ZTE | S165 | User manual | ZTE S165 User manual

ZTE S165 User manual
AmnHo$ \$moZ H$mo nhMmZ cr{O`o
BAanrg
EbgrS>r pñH«$Z$
Z°{dJoeZ
AmoHo$ ~Q>Z
~m`m§ gm°âQ> ~Q>Z
Xm`m§§ gm°âQ> ~Q>Z
^oO|/H$m°c H$a| ~Q>Z
g_má ~Q>Z/ ñQ>°
ÝS>~m` ~Q>Z
MmO©a g§c{¾H$m
0-9 Z§~a
hoS> goQ> O°H$
_mB©H«$mo\$moZ
Q>m°M© EbB©S>r
X~mE§: ~Q>Z {g\©$ j{UH$ X~mH$a N>moS> X|&
X~mH$a aI|: ~Q>Z Xmo goH§$Xm| `m A{YH$ g_` Ho$ {c`o X~mH$a aI|&
à_wI {ZX}f
~Q>Z
H$m`© {ddaU
^oO|/H$m°b H$a|
~Q>Z
• H$m°c H$a| `m Odm~ X| &
• hmc hr Ho$ H$m°ëg gyMr Ho$ {c`o ""^oOo'' ~Q>Z ñQ>°ÝS>~m` àUmcr _|
X~mE§ &
g_má ~Q>Z/ñQ>±S>
~mB© ~Q>Z
• g{H«$` H$m°c g_má H$a| `m H$m°c AñdrH$ma H$a|&
• \$moZ nm°da Mmcy/~§X H$aZo Ho$ {c`o A{YH$ g_` X~mHo$ aI| &
• {H$gr ^r nañna à^md go ñQ>°ÝS>~m` àmUmcr na {ZH$c AmE§ &
~m`m§ gm°âQ> ~Q>Z
• à_wI {df`-{dH$ën ñQ>°ÝS>~m` àUmcr _§ XO© H$a| &
• Xm`| Vc na Cn {df`-{dH$ën Ho$ {dH$ënm| na OmE§ &
Xm`m§ gm°âQ> ~Q>Z
•
•
•
•
AmoHo$> ~Q>Z
• ñQ>°ÝS>~m` _moS> _| _oar _oZy&
• MwZr hþB© Amkm Ed§ {dH$ën ghr h¡ Vmo AmoHo$ ~Q>Z X~mB©`o
• eãX A§Vd}pímV H$aVo g_` {gcoŠQ> {H$`o hþE eãX Om±M c|&
g§nH©$ ñQ>°ÝS>~m` _moS> _| XO© H$a| &
Xm`| Vc na Cn {df`-{dH$ën Ho$ {dH$ënm| na OmE§ &
g§nm{XV H$aVo g_` eãX {_Q>mE§&
àMmcZ aX² H$a|, Bg nyd© _oZy _| OmE§&
~Q>Z
H$m`© {ddaU
Cna /{ZMo ~Q>Z
• H$g©a H$mo Cna {ZMo Kw_mE§ &
• Amkm XO© H$aZo Ho$ {c`o VWm {S>>ñßbo na {XImB© {X`o {dH$ënm|
H$mo MwZZo hoVw Cnam {ZMo H$aZo Ho$ {c`o BñVo_mc {H$`m OmVm h¡ &
• ñQ>°ÝS>~m` àUmcr _|, n[a{eï>> (nyd©ñWm{nV) _| OmZo Ho$ {c`o {ZMo
~Q>Z X~mE§& g§Xoe {cIZo Ho$ {c`o Cna ~Q>Z X~mE§&
• `m goqQ>½g _| goQ> {H$`o hþE H$m`© H$m à`moJ H$aZo Ho$ {c`o ñH«$moc
~Q>Z X~mE§&
• Ioc _| {XemXe©H$ ~Q>Z O¡gm Cn`moJ {H$`m OmVm h¡ &
Zo{dJoeZ ~Q>Z
~m`m§ /Xm`m§ ~Q>Z
• Xm`m§ ~Q>Z Xm`|§ VWm ~m`| Kw_mE§ &
• Amkm XO© H$aZo Ho$ {c`o VWm àXe©©Z na {XImB© {X`o {dH$ënm|
H$mo MwZZo Ho$ {c`o H$g©a Xm`| ~m`o Kw_mZo hoVw {gcoŠîmZ ~Q>Z O¡
go BñVo_mc {H$`m OmVm h¡&
• ñQ>°ÝS>~m` àUmcr _| Ama _mo~mB©c dc©²S> _oZy (nyd©ñWm{nV) _|
OmZo Ho$ {c`o ~m`m§ ~Q>Z X~mE§, àmo\$mB©c (nyd©ñWm{nV) XoIZo Ho$
{c`o Xm`m§ ~Q>Z X~mE§&
• `m goqQ>½g _| goQ> {H$`o hþE H$m`© H$m à`moJ H$aZo Ho$ {c`o ñH«$moc
~Q>Z X~mE§&
• g§^mfU Ho$ Xm¡amZ dm°ë`y_ g_m`mo{OV H$a|&
• Ioc _| {XemXe©H$ ~Q>Z H$s Vah BñVo_mc hmoVm h¡&
0-9 Z§~a ~Q>Z
• g§»`m `m Aja XO© H$a|&
• J{V Z§~a S>m`c H$m°c H$a|&
• ñQ>°ÝS>~m` àUmcr _| Am§Vaamï´>r` nyd©g§c¾ eãX H$m A§Vd}îm H$aZo
Ho$ {c`o + ~Q>Z X~mH$a aI|&
# ~Q>Z
• H§$nZ gH«$r`/{ZîH«$sH$aZo Ho$ {c`o ~Q>Z ñQ>°ÝS>~m` àUmcr _|
X~mH$a aI|&
• Aja g§nm{XV H$aVo g_` Aja àUmcr MwZZo Ho$ {c`o # ~Q>Z
X~mE§&
~Q>Z
H$m`© {ddaU
• \$moZ H$m H$sn¡S> cm°H$ H$aZo Ho$ {c`o * ~Q>Z ñQ>°ÝS>~m` _moS> _|
X~mH$a aI|&
• eãX A§Vd}îm àUmcr _| {MÝh OmoS>Zo Ho$ {c`o * ~Q>Z X~mE§&
* ~Q>Z
nañna à^md à{VH$
à{VH$
{ZX}eZ
à{VH$
{ZX}eZ
{g¾c eº$s
H§$nZ
BAa\$moZ H$m à`moJ hmo ahm h¡
g^r em§V
amoq_J
Abm_©
Z`m g§Xoe
~°Q>ar {ZXe©H$
AmD$Q>S>moAa _moS>
{g_ H$mS©> S>mcZm Am¡a {ZH$mcZm
•
•
\$moZ H$s nm°da ~§X H$a|, ~°Q>ar VWm AÝ` ~mha nm°da {ZH$mc|.
{g_ Ho$ {c`o ~ZmE§ N>oX _| {g_ H$mS©> S>mc| `m {MÌ _| O¡go Xîmm©`m h¢ Cg Vah go N>oX _|
go {g_ H$mS©> {ZH$mc|&
~°Q>ar {ZH$mcZm Am¡a {~R>mZm
\$moZ go g§c¾ {~R>mB© J`r ~°Q>ar doíQ>Z go {ZH$mc H$a Cn`moJ _| cm`r Om gH$Vr h¡&
A{YH$V_ j_Vm Ho$ {c`o nhco VrZ g_` ~°Q>ar g§nyU© MmO© H$a|&
{ZH$mcZm& 1. Vc Ho$ {hñgo _| C§Jcr go nH$S>Zo H$s OJh C§Jcr aIH$a \$moZ H$m {nN>cm
H$da CR>mB©`o Vm{H$ AmH¥${V (1) _| O¡go {XIm`m h¡, d¡go AcJ H$a {ZH$mcm Om gH$Vm h¡&
2. Cna Ho$ {hñgo Ho$ D$§Jcr nH$S>Zo H$s OJh C§Jcr aI| Am¡a O¡go AmH¥${V (2) _| {XIm`m h¡,
~°Q>ar {ZH$mcZo Ho$ {c`o Cna CR>mE§&
(1)
(2)
ñWm{nV H$aZm& 1. ~°Q>ar Ho$ Im§Mo _| ~°Q>ar ~Xc|& Ü`mZ _| aIo§ {H$ ~°Q>ar H$m {ZMcm {hñgm
AmH¥${V (3) Ho$ _wVm{~H$ nhco S>mcZm h¡& 2. \$moZ H$m H$da \$moZ na AmS>m {\$ago aI|& {nN>cm
H$da cm°H$ Im§Mo H$s Va\$ Cna Ho$ {hñgo _| co OmB©`o Am¡a AmH¥${V (4) Ho$ _wVm{~H$ ~°H$
H$da CgH$s OJh _| cm°H$ H$aZo Ho$ {c`o X~mH$a {~R>mE§&
(3)
(4)
~¡Q>ar MmO© H$aZm
•
•
•
Amn Ho$ \$moZ H$mo MmO©a OmoS>Zo Ho$ {bE {MÌ H$m g§X^© b|&
MmO©a H$mo ñQ>±S>S>© dm°b Egr gm°Ho$Q> _| OmoS>|&
O~ ñH«$rZ na MmOuJ H$m Mc{MÌ éH$
OmVm h¡ V~ MmOu§J nyam hmoVm h¡& MmOu§J Ho$ {c`o gm_mÝ` én go 2~3 K§Q>o cJVo h¢&
MmOu§J Ho$ Xm¡amZ ~¡Q>ar, \$moZ VWm MmO©a Ja_ hmoZm gm_mÝ` ~m~V h¡&
•
MmOu§J nyU© hmoZo Ho$ ~mX MmO©a \$moZ go VWm Egr gm°Ho$Q>
go AcJ H$a|&
AmnHo$ \$moZ H$s nm°da Mmcy/~§X H$aZm
\$moZ H$s nm°da Mmcy/~§X H$aZo Ho$ {c`o g_má ~Q>Z X~mH$a aI|& \$moZ AnZo Amn ZoQ>dH©$ Ty>±T>oJm&
ñQ>°ÝS>~m` àUmcr H$m°ëg _o§ ^oOZo Ed§ àmá H$aZo Ho$ Acmdm, Amn:
• _w»` _oZy _| OmZo Ho$ {c`o Xm`m§ gm°âQ> ~Q>Z X~mE§&
• g§nH©$ _oZy _| OmZo Ho$ {c`o Xm`m§ gm°âQ> ~Q>Z X~mE§&
• _oar _oZy _o§ OmZo Ho$ {c`o AmoHo$ ~Q>Z X~mE§&
• Z`m g§Xoîm ^oOZo Ho$ {c`o Cna H$m ~Q>Z X~mE§&
• eoS>çwba (nyd©ñWm{nV) _| OmZo Ho$ {c`o "{ZMo' ~Q>Z X~mE§&
• Ama _mo~mB©c dc©²S> (nyd©ñWm{nV) _| OmZo Ho$ {c`o Xm`m§ ~Q>Z X~mE§&
• àmo\$mB©c _oZy (nyd©ñWm{nV) _| OmZo Ho$ {c`o Xm`m§ ~Q>Z X~mE§&
• `m goqQ>½g _| {~R>m`o hþE H$m`© Ho$ à`moJ Ho$ {c`o Z°{dJoQ>a ~Q>Z X~mE§&
• H$m°ëg H$m B{Vhmg XoIZo Ho$ {c`o ^oO|/H$m°c ~Q>Z X~mE§&
• H§$nZ àUmcr g{H«$`/{ZíH«$r` H$aZo Ho$ {c`o # ~Q>Z X~mE§&
• H$sn¡S> AnZo hmWm| cm°H$ H$aZo Ho$ {c`o * ~Q>Z X~mH$a aI|&
{Q>ßnUr : Bg nwpñVH$m _| ~Q>Z ""X~mZm'' `mZo ~Q>Z X~mH$a N>moS> XoZm& ~Q>Z ""X~mH$a
aIZm'' `mZo ~Q>Z Xmo goH§$Xm| `m OmXm g_` Ho$ {c`o X~mH$a aIZm &
H$m°c H$aZm Am¡a Odm~ XoZm
• H$m°c H$aZm
\$moZ H«$_m§H$ XO© H$a|& H$m°c H$aZo Ho$ {c`o ^oO|/H$m°c ~Q>Z X~mE§& `m AJa H«$_m§H$ g§nH©$gyMr
_| g§J«{hV h¡ Vmo g§nH©$ XoIZo Ho$ {c`o Xm`m§ gm°âQ> ~Q>Z X~mE§& H$m°c H$aZo Ho$ {c`o g§nH©$
{gcoŠQ> H$a| Am¡a ^oO|/H$m°c ~Q>Z X~mE§&
• H$m°c H$mo Odm~ XoZm&
H$m°c H$m Odm~ XoZo Ho$ {c`o ^oO|/H$m°c ~Q>Z X~mE§&
H$m°c g_má H$aZo Ho$ {c`o g_má ~Q>Z X~mE§&
{dH$ën-gy{M d¥j
1
2
3
4
g§Xoîm
1.1 {cIZm
1.2 BZ~m°Šñm
1.3 AmD$Q>~m°Šg
1.4 ^oOm
1.5 dm°`g _oc
1.6 S´>mâQ>
1.7 Q>oåncoQ²>g
1.8 {_Q>m g§Xoîm
1.9 g§Xoîm goqQ>½g
1.10 ñ_¥{V pñWVr
g§nH©$
2.1 Zm_ OmoS|>
2.2 ImoO|
2.3 g^r gyMr
2.4 g_yh
2.5 J{V Z§~a S>m`c
2.6 ñ_¥{V pñWVr
H$m°c B{Vhmg
3.1 H$m°c B{Vhmg
3.2 \$moZ Ad{Y
goqQ>½g
4.1 _oar _oZy
4.2 àXîm©Z goqQ>½g
4.3 \$moZ goqQ>½g
4.4 H$m°c goqQ>½g
4.5 g_` Am¡a {XZm§H$
goqQ>½g
gwajm goqQ>½g
5
6
7
8
9
Ama _mo~mB©c dc©²S>
5.1 Ama-_oZy
5.2 argoQ> Ama-_oZy
5.3 _XX
àr{_`_ godm
6.1 EgE_Eg 51234 godmE§
6.2 S>m`c 51234 godmE§
6.3 [acm`Ýg H$m°ca Q>`yÝg
Ioc
7.1 {Vc _mamo
àmo\$mB©c
8.1 gm_mÝ`
8.2 H§$nZ
8.3 Mwn
8.4 Ka Ho$ ~mha
8.5 ~¡R>H$
8.6 CS>mZ
Am`moOH$ Ed§ CnH$aU
9.1 Acm_©
9.2 H¡$c|S>a
9.3 _oam gm_mZ
9.4 H¡$cŠ`ycoQ>a
9.5 dm°Bg [aH$mS>©a
9.6 BH$mB© n[adV©H$
9.7 ñQ>m°n dm°M
9.8 ZmoQ>n¡S>
dm°`g g§Xoe
dm°`g _oc H$m à`moJ H$aZo go nhco H¥$n`m `h OmZZo Ho$ {c`o AmnHo$ godm Amny{V©H$ma go
gcmh c| {H$ dm°`g _oc~m°Šg gH«$r` {H$`m h¡ `m Zhr&
Z`o dm°`g g§Xoe H$s gyMZm XoZo Ho$ {c`o `§ÌUm Ûmam AmnHo$ \$moZ na ñd`§M{cV g§Xoe ^oOm
OmVm h¡& g§Xoe nT>Zo Ho$ {c`o "XoI|' {gcoŠQ> H$a| Am¡a {\$a AmnH$m dm°`g g§Xoe gwZZo Ho$ {c`o
dm°`g _oc~m°Šg H«$_m§H$ S>m`c H$aZo Ho$ {c`o dm°`g _oc~m°Šg H«$_m§H$ S>m`c H$aZo Ho$ {c`o
"nmB©`o dm°`g _oc' Mw{Z`o&
AmnH$m dm°`g _oc gwZZo Ho$ {c`o ñQ>°ÝS>~m` àUmcr _| dm°`g _oc ~m°Šg S>m`c H$aZo Ho$ {c`o
H¥$n`m ""1'' ~Q>Z X~mH$a aI|&
Q>m°M©
Q>m°M© ñQ>±S>~mB© ‘moS> ‘| S>mD$Z ~Q>Z X~mH$a Amn Q>m°M© H$s EbB©S>r Mmbw / ~§X H$a gH$Vo h¢&
Aja gpÝZdof
\$moZ Ûmam {ZåZñdén A§Vd}îm àUmcr Xr OmVr h¡: _ëQ>rQ>°n A§Vd}îm (Abc/abc/ABC/qhXr),
H«$_m§H$ A§Vd}îm (123), B© eHiText A§Vd}îm (eZi/eqhXr), VWm {MÝh A§Vd}îm&
àMmcZ
Aja gpÝZdoîm
eãX gpÝZdoîm
nÜX{V
_ëQ>rQ>°n A§Vd}îm “Abc/abc/ABC/qhXr”- O~ VH$ Aja
X¥î` Zht hmoVm CgH$m ~Q>Z X~mH$a aI|&
eHiText A§Vd}îm —“eZi/eqhXr”, H$moB© ^r îmãX S>mcZo Ho$ {c`o
H$moB© ^r ~Q>Z EH$ ~ma X~mE§&
A§H$ gpÝZdoîm
H«$_m§H$ gpÝZdoîm -""123'', A§H$ ~Q>Z EH$ ~ma X~mE§&
`m,
O~ VH$ dh A§H$ Zht AmVm, H«$_m§H$ H$m ~Q>Z X~mH$a aI|&
{MÝh gpÝZdoîm
{MÝh gpÝZdoîm -{MÝh àUmcr XO© H$aZo Ho$ {c`o "~Q>Z X~mE§
Am¡a g§~§{YV A§H$ ~Q>Z X~mE§ &
`m A§H$ gpÝZdoîm àUmcr N>moS>H$a, {MÝh (g_mZ {MÝh)
X¥í` hmoZo VH$ ""1'' ~Q>Z X~mE§& Bg àUmcr _| Amn ñ_mB©
crO H$m A§Vd}îm H$a gH$Vo h¢&
A§Va gpÝZdoîm
A§H$ àUmcr _| ahZo Ho$ {c`o N>moS>H$a ""0'' ~Q>Z X~mE§&
Aja {_Q>mE§
g^r eãX {_Q>mZo Ho$ {c`o Xm`m§ ~Q>Z X~mH$a aI|&
H$g©a H$mo Xm`| ~m`o Kw_mE§
Xm`m§/~m`m§ ~Q>Z X~mE§&
H$g©a H$mo Cna {ZMo Kw_mE
Cna/{ZMo ~Q>Z X~mE§&
gpÝZdoe àUmcr _| ~Xc
H$a|
Xygar Aja àUmcr H$mo MwZZo Ho$ {c`o # ~Q>Z X~mE§&
Aja ~So> H$a|
~So> Aja Am¡a N>moQ>o Ajam| H$s Va\$ AmZo/OmZo Ho$ {c`o #
~Q>Z X~mE§&
g§Xoe
1.
2.
3.
4.
•
•
•
•
•
•
•
g§Xoe _oZy _| OmZo Ho$ {c`o _oZy _| g§Xoe {gcoŠQ> H$a|&
g§Xoe eãX {cIZo VWm g§nm{XV H$aZo Ho$ {c`o {cIZm {gcoŠQ> H$a| `m ñQ>°ÝS>~m` àUmcr _|
Cna ~Q>Z X~mE§&
úmoÌ _| g§nH©$ H«$_m§H$ XO© H$a| `m "{dH$ën' MwZZo Ho$ {c`o Xm`m§ gm°âQ> ~Q>Z X~mE§, {\$a
AmoHo$ ~Q>Z X~mH$a g§nH©$ H«$_m§H$/hmc hr Ho$ g§nH©$ MwZ|& g§nH$m|© H$mo XO© H$a|, CÝh| AY©
{dam_ go AcJ aI|&
{dH$ën H$mo {gcoŠQ> H$aZo Ho$ {c`o Xm`m§ gm°âQ> ~Q>Z X~mE§& {\$a g§Xoe ^oOZo Ho$ {c`o
^oO| ~Q>Z X~mE§&
àmá g§Xoe XoIZo Ho$ {c`o BZ~m°Šg MwZ|&
^oOo Zht J`o g§Xoe XoIZo Ho$ {c`o "AmD$Q>~m°Šg' MwZ|&
^oOo J`o g§Xoe XoIZo Ho$ {c`o "^oOm' MwZ|&
S´>mâQ> _| g§J«{hV g§Xoe XoIZo Ho$ {c`o "S´>mâQ>' MwZ|&
g§Xoe {_Q>mZo Ho$ {c`o "{_Q>m g§Xoe' {gcoŠQ> H$a|&
nyd©ñWm{nV eãXm| Ho$ gm_mÝ` gm§Mo g§nm{XV H$aZo Ho$ {c`o `m {gYo "Q>oåncoQ²>g' _| ^oOZo
Ho$ {c`o {gcoŠQ> H$a|§&
g§Xoem| Ho$ H$m`© goQ> H$aZo Ho$ {c`o "g§Xoe goqQ>½g' MwZ|&
10
{dH$ën gyMr H$m`©
¶hm± na \$moZ Ho$ _oZy na nm`o OmZodmco g§{já {ZX}e {X`o J`o h¡&
H$m¶©
MwZ|§
{ddaU
^oO| g§Xoe
_oZy  g§Xoe  {cIZm
Xygao _mo~mB©c na EgE_Eg
^oO|& g§Xoe AZoH$ àmáH$Vm©Am|
H$mo ^oOo Om gH$Vo h¢&
g§Xoe nT>|
_oZy  g§Xoe  BZ~m°Šg/
AmD$Q>~m°Šg/ S´>mâQ>/^oOm
BZ~m°Šg/AmD$Q>~m°Šg/ S´
>mâQ>/^oOm, BZ_| g§Xoe nT>|&
dm°`g _|c
_oZy  g§Xoe  dm°`g _oc
dm°`g _oc g§Xoe XoI|&
gm§MoXma g§Xoe
_oZy  g§Xoe  Q>oåncoQ²>g
\$moZ _| {~R>mE Hw$N> gm_mÝ` én
go à`moJ {H$`o OmZodmco gm§Mo&
g§Xoe goqQ>½g
_oZy  g§Xoe  g§Xoe goqQ>½g
EgE_Eg goqQ>½g {dH$ën
(EgE_Eg ñd`§ g§J«{hV, ñd`
§ {_Q>mZm, g§J«h H$m ñWmZ, nhþ§M,
g§Xoe àmW{_H$Vm Am{X)
g§nH©$ OmoS|>
_oZy  g§nH©$  Zm_ OmoS|>
\$moZ _| VWm {g_ H$mS©> _o Z`r
à{díQ>r OmoS|>&
g§nH©$ ImoO|
_oZy  g§nH©$  ImoO|
\$moZ~wH$ à{díQ>r H$mo ImO|&
[aH$mS©> XoI|
_oZy  g§nH©$  g^r gyMr
ñ§~§{YV [aH$mS©> XoI|& {^ZZ g_wh
XoIZo Ho$ {c`o Xm`m§/~m`m§ ~Q>Z
X~mE§&
ñ_wh H$mo XoI| Ed§ g§nm{XV H$a|&
g_wh _| gXñ` OmoS|>&
g_wh g§nm{XV H$a|& _oZy  g§nH©$  g_wh
11
H$m¶©
MwZ|§
{ddaU
Img S>m`c gyMr
_oZy  g§nH©$  J{V Z§~a S>m`c
J{V Z§~a S>m`c gyMr XoI|& H$m°
c H$aZo Ho$ {c`o ñQ>°ÝS>~m`
àUmcr _| J{V Z§~a S>m`c H«
$_m§H$ XO© H$a| `m g§~§{YV H$m°
c H$aZo Ho$ {c`o H«$_m§H$ ~Q>Z
X~mH$a aI|&
ñ_¥{V pñWVr
_oZy  g§nH©$  ñ_¥{V pñWVr
ñ§J«{hV g§nH©$ H«$_m§H$ VWm Imcr
ñ_¥{V OJh {XImB© XoVr h¡&
H$m°c B{Vhmg
_oZy  H$m°c B{Vhmg  H$m°c
hmc hr _| {H$`o J`o H$m°ëg
B{Vhmg  g^r H$m°ëg/{_cm`m H$m°
XoI|&
c /àmá H$m°c /Nw>Q>r H$m°c
H$m°c g‘¶
_oZy  H$m°c B{Vhmg  H$m°c g‘¶ H$m°b g‘¶ XoI|&
Mwn
_oZy  àmo\$mB©c  Mwn
\$moZ Mwn àUmcr _o goQ> H$a|&
H§$nZ
_oZy  àmo\$mB©c  H§$nZ
\$moZ H§$nZ àUmcr _o goQ> H$a|&
hdmB©
_oZy  àmo\$mB©c  hdmB©
\$moZ hdmB© àUmcr _o goQ> H$a|&
[a¨J àH$ma
_oZy  àmo\$mB©c  gm_mÝ`/KaHo$
~mha/~¡R>H$/  àmo\$mBc goqQ>½g
 H$m°c Am¡a g§Xoe MoVmdZr
\$moZ Ho$ [a¨J H$m àH$ma MwZ|&
[a¨J Q>moZ
_oZy  àmo\$mB©c  gm_mÝ`/KaHo$
~mha/~¡R>H$ /  àmo\$mB©c goqQ>½g
 [a¨J Q>moZ
\$moZ Ho$ [a¨J H$s YyZ MwZ|&
_oZy  àmo\$mB©c  gm_mÝ`/KaHo$
[a¨Ja/
~mha/~¡R>H$  àmo\$mB©c goqQ>½
BAanrg/ ~Q>Z ~rn
g  [a¨J dm°ë`y_ / BAanrg dm°
dm°ë`y_
ë`y_/ H$sn¡S> ñda
[a¨Ja/ BAanrg/~Q>Z ~rn
ÜdZrVrd©Vm goQ> H$a|&
12
H$m¶©
MwZ|§
{ddaU
g§Xoe MoVmdZr
_oZy  àmo\$mB©c  gm_mÝ`/KaHo$
~mha/~¡R>H$  àmo\$mB©c goqQ>½g
 g§Xoe MoVmdZr YyZ
g§Xoe ñ_¥{V
_oZy  àmo\$mB©c  gm_mÝ`/
~mha/~¡R>H$  àmo\$mB©c goqQ>½g
ñ_¥{V Ho$ àH$ma VWm _Ü`m§Va
 g§Xoe AZwñ_maH$/AZwñ_maH$ B g_` goQ> H$a|&
§Q>adc
dm°cnona MwZ|
_oZy  goqQ>½g  àXe©Z goqQ>½g
_mo~mB©c Ho$ {dZm à`moJ pñWVr
 ñH«$rZ goqQ>½g  dm°cnona goqQ> _| dm°c nona MwZ|&
½g
~°H$c¡Q²>
_oZy  goqQ>½g  àXe©Z goqQ>½g
~°H$c¡Q²> goQ> H$a|§
 ñH«$rZ goqQ>½g  ~°H$c¡Q²> g_`
_oZy  àmo\$mB©c  gm_mÝ`/KaHo$
[a¨Ja/
~mha/~¡R>H$  àmo\$mB©c goqQ>½
BAanrg/ ~Q>Z ~rn
g  [a¨J dm°ë`y_ / BAanrg dm°
dm°ë`y_
ë`y_/ H$sn¡S> ñda
g§Xoe MoVmdZr YyZ MwZ|&
[a¨Ja/ BAanrg/~Q>Z ~rn
ÜdZrVrd©Vm goQ> H$a|&
M_H$
_oZy  goqQ>½g  àXe©Z goqQ>½g
 ñH«$rZ goqQ>½g  M_H$
EcgrS>r ñH«$rZ H$s M_H$ H$_
OmXm H$a|&
{dZm à¶moJ
_oZy  goqQ>½g  àXe©Z goqQ>½g
 ñH«$rZ goqQ>½g  {dZm à¶moJ
pñWVr
{dZm à`moJ pñWVr _| ñH«$rZ H$s
énaoImE§ MwZ|&
~¡Za
_oZy  goqQ>½g  àXe©Z goqQ>½g
 ~¡Za
~¡Za goQ> H$a|&
godm joÌ
_oZy  goqQ>½g  àXe©Z goqQ>½g
 godm úmoÌ
godm joÌ Xem©Vm h¡&
13
H$m¶©
MwZ|§
{ddaU
{H$n¡S> bmB©Q> goQ>tJ
_oZy  goqQ>½gy  àXe©Z goqQ>½gy
 {H$n¡S> bmB©Q> goQ>tJ
^mfm
_oZy  goqQ>½gy  \$moZ goqQ>½gy 
^mfm MwZ|&
^mfm
em°Q>©H$Q>
_oZy  goqQ>½gy  \$moZ goqQ>½gy  Z°{dJoeZ ~Q>Z Ho$ {c`o
em°Q>©H$Q>
Aën_mJ© H$m`© goQ> H$a|&
ñd`§ ~Q>Z ajH$
_oZy  goqQ>½gy  \$moZ goqQ>½gy  \$moZ Ho$ ~Q>Z cm°H$ VWm g_`
Am°Q>mo ~§X H$sn¡S>
H$mo goQ> H$a|&
nmda god
_oZy  goqQ>½gy  \$moZ goqQ>½gy 
nmda god H$mo Mmbw / ~§X H$a|&
nmda god
ñd¶§M{bV nmda
Mmbw/~§X
_oZy  goqQ>½gy  \$moZ goqQ>½gy  nmda H$mo Mmbw ¶m ~§X H$aZo H$s
Am°Q>mo nmda Mmbw / ~§X
H$aZm&
OmZH$mar Ho$ g
§ñH$aU
nrAmaEc, gm°âQ>doAa VWm hmS
_oZy  goqQ>½gy  \$moZ goqQ>½gy 
©>doAa Am{X Ho$ {c`o OmZH$mar
OmZH$mar Ho$ g§ñH$aU
Ho$ g§ñH$aU X
H$m°c à{Vjm _|
_oZy  goqQ>½gy  H$m°c goqQ>½gy  nhcm H$m°c amoH$ H$a Xygao H$m°c
g~ñH«$Mg© H$m°c B§VOma
H$m Odm~ X|&
H$m°c AmJo ^oOZm
_oZy  goqQ>½gy  H$m°c goqQ>½gy  AmZodmcm H$m°c {d{Z{X©íQ> H«$_m§H$
g~ñH«$mB©~ {’$Mg©y  H$m°b AJ«ofU na ^oO|
g§nH©$ ñ‘¥[V
_oZy  goqQ>½gy  H$m°c goqQ>½gy 
Bg H$m¶© H$mo Mmbw/~§X H$a|&
g~ñH«$mB©~ {’$Mg©y  g§nH©$ ñ‘¥[V
{H$n¡S> bmB©Q> goQ>tJ H$a|&
_oZy  goqQ>½g  H$m°c goqQ>½gy 
{H$gr ^r ~Q>Z Ûmam
CÎma goQ>tJy  {H$gr ^r ~Q>Z go
Bg H$m¶© H$mo Mmbw/~§X H$a|&
CÎma
CÎma
14
H$m¶©
MwZ|§
{ddaU
h¡S>goQ> Am°Q>mo§ Odm~
_oZy  goqQ>½gy  H$m°c goqQ>½gy
 Odm~ goqQ>½gy  hoS>goQ> Am°Q>mo
Odm~
H$m°b OmZH$mar ñ
‘¥{V
_oZy  goqQ>½gy  H$m°c goqQ>½gy  H$m°b H$s gwú‘ OmZH$mar VWm
Odm~ goqQ>½gy  H$m°b OmZH$mar ñ MwH|$ JE H$m°b H$m goQ>tJ Mmbw /
‘¥{V
~§X H$aZm&
H$m°c à{V~§Y
_oZy  goqQ>½gy  H$m°c goqQ>½gy  gyMr Ho$ H$m°ëg H$mo à{V~§{YV
H$m°b à{V~§Y
H$a|/amoH|$&
Am§VaamíQ´>r` H$m°c
_oZy  goqQ>½gy  H$m°c goqQ>½gy  Am§VaamíQ´>r` H$m°c H$m nydmªH$
Am§VaamíQ´>r` S>m`c
goQ> H$a|&
H$m°c Q>mB_a
_oZy  goqQ>½gy  H$m°c goqQ>½gy  H$m°c Q>mB©_a Mmcy `m ~§X goQ>
H$m°c Q>mB©_a
H$a|&
g_` Ed§ {XZm§H$
ñdén
_oZy  goqQ>½gy  g_` Am¡a {XZm§H$ g_` VWm {XZm§H$ ñdén goQ>
goqQ>½g
H$a|&
àr{_`_ godm
_oZy  goqQ>½gy  gwajm goqQ>½gy
 àr{_`_ godm
àr{_`_ godmAm| Ho$ {c`o godm H«
$_m§H$ goQ> H$a|§
nrZ cm°H$
_oZy  goqQ>½gy  gwajm goqQ>½gy
 {nZ H$moS> H$m à`moJ H$a|/{nZ
H$moS> H$mo ~Xco|
{nZ cm°H$ H$moS> goQ> H$a| `m
~Xc|&
h¡ÝS>goQ> cm°H$
{dH$ëny  goqQ>½gy  gwajm goqQ>
½g y  \$moZ H$moS> H$m à`moJ
H$ao|/\$moZ H$moS> H$mo ~Xc|
h¡ÝS>goQ> cm°H$ H$moS> goQ> H$a| `m
~Xc|&
15
hoS>goQ> àUmcr _| H$m°c H$m ñd`
§Odm~ XoZo Ho$ {c`o MwZ|&
H$m¶©
MwZ|§
{ddaU
\¡$ŠQ>ar nyd©ñWm{nV MrO| dm{ng
ñWm{nV H$a| Am¡a Cn`moJH$Vm©
H$m
g^r [aH$mS©> {_Q>mE§
{ddaU {ZH$mc|
_oZy  goqQ>½gy  gwajm goqQ>½gy
 ñníQ> Cn`moJH$Vm© So>Q>m
{\$ago goQ> H$a|
\¡$ŠQ>ar nyd©ñWm{nV MrO| dm{ng
ñWm{nV H$ao §([a¨J YyZ, ~°H$c¡Q²>,
_oZy  goqQ>½gy  gwajm goqQ>½gy
^mímm goqQ>½g Am{X, {g\©$
 \¡$ŠQ>ar goqQ>½g nwZñWm©{nV H$a|& EgE_Eg
Zm_, H$m°c B{Vhmg Am{X)
Acm_©
_oZy  Am`moOH$ Ed§ CnH$aUy 
Acm_©
H¡$c|S>a
_oZy  Am`moOH$ d§ CnH$aUy  H¡ H°c|S>a XoI| Am¡a KQ>Zm {Z`mo{OV
$c|S>a
H$a|
Cn^moŠVm H$s
OmZH$mar
_oZy  Am`moOH$ d§ CnH$aUy 
_oam gm_mZ
H¡$cŠ`ycoQ>a
_oZy  Am`moOH$ d§ CnH$aUy  H¡
àmW{_H$ J{UV n[aJUZm H$a|&
$cŠ`ycoQ>a
dm°`g ñ_¥{VcoI
_oZy  Am`moOH$ d§ CnH$aUy  dm°
dm°`g kmnZ [aH$mS©> H$a|&
Bg _o_mo
`w{ZQ> n[adV©Z
_oZy  Am`moOH$ d§ CnH$aUy 
n[ad{V©V H$s{O`o
n[a_mU n[adV©Z
ñQ>m°ndm°M
_oZy  Am`moOH$ d§ CnH$aUy 
ñQ>m°n dm°M
ñQ>m°ndm°M g_`
ZmoQ>n¡S>
_oZy  Am`moOH$ d§ CnH$aUy 
ZmoQ>n¡S>
ZmoQ> {cI| VWm g§nm{XV H$a|&
16
Acm_© MoVmdZr g_` goQ> H$a|&
dmnaH$Vm© H$s OmZH$mar g§J«{hV
H$aZm h¡&
H$m¶©
MwZ|§
{ddaU
Ioc
_oZy  Ioc
Ioc Ioc|&
Ama _mo~mB©c dc©²S>
_oZy  Ama _mo~mB©c dc©²S>
[acm`Ýg Ûmam Xr J`r AZoH$
godmAm| H$m cm^ c|&
h¡ÝS>goQ> cm°H$
{dH$ëny  goqQ>½gy  gwajm goqQ>
½g y  \$moZ H$moS> H$m à`moJ
H$ao|/\$moZ H$moS> H$mo ~Xc|
h¡ÝS>goQ> cm°H$ H$moS> goQ> H$a| `m
~Xc|&
\$moZ cm°H$
\$moZ cm°H$ go AmnHo$ \$moZ H$mo J¡aH$mZyZr BñVo_mc go g§a{jV {H$`m Om gH$Vm h¡& h¡ÝS>goQ>
H$m nyd©ñWm{nV Hy$Q>eãX 0000 h¡& {OVZo OëX hmo gHo$ Cgo AnZr ng§X Ho$ Hy$Q>eãX _| ~Xc|&
{Q>ßnUr : H¥$n`m gm§Ho$Vm§H$ Ü`mZ _| aIo; daZm Hw$N> godm ewëH$ H$m IM© hmoJm&
{nZ H$moS> VWm {n`wHo$ H$moS>
{nZ H$moS>: {nZ H$moS> AmnHo$ {g_ H$mS©> H$mo J¡aH$mZwZr BñVo_mc hmoZo go g§a{jV aIVm h¡
& O~ {nZ cm°H$ Mmcy ahVm h¡ V~ h¡ÝS>goQ> {\$ago Mmcy H$aZo Ho$ {c`o AmnZo {nZ H$moS> XO©
H$aZm Oéar h¡&
nr`wHo$ H$moS>: JcV {nZ H$moS> cJmVma {d{eï>> ~ma XO© H$aZo go {g_ H$mS©> cm°H$ hmo gH$Vm
h¡& cm°H$ {ZH$mcZo Ho$ {c`o AmnH$mo nr`wHo$ H$s OéaV h¡&
{Q>ßnUr :
{nZ H$moS> Am¡a nr`wHo$ H$moS> `wAm`E_ H$mS©> Ho$ gmW EH$gmW CncãY {H$`o OmVo h¡& AJa Zht
h¡ Vmo ZoQ>dH©$ àMmcH$ go g§nH©$ H$s{O`o&
cJmVma JcV H$moS> Ho$ {c`o gr_m AcJ AcJ `wAm`E_ H$mS©> H$s AcJ AcJ hmo gH$Vr h¡&
nyd©ñWm{nV {nZ H$moS> OëX hr AnZo IwX Ho$ H$moS> _| n[ad{V©V H$s{O`o&
MoVmdZr Am¡a XoI^mb
•
•
\$moZ N>moQ>o ~ƒm| Ho$ hmW Z cJZo X|& pIcm¡Zo O¡go BñVo_mc H$aZo go \$moZ go j{V nhþ°M
gH$Vr h¡&
H¥$n`m {g\©$ dhr CngmYZm| H$m à`moJ H$a| Omo Agcr h¡ `m {OZH$m à`moJ CËnmXH$
Ûmam A{YH¥$V {H$`m J`m h¡&
17
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
H¥$n`m \$moZ gyIm aI| Am¡a N>m§d _| VWm erVc OJh na aI|&
AmnH$m _mo~mB©c \$moZ grYo gy`©àH$me _| `m CíU OJh _| Z aI|§& A{YH$ Vmn_mZ go
BcoŠQ´>m°{ZH$ CnH$aUm| H$s Am`w H$_ hmo gH$Vr h¡&
AmnHo$ \$moZ _| Ðd nXmW© OmZo Z X|&
\$moZ {JamE§ Zhr `m AQ>nQ>o T>§J go CgH$m à`moJ Z H$a|& cmnadmhr go à`moJ H$aZo
^rVar g{H©$Q> ~moS©>g² Qy>Q> gH$Vo h¢&
\$moZ H$mo AÝ` AZ{YH¥$V Jm¡U CnH$aUm| go _V OmoS|>&
_mo~mB©c \$moZ `m ~¡Q>ar Amn IwX ImocZo H$m à`mg Z H$a|&
\$moZ gm\$ H$aZo go nhco nm°da ~§X H$a|& ’$moZ H$mo ñdÀN> H$aZo Ho$ {bE A°ÝQ>r ñQ>°Q>rH$
H$nS>o H$m à¶moJ H$a|&
AmnH$m \$moZ BcoŠQ´>mo_°¾o{Q>H$ joÌ {Z_m©U H$a gH$Vm h¢& Bg{c`o BcoŠQ´>m°{ZH$ CnH$aUm|
Ho$ nmg CgH$m à`moJ Z H$a|&
~°Q>ar Ho$ {~Zm AmnH$m \$moZ MmO© Z H$a|&
_mo~mB©c \$moZ H$m à`moJ Voc JmoXm_ `m amgm`{ZH$ H$maImZm| O¡gr OJhm|o _| H$aVo
g_` dhm° H$s Cn`moJ _`m©XmAmoo§ go AdJV ah|&
à`moJH$Vm© H$mo MoVmdZr Xr OmVr h¡ {H$ CËnmXH$ Ûmam Omo ~Xcmd `m n[adV©Z _mÝ`
Zht {H$`o OmVo, Cgo H$aZo go Cn`moJH$Vm© H$m dh CnH$aU BñVo_mc H$aZo H$m A{YH$ma
ZíQ> hmo gH$Vm h¡&
aoS>r¶mo Va§Jo (AmaE’$) COm©
¶h ’$moZ ‘m°S>ob gaH$ma Ûmam {Z¶{‘V {H$E JE aoS>r¶mo Va§Jm| Ho$ Omo{I‘ H$s eV} nwar H$aVm
h¡&
Bg ’$moZ H$s g§aMZm Ed§ CËnmXZ ¶w.Eg. gaH$ma Ho$ ’o$S>ab H$å¶w{ZHo$eZ H${‘eZ Ûmam {Z
¶§{ÌV {H$E JE aoS>r¶mo Va§J (AmaE’$) COm} Ho$ Omo{I‘ H$s ‘¶m©XmAm| H$m nmbZ H$aVm h¡
& dm¶abog ‘mo~mB©b ’$moZ ‘| AmXe© Omo{I‘ H$m EH$H$ {d{eï> AdemofU Xa ¶m EgEAma go
OmZm OmVm h¡& E’$grgr Ûmam EgEAma ‘¶m©Xm 1.6d¡Q>/Ho$Or aIr hþB© h¡& *EgEAma n[ajU ‘|
E’$grgr Ûmam ñdrH$mar JB© AmXe© Cn¶moJ n[apñWVr¶m| ‘| ’$moZ Ho$ aoS>r¶mo Va§Jm| Ho$ àgmaU
H$mo CƒV‘ à‘m{UV COm© ñVa na g^r n[a{jV Va§J ~±S> go n[ajU {H$¶m OmVm h¡µ& ¶Ú{n,
EgEAma Ûmam {ZYm©[aV H$s JB© CƒV‘ à‘m{UV COm© ñVa go ’$moZ ~hþV {ZåZ ñVa H$s
COm© na H$m¶© H$aVm h¡& BgH$m H$maU ¶h h¡ H$s, ’$moZ H$mo ~hþAm¶m‘r¶ COm© ñVam| na H$m¶
© H$aZo Ho$ {bE ~Zm¶m J¶m h¡, {Oggo nmoPa H$mo ZoQ>dH©$ VH$ OmZo H$s Amdí¶H$Vm hmoVr h¡&
gmYmaUV… O~ Amn dm¶abog ~og ñQ>oeZ H$s E±Q>rZm Ho$ ZOXrH$ hmoVo h¢, V~ COm© Ho$ ~mha
18
AmZo H$m ñVa {ZåZ hmoVm h¡& E’$grgr Ûmam H$mZ Ho$ nmg ‘m°S>b
o ’$moZ H$s n[a{jV EgEAma ‘wë
¶ 1.030 d¡Q>/Ho$Or Am§H$s JB© h¡ (eara na aIZo H$s n¡‘mB©e AbJ-AbJ ’$moZ ‘m°S>ob Ho$
AZwgma E’$grgr {Z¶‘m| H$s n[anwVu Ho$ {bE AbJ-AbJ hmoVr h¢&)
{d{dY àH$ma Ho$ ’$moZ Ho$ {bE {d{dY pñWVr¶m| ‘| EgAEAma ñVa AbJ-AbJ hmo gH$Vr h¡,
Omo gaH$mar {Z¶§ÌU H$s n[anwVu H$aVr hm|&
E’$grgr AmaE Omo{I‘ {ZX}em| Ho$ AZwnmbZ Ho$ ñVar¶ ‘wë¶m§H$Z Ho$ A§VJ©V Bg ’$moZ H$mo E’
$grgr Ûmam CnH$aU A{YH¥$VVmgo à{VdoXrV {H$¶m J¶m h¡& Bg EgEAma A{YH¥$V à{VdoXZ
H$mo Amn http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid na Tw>T§ >H$a FCC ID: Q78-ZTECS165 à‘mUnÌ
‘| XoI gH$Vo h¢& eara na aIH$a à¶moJ H$aZo Ho$ {bE ’$moZ H$mo E’$grgr Omo{I‘ {ZX}em| Ho$
{Z¶‘m| Ho$ A§VJ©V CnH$aU H$mo ~XZ go H$‘ go H$‘ 1.5 go‘r H$s Xÿar na aIH$a Am¡a ghm
¶H$ J¡aYmVw CngmYZm| Ho$ gmW n[a{jV {H$¶m J¶m h¡& Xþgao g§dY©Zm| H$m Cn¶moJ E’$grgr
AmaE’$ Omo{I‘ {ZX}em| H$m AZwnmbZ em¶X Zht H$a gH$Vm h¡& AJa Amn eara na aIZo
Ho$ CngmYZ Zht à¶moJ H$aVo hm|, VWm Amn Zo ’$moZ H$mo AnZo H$mZ Ho$ nmg Z aIm hmo, Vmo
’$moZ H$s Mmby pñWVr ‘| Cgo ~XZ go H$‘ go H$‘ 1.5 go‘r H$s Xÿar na aI|&
dm°a§Q>r eV}
AJa BZ {MOm} go§ CËnmX _o§ Xmof `m ÌwQ>r AmVr h¡ Vmo dma§Q>r cmJy Zht hmoVr:
(A) dm{O~r Iam|O
(~) JcV VarHo$ go à`moJ, dñVw H$mo àË`j ZwH$gmZr, AZw{MV Vah go ñWmnZm, CËnmX H$mo
AZ{YH¥$V Vah go ImocZm Am{X JcV à`moJ&
(H$) nmZr `m AÝ` {H$gr ^r Ðd nXmW© go hmoZodmcr ZwH$gmZr&
(S>) {H$gr ^r Vah H$s AZ{YH¥$V _aå_V `m gwYmaUm &
(B) PoS>Q>rB© Ho$ dm{O~r {Z`§ÌU Ho$ ~mha nm°da H$mo ñÌmoV, {~Ocr go ZwH$gmZr, AmJ, ~m‹T>
O¡gr AÝ` H$moB© KQ>Zm&
(\$) AÝ` {H$gr àH$ma Ho$ H$moB© ^r gm_mÝ` MmO©a Ho$ gmW CËnmX H$m AZ{YH¥$V à`moJ&
(J) CËnmX Ho$ gd© gm_mÝ` Cn`moJ àUmcr Ho$ Acmdm AÝ` H$moB© ^r H$maU&
CŠV pñWVr _| AmIar Cn`moJH$Vm© H$mo PoS>Q>rB© go {H$gr ^r àH$ma H$s _m§J `m H$s_V H$s
à{VnyVu _m§JZo H$m A{YH$ma Zht ahoJm&
XmoímnyU© `m Ag§JV CËnmX Ho$ {c`o CŠV dm°a§Q>r AmIar Cn`moJH$Vm© Ho$ {c`o EH$_od Cnm`
h¡ Am¡a PoS>Q>rB© Ho$ {c`o EH$_od Xm{`Ëd Omo, H$mZyZ H$s ~§YZH$maH$ àmdYmZm| Ho$ A§VJ©
V Amdî`H$ Z hmo Vmo g^r AÝ` dm°aÝQ>rO, A{^ì`ŠV, AÜ`öV `m d¡Ym{ZH$ Ho$ d¡H$pënH$
ñdén co{H$Z dhm° VH$ gr{_V Zht ah|Jo&
19
_`m©{XV {Oå‘oXmar
PoS>Q>rB© H$mo OmZH$mar Xr J`r hmoJr, CZH$mo OmZH$mar hmoJr `m {H$gr ^r àH$ma H$s ZwH$gmZr
hmoZo H$s g§^mdZm Ho$ ~mao _| CÝh| OmZZm Amdî`H$ hmo `m Zht, `h CËnmX Ho$ à`moJ Ho$
n[aUm_ ñdén AJa _wZm\o$ _| H$moB© èhmg hmoJm `m Z{VOm H$moB© AàË`j, {deoím, XwK©Q>Zm go
`m \$cñdén Omo ZwH$gmZ hþAm hmoJm CgHo$ {c`o PoS>Q>rB© {Oå_oXma Zht ah|Jo&
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising