ϧϣ
ϲϓ
˱ΎϣΎϤΗ ϊϨϤϳ
μΗϻ΍ΕΎτΤϣΔϴϜϠγϼϟ΍ΕϻΎ.
ϝϝΎϤόΘγ΍
μΗϻ΍ΕΎτΤϣΔϴϜϠγϼϟ΍ΕϻΎ.
νήόΘϟ΍
Ϧϣ
Γή΋Ύτϟ΍
ΕϻΎμΗϻ΍
ϝϝΎϤόΘγ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϖϠϏΓήϔηςΒπΑϢϗ.
99
μΗϻ΍ΕΎτΤϣΔϴϜϠγϼϟ΍ΕϻΎ.
ΎϤόΘγ΍
ϊϨϤϳ
ˬϞΧ΍ΪΘϠϟ
νήόΘϟ΍
Ϧϣ Γή΋Ύτϟ΍
Γή΋Ύτϟ΍
ϲϓ ΕϻΎμΗϻ΍
ΕϻΎμΗϻ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϖϠϏΓήϔηςΒπΑϢϗ.
99
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϖϠϏΓήϔηςΒπΑϢϗ.
99
μΗϻ΍ΕΎτΤϣΔϴϜϠγϼϟ΍ΕϻΎ.
ΎϤόΘγ΍ ΎϣΎϤΗ
ΎϣΎϤΗ ϊϨϤϳ
ϊϨϤϳϝϝˬϞΧ΍ΪΘϠϟ
ˬϞΧ΍ΪΘϠϟ
μΗϻ΍ΕΎτΤϣΔϴϜϠγϼϟ΍ΕϻΎ.
νήόΘϟ΍
Ϧϣ
Γή΋Ύτϟ΍ ϲϓ
ϲϓ
ΕϻΎμΗϻ΍
ΎϤόΘγ΍
ϊϨϤϳ ˬϞΧ΍ΪΘϠϟ
ˬϞΧ΍ΪΘϠϟ νήόΘϟ΍
νήόΘϟ΍ Ϧϣ
Ϧϣ Γή΋Ύτϟ΍
Γή΋Ύτϟ΍ ϲϓ
ϲϓ ΕϻΎμΗϻ΍
ΕϻΎμΗϻ΍
ϢϢΘϳϢϟΕΎϤϟΎϜϣ
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϖϠϏΓήϔηςΒπΑϢϗ.
ϢϢΘϳϢϟΕΎϤϟΎϜϣ
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϖϠϏΓήϔηςΒπΑϢϗ.
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϖϠϏΓήϔηςΒπΑϢϗ.
ΘϳϢϟΕΎϤϟΎϜϣΔϤϟΎϜϤϟ΍Ϟ
ΘϳϢϟΕΎϤϟΎϜϣ
ΔϤϟΎϜϤϟ΍ϞϳϮΤΗ
ΔϤϟΎϜϤϟ΍ϞϳϮΤΗ
ΔϳϮΠϟ΍
ΕϼΣήϟ΍˯ΎϨΛ΃ϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮϔϴϠΘϟ΍.
ϪϔϴψϨΘΑ
ϚϣΎϴϗ
ϞΒϗ
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϖϠϏ΃.
ε ΎϤϘϟ΍
Ϧϣ
Δότϗ
ϞϤόΘγ΍
„„
ΔϤϟΎϜϤϟ΍ϞϳϮΤΗ
ΔϳϮΠϟ΍
ΕϼΣήϟ΍˯ΎϨΛ΃ϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮϔϴϠΘϟ΍.
ϚϚϟϮμΣΔϣϼδϟ΍΢΋΍ϮϟΐϠτΘΗ
ΔϳϮΠϟ΍
ϪϔϴψϨΘΑ
ϖϠϏ΃.
ε
ΎϤϘϟ΍
Ϧϣ
Δότϗ
„
ϪϔϴψϨΘΑ
ϚϣΎϴϗ
ϞΒϗ
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϖϠϏ΃.
ε
Ϧϣ
Δότϗ
ΔϤϟΎϜϤϟ΍ϞϳϮΤΗ
ΕΎϤϟΎϜϤϟ΍ΩϮϴϗϭϊϧ΍ϮϣςΒπΑϢϗ.
99 ϚϣΎϴϗ
ΔϳϮΠϟ΍
ΕϼΣήϟ΍˯ΎϨΛ΃ϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮϔϴϠΘϟ΍.
ϟϮμΣΔϣϼδϟ΍΢΋΍ϮϟΐϠτΘΗ
ϪϔϴψϨΘΑ
ϚϣΎϴϗ
ϞΒϗ
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϖϠϏ΃.
ΎϤϘϟ΍
ϦϣΔΒρέ
ΔΒρέ
Δότϗ
ϞϤόΘγ΍
ΕΎϤϟΎϜϤϟ΍ΩϮϴϗϭϊϧ΍ϮϣςΒπΑϢϗ.
99
ΕΎϤϟΎϜϤϟ΍ΩϮϴϗϭϊϧ΍ϮϣςΒπΑϢϗ.
9
ΔϳϮΠϟ΍
ΕϼΣήϟ΍˯ΎϨΛ΃ϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮϔϴϠΘϟ΍.
ϟϮμΣΔϣϼδϟ΍΢΋΍ϮϟΐϠτΘΗ
ΔϳϮΠϟ΍ΕϼΣήϟ΍˯ΎϨΛ΃ϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮϔϴϠΘϟ΍.
ΕϼΣήϟ΍˯ΎϨΛ΃ϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮϔϴϠΘϟ΍. ϚϚϟϮμΣΔϣϼδϟ΍΢΋΍ϮϟΐϠτΘΗ
ϟϮμΣΔϣϼδϟ΍΢΋΍ϮϟΐϠτΘΗ
ϪϔϴψϨΘΑ
ϚϣΎϴϗϞΒϗ
ϞΒϗϚϧϮϔϴϠΗ
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϖϠϏ΃.
ε
ΎϤϘϟ΍
ϦϣΔΒρέ
ΔΒρέ
Δότϗ
ϞϤόΘγ΍
„
ϪϔϴψϨΘΑ
ϚϣΎϴϗ
ϞΒϗ
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϖϠϏ΃.
εΎϤϘϟ΍
ΎϤϘϟ΍
ϦϣΔΒρέ
ΔΒρέ
ΔότϗϞϤόΘγ΍
ϞϤόΘγ΍ „„ϚϚϟϮμΣΔϣϼδϟ΍΢΋΍ϮϟΐϠτΘΗ
ΎϬϤϠδΗ
ΕΎϤϟΎϜϤϟ΍ΩϮϴϗϭϊϧ΍ϮϣςΒπΑϢϗ.
ΎϬϤϠδΗ
ΕΎϤϟΎϜϤϟ΍ΩϮϴϗϭϊϧ΍ϮϣςΒπΑϢϗ.
ΕΎϤϟΎϜϤϟ΍ΩϮϴϗϭϊϧ΍ϮϣςΒπΑϢϗ.
9 εϞϤόΘγ΍
ΎϬϤϠδΗΔϤϟΎϜϤϟ΍
ΎϬϤϠδΗ
΢ϳήμΗ
ϰϠϋ
ΪΔότϗ
˯ΎϨΛ΃
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
Ω΍ήϓ΃
ΪΣ΃
Ϧϣ
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϒϴψϨΘϟ
ΔϴϜϴΗΎΘγ΍
ήϴϏ
εΎϤϘϟ΍
Ϧϣ
ϭ΃.
ϤόΘδΗ
ϻΔϴϜϴΗΎΘγ΍
΢ϳήμΗ
ϰϠϋ
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϝΎϤόΘγΎΑ
Ω΍ήϓ΃
ΪΣ΃
΢ϳήμΗ
ϰϠϋ
ΪΪΟ΍ϮΗ
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ήϴϏ
εΎϤϘϟ΍
Ϧϣ
ϭ΃.
ϞϞϤόΘδΗ
ϻϻΔότϗ
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ήϴϏ
εΎϤϘϟ΍
Ϧϣ
ϞϞϢϗΎτϟ΍
ϤόΘδΗ
ϻ
΢ϳήμΗ
ϰϠϋ
ΪΟ΍ϮΗ
Ο΍ϮΗϭ΃.
˯ΎϨΛ΃
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϝΎϤόΘγΎΑ
ϢϗΎτϟ΍
Ω΍ήϓ΃
ΪΣ΃
Ϧϣ ˯ΎϨΛ΃
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϒϴψϨΘϟ
ΔϴϜϴΗΎΘγ΍
ήϴϏ
εΎϤϘϟ΍
Ϧϣ
Δότϗ
ϭ΃. ϞϞϒϴψϨΘϟ
ϤόΘδΗ
ϻΔϴϜϴΗΎΘγ΍
΢ϳήμΗ
ϰϠϋ ΪΪΟ΍ϮΗ
Ο΍ϮΗ
˯ΎϨΛ΃
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϝΎϤόΘγΎΑ
ϢϗΎτϟ΍
Ω΍ήϓ΃
ΪΣ΃Ϧϣ
ϦϣϢϗΎτϟ΍
΢ϳήμΗ
ϰϠϋ
Ο΍ϮΗ
˯ΎϨΛ΃ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ ϝΎϤόΘγΎΑ
ϝΎϤόΘγΎΑϢϗΎτϟ΍
ϢϗΎτϟ΍Ω΍ήϓ΃
Ω΍ήϓ΃ΪΣ΃
ΪΣ΃Ϧϣ
Ϧϣ
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϒϴψϨΘϟ
ϒϴψϨΘϟΔϴϜϴΗΎΘγ΍
ΔϴϜϴΗΎΘγ΍
ήϴϏ
εΎϤϘϟ΍
ϦϣΔότϗ
Δότϗ
ϭ΃.
ϤόΘδΗ
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϒϴψϨΘϟ
ήϴϏ˯ΎϨΛ΃
εΎϤϘϟ΍
ϦϣΔότϗ
ϭ΃.
ϤόΘδΗ
ϻϝΎϤόΘγΎΑ
νέϷ΍ϰϠϋΓή΋Ύτϟ΍.
ΔΔϴ΋ΎΑήϬϛ
ΔϨΤθΑ
Δότϗ
ϭ΃
Ϧϣ
Δότϗ
νέϷ΍ϰϠϋΓή΋Ύτϟ΍.
νέϷ΍ϰϠϋΓή΋Ύτϟ΍.
ΔΔϴ΋ΎΑήϬϛ
ϭ΃
εΎϤϘϟ΍
ΔϓΎΟ
Δότϗ
ΔϨΤθΑ
Δότϗ
νέϷ΍ϰϠϋΓή΋Ύτϟ΍.
ϴ΋ΎΑήϬϛΔότϗ
ΔϨΤθΑ
ΔϧϮΤθϣ
Δότϗ
ϭ΃ εΎϤϘϟ΍
εΎϤϘϟ΍
Ϧϣ ΔϓΎΟ
ΔϓΎΟ
ΔότϗΔϧϮΤθϣ
νέϷ΍ϰϠϋΓή΋Ύτϟ΍.
νέϷ΍ϰϠϋΓή΋Ύτϟ΍.
ϴ΋ΎΑήϬϛ ΔϨΤθΑ
ΔϨΤθΑ ΔϧϮΤθϣ
ΔϧϮΤθϣ
ϭ΃ ΔϧϮΤθϣ
εΎϤϘϟ΍ Ϧϣ
Ϧϣ
ΔϓΎΟ
Δότϗ ΔΔϴ΋ΎΑήϬϛ
ϴ΋ΎΑήϬϛ
ΔϨΤθΑ
ΔϧϮΤθϣ Δότϗ
Δότϗ ϭ΃
ϭ΃ εΎϤϘϟ΍
εΎϤϘϟ΍ Ϧϣ
Ϧϣ ΔϓΎΟ
ΔϓΎΟ
Δότϗ
΍Ε΍ήϳάΤΗΔϣϼδϟ
΍Ε΍ήϳάΤΗΔϣϼδϟ
Δότϗ
΍Ε΍ήϳάΤΗΔϣϼδϟ
΍Ε΍ήϳάΤΗΔϣϼδϟ
Ω΍Ε΍ήϳάΤΗΔϣϼδϟ
΍Ε΍ήϳάΤΗΔϣϼδϟ
ΝέΎΨϟ΍
ΩέΎϛΪΟϮϳϻ
ˬˬΔϗΎτϟ΍
φϔΤϟ
ϲ΋ΎϘϠΘϟ΍
ΖϴϗϮΘϟ΍
ΔϴλΎΧ
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϥΎϛ
΍Ϋ·
ΔϴϜϴΗΎΘγ΍.
ϞϤόΘδΗϻ
ΝέΎΨϟ΍
ΩέΎϛΪΟϮϳϻ
Ν
ΔϗΎτϟ΍
φϔΤϟ
ϲ΋ΎϘϠΘϟ΍
ΖϴϗϮΘϟ΍
ΔϴλΎΧ
ϪΑ
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϥΎϛ
΍Ϋ·
„„
ˬˬΔϗΎτϟ΍
φϔΤϟ
ϲ΋ΎϘϠΘϟ΍
ΔϴλΎΧ
ϪΑ
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ΔϴϜϴΗΎΘγ΍.
ΩΩ΍ϮϤϟ΍ϩάϫϥϷΔϛΎΤϟ΍ϭ΃Δϴ΋ΎϴϤϴϜϟ΍ΕΎϔψϨϤϟ΍
ϞϤόΘδΗϻ
ΔϴϜϴΗΎΘγ΍.
ΩˬΩ΍ϮϤϟ΍ϩάϫϥϷΔϛΎΤϟ΍ϭ΃Δϴ΋ΎϴϤϴϜϟ΍ΕΎϔψϨϤϟ΍
ϞϤόΘδΗϻ
ΝέΎΨϟ΍
ΩέΎϛΪΟϮϳϻSIM
SIM
ΔϗΎτϟ΍
φϔΤϟ
ϲ΋ΎϘϠΘϟ΍
ΖϴϗϮΘϟ΍
ΔϴλΎΧϪΑ
ϪΑ
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϥΎϛ
΍Ϋ· „„ ΖϴϗϮΘϟ΍
ΔϴϜϴΗΎΘγ΍.
Ω΍ϮϤϟ΍ϩάϫϥϷΔϛΎΤϟ΍ϭ΃Δϴ΋ΎϴϤϴϜϟ΍ΕΎϔψϨϤϟ΍
΍ϮϤϟ΍ϩάϫϥϷΔϛΎΤϟ΍ϭ΃Δϴ΋ΎϴϤϴϜϟ΍ΕΎϔψϨϤϟ΍
ϞϤόΘδΗϻ
ΝέΎΨϟ΍
ΩέΎϛΪΟϮϳϻSIM
SIM
ˬ
ΔϗΎτϟ΍
φϔΤϟ
ϲ΋ΎϘϠΘϟ΍
ΖϴϗϮΘϟ΍
ΔϴλΎΧ
ϪΑ
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϥΎϛ
΍Ϋ·
ΔϗΎτϟ΍
φϔΤϟ
ϲ΋ΎϘϠΘϟ΍
ΖϴϗϮΘϟ΍
ΔϴλΎΧ
ϪΑ
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ
ϥΎϛ΍Ϋ·
΍Ϋ· „„
ΔϴϜϴΗΎΘγ΍.
΍ϮϤϟ΍ϩάϫϥϷΔϛΎΤϟ΍ϭ΃Δϴ΋ΎϴϤϴϜϟ΍ΕΎϔψϨϤϟ΍
ϞϤόΘδΗϻ
ΔϴϜϴΗΎΘγ΍.
΍ϮϤϟ΍ϩάϫϥϷΔϛΎΤϟ΍ϭ΃Δϴ΋ΎϴϤϴϜϟ΍ΕΎϔψϨϤϟ΍
ϞϤόΘδΗϻ
Δ
ϴϟΎόϓϭ
ΔϣϼδΑ
ΔϘϠόΘϤϟ΍
ΔϣΎϬϟ΍
ΕΎϣϮϠόϤϟ΍
ξόΑ
ϢδϘϟ΍
΍άϫ
ϞϤθϳ
ΔΔϴϟΎόϓϭ
ΔϣΎϬϟ΍
ΕΎϣϮϠόϤϟ΍
ξόΑ
ϢδϘϟ΍
΍άϫ
ΔΔϴϟΎόϓϭ
ΔϣϼδΑ
ΔϘϠόΘϤϟ΍
ϞϤθϳ
˱
ΔϴϟΎόϓϭ
ΔϣϼδΑ
ΔϘϠόΘϤϟ΍
ΔϣΎϬϟ΍
ΕΎϣϮϠόϤϟ΍
ξόΑ
ϢδϘϟ΍
΍άϫ ϞϤθϳ
˱
˱
ϴϟΎόϓϭΔϣϼδΑ
ΔϣϼδΑΔϘϠόΘϤϟ΍
ΔϘϠόΘϤϟ΍
ΔϣΎϬϟ΍
ΕΎϣϮϠόϤϟ΍
ξόΑ
ϢδϘϟ΍
΍άϫϞϤθϳ
ϞϤθϳ
ϴϟΎόϓϭ
ΔϣϼδΑ
ΔϘϠόΘϤϟ΍ΔϣΎϬϟ΍
ΔϣΎϬϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍
ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ξόΑ
ξόΑϢδϘϟ΍
ϢδϘϟ΍΍άϫ
΍άϫ
ϞϤθϳ
˱
Ύ
ϴ΋ΎϘϠΗϞϤόϳϦϟϚϧϮϔϴϠΗϥ΃ϦϣΪϛ΄ΘϠϟϪϴΒϨΘϟ΍ΔλΎΧΔΌϴϬΗκΤϓ΍˯ΎΟήϟ΍
ϒϠΘΘγ
ϚϧϮϔϴϠΗ.
˱ Ύϴ΋ΎϘϠΗϞϤόϳϦϟϚϧϮϔϴϠΗϥ΃ϦϣΪϛ΄ΘϠϟϪϴΒϨΘϟ΍ΔλΎΧΔΌϴϬΗκΤϓ΍˯ΎΟήϟ΍
˱ Ύϴ΋ΎϘϠΗϞϤόϳϦϟϚϧϮϔϴϠΗϥ΃ϦϣΪϛ΄ΘϠϟϪϴΒϨΘϟ΍ΔλΎΧΔΌϴϬΗκΤϓ΍˯ΎΟήϟ΍
Ύϴ΋ΎϘϠΗϞϤόϳϦϟϚϧϮϔϴϠΗϥ΃ϦϣΪϛ΄ΘϠϟϪϴΒϨΘϟ΍ΔλΎΧΔΌϴϬΗκΤϓ΍˯ΎΟήϟ΍
Ύϴ΋ΎϘϠΗϞϤόϳϦϟϚϧϮϔϴϠΗϥ΃ϦϣΪϛ΄ΘϠϟϪϴΒϨΘϟ΍ΔλΎΧΔΌϴϬΗκΤϓ΍˯ΎΟήϟ΍
ϒϠΘΘγ
ϚϧϮϔϴϠΗ.
ϒϠΘΘγ
ϚϧϮϔϴϠΗ.
Ύ
ϴ΋ΎϘϠΗϞϤόϳϦϟϚϧϮϔϴϠΗϥ΃ϦϣΪϛ΄ΘϠϟϪϴΒϨΘϟ΍ΔλΎΧΔΌϴϬΗκΤϓ΍˯ΎΟήϟ΍
ϒϠΘΘγ
ϚϧϮϔϴϠΗ.
ϒϠΘΘγ
ϚϧϮϔϴϠΗ.
ϒϠΘΘγ
ϚϧϮϔϴϠΗ.
ΪϴΠϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍.
ΪϴΠϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍.
ΪϴΠϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍.
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϝΎϤόΘγ΍ϞΒϗΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϩάϫΔ΋΍ήϗ˯ΎΟήϟ΍.
ΪϴΠϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍.ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϝΎϤόΘγ΍ϞΒϗΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϩάϫΔ΋΍ήϗ˯ΎΟήϟ΍.
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϝΎϤόΘγ΍ϞΒϗΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϩάϫΔ΋΍ήϗ˯ΎΟήϟ΍.
ΪϴΠϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍.ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϝΎϤόΘγ΍ϞΒϗΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϩάϫΔ΋΍ήϗ˯ΎΟήϟ΍.
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϝΎϤόΘγ΍ϞΒϗΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϩάϫΔ΋΍ήϗ˯ΎΟήϟ΍.
ΪϴΠϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍.
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϝΎϤόΘγ΍ϞΒϗΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϩάϫΔ΋΍ήϗ˯ΎΟήϟ΍.
ΔϳϮΠϟ΍ΔϠΣήϟ΍˯ΎϨΛ΃.
ϻϻ˯ΎΟήϟ΍ˬϲδϴρΎϨϐϣϭήϬϛϝΎΠϣέ΍ΪλΈΑϡϮϘϳϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗϥ΃ΎϤΑ
„„
ΔϳϮΠϟ΍ΔϠΣήϟ΍˯ΎϨΛ΃.
ΔϳϮΠϟ΍ΔϠΣήϟ΍˯ΎϨΛ΃.
ϻϻ˯ΎΟήϟ΍ˬϲδϴρΎϨϐϣϭήϬϛϝΎΠϣέ΍ΪλΈΑϡϮϘϳϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗϥ΃ΎϤΑ
„„
ϻϻ˯ΎΟήϟ΍ˬϲδϴρΎϨϐϣϭήϬϛϝΎΠϣέ΍ΪλΈΑϡϮϘϳϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗϥ΃ΎϤΑ
„„
ΔϳϮΠϟ΍ΔϠΣήϟ΍˯ΎϨΛ΃.
˯ΎΟήϟ΍ˬϲδϴρΎϨϐϣϭήϬϛϝΎΠϣέ΍ΪλΈΑϡϮϘϳϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗϥ΃ΎϤΑ
ΔϳϮΠϟ΍ΔϠΣήϟ΍˯ΎϨΛ΃.
ΔϳϮΠϟ΍ΔϠΣήϟ΍˯ΎϨΛ΃.
˯ΎΟήϟ΍ˬϲδϴρΎϨϐϣϭήϬϛϝΎΠϣέ΍ΪλΈΑϡϮϘϳϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗϥ΃ΎϤΑ
˯ΎΟήϟ΍ˬϲδϴρΎϨϐϣϭήϬϛϝΎΠϣέ΍ΪλΈΑϡϮϘϳϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗϥ΃ΎϤΑ
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ι΍ήϗ΃ϞΜϣΔϴδϴρΎϨϐϤϟ΍ΓΰϬΟϷ΍ϦϣΏήϘϟΎΑϙίΎϬΟϊπΗ.
ϞΧ΍Ϊϟ΍
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ι΍ήϗ΃ϞΜϣΔϴδϴρΎϨϐϤϟ΍ΓΰϬΟϷ΍ϦϣΏήϘϟΎΑϙίΎϬΟϊπΗ.
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ι΍ήϗ΃ϞΜϣΔϴδϴρΎϨϐϤϟ΍ΓΰϬΟϷ΍ϦϣΏήϘϟΎΑϙίΎϬΟϊπΗ.
ϞΧ΍Ϊϟ΍
ϨΘϟ΍ΔϋΎγςΒοϪϴΒ
ϞϞ
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ι΍ήϗ΃ϞΜϣΔϴδϴρΎϨϐϤϟ΍ΓΰϬΟϷ΍ϦϣΏήϘϟΎΑϙίΎϬΟϊπΗ.
ϞΧ΍Ϊϟ΍
ϨΘϟ΍ΔϋΎγςΒοϪϴΒ
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ι΍ήϗ΃ϞΜϣΔϴδϴρΎϨϐϤϟ΍ΓΰϬΟϷ΍ϦϣΏήϘϟΎΑϙίΎϬΟϊπΗ.
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ι΍ήϗ΃ϞΜϣΔϴδϴρΎϨϐϤϟ΍ΓΰϬΟϷ΍ϦϣΏήϘϟΎΑϙίΎϬΟϊπΗ.
ϞΧ΍Ϊϟ΍
ϨΘϟ΍ΔϋΎγςΒοϪϴΒ ϨΘϟ΍ΔϋΎγςΒοϪϴΒ
ΔϴϠϴϐθΗΕ΍ήϳάΤΗ
ΔϴϠϴϐθΗΕ΍ήϳάΤΗ
Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍
ΔϴϠϴϐθΗΕ΍ήϳάΤΗ
ΔϴϠϴϐθΗΕ΍ήϳάΤΗ
ΓΓΰϬΟ΃
ϞΜϣ
ΓΰϬΟϷ΍
Ϧϣ
ϥϮϔϴϠΘϠϟ
ϚϟΎϤόΘγ΍
ΪϨϋ
ΔϴϠϴϐθΗΕ΍ήϳάΤΗ
Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍
ΔϴϠϴϐθΗΕ΍ήϳάΤΗ
ΓΓΰϬΟ΃
ΓΰϬΟϷ΍
Ϧϣ
ΏήϘϟΎΑ
ϥϮϔϴϠΘϠϟ
„„
ΓΓΰϬΟ΃
ϞΜϣ
ΪϨϋ
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝΎϤόΘγ΍
ΰϬΟ΃
ϞΜϣ
ΓΰϬΟϷ΍ϚϟΎϤόΘγ΍
ϦϣΏήϘϟΎΑ
ΏήϘϟΎΑΪϨϋ
ϥϮϔϴϠΘϠϟ
ϚϟΎϤόΘγ΍
ΪϨϋ „„ΓΰϬΟϷ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝΎϤόΘγ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝΎϤόΘγ΍
ΰϬΟ΃ϞΜϣ
ϞΜϣΔϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍
Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍
ΓΰϬΟϷ΍
Ϧϣ
ΏήϘϟΎΑ
ϥϮϔϴϠΘϠϟ
ϚϟΎϤόΘγ΍
ΪϨϋ
ΰϬΟ΃
ϞΜϣΔϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍
Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍
ΓΰϬΟϷ΍Ϧϣ
ϦϣΏήϘϟΎΑ
ΏήϘϟΎΑϥϮϔϴϠΘϠϟ
ϥϮϔϴϠΘϠϟϚϟΎϤόΘγ΍
ϚϟΎϤόΘγ΍
ΪϨϋ „„
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝΎϤόΘγ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝΎϤόΘγ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝΎϤόΘγ΍
ΔϤϴϠγ
ΔϘϳήτΑ
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϞϤόΘγ΍
˯ΎΟήϟ΍.
ϚϚ
ϴϘϠΗ
˯΍ήΟΈΑ
ϚϣΎϴϗ
„„ ϞϤόΘγ΍
ΔϤϴϠγ
ϞϤόΘγ΍
˯ΎΟήϟ΍.
ϚϚϴϘϠΗ
ϭ΃
ϚϣΎϴϗ
ΪϨϋ
„
ΔϤϴϠγ
ϚϧϮϔϴϠΗ
˯ΎΟήϟ΍.
ϭ΃
ΔϤϴϠγ
ΔϘϳήτΑ
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϞϤόΘγ΍
˯ΎΟήϟ΍.
ϴϘϠΗϭ΃
ϭ΃
˯΍ήΟΈΑΔϘϳήτΑ
ϚϣΎϴϗΪϨϋ
ΪϨϋ
ϞΧ΍ΪΗΙΪΤϳΪϗϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϭϮϳΩ΍ήϟ΍ϭϥϮϳΰϔϠΘϟ΍.
ϞΧ΍ΪΗΙΪΤϳΪϗϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϭϮϳΩ΍ήϟ΍ϭϥϮϳΰϔϠΘϟ΍.
ΔϤϴϠγΔϘϳήτΑ
ΔϘϳήτΑϚϧϮϔϴϠΗ
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϞϤόΘγ΍
˯ΎΟήϟ΍.
ϴϘϠΗ
ϭ΃˯΍ήΟΈΑ
˯΍ήΟΈΑ
ϚϣΎϴϗ
ΪϨϋ
„
ΔϤϴϠγ
ΔϘϳήτΑ
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϞϤόΘγ΍
˯ΎΟήϟ΍. ϚϚϴϘϠΗ
ϴϘϠΗϞΧ΍ΪΗΙΪΤϳΪϗϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϭϮϳΩ΍ήϟ΍ϭϥϮϳΰϔϠΘϟ΍.
ϭ΃˯΍ήΟΈΑ
˯΍ήΟΈΑϚϣΎϴϗ
ϚϣΎϴϗΪϨϋ
ΪϨϋ „„
ϭΩ
ϝϭΎΤΗ
ϲ
ΐΒδΘϳ
Ϊϗ
ΔϳέΎτΒϠϟ
ΓήμΘΨϣ
Γήϴμϗ
Γέ
ϞΧ΍ΪΗΙΪΤϳΪϗϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϭϮϳΩ΍ήϟ΍ϭϥϮϳΰϔϠΘϟ΍.
ϭΩ
ϲ
Ϊϗ
ϚϟΫ
ϥϷ
ΔϳέΎτΒϠϟ
Γήϴμϗ
Γέ
ϭΩ
ϞϤϋ
ϻ
ϲ
ΐΒδΘϳ
ϞΧ΍ΪΗΙΪΤϳΪϗϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϭϮϳΩ΍ήϟ΍ϭϥϮϳΰϔϠΘϟ΍.
ϞΧ΍ΪΗΙΪΤϳΪϗϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϭϮϳΩ΍ήϟ΍ϭϥϮϳΰϔϠΘϟ΍.
ϭΩϞϤϋ
ϞϤϋ
ϝϭΎΤΗ
ϻ
ϲϓϓ
ΐΒδΘϳΓήμΘΨϣ
ΪϗϚϟΫ
ϚϟΫϥϷ
ϥϷ
ΔϳέΎτΒϠϟ
ΓήμΘΨϣ
Γήϴμϗ
Γέ
„
ϭΩϞϤϋ
ϞϤϋϝϭΎΤΗ
ϝϭΎΤΗϻ
ϻ
ϲϓϓΐΒδΘϳ
ΐΒδΘϳ
Ϊϗ
ϚϟΫϻ
ϥϷ
ΔϳέΎτΒϠϟ
ΓήμΘΨϣ
Γήϴμϗ
Γέ „„
ϭΩ
ϞϤϋϝϭΎΤΗ
ϝϭΎΤΗ
ϻ
ϲϓϓ„
ΐΒδΘϳΪϗ
ΪϗϚϟΫ
ϚϟΫϥϷ
ϥϷΔϳέΎτΒϠϟ
ΔϳέΎτΒϠϟΓήμΘΨϣ
ΓήμΘΨϣΓήϴμϗ
ΓήϴμϗΓέ
Γέ „„
ϴϠΘϟ΍
Ϛϧ΄ϛϭ
ϚϧϮϔϴϠΗ
ˬΕΎϤϟΎϜϤϠϟϲοέϷ΍
ϥϮϔ.
ΪΪϛ΄Η
ϴϠΘϟ΍
ϞϤΣ
ϥϮϔ.
ΪΪϛ΄Η
Ϛϧ΄ϛϭ
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϞϤΣ
˯ΎΟήϟ΍
ˬΕΎϤϟΎϜϤϠϟϲοέϷ΍
ϥϮϔ.
ΪβϤθϟ΍
Η
ϻ
ϡϡΎϴϘϟ΍
ΓήηΎΒϤϟ΍
βϤθϟ΍
Δόη΃
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠ
„
ϴϠΘϟ΍ϞϤΤΗ
ϞϤΤΗ
Ϛϧ΄ϛϭˬΕΎϤϟΎϜϤϠϟϲοέϷ΍
ϚϧϮϔϴϠΗϞϤΣ
ϞϤΣ˯ΎΟήϟ΍
˯ΎΟήϟ΍
ˬΕΎϤϟΎϜϤϠϟϲοέϷ΍
ϥϮϔ.
ϛ΄Η
ΗϚϧ΄ϛϭ
ϻ
ϡϡΎϴϘϟ΍
ϭ΃
βϤθϟ΍
Δόη΃
ϰϟ·
ϚϧϮϔϴϠ
„„
ΗΗνήόΗ
ϻ
ϡϡΎϴϘϟ΍
ϭ΃
βϤθϟ΍
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϴϠΘϟ΍ϞϤΤΗ
ϞϤΤΗϚϧ΄ϛϭ
Ϛϧ΄ϛϭϚϧϮϔϴϠΗ
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϞϤΣ˯ΎΟήϟ΍
˯ΎΟήϟ΍
ˬΕΎϤϟΎϜϤϠϟϲοέϷ΍
ϥϮϔ.
ϛ΄Η ϴϠΘϟ΍
ϴϠΘϟ΍ϞϤΤΗ
ϞϤΤΗ
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϞϤΣ
˯ΎΟήϟ΍
ˬΕΎϤϟΎϜϤϠϟϲοέϷ΍
ϥϮϔ.
Ϊϛ΄Η
ϛ΄Η
ΎϬϟΎόΘη΍ϭ΃ΔϳέΎτΒϟ΍Γέ΍ήΣΓΩΎϳί.
ί΍ΰΘϫϻ΍ΔϴλΎΧ
ΖϣΎλ
ΗνήόΗ
νήόΗ
ϻ
ΎϴϘϟ΍ϭ΃
ϭ΃
ΓήηΎΒϤϟ΍
Δόη΃ϰϟ·
ϰϟ·
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠ
„
ΎϬϟΎόΘη΍ϭ΃ΔϳέΎτΒϟ΍Γέ΍ήΣΓΩΎϳί.
ΎϬϟΎόΘη΍ϭ΃ΔϳέΎτΒϟ΍Γέ΍ήΣΓΩΎϳί.
ί΍ΰΘϫϻ΍ΔϴλΎΧ
ΖϣΎλ
ΗνήόΗ
νήόΗ
ϻ
ΎϴϘϟ΍
ϭ΃ΓήηΎΒϤϟ΍
ΓήηΎΒϤϟ΍
βϤθϟ΍
Δόη΃
ϰϟ·ϝϮϤΤϤϟ΍
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠ
νήόΗ
ϻ
ΎϴϘϟ΍
ϭ΃ΓήηΎΒϤϟ΍
ΓήηΎΒϤϟ΍
βϤθϟ΍Δόη΃
Δόη΃ϰϟ·
ϰϟ·
ϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠ
ϚϧϮϔϴϠ „
„
ΎϬϟΎόΘη΍ϭ΃ΔϳέΎτΒϟ΍Γέ΍ήΣΓΩΎϳί.
ί΍ΰΘϫϻ΍ΔϴλΎΧ
ΖϣΎλί΍ΰΘϫϻ΍Δ
ΎϬϟΎόΘη΍ϭ΃ΔϳέΎτΒϟ΍Γέ΍ήΣΓΩΎϳί.
ΎϬϟΎόΘη΍ϭ΃ΔϳέΎτΒϟ΍Γέ΍ήΣΓΩΎϳί.
ί΍ΰΘϫϻ΍ΔϴλΎΧ
ΖϣΎλ
ί΍ΰΘϫϻ΍Δ
ϞϗϷ΍
ϰϠϋ
ΪΣ΍ϭΔλϮΑΔϓΎδϤΑϙΪδΟϦϋϥϮϔϴϠΘϟ΍ΪόΑϦϣ(
ϲ
ϟ΍ϮΣ
ϞϗϷ΍
ϲ
ΪΣ΍ϭΔλϮΑΔϓΎδϤΑϙΪδΟϦϋϥϮϔϴϠΘϟ΍ΪόΑϦϣ(
ϲ
Ϥϋ
Ϧϣ
ϞϠϘΗ
ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ΪΣ΍ϭΔλϮΑΔϓΎδϤΑϙΪδΟϦϋϥϮϔϴϠΘϟ΍ΪόΑϦϣ(
ϲ ϟ΍ϮΣϖρΎϨϤϟ΍
ΓέΎΤϟ΍
ϲϓ
ϪϨϳΰΨΘΑ.
ήήϤϋ
ΔϴϟΎόϟ΍
Γέ΍ήΤϟ΍
ΕΎΟέΩ
ϞϠϘΗ
ήήϤϋ
Ϧϣ
ΔϴϟΎόϟ΍
Γέ΍ήΤϟ΍
ΕΎΟέΩ
ϞϠϘΗ
ϞϗϷ΍ϰϠϋ
ϰϠϋΪΣ΍ϭΔλϮΑΔϓΎδϤΑϙΪδΟϦϋϥϮϔϴϠΘϟ΍ΪόΑϦϣ(
ΪΣ΍ϭΔλϮΑΔϓΎδϤΑϙΪδΟϦϋϥϮϔϴϠΘϟ΍ΪόΑϦϣ(
ϲϟ΍ϮΣ
ϟ΍ϮΣ ϞϗϷ΍
ϞϗϷ΍ϰϠϋ
ϰϠϋΓέΎΤϟ΍
ΪΣ΍ϭΔλϮΑΔϓΎδϤΑϙΪδΟϦϋϥϮϔϴϠΘϟ΍ΪόΑϦϣ(
ϲήϟ΍ϮΣ
ΓέΎΤϟ΍
ϖρΎϨϤϟ΍
ϲϓ
ϪϨϳΰΨΘΑ.
ϻ
·ϭ
έΎϨϟ΍
ϲϓ
ΎϬ΋ΎϘϟΈΑ
ϡΎϴϘϟ΍
ϭ΃
ΓέΎΤϟ΍
ϖρΎϨϤϟ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍
ϥΰΨΗ
ϻϻ „„
ήϟ΍ϮΣ
Ϥϋ
ϦϣΔϴϟΎόϟ΍
ΔϴϟΎόϟ΍
Γέ΍ήΤϟ΍
ΕΎΟέΩ
ϞϠϘΗ
ΓέΎΤϟ΍ϖρΎϨϤϟ΍
ϖρΎϨϤϟ΍
ϲϓ
ϪϨϳΰΨΘΑ.
ϻϻ·ϭ
έΎϨϟ΍
ΎϬ΋ΎϘϟΈΑ
ϡΎϴϘϟ΍
ϭ΃
ΓέΎΤϟ΍
ϖρΎϨϤϟ΍
ϲϓ
ΔϳέΎτΒϟ΍
ϥΰΨΗ
ϻϻ ϲϓ
ϻϻ·ϭ
έΎϨϟ΍
ϲϓ
ΎϬ΋ΎϘϟΈΑ
ϡΎϴϘϟ΍
ϭ΃
ΓέΎΤϟ΍
ϖρΎϨϤϟ΍
ϲϓ
ΔϳέΎτΒϟ΍
ϥΰΨΗ
ϻϻ „„
„„
ϤϋϦϣ
Ϧϣ
ΔϴϟΎόϟ΍
Γέ΍ήΤϟ΍
ΕΎΟέΩ
ϞϠϘΗ Γέ΍ήΤϟ΍
Ϥϋ
Ϧϣ
ΔϴϟΎόϟ΍
Γέ΍ήΤϟ΍
ΕΎΟέΩ
ϞϠϘΗ
ΓέΎΤϟ΍
ϖρΎϨϤϟ΍ϲϓ
ϲϓϪϨϳΰΨΘΑ.
ϪϨϳΰΨΘΑ.
ΓέΎΤϟ΍ΕΎΟέΩ
ϖρΎϨϤϟ΍
ϲϓϲϓ
ϪϨϳΰΨΘΑ.
ϻ
·ϭ
έΎϨϟ΍
ϲϓ
ΎϬ΋ΎϘϟΈΑ
ϡΎϴϘϟ΍
ϭ΃
ΓέΎΤϟ΍
ϖρΎϨϤϟ΍
ϲϓ
ΔϳέΎτΒϟ΍
ϥΰΨΗ
·ϭ
έΎϨϟ΍
ϲϓ
ΎϬ΋ΎϘϟΈΑ
ϡΎϴϘϟ΍
ϭ΃
ΓέΎΤϟ΍
ϖρΎϨϤϟ΍
ϲϓ
ΔϳέΎτΒϟ΍
ϥΰΨΗ
·ϭ
έΎϨϟ΍
ϲϓ
ΎϬ΋ΎϘϟΈΑ
ϡΎϴϘϟ΍
ϭ΃
ΓέΎΤϟ΍
ϖρΎϨϤϟ΍
ϲϓ
ΔϳέΎτΒϟ΍
ϥΰΨΗ
2.5
2.5
2.5
ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍ΓΰϬΟϷ΍.
2.5ήΘϤϴΘϨγ)
ήΘϤϴΘϨγ)ϝΎγέϹ΍ϭΚΒϟ΍ΕΎϴϠϤϋϲϓ˯ΪΒϟ΍ΪϨϋ.
ϝΎγέϹ΍ϭΚΒϟ΍ΕΎϴϠϤϋϲϓ˯ΪΒϟ΍ΪϨϋ.
ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍ΓΰϬΟϷ΍.
ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍ΓΰϬΟϷ΍.
2.5ήΘϤϴΘϨγ)
ήΘϤϴΘϨγ)ϝΎγέϹ΍ϭΚΒϟ΍ΕΎϴϠϤϋϲϓ˯ΪΒϟ΍ΪϨϋ.
ϝΎγέϹ΍ϭΚΒϟ΍ΕΎϴϠϤϋϲϓ˯ΪΒϟ΍ΪϨϋ.
2.5ήΘϤϴΘϨγ)
ήΘϤϴΘϨγ)ϝΎγέϹ΍ϭΚΒϟ΍ΕΎϴϠϤϋϲϓ˯ΪΒϟ΍ΪϨϋ.
ϝΎγέϹ΍ϭΚΒϟ΍ΕΎϴϠϤϋϲϓ˯ΪΒϟ΍ΪϨϋ.
έΎΠϔϧ΍ΙΪΤΘγ.
έΎΠϔϧ΍ΙΪΤΘγ.
έΎΠϔϧ΍ΙΪΤΘγ.
ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍ΓΰϬΟϷ΍. ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍ΓΰϬΟϷ΍.
ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍ΓΰϬΟϷ΍.
έΎΠϔϧ΍ΙΪΤΘγ.
έΎΠϔϧ΍ΙΪΤΘγ.
έΎΠϔϧ΍ΙΪΤΘγ.
ϥϮϔϴϠΘϠϟ
ϚϟΎϤόΘγ΍
βϤϠΑ
ϡϮϘΗ
ϻ.
βϤϠϓ
ϥϮϔϴϠΘϠϟ
ϲ΋΍ϮϬϟ΍
βϤϠΑ
ϡϮϘΗ
ϻ.
βϤϠϓ
ϥϮϔϴϠΘϠϟ
ϚϟΎϤόΘγ΍
˯ΎϨΛ΃
βϤϠΑ
ϡϮϘΗ
βϤϠϓ
„νήόΗ΍Ϋ·
ϚϧϮϔϴϠΗϑΎϔΟϰϠϋφϓΎΣ.
ήόΘϴδϓϞ΋΍ϮγϱϷϥϮϔϴϠΘϟ΍
νήόΗ΍Ϋ·
„„
ϥϮϔϴϠΘϠϟ
ϚϟΎϤόΘγ΍
˯ΎϨΛ΃
ϲ΋΍ϮϬϟ΍
βϤϠΑ
ϡϮϘΗ„„
ϻ. ΔΔϘτϨϣ
ϘτϨϣ
βϤϠϓ „
„
ϚϧϮϔϴϠΗϑΎϔΟϰϠϋφϓΎΣ.
ν
ϚϧϮϔϴϠΗϑΎϔΟϰϠϋφϓΎΣ.
ν
νήόΗ΍Ϋ·
„
ϥϮϔϴϠΘϠϟ ϚϟΎϤόΘγ΍
ϚϟΎϤόΘγ΍ ˯ΎϨΛ΃
˯ΎϨΛ΃
ϲ΋΍ϮϬϟ΍
βϤϠΑ˯ΎϨΛ΃
ϡϮϘΗϲ΋΍ϮϬϟ΍
ϻ. ΔΔϘτϨϣ
ϘτϨϣ
βϤϠϓ
ϥϮϔϴϠΘϠϟ
ϚϟΎϤόΘγ΍
˯ΎϨΛ΃ ϲ΋΍ϮϬϟ΍
ϲ΋΍ϮϬϟ΍
βϤϠΑ
ϡϮϘΗ ϻ.
ϻ. ΔΔϘτϨϣ
ϘτϨϣν
βϤϠϓ
„νήόΗ΍Ϋ· „„
ΏΏήδΗ
ϲϓ
ϻ·ϭ
ΔϳέΎτΒϟ΍
ϭ΃
ϢϘΗ
ϻϻ ΐΒδΘΘγ
„
ϚϧϮϔϴϠΗϑΎϔΟϰϠϋφϓΎΣ.
ν
ήόΘϴδϓϞ΋΍ϮγϱϷϥϮϔϴϠΘϟ΍
νήόΗ΍Ϋ·
ΏΏήδΗ
ΙϭΪΣ
ϲϓ
ΐΒδΘΘγ
ϻ·ϭ
ΔϳέΎτΒϟ΍
Ρϼλ·
ϭ΃
ϚϔΑ
ϻΡϼλ·
ΏΏήδΗ
ΙϭΪΣ
ϲϓ
ϻ·ϭ
ΔϳέΎτΒϟ΍
Ρϼλ·
ϭ΃
ϚϔΑ
„„
ϚϧϮϔϴϠΗϑΎϔΟϰϠϋφϓΎΣ.
νήόΘϴδϓϞ΋΍ϮγϱϷϥϮϔϴϠΘϟ΍
ήόΘϴδϓϞ΋΍ϮγϱϷϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗϑΎϔΟϰϠϋφϓΎΣ.
νήόΘϴδϓϞ΋΍ϮγϱϷϥϮϔϴϠΘϟ΍
ήόΘϴδϓϞ΋΍ϮγϱϷϥϮϔϴϠΘϟ΍
νήόΗ΍Ϋ·
„ ϢϘΗ
α΃ήϟ΍ΔϋϮϤΠϣ
ΔϳέΎτΒϟ΍ΔϟΎΣ
ήδΗ ΙϭΪΣ
ΙϭΪΣ
ϲϓ ΐΒδΘΘγ
ΐΒδΘΘγ
ϻ·ϭ
ΔϳέΎτΒϟ΍
Ρϼλ·
ϭ΃ ϚϔΑ
ϚϔΑ
ϢϘΗ
„
α΃ήϟ΍ΔϋϮϤΠϣ
ήδΗ
ΙϭΪΣ
ϲϓ
ΐΒδΘΘγ
ϻ·ϭ
ΔϳέΎτΒϟ΍
Ρϼλ·
ϭ΃
ϚϔΑ
ϢϘΗ
ϻ
ήδΗ
ΙϭΪΣ
ϲϓ
ΐΒδΘΘγ
ϻ·ϭ
ΔϳέΎτΒϟ΍
Ρϼλ·
ϭ΃
ϚϔΑ ϢϘΗ
ϢϘΗ ϻϻ „„
α΃ήϟ΍ΔϋϮϤΠϣΔϳέΎτΒϟ΍ΔϟΎΣ
ΔϳέΎτΒϟ΍ΔϟΎΣα΃ήϟ΍Δϋ
α΃ήϟ΍ΔϋϮϤΠϣ
ΔϳέΎτΒϟ΍ΔϟΎΣ
α΃ήϟ΍Δϋ
ϡ
Ύϴϗ
Ϧϋ
ήϔδΗ
Ϊϗϭ
ΔϤϟΎϜϤϟ΍
ΓΩϮΟ
ϯϮΘδϣ
ϰϠϋ
ήΛΆΗ
ϲ΋΍ϮϬϟ΍
ϡϡΎϴϗ
ϰϠϋ
ήΛΆΗ
Ϊϗϭ
ϒϠΘϠϟ.
Ύϴϗ Ϧϋ ΓΩϮΟ
ήϔδΗ
Ϊϗϭ
ΔϤϟΎϜϤϟ΍
ϯϮΘδϣ ϡϰϠϋ
ήΛΆΗήϔδΗ
ϲ΋΍ϮϬϟ΍
ϒϠΘϠϟ.
ϒϠΘϠϟ.
Ύϴϗ Ϧϋ
Ϧϋ ήϔδΗ
ήϔδΗ Ϊϗϭ
ΪϗϭϡΔϤϟΎϜϤϟ΍
ΔϤϟΎϜϤϟ΍
ΓΩϮΟ ϯϮΘδϣ
ϯϮΘδϣ
ϰϠϋΓΩϮΟ
ήΛΆΗ ϲ΋΍ϮϬϟ΍
ϲ΋΍ϮϬϟ΍
ϡΎϴϗ
Ύϴϗ Ϧϋ
Ϧϋ
ήϔδΗ
Ϊϗϭ ΔϤϟΎϜϤϟ΍
ΔϤϟΎϜϤϟ΍ ΓΩϮΟ
ΓΩϮΟ ϯϮΘδϣ
ϯϮΘδϣ ϰϠϋ
ϰϠϋ ήΛΆΗ
ήΛΆΗ ϲ΋΍ϮϬϟ΍
ϲ΋΍ϮϬϟ΍
έ΍ήΣΔΟέΩΩ΍ΩΰΗϭΎϬϠΧ΍ΪΑΓΩϮΟϮϤϟ΍Ϟ΋΍ϮδϠϟϞόΘθΗϭήΠϔϨΗϭΎϬΗ.
ϒϠΘϠϟ.
έ΍ήΣΔΟέΩΩ΍ΩΰΗϭΎϬϠΧ΍ΪΑΓΩϮΟϮϤϟ΍Ϟ΋΍ϮδϠϟϞόΘθΗϭήΠϔϨΗϭΎϬΗ.
έ΍ήΣΔΟέΩΩ΍ΩΰΗϭΎϬϠΧ΍ΪΑΓΩϮΟϮϤϟ΍Ϟ΋΍ϮδϠϟϞόΘθΗϭήΠϔϨΗϭΎϬΗ.
ϒϠΘϠϟ.
ϒϠΘϠϟ.
έ΍ήΣΔΟέΩΩ΍ΩΰΗϭΎϬϠΧ΍ΪΑΓΩϮΟϮϤϟ΍Ϟ΋΍ϮδϠϟϞόΘθΗϭήΠϔϨΗϭΎϬΗ.
έ΍ήΣΔΟέΩΩ΍ΩΰΗϭΎϬϠΧ΍ΪΑΓΩϮΟϮϤϟ΍Ϟ΋΍ϮδϠϟϞόΘθΗϭήΠϔϨΗϭΎϬΗ.
έ΍ήΣΔΟέΩΩ΍ΩΰΗϭΎϬϠΧ΍ΪΑΓΩϮΟϮϤϟ΍Ϟ΋΍ϮδϠϟϞόΘθΗϭήΠϔϨΗϭΎϬΗ.
ΪΨΘγΎΑ
ϞϤόϟΎΑ
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϮϦϣ
ήΜϛ΃
ΔϗΎτϟ΍
Ϧϣ
ϰϠϋ΃
ϡ΍
ΪΨΘγΎΑ
ϮϮϫ
ήΜϛ΃
Ϧϣ
ϰϠϋ΃
ϯϮΘδϣ
ϡ΍ϡ΍
ϞϤόϟΎΑ
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϮϮϫ
ΎϤϣ
ήΜϛ΃
ΔϗΎτϟ΍
Ϧϣ
ϰϠϋ΃
ϯϮΘδϣ
ϡ΍
ϨθΨϟ΍
ΔϠϣΎόϤϟΎϓ
ˬϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϰϠϋ
ΓϮδϘΑ
ϕήτϟ΍
ϭ΃
ρΎϘγ·
ϝϭΎΤΗ
ϻ
Δ
„
ΪΨΘγΎΑ
ϞϤόϟΎΑ
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
Ϯϫ
ϫΎϤϣ
ΎϤϣ
ήΜϛ΃
ΔϗΎτϟ΍
ϦϣΪΨΘγΎΑ
ϰϠϋ΃ϯϮΘδϣ
ϯϮΘδϣ
ϡ΍
ϨθΨϟ΍
ΔϠϣΎόϤϟΎϓ
ˬϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϰϠϋ
ΓϮδϘΑ
ϕήτϟ΍
ϭ΃
ρΎϘγ·
ϝϭΎΤΗ
ϻ
Δ
„
ϨθΨϟ΍
ΔϠϣΎόϤϟΎϓ
ˬϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϰϠϋ
ΓϮδϘΑ
ϕήτϟ΍
ϭ΃
ρΎϘγ·
ϝϭΎΤΗ
ϻ
Δ
„
ΪΨΘγΎΑϞϤόϟΎΑ
ϞϤόϟΎΑϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϫΎϤϣ
ΎϤϣ
ήΜϛ΃ΔϗΎτϟ΍
ΔϗΎτϟ΍
ϰϠϋ΃
ϯϮΘδϣ
ΪΨΘγΎΑ
ϞϤόϟΎΑ
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϫ
ΎϤϣ
ήΜϛ΃
ΔϗΎτϟ΍
Ϧϣ
ϰϠϋ΃
ϯϮΘδϣ
ϡ΍
Ύ
ϬϟΎϤόΘγ΍
ϡΪϋ
ΕΩέ΃
΍Ϋ·
ϑΎΟϭ
ΩέΎΑ
ϥΎϜϣ
ϲϓ
ΔϳέΎτΒϟ΍
ϦϳΰΨΗ
˯ΎΟήϟ΍
„
ϨθΨϟ΍
ΔϠϣΎόϤϟΎϓ
ˬϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϰϠϋ
ΓϮδϘΑ
ϕήτϟ΍
ϭ΃
ρΎϘγ·
ϝϭΎΤΗ
ϻ
Δ
„
ΎϬϟΎϤόΘγ΍
ϡΪϋ
ϑΎΟϭ
ΩέΎΑ
ϥΎϜϣ
ϲϓ
ϦϳΰΨΗ
ΎϬϟΎϤόΘγ΍
ϡΪϋ
ΕΩέ΃
΍Ϋ·
„„
ϨθΨϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟΎϓ ˬϥϮϔϴϠΘϟ΍ ϰϠϋ ΓϮδϘΑ ϕήτϟ΍ ϭ΃ ρΎϘγ· ϝϭΎΤΗ ϻΔ „ϨθΨϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟΎϓ
ˬϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϰϠϋ
ΓϮδϘΑ
ϕήτϟ΍
ϭ΃ΕΩέ΃
ρΎϘγ·
ϝϭΎΤΗ
ϻ
Δ
„ ˯ΎΟήϟ΍
Ύ΍Ϋ·
ϬϟΎϤόΘγ΍
ϡΪϋ
΍Ϋ·ΔϳέΎτΒϟ΍
ϑΎΟϭ
ΩέΎΑ
ϥΎϜϣ
ϲϓ ΔϳέΎτΒϟ΍
ϦϳΰΨΗ
˯ΎΟήϟ΍
ΎϬϟΎϤόΘγ΍
ϡΪϋΕΩέ΃
ΕΩέ΃΍Ϋ·
ϑΎΟϭ
ΩέΎΑ
ϥΎϜϣ
ϲϓ
ΔϳέΎτΒϟ΍
ϦϳΰΨΗ
˯ΎΟήϟ΍
ΎϬϟΎϤόΘγ΍
ϡΪϋ
ΕΩέ΃„
΍Ϋ·ϑΎΟϭ
ϑΎΟϭΩέΎΑ
ΩέΎΑϥΎϜϣ
ϥΎϜϣϲϓ
ϲϓΔϳέΎτΒϟ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍ϦϳΰΨΗ
ϦϳΰΨΗ˯ΎΟήϟ΍
˯ΎΟήϟ΍ „„
ΏϮϠτϣ.
ΏϮϠτϣ.
ΏϮϠτϣ.
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϲϓΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ή΋΍ϭΪϟ΍΢΋΍ϮϟήδϛϲϓΐΒδΘΗΪϗ.
ΏϮϠτϣ.
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϲϓΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ή΋΍ϭΪϟ΍΢΋΍ϮϟήδϛϲϓΐΒδΘΗΪϗ.
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϲϓΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ή΋΍ϭΪϟ΍΢΋΍ϮϟήδϛϲϓΐΒδΘΗΪϗ.
ΏϮϠτϣ.
ΏϮϠτϣ.
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϲϓΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ή΋΍ϭΪϟ΍΢΋΍ϮϟήδϛϲϓΐΒδΘΗΪϗ.
ΔϠϳϮρΔϴϨϣίΕ΍ήΘϔϟ.
ΔϠϳϮρΔϴϨϣίΕ΍ήΘϔϟ.
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϲϓΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ή΋΍ϭΪϟ΍΢΋΍ϮϟήδϛϲϓΐΒδΘΗΪϗ.
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϲϓΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ή΋΍ϭΪϟ΍΢΋΍ϮϟήδϛϲϓΐΒδΘΗΪϗ.
ΔϠϳϮρΔϴϨϣίΕ΍ήΘϔϟ.
ΔϠϳϮρΔϴϨϣίΕ΍ήΘϔϟ. ΔϠϳϮρΔϴϨϣίΕ΍ήΘϔϟ.
ΔϠϳϮρΔϴϨϣίΕ΍ήΘϔϟ.
ΔϳέΎτΒϟ΍
Ϣ
ϬοήόΗ
ΪϨϋ
˯ΎϤϏϹ΍
ΕϻΎΣ
ϭ΃
ωήμϟ΍
ΕΎΑϮϨϟ
αΎϨϟ΍
ξόΑ
νήόΘϳ
Ϊϗ
„
ΔϳέΎτΒϟ΍
ϢϢϬοήόΗ
ΪϨϋ
˯ΎϤϏϹ΍
ΕϻΎΣ
ϭ΃
ωήμϟ΍
ΕΎΑϮϨϟ
αΎϨϟ΍
ξόΑ
νήόΘϳ
Ϊϗ
Ϣ
ϬοήόΗ
ΪϨϋ
˯ΎϤϏϹ΍
ΕϻΎΣ
ϭ΃
ωήμϟ΍
ΕΎΑϮϨϟ
αΎϨϟ΍
ξόΑ
νήόΘϳ
Ϊϗ
„
„
˯΍ΩϷ΍ϦϴδΤΘϟΔϘϓ΍ϮΘϣήϴϏΓΰϬΟ΃ϱ΄ΑϥϮϔϴϠΘϟ΍ϞϴλϮΗϝϭΎΤΗϻ.
„
ΔϳέΎτΒϟ΍
ϢϬοήόΗ
˯ΎϤϏϹ΍
ΕϻΎΣ
ϭ΃ξόΑ
ωήμϟ΍
ΕΎΑϮϨϟΪϗαΎϨϟ΍
ξόΑ νήόΘϳ
Ϊϗ
„ΕϻΎΣ ϭ΃ ωήμϟ΍ ΕΎΑϮϨϟ
˯΍ΩϷ΍ϦϴδΤΘϟΔϘϓ΍ϮΘϣήϴϏΓΰϬΟ΃ϱ΄ΑϥϮϔϴϠΘϟ΍ϞϴλϮΗϝϭΎΤΗϻ.
„„
˯΍ΩϷ΍ϦϴδΤΘϟΔϘϓ΍ϮΘϣήϴϏΓΰϬΟ΃ϱ΄ΑϥϮϔϴϠΘϟ΍ϞϴλϮΗϝϭΎΤΗϻ.
„„ ΔϳέΎτΒϟ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍
ϬοήόΗ ΪϨϋ ˯ΎϤϏϹ΍ ΕϻΎΣ
ϭ΃ΪϨϋ
ωήμϟ΍
ΕΎΑϮϨϟ
αΎϨϟ΍
νήόΘϳ
ΪϨϋ ˯ΎϤϏϹ΍
αΎϨϟ΍ ξόΑ νήόΘϳ Ϊϗ „
„ϢϬοήόΗ
ΔΔϳΎϬϧ
ϲϓ
ϦϜϟ
ϦΤη
ΓΩΎϋ·
ϦϜϤϳ
„
˯΍ΩϷ΍ϦϴδΤΘϟΔϘϓ΍ϮΘϣήϴϏΓΰϬΟ΃ϱ΄ΑϥϮϔϴϠΘϟ΍ϞϴλϮΗϝϭΎΤΗϻ.
„Ϟϛ΂ΘΘγ
ΔΔϳΎϬϧ
ˬΕ΍ήϤϟ΍
ΕΎΌϣ
ϦΤη
ΓΩΎϋ·
ϦϜϤϳ
ΔϦΤη
Ϟϛ΂ΘΘγ
˯΍ΩϷ΍ϦϴδΤΘϟΔϘϓ΍ϮΘϣήϴϏΓΰϬΟ΃ϱ΄ΑϥϮϔϴϠΘϟ΍ϞϴλϮΗϝϭΎΤΗϻ.
˯΍ΩϷ΍ϦϴδΤΘϟΔϘϓ΍ϮΘϣήϴϏΓΰϬΟ΃ϱ΄ΑϥϮϔϴϠΘϟ΍ϞϴλϮΗϝϭΎΤΗϻ.
ϳΎϬϧ
ϲϓϞϛ΂ΘΘγ
Ϟϛ΂ΘΘγ
ϦϜϟˬΕ΍ήϤϟ΍
ˬΕ΍ήϤϟ΍
ΕΎΌϣ
ΔϳέΎτΒϟ΍
ΓΩΎϋ·
ϦϜϤϳ ϦϜϟ
„ ˬΕ΍ήϤϟ΍
ϳΎϬϧϲϓ
ϲϓ
Ϟϛ΂ΘΘγϦϜϟ
ϦϜϟ
ˬΕ΍ήϤϟ΍
ΕΎΌϣΔϳέΎτΒϟ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍
ϦΤηΕΎΌϣ
ΓΩΎϋ·
ϦϜϤϳ „„
ΔϳΎϬϧ
ϳΎϬϧϲϓ
ϲϓ
Ϟϛ΂ΘΘγ
ϦϜϟ
ˬΕ΍ήϤϟ΍ΕΎΌϣ
ΕΎΌϣΔϳέΎτΒϟ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤη
ϦΤηΓΩΎϋ·
ΓΩΎϋ·ϦϜϤϳ
ϦϜϤϳ „„
ϮϳΪϴϔϟ΍ΏΎόϟ΃ΐόϟϭ΃ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ΓΪϫΎθϣϞΜϣˬΔΟΎϫϮϟ΍έ΍Ϯϧϸϟ.
Ζ
έέϮϓϡϮϴΜϴϠϟ΍ΕΎϧϮϳ΃ϦϣΔϋϮϨμϤϟ΍ϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮϔϴϠΘϟ΍ΔϳέΎτΑϝΎϤόΘγ΍ϦϜϤϳ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΏΎόϟ΃ΐόϟϭ΃ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ΓΪϫΎθϣϞΜϣˬΔΟΎϫϮϟ΍έ΍Ϯϧϸϟ.
Ζ
Ζ
έέϮϓϡϮϴΜϴϠϟ΍ΕΎϧϮϳ΃ϦϣΔϋϮϨμϤϟ΍ϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮϔϴϠΘϟ΍ΔϳέΎτΑϝΎϤόΘγ΍ϦϜϤϳ
έέϮϓϡϮϴΜϴϠϟ΍ΕΎϧϮϳ΃ϦϣΔϋϮϨμ
ΔϳέΎτΒϟ΍ϭ΃ϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϚϓϝϭΎΤΗϻ.
„„
ϮϳΪϴϔϟ΍ΏΎόϟ΃ΐόϟϭ΃ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ΓΪϫΎθϣϞΜϣˬΔΟΎϫϮϟ΍έ΍Ϯϧϸϟ.
ΖϨϛ΍Ϋ·
Ϩϛ΍Ϋ·
ϮϓϡϮϴΜϴϠϟ΍ΕΎϧϮϳ΃ϦϣΔϋϮϨμϤϟ΍ϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮϔϴϠΘϟ΍ΔϳέΎτΑϝΎϤόΘγ΍ϦϜϤϳ
ΔϳέΎτΒϟ΍ϭ΃ϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϚϓϝϭΎΤΗϻ.
„„
ΔϳέΎτΒϟ΍ϭ΃ϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϚϓϝϭΎΤΗϻ.
„
ϮϳΪϴϔϟ΍ΏΎόϟ΃ΐόϟϭ΃ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ΓΪϫΎθϣϞΜϣˬΔΟΎϫϮϟ΍έ΍Ϯϧϸϟ.
ΖϨϛ΍Ϋ·
Ϩϛ΍Ϋ· ϮϳΪϴϔϟ΍ΏΎόϟ΃ΐόϟϭ΃ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ΓΪϫΎθϣϞΜϣˬΔΟΎϫϮϟ΍έ΍Ϯϧϸϟ.
ϮϳΪϴϔϟ΍ΏΎόϟ΃ΐόϟϭ΃ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ΓΪϫΎθϣϞΜϣˬΔΟΎϫϮϟ΍έ΍Ϯϧϸϟ.
ΖϨϛ΍Ϋ·
Ϩϛ΍Ϋ·
ϮϓϡϮϴΜϴϠϟ΍ΕΎϧϮϳ΃ϦϣΔϋϮϨμϤϟ΍ϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮϔϴϠΘϟ΍ΔϳέΎτΑϝΎϤόΘγ΍ϦϜϤϳ
ϮϓϡϮϴΜϴϠϟ΍ΕΎϧϮϳ΃ϦϣΔϋϮϨμ
ϑΎτϤϟ΍.
ϞϴϐθΘϟ΍Ζϗϭ΢ΒμϳΎϣΪϨϋ(ϲρΎϴΘΣϻ΍
Ϧϣΰϟ΍ϭΙΪΤΘϟ΍Ϧϣί)
ΔϳέΎτΒϟ΍ϭ΃ϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϚϓϝϭΎΤΗϻ.
ϑΎτϤϟ΍.
ϞϴϐθΘϟ΍Ζϗϭ΢ΒμϳΎϣΪϨϋ(ϲρΎϴΘΣϻ΍
Ϧϣΰϟ΍ϭΙΪΤΘϟ΍Ϧϣί)
ϑΎτϤϟ΍.
ϞϴϐθΘϟ΍Ζϗϭ΢ΒμϳΎϣΪϨϋ(ϲρΎϴΘΣϻ΍
Ϧϣΰϟ΍ϭΙΪΤΘϟ΍Ϧϣί)
ΔϳέΎτΒϟ΍ϭ΃ϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϚϓϝϭΎΤΗϻ.
ΔϳέΎτΒϟ΍ϭ΃ϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϚϓϝϭΎΤΗϻ.
„
ϑΎτϤϟ΍. ϞϴϐθΘϟ΍Ζϗϭ΢ΒμϳΎϣΪϨϋ(ϲρΎϴΘΣϻ΍
ϑΎτϤϟ΍. ϞϴϐθΘϟ΍Ζϗϭ΢ΒμϳΎϣΪϨϋ(ϲρΎϴΘΣϻ΍
Ϧϣΰϟ΍ϭΙΪΤΘϟ΍Ϧϣί) Ϧϣΰϟ΍ϭΙΪΤΘϟ΍Ϧϣί)
ϑΎτϤϟ΍. ϞϴϐθΘϟ΍Ζϗϭ΢ΒμϳΎϣΪϨϋ(ϲρΎϴΘΣϻ΍ Ϧϣΰϟ΍ϭΙΪΤΘϟ΍Ϧϣί)
ΦΦϳέΎΗ
ϥΎϛ
ϭ΃
ΕϻΎΣ
ϭ΃
ϩάϫ
ϥϮοήόΘϳ
ϦϤϣ
ΦΦϳέΎΗ
ΕϻΎΣ
ϭ΃
ϩάϫ
ϞΜϤϟ
ϦϤϣ
ΦΦϳέΎΗ
ϥΎϛ
ϭ΃
ˬ˯ΎϤϏϹ΍
ΕΎΑϮϨϟ΍
ΎϬΗϮΒϋϦϣΎϬΟ΍ήΧ·.
ϳέΎΗ
ϥΎϛ΍Ϋ·
΍Ϋ·
ϭ΃ˬ˯ΎϤϏϹ΍
ˬ˯ΎϤϏϹ΍
ΕϻΎΣ
ϭ΃ΕΎΑϮϨϟ΍
ΕΎΑϮϨϟ΍
ϩάϫϞΜϤϟ
ϞΜϤϟ
ϥϮοήόΘϳ
ϦϤϣ
ΓήΠϔΘϤϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϭ΃ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϊϣϥϮϔϴϠΘϟ΍ϦϳΰΨΘΑϡϮϘΗϻ.
„„
ΎϬΗϮΒϋϦϣΎϬΟ΍ήΧ·.
ϳέΎΗϥΎϛ
ϥΎϛ΍Ϋ·
΍Ϋ·ϭ΃
ϭ΃ˬ˯ΎϤϏϹ΍
ˬ˯ΎϤϏϹ΍
ΕϻΎΣ
ϭ΃ΕΎΑϮϨϟ΍
ΕΎΑϮϨϟ΍
ϩάϫ
ϞΜϤϟϥϮοήόΘϳ
ϥϮοήόΘϳ
ϦϤϣ
ϳέΎΗ
ϥΎϛ΍Ϋ·
΍Ϋ·
ϭ΃
ˬ˯ΎϤϏϹ΍ΕϻΎΣ
ΕϻΎΣϭ΃
ϭ΃
ΕΎΑϮϨϟ΍ϩάϫ
ϩάϫϞΜϤϟ
ϞΜϤϟϥϮοήόΘϳ
ϥϮοήόΘϳϦϤϣ
ϦϤϣ
ΓήΠϔΘϤϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϭ΃ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϊϣϥϮϔϴϠΘϟ΍ϦϳΰΨΘΑϡϮϘΗϻ.
„„
ΓήΠϔΘϤϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϭ΃ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϊϣϥϮϔϴϠΘϟ΍ϦϳΰΨΘΑϡϮϘΗϻ.
„ήμϗ΃
ΎϬΗϮΒϋϦϣΎϬΟ΍ήΧ·. ΎϬΗϮΒϋϦϣΎϬΟ΍ήΧ·.
Σ
ϲϨόϳ
΍άϬϓ
ˬυϮΤϠϣ
ϞϜθΑ
ΓΓΪΣ΍ϮΑ
ϥ΍ϭϷ΍
ϥΎ
ΓήΠϔΘϤϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϭ΃ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϊϣϥϮϔϴϠΘϟ΍ϦϳΰΨΘΑϡϮϘΗϻ.
Σ
ϞϜθΑ
ήμϗ΃
ΓΓΪΣ΍ϮΑ
ΎϬϟ΍ΪΒΘγϻ
ϥ΍ϭϷ΍
ϥΎ
Σ
΍άϬϓ
ΓΓΪΣ΍ϮΑ
ΓήΠϔΘϤϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϭ΃ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϊϣϥϮϔϴϠΘϟ΍ϦϳΰΨΘΑϡϮϘΗϻ.
ΓήΠϔΘϤϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϭ΃ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϊϣϥϮϔϴϠΘϟ΍ϦϳΰΨΘΑϡϮϘΗϻ.
„
ΣΪϗ
ΪϗϪϧ΃
Ϫϧ΃
ϲϨόϳ
΍άϬϓ
ˬυϮΤϠϣ
ϞϜθΑήμϗ΃
ΪΣ΍ϮΑ
ΎϬϟ΍ΪΒΘγϻ
ϥ΍ϭϷ΍
ϥΎ ˬυϮΤϠϣ
ΣΪϗ
ΪϗϪϧ΃
Ϫϧ΃ϲϨόϳ
ϲϨόϳ΍άϬϓ
΍άϬϓˬυϮΤϠϣ
ˬυϮΤϠϣ
ϞϜθΑ
ήμϗ΃
ΪΣ΍ϮΑ
ΎϬϟ΍ΪΒΘγϻ
ϥ΍ϭϷ΍
ϥΎ ΎϬϟ΍ΪΒΘγϻ
ΣΪϗ
ΪϗϪϧ΃
Ϫϧ΃ϲϨόϳ
ϲϨόϳ
΍άϬϓ
ˬυϮΤϠϣϞϜθΑ
ϞϜθΑήμϗ΃
ήμϗ΃
ΪΣ΍ϮΑΎϬϟ΍ΪΒΘγϻ
ΎϬϟ΍ΪΒΘγϻϥ΍ϭϷ΍
ϥ΍ϭϷ΍ϥΎ
ϥΎ
΍
ϩάϫ
ϞΜϣ
Ϣπϳ
ΔϠ΋Ύόϟ΍
Ϟ
Βϗ
ιΎΨϟ΍
ϚΒϴΒρ
ΓέΎθΘγ΍
˯ΎΟήϟ΍
ˬΕϻΎΤϟ
΍΍ϩάϫ
ϞΜϣ
Ϣπϳ
ΔϠ΋Ύόϟ΍
Ϟ
Βϗ
ιΎΨϟ΍
ϚΒϴΒρ
ΓέΎθΘγ΍
˯ΎΟήϟ΍
ˬΕϻΎΤϟ
΍
ϩάϫ
ϞΜϣ
Ϣπϳ
ΔϠ΋Ύόϟ΍
Ϟ
Βϗ
ιΎΨϟ΍
ϚΒϴΒρ
ΓέΎθΘγ΍
˯ΎΟήϟ΍
ˬΕϻΎΤϟ
ϠΘϟ΍ϦΤθΑϡϮϘΗϻϪϴϓΔϳέΎτΑϥϭΪΑϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮϔϴ.
„
΍
ϩάϫ
ϞΜϣ
Ϣπϳ
ΔϠ΋Ύόϟ΍
Ϟ
Βϗ
ιΎΨϟ΍
ϚΒϴΒρ
ΓέΎθΘγ΍
˯ΎΟήϟ΍
ˬΕϻΎΤϟ
ϠΘϟ΍ϦΤθΑϡϮϘΗϻϪϴϓΔϳέΎτΑϥϭΪΑϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮϔϴ.
„
ϠΘϟ΍ϦΤθΑϡϮϘΗϻϪϴϓΔϳέΎτΑϥϭΪΑϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮϔϴ.
„
ϩάϫ ϞΜϣ Ϣπϳ ΔϠ΋Ύόϟ΍ϞΒϗ ιΎΨϟ΍ ϚΒϴΒρ ΓέΎθΘγ΍ ˯ΎΟήϟ΍ ˬΕϻΎΤϟ ΍ ϩάϫ ϞΜϣ Ϣπϳ ΔϠ΋Ύόϟ΍ϞΒϗ ιΎΨϟ΍
ϚΒϴΒρ ΓέΎθΘγ΍ϠΘϟ΍ϦΤθΑϡϮϘΗϻϪϴϓΔϳέΎτΑϥϭΪΑϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮϔϴ.
˯ΎΟήϟ΍ ˬΕϻΎΤϟ
ΓΪϳΪΟϯήΧ΃.
„
ΓΪϳΪΟϯήΧ΃.
ΓΪϳΪΟϯήΧ΃.
ϠΘϟ΍ϦΤθΑϡϮϘΗϻϪϴϓΔϳέΎτΑϥϭΪΑϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮϔϴ.
„
ϠΘϟ΍ϦΤθΑϡϮϘΗϻϪϴϓΔϳέΎτΑϥϭΪΑϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮϔϴ.
„
ΓΪϳΪΟϯήΧ΃.
ΓΪϳΪΟϯήΧ΃.
ΓΪϳΪΟϯήΧ΃.
ΔΔϴλΎΧ
ϞϴϐθΗ
ϭ΃
ϰϠϋ
ϮϳΪϴϔϟ΍
ϚϣΎϴϗ
ΔΔϴλΎΧ
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϰϠϋ
ϮϳΪϴϔϟ΍
ΏΎόϟ΃
ϚϣΎϴϗ
ϴλΎΧ
ϞϴϐθΗ
ϭ΃
ϴλΎΧ
ϞϴϐθΗ
ϭ΃ϝϮϤΤϤϟ΍
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϰϠϋ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΔΏΎόϟ΃
ΐόϠΑ
ϚϣΎϴϗ
ϴλΎΧϞϴϐθΗ
ϞϴϐθΗϭ΃
ϭ΃ϝϮϤΤϤϟ΍
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϰϠϋ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗ
ΏΎόϟ΃ΐόϠΑ
ΐόϠΑ
ϚϣΎϴϗ
ΔΏΎόϟ΃
ϴλΎΧΐόϠΑ
ϞϴϐθΗ
ϭ΃ϝϮϤΤϤϟ΍
ϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗ
ϚϧϮϔϴϠΗϰϠϋ
ϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ΏΎόϟ΃
ΏΎόϟ΃ΐόϠΑ
ΐόϠΑϚϣΎϴϗ
ϚϣΎϴϗ
ϭϭ΃ΔϳέΎτΒϟ΍ϭ
ϒϠΘϠϟ
ΪϨϋ
ΔϳέΎτΒϟ΍ϭ
ϦΣΎθϟ΍
ϝΎϤόΘγ΍
Ϧϋ
˯ΎΟήϟ΍
„„ΔϳέΎτΒϟ΍ϭ
ϭϭ΃΃ϒϠΘϠϟ
ϦΣΎθϟ΍
ϝΎϤόΘγ΍
Ϧϋ
ϒϗϮΗ
ϭϭ΃΃ϒϠΘϠϟ
ϢϬοήόΗ
ΪϨϋ
„„
΃ΔϳέΎτΒϟ΍ϭ
ϒϠΘϠϟϢϬοήόΗ
ϢϬοήόΗ
ΪϨϋ
ΔϳέΎτΒϟ΍ϭ
ϦΣΎθϟ΍
ϝΎϤόΘγ΍
ϦϋϒϗϮΗ
ϒϗϮΗ
˯ΎΟήϟ΍
ϒϠΘϠϟϢϬοήόΗ
ϢϬοήόΗΪϨϋ
ΪϨϋ
ϦΣΎθϟ΍
ϝΎϤόΘγ΍
Ϧϋ
ϒϗϮΗ˯ΎΟήϟ΍
˯ΎΟήϟ΍
ϒϠΘϠϟ
ϢϬοήόΗ
ΪϨϋ
ΔϳέΎτΒϟ΍ϭϦΣΎθϟ΍
ϦΣΎθϟ΍ϝΎϤόΘγ΍
ϝΎϤόΘγ΍Ϧϋ
ϦϋϒϗϮΗ
ϒϗϮΗ˯ΎΟήϟ΍
˯ΎΟήϟ΍ „„
ϲ
έ΍ϮϧϷ΍
ΔϴλΎΧ
ΡΎΘΗ
ϻ
ϲ
έ΍ϮϧϷ΍
ΡΎΘΗ
ϚϧϮϔϴϠΗ
έ΍ϮϧϷ΍.
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϲϓϓΔΟΎϫϮϟ΍
ΔΟΎϫϮϟ΍
έ΍ϮϧϷ΍
ΔϴλΎΧϲϓ
ΡΎΘΗΔΟΎϫϮϟ΍
ϻΪϗ
Ϊϗ έ΍ϮϧϷ΍.
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϲϓ
ΔΟΎϫϮϟ΍
έ΍ϮϧϷ΍.
(ΔϴλΎΧ
ϲϓϓΔΟΎϫϮϟ΍
ΔΟΎϫϮϟ΍έ΍ϮϧϷ΍.
έ΍ϮϧϷ΍(ΔϴλΎΧ
ΡΎΘΗϻ
ϻΪϗ
Ϊϗ
ϲϓϓΔΟΎϫϮϟ΍
ΔΟΎϫϮϟ΍έ΍ϮϧϷ΍
έ΍ϮϧϷ΍ΔϴλΎΧ
ΔϴλΎΧΡΎΘΗ
ΡΎΘΗϻ
ϻΪϗ
Ϊϗ
ϚϧϮϔϴϠΗϲϓ
ϲϓΔΟΎϫϮϟ΍
ΔΟΎϫϮϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗ
έ΍ϮϧϷ΍. ((ϲϓ
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϲϓ
ΔΟΎϫϮϟ΍
έ΍ϮϧϷ΍. (( ϲ
ϢϬϣΩΎϘΗϰϠϋϞϴϟΩέϮϬυΪϨϋ.
ϢϬϣΩΎϘΗϰϠϋϞϴϟΩέϮϬυΪϨϋ.
ϢϬϣΩΎϘΗϰϠϋϞϴϟΩέϮϬυΪϨϋ.
ϢϬϣΩΎϘΗϰϠϋϞϴϟΩέϮϬυΪϨϋ.
ϢϬϣΩΎϘΗϰϠϋϞϴϟΩέϮϬυΪϨϋ.
ϢϬϣΩΎϘΗϰϠϋϞϴϟΩέϮϬυΪϨϋ.
ΕΎΠΘϨϤϟ΍ϊϴϤΟ).
ΕΎΠΘϨϤϟ΍ϊϴϤΟ).
ΕΎΠΘϨϤϟ΍ϊϴϤΟ).
ΕΎΠΘϨϤϟ΍ϊϴϤΟ).
ΕΎΠΘϨϤϟ΍ϊϴϤΟ).
ΕΎΠΘϨϤϟ΍ϊϴϤΟ).
ϊΒτϟ΍ϕϮϘΣ©2013ΔδγΆϤϟZTE
ϊΒτϟ΍ϕϮϘΣ©2013
ϊΒτϟ΍ϕϮϘΣ©2013ΔδγΆϤϟZTE
ϊΒτϟ΍ϕϮϘΣ©2013ΔδγΆϤϟZTE
ϊΒτϟ΍ϕϮϘΣ©201
ϊΒτϟ΍ϕϮϘΣ©2013ΔδγΆϤϟZTE
ΔυϮϔΤϣϕϮϘΤϟ΍ϊϴϤΟ
ΔυϮϔΤ
ΔυϮϔΤϣϕϮϘΤϟ΍ϊϴϤΟ
ΔυϮϔΤϣϕϮϘΤϟ΍ϊϴϤΟ
ΔυϮϔΤ
ΔυϮϔΤϣϕϮϘΤϟ΍ϊϴϤΟ
ΔδγΆϣϲϓϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗ
ΔδγΆϣϲϓϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗΔϋΎϨλΖϤΗZTE
ΔδγΆϣϲϓϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗΔϋΎϨλΖϤΗZTE
ΔδγΆϣϲϓϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗΔϋΎϨλΖϤΗZTE
ΔδγΆϣϲϓϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗ
ΔδγΆϣϲϓϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗΔϋΎϨλΖϤΗZTE
˱ ˱ ˯΍ΰΟ΃
˱ϭ΃
Ε
ΎϤϴϠόΘϟ΍
ΐϴΘϛ
˯΍ΰΟ΃
Ϧϣ
ϱ΃
ϭ΃
ΕΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ΎϣΎϤΗ
ϊϨϤϳ
˱ ϞϳϮΤΗ
ΕΕΥΎδϨΘγ΍
ΎϤϴϠόΘϟ΍
Ϧϣ
˯ΰΟ
ϞϘϧ
ϭ΃
ϭ΃
ΎϣΎϤΗ
ϊϨϤϳ
Ε
ΎϤϴϠόΘϟ΍
ΐϴΘϛ
˯΍ΰΟ΃
Ϧϣ˯ΰΟ
˯ΰΟ
ϱ΃ϞϘϧ
ϞϘϧϭ΃
ϞϳϮΤΗ
ϭ΃ΥΎ
ΥΎ
ΎϤϴϠόΘϟ΍ΐϴΘϛ
ΐϴΘϛ˯΍ΰΟ΃
˯΍ΰΟ΃Ϧϣ
Ϧϣ˯ΰΟ
˯ΰΟϱ΃
ϱ΃ϞϘϧ
ϞϘϧϭ΃
ϭ΃ϞϳϮΤΗ
ϞϳϮΤΗϭ΃
ϭ΃
ΥΎδϨΘγ΍
ΎϣΎϤΗ
ϊϨϤϳ
ΎϤϴϠόΘϟ΍ΐϴΘϛ
ΐϴΘϛ
˯΍ΰΟ΃
Ϧϣ
˯ΰΟϱ΃
ϱ΃
ϞϘϧ
ϭ΃ϞϳϮΤΗ
ϞϳϮΤΗ
ϭ΃ΥΎδϨΘγ΍
ΥΎδϨΘγ΍
ΎϣΎϤΗ
ϊϨϤϳ
ΔΔϳήϳήΤΘϟ΍ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϰϠϋϝϮμΤϟ΍ϞΒϗΔϠϴγϭϱ΄Αϭ΃ΖϧΎϛΔϘϳήρϱ΄Α΍άϫ
ΔΔϳήϳήΤΘϟ΍ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϰϠϋϝϮμΤϟ΍ϞΒϗΔϠϴγϭϱ΄Αϭ΃ΖϧΎ
ΔΔϳήϳήΤΘϟ΍ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϰϠϋϝϮμΤϟ΍ϞΒϗΔϠϴγϭϱ΄Αϭ΃ΖϧΎϛΔϘϳήρϱ΄Α΍άϫ
ϳήϳήΤΘϟ΍ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϰϠϋϝϮμΤϟ΍ϞΒϗΔϠϴγϭϱ΄Αϭ΃ΖϧΎϛΔϘϳήρϱ΄Α΍άϫ
ϳήϳήΤΘϟ΍ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϰϠϋϝϮμΤϟ΍ϞΒϗΔϠϴγϭϱ΄Αϭ΃ΖϧΎ
ϳήϳήΤΘϟ΍ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϰϠϋϝϮμΤϟ΍ϞΒϗΔϠϴγϭϱ΄Αϭ΃ΖϧΎϛΔϘϳήρϱ΄Α΍άϫ
δγΆϣϦϣΔϘΒδϤϟ΍ΔZTE.
δγΆϣϦϣ
δγΆϣϦϣΔϘΒδϤϟ΍ΔZTE.
δγΆϣϦϣΔϘΒδϤϟ΍ΔZTE.
δγΆϣϦ
δγΆϣϦϣΔϘΒδϤϟ΍ΔZTE.
ΔϳέΎΠΘϟ΍ΕΎϣϼόϟ΍
ΔϳέΎΠΘϟ΍ΕΎϣϼόϟ΍
ΔϳέΎΠΘϟ΍ΕΎϣϼόϟ΍
Δ
ΔϳέΎΠΘϟ΍ΕΎϣϼόϟ΍ Δϳ
ΔϤϠϛ
ΕΎϣϼϋϭ
ZTE
ΔϤϠϛ
Ϧϣ
ήΒΘόΗZTE
ΔδγΆϣ
Ε΍έΎόηϭ
ZTE
Δδγ
ΔϤϠϛ
Ϟϛ
ΔδγΆϣ
Ε΍έΎόηϭ
ZTE
ΔδγΆϣ
ΕΎϣϼϋϭ
ZTE
ΔϤϠϛϦϣ
ϦϣϞϛ
ϞϛήΒΘόΗZTE
ήΒΘόΗZTEΔδγΆϣ
ΔδγΆϣΕ΍έΎόηϭ
Ε΍έΎόηϭZTE
ZTEΔδγΆϣ
ΔδγΆϣ
ΕΎϣϼϋϭ
ZTE
ΔϤϠϛ
ϦϣϞϛ
Ϟϛ
ήΒΘόΗZTE
ΔδγΆϣ
Ε΍έΎόηϭ
ZTE
Δδ
ΔϤϠϛϦϣ
Ϧϣ
ϞϛήΒΘόΗZTE
ήΒΘόΗZTE
ΔδγΆϣ
Ε΍έΎόηϭ
ZTE
ΔδγΆϣ
ΕΎϣϼϋϭ
ZTE
ΔδγΆϤϠϟΔϳέΎΠΘϟ΍ΕΎϣϼόϟ΍.
ΔδγΆϤϠϟ
ΔδγΆϤϠϟΔϳέΎΠΘϟ΍ΕΎϣϼόϟ΍.
ΔδγΆϤϠϟΔϳέΎΠΘϟ΍ΕΎϣϼόϟ΍.
ΔδγΆϤϠϟ
ΔδγΆϤϠϟΔϳέΎΠΘϟ΍ΕΎϣϼόϟ΍.
ΔψΣϼϣ
ΔψΣϼϣ
ΔψΣϼϣ
ΔψΣϼϣ
έέΎόη·
ϥϭΩ
ΐϴΘϛ
ΓΩέ΍Ϯϟ΍
έέΎόη·
ΕΎϣϮϠόϤϟ΍
ϊπΨΗ
έέΎόη·
ϥϭΩ
΍άϫ
ΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ΐϴΘϛ
ϲϓ
ΓΩέ΍Ϯϟ΍
ϊπΨΗ
Ύόη·
ϥϭΩήϴϴϐΘϠϟ
ήϴϴϐΘϠϟ
΍άϫ
ΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ΐϴΘϛϲϓ
ϲϓ
ΓΩέ΍Ϯϟ΍
Ύόη·ϥϭΩ
ϥϭΩήϴϴϐΘϠϟ
ήϴϴϐΘϠϟ΍άϫ
΍άϫΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ΐϴΘϛ
ΐϴΘϛϲϓ
ϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍
ΓΩέ΍Ϯϟ΍
ΕΎϣϮϠόϤϟ΍
ϊπΨΗ
Ύόη·
ϥϭΩήϴϴϐΘϠϟ
ήϴϴϐΘϠϟ
΍άϫ
ΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ΐϴΘϛ΍άϫ
ϲϓΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍
ΕΎϣϮϠόϤϟ΍
ϊπΨΗ
ΩϮϬΠϟ΍
Ϟϛ
ϞΜϤΗ
΍Ω΍Ϊϋ·
άϫ
ΐϴΘϛ
Ω΍Ϊϋ·
ϲϓ
ΖϟάΑ
ϲΘϟ΍
ϖΒδϣ
ϖΒδϣ
΍άϫ
ΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ΐϴΘϛ
ϲϓ
ϲΘϟ΍
ΩϮϬΠϟ΍
Ϟϛ
ϞΜϤΗ
ϻϻ ΩϮ
ϖΒδϣ
΍άϫΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ΐϴΘϛ
ΐϴΘϛΩ΍Ϊϋ·
Ω΍Ϊϋ·ϲϓ
ϲϓΖϟάΑ
ΖϟάΑϲΘϟ΍
ϲΘϟ΍
ΩϮϬΠϟ΍
Ϟϛ
ϞΜϤΗϻϻ
΍άϫΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ΐϴΘϛ
Ω΍Ϊϋ·
ϲϓ
ΖϟάΑ
ϲΘϟ΍
Ω
ϖΒδϣ
ϖΒδϣ΍άϫ
΍άϫ
ΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ΐϴΘϛΩ΍Ϊϋ·
ϲϓΖϟάΑ
ΖϟάΑ
ϲΘϟ΍
ΩϮϬΠϟ΍
Ϟϛ
ϞΜϤΗ
ϖΒδϣ
ΔϗΩϦϣΪϛ΄ΘϠϟ
ΕΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϭˬϪϴϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎΤϳήμΘϟ΍ϊϴϤΟϚϟάϛϭˬϪΗΎϳϮΘΤϣ
ΔϗΩϦϣΪϛ΄ΘϠϟ
ΕΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϭˬϪϴϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎΤϳήμΘϟ΍ϊϴϤΟ
ΔϗΩϦϣΪϛ΄ΘϠϟ
ΕΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϭˬϪϴϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎΤϳήμΘϟ΍ϊϴϤΟϚϟάϛϭˬϪΗΎϳϮΘΤϣ
ΔϗΩϦϣΪϛ΄ΘϠϟ
ΎϣϮϠόϤϟ΍ϭˬϪϴϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎΤϳήμΘϟ΍ϊϴϤΟϚϟάϛϭˬϪΗΎϳϮΘΤϣ
ΔϗΩϦϣΪϛ΄ΘϠϟ
ΎϣϮϠόϤϟ΍ϭˬϪϴϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎΤϳήμΘϟ΍ϊϴϤΟ
ΔϗΩϦϣΪϛ΄ΘϠϟ
ΎϣϮϠόϤϟ΍ϭˬϪϴϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎΤϳήμΘϟ΍ϊϴϤΟϚϟάϛϭˬϪΗΎϳϮΘΤϣ
ϲϨϠόϟ΍
ΓΓ˯΍ήϗ
ϲϨϠόϟ΍
ϭ΃
΢ϳήμϟ΍
˯΍Ϯγ
ω΍Ϯϧ΃
ωϮϧ
ϱ΃
ϲϨϠόϟ΍
˯΍Ϯγ
ϥΎϤπϟ΍
Ϧϣ
ωϮϧ
ϱ΃
ΓΓ˯΍ήϗ
˯ΎΟήϟ΍
ϲϨϠόϟ΍ϭ΃
ϭ΃΢ϳήμϟ΍
΢ϳήμϟ΍˯΍Ϯγ
˯΍ϮγϥΎϤπϟ΍
ϥΎϤπϟ΍ω΍Ϯϧ΃
ω΍Ϯϧ΃Ϧϣ
ϦϣωϮϧ
ωϮϧϱ΃
ϱ΃ΕΎϴλϮΘϟ΍ϭ
ΕΎϴλϮΘϟ΍ϭ
˯΍ήϗ˯ΎΟήϟ΍
˯ΎΟήϟ΍
ϲϨϠόϟ΍
ϭ΃ω΍Ϯϧ΃
΢ϳήμϟ΍
˯΍Ϯγ
ϥΎϤπϟ΍
ω΍Ϯϧ΃Ϧϣ
Ϧϣ
ωϮϧ
ϱ΃ΕΎϴλϮ
ΕΎϴλ
ϲϨϠόϟ΍ϭ΃
ϭ΃΢ϳήμϟ΍
΢ϳήμϟ΍
˯΍Ϯγ
ϥΎϤπϟ΍
ω΍Ϯϧ΃
Ϧϣ
ωϮϧϥΎϤπϟ΍
ϱ΃ΕΎϴλϮΘϟ΍ϭ
ΕΎϴλϮΘϟ΍ϭ
˯΍ήϗ
˯ΎΟήϟ΍
ϚϚϧϮϔϴϠΗ
Δϣϼδϟ΍
Ε΍ήϳάΤΗ
ϚϚϧϮϔϴϠΗ
ϝΎϤόΘγ΍
Δϣϼγϭ
ΔΤλ
Ϧϣ
ΔϳΎϨόΑ
ϚϚϧϮϔϴϠΗ
ϝΎϤόΘγ΍
Δϣϼγϭ
ΔΤλ
Ϧϣ
ΔϳΎϨόΑ
Δϣϼδϟ΍
Ε΍ήϳάΤΗ
ϧϮϔϴϠΗ
ϝΎϤόΘγ΍
Δϣϼγϭ
ΔΤλ
Ϧϣ Ϊϛ΄ΘϠϟ
Ϊϛ΄ΘϠϟ
ΔϳΎϨόΑ Δ
ϧϮϔϴϠΗ ϝΎϤόΘγ΍
ϝΎϤόΘγ΍ Δϣϼγϭ
Δϣϼγϭ ΔΤλ
ΔΤλ Ϧϣ
Ϧϣ Ϊϛ΄ΘϠϟ
Ϊϛ΄ΘϠϟ ΔϳΎϨόΑ
ΔϳΎϨόΑ
Δϣϼδϟ΍
Ε΍ήϳάΤΗ
ϧϮϔϴϠΗ
ϝΎϤόΘγ΍
Δϣϼγϭ
ΔΤλ
Ϧϣ Ϊϛ΄ΘϠϟ
Ϊϛ΄ΘϠϟ
ΔϳΎϨόΑ
Δϣϼδϟ΍
Ε΍ήϳάΤΗ
ϝϮϤΤϤϟ΍
ΕΎϣϮϠόϤϟ΍
Ϧϣ
ΪϳΰϤϠϟ
ϝϮϤΤϤϟ΍
Ϣ
ϰϟ·
˯ΎΟήϟ΍
ϢϢ
δϘϟ΍
ϰϟ·
ωϮΟήϟ΍
ˬΔϴϠϴμϔΘϟ΍
ΕΎϣϮϠόϤϟ΍
Ϧϣ
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϢδϘϟ΍
δϘϟ΍
ϰϟ·ωϮΟήϟ΍
ωϮΟήϟ΍
˯ΎΟήϟ΍ˬΔϴϠϴμϔΘϟ΍
ˬΔϴϠϴμϔΘϟ΍
ΕΎϣ
ϝϮϤΤϤϟ΍ϢϢδϘϟ΍
δϘϟ΍ϰϟ·
ϰϟ·ωϮΟήϟ΍
ωϮΟήϟ΍˯ΎΟήϟ΍
˯ΎΟήϟ΍ˬΔϴϠϴμϔΘϟ΍
ˬΔϴϠϴμϔΘϟ΍ϝϮϤΤϤϟ΍
ΕΎϣϮϠόϤϟ΍
Ϧϣ
ΪϳΰϤϠϟ
ϝϮϤΤϤϟ΍
δϘϟ΍
ϰϟ·
ωϮΟήϟ΍˯ΎΟήϟ΍
˯ΎΟήϟ΍
ˬΔϴϠϴμϔΘϟ΍
ΕΎϣϮϠόϤϟ΍
ϦϣΪϳΰϤϠϟ
ΪϳΰϤϠϟΕΎϣϮ
ϥϮϨόϤϟ΍Δϣϼδϟ΍Ε΍ήϳάΤΗΐϴΘϜϟ΍΍άϫϲϓΩέ΍Ϯϟ΍.
ϥϮϨόϤϟ΍Δϣϼδϟ΍Ε΍ήϳάΤΗΐϴΘϜ
ϥϮϨόϤϟ΍Δϣϼδϟ΍Ε΍ήϳάΤΗΐϴΘϜϟ΍΍άϫϲϓΩέ΍Ϯϟ΍.
ϥϮϨόϤϟ΍Δϣϼδϟ΍Ε΍ήϳάΤΗΐϴΘ
ϥϮϨόϤϟ΍Δϣϼδϟ΍Ε΍ήϳάΤΗΐϴΘϜϟ΍΍άϫϲϓΩέ΍Ϯϟ΍.
ϥϮϨόϤϟ΍Δϣϼδϟ΍Ε΍ήϳάΤΗΐϴΘϜϟ΍΍άϫϲϓΩέ΍Ϯϟ΍.
ΔδγΆϣϥ΍ϮϨϋZTE:
Δδγ
ΔδγΆϣϥ΍ϮϨϋZTE:
ΔδγΆϣϥ΍ϮϨϋZTE:
Δδ
ΔδγΆϣϥ΍ϮϨϋZTE:
Ϣϗέ55ˬρήϳϖϫΎϱΗϚ΍ϟΠϨϮΑϲˬηϨΰϥˬΟϤϬϮέϳΔ΍ϟμϴϦ΍ϟθόΒϴΔ
Ϣϗέ55ˬρήϳϖϫΎϱΗϚ΍ϟΠϨϮΑϲˬηϨΰϥˬΟϤϬϮέϳ
Ϣϗέ55ˬρήϳϖϫΎϱΗϚ΍ϟΠϨϮΑϲˬηϨΰϥˬΟϤϬϮέϳΔ΍ϟμϴϦ΍ϟθόΒϴΔ
Ϣϗέ55ˬρήϳϖϫΎϱΗϚ΍ϟΠϨϮΑϲˬηϨΰϥˬΟϤϬϮέϳΔ΍ϟμϴϦ΍ϟθόΒϴΔ
Ϣϗέ55ˬρήϳϖϫΎϱΗϚ΍ϟΠϨϮΑϲˬηϨΰϥˬΟϤϬϮέϳ
Ϣϗέ55ˬρήϳϖϫΎϱΗϚ΍ϟΠϨϮΑϲˬηϨΰϥˬΟϤϬϮέϳΔ΍ϟμϴϦ΍ϟθόΒϴΔ
ϱΪϳήΒϟ΍ΰϣήϟ΍518057
ϱΪϳήΒϟ
ϱΪϳήΒϟ΍ΰϣήϟ΍518057
ϱΪϳήΒϟ΍ΰϣήϟ΍518057
ϱΪϳήΒ
ϱΪϳήΒϟ΍ΰϣήϟ΍518057
http
::http
://
.zte
http
..com
::
http://
://www
www.zte
.ztedevice
device..com
com..cn
cnΖϧήΘϧϻ΍ΔϜΒηϊϗϮϣϰϠϋϥ΍ϮϨόϟ΍
ΖϧήΘϧϻ΍ΔϜΒηϊϗϮϣϰϠϋϥ΍ϮϨόϟ΍
http
://.www
www
.ztedevice
device..com
com..cn
cnΖϧήΘϧϻ΍ΔϜΒηϊϗϮϣ
ΖϧήΘϧϻ΍ΔϜΒηϊϗϮ
http://
://www
www.zte
.ztedevice
device
com
.cn
cnΖϧήΘϧϻ΍ΔϜΒηϊϗϮϣϰϠϋϥ΍ϮϨόϟ΍
ΖϧήΘϧϻ΍ΔϜΒηϊϗϮϣϰϠϋϥ΍ϮϨόϟ΍
έ΍ΪλϹ΍:V1.0.0
έ΍ΪλϹ΍:V1.0.0
έ΍ΪλϹ΍:V1.0.0
έ΍ΪλϹ΍:V1.0.0 11
11
11
33
33
33
55
55
55
77
77
77
99
99
ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍
ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍
˱˱
˱˱
ΎϬϨϣ
ϭ΃
ΓΩέϮϤϟ΍
ΔϠϛ΂ΘϤϟ΍
ΓΩΎϋΈΑ
„
έΎϐμϟ΍ϝΎϔρϷ΍ϝϭΎϨΘϣϦϋ΍ΪϴόΑϥϮϔϴϠΘϟ΍ΪόΑ΍
..ϲ
„„ ˱ ˱ ήϴΠϔΘϟ΍ΔϠϤΘΤϤϟ΍ϖρΎϨϤϠϟΔλΎΧΕ΍ήϳάΤΗ
ΎϬϨϣ
κϠΨΘϟΎΑϢϗ
Δϛήθϟ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍
ΓΩΎϋΈΑ
Ϣϗ
ΎϬϨϣ
κϠΨΘϟΎΑϢϗ
ϭ΃
Δϛήθϟ΍
ΔϠϛ΂ΘϤϟ΍
ΓΩΎϋΈΑ
έΎϐμϟ΍ϝΎϔρϷ΍ϝϭΎϨΘϣϦϋ΍ΪϴόΑϥϮϔϴϠΘϟ΍ΪόΑ΍
..ϲ
„„
έΎϐμϟ΍ϝΎϔρϷ΍ϝϭΎϨΘϣϦϋ΍ΪϴόΑϥϮϔϴϠΘϟ΍ΪόΑ΍
..ϲ
„„
ϓϥϮϔϴϠΘϟ΍ΐΒδΘϳΪϗ
ήϴΠϔΘϟ΍ΔϠϤΘΤϤϟ΍ϖρΎϨϤϠϟΔλΎΧΕ΍ήϳάΤΗ
ΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗ
ΎϬϨϣκϠΨΘϟΎΑϢϗ
κϠΨΘϟΎΑϢϗ
ϭ΃ΔϠϛ΂ΘϤϟ΍
ΓΩέϮϤϟ΍Δϛήθϟ΍
Δϛήθϟ΍
ϰϟ·
ΔϠϛ΂ΘϤϟ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍
ΓΩΎϋΈΑϢϗ
Ϣϗ
„
έΎϐμϟ΍ϝΎϔρϷ΍ϝϭΎϨΘϣϦϋ΍ΪϴόΑϥϮϔϴϠΘϟ΍ΪόΑ΍
ϲϓϥϮϔϴϠΘϟ΍ΐΒδΘϳΪϗ
ϓϥϮϔϴϠΘϟ΍ΐΒδΘϳΪϗ
ήϴΠϔΘϟ΍ΔϠϤΘΤϤϟ΍ϖρΎϨϤϠϟΔλΎΧΕ΍ήϳάΤΗ
ΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗ
ΎϬϨϣ
κϠΨΘϟΎΑϢϗϭ΃
ϭ΃ΓΩέϮϤϟ΍
ΓΩέϮϤϟ΍
Δϛήθϟ΍ϰϟ·
ϰϟ·
ΔϠϛ΂ΘϤϟ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍ϰϟ·
ΓΩΎϋΈΑ
Ϣϗ „„
ΎΔϳέΎτΒϟ΍
ϬϨϣ
κϠΨΘϟΎΑϢϗ
ϭ΃ΓΩέϮϤϟ΍
ΓΩέϮϤϟ΍
Δϛήθϟ΍ϰϟ·
ϰϟ·
ΔϠϛ΂ΘϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍
ΓΩΎϋΈΑϢϗ
Ϣϗ „„ ϒλϮϟ΍
έΎϐμϟ΍ϝΎϔρϷ΍ϝϭΎϨΘϣϦϋ΍ΪϴόΑϥϮϔϴϠΘϟ΍ΪόΑ΍
ϲϓϥϮϔϴϠΘϟ΍ΐΒδΘϳΪϗ
ϓϥϮϔϴϠΘϟ΍ΐΒδΘϳΪϗ
έΎϐμϟ΍ϝΎϔρϷ΍ϝϭΎϨΘϣϦϋ΍ΪϴόΑϥϮϔϴϠΘϟ΍ΪόΑ΍
ϲ
ϓϥϮϔϴϠΘϟ΍ΐΒδΘϳΪϗ
ήϴΠϔΘϟ΍ΔϠϤΘΤϤϟ΍ϖρΎϨϤϠϟΔλΎΧΕ΍ήϳάΤΗ
ΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗ
ΔϔϴυϮϟ΍
ήϴΠϔΘϟ΍ΔϠϤΘΤϤϟ΍ϖρΎϨϤϠϟΔλΎΧΕ΍ήϳάΤΗ
ήϴΠϔΘϟ΍ΔϠϤΘΤϤϟ΍ϖρΎϨϤϠϟΔλΎΧΕ΍ήϳάΤΗ
ΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗ
ΔϔϴυϮϟ΍
ϒλϮϟ΍
ΔϔϴυϮϟ΍
ϒλϮϟ΍
ΔϔϴυϮϟ΍
ϒλϮϟ΍
ϒλϮϟ΍
ΔϔϴυϮϟ΍
ϒλϮϟ΍
ΔΌϴΒϟ΍
΢΋΍Ϯϟϭ
Ϧϴϧ΍Ϯϗ
ϊϣ
ϖϓ΍ϮΘϟΎΑ.
ΔϳέΎτΒϟ΍
Ϧϣ
κϠΨΘϟ΍
ϝϭΎΤΗ
ϻϦϴϧ΍Ϯϗ
ϲ
ϓϓΔϔϴυϮϟ΍
λ·ΙϭΪΣΔΒόϠϛϪϟΎϤόΘγ΍ϢΗΎϣ΍Ϋ·ΔΑΎ.
ΔΌϴΒϟ΍
΢΋΍Ϯϟϭ
Ϧϴϧ΍Ϯϗ
ϊϣ
ϖϓ΍ϮΘϟΎΑ.
ΔϳέΎτΒϟ΍
Ϧϣ
κϠΨΘϟ΍
ϝϭΎΤΗ
ϻ
ϲ
ϓ
ΔΌϴΒϟ΍
΢΋΍Ϯϟϭ
ϊϣ
ϖϓ΍ϮΘϟΎΑ.
ΔϳέΎτΒϟ΍
Ϧϣ
κϠΨΘϟ΍
ϝϭΎΤΗ
ϻ
ϲ
ϓϓ
λ·ΙϭΪΣΔΒόϠϛϪϟΎϤόΘγ΍ϢΗΎϣ΍Ϋ·ΔΑΎ.
λ·ΙϭΪΣΔΒόϠϛϪϟΎϤόΘγ΍ϢΗΎϣ΍Ϋ·ΔΑΎ.
Ϟ
Μϣ
έΎΠϔϧϻ΍
ΔϠϤΘΤϤϟ΍
ϖρΎϨϤϟ΍
ϲϓ
ϝϮΧΪϟ΍
ϞΒϗ
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϖϠϏ΃
„
**ΔϳέΎτΒϟ΍˯ΎτϏΔϟ΍ίΈΑϢϗ
..11
ΔΌϴΒϟ΍
΢΋΍Ϯϟϭ
Ϧϴϧ΍Ϯϗ
ϊϣ
ϖϓ΍ϮΘϟΎΑ.
ΔϳέΎτΒϟ΍
Ϧϣ
κϠΨΘϟ΍
ϝϭΎΤΗ
ϻ
ϲ
λ·ΙϭΪΣΔΒόϠϛϪϟΎϤόΘγ΍ϢΗΎϣ΍Ϋ·ΔΑΎ.
ϞϞΜϣ
έΎΠϔϧϻ΍
ΔϠϤΘΤϤϟ΍
ϖρΎϨϤϟ΍
ϲϓ
ϝϮΧΪϟ΍
ϞΒϗ
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϖϠϏ΃
„
Ϟ
Μϣ
έΎΠϔϧϻ΍
ΔϠϤΘΤϤϟ΍
ϖρΎϨϤϟ΍
ϲϓ
ϝϮΧΪϟ΍
ϞΒϗ
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϖϠϏ΃
„
**ΔϳέΎτΒϟ΍˯ΎτϏΔϟ΍ίΈΑϢϗ
..11
ΔΌϴΒϟ΍
΢΋΍Ϯϟϭ
Ϧϴϧ΍Ϯϗ
ϊϣ
ϖϓ΍ϮΘϟΎΑ.
ΔϳέΎτΒϟ΍
Ϧϣ
κϠΨΘϟ΍
ϝϭΎΤΗ
ϻ
ϲ
ϓ
ΔΌϴΒϟ΍
΢΋΍Ϯϟϭ
Ϧϴϧ΍Ϯϗ
ϊϣ
ϖϓ΍ϮΘϟΎΑ.
ΔϳέΎτΒϟ΍
Ϧϣ
κϠΨΘϟ΍
ϝϭΎΤΗ
ϻ
ϲ
λ·ΙϭΪΣΔΒόϠϛϪϟΎϤόΘγ΍ϢΗΎϣ΍Ϋ·ΔΑΎ.
λ·ΙϭΪΣΔΒόϠϛϪϟΎϤόΘγ΍ϢΗΎϣ΍Ϋ·ΔΑΎ.
Ϟ
Μϣ
έΎΠϔϧϻ΍
ΔϠϤΘΤϤϟ΍
ϖρΎϨϤϟ΍
ϲϓ
ϝϮΧΪϟ΍
ϞΒϗ
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϖϠϏ΃
„
ΔϳέΎτΒϟ΍˯ΎτϏΔϟ΍ίΈΑϢϗ
Μϣ έΎΠϔϧϻ΍ ΔϠϤΘΤϤϟ΍ ϖρΎϨϤϟ΍ ϲϓ ϝϮΧΪϟ΍ ϞΒϗ ϚϧϮϔϴϠΗ ϖϠϏ΃ „ϞΜϣ έΎΠϔϧϻ΍ ΔϠϤΘΤϤϟ΍ ϖρΎϨϤϟ΍ ϲϓ ϝϮΧΪϟ΍ ϞΒϗ ϚϧϮϔϴϠΗ ϖϠϏ΃ „
ΔϳέΎτΒϟ΍˯ΎτϏΔϟ΍ίΈΑϢϗ
ΔϴϟΰϨϤϟ΍ΕΎϳΎϔϨϟ΍ΕΎΒϜϣ.
ΔϴϟΰϨϤϟ΍ΕΎϳΎϔϨϟ΍ΕΎΒϜϣ.
ΔϴϟΰϨϤϟ΍ΕΎϳΎϔϨϟ΍ΕΎΒϜϣ.
ϞϞϴϐθΘϟ΍ΡΎΘϔϣ
ϞϞϔγϷ΍˯ΰΠϟ΍ϲϓΎϬϴϟ·έΎθϤϟ΍ΔϔϴυϮϟ΍˯΍Ω΃
ϞϞϴϐθΘϟ΍ΡΎΘϔϣ
ϞϴϐθΘϟ΍ΡΎΘϔϣ
ϞϞϴϐθΘϟ΍ΡΎΘϔϣ
ϞϞϔγϷ΍˯ΰΠϟ΍ϲϓΎϬϴϟ·έΎθϤϟ΍ΔϔϴυϮϟ΍˯΍Ω΃
ΩΩ΍ϮϤϟ΍
ϭ΃
ΩϮϗϮϟ΍
ϦϳΰΨΗϭ
ΔλΎΨϟ΍
ϖϓ΍ήϤϟ΍ϭ
ΩϭΰΘϟ΍
ΕΎτΤϣ
Θϟ΍ρΎϘϧϊϣΔϴΒϫάϟ΍βϣϼΘϟ΍ρΎϘϧςΒπΑΔϳέΎτΒϟ΍ϞΧΩ΃
β
ΔϴϟΰϨϤϟ΍ΕΎϳΎϔϨϟ΍ΕΎΒϜϣ.
ΩΩ΍ϮϤϟ΍
ϞϘϨΑ
ΔλΎΨϟ΍
ΩϮϗϮϟΎΑ
ΩϭΰΘϟ΍
ΕΎτΤϣ
ΩΩ΍ϮϤϟ΍
ϭ΃
ϦϳΰΨΗϭ
ΕΎτΤϣ
Θϟ΍ρΎϘϧϊϣΔϴΒϫάϟ΍βϣϼΘϟ΍ρΎϘϧςΒπΑΔϳέΎτΒϟ΍ϞΧΩ΃
β
Θϟ΍ρΎϘϧϊϣΔϴΒϫάϟ΍β
ΔϴϟΰϨϤϟ΍ΕΎϳΎϔϨϟ΍ΕΎΒϜϣ.
ΔϴϟΰϨϤϟ΍ΕΎϳΎϔϨϟ΍ΕΎΒϜϣ.
ϔγϷ΍˯ΰΠϟ΍ϲϓΎϬϴϟ·έΎθϤϟ΍ΔϔϴυϮϟ΍˯΍Ω΃
ϴϐθΘϟ΍ΡΎΘϔϣ
ϞϔγϷ΍˯ΰΠϟ΍ϲϓΎϬϴϟ·έΎθϤϟ΍ΔϔϴυϮϟ΍˯΍Ω΃
ϔγϷ΍˯ΰΠϟ΍ϲϓΎϬϴϟ·έΎθϤϟ΍ΔϔϴυϮϟ΍˯΍Ω΃
ϴϐθΘϟ΍ΡΎΘϔϣ
ϔγϷ΍˯ΰΠϟ΍ϲϓΎϬϴϟ·έΎθϤϟ΍ΔϔϴυϮϟ΍˯΍Ω΃
΍ϮϤϟ΍
ϭ΃
ΩϮϗϮϟ΍ϖϓ΍ήϤϟ΍ϭ
ϦϳΰΨΗϭϞϘϨΑ
ϞϘϨΑ
ΔλΎΨϟ΍
ϖϓ΍ήϤϟ΍ϭ
ΩϮϗϮϟΎΑ
ΩϭΰΘϟ΍
ΕΎτΤϣ
Θϟ΍ρΎϘϧϊϣΔϴΒϫάϟ΍βϣϼΘϟ΍ρΎϘϧςΒπΑΔϳέΎτΒϟ΍ϞΧΩ΃
βϣϼ
ϣϼ ..22
΍ϮϤϟ΍ϭ΃
ϭ΃ΩϮϗϮϟ΍
ΩϮϗϮϟ΍ϦϳΰΨΗϭ
ϦϳΰΨΗϭ
ϞϘϨΑ
ΔλΎΨϟ΍
ϖϓ΍ήϤϟ΍ϭ
ΩϮϗϮϟΎΑ
ΩϭΰΘϟ΍
ΕΎτΤϣΩϮϗϮϟΎΑ
΍ϮϤϟ΍
ϭ΃ΩϮϗϮϟ΍
ΩϮϗϮϟ΍
ϦϳΰΨΗϭϞϘϨΑ
ϞϘϨΑΔλΎΨϟ΍
ΔλΎΨϟ΍ϖϓ΍ήϤϟ΍ϭ
ϖϓ΍ήϤϟ΍ϭΩϮϗϮϟΎΑ
ΩϮϗϮϟΎΑΩϭΰΘϟ΍
ΩϭΰΘϟ΍
ΕΎτΤϣ
Θϟ΍ρΎϘϧϊϣΔϴΒϫάϟ΍βϣϼΘϟ΍ρΎϘϧςΒπΑΔϳέΎτΒϟ΍ϞΧΩ΃
βϣϼ
ϣϼ ..22
Θϟ΍ρΎϘϧϊϣΔϴΒϫάϟ΍β
ΔΔϛήθϟ΍
ϯΪϟ
ΕΎϳέΎτΒϟ΍
ϭ΃
ΕΎϳέΎτΒϟ΍
ϞϤόΘγ΍
„„ΕΎϳέΎτΒϟ΍
ΔΔϛήθϟ΍
ΕΎϳέΎτΒϟ΍
ϭ΃
ΔϴϠλϷ΍
ϞϤόΘγ΍
˯ΎΟήϟ΍
„„
ΔΔϛήθϟ΍
ϯΪϟ
ΓΪϤΘόϤϟ΍
ΕΎϳέΎτΒϟ΍
˯ΎΟήϟ΍
ήδϳϷ΍ϊϳήδϟ΍
ΔηΎθϟ΍ϦϣήδϳϷ΍
ΓΩΎϴϘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ε΍ήϳάΤΗ
ήδϳϷ΍ϊϳήδϟ΍
ήδϳϷ΍ϊϳήδϟ΍
ΔηΎθϟ΍ϦϣήδϳϷ΍
Δϴ΋ΎϴϤϴϜϟ΍.
ΔϳέΎτΒϟ΍ΔΤΘϓϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍
ϛήθϟ΍
ϯΪϟ
ΓΪϤΘόϤϟ΍
ΕΎϳέΎτΒϟ΍
ϭ΃ΔϴϠλϷ΍
ΔϴϠλϷ΍
ΕΎϳέΎτΒϟ΍
ϞϤόΘγ΍
˯ΎΟήϟ΍
ΓΩΎϴϘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ε΍ήϳάΤΗ
ΓΩΎϴϘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ε΍ήϳάΤΗ
Δϴ΋ΎϴϤϴϜϟ΍.
Δϴ΋ΎϴϤϴϜϟ΍.
ΔϳέΎτΒϟ΍ΔΤΘϓϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍
ϛήθϟ΍ϯΪϟ
ϯΪϟΓΪϤΘόϤϟ΍
ΓΪϤΘόϤϟ΍
ΕΎϳέΎτΒϟ΍
ϭ΃ΓΪϤΘόϤϟ΍
ΔϴϠλϷ΍ΕΎϳέΎτΒϟ΍
ΕΎϳέΎτΒϟ΍
ϞϤόΘγ΍
˯ΎΟήϟ΍
ϛήθϟ΍
ϯΪϟ˯ΎΟήϟ΍
ΓΪϤΘόϤϟ΍
ΕΎϳέΎτΒϟ΍ϭ΃
ϭ΃ΔϴϠλϷ΍
ΔϴϠλϷ΍
ΕΎϳέΎτΒϟ΍ϞϤόΘγ΍
ϞϤόΘγ΍ΔηΎθϟ΍ϦϣήδϳϷ΍
˯ΎΟήϟ΍ „„
ήδϳϷ΍ϊϳήδϟ΍
ΔηΎθϟ΍ϦϣήδϳϷ΍
ΓΩΎϴϘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ε΍ήϳάΤΗ
ήδϳϷ΍ϊϳήδϟ΍
ΔηΎθϟ΍ϦϣήδϳϷ΍
ήδϳϷ΍ϊϳήδϟ΍
ΔηΎθϟ΍ϦϣήδϳϷ΍
Δϴ΋ΎϴϤϴϜϟ΍.
ΔϳέΎτΒϟ΍ΔΤΘϓϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍
ΓΩΎϴϘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ε΍ήϳάΤΗ
ΓΩΎϴϘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ε΍ήϳάΤΗ
Δϴ΋ΎϴϤϴϜϟ΍.
Δϴ΋ΎϴϤϴϜϟ΍.
ΔϳέΎτΒϟ΍ΔΤΘϓϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϠϟΔόϨμϤϟ΍.
ϥϮϔϴϠΘϠϟΔόϨμϤϟ΍.
ϰ
ϥϮϔϴϠΘϠϟΔόϨμϤϟ΍.
ϫϞΜϣϲϓΔϳέΎτΒϟ΍ήϴϴϐΗϭ΃ΐϴϛήΗϭ΃Δϟ΍ί·ϝϭΎΤΗϻϦϛΎϣϷ΍ϩά.
έϥϮϔϴϠΘϠϟΔόϨμϤϟ΍.
ϊϊϤδΗϰΘΣΔϳέΎτΒϠϟϱϮϠόϟ΍˯ΰΠϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑϞϔγϷΔϳέΎτΒϟ΍ϊϓΩ΍
..33
ΓΩΎϴϘϟ΍
˯ΎϨΛ΃
˯ΎΟήϟ΍.
ΔΔϳέϭήϤϟ΍
΢΋΍ϮϠϟ΍ϭ
Ϧϴϧ΍ϮϘϠϟ
ϚϋΎΒΗ·
Ϧϣ
Ϊϛ΄Η
„„ ΔΔϳέϭήϤϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϠϟΔόϨμϤϟ΍.ϰ
ϰϠϋήΛΆϳΪϗΓΪϤΘόϣήϴϏΔϳέΎτΑϱ΃ϝΎϤόΘγ΍ϥ΃Ϋ·
ϠϋήΛΆϳΪϗΓΪϤΘόϣήϴϏΔϳέΎτΑϱ΃ϝΎϤόΘγ΍ϥ΃Ϋ·
ϫϞΜϣϲϓΔϳέΎτΒϟ΍ήϴϴϐΗϭ΃ΐϴϛήΗϭ΃Δϟ΍ί·ϝϭΎΤΗϻϦϛΎϣϷ΍ϩά.
ϫϞΜϣϲϓΔϳέΎτΒϟ΍ήϴϴϐΗϭ΃ΐϴϛήΗϭ΃Δϟ΍ί·ϝϭΎΤΗϻϦϛΎϣϷ΍ϩά.
έέήθϟΎϓ
ϊϊϤδΗϰΘΣΔϳέΎτΒϠϟϱϮϠόϟ΍˯ΰΠϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑϞϔγϷΔϳέΎτΒϟ΍ϊϓΩ΍
..33
ϊϊϤδΗϰΘΣΔϳέΎτΒϠϟϱϮϠόϟ΍˯
ΓΩΎϴϘϟ΍
ΔΔϳέϭήϤϟ΍
΢΋΍ϮϠϟ΍ϭ
Ϧϴϧ΍ϮϘϠϟ
ϚϋΎΒΗ·
Ϧϣ
„„
ΓΩΎϴϘϟ΍
˯ΎϨΛ΃
ϩΎΒΘϧϻ΍
΢΋΍ϮϠϟ΍ϭ
ϰϠϋήΛΆϳΪϗΓΪϤΘόϣήϴϏΔϳέΎτΑϱ΃ϝΎϤόΘγ΍ϥ΃Ϋ·
ϠϋήΛΆϳΪϗΓΪϤΘόϣήϴϏΔϳέΎτΑϱ΃ϝΎϤόΘγ΍ϥ΃Ϋ·
ϥϮϔϴϠΘϠϟΔόϨμϤϟ΍.ϰ
ϰϠϋήΛΆϳΪϗΓΪϤΘόϣήϴϏΔϳέΎτΑϱ΃ϝΎϤόΘγ΍ϥ΃Ϋ·
ϠϋήΛΆϳΪϗΓΪϤΘόϣήϴϏΔϳέΎτΑϱ΃ϝΎϤόΘγ΍ϥ΃Ϋ·
ϫϞΜϣϲϓΔϳέΎτΒϟ΍ήϴϴϐΗϭ΃ΐϴϛήΗϭ΃Δϟ΍ί·ϝϭΎΤΗϻϦϛΎϣϷ΍ϩά.
έήθϟΎϓ
ήθϟΎϓ „„
ϤδΗϰΘΣΔϳέΎτΒϠϟϱϮϠόϟ΍˯ΰΠϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑϞϔγϷΔϳέΎτΒϟ΍ϊϓΩ΍
ΓΩΎϴϘϟ΍
˯ΎϨΛ΃ϩΎΒΘϧϻ΍
ϩΎΒΘϧϻ΍
˯ΎΟήϟ΍.
ϳέϭήϤϟ΍
΢΋΍ϮϠϟ΍ϭ
Ϧϴϧ΍ϮϘϠϟ
ϚϋΎΒΗ·
Ϧϣ
Ϊϛ΄Η ˯ΎΟήϟ΍.
ϫϞΜϣϲϓΔϳέΎτΒϟ΍ήϴϴϐΗϭ΃ΐϴϛήΗϭ΃Δϟ΍ί·ϝϭΎΤΗϻϦϛΎϣϷ΍ϩά.
ήθϟΎϓ „„
ϫϞΜϣϲϓΔϳέΎτΒϟ΍ήϴϴϐΗϭ΃ΐϴϛήΗϭ΃Δϟ΍ί·ϝϭΎΤΗϻϦϛΎϣϷ΍ϩά.
ήθϟΎϓ „„
ϤδΗϰΘΣΔϳέΎτΒϠϟϱϮϠόϟ΍˯ΰΠϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑϞϔγϷΔϳέΎτΒϟ΍ϊϓΩ΍
ϤδΗϰΘΣΔϳέΎτΒϠϟϱϮϠόϟ΍
ΓΩΎϴϘϟ΍˯ΎϨΛ΃
˯ΎϨΛ΃ϩΎΒΘϧϻ΍
ϩΎΒΘϧϻ΍˯ΎΟήϟ΍.
˯ΎΟήϟ΍.
ϳέϭήϤϟ΍
΢΋΍ϮϠϟ΍ϭ
Ϧϴϧ΍ϮϘϠϟ
ϚϋΎΒΗ·
ϦϣΪϛ΄Η
Ϊϛ΄Η
ΓΩΎϴϘϟ΍
˯ΎϨΛ΃
ϩΎΒΘϧϻ΍
˯ΎΟήϟ΍.
ϳέϭήϤϟ΍
΢΋΍ϮϠϟ΍ϭϦϴϧ΍ϮϘϠϟ
Ϧϴϧ΍ϮϘϠϟϚϋΎΒΗ·
ϚϋΎΒΗ·Ϧϣ
ϦϣΪϛ΄Η
Ϊϛ΄Η „„ έέήθϟΎϓ
Ϟ
ϴϐθΘϟ΍ΡΎΘϔϣ
Ϟ
ϔγϷ΍˯ΰΠϟ΍ϲϓΎϬϴϟ·έΎθϤϟ΍ΔϔϴυϮϟ΍˯΍Ω΃
Ϟ
ϴϐθΘϟ΍ΡΎΘϔϣ
Ϟ
ϔγϷ΍˯ΰΠϟ΍ϲϓΎϬϴϟ·έΎθϤϟ΍ΔϔϴυϮϟ΍˯΍Ω΃
Ϟ
ϴϐθΘϟ΍ΡΎΘϔϣ
Ϟ
ϔγϷ΍˯ΰΠϟ΍ϲϓΎϬϴϟ·έΎθϤϟ΍ΔϔϴυϮϟ΍˯΍Ω΃
Φϟ΍ˬέΎΠϔϧϻ΍ήτΧΙϭΪΣϲϓΐΒδΘϳΪϗϭ΃ϥϮϔϴϠΘϟ΍˯΍Ω΃ϯϮΘδϣ.
ϞϴϐθΘϟ΍ΡΎΘϔϣ
ϞϔγϷ΍˯ΰΠϟ΍ϲϓΎϬϴϟ·έΎθϤϟ΍ΔϔϴυϮϟ΍˯΍Ω΃
Φϟ΍ˬέΎΠϔϧϻ΍ήτΧΙϭΪΣϲϓΐΒδΘϳΪϗϭ΃ϥϮϔϴϠΘϟ΍˯΍Ω΃ϯϮΘδϣ.
Φϟ΍ˬέΎΠϔϧϻ΍ήτΧΙϭΪΣϲϓΐΒδΘϳΪϗϭ΃ϥϮϔϴϠΘϟ΍˯΍Ω΃ϯϮΘδϣ.
ϞϴϐθΘϟ΍ΡΎΘϔϣ
ϞϔγϷ΍˯ΰΠϟ΍ϲϓΎϬϴϟ·έΎθϤϟ΍ΔϔϴυϮϟ΍˯΍Ω΃
ϞϴϐθΘϟ΍ΡΎΘϔϣ
ϞϔγϷ΍˯ΰΠϟ΍ϲϓΎϬϴϟ·έΎθϤϟ΍ΔϔϴυϮϟ΍˯΍Ω΃
Ι
ϲϓ
Ϊϗ
έΎΠϔϧϻ΍
ΔϠϤΘΤϤϟ΍
ϦϛΎϣϷ΍
ϩάϫ
ϞΜϣ
ϲϓ
ΎϬϧΎϜϣϞΧ΍ΩΔϘτϘρΕϮλ.
Φϟ΍ˬέΎΠϔϧϻ΍ήτΧΙϭΪΣϲϓΐΒδΘϳΪϗϭ΃ϥϮϔϴϠΘϟ΍˯΍Ω΃ϯϮΘδϣ.
ΎϬϴϓ
ΩϮϘΗ
ϲΘϟ΍
ϲϓ
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ΙΙϭΪΣ
ϲϓ
Ϊϗ
έΎΠϔϧϻ΍
ΔϠϤΘΤϤϟ΍
ϦϛΎϣϷ΍
ϩάϫ
ϞΜϣ
ΙΙϭΪΣ
ϲϓ
ΐΒδΘΗ
Ϊϗ
ϦϛΎϣϷ΍
ΎϬϧΎϜϣϞΧ΍ΩΔϘτϘρΕϮλ.
Φϟ΍ˬέΎΠϔϧϻ΍ήτΧΙϭΪΣϲϓΐΒδΘϳΪϗϭ΃ϥϮϔϴϠΘϟ΍˯΍Ω΃ϯϮΘδϣ.
Φϟ΍ˬέΎΠϔϧϻ΍ήτΧΙϭΪΣϲϓΐΒδΘϳΪϗϭ΃ϥϮϔϴϠΘϟ΍˯΍Ω΃ϯϮΘδϣ.
ΎϬϴϓ
ϲϓ
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϝΎϤόΘγΎΑ
ΔϘϠόΘϤϟ΍.
ΎϬϴϓ
ϲΘϟ΍
ϦϛΎϣϷ΍
ϲϓ
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϝΎϤόΘγΎΑ
ΔϘϠόΘϤϟ΍.
ΙϭΪΣ
ϭΪΣ
ϲϓ ΐΒδΘΗ
ΐΒδΘΗ
Ϊϗ
έΎΠϔϧϻ΍
ΔϠϤΘΤϤϟ΍
ϦϛΎϣϷ΍
ϩάϫ
ϞΜϣ
ϲϓ
ΎϬϧΎϜϣϞΧ΍ΩΔϘτϘρΕϮλ.
ΎϬϴϓ
ΩϮϘΗ
ϲΘϟ΍ϦϛΎϣϷ΍
ϦϛΎϣϷ΍
ϲϓ
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϝΎϤόΘγΎΑ
ϝΎϤόΘγΎΑ
ΔϘϠόΘϤϟ΍.
ϭΪΣ
ϲϓ ΐΒδΘΗ
ΐΒδΘΗ
Ϊϗ
έΎΠϔϧϻ΍
ΔϠϤΘΤϤϟ΍
ϦϛΎϣϷ΍
ϩάϫ
ϞΜϣ ϲϓ
ϲϓ
ϭΪΣ
ϲϓ
ΐΒδΘΗ
Ϊϗ έΎΠϔϧϻ΍
έΎΠϔϧϻ΍ ΔϠϤΘΤϤϟ΍
ΔϠϤΘΤϤϟ΍
ϦϛΎϣϷ΍ ϩάϫ
ϩάϫ ϞΜϣ
ϞΜϣ ϲϓ
ϲϓ
ΎϬϧΎϜϣϞΧ΍ΩΔϘτϘρΕϮλ.
ΎϬϴϓΩϮϘΗ
ΩϮϘΗϲΘϟ΍
ϲΘϟ΍ϦϛΎϣϷ΍
ϦϛΎϣϷ΍
ϲϓ
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϝΎϤόΘγΎΑ
ΔϘϠόΘϤϟ΍.
ΎϬϴϓΩϮϘΗ
ΩϮϘΗΔϘϠόΘϤϟ΍.
ϲΘϟ΍
ϦϛΎϣϷ΍
ϲϓϝϮϤΤϤϟ΍
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϝΎϤόΘγΎΑ
ΔϘϠόΘϤϟ΍.
ϦϤϳϷ΍ϊϳήδϟ΍
ΔηΎθϟ΍ϦϣϦϤϳϷ΍
ϦϤϳϷ΍ϊϳήδϟ΍
ΔηΎθϟ΍ϦϣϦϤϳϷ΍
ϦϤϳϷ΍ϊϳήδϟ΍
ΔηΎθϟ΍ϦϣϦϤϳϷ΍
ϦϤϳϷ΍ϊϳήδϟ΍
ϦϤϳϷ΍ϊϳήδϟ΍
ΔηΎθϟ΍ϦϣϦϤϳϷ΍ ΔηΎθϟ΍ϦϣϦϤϳϷ΍
ϦϤϳϷ΍ϊϳήδϟ΍
ΔηΎθϟ΍ϦϣϦϤϳϷ΍
ΓΎϓϮϟ΍ϰΘΣϭ΃ΔϴϧΪΑΕΎΑΎλ·ϦϋήϔδϳϭϖϳήΤϟ΍ϭ΃έΎΠϔϧϻ΍.
ϒτϠΑϪϘϠϏ΃ϭϪϧΎϜϣϰϟ·ΔϳέΎτΒϟ΍˯ΎτϏΪϋ΃.
.4
΢΋΍ϮϠϟ΍ϭϦϴϧ΍ϮϘϟ΍ϩάϬϟϚϋΎΒΗ·Ϧϣϡ΍ϭΪϟ΍ϰϠϋΪϛ΄Η.
ΓΎϓϮϟ΍ϰΘΣϭ΃ΔϴϧΪΑΕΎΑΎλ·ϦϋήϔδϳϭϖϳήΤϟ΍ϭ΃έΎΠϔϧϻ΍.
ΓΎϓϮϟ΍ϰΘΣϭ΃ΔϴϧΪΑΕΎΑΎλ·ϦϋήϔδϳϭϖϳήΤϟ΍ϭ΃έΎΠϔϧϻ΍.
ϒτϠΑϪϘϠϏ΃ϭϪϧΎϜϣϰϟ·ΔϳέΎτΒϟ΍˯ΎτϏΪϋ΃.
.4
΢΋΍ϮϠϟ΍ϭϦϴϧ΍ϮϘϟ΍ϩάϬϟϚϋΎΒΗ·Ϧϣϡ΍ϭΪϟ΍ϰϠϋΪϛ΄Η.
ΓΎϓϮϟ΍ϰΘΣϭ΃ΔϴϧΪΑΕΎΑΎλ·ϦϋήϔδϳϭϖϳήΤϟ΍ϭ΃έΎΠϔϧϻ΍.
ϒτϠΑϪϘϠϏ΃ϭϪϧΎϜϣϰϟ·ΔϳέΎτΒϟ΍˯ΎτϏΪϋ΃.
.4 ϒτ
΢΋΍ϮϠϟ΍ϭϦϴϧ΍ϮϘϟ΍ϩάϬϟϚϋΎΒΗ·Ϧϣϡ΍ϭΪϟ΍ϰϠϋΪϛ΄Η.΢΋΍ϮϠϟ΍ϭϦϴϧ΍ϮϘϟ΍ϩάϬϟϚϋΎΒΗ·Ϧϣϡ΍ϭΪϟ΍ϰϠϋΪϛ΄Η.
ΓΎϓϮϟ΍ϰΘΣϭ΃ΔϴϧΪΑΕΎΑΎλ·ϦϋήϔδϳϭϖϳήΤϟ΍ϭ΃έΎΠϔϧϻ΍.
ΓΎϓϮϟ΍ϰΘΣϭ΃ΔϴϧΪΑΕΎΑΎλ·ϦϋήϔδϳϭϖϳήΤϟ΍ϭ΃έΎΠϔϧϻ΍.
ϒτϠΑϪϘϠϏ΃ϭϪϧΎϜϣϰϟ·ΔϳέΎτΒϟ΍˯ΎτϏΪϋ΃.
.4
ϒτ
΢΋΍ϮϠϟ΍ϭϦϴϧ΍ϮϘϟ΍ϩάϬϟϚϋΎΒΗ·Ϧϣϡ΍ϭΪϟ΍ϰϠϋΪϛ΄Η.
΢΋΍ϮϠϟ΍ϭϦϴϧ΍ϮϘϟ΍ϩάϬϟϚϋΎΒΗ·Ϧϣϡ΍ϭΪϟ΍ϰϠϋΪϛ΄Η.
ήϳάΤΗ:
ΗϻˬϒϠΘϠϟΔϳέΎτΒϟ΍ΖοήόΗ΍Ϋ·ΎϬϐϳήϔΗϝϭΎΤ.
ϭϭ΃ϙΎϨϴϋ
ΖοήόΗ΍Ϋ·
ήϳάΤΗ:
ΗϻˬϒϠΘϠϟΔϳέΎτΒϟ΍ΖοήόΗ΍Ϋ·ΎϬϐϳήϔΗϝϭΎΤ.
ϭϭ΃ϙΎϨϴϋ
ήϳάΤΗ:
ΗϻˬϒϠΘϠϟΔϳέΎτΒϟ΍ΖοήόΗ΍Ϋ·ΎϬϐϳήϔΗϝϭΎΤ.
ϭϭ΃ϙΎϨϴϋ
ϝϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
ˬήϴΠϔΘϟ΍
ΕΎϴϠϤϋ
ϊϣ
ΙϭΪΣ
ΐϨΠΘϟ
„„ ˬήϴΠϔΘϟ΍
˯˯ΎϨΛ΃
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
ΓΩϮΟϮϤϟ΍
ϦϳΪϴϟ΍
ϞϤόΘγ΍
„ϚϧϮϔϴϠΗ
ήϳάΤΗ:
΃ϙΎϨϴϋ
ΖοήόΗ΍Ϋ·
ϝϝ
ϮϤΤϤϟ΍
ϖϠϏ΃
ˬήϴΠϔΘϟ΍
ΕΎϴϠϤϋ
ϊϣ
ΙϭΪΣ
„„
ϝϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϊϣ
„„ ΖοήόΗ΍Ϋ·
˯˯ΎϨΛ΃
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϲϓ
ΓΩϮΟϮϤϟ΍
ϦϳΪϴϟ΍
˯˯ΎϨΛ΃
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϲϓ
ΓΩϮΟϮϤϟ΍
ϦϳΪϴϟ΍
ΔϳήΣ
„„
ΔϳήΣ
ΔϴλΎΧ
ϞϤόΘγ΍
„„ ΐϨΠΘϟ
ήϳάΤΗ:
ΗϻˬϒϠΘϠϟΔϳέΎτΒϟ΍ΖοήόΗ΍Ϋ·ΎϬϐϳήϔΗϝϭΎΤ.
΃ϙΎϨϴϋ
ΖοήόΗ΍Ϋ·
ήϳάΤΗ:
ΗϻˬϒϠΘϠϟΔϳέΎτΒϟ΍ΖοήόΗ΍Ϋ·ΎϬϐϳήϔΗϝϭΎΤ.
΃ϙΎϨϴϋΖοήόΗ΍Ϋ·
ΖοήόΗ΍Ϋ· Ε΍έΎϴΘΧϻ΍˯΍ήΟ·ϭΕ΍ϮτΨϟ΍Ϊϴϛ΄Η
ϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϖϠϏ΃
ˬήϴΠϔΘϟ΍
ΕΎϴϠϤϋ
ϊϣϞΧ΍ΪΘϟ΍
ϞΧ΍ΪΘϟ΍
ΙϭΪΣ
ΐϨΠΘϟϖϠϏ΃
ΎϨΛ΃
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϲϓ
ΓΩϮΟϮϤϟ΍
ϦϳΪϴϟ΍
ΔϳήΣ
ΔϴλΎΧ
ϞϤόΘγ΍
„ϚϧϮϔϴϠΗ
ϮϤΤϤϟ΍
ϖϠϏ΃
ˬήϴΠϔΘϟ΍
ΕΎϴϠϤϋ
ϊϣϞΧ΍ΪΘϟ΍
ϞΧ΍ΪΘϟ΍
ΙϭΪΣ
ΐϨΠΘϟ
ϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϖϠϏ΃
ˬήϴΠϔΘϟ΍ΕΎϴϠϤϋ
ΕΎϴϠϤϋΗϻˬϒϠΘϠϟΔϳέΎτΒϟ΍ΖοήόΗ΍Ϋ·ΎϬϐϳήϔΗϝϭΎΤ.
ϊϣϞΧ΍ΪΘϟ΍
ϞΧ΍ΪΘϟ΍ΙϭΪΣ
ΙϭΪΣΐϨΠΘϟ
ΐϨΠΘϟ
ΎϨΛ΃ΔϴλΎΧ
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϲϓ
ΓΩϮΟϮϤϟ΍
ϦϳΪϴϟ΍ϲϓ
ΎϨΛ΃ϝϮϤΤϤϟ΍
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϲϓϖϠϏ΃
ΓΩϮΟϮϤϟ΍
ϦϳΪϴϟ΍
ΔϳήΣΔϴλΎΧ
ΔϴλΎΧϞϤόΘγ΍
ϞϤόΘγ΍ΔϳήΣ
ΔϳήΣ
ΔϴλΎΧ
ϞϤόΘγ΍
ϱΰϛήϤϟ΍ΡΎΘϔϤϟ΍
ϱΰϛήϤϟ΍ΡΎΘϔϤϟ΍
Ε΍έΎϴΘΧϻ΍˯΍ήΟ·ϭΕ΍ϮτΨϟ΍Ϊϴϛ΄Η
ϱΰϛήϤϟ΍ΡΎΘϔϤϟ΍
Ε΍έΎϴΘΧϻ΍˯΍ήΟ·ϭΕ΍ϮτΨϟ΍Ϊϴϛ΄Η
ϱΰϛήϤϟ΍ΡΎΘϔϤϟ΍
Ε΍έΎϴΘΧϻ΍˯΍ήΟ·ϭΕ΍ϮτΨϟ΍Ϊϴϛ΄Η
ϱΰϛήϤϟ΍ΡΎΘϔϤϟ΍
Ε΍έΎϴΘΧϻ΍˯΍ήΟ·ϭΕ΍ϮτΨϟ΍Ϊϴϛ΄Η
ϱΰϛήϤϟ΍ΡΎΘϔϤϟ΍
Ε΍έΎϴΘΧϻ΍˯΍ήΟ·ϭΕ΍ϮτΨϟ΍Ϊϴϛ΄Η
Ϟ
δϐΑ
Ϣϗ
ˬΔϳέΎτΒϟ΍
Ϧϣ
ΔΑήδΘϤϟ΍
ΔϠ΋Ύδϟ΍
ΓΩΎϤϟ΍
ΔδϣϼϤϟ
ϙΪϠΟ
ϞϞδϐΑ
Ϧϣ
ΔΑήδΘϤϟ΍
ΔϠ΋Ύδϟ΍
ΔδϣϼϤϟ
ϙΪϠΟ
ϞϞδϐΑ
Ϣϗ
ϖ
ϪϴϓΓήϓ΍ϮΘϣΖϧΎϛ΍Ϋ·ˬΓΩΎϴϘϟ΍.
δϐΑ
Ϣϗ ˬΔϳέΎτΒϟ΍
ϦϣΓΩΎϤϟ΍
ΔΑήδΘϤϟ΍
ΔϠ΋Ύδϟ΍
ΓΩΎϤϟ΍
ϙΪϠΟϦϣ
ϖ
ϖ
ϪϴϓΓήϓ΍ϮΘϣΖϧΎϛ΍Ϋ·ˬΓΩΎϴϘϟ΍.
ϪϴϓΓήϓ΍ϮΘϣΖϧΎϛ΍Ϋ·ˬΓΩΎϴϘϟ΍.
δϐΑ Ϣϗ
Ϣϗ ˬΔϳέΎτΒϟ΍
ˬΔϳέΎτΒϟ΍ Ϟ
Ϧϣ
ΔΑήδΘϤϟ΍
ΔϠ΋Ύδϟ΍
ΓΩΎϤϟ΍
ΔδϣϼϤϟ
ϙΪϠΟ
δϐΑΔδϣϼϤϟ
Ϣϗ ˬΔϳέΎτΒϟ΍
ˬΔϳέΎτΒϟ΍
Ϧϣ ΔΑήδΘϤϟ΍
ΔΑήδΘϤϟ΍ ΔϠ΋Ύδϟ΍
ΔϠ΋Ύδϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍
ΓΩΎϤϟ΍ ΔδϣϼϤϟ
ΔδϣϼϤϟ ϙΪϠΟ
ϙΪϠΟ
ϖρΎϨϣϲϓϭ΃ˬϲϧϭήΘϜϟϻ΍ήϴΠϔΘϟ΍ϞϴΘϗϖρΎϨϣϦϣΏήϘϟΎΑϥϮϜΗΎϣΪϨϋ
ρΎϨϣϲϓϭ΃ˬϲϧϭήΘϜϟϻ΍ήϴΠϔΘϟ΍ϞϴΘϗϖρΎϨϣϦϣΏήϘϟΎΑϥϮϜΗΎϣΪϨϋ
ϪϴϓΓήϓ΍ϮΘϣΖϧΎϛ΍Ϋ·ˬΓΩΎϴϘϟ΍.
ϖρΎϨϣϲϓϭ΃ˬϲϧϭήΘϜϟϻ΍ήϴΠϔΘϟ΍ϞϴΘϗϖρΎϨϣϦϣΏήϘϟΎΑϥϮϜΗΎϣΪϨϋ
ρΎϨϣϲϓϭ΃ˬϲϧϭήΘϜϟϻ΍ήϴΠϔΘϟ΍ϞϴΘϗϖρΎϨϣϦϣΏήϘϟΎΑϥϮϜΗΎϣΪϨϋ
ϖρΎϨϣϲϓϭ΃ˬϲϧϭήΘϜϟϻ΍ήϴΠϔΘϟ΍ϞϴΘϗϖρΎϨϣϦϣΏήϘϟΎΑϥϮϜΗΎϣΪϨϋ
ρΎϨϣϲϓϭ΃ˬϲϧϭήΘϜϟϻ΍ήϴΠϔΘϟ΍ϞϴΘϗϖρΎϨϣϦϣΏήϘϟΎΑϥϮϜΗΎϣΪϨϋ
ϪϴϓΓήϓ΍ϮΘϣΖϧΎϛ΍Ϋ·ˬΓΩΎϴϘϟ΍.
ϪϴϓΓήϓ΍ϮΘϣΖϧΎϛ΍Ϋ·ˬΓΩΎϴϘϟ΍.
ιΎΨϟ΍ϚΒϴΒρήθΘγ΍ϭϒϴψϨϟ΍˯ΎϤϟΎΑΔϗΪΑϭΔϳΎϨόΑΔΑΎμϤϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍.
ιΎΨϟ΍ϚΒϴΒρήθΘγ΍ϭϒϴψϨϟ΍˯ΎϤϟΎΑΔϗΪΑϭΔϳΎϨόΑΔΑΎμϤϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍.
ιΎΨϟ΍ϚΒϴΒρήθΘγ΍ϭϒϴψϨϟ΍˯ΎϤϟΎΑΔϗΪΑϭΔϳΎϨόΑΔΑΎμϤϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍.
ϞϞϤΤΗΔϳήϳάΤΗϭΔϳΩΎηέ·ΕΎϣϼϋΎϬϴϓωϮοϮϤϟ΍ϖρΎϨϤϟ΍ϲϓϭ΃ήϴΠ
ιΎΨϟ΍ϚΒϴΒρήθΘγ΍ϭϒϴψϨϟ΍˯ΎϤϟΎΑΔϗΪΑϭΔϳΎϨόΑΔΑΎμϤϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍.
ϰ
˯΍ήΟΈΑ
ϞΒϗ
ϑϭ΃ϭ
ϖϳήτϟ΍
Ϧϋ
ϒϗϮΗ
„
4΢ϴΗΎϔϤϟ΍ϩάϫ΢ϤδΗ(
ϔΘϟ΍
ϞϞϤΤΗΔϳήϳάΤΗϭΔϳΩΎηέ·ΕΎϣϼϋΎϬϴϓωϮοϮϤϟ΍ϖρΎϨϤϟ΍ϲϓϭ΃ήϴΠ
ϔΘϟ΍
ϞϞϤΤΗΔϳήϳάΤΗϭΔϳΩΎηέ·ΕΎϣϼϋΎϬϴϓωϮοϮϤϟ΍ϖρΎϨϤϟ΍ϲϓϭ΃ήϴΠ
ιΎΨϟ΍ϚΒϴΒρήθΘγ΍ϭϒϴψϨϟ΍˯ΎϤϟΎΑΔϗΪΑϭΔϳΎϨόΑΔΑΎμϤϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍.
ιΎΨϟ΍ϚΒϴΒρήθΘγ΍ϭϒϴψϨϟ΍˯ΎϤϟΎΑΔϗΪΑϭΔϳΎϨόΑΔΑΎμϤϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍.
ϰ
ϞΒϗ
ϭ΃
ϑϭ΃ϭ
Ϧϋ
ϰ
Ϡϋ
ϭ΃
˯΍ήΟΈΑ
ϚϣΎϴϗ
ϔΘϟ΍
ϑϭ΃ϭ
„„
4΢ϴΗΎϔϤϟ΍ϩάϫ΢ϤδΗ(
έ΢ϴΗΎϔϤϟ΍ϩάϫ΢ϤδΗ(
4΢ϴΗΎϔϤϟ΍ϩάϫ΢ϤδΗ(
έέΎδϳˬϞϔγ΃ˬϰϠϋ΃
ϤΤΗΔϳήϳάΤΗϭΔϳΩΎηέ·ΕΎϣϼϋΎϬϴϓωϮοϮϤϟ΍ϖρΎϨϤϟ΍ϲϓϭ΃ήϴΠ
ϰϠϋ
ϠϋΩήϟ΍
Ωήϟ΍
˯΍ήΟΈΑϚϣΎϴϗ
ϚϣΎϴϗ
ϞΒϗΓέΎϴδϟ΍
ΓέΎϴδϟ΍
ϑϭ΃ϭ
ϖϳήτϟ΍
Ϧϋ
ϒϗϮΗ
„
4-΢΢ϴΗΎϔϣ
ϴΗΎϔϣ
ΎδϳˬϞϔγ΃ˬϰϠϋ΃
ϔΘϟ΍
ϤΤΗΔϳήϳάΤΗϭΔϳΩΎηέ·ΕΎϣϼϋΎϬϴϓωϮοϮϤϟ΍ϖρΎϨϤϟ΍ϲϓϭ΃ήϴΠ
ϔΘϟ΍
ϤΤΗΔϳήϳάΤΗϭΔϳΩΎηέ·ΕΎϣϼϋΎϬϴϓωϮοϮϤϟ΍ϖρΎϨϤϟ΍ϲϓϭ΃ήϴΠ
ϰϠϋ
ϠϋΩήϟ΍
Ωήϟ΍ϭ΃
ϭ΃˯΍ήΟΈΑ
˯΍ήΟΈΑϚϣΎϴϗ
ϚϣΎϴϗ
ϞΒϗϭ΃
ΓέΎϴδϟ΍
ΓέΎϴδϟ΍
ϑϭ΃ϭϖϳήτϟ΍
ϖϳήτϟ΍
ϦϋϒϗϮΗ
ϒϗϮΗ
ϰ
ϠϋΩήϟ΍
Ωήϟ΍
ϭ΃
˯΍ήΟΈΑ
ϚϣΎϴϗϞΒϗ
ϞΒϗϔΘϟ΍
ΓέΎϴδϟ΍
ΓέΎϴδϟ΍
ϑϭ΃ϭϖϳήτϟ΍
ϖϳήτϟ΍Ϧϋ
ϦϋϒϗϮΗ
ϒϗϮΗ „„
4-΢΢ϴΗΎϔϣ
ϴΗΎϔϣ
΢ϴΗΎϔϤϟ΍ϩάϫ΢ϤδΗ(
έΎδϳˬϞϔγ΃ˬϰϠϋ΃
ΎδϳˬϞϔγ΃ˬϰϠϋ΃ έέΎδϳˬϞϔγ΃ˬϰϠϋ΃
4-΢΢ϴΗΎϔϣ
ϴΗΎϔϣ
΢ϴΗΎϔϤϟ΍ϩάϫ΢ϤδΗ(
ΎδϳˬϞϔγ΃ˬϰϠϋ΃
ΔϴϟΎΘϟ΍
ΔϠϤΠϟ΍"ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍
ΓΰϬΟϷ΍
ϊϊϴϤΟ
ϡ΍ϭΪϟ΍
ϰϠϋ
ϚϟάΑϑϭήψϟ΍ϚϟΖΤϤγ΍Ϋ·ΕΎϤϟΎϜϤϟ΍.
Ε
ϦϴϤϳϭ)
ΔϴϟΎΘϟ΍
ΓΰϬΟϷ΍
ϖϠϏ΃."
ϡ΍ϭΪϟ΍
ϰϠϋ
ΔϴϟΎΘϟ΍
ΓΰϬΟϷ΍
ϚϟάΑϑϭήψϟ΍ϚϟΖΤϤγ΍Ϋ·ΕΎϤϟΎϜϤϟ΍.
ϚϟάΑϑϭήψϟ΍ϚϟΖΤϤγ΍Ϋ·ΕΎϤϟΎϜϤϟ΍.
Ε
ϦϴϤϳϭ)
ξ
Ε
ϦϴϤϳϭ)
ΔϴϟΎΘϟ΍
ΔϠϤΠϟ΍"ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍
ΓΰϬΟϷ΍
ϖϠϏ΃."
ϴϤΟ
ϡ΍ϭΪϟ΍ΔϠϤΠϟ΍"ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍
ϰϠϋϊΒΗ·
ϊΒΗ·
ϚϟάΑϑϭήψϟ΍ϚϟΖΤϤγ΍Ϋ·ΕΎϤϟΎϜϤϟ΍.
Ε΍ΫΔΣϼϤϟ΍
΍ΫΔΣϼϤϟ΍
ϦϴϤϳϭ)ξ
ξόΑϰϟ·ϝϮλϮϟ΍ϝϼΧϦϣΔΣϼϤϟΎΑ
όΑϰϟ·ϝϮλϮϟ΍ϝϼΧϦϣΔΣϼϤϟΎΑ
ΔϴϟΎΘϟ΍ΔϠϤΠϟ΍"ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍
ΔϠϤΠϟ΍"ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍
ΓΰϬΟϷ΍
ϖϠϏ΃." ϊϊϴϤΟ
ϴϤΟ
ϡ΍ϭΪϟ΍ϖϠϏ΃."
ϰϠϋϊΒΗ·
ϊΒΗ·
ΔϴϟΎΘϟ΍
ΔϠϤΠϟ΍"ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍
ΓΰϬΟϷ΍ϖϠϏ΃."
ϖϠϏ΃." ϊϊϴϤΟ
ϴϤΟϡ΍ϭΪϟ΍
ϡ΍ϭΪϟ΍ϰϠϋ
ϰϠϋϊΒΗ·
ϊΒΗ·
ϚϟάΑϑϭήψϟ΍ϚϟΖΤϤγ΍Ϋ·ΕΎϤϟΎϜϤϟ΍.
ϚϟάΑϑϭήψϟ΍ϚϟΖΤϤγ΍Ϋ·ΕΎϤϟΎϜϤϟ΍.
Ε΍ΫΔΣϼϤϟ΍
΍ΫΔΣϼϤϟ΍
ϦϴϤϳϭ)
ξόΑϰϟ·ϝϮλϮϟ΍ϝϼΧϦϣΔΣϼϤϟΎΑ
όΑϰϟ·ϝϮλϮϟ΍ϝϼΧϦϣΔΣϼϤϟΎΑ
Ε΍ΫΔΣϼϤϟ΍
΍ΫΔΣϼϤϟ΍
ϦϴϤϳϭ)ξ
ξόΑϰϟ·ϝϮλϮϟ΍ϝϼΧϦϣΔΣϼϤϟΎΑ
όΑϰϟ·ϝϮλϮϟ΍ϝϼΧϦϣΔΣϼϤϟΎΑ
ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϭΔϳΩΎηέϹ΍ΕΎΣϮϠϟ΍ϭΕΎϣϼόϟ΍.
ϒ΋ΎυϮϟ΍Ϣ΋΍Ϯϗ.
ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϭΔϳΩΎηέϹ΍ΕΎΣϮϠϟ΍ϭΕΎϣϼόϟ΍.
ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϭΔϳΩΎηέϹ΍ΕΎΣϮϠϟ΍ϭΕΎϣϼόϟ΍.
ΔϴϟϮΌδϤϟ΍ϊϧ΍ϮϣϭΩϮϴϗ
ΔόΑέϷ΍ΕΎϫΎΠΗϻ΍
ϒ΋ΎυϮϟ΍Ϣ΋΍Ϯϗ.
ϒ΋ΎυϮϟ΍Ϣ΋΍Ϯϗ.
ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϭΔϳΩΎηέϹ΍ΕΎΣϮϠϟ΍ϭΕΎϣϼόϟ΍.
ΔϴϟϮΌδϤϟ΍ϊϧ΍ϮϣϭΩϮϴϗ
ΔϴϟϮΌδϤϟ΍ϊϧ΍ϮϣϭΩϮϴϗ
ΔόΑέϷ΍ΕΎϫΎΠΗϻ΍
ϒ΋ΎυϮϟ΍Ϣ΋΍Ϯϗ.
ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϭΔϳΩΎηέϹ΍ΕΎΣϮϠϟ΍ϭΕΎϣϼόϟ΍.
ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϭΔϳΩΎηέϹ΍ΕΎΣϮϠϟ΍ϭΕΎϣϼόϟ΍.
ΔϴϟϮΌδϤϟ΍ϊϧ΍ϮϣϭΩϮϴϗ
ΔόΑέϷ΍ΕΎϫΎΠΗϻ΍ ΔόΑέϷ΍ΕΎϫΎΠΗϻ΍
ϒ΋ΎυϮϟ΍Ϣ΋΍Ϯϗ. ΔόΑέϷ΍ΕΎϫΎΠΗϻ΍
ΔόΑέϷ΍ΕΎϫΎΠΗϻ΍
ϒ΋ΎυϮϟ΍Ϣ΋΍Ϯϗ.
ΔϴϟϮΌδϤϟ΍ϊϧ΍ϮϣϭΩϮϴϗ
ΔϴϟϮΌδϤϟ΍ϊϧ΍ϮϣϭΩϮϴϗ
ϖϓ΍ήϤϟ΍ϭΔϴΒτϟ΍ΓΰϬΟϷΎΑϖϠόΘΗΕ΍ήϳάΤΗ
νήόΘΗ
Ϧϟ
ZTE
ΓέΎδΨϟ΍
ΐΒδΑ
ΔϴϟϮΌδϤϠϟ
ϖϓ΍ήϤϟ΍ϭΔϴΒτϟ΍ΓΰϬΟϷΎΑϖϠόΘΗΕ΍ήϳάΤΗ
ϖϓ΍ήϤϟ΍ϭΔϴΒτϟ΍ΓΰϬΟϷΎΑϖϠόΘΗΕ΍ήϳάΤΗ
ΔδγΆϣ
ZTE
ϲϓ
ΐΒδΑ
ΔϴϟϮΌδϤϠϟ
ΔδγΆϣ
νήόΘΗ
Ϧϟ
ZTE
ϭϭ΃΃ΡΎΑέϷ΍
ϲϓ
ΓέΎδΨϟ΍
ΐΒδΑ
ΔϴϟϮΌδϤϠϟ
ϖϓ΍ήϤϟ΍ϭΔϴΒτϟ΍ΓΰϬΟϷΎΑϖϠόΘΗΕ΍ήϳάΤΗ
ΔδγΆϣ
νήόΘΗ
Ϧϟ ΓέΎδΨϟ΍
ZTE ϭϭ΃΃ΡΎΑέϷ΍
ΡΎΑέϷ΍
ϲϓ
ΓέΎδΨϟ΍
ΐΒδΑ
ΔϴϟϮΌδϤϠϟ
ϖϓ΍ήϤϟ΍ϭΔϴΒτϟ΍ΓΰϬΟϷΎΑϖϠόΘΗΕ΍ήϳάΤΗ
ϖϓ΍ήϤϟ΍ϭΔϴΒτϟ΍ΓΰϬΟϷΎΑϖϠόΘΗΕ΍ήϳάΤΗ
ΔδγΆϣνήόΘΗ
νήόΘΗϦϟ
Ϧϟ ΔδγΆϣ
ZTE ϭϭ΃΃ΡΎΑέϷ΍
ΡΎΑέϷ΍
ϲϓ
ΓέΎδΨϟ΍
ΐΒδΑϲϓ
ΔϴϟϮΌδϤϠϟ
ΔδγΆϣ
νήόΘΗ
Ϧϟ
ZTE
ΡΎΑέϷ΍
ϲϓ
ΓέΎδΨϟ΍
ΐΒδΑ
ΔϴϟϮΌδϤϠϟ
ϝΎγέϹ΍ΡΎΘϔϣ
Ϡρ
ϭϭ΃ΔϤϟΎϜϤϟ΍ϰϠϋΩήϟ΍ϭ΃ϥϮϔϴϠΘϟ΍Ϣϗέΐ
ϝΎγέϹ΍ΡΎΘϔϣ
Ϡρ
ϭϭ΃ΔϤϟΎϜϤϟ΍ϰϠϋΩήϟ΍ϭ΃ϥϮϔϴϠΘϟ΍Ϣϗέΐ
ϝΎγέϹ΍ΡΎΘϔϣ
Ϡρ
ϭϭ΃ΔϤϟΎϜϤϟ΍ϰϠϋΩήϟ΍ϭ΃ϥϮϔϴϠΘϟ΍Ϣϗέΐ
ϝΎγέϹ΍ΡΎΘϔϣ
Ϡρ
΃ΔϤϟΎϜϤϟ΍ϰϠϋΩήϟ΍ϭ΃ϥϮϔϴϠΘϟ΍Ϣϗέΐ
ϝΎγέϹ΍ΡΎΘϔϣ
Ϡρ
΃ΔϤϟΎϜϤϟ΍ϰϠϋΩήϟ΍ϭ΃ϥϮϔϴϠΘϟ΍Ϣϗέΐ
ϝΎγέϹ΍ΡΎΘϔϣ
Ϡρ
΃ΔϤϟΎϜϤϟ΍ϰϠϋΩήϟ΍ϭ΃ϥϮϔϴϠΘϟ΍Ϣϗέΐ
ΪϨϋ
Ϧϋ
ΔϘΣϼϟ΍ϭ
Δϴοήόϟ΍ϭ
ϭϭΓήηΎΒϤϟ΍
ϴψϨΗ
ΓΰϬΟ΃
ΏήϘϟΎΑ
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΘϟ
ΪϨϋ
ΔΔϋήγ
ϢΏήϘϟΎΑ
ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍ΓΰϬΟϷΎΑΔλΎΧΕ΍ήϳάΤΗ
ήϴϏ
ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍ΓΰϬΟϷΎΑΔλΎΧΕ΍ήϳάΤΗ
ϭΓήηΎΒϤϟ΍
Ϧϋ
ΔϤΟΎϨϟ΍
ΔλΎΨϟ΍
ϭϭ΃΃ΏϮθϧ
ΔλΎΨϟ΍
ϭϭΓήηΎΒϤϟ΍
ΕΎϴϔϠΘϟ΍
ϭϭΓήηΎΒϤϟ΍
ήϴϏ
ΕΎϴϔϠΘϟ΍
ϴψϨΗ
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΘϟ
ϚϟΎϤόΘγ΍
ΔΔϋήγ
Ϣ
ϴψϨΗ
Ϧϣ
ϚϟΎϤόΘγ΍
ΔΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍ΓΰϬΟϷΎΑΔλΎΧΕ΍ήϳάΤΗ
ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍ΓΰϬΟϷΎΑΔλΎΧΕ΍ήϳάΤΗ
ϭ΃ΔϘΣϼϟ΍ϭ
΃ΏϮθϧ
ΏϮθϧΔϴοήόϟ΍ϭ
ϦϋΔϤΟΎϨϟ΍
ΔϤΟΎϨϟ΍
ΔϘΣϼϟ΍ϭ
Δϴοήόϟ΍ϭ
ΔλΎΨϟ΍
ήϴϏ
ΕΎϴϔϠΘϟ΍
ϴψϨΗ
ΓΰϬΟ΃Ϧϣ
Ϧϣ
ΏήϘϟΎΑ
ϝϮϤΤϤϟ΍ΪϨϋ
ϚϧϮϔϴϠΘϟ
ϚϟΎϤόΘγ΍
ΪϨϋ
ϋήγ
Ϣ „„ ϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΘϟ
ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍ΓΰϬΟϷΎΑΔλΎΧΕ΍ήϳάΤΗ
ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍ΓΰϬΟϷΎΑΔλΎΧΕ΍ήϳάΤΗ
ϭ΃΃ΏϮθϧ
ΏϮθϧήϴϏ
ϦϋΕΎϴϔϠΘϟ΍
ΔϤΟΎϨϟ΍ϭΔϘΣϼϟ΍ϭ
Δϴοήόϟ΍ϭ
ΔλΎΨϟ΍
ΏϮθϧϦϋ
ϦϋΔϤΟΎϨϟ΍
ΔϤΟΎϨϟ΍ΔϘΣϼϟ΍ϭ
ΔϘΣϼϟ΍ϭΔϴοήόϟ΍ϭ
Δϴοήόϟ΍ϭ
ΔλΎΨϟ΍
ΓήηΎΒϤϟ΍
ήϴϏ
ΕΎϴϔϠΘϟ΍
ΓήηΎΒϤϟ΍
ήϴϏΔλΎΨϟ΍
ΕΎϴϔϠΘϟ΍
ϴψϨΗΓΰϬΟ΃
ΓΰϬΟ΃Ϧϣ
ϦϣΏήϘϟΎΑ
ΏήϘϟΎΑ
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΘϟ
ϚϟΎϤόΘγ΍
ΪϨϋ
ϋήγϚϟΎϤόΘγ΍
Ϣ „„
ϴψϨΗΓΰϬΟ΃
ΓΰϬΟ΃
ϦϣΏήϘϟΎΑ
ϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΘϟ
ϚϟΎϤόΘγ΍ΪϨϋ
Δϋήγ
ϋήγϢϢ „„
ΔϤϟΎϜϤϟ΍ΦϳέΎΗΓΪϫΎθϣ
ΔϤϟΎϜϤϟ΍ΦϳέΎΗΓΪϫΎθϣ
ΔϤϟΎϜϤϟ΍ΦϳέΎΗΓΪϫΎθϣ
ΔϤϟΎϜϤϟ΍ΦϳέΎΗΓΪϫΎθϣ
ΔϤϟΎϜϤϟ΍ΦϳέΎΗΓΪϫΎθϣ
ΔϤϟΎϜϤϟ΍ΦϳέΎΗΓΪϫΎθϣ
΍
ϲδϴρΎϨϐϣϭήϬϜϟ΍
ϞΧ΍ΪΘϠϟ
ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍
ΓΰϬΟϷ΍
ξόΑ
νήόΘΗ
Ϊϗ
ϱ
άϟ
„
ZTE
ϭ
΃
ϪΑ
ΔδγΆϣ
έΎόη·
ϢΗ
˯΍Ϯγ
ˬΞΘϨϤϟ΍
΍άϫ
ϝΎϤόΘγΎΑ
ΔϘϠόΘϤϟ΍
Δ
ϴϧΎϤΛϦϋΪϳΰΗΔϓΎδϤϟΔϓΎδϣΩϮΟϭϰϠϋφϓΎΣ˯ΎΟήϟ΍ˬΐϠϘϟ΍ΕΎϗΩ
΍
ϲδϴρΎϨϐϣϭήϬϜϟ΍
ϞΧ΍ΪΘϠϟ
ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍
ΓΰϬΟϷ΍
ξόΑ
νήόΘΗ
Ϊϗ
ϱ
άϟ
„
΍
ϲδϴρΎϨϐϣϭήϬϜϟ΍
ϞΧ΍ΪΘϠϟ
ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍
ΓΰϬΟϷ΍
ξόΑ
νήόΘΗ
Ϊϗ
ϱ
άϟ
„
ZTE
ϭ
΃
ϪΑ
ZTE
ϭ
΃
ϪΑ
ΔδγΆϣ
έΎόη·
ϢΗ
˯΍Ϯγ
ˬΞΘϨϤϟ΍
΍άϫ
ϝΎϤόΘγΎΑ
ΔϘϠόΘϤϟ΍
ΔδγΆϣ
έΎόη·
ϢΗ
˯΍Ϯγ
ˬΞΘϨϤϟ΍
΍άϫ
ϝΎϤόΘγΎΑ
ΔϘϠόΘϤϟ΍
ΔΔϴϧΎϤΛϦϋΪϳΰΗΔϓΎδϤϟΔϓΎδϣΩϮΟϭϰϠϋφϓΎΣ˯ΎΟήϟ΍ˬΐϠϘϟ΍ΕΎϗΩ
Δ
ϴϧΎϤΛϦϋΪϳΰΗΔϓΎδϤϟΔϓΎδϣΩϮΟϭϰϠϋφϓΎΣ˯ΎΟήϟ΍ˬΐϠϘϟ΍ΕΎϗΩ
΍
ϲδϴρΎϨϐϣϭήϬϜϟ΍
ϞΧ΍ΪΘϠϟ
ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍
ΓΰϬΟϷ΍
ξόΑ
νήόΘΗ
Ϊϗ
ϱ
άϟ
„
ZTE
ϭ
΃
ϪΑ
ΔδγΆϣ
έΎόη·
ϢΗ
˯΍Ϯγ
ˬΞΘϨϤϟ΍
΍άϫ
ϝΎϤόΘγΎΑ
ΔϘϠόΘϤϟ΍
Δ
ϴϧΎϤΛϦϋΪϳΰΗΔϓΎδϤϟΔϓΎδϣΩϮΟϭϰϠϋφϓΎΣ˯ΎΟήϟ΍ˬΐϠϘϟ΍ΕΎϗΩ
΍
ϲδϴρΎϨϐϣϭήϬϜϟ΍
ϞΧ΍ΪΘϠϟ
ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍
ΓΰϬΟϷ΍
ξόΑ
νήόΘΗ
Ϊϗ
ϱ
άϟ
„
΍
ϲδϴρΎϨϐϣϭήϬϜϟ΍
ϞΧ΍ΪΘϠϟ
ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍
ΓΰϬΟϷ΍
ξόΑ
νήόΘΗ
Ϊϗ
ϱ
άϟ
„
ZTE
ϭ
΃
ϪΑ
ZTE
ϭ
΃
ϪΑ
ΔδγΆϣ
έΎόη·
ϢΗ
˯΍Ϯγ
ˬΞΘϨϤϟ΍
΍άϫ
ϝΎϤόΘγΎΑ
ΔϘϠόΘϤϟ΍
ΔδγΆϣ
έΎόη·
ϢΗ
˯΍Ϯγ
ˬΞΘϨϤϟ΍
΍άϫ
ϝΎϤόΘγΎΑ
ΔϘϠόΘϤϟ΍
ϴϧΎϤΛϦϋΪϳΰΗΔϓΎδϤϟΔϓΎδϣΩϮΟϭϰϠϋφϓΎΣ˯ΎΟήϟ΍ˬΐϠϘϟ΍ΕΎϗΩ ΔϴϧΎϤΛϦϋΪϳΰΗΔϓΎδϤϟΔϓΎδϣΩϮΟϭϰϠϋφϓΎΣ˯ΎΟήϟ΍ˬΐϠϘϟ΍ΕΎϗΩ
˱˱
˱
˱
ˬ
ϲϓΎϛ
ϞϜθΑ
ΔϴϤΤϣ
ϦϜΗ
Ϣϟ
΍Ϋ·
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
Ϧϣ
ϪϟΎγέ·
ϢΘϳ
ΕΎϴϔϠΘϟ΍
ϚϠΗ
ϞΜϣ
ΙϭΪΣ
ϝΎϤΘΣ΍
Δϓήόϣ
ΎϬϴϠϋ
ϲϐΒϨϳ
ϥΎϛ
ϭ΃
ϪΑ
ΎϬϤϠϋ.
ΕΎλϮΑ(ήΘϤϴΘϨγϥϭήθϋϲϟ΍ϮΣ)
Ε
ΎϗΩΔϋήγϢϴψϨΗΓΰϬΟ΃Ϧϋ΍ΪϴόΑ
˱
˱
ˬ
ϲϓΎϛ
ϞϜθΑ
ΔϴϤΤϣ
ϦϜΗ
Ϣϟ
΍Ϋ·
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
Ϧϣ
ϪϟΎγέ·
ϢΘϳ
ˬ
ϲϓΎϛ
ϞϜθΑ
ΔϴϤΤϣ
ϦϜΗ
Ϣϟ
΍Ϋ·
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
Ϧϣ
ϪϟΎγέ·
ϢΘϳ
ΕΎϴϔϠΘϟ΍
ϚϠΗ
ϞΜϣ
ΙϭΪΣ
ϝΎϤΘΣ΍
Δϓήόϣ
ΎϬϴϠϋ
ϲϐΒϨϳ
ϥΎϛ
ϭ΃
ϪΑ
ΎϬϤϠϋ.
ΕΎϴϔϠΘϟ΍
ϚϠΗ
ϞΜϣ
ΙϭΪΣ
ϝΎϤΘΣ΍
Δϓήόϣ
ΎϬϴϠϋ
ϲϐΒϨϳ
ϥΎϛ
ϭ΃
ϪΑ
ΎϬϤϠϋ.
ΕΎλϮΑ(ήΘϤϴΘϨγϥϭήθϋϲϟ΍ϮΣ)
Ε
ΎϗΩΔϋήγϢϴψϨΗΓΰϬΟ΃Ϧϋ΍ΪϴόΑ
ΕΎλϮΑ(ήΘϤϴΘϨγϥϭήθϋϲϟ΍ϮΣ)
Ε
ΎϗΩΔϋήγϢϴψϨΗΓΰϬΟ΃Ϧϋ΍ΪϴόΑ
ϲϓΎϛ
ϞϜθΑ
ΔϴϤΤϣ ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϦϜΗ Ϣϟ ΍Ϋ·
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϦϣϞϜθΑ
ϪϟΎγέ·
ϢΘϳ ϚϠΗ
ϚϠΗ
ϞΜϣ ΙϭΪΣ
ϝΎϤΘΣ΍
Δϓήόϣ
ΎϬϴϠϋ
ϲϐΒϨϳ
ϥΎϛϚϠΗ
ϭ΃ ϪΑ
ΎϬϤϠϋ.
ΕΎλϮΑ(ήΘϤϴΘϨγϥϭήθϋϲϟ΍ϮΣ)
ΕΎϗΩΔϋήγϢϴψϨΗΓΰϬΟ΃Ϧϋ΍ΪϴόΑ
˯ΎϬϧϹ΍ΡΎΘϔϣ/
ϲρΎϴΘΣϻ΍ϊοϭϦϣΝϭήΨϠϟΔϴϠϋςϐο΍.
ήήϤΘγ΍
ˬϲϓΎϛ ϞϜθΑ ΔϴϤΤϣˬΕ
ϦϜΗ
Ϣϟ
΍Ϋ· ϝϮϤΤϤϟ΍
ϦϣϝϮϤΤϤϟ΍
ϪϟΎγέ· ϢΘϳ
ˬϲϓΎϛ
ΔϴϤΤϣ
ϦϜΗ
ϢϟΙϭΪΣ
΍Ϋ·ΕΎϴϔϠΘϟ΍
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
Ϧϣ ϪϟΎγέ·
ϢΘϳ
ΕΎϴϔϠΘϟ΍
ϞΜϣ
ϝΎϤΘΣ΍
Δϓήόϣ
ΎϬϴϠϋ
ϲϐΒϨϳ
ϥΎϛ
ϭ΃ ϪΑ
ΎϬϤϠϋ.
ΕΎϴϔϠΘϟ΍
ϞΜϣ
ΙϭΪΣ ϝΎϤΘΣ΍ Δϓήόϣ
ΎϬϴϠϋ ϲϐΒϨϳ ϥΎϛ
ϭ΃ ϪΑ ΎϬϤϠϋ. ήήϤΘγ΍
ΕΎλϮΑ(ήΘϤϴΘϨγϥϭήθϋϲϟ΍ϮΣ)
ΕΎϗΩΔϋήγϢϴψϨΗΓΰϬΟ΃Ϧϋ΍ΪϴόΑ
ΕΎλϮΑ(ήΘϤϴΘϨγϥϭήθϋϲϟ΍ϮΣ)
ΎϗΩΔϋήγϢϴψϨΗΓΰϬΟ΃Ϧϋ΍ΪϴόΑ
˯ΎϬϧϹ΍ΡΎΘϔϣ/
ϲρΎϴΘΣϻ΍ϊοϭϦϣΝϭήΨϠϟΔϴϠϋςϐο΍.
˯ΎϬϧϹ΍ΡΎΘϔϣ/
˯ΎϬϧϹ΍ΡΎΘϔϣ/
ϲρΎϴΘΣϻ΍ϊοϭϦϣΝϭήΨϠϟΔϴϠϋςϐο΍.
ϤΘγ΍ ϲρΎϴΘΣϻ΍ϊοϭϦϣΝϭήΨϠϟΔϴϠϋςϐο΍.
˯ΎϬϧϹ΍ΡΎΘϔϣ/
ϲρΎϴΘΣϻ΍ϊοϭϦϣΝϭήΨϠϟΔϴϠϋςϐο΍.
ϤΘγ΍
˯ΎϬϧϹ΍ΡΎΘϔϣ/
ϲρΎϴΘΣϻ΍ϊοϭϦϣΝϭήΨϠϟΔϴϠϋςϐο΍.ήήϤΘγ΍
ϤΘγ΍
Ε΍έΎϴδϠϟ
ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍
ΔϤψϧϷ΍
ϞΜϣ.
ΔΔόϨμϤϟ΍
Δϛήθϟ΍
ήθΘγ΍
ϦϦϣ
ΪϳΰϤϠϟ
ϖϓήϤϟ΍
ϥΎϤπϟ΍
ΩέΎρ
ωϮΟήϟ΍
ϡΪΨΘδϤϟ΍
ΐΠϳ
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϞϴϐθΗϢΘϳΎϣΪϨϋΐϠϘϟ΍.
έΪμϟ΍ΐϴΟϲϓϥϮϔϴϠΘϟ΍ϞϤΤΗϻ.
Ε΍έΎϴδϠϟ
ϞΜϣ.
ΔΔόϨμϤϟ΍
Δϛήθϟ΍
ήθΘγ΍
˯ΎΟήϟ΍
Ε΍έΎϴδϠϟ
ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍
ϦϦ˯ΎΟήϟ΍
ϣ
ΔϤψϧϷ΍
ϖϓήϤϟ΍
ϞΜϣ.
ϥΎϤπϟ΍
ΔΔόϨμϤϟ΍
ΩέΎρ
Δϛήθϟ΍
ϰϟ·
ήθΘγ΍
ϡΪΨΘδϤϟ΍
˯ΎΟήϟ΍
ϰϠϋ
ΐΠϳ
Ϧ
ϖϓήϤϟ΍
ϥΎϤπϟ΍
ΩέΎρ
ϡΪΨΘδϤϟ΍
ΐΠϳ
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϞϴϐθΗϢΘϳΎϣΪϨϋΐϠϘϟ΍.
έΪμϟ΍ΐϴΟϲϓϥϮϔϴϠΘϟ΍ϞϤΤΗϻ.
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϞϴϐθΗϢΘϳΎϣΪϨϋΐϠϘϟ΍.
έΪμϟ΍ΐϴΟϲϓϥϮϔϴϠΘϟ΍ϞϤΤΗϻ.
Ε΍έΎϴδϠϟ
ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍
ΔϤψϧϷ΍
ϞΜϣ.
όϨμϤϟ΍
Δϛήθϟ΍
ήθΘγ΍
˯ΎΟήϟ΍
ϣ
ΪϳΰϤϠϟ
ϖϓήϤϟ΍
ϥΎϤπϟ΍
ΩέΎρ ϰϟ·
ϰϟ·
ωϮΟήϟ΍
ϡΪΨΘδϤϟ΍
ϰϠϋ
ΐΠϳ
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϞϴϐθΗϢΘϳΎϣΪϨϋΐϠϘϟ΍.
έΪμϟ΍ΐϴΟϲϓϥϮϔϴϠΘϟ΍ϞϤΤΗϻ.
ΔϗΎτϟ΍
Ε΍έΎϴδϠϟΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍
ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍ΔϤψϧϷ΍
ΔϤψϧϷ΍
ϞΜϣ.
όϨμϤϟ΍
Δϛήθϟ΍
ήθΘγ΍
˯ΎΟήϟ΍
Ε΍έΎϴδϠϟ
ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍
ϣ ΪϳΰϤϠϟ
ΪϳΰϤϠϟ
ΔϤψϧϷ΍
ϖϓήϤϟ΍
ϞΜϣ.
ϥΎϤπϟ΍
όϨμϤϟ΍
ΩέΎρ
Δϛήθϟ΍
ϰϟ· ωϮΟήϟ΍
ωϮΟήϟ΍
ήθΘγ΍
ϡΪΨΘδϤϟ΍
˯ΎΟήϟ΍
ϰϠϋ
ΐΠϳ
Ϧϣ
ϣ ΪϳΰϤϠϟ
ΪϳΰϤϠϟϰϠϋ
ϖϓήϤϟ΍
ϥΎϤπϟ΍
ΩέΎρ ϰϟ·
ϰϟ· ωϮΟήϟ΍
ωϮΟήϟ΍
ϡΪΨΘδϤϟ΍ ϰϠϋ
ϰϠϋϥϮϔϴϠΘϟ΍ϑΎϘϳϹϭ΃ϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ϲϓ
ΐΠϳ
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϞϴϐθΗϢΘϳΎϣΪϨϋΐϠϘϟ΍.
έΪμϟ΍ΐϴΟϲϓϥϮϔϴϠΘϟ΍ϞϤΤΗϻ.
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϞϴϐθΗϢΘϳΎϣΪϨϋΐϠϘϟ΍.
έΪμϟ΍ΐϴΟϲϓϥϮϔϴϠΘϟ΍ϞϤΤΗϻ.
ΔϗΎτϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϑΎϘϳϹϭ΃ϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ϲϓ
ΔϗΎτϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϑΎϘϳϹϭ΃ϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ϲϓ
ΔϗΎτϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϑΎϘϳϹϭ΃ϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ϲϓ
ΔϗΎτϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϑΎϘϳϹϭ΃ϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ϲϓ
ΔϗΎτϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϑΎϘϳϹϭ΃ϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ϲϓ
ϟ΍ϭϥΎϤπϟ΍ϦϋΔϠϣΎϜϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ΔϣΪΨ.
ήϣϷ΍ΐϠτΗ΍Ϋ·ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϝΎϤόΘγ΍ϞΒϗίΎϬΠϠϟ.
ϴϠϘΘϟ
ϢϴψϨΗ
ΔϠΑΎϘϤϟ΍
ϥΫϷ΍
ϞϤόΘγ΍
ϟ΍ϭϥΎϤπϟ΍ϦϋΔϠϣΎϜϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ΔϣΪΨ.
ϟ΍ϭϥΎϤπϟ΍ϦϋΔϠϣΎϜϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ΔϣΪΨ.
ήϣϷ΍ΐϠτΗ΍Ϋ·ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϝΎϤόΘγ΍ϞΒϗίΎϬΠϠϟ.
ήϣϷ΍ΐϠτΗ΍Ϋ·ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϝΎϤόΘγ΍ϞΒϗίΎϬΠϠϟ.
ϞϞϴϠϘΘϟ
Δϋήγ
ϢϴψϨΗ
ίΎϬΠϟ
ΔϠΑΎϘϤϟ΍
ϥΫϷ΍
ϞϤόΘγ΍
ϞϞϴϠϘΘϟ
ΐϠϘϟ΍
ΕΎπΒϧ
ίΎϬΠϟ
ϞϤόΘγ΍
ϟ΍ϭϥΎϤπϟ΍ϦϋΔϠϣΎϜϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ΔϣΪΨ.
ήϣϷ΍ΐϠτΗ΍Ϋ·ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϝΎϤόΘγ΍ϞΒϗίΎϬΠϠϟ.
ϴϠϘΘϟΐϠϘϟ΍
ΐϠϘϟ΍
ΕΎπΒϧ
Δϋήγ
ϢϴψϨΗ
ίΎϬΠϟ
ΔϠΑΎϘϤϟ΍
ϥΫϷ΍
ϞϤόΘγ΍
ϟ΍ϭϥΎϤπϟ΍ϦϋΔϠϣΎϜϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ΔϣΪΨ.
ϟ΍ϭϥΎϤπϟ΍ϦϋΔϠϣΎϜϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ΔϣΪΨ.
ήϣϷ΍ΐϠτΗ΍Ϋ·ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϝΎϤόΘγ΍ϞΒϗίΎϬΠϠϟ.
ήϣϷ΍ΐϠτΗ΍Ϋ·ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϝΎϤόΘγ΍ϞΒϗίΎϬΠϠϟ.
ϴϠϘΘϟΐϠϘϟ΍
ΐϠϘϟ΍ΕΎπΒϧ
ΕΎπΒϧϞϞ
Δϋήγ
ϢϴψϨΗΕΎπΒϧ
ίΎϬΠϟΔϋήγ
ΔϠΑΎϘϤϟ΍
ϥΫϷ΍ίΎϬΠϟ
ϞϤόΘγ΍
ϴϠϘΘϟ
ΐϠϘϟ΍
ΕΎπΒϧΔϋήγ
ΔϋήγϢϴψϨΗ
ϢϴψϨΗ
ίΎϬΠϟΔϠΑΎϘϤϟ΍
ΔϠΑΎϘϤϟ΍ϥΫϷ΍
ϥΫϷ΍
ϞϤόΘγ΍
ϑ
ϝΎϤΘΣ΍
ϞΧ΍ΪΘϟ΍ΙϭΪΣ.
ϑ
ϦϦϣϑϭήΤϟ΍ϞΧΩ΃ϭ
ϑ
ϝΎϤΘΣ΍
ήϣϷ΍ΐϠτΗ΍Ϋ·έϮϔϟ΍ϰϠϋϥϮϔϴϠΘϟ΍ϖϠϏ΃.
ϝΎϤΘΣ΍
ϑήΣϷ΍΢ϴΗΎϔϣ
ήΣϷ΍΢ϴΗΎϔϣ ϰϟ·ήϔλϦϣϡΎϗέϷ΍ϞΧΩ΃9
ϰϟ·ήϔλϦϣϡΎϗέϷ΍ϞΧΩ΃9
ϣϑϭήΤϟ΍ϞΧΩ΃ϭ
ϝΎϤΘΣ΍
ϞΧ΍ΪΘϟ΍ΙϭΪΣ.ήϣϷ΍ΐϠτΗ΍Ϋ·έϮϔϟ΍ϰϠϋϥϮϔϴϠΘϟ΍ϖϠϏ΃.
ήϣϷ΍ΐϠτΗ΍Ϋ·έϮϔϟ΍ϰϠϋϥϮϔϴϠΘϟ΍ϖϠϏ΃.
ϑήΣϷ΍΢ϴΗΎϔϣ
ήΣϷ΍΢ϴΗΎϔϣ ϰϟ·ήϔλϦϣϡΎϗέϷ΍ϞΧΩ΃9
ϰϟ·ήϔλϦϣϡΎϗέϷ΍ϞΧΩ΃9
ϣϑϭήΤϟ΍ϞΧΩ΃ϭ ϦϦϣϑϭήΤϟ΍ϞΧΩ΃ϭ
ϑήΣϷ΍΢ϴΗΎϔϣ
ήΣϷ΍΢ϴΗΎϔϣ ϰϟ·ήϔλϦϣϡΎϗέϷ΍ϞΧΩ΃9
ϰϟ·ήϔλϦϣϡΎϗέϷ΍ϞΧΩ΃9ϦϦϣϑϭήΤϟ΍ϞΧΩ΃ϭ
ϣϑϭήΤϟ΍ϞΧΩ΃ϭ
ϝΎϤΘΣ΍ϞΧ΍ΪΘϟ΍ΙϭΪΣ.
ϞΧ΍ΪΘϟ΍ΙϭΪΣ.
ήϣϷ΍ΐϠτΗ΍Ϋ·έϮϔϟ΍ϰϠϋϥϮϔϴϠΘϟ΍ϖϠϏ΃.
ϝΎϤΘΣ΍ϞΧ΍ΪΘϟ΍ΙϭΪΣ.
ϞΧ΍ΪΘϟ΍ΙϭΪΣ.ήϣϷ΍ΐϠτΗ΍Ϋ·έϮϔϟ΍ϰϠϋϥϮϔϴϠΘϟ΍ϖϠϏ΃.
ήϣϷ΍ΐϠτΗ΍Ϋ·έϮϔϟ΍ϰϠϋϥϮϔϴϠΘϟ΍ϖϠϏ΃.
ϡΎϗέϷ΍ϭ
˯Ύϴϟ΍ϰϟ·ϒϟϷ΍.
ΔψΣϼϣ:
Ε
ϲϓ
ΔϋϮοϮϤϟ΍
ΔϴϣϮγήϟ΍
έϮμϟ΍ϭ
έϮμϟ΍
ϞΜϤΗ
ΔϴόϤδϟ΍
ΓΰϬΟϷ΍
ξόΑ
ϊϣ
ξόΑ
Ϊϗ.
„„ ϊϣ
ϡΎϗέϷ΍ϭ
˯Ύϴϟ΍ϰϟ·ϒϟϷ΍.
ϡΎϗέϷ΍ϭ
˯Ύϴϟ΍ϰϟ·ϒϟϷ΍.
ΔψΣϼϣ:
ϲϓ
ΔϴϣϮγήϟ΍
έϮμϟ΍
ϞΜϤΗ
ΔψΣϼϣ:
ΎϤϴϠόΘϟ΍
ΐϴΘϛ
ϲϓ
έϮμϟ΍ϭ
ΔϴόϤδϟ΍
ϊϣ
Ϊϗ.
ϲϓ
„„
ΔϴόϤδϟ΍
ξόΑ
ξόΑ
Ε΍έΎϴδϟ΍ϲϓϡΎόϟ΍ϝΎϤόΘγϻ΍ϭΔϣϼδϟ΍ΕΎϤϴϠόΗ
ϡΎϗέϷ΍ϭ
˯Ύϴϟ΍ϰϟ·ϒϟϷ΍.
ΔψΣϼϣ:
ΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ΎϤϴϠόΘϟ΍ΐϴΘϛ
ΐϴΘϛ
ϲϓέϮμϟ΍ϭ
ΔϋϮοϮϤϟ΍
ΔϴϣϮγήϟ΍
έϮμϟ΍ϭΕ
έϮμϟ΍
ϞΜϤΗ
ΔϴόϤδϟ΍
ΓΰϬΟϷ΍ξόΑ
ξόΑϞΧ΍ΪΘΗ
ϊϣΕΎϧϮϔϴϠΘϟ΍
ΕΎϧϮϔϴϠΘϟ΍
ξόΑ
ϞΧ΍ΪΘΗ
Ϊϗ. ΔΓΰϬΟϷ΍
ΔϟΎΣ
ϟΎΣϲϓ
Ε΍έΎϴδϟ΍ϲϓϡΎόϟ΍ϝΎϤόΘγϻ΍ϭΔϣϼδϟ΍ΕΎϤϴϠόΗ
Ε΍έΎϴδϟ΍ϲϓϡΎόϟ΍ϝΎϤόΘγϻ΍ϭΔϣϼδϟ΍ΕΎϤϴϠόΗ
ϡΎϗέϷ΍ϭ
˯Ύϴϟ΍ϰϟ·ϒϟϷ΍.
ϡΎϗέϷ΍ϭ
˯Ύϴϟ΍ϰϟ·ϒϟϷ΍.
ΔψΣϼϣ: ΕΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ΎϤϴϠόΘϟ΍ΐϴΘϛ
ΐϴΘϛ
ϲϓΔϋϮοϮϤϟ΍
ΔϋϮοϮϤϟ΍
ΔϴϣϮγήϟ΍
έϮμϟ΍ϭ
έϮμϟ΍
ϞΜϤΗ
ΔψΣϼϣ:
Ε
ΎϤϴϠόΘϟ΍
ΐϴΘϛ
ϲϓΔϋϮοϮϤϟ΍
ΔϋϮοϮϤϟ΍ΔϴϣϮγήϟ΍
ΔϴϣϮγήϟ΍
έϮμϟ΍ϭέϮμϟ΍
έϮμϟ΍ϞΜϤΗ
ϞΜϤΗ
ΔϴόϤδϟ΍ΓΰϬΟϷ΍
ΓΰϬΟϷ΍ξόΑ
ξόΑ
ϊϣΕΎϧϮϔϴϠΘϟ΍
ΕΎϧϮϔϴϠΘϟ΍
ξόΑ
ϞΧ΍ΪΘΗ
Ϊϗ. ΔΔϟΎΣ
ϟΎΣ
ϲϓϞΧ΍ΪΘΗ
ΔϴόϤδϟ΍
ΓΰϬΟϷ΍
ξόΑ
ϊϣΕΎϧϮϔϴϠΘϟ΍
ΕΎϧϮϔϴϠΘϟ΍
ξόΑϞΧ΍ΪΘΗ
ϞΧ΍ΪΘΗΪϗ.
Ϊϗ. ΔΔϟΎΣ
ϟΎΣϲϓ
ϲϓ „„
Ε΍έΎϴδϟ΍ϲϓϡΎόϟ΍ϝΎϤόΘγϻ΍ϭΔϣϼδϟ΍ΕΎϤϴϠόΗ
ϲϓ
Ε΍έΎϴδϟ΍ϲϓϡΎόϟ΍ϝΎϤόΘγϻ΍ϭΔϣϼδϟ΍ΕΎϤϴϠόΗ
Ε΍έΎϴδϟ΍ϲϓϡΎόϟ΍ϝΎϤόΘγϻ΍ϭΔϣϼδϟ΍ΕΎϤϴϠόΗ
ϻϥΎϴΒϟ΍ϭ
ϩάϫ
΍Ϋ·
ϥΎϴΒϟ΍ϭ
΢ϴοϮΘϟ΍
νήϐΑ
ςϘϓ
ΔϴτϴτΨΗ
ϡϮγέ
΍άϫ.
ΓΓΰϬΟϸϟ
ΔόϨμϤϟ΍
Δϛήθϟ΍
ΓέΎθΘγ΍
ΐΠϳ
ˬϞΧ΍ΪΘϟ΍
΍άϫ
ΙϭΪΣ
ϻΔϴτϴτΨΗ
ϩάϫ
ΖϧΎϛ
΍Ϋ·
ϥΎϴΒϟ΍ϭ
΢ϴοϮΘϟ΍
νήϐΑ
ςϘϓ
ΔϴτϴτΨΗ
ϡϮγέ
΍άϫ.
ϥΎϴΒϟ΍ϭ
΢ϴοϮΘϟ΍
νήϐΑ
ΓΓΰϬΟϸϟ
ΓέΎθΘγ΍
ΐΠϳ
ˬϞΧ΍ΪΘϟ΍
΍άϫ
ΙϭΪΣ
ΓΓΰϬΟϸϟ
ΔόϨμϤϟ΍
Δϛήθϟ΍
ΓέΎθΘγ΍
ΐΠϳ
ˬϞΧ΍ΪΘϟ΍
΍άϫ
ϞΜϣ
ΙϭΪΣ
ήϔϟ΍ϭ
ΔϨϣϵ΍
˯΍ϮϬϟ΍
αΎϴϛ΃
ήΛ΄ΘΗ
ϥ΃
ϻ
ϢϢ
ϜΤΘϟ΍ϭ
ΔΒϗ΍ήϣ
ϡΎψϧϭ
Ϟϣ΍
„„ ήΛ΄ΘΗ
ϻέϮμϟ΍
έϮμϟ΍
ϩάϫΖϧΎϛ
ΖϧΎϛ
΍Ϋ·ςϘϓ
΢ϴοϮΘϟ΍
ςϘϓ
ϡϮγέ
΍άϫ.
ΰϬΟϸϟ
ΔόϨμϤϟ΍
Δϛήθϟ΍
ΓέΎθΘγ΍
ΐΠϳ
ˬϞΧ΍ΪΘϟ΍
΍άϫϞΜϣ
ϞΜϣ
ΙϭΪΣ
ήϔϟ΍ϭ
ΔϨϣϵ΍
˯΍ϮϬϟ΍
αΎϴϛ΃
ήΛ΄ΘΗ
ϥ΃
ΐΠϳ
ϢϢϜΤΘϟ΍ϭ
ΔΒϗ΍ήϣ
ϡΎψϧϭ
Ϟϣ΍
„„
ήϔϟ΍ϭ
ΔϨϣϵ΍
˯΍ϮϬϟ΍
ϥ΃
ΐΠϳ
ϢϢϜΤΘϟ΍ϭ
ΔΒϗ΍ήϣ
ϡΎψϧϭ
Ϟϣ΍
ϻέϮμϟ΍
έϮμϟ΍
ϩάϫ
ΖϧΎϛ
΍Ϋ·
έϮμϟ΍ϩάϫ
ϩάϫΖϧΎϛ
ΖϧΎϛ΍Ϋ·
΍Ϋ·
ϥΎϴΒϟ΍ϭ
΢ϴοϮΘϟ΍
νήϐΑ
ςϘϓ
ΔϴτϴτΨΗ
ϡϮγέ
΍άϫ.
΢ϴοϮΘϟ΍
νήϐΑ
ςϘϓΔϴτϴτΨΗ
ΔϴτϴτΨΗϡϮγέ
ϡϮγέ΍άϫ.
΍άϫ. ϻϻέϮμϟ΍
ΰϬΟϸϟΔόϨμϤϟ΍
ΔόϨμϤϟ΍Δϛήθϟ΍
Δϛήθϟ΍
ΓέΎθΘγ΍
ΐΠϳ
ˬϞΧ΍ΪΘϟ΍
΍άϫϞΜϣ
ϞΜϣ
ΙϭΪΣ
ΰϬΟϸϟ
ΔόϨμϤϟ΍
Δϛήθϟ΍
ΓέΎθΘγ΍
ΐΠϳ
ˬϞΧ΍ΪΘϟ΍
΍άϫ
ϞΜϣ
ΙϭΪΣ
ήϔϟ΍ϭ
ΔϨϣϵ΍
˯΍ϮϬϟ΍
αΎϴϛ΃
ήΛ΄ΘΗ
ϥ΃ΐΠϳ
ΐΠϳ
ϻ
ϜΤΘϟ΍ϭ
ΔΒϗ΍ήϣ
ϡΎψϧϭ
Ϟϣ΍αΎϴϛ΃
ήϔϟ΍ϭ
ΔϨϣϵ΍
˯΍ϮϬϟ΍
αΎϴϛ΃
ήΛ΄ΘΗ
ϥ΃
ΐΠϳϻ
ϻ
ϜΤΘϟ΍ϭ
ΔΒϗ΍ήϣ
ϡΎψϧϭ
Ϟϣ΍
ήϔϟ΍ϭ
ΔϨϣϵ΍
˯΍ϮϬϟ΍
αΎϴϛ΃
ήΛ΄ΘΗ
ϥ΃ϥΎϴΒϟ΍ϭ
ΐΠϳϻ
ϻ
ϜΤΘϟ΍ϭνήϐΑ
ΔΒϗ΍ήϣ
ϡΎψϧϭ
Ϟϣ΍ „„
˱ ˱ ϚΘϬΟ΍ϭ
αΎϴϘϤϟ΍
Ϯϫ
ϚϧϮϔϴϠΗ
˯ΎΟήϟ΍
ˬϚϧϮϔϴϠΗ
ϊϣ
ϖδΘΗ.
Ϊϋ
Ϟυ
ΔϠϳΪΒϟ΍ϕήτϟ΍ΔθϗΎϨϤϟϚΑΔλΎΨϟ΍ΔϴόϤδϟ΍.
˱ ˱ ϚΘϬΟ΍ϭ
˱ ˱ ήΒΘϋ΍
αΎϴϘϤϟ΍
Ϯϫ
ϚϧϮϔϴϠΗ
ήΒΘϋ΍
˯ΎΟήϟ΍
ˬϚϧϮϔϴϠΗ
ϊϣ
ϡϡΪϋ
΍Ϋ·
αΎϴϘϤϟ΍
ήΒΘϋ΍
ˬϚϧϮϔϴϠΗ
ϊϣ
ϡϡΪϋ
΍Ϋ·
ΔϠϳΪΒϟ΍ϕήτϟ΍ΔθϗΎϨϤϟϚΑΔλΎΨϟ΍ΔϴόϤδϟ΍.
ΔϠϳΪΒϟ΍ϕήτϟ΍ΔθϗΎϨϤϟϚΑΔλΎΨϟ΍ΔϴόϤδϟ΍.
ϲϜϠγϼϟ΍
ΚΒϟΎΑ
ΕϮϳΰϟ΍
Ωήρ
ϡΎψϧϭ
ϲϓ.
Ϧ
΍Ϋ·
αΎϴϘϤϟ΍
Ϯϫ
ϚϧϮϔϴϠΗ
˯ΎΟήϟ΍
ϊϣ
ϖδΘΗ. ϡϮϫ
ϡϮϫ
ΪϋϚϧϮϔϴϠΗ
Ϟυ΍Ϋ·
΍Ϋ·
ΔϠϳΪΒϟ΍ϕήτϟ΍ΔθϗΎϨϤϟϚΑΔλΎΨϟ΍ΔϴόϤδϟ΍.
ϲϜϠγϼϟ΍
ΕϮϳΰϟ΍
Ωήρ
Δϋήδϟ΍
ϲϓ.
ϦϦ
ϣ
ΚΒϟΎΑ
ΕϮϳΰϟ΍
Ωήρ
ϡΎψϧϭ
Δϋήδϟ΍
ϲϓ.
ϦϦϣ
ϚΘϬΟ΍ϭ
΍Ϋ·
αΎϴϘϤϟ΍
Ϯϫ
ϚϧϮϔϴϠΗ
ήΒΘϋ΍
˯ΎΟήϟ΍
ˬϚϧϮϔϴϠΗ
ϊϣϖδΘΗ.
ϖδΘΗ.
ΪϋϞυ
Ϟυ
΍Ϋ·
αΎϴϘϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
ήΒΘϋ΍˯ΎΟήϟ΍
˯ΎΟήϟ΍
ˬϚϧϮϔϴϠΗ
ϊϣϖδΘΗ.
ϖδΘΗ.
ΪϋϞυ
Ϟυ
΍Ϋ·
ΔϠϳΪΒϟ΍ϕήτϟ΍ΔθϗΎϨϤϟϚΑΔλΎΨϟ΍ΔϴόϤδϟ΍.
ΔϠϳΪΒϟ΍ϕήτϟ΍ΔθϗΎϨϤϟϚΑΔλΎΨϟ΍ΔϴόϤδϟ΍.
ΔψΣϼϣ:
ϨόΗΔϤϠϛϲ"
ΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐο΃"
ΕΕΎϤϴϠόΗΐϴΘϛϲϓ
ϲϜϠγϼϟ΍
ΚΒϟΎΑ
ΕϮϳΰϟ΍
Ωήρ
ϡΎψϧϭ
Δϋήδϟ΍΍Ϋ·
ϲϓ.ϲϜϠγϼϟ΍
Ϧϣ
ϣΎϳ΃
Ύϳ΃ ϚΘϬΟ΍ϭ
΍Ϋ·
ΔψΣϼϣ:
ϨόΗΔϤϠϛϲ"
ΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐο΃"
ΕΕ
ΎϤϴϠόΗΐϴΘϛϲϓ
ΔψΣϼϣ:
ϲϜϠγϼϟ΍ΚΒϟΎΑ
ΚΒϟΎΑ
ΕϮϳΰϟ΍
ΩήρϡΎψϧϭ
ϡΎψϧϭ
Δϋήδϟ΍
ϲϓ.
ϣΎϳ΃
Ύϳ΃Δϋήδϟ΍
ϚΘϬΟ΍ϭ
΍Ϋ·
ϲϜϠγϼϟ΍
ΚΒϟΎΑ
ΕϮϳΰϟ΍
Ωήρ
ϡΎψϧϭ
Δϋήδϟ΍
ϲϓ.
ϣΎϳ΃
Ύϳ΃ήΒΘϋ΍
ϚΘϬΟ΍ϭ
΍Ϋ· ˱ ˬϚϧϮϔϴϠΗ
ΔψΣϼϣ:
ϨόΗΔϤϠϛϲ"
ΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐο΃"
ΎϤϴϠόΗΐϴΘϛϲϓ
ΔψΣϼϣ:
ϨόΗΔϤϠϛϲ"
ΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐο΃"
ΎϤϴϠόΗΐϴΘϛϲϓ
ΔψΣϼϣ:ϨόΗΔϤϠϛϲ"
ϨόΗΔϤϠϛϲ"ΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐο΃"
ΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐο΃"ΕΕΎϤϴϠόΗΐϴΘϛϲϓ
ΎϤϴϠόΗΐϴΘϛϲϓ
˱ ˱ ϒ΋Ύυϭ
˱˱
ˬϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϒ΋Ύυϭ
Ι΍ΪΤΘγ΍
ΐϴΘϛ
ϲϓ
ϕΎδΗϻ΍
˯ΎΟήϟ΍
ΔϴμΨη
ΓΰϬΟ΃
ϞϤόΘδΗ
ΖϨϛ
ΓΓέΎθΘγ΍
„
˱
ˬϥϮϔϴϠΘϟ΍
Ι΍ΪΤΘγ΍
ΐΒδΑ
ΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ΐϴΘϛ
ϲϓ
ΎϤ΋Ύϗ
ϕΎδΗϻ΍
ˬϥϮϔϴϠΘϟ΍
Ι΍ΪΤΘγ΍
ΐϴΘϛ
˯ΎΟήϟ΍
ΓΰϬΟ΃
ϱ΃
ΖϨϛ
΍Ϋ·
ΓΓέΎθΘγ΍
„„
˯ΎΟήϟ΍
ˬϯήΧ΃
ΔϴΒρ
ΓΰϬΟ΃
ϱ΃
ΖϨϛ
΍Ϋ·
ΓΓέΎθΘγ΍
„„ΓέϮϛάϤϟ΍
ϚΗέΎϴγ
ϞϴϛϮΑ
ˬϩϼϋ΃
ϊˬϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϻϻ ϒ΋Ύυϭ
ˬϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϒ΋Ύυϭ
Ι΍ΪΤΘγ΍
ΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ΐϴΘϛ
ϲϓΎϤ΋Ύϗ
ΎϤ΋Ύϗ
ϕΎδΗϻ΍
˯ΎΟήϟ΍ˬϯήΧ΃
ˬϯήΧ΃
ΔϴΒρ
ΔϴμΨη
ΓΰϬΟ΃
ϱ΃
ϞϤόΘδΗ
ΖϨϛ΍Ϋ·
΍Ϋ·
έΎθΘγ΍
„
ϚΗέΎϴγ
ϞϴϛϮΑ
ϝΎμΗϻ΍
˯ΎΟήϟ΍
ˬϩϼϋ΃
ΓέϮϛάϤϟ΍
ΕϼϜθϤϟ΍.
ϊ
ϚΗέΎϴγ
ϝΎμΗϻ΍
˯ΎΟήϟ΍
ˬϩϼϋ΃
ΓέϮϛάϤϟ΍
ΕϼϜθϤϟ΍.
ϊΐΒδΑ
πΗ
ϻϻ ΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ϒ΋Ύυϭ
Ι΍ΪΤΘγ΍
ΐΒδΑ
ΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ΐϴΘϛ
ϲϓ
ΎϤ΋Ύϗ
ϕΎδΗϻ΍
ˬϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϒ΋Ύυϭ
Ι΍ΪΤΘγ΍ΐΒδΑ
ΐΒδΑΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ΐϴΘϛϲϓ
ϲϓΎϤ΋Ύϗ
ΎϤ΋ΎϗϕΎδΗϻ΍
ϕΎδΗϻ΍
˯ΎΟήϟ΍ˬϯήΧ΃
ˬϯήΧ΃ΔϴΒρ
ΔϴΒρΔϴμΨη
ΔϴμΨη
ΓΰϬΟ΃ΔϴΒρ
ϱ΃ϞϤόΘδΗ
ϞϤόΘδΗ
ΖϨϛ
΍Ϋ·ϱ΃
έΎθΘγ΍
˯ΎΟήϟ΍
ˬϯήΧ΃
ΔϴΒρΔϴμΨη
ΔϴμΨη
ΓΰϬΟ΃
ϱ΃ϞϤόΘδΗ
ϞϤόΘδΗ
ΖϨϛ
΍Ϋ·˯ΎΟήϟ΍
έΎθΘγ΍
ΔϤϠϛϲϨόΗϦϴΣϲϓˬϩήϳήΤΗϭΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍"
ήήϤΘγ΍
ϚΗέΎϴγ
ϞϴϛϮΑ
ϝΎμΗϻ΍
˯ΎΟήϟ΍
ˬϩϼϋ΃
ΓέϮϛάϤϟ΍
ΕϼϜθϤϟ΍.
ϊπΗ
πΗ
ΔϤϠϛϲϨόΗϦϴΣϲϓˬϩήϳήΤΗϭΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍"
ήήϤΘγ΍
ΔϤϠϛϲϨόΗϦϴΣϲϓˬϩήϳήΤΗϭΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍"
ήήϤΘγ΍
ϚΗέΎϴγ
ϞϴϛϮΑ
ϝΎμΗϻ΍
˯ΎΟήϟ΍
ˬϩϼϋ΃ϝΎμΗϻ΍
ΓέϮϛάϤϟ΍
ΕϼϜθϤϟ΍.
ϊπΗ
πΗϻϻ ΕϼϜθϤϟ΍.
ϚΗέΎϴγϞϴϛϮΑ
ϞϴϛϮΑ
ϝΎμΗϻ΍
˯ΎΟήϟ΍
ˬϩϼϋ΃
ΓέϮϛάϤϟ΍
ΕϼϜθϤϟ΍.
ϊΐΒδΑ
πΗ
ΔϤϠϛϲϨόΗϦϴΣϲϓˬϩήϳήΤΗϭΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍"
ϤΘγ΍
ΔϤϠϛϲϨόΗϦϴΣϲϓˬϩήϳήΤΗϭΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍"
ϤΘγ΍
ΔϤϠϛϲϨόΗϦϴΣϲϓˬϩήϳήΤΗϭΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍"
ϤΘγ΍
ΔδγΆϣΎϫέΪμΗϲΘϟ΍ΔϣΎόϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϰϟ·ωϮΟήϟ΍˯ΎΟήϟ΍
ZTE.
Ϧ
ϣ
ΔϳΎϤΤϟ΍
ϰϠϋ
ΎϬΗέΪϗ
ϯΪϣ
ΪϳΪΤΘϟ
ΓΰϬΟϷ΍
ϩάϬϟ
ΔόϨμϤϟ΍
Δϛήθϟ΍
ΔδγΆϣΎϫέΪμΗϲΘϟ΍ΔϣΎόϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϰϟ·ωϮΟήϟ΍˯ΎΟήϟ΍
ZTE.
ΔδγΆϣΎϫέΪμΗϲΘϟ΍ΔϣΎόϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϰϟ·ωϮΟήϟ΍˯ΎΟήϟ΍
ZTE.
ϦϦϣ
ΔϳΎϤΤϟ΍
ϰϠϋ
ΎϬΗέΪϗ
ϯΪϣ
ΪϳΪΤΘϟ
ΓΰϬΟϷ΍
ϩάϬϟ
ΔόϨμϤϟ΍
Δϛήθϟ΍
Ϧ
ϣ
ΔϳΎϤΤϟ΍
ϰϠϋ
ΎϬΗέΪϗ
ϯΪϣ
ΪϳΪΤΘϟ
ΓΰϬΟϷ΍
ϩάϬϟ
ΔόϨμϤϟ΍
Δϛήθϟ΍
ΔΔϘτϨϣϲϓϭ΃ϲ΋΍ϮϬϟ΍βϴϜϟ΍ΔϘτϨϣϮϠόΗϲΘϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϲϓϚϧϮϔϴϠΗ
ΔδγΆϣΎϫέΪμΗϲΘϟ΍ΔϣΎόϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϰϟ·ωϮΟήϟ΍˯ΎΟήϟ΍
ZTE.
ϦϣϯΪϣ
ΔϳΎϤΤϟ΍
ϰϠϋ
ΎϬΗέΪϗϩάϬϟ
ϯΪϣΔόϨμϤϟ΍
ΪϳΪΤΘϟ ΓΰϬΟϷ΍
ΔόϨμϤϟ΍
ϘτϨϣϲϓϭ΃ϲ΋΍ϮϬϟ΍βϴϜϟ΍ΔϘτϨϣϮϠόΗϲΘϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϲϓϚϧϮϔϴϠΗ
ΔΔϘτϨϣϲϓϭ΃ϲ΋΍ϮϬϟ΍βϴϜϟ΍ΔϘτϨϣϮϠόΗϲΘϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϲϓϚϧϮϔϴϠΗ
ΔδγΆϣΎϫέΪμΗϲΘϟ΍ΔϣΎόϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϰϟ·ωϮΟήϟ΍˯ΎΟήϟ΍
ZTE.
ΔδγΆϣΎϫέΪμΗϲΘϟ΍ΔϣΎόϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϰϟ·ωϮΟήϟ΍˯ΎΟήϟ΍
ZTE.
ϣ ΔϳΎϤΤϟ΍ ϰϠϋ ΎϬΗέΪϗ
ΪϳΪΤΘϟ
ΓΰϬΟϷ΍
Δϛήθϟ΍ϩάϬϟ
Ϧϣ
ΔϳΎϤΤϟ΍ΔΔϛήθϟ΍
ΎϬΗέΪϗ ϯΪϣ ΪϳΪΤΘϟ
ΓΰϬΟϷ΍ ϩάϬϟ ΔόϨμϤϟ΍ Δϛήθϟ΍
ΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϲϓ"
ςςϐπϟ΍ϲϓέ΍ήϤΘγϻ΍ϭΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍
ϘτϨϣϲϓϭ΃ϲ΋΍ϮϬϟ΍βϴϜϟ΍ΔϘτϨϣϮϠόΗϲΘϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϲϓϚϧϮϔϴϠΗ
ΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϲϓ"
ςςϐπϟ΍ϲϓέ΍ήϤΘγϻ΍ϭΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍
ΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϲϓ"
ςςϐπϟ΍ϲϓέ΍ήϤΘγϻ΍ϭΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍
ΔϰϠϋ
ϘτϨϣϲϓϭ΃ϲ΋΍ϮϬϟ΍βϴϜϟ΍ΔϘτϨϣϮϠόΗϲΘϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϲϓϚϧϮϔϴϠΗ
ϘτϨϣϲϓϭ΃ϲ΋΍ϮϬϟ΍βϴϜϟ΍ΔϘτϨϣϮϠόΗϲΘϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϲϓϚϧϮϔϴϠΗ
ΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϲϓ"
ϐπϟ΍ϲϓέ΍ήϤΘγϻ΍ϭΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍
ΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϲϓ"
ϐπϟ΍ϲϓέ΍ήϤΘγϻ΍ϭΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍
ΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϲϓ"
ϐπϟ΍ϲϓέ΍ήϤΘγϻ΍ϭΡΎΘϔϤϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍
ΔϴϜϠδϟ΍Ε΍ΩΩήΘϟ΍ΔϗΎρ.
ϩήϳήΤΗϢΛϦϴΘϴϧΎΛϦϋϞϘΗϻΓήΘϔϟ.
ΔϴϜϠδϟ΍Ε΍ΩΩήΘϟ΍ΔϗΎρ.
ΔϴϜϠδϟ΍Ε΍ΩΩήΘϟ΍ΔϗΎρ.
ϣ
έΪϘΑ
ΦϔΘϨΗ
Δϴ΋΍ϮϬϟ΍
αΎϴϛϷ΍
έΎθΘϧ΍ΓϮϘϟ΍
Ϧ.
ϥϥΎϛ
΍ΫΈϓ
ΔϴϜϠδϟ΍Ε΍ΩΩήΘϟ΍ΔϗΎρ.
ϣ
Δϴ΋΍ϮϬϟ΍
αΎϴϛϷ΍
έΎθΘϧ΍ΓϮϘϟ΍
ϥϥΎϛ
ϣ
έΪϘΑ
ΦϔΘϨΗ
ΔϴϜϠδϟ΍Ε΍ΩΩήΘϟ΍ΔϗΎρ.
ΔϴϜϠδϟ΍Ε΍ΩΩήΘϟ΍ΔϗΎρ.
ϣήϴΒϛ
ήϴΒϛ
έΪϘΑ
ΦϔΘϨΗΎϬϧϷ
ΎϬϧϷ
Δϴ΋΍ϮϬϟ΍Ϧ.
αΎϴϛϷ΍
έΎθΘϧ΍ΓϮϘϟ΍
Ϧ.
Ύϛ
΍ΫΈϓ ΎϬϧϷ
ϩήϳήΤΗϢΛϦϴΘϴϧΎΛϦϋϞϘΗϻΓήΘϔϟ.
ϩήϳήΤΗϢΛϦϴΘϴϧΎΛϦϋϞϘΗϻΓήΘϔϟ.
ϣήϴΒϛ
ήϴΒϛέΪϘΑ
έΪϘΑΦϔΘϨΗ
ΦϔΘϨΗΎϬϧϷ
ΎϬϧϷ
Δϴ΋΍ϮϬϟ΍
αΎϴϛϷ΍
έΎθΘϧ΍ΓϮϘϟ΍
Ϧ.
Ύϛ΍ΫΈϓ
΍ΫΈϓ
ϣήϴΒϛ
ήϴΒϛ
έΪϘΑ
ΦϔΘϨΗ
ΎϬϧϷΔϴ΋΍ϮϬϟ΍
Δϴ΋΍ϮϬϟ΍αΎϴϛϷ΍
αΎϴϛϷ΍έΎθΘϧ΍ΓϮϘϟ΍
έΎθΘϧ΍ΓϮϘϟ΍Ϧ.
Ϧ. ϥϥΎϛ
Ύϛ΍ΫΈϓ
΍ΫΈϓ
ϩήϳήΤΗϢΛϦϴΘϴϧΎΛϦϋϞϘΗϻΓήΘϔϟ.
ϩήϳήΤΗϢΛϦϴΘϴϧΎΛϦϋϞϘΗϻΓήΘϔϟ.
ϩήϳήΤΗϢΛϦϴΘϴϧΎΛϦϋϞϘΗϻΓήΘϔϟ.
˱ ϴϜϟ΍
ΰΰϛ΍ήϣ
ΕΎϴϔθΘδϤϟ΍
ϞΜϣ
ΔϠϣΎόϣ
ΐϠτΘΗ
ϲΘϟ΍
ϖϓ΍ήϤϟ΍
ϲϓ
„„ϞΜϣ
˱ ˱ έΎθΘϧ΍
˱˱
ΰΰϛ΍ήϣ
ϞΜϣ
ˬΔλΎΧ
ΔϠϣΎόϣ
ϲΘϟ΍
„„
ΰΰϛ΍ήϣ
ΕΎϴϔθΘδϤϟ΍
ˬΔλΎΧ
ΔϠϣΎόϣ
ΐϠτΘΗ
ϲΘϟ΍
ϲϓ
ϞϔγϷΔϳέΎτΒϟ΍ϊϓΩ΍
Ϟϔ
˱ ϴϜϟ΍ΦϔΘϧ΍ϭ
β
ϴϜϟ΍
ϲ΋΍ϮϬϟ΍
βϴϜϟ΍
ϰϠϋ
ΎϋϮοϮϣ
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϛ΍ήϣ
ϭ΃
ΕΎϴϔθΘδϤϟ΍
ϞΜϣˬΔλΎΧ
ˬΔλΎΧ
ΔϠϣΎόϣϲϓ
ΐϠτΘΗ
ϲΘϟ΍ϭ΃
ϖϓ΍ήϤϟ΍
ϲϓΦϔΘϧ΍ϭ
ϞϔγϷΔϳέΎτΒϟ΍ϊϓΩ΍
β
ϲ΋΍ϮϬϟ΍
βϴϜϟ΍
έΎθΘϧ΍
ΔϘτϨϣ
ϰϠϋ
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
β
ϲ΋΍ϮϬϟ΍
ϛ΍ήϣϭ΃
ϭ΃ΕΎϴϔθΘδϤϟ΍
ΕΎϴϔθΘδϤϟ΍
ϞΜϣϭ΃
ˬΔλΎΧ
ΔϠϣΎόϣΐϠτΘΗ
ΐϠτΘΗ
ϲΘϟ΍ϖϓ΍ήϤϟ΍
ϖϓ΍ήϤϟ΍
ϲϓ
ϛ΍ήϣ
ϭ΃
ΕΎϴϔθΘδϤϟ΍
ϞΜϣ
ˬΔλΎΧ
ΔϠϣΎόϣ
ΐϠτΘΗ
ϲΘϟ΍ϖϓ΍ήϤϟ΍
ϖϓ΍ήϤϟ΍
ϲϓ „„ΔϘτϨϣ
ϞϔγϷΔϳέΎτΒϟ΍ϊϓΩ΍ ϞϔγϷΔϳέΎτΒϟ΍ϊϓΩ΍
Ϟϔ
β
ϴϜϟ΍ΦϔΘϧ΍ϭ
ΦϔΘϧ΍ϭ
ϲ΋΍ϮϬϟ΍
βϴϜϟ΍
έΎθΘϧ΍
ΔϘτϨϣ
ϰϠϋ
ΎϋϮοϮϣ
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
βϴϜϟ΍
ϴϜϟ΍
ΦϔΘϧ΍ϭ
ϲ΋΍ϮϬϟ΍
βϴϜϟ΍
έΎθΘϧ΍
ΔϘτϨϣ
ϰϠϋΎϋϮοϮϣ
ΎϋϮοϮϣ
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
β
ΦϔΘϧ΍ϭ
ϲ΋΍ϮϬϟ΍βϴϜϟ΍
βϴϜϟ΍έΎθΘϧ΍
έΎθΘϧ΍ΔϘτϨϣ
ΔϘτϨϣϰϠϋ
ϰϠϋΎϋϮοϮϣ
ΎϋϮοϮϣϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϝΎϤόΘγ΍
ϊϧ΍Ϯϣ
ϰϟ·
ϩΎΒΘϧϻ΍
˯ΎΟήϟ΍
ˬΔϴΤμϟ΍
ΔϳΎϋήϟ΍.
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϝΎϤόΘγ΍
ϊϧ΍Ϯϣ
ϰϟ·
ϩΎΒΘϧϻ΍
˯ΎΟήϟ΍
ˬΔϴΤμϟ΍
ΔϳΎϋήϟ΍.
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϝΎϤόΘγ΍
ϊϧ΍Ϯϣ
ϰϟ·
ϩΎΒΘϧϻ΍
˯ΎΟήϟ΍
ˬΔϴΤμϟ΍
ΔϳΎϋήϟ΍.
Ι
ϭΪΣ
ϲϓΐΒδΘϳ
Ϊϗϭ
ΪϳΪθϟ΍
ϑάϘϠϟϥϮϔϴϠΘϟ΍
νήόΘϳ
ΪϘϓ
ˬϲ΋΍ϮϬϟ΍
ϝϮϤΤϤϟ΍
ϚϧϮϔϴϠΗ
ϝΎϤόΘγ΍
ϊϧ΍Ϯϣ
ϰϟ·
ϩΎΒΘϧϻ΍
˯ΎΟήϟ΍
ˬΔϴΤμϟ΍
ΔϳΎϋήϟ΍.
ΙΙϭΪΣ
Ϊϗϭ
ΪϳΪθϟ΍
ϑάϘϠϟϥϮϔϴϠΘϟ΍
νήόΘϳ
ΪϘϓ
ΙΙϭΪΣ
ϲϓΐΒδΘϳ
ϖϠϐϟ(*)
ϝϮϤΤϤϟ΍ ϚϧϮϔϴϠΗ ϝΎϤόΘγ΍ ϊϧ΍Ϯϣ ϰϟ· ϩΎΒΘϧϻ΍ ˯ΎΟήϟ΍ ˬΔϴΤμϟ΍ ΔϳΎϋήϟ΍. ϝϮϤΤϤϟ΍ ϚϧϮϔϴϠΗ
ϝΎϤόΘγ΍
ϊϧ΍Ϯϣ
ϰϟ·
ϩΎΒΘϧϻ΍
˯ΎΟήϟ΍ ˬΔϴΤμϟ΍
ΔϳΎϋήϟ΍.
ΡΎΘϔϣ
ϰϠϋ
ςϐο΍
ϢΛ
ˬ΢ϴΗΎϔϤϟ΍
ΡΎΘϔϣ
ϰϠϋ
ςϐο΍
ˬ΢ϴΗΎϔϤϟ΍
ΔΣϮϟ
Ι
ϭΪΣ
ϲϓΐΒδΘϳ
Ϊϗϭ ΪϳΪθϟ΍
ϑάϘϠϟϥϮϔϴϠΘϟ΍
ˬϲ΋΍ϮϬϟ΍Ϊϗϭ
ΡΎΘϔϣ
ϰϠϋ
ςϐο΍
ϢΛ
ΡΎΘϔϣ
ϰϠϋ
ςϐο΍
ϢΛ
ΡΎΘϔϣ
ϰϠϋ
ςϐο΍
ΔΣϮϟ
ϖϠϐϟ(*)
ΡΎΘϔϣ
ΡΎΘϔϣ
ϰϠϋ
ςϐο΍
ˬ΢ϴΗΎϔϤϟ΍
ΔΣϮϟ
ϖϠϐϟ(*)
ϭΪΣϲϓΐΒδΘϳ
ϲϓΐΒδΘϳ
Ϊϗϭ
ΪϳΪθϟ΍
ϑάϘϠϟϥϮϔϴϠΘϟ΍
νήόΘϳ
ΪϘϓˬϲ΋΍ϮϬϟ΍
ˬϲ΋΍ϮϬϟ΍ νήόΘϳ
ϭΪΣΪϘϓ
ϲϓΐΒδΘϳ
ΪϗϭΪϳΪθϟ΍
ΪϳΪθϟ΍ϑάϘϠϟϥϮϔϴϠΘϟ΍
ϑάϘϠϟϥϮϔϴϠΘϟ΍νήόΘϳ
νήόΘϳΪϘϓ
ΪϘϓˬϲ΋΍ϮϬϟ΍
ˬϲ΋΍ϮϬϟ΍
ϰϠϋ
ςϐο΍
ϢΛ
ΡΎΘϔϣ
ϰϠϋ
ςϐο΍
ˬ΢ϴΗΎϔϤϟ΍
ΔΣϮϟ
ϖϠϐϟ(*)
ΡΎΘϔϣ
ϰϠϋ
ςϐο΍
ϢΛ
ΡΎΘϔϣ
ϰϠϋ
ςϐο΍
ϢΛ
ΡΎΘϔϣ
ϰϠϋ
ςϐο΍
ˬ΢ϴΗΎϔϤϟ΍
ΔΣϮϟ
ϖϠϐϟ(*)
ΡΎΘϔϣ
ϰϠϋ
ςϐο΍
ˬ΢ϴΗΎϔϤϟ΍
ΔΣϮϟ
ϖϠϐϟ(*)
ήϣϷ΍ΐϠτΗ΍Ϋ·ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϖϠϏ΃.
ήϣϷ΍ΐϠτΗ΍Ϋ·ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϖϠϏ΃.
ήϣϷ΍ΐϠτΗ΍Ϋ·ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϖϠϏ΃.
ΓέΎϴδϟ΍ϲϓΏΎϛήϠϟΓήϴτΧΕΎΑΎλ·.
ήϣϷ΍ΐϠτΗ΍Ϋ·ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϖϠϏ΃.
ΓέΎϴδϟ΍ϲϓΏΎϛήϠϟΓήϴτΧΕΎΑΎλ·.
ΓέΎϴδϟ΍ϲϓΏΎϛήϠϟΓήϴτΧΕΎΑΎλ·.
ήϣϷ΍ΐϠτΗ΍Ϋ·ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϖϠϏ΃.
ήϣϷ΍ΐϠτΗ΍Ϋ·ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϖϠϏ΃.
ϦϤϳϷ΍ϊϳήδϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍.
ϞϞϴϐθΘϟ΍ΡΎΘϔϣϰϠϋςϐο΍ˬ΢ϴΗΎϔϤϟ΍ΔΣϮϟ΢Θϔϟ
ΓέΎϴδϟ΍ϲϓΏΎϛήϠϟΓήϴτΧΕΎΑΎλ·.
ϦϤϳϷ΍ϊϳήδϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍.
ϞϞϴϐθΘϟ΍ΡΎΘϔϣϰϠϋςϐο΍ˬ΢ϴΗΎϔϤϟ΍ΔΣϮϟ΢Θϔϟ
ϦϤϳϷ΍ϊϳήδϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍.
ΓέΎϴδϟ΍ϲϓΏΎϛήϠϟΓήϴτΧΕΎΑΎλ·.
ΓέΎϴδϟ΍ϲϓΏΎϛήϠϟΓήϴτΧΕΎΑΎλ·.
ϦϤϳϷ΍ϊϳήδϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍.
ϴϐθΘϟ΍ΡΎΘϔϣϰϠϋςϐο΍ˬ΢ϴΗΎϔϤϟ΍ΔΣϮϟ΢Θϔϟ
ϦϤϳϷ΍ϊϳήδϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍.
ϴϐθΘϟ΍ΡΎΘϔϣϰϠϋςϐο΍ˬ΢ϴΗΎϔϤϟ΍ΔΣϮϟ΢Θϔϟ
ϦϤϳϷ΍ϊϳήδϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍.ϞϞϴϐθΘϟ΍ΡΎΘϔϣϰϠϋςϐο΍ˬ΢ϴΗΎϔϤϟ΍ΔΣϮϟ΢Θϔϟ
ϴϐθΘϟ΍ΡΎΘϔϣϰϠϋςϐο΍ˬ΢ϴΗΎϔϤϟ΍ΔΣϮϟ΢Θϔϟ
ϰ Ϡϋ ϊϳήδϟ΍
ΡΎΘϔϣ
(*).
ΡΎΘϔϣ
ϢΛ
ήδϳϷ΍
ΡΎΘϔϣ
(*).
ϰ Ϡϋ ςϐο΍
ςϐο΍ ϢΛ
ϢΛ ήδϳϷ΍
ήδϳϷ΍ ϊϳήδϟ΍
ϊϳήδϟ΍ ΡΎΘϔϣ
ΡΎΘϔϣ(*).
(*). ϰ
ϰϠϋ
Ϡϋ ςϐο΍
ςϐο΍
ϢΛ
ήδϳϷ΍
ϊϳήδϟ΍
ΡΎΘϔϣ(*).
(*). ϰ
ϰϠϋ
Ϡϋ ςϐο΍
ςϐο΍ ϢΛ
ϢΛ ήδϳϷ΍
ήδϳϷ΍ ϊϳήδϟ΍
ϊϳήδϟ΍
22
22
22
44
44
44
66
66
66
88
88
88
10
10
10
10
ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍
ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍
ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍
ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍
ϡΎϗέ΃ΔϤ΋Ύϗϰϟ·ιΎΨηϷ΍ΔϓΎο·Δϴϔϴϛ
ϝΎμΗϻ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍Δϟ΍ί·
ϖϠϐϣϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗϥ΃ϦϣΪϛ΄Η.
* ΔϳέΎτΒϟ΍˯ΎτϏΔϟ΍ίΈΑϢϗ.
ϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗϦϣΎϬΘϟ΍ίΈΑϢϗϭϰϠϋϷΔϳέΎτΒϟ΍ΐΤγ΍.
.1
.2
.3
ϚϟάϟˬΕ΍ήϣϭΕ΍ήϣΎϬΑϝΎμΗϻ΍ϲϓΐϏήΗΪϗϲΘϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ξόΑϙΎϨϫ Ϧϣ
ϚΑ ΔλΎΨϟ΍ ϝΎμΗϻ΍ ϡΎϗέ΃ ΔϤ΋Ύϗ ϰϟ· ϡΎϗέϷ΍ ϩάϫ ΔϓΎο· ϲϬϳΪΒϟ΍. ϚϨϜϤϳ
ΔϟϮϬδΑϭΔϋήδΑϡΎϗέϷ΍ϩάϫϰϟ·ϝϮλϮϟ΍.
ϰϟ· ΐϫΫ΍ Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϢΛ ϝΎμΗϻ΍ ιΎΨη΃ ϰϟ· ϢΛ .1
Ε΍έΎϴΨϟ΍ ϰϟ·ϢΛ ΪϳΪΟ
ΎϬψϔΣ΃ϭΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϞϳΪόΘΑϢϗ. .2
˱
ΔϤϟΎϜϣ ˯΍ήΟ· ϭ΃ ϚϴϘϠΗ ΪόΑ Ύϣ Ϣϗέ φϔΣ Ύπϳ΃
ϚϨϜϤϳ ϭ ΃ Ϫόϣ „
ήΘϓΩ ϲϓ ϞΠδϣ ήϴϏ Ύϣ κΨη Ϧϣ Δϴμϧ ΔϟΎγήϟ ϚϟΎΒϘΘγ΍
ϚΑιΎΨϟ΍ΔϴϔΗΎϬϟ΍ϡΎϗέϷ΍.
Ϣγϻ΍ ˱ ϻϭ΃ έΎΘΧ΍ ˬΔϴϔΗΎϬϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ήΘϓΩ Ϧϣ Ύϣ κΨη ϑάΤϟ „
έΎΘΧ΍ϢΛˬΏϮϠτϤϟ΍ Ε΍έΎϴΧ ϢΛ ϑάΣ.
ΔϴϧϮϔϴϠΘϟ΍ΕΎϤϟΎϜϤϟ΍ϰϘϠΘΗϭϱήΠΗϒϴϛ
ϞΧΩ΃
ΩέΎϛΐΤγ΍ SIM
Γήϛ΍άϟ΍ΩέΎϛϞΧΩ΃
‫ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‬
.‫ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ‬
SD ‫ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ‬
‫ﺑﻄﺎﻗﺔ‬ήϴϏ.
:‫*ﻣﻼﺣﻈﺔ‬
*ΔψΣϼϣ:
Γήϛ΍άϟ΍
ΩέΎϛ ‫ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ‬
SD ‫ﻣﺨﺼﺺ‬
ϊϳήδϟ΍‫ﻏﻴﺮ‬
ϞϳΪΒΘϠϟ
κμΨϣ
ϚϨϜϤϳ
‫ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺃﻭ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ‬.‫ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ‬Ϧ‫ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ‬
‫ﺑﻄﺎﻗﺔ‬
ϛϝΎϤόΘγ΍ϥϮϔϴϠΘϠϟΔϴϨϳΰΨΘϟ΍ΔΣΎδϤϟ΍ϊϴγϮΘϟΓήϛ΍άϟ΍ΩέΎ.
ϳΰΨΗϚϨϜϤϳ
.‫ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‬
΍άϜϫϭϰϘϴγϮϤϟ΍ϞΜϣΕΎϔϠϤϟ΍Φδϧϭ΃.
ϰϠϋϷΔϳέΎτΒϟ΍ΐΤγ΍
*ΔψΣϼϣ: ήΧϵϞϳΩϮϣϦϣΔϳέΎτΒϟ΍Δϟ΍ίϹΔΤϴΤμϟ΍ϕήτϟ΍ϒϠΘΨΗ. ˯ΎΟήϟ΍
ΔϴϟΎΘϟ΍ΕΎϣϮγήϟ΍ϰϟ·ωϮΟήϟ΍ .
11
13
ΔΑΎΘϜϟ΍ΔϘϳήρήϴϴϐΘϟ: ΡΎΘϔϣϰϠϋςϐο΃(#) ΔΑΎΘϜϟ΍ΔϘϳήρήϴϴϐΘϟ
(ΔΑΎΘϜϟ΍ϕήρ: En, en, EN, Abc, abc, ABC ϭ 123).
15
17
ήΘθϤϟ΍ϒϳήόΗΓΪΣϭΩέΎϛϮϫΎϣϙSIMˮ
ηΔϴϔϴϛˮΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤ
ϦϣΆϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΩέΎϛϝΎΧΩ·ΔϴϔϴϛSDΩέΎϛϭ΃
ΗΓΪΣϭϙήΘθϤϟ΍ϒϳήόSIM
ϞϬγϪϨϜϟϭΐϴϛήΘϟ΍ΪϘόϣϝϮϤΤϣϥϮϔϴϠΗϰϠϋϝϮμΤϟ΍ϲϓΐϏήΗΪϗ
˱
ϚϳΪϳϦϴΑϪϣΪϘϧΎϣ΍άϫϭˬϝΎϤόΘγϻ΍! ˯ΪΒϟΎΑΎϓϮϐη΢ΒμΗϥ΃ϲόϴΒτϟ΍Ϧϣ
˱
ΩέΎϛϝΎΧΩ·ϻϭ΃ϚϴϠϋϦϜϟˬϪϟΎϤόΘγ΍ϲϓ
SIM.
ΩέΎϛϞΧΩ΃ SIM ϲϟΎΘϟΎϛΓήϛ΍άϟ΍ΩέΎϛϭ:
θϟ΍ϥ΃ϭϖϠϐϣϥϮϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗϥϮϔϴϠΘϟ΍ϦϋϞμϔϨϣϦΣΎ. „
ΔϳέΎτΒϟ΍˯ΎτϏϝί΃ϭϥϮϔϴϠΘϟ΍ΐϠϘΑϢϗ. „
ϞόϔϟΎΑΎϬΒϴϛήΗϢΗ΍Ϋ·ΔϳέΎτΒϟ΍Δϟ΍ίΈΑϢϗ. „
ΩέΎϛϚϤγ΍ SIM ϞΧΩ΃ϭϦϴΒϣϮϫΎϤϛΔϬΟϮϣΔϋϮτϘϤϟ΍Δϳϭ΍ΰϟ΍ϭ „
ΔϬΟ΍ϮϣϥϮϠϟ΍ΔϴΒϫάϟ΍βϣϼΘϟ΍ρΎϘϧϭΩέΎϜϟ΍ϞϣΎΣϞΧ΍ΩΩέΎϜϟ΍
ϞϔγϷ.
ϦϣΪϛ΄Θϟ΍ϊϣΓήϛ΍άϟ΍ΩέΎϛϞΧΩ΃ ΔϬΟϮϣΔϴϧΪόϤϟ΍βϣϼΘϟ΍ρΎϘϧ „
΢ϴΤμϟ΍ϊοϮϟ΍ϲϓΔϘτϘρΕϮλϊϤδΗϰΘΣϞϔγϷ.
˱
ΔϳέΎτΒϟ΍˯ΎτϏ
Ϊϋ΃ϢΛϻϭ΃ΔϳέΎτΒϟ΍ϊοϮΑϢϗ
„
12
έΎδϳ: ΩέΎϛϞΧΩ΃ SIM
14
ΓήϴμϘϟ΍Ϟ΋Ύγήϟ΍ΔΑΎΘϛ
‫ﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻐﻠﻖ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﺛﻨﺎء ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ‬
ϚϟΫϥϷϦϳΰΨΘϟ΍ΕΎϧΎϴΑϝΎγέ·˯ΎϨΛ΃ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϖϠϐΑϡΎϴϘϟ΍ϭ΃ΩέΎϜϟ΍ΝήΨΗϻ
.‫ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‬
ΩέΎϜϟ΍ϒϠΗϭ΃ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϒϠΗϭ΃ΕΎϧΎϴΒϟ΍ΪϘϓϲϓΐΒδΘϳΪϗ.
ΩέΎϛ ϝϮϤΤϣ ϥϮϔϴϠΗ ϞϜϟ SIM (ϙήΘθϤϟ΍ ϒϳήόΗ ΓΪΣϭ). Ϧϋ ΓέΎΒϋ Ϯϫϭ
ΕΎϧϮϔϴϠΘϟ΍ϡΎϗέ΃ϭ˯ΎϤγϷ΍ϞΜϣΔϴμΨθϟ΍ϚΗΎϣϮϠόϣϞΤΗΓήϐμϣΔϘϴϗέ. Ϧϟ
ϪϧϭΪΑϚϧϮϔϴϠΗϞϤόϳ. ϰ ϠϋϦϴϠΠδϣϞόϔϟΎΑϝΎμΗ΍ ιΎΨη΃ϚϳΪϟϥΎϛ΍Ϋ·
ΩέΎϛ SIM ΕϻΎΤϟ΍ϢψόϣϲϓϢϬϠϳϮΤΗϦϜϤϴϓˬϚΑιΎΨϟ΍.
ΔϳέΎτΒϟ΍˯ΎτϏΔϟ΍ίΈΑϢϗ
ΕϚϧϮϔϴϠΗϑΎϘϳ·ϭϞϴϐη
ΩέΎϛ ϥ΃ Ϧϣ Ϊϛ΄Η SIM ΔϳέΎτΒϟ΍ ϥ΃ϭ ϝϮϤΤϤϟ΍ ϚϧϮϔϴϠΗ ϞΧ΍Ω ΩϮΟϮϣ
ΔϧϮΤθϣ.
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϖϠϐϟϭ΃ϞϴϐθΘϟϕϼϏϹ΍ ΡΎΘϔϣϰϠϋ έ΍ήϤΘγϻ΍ ˯ΎΟήϟ΍. ϡϮϘϴγ
˱
ϝΎμΗϻ΍ΔϜΒηϦϋΚΤΒϟΎΑΎϴ΋ΎϘϠΗϥϮϔϴϠΘϟ΍
.
ϦΤθϠϟ ΔϠΑΎϗ ΔϳέΎτΒΑ ϚϧϮϔϴϠΗ ΰϴϬΠΗ ϢΗ. ϯϮΘδϣ ϰμϗ΃ ϰϟ· ϝϮμΤϠϟ
˱
˱
ΎϬϨΤηϢΛΎϣΎϤΗΔϳέΎτΒϟ΍ΔϗΎρϙϼϬΘγΎΑϻϭ΃ϡϮϘΗϥ΃΢μϨϳˬΔϳέΎτΒϟ΍˯΍ΩϷ
ϞϣΎϛ ϞϜθΑ. ΙϼΛ ˯΍ήΟ· ΪόΑ ςϘϓ ΔϳέΎτΒϠϟ ϞϣΎϛ ˯΍Ω΃ Ϟπϓ΃ ϖϴϘΤΗ ϦϜϤϳ
ώϳήϔΗϭΔϠϣΎϛϦΤηΕ΍έϭΩ.
ήϔδϟ΍ϝϮΤϣϞϴλϮΘΑϢϗ ϦϴΒϣϮϫΎϤϛϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗΐϧΎΟϰϟ· „
ϞϜθϟ΍ϲϓ.
˱
ΔψΣϼϣ: ϞϴλϮΘϟ΍ΔϴϠϤϋ˯ΎϨΛ΃ΎϤϴϘΘδϣϢϬδϟ΍ϭΫΐϧΎΠϟ΍ϥϮϜϳϥ΃ΐΠϳ
.
ϚϠδϠϟϲδϴ΋ήϟ΍βΑΎϘϟΎΑήϔδϟ΍ϝϮΤϣϦϣήΧϵ΍ϑήτϟ΍ϞϴλϮΘΑϢϗ. „
˱
ήηΆϣήϬψϴδϓˬΎϘϠϐϣϥϮϔϴϠΘϟ΍ϥϮϜϳΎϣΪϨϋΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤθΑΖϤϗ΍Ϋ·
„
˱
ϙήΤΗΎϨϴΒϣΔϳέΎτΒϟ΍
έΎδϴϟ΍ϰϟ·ϦϴϤϴϟ΍ϦϣϦΤθϟ΍ρϮτΧ. Ζ Ϥϗ΍Ϋ·
ΔϳέΎτΒϟ΍ Ε΍ήηΆϣ ήϬψΘδϓ ˬϥϮϔϴϠΘϟ΍ ϞϤόϳ ΎϣΪϨϋ ΔϳέΎτΒϟ΍ ϦΤθΑ
ϡΪϘΘϟ΍ςΧϞϜηϰϠϋ.
ϦΣΎθϟ΍ϞμϔΑϢϗˬϞϣΎϜϟΎΑΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤηϢΘϳΎϣΪϨϋ. „
16
„
ϑϭήΣ ΔΑΎΘϜϟ΍: ΔϴϟΎΘϟ΍ϕήτϟ΍ϢϛϞϜΑ: *Abc, abc, ABC, ϰϠϋςϐο΍ „
ϪΘΑΎΘϛΏϮϠτϤϟ΍ϑήΤϟ΍ήϬψϳϰΘΣήυΎϨϤϟ΍ϑήΤϟ΍ΡΎΘϔϣ.
ΔΑΎΘϜϟ΍ ΕΎϤϠϛ: ΔϴϟΎΘϟ΍ ϕήτϟ΍ Ϧϣ ϱ΄Α: En/en/EN ϑ ήΣ ϱ΃ ϞΧΩ΃ „
ϱΩήϔϟ΍ ΡΎΘϔϤϟ΍ ϰϠϋ ςϐπϟΎΑ. ςϘϓ ΓΪΣ΍ϭ Γήϣ ΡΎΘϔϣ Ϟϛ ϰϠϋ ςϐο΍
ϑήΣ ϞϜϟ. ο Ϟϛ ΪόΑ ΔϤϠϜϟ΍ ήϴϐΘΘγΡΎΘϔϤϟ΍ ϰϠϋ Ϫτϐ. ΪϤΘόΗ
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ ϞΧ΍Ω ΖΒΜϤϟ΍ αϮϣΎϘϟ΍ ϰϠϋ ΔϳΆΒϨΘϟ΍ ιϮμϨϟ΍ ΕϼΧΪϣ.
ΎϬϴϠϋ Ϊϴϛ΄ΘϟΎΑ Ϣϗ ˬΔΤϴΤλ ϥϮϜΗϭ ΔϤϠϜϟ΍ ΔΑΎΘϛ Ϧϣ ϲϬΘϨΗ ΎϣΪϨϋ
ϱΰϛήϤϟ΍ ΡΎΘϔϤϟ΍ ϭ΃ ήϔμϟ΍ ΡΎΘϔϣ ϰϠϋ ςϐπϟΎΑ. ή ϴϏ ΔϤϠϜϟ΍ ΖϧΎϛ ΍Ϋ·
ΕΎϤϠϜϟ΍ ΓΪϫΎθϤϟ ϞϔγϷ΍ϭ ϰϠϋϷ΍ ΢ϴΗΎϔϣ ϰϠϋ ςϐο΍ ˬΔΤϴΤλ
αϮϣΎϘϟ΍ ϲϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΔϘΑΎτΘϤϟ΍ ϯήΧϷ΍. ΢ϴΗΎϔϣ ϰϠϋ ςϐπϟΎΑ
ήηΆϤϟ΍ϚϳήΤΗϚϨϜϤϳΔΣϼϤϟ΍.
ΕϼΧΪϤϟ΍ϡΎϗέ΃: ΔϘϳήτΑ 123ˬ΍οϐςϋϠϰ΍ϟϤϔΎΗϴ΢΍ϟήϗϤϴΔϣήΓϭ΍ΣΪΓ „
Ω΍ήϤϟ΍ Ϣϗήϟ΍ ϝΎΧΩϹ. ΔϘϳήτΑ ϝΎΧΩϹ΍ ϚϨϜϤϳ En/ENˬ ϭΫϟϚ ΑΎϟπϐς
ϋ ςϐπϟΎΑ Ω΍ήϤϟ΍ Ϣϗήϟ΍ έΎϴΘΧ΍ϭ ϡΎϗέϷ΍ ΡΎΘϔϣ ϰϠϋΔΣϼϤϟ΍ ΢ϴΗΎϔϣ ϰϠ
ΔϘϳήτΑ Abc/abc/ABCˬ΍οϐςΑΎγΘϤή΍έϋϠϰϣϔΘΎΡ΍ϟήϗϢΣΘϰϳψϬή
ΏϮϠτϤϟ΍Ϣϗήϟ΍.
ίϮϣήϟ΍ ϝΎΧΩ·: ΡΎΘϔϣ ϰϠϋ ςϐο΍(*) ΏϮϠτϤϟ΍ ΰϣήϟ΍ ϝΎΧΩϹ. ΔϘϳήτΑ „
*Abc/abc/ABCˬϳϤϜϨϚ΍ϟπϐςΑΎγΘϤή΍έϋϠϰϣϔΘΎΡ΍ϟήϗϢ(1) ϰΘΣ
ΏϮϠτϤϟ΍ΰϣήϟ΍ήϬψϳ(Δό΋Ύθϟ΍ίϮϣήϟ΍).
ϝΎΧΩ· ΔϓΎδϤϟ΍: ΔϓΎδϤϟ΍ ϝΎΧΩϹ ήϔμϟ΍ ΡΎΘϔϣ ϰϠϋ ςϐο΍. ϩ άϫ „
ΔϘϳήτΑϞϤόΗϻΔϘϳήτϟ΍123.
ϑήΣϭ΃ϢϗέϑάΣ: ϑ άΤϟϦϤϳϷ΍ϊϳήδϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ΡΎΘϔϣϰϠϋςϐο΍ „
ϑήΤϟ΍ ϭ΃ Ϣϗήϟ΍. ϊϳήδϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ ΡΎΘϔϣ ϰϠϋ ςϐπϟ΍ ϲϓ ήϤΘγ΍
ΔηΎθϟ΍΢δϣϭϡΎϗέϷ΍ϭ΃ϑϭήΤϟ΍ϊϴϤΟϑάΤϟϦϤϳϷ΍.
ϟ· ήηΆϤϟ΍ ϚϳήΤΗϦϴϤϴϟ΍ ϭ΃ έΎδϴϟ΍ ϰ: ΔΣϼϤϟ΍ ΢ϴΗΎϔϣ ϰϠϋ ςϐο΍ „
ϦϴϤϴϟ΍ϰϟ·ϭ΃έΎδϴϟ΍ϰϟ·ήηΆϤϟ΍ϚϳήΤΘϟϰϨϤϴϟ΍ϭ΃ϯήδϴϟ΍.
*ΔψΣϼϣ: ΔϘϳήρΡΎΘΗ Abc ςϘϓΔϨϴόϣΕϼϳΩϮϣϲϓ.
18
ϲϫΕΎϤϟΎϜϤϟ΍˯΍ήΟϹΔϴγΎγϷ΍ϕήτϟ΍ήΜϛ΃ήΒΘόΗ ΔϘϳήρϲϓϢϗήϟ΍ϝΎΧΩ·
˱
ϝΎγέϹ΍ ΡΎΘϔϣ ϰϠϋ ςϐπϟ΍ϭ ϲρΎϴΘΣϻ΍. Ϧϣ ΔϤϟΎϜϣ ˯΍ήΟ· Ύπϳ΃
ϚϨϜϤϳ
ΔϴϔΗΎϬϟ΍ϡΎϗέϷ΍ήΘϓΩΔϤ΋Ύϗ.
Ύϣ κΨθΑ ϝΎμΗϼϟ: ϰϟ· ΐϫΫ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϢΛ ϝΎμΗϻ΍ ιΎΨη΃. ϞϤόΘγ΍
ϞϔγϷ΍ϭ ϰϠϋϷ΍ ΢ϴΗΎϔϣ ϪΘϤϟΎϜϣ ΪϳήΗ ϱάϟ΍ κΨθϟ΍ Ϣγ΍ ΪΠΘϟ.
˱
ϝϭϷ΍ ϑήΤϟ΍ ΔΑΎΘϛ Ύπϳ΃
ϚϨϜϤϳ ΪΠΘϟ ϪΑ ϝΎμΗϻ΍ Ω΍ήϤϟ΍ κΨθϟ΍ Ϣγ΍ Ϧϣ
ϰϠϋςϐο΍ϭˬ΢ϴΤμϟ΍Ϣγϻ΍ ϝΎγέ·ΡΎΘϔϣ.
ϚϧϮϔϴϠΗΔΌϴϬΗΔϴϔϴϛ
ϚϧϮϔϴϠΘϟΔϔϠΘΨϣωΎοϭ΃ϞϳΪόΗϚϨϜϤϳ. ϰϟ·ΐϫΫ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϢΛ ωΎοϭϷ΍.
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ωΎοϭ΃: ˬϑΎϘϳϹ΍ϭ΃ϞϴϐθΘϟ΍ΐδΣΔϗΎτϟ΍ςΒο΍ϭΔϐϠϟ΍έΎΘΧ΍ „
Φϟ΍ΖϗϮϟ΍ϭΦϳέΎΘϟ΍ϭ.
ΕϻΎμΗϻ΍ ΔϜΒη έΎϴΘΧ΍: ΕϻΎμΗϻ΍ ΔϜΒη έΎϴΘΧϻ ΔϴλΎΨϟ΍ ϩάϫ ςΒο΍ „
˱
˱
ΎϳϭΪϳϭ΃ΎϴϜϴΗΎϣϮΗϭ΃
.
ΔϴϨϣϷ΍ωΎοϭϷ΍: ή ϴϏΕϻΎϤόΘγϻ΍ ϦϣϚΘϳΎϤΤϟΔϴϨϣϷ΍΢ϣϼϤϟ΍ ςΒο΍ „
ΩέΎϛϭϚϧϮϔϴϠΘϟΎϬΑΡήμϤϟ΍ϭ΃ΔϟϮΒϘϤϟ΍ SIM.
ϥϮϔϴϠΘϟ΍ ωΎοϭ΃> ϊϨμϤϟ΍ ωΎοϭ΃ ΓΩΎόΘγ΍: ϥϮϔϴϠΘϟ΍ έϭήϣ ΔϤϠϛ ϞΧΩ΃ „
ϊϨμϤϟ΍ωΎοϭ΃ΓΩΎόΘγϻ. ΪϘϔϠϟΔϴμΨθϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ξόΑνήόΘΗΪϗ
˱΍έάΣϦϛϚϟάϟˬΔϴλΎΨϟ΍ϩάϫϝΎϤόΘγΎΑΖϤϗ΍Ϋ·.
ΔψΣϼϣ: ΢ τγ΃ϦϣξόΑϲϓϥϮϔϴϠΘϟ΍ έϭήϣΔϤϠϛϝΎΧΩ·ϚϨϣΐϠτϳΪϗ
ΔϴϨϣϷ΍ ωΎοϭϷ΍ ϞΧ΍ΪΗ. ϲϫ ΔϴγΎγϷ΍ έϭήϤϟ΍ ΔϤϠϛ ήΒΘόΗ 1234. ϚϨϜϤϳ
ΔϴλΎΧϲϓέϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϴϴϐΗ ωΎοϭϷ΍.
ϪΒϨϤϟ΍ςΒοΔϴϔϴϛ
ϪΒϨϤϟ΍ ςΒο: ϰϟ· ΐϫΫ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΛϢ ϪΒϨϤϟ΍ˬ ϳϤϜϨϚ ϣθΎϫΪΓ ϭΗόΪϳϞ
˱
ΕΎϬΒϨϤϟ΍ ωΎοϭ΃. ΢ϣϼϤϟ΍ ςΒο ϭ΃ ΕΎϬΒϨϤϟ΍ ϑΎϘϳ· ϭ΃ ϞϴϐθΗ Ύπϳ΃
ϚϨϜϤϳ
˱
ΕΎϤϴϠόΘϠϟ ΎϘϓϭ
ϪΒϨϤϠϟ ΔϠΛΎϤϤϟ΍: ϪΒϨϤϟ΍ ΔϟΎγέ(ϚϟΫ ΐϠτΗ ΍Ϋ΃)ˬ ΍ϟϮϗΖˬ
έ΍ήϜΘϟ΍ΔϘϳήρϭϦϴϧήϟ΍ΔϤϐϧϭ.
ϰϠϋςϐο΍ˬΕΎϤϟΎϜϤϟ΍ϲϘϠΘϟ ϝΎγέ·ΡΎΘϔϣ. „
ϰϠϋςϐο΍ˬΔϤϟΎϜϤϟ΍˯ΎϬϧϹ ˯ΎϬϧ·ΡΎΘϔϣ/ ΔϗΎτϟ΍. „
ϰϠϋςϐο΍ˬΎϣΔϤϟΎϜϣξϓήϟ ˯ΎϬϧ·ΡΎΘϔϣ/ ΔϗΎτϟ΍. „
Ϥϟ΍ ˯΍ήΟϹ ΔϴϓΎϛ ΔϴτϐΗ ΎϬΑ ΔϘτϨϣ ϲϓ ϙΩϮΟϭ Ϧϣ Ϊϛ΄ΗΕΎϤϟΎϜ. ΓϮϗ ήϬψΗ
ΔηΎθϟ΍ϲϓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϟΎΤϟ΍ΩϮϤϋϰϠϋΕϻΎμΗϻ΍ΔϜΒη.
19
21
Ϟ΋Ύγήϟ΍ϝΎΒϘΘγ΍ϭϝΎγέ·Δϴϔϴϛ
Ϟ΋Ύγήϟ΍ϝΎΒϘΘγ΍ϭϝΎγέϹϝϮϤΤϤϟ΍ϚϧϮϔϴϠΗϝΎϤόΘγ΍ϚϨϜϤϳ.
ϰϟ·ΐϫΫ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϰϟ·ϢΛ Ϟ΋Ύγήϟ΍ΔΑΎΘϛ. .1
ϲϘϠΘϤϟ΍Ϣγ΍ϞϳΪόΘΑϢϗϭϚΘϟΎγέΐΘϛ΍. ϝ ϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϦϣΪϳΰϤϠϟ .2
ΔϘϳήρ ιΎΨϟ΍˯ΰΠϟ΍ϲϟ·ήψϧ΃ˬϝΎΧΩϹ΍"Ϟ΋Ύγήϟ΍ΔΑΎΘϜΑ". ΐΘϜΗΎϣΪϨϋ
ϰϠϋςϐο΍ˬΔϴμϧΔϟΎγέ Ε΍έΎϴΧ ϢΛ ϝΎγέ· ΎϬϠγήΘϟ.
ΔϴλΎΧ έΎΘΧ΍ ˬΓήϴμϘϟ΍ ΔϴμϨϟ΍ Ϟ΋Ύγήϟ΍ ΔΑΎΘϛ Ϧϣ ϲϬΘϨΗ ΎϣΪϨϋ .3
Ε΍έΎϴΧ ΔϟΎγήϟ΍φϔΤϟϭ΃ϝΎγέϹ.
ϓϦϴϧέΔϤϐϨΑϙήϳάΤΘΑϝϮϤΤϤϟ΍ϥϮϔϴϠΘϟ΍ϡϮϘϴγˬΔϟΎγήϠϟϚϴϘϠΗΪϨϋΔϳέϮ
ΓΪϳΪΟΔϟΎγήϟΔϴϣϮγέΓέϮμΑϭ΃.
ϰϠϋ ςϐο΍ Γ˯΍ήϗ ϰϠϋ ςϐο΍ ϢΛ ΓήηΎΒϣ Ωέ΍Ϯϟ΍ ϕϭΪϨλ ϞΧΪΘϟ .1
ϱΰϛήϤϟ΍ΡΎΘϔϤϟ΍ ΔϟΎγήϟ΍ϰϠϋΩήϠϟ.
ϞϤόΘγ΍ ϞϔγϷ΍ϭϰϠϋϷ΍΢ϴΗΎϔϣ ΔϟΎγήϟ΍ΓΪϫΎθϤϟ. .2
ϝΎϤόΘγ΍ ˬΔϟΎγήϟ΍ ΢Θϓ ˯ΎϨΛ΃ Ε΍έΎϴΨϟ΍ ϞϳϮΤΘϟ ϭ΃ ϑάΤϟ ϭ΃ ΩήϠϟ .3
˱
ΔϟΎγήϟ΍. ϝΎμΗϻ΍Ύπϳ΃ϚϨϜϤϳ
Ϟγ΍ήϟΎΑ.
20
*ϮϳΩ΍έ FM
ϰϟ·ΐϫΫ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϢΛ ϮϳΩ΍έ FM.
ήϟ΍ ΩϮΟϭ ϲϓΎϬϴϟ· ωΎϤΘγϻ΍ϭ Δϴϋ΍ΫϹ΍ Ε΍ϮϨϘϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϚϨϜϤϳ ˬϮϳΩ΍
ϙίΎϬΟ ϰϠϋ ΎϬψϔΣϭ. ϰ Ϡϋ ΪϤΘόΗ ϲϋ΍ΫϹ΍ ΚΒϟ΍ ΓΩϮΟ ϯϮΘδϣ ϥ΃ φΣϻ
ΪϳΪΤΘϟΎΑ ΔϘτϨϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ Δϴϋ΍ΫϹ΍ ΔτΤϤϟ΍ ΔϴτϐΗ. ϞΧ΍ΪΘϟ΍ ΢τγ΃ ϲϓ
ϮϳΩ΍ήϟ FM ˬ ϳϤϜϦ ΍ϟπϐς ϋϠϰ ϣϔΎΗϴ΢ ΍ϷϋϠϰ ϭ΍ϷγϔϞ ϟπΒς ϣδΘϮϯ
ϣϰϠϋςϐπϟ΍ϭˬΕϮμϟ΍ήδϳϷ΍΢ϴΗΎϔ/ϰ Ϡϋςϐο΍ϭˬΩΩήΘϟ΍˯ΎϘϧςΒπϟϦϤϳϷ΍
ΖϗΆϤϟ΍ ϑΎϘϳϺϟ ϱΰϛήϤϟ΍ ΡΎΘϔϤϟ΍. ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϲϓ ϝϮΧΪϠϟ Ε΍έΎϴΨϟ΍ έΎΘΧ΍
Δϴϋήϔϟ΍.
ΔψΣϼϣ: αΎϴϘϤϟ΍ϮϫϚϧϮϔϴϠΗέΎΒΘϋ΍˯ΎΟήϟ΍.
22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising