ZTE | MF631 | User manual | ZTE MF631 Руководство пользователя

ZTE MF631 Руководство пользователя
Шағын кең жолақты USB-модемді
таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз!
Ескертпе:
USB-модемді пайдалану ережесінің егжей-тегжейлі сипаттамасы модеммен жұмыс
істеуге арналған, ДК-ге орнатылатын Бағдарламалық қамсыздандырудың мəзіріне
енгізілген «Справка» (Анықтама) бөлімінде.
USB-модем туралы ақпарат
USB-модем үлгісі
ZTE MF 631 HSUPA/HSDPA USB-модемі
Модемнің техникалық ерекшеліктері
• Жұмыс диапазондары – 2100 МГц-те HSUPA/HSDPA/UMTS жəне EDGE/GPRS/GSM
(850/900/1800/1900 МГц).
• HSUPA/HSDPA/UMTS режимінде деректерді қабылдау жылдамдығы 7.2 Мбит/с
жəне деректерді жіберу барысында 5.76 Mбит/с-қа дейін.
1
• EDGE/GPRS режимінде деректерді қабылдау жылдамдығы 236 кбит/с-қа дейін.
• Жалғау ахуалының жəне сигнал қуаттылығының индикациясы.
• MicroSD жадының карталары үшін қондырылған ажыратқыш.
Модем сипаттамасы
1. Индикатор
2. Қақпақ
3. USB коннектор
2
4. Микро SD карта слоты
5. SIM/USIM карта слоты
Жүйеге қойылатын талаптар
• Орталық процессор (CPU): Pentium 4, жиелігі 1 ГГц немесе одан да жоғары
• Оперативті жады 512 МБ-тан бастап.
• Microsoft® Windows® (XP, Vista, Windows 7) жəне Mac OS 10.4 немесе одан
жоғары операциялық жүйелермен жабдықталған компьютерлермен үйлесімді.
• Модем интерфейсінің əмбебеп бірізді шинасы (USB).
• Қатты дискте 50 Мегабайт бос орын.
• Дисплей рұқсаты: 800 х 600 немесе одан да жоғары (кеңес берілгені - 1024 х
768).
Жүйеге қойылатын талаптар бойынша ескертпе:
• Жүйенің сəйкес емес конфигурациясы сіздің компьютеріңіздің модеммен бірге
жұмыс істеу өндірімпаздығын нашарлатып жіберуі мүмкін.
• Windows XP операциялық жүйесі үшін Service Pack 2 немесе одан да жоғары
3
жаңарту пакетін орнатуға кеңес беріледі.
• Windows 2000 операциялық жүйесі үшін Service Pack 4 немесе одан да жоғары
жаңарту пакетін орнатуға кеңес беріледі.
• Windows Vista операциялық жүйесі үшін Service Pack 1 жаңарту пакетін орнатуға
кеңес беріледі.
Модемді орнату
1.
2.
3.
4.
Пластикалық қақпағын шешіңіз.
SIM/USIM-картаны арнайы слотына кіргізіңіз.
Содан кейін micro SD картасын арнайы слотына орнатыңыз.
Модемнің қақпағын жабыңыз.
Ескертпе:
• SIM/USIM картаның кесілген шеті SIM/USIM картасының ұясындағы кесілген
шетіне дұрыс келгендігіне көз жеткізіңіз жəне МicroSD картасы МicroSD
картасының ұясындағы жабыстармада көрсетілгендей дұрыс бағытта
орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4
• МicroSD немесе SIM/USIM картасын карта жұмыс істеп тұрған кезде суырып
алмаңыз. Əйтпесе, карта жəне USB-жинақтаушыңыз бұзылып қалуы мүмкін жəне
карта ішінде сақталған деректер жоғалуы мүмкін.
Модемді компьютерге жалғау
Модемнің USB-ажыратқышын компьютердің кез-келген бос USB-портына сұғыңыз.
Бағдарламалық қамсыздандыруды орнату жəне өшіріп
тастау
Орнату жəне өшіру процедуралары əртүрлі операциялық жүйелерде əртүрлі болуы
5
мүмкін.
Келесі бөлімдерде Windows XP-ді үлгі ретінде алып отырып орнату жəне өшіру
процедуралары баяндалған.
Бағдарламалық қамсыздандыруды орнату
1. Beeline USB-модемі үшін қосымша орнатау бірнеше уақыттан кейін автоматты
түрде басталады. Орнату бағдарламасының іске қосылуын күтіңіз жəне содан
кейін оның нұсқауларымен жүріңіз. Орнату барысында модем мен компьютер
арасындағы жалғауды үзіп жібермеңіз.
2. Егерде қосымшаны орнату автоматты түрде басталмаса, онда оны қолмен өзіңіз
орнатыңыз:
• «Мой компьютер» (Менің компьютерім) терезесін ашыңыз, ол үшін жұмыс
столындағы
«Мой компьютер» (Менің компьютерім) белгісін екі рет
шертіңіз. Егер жұмыс столыңызда
«Мой компьютер» (Менің
компьютерім) белгісі жоқ болса, онда экранның сол жақ төменгі бұрышында
орналасқан «Пуск» (Баста) түймесін басыңыз, жəне пайда болатын мəзірден
6
«Мой компьютер» (Менің компьютерім)
белгісін табыңыз.
• «Мой компьютер» (Менің компьютерім) терезесінде Beeline атты дискті
ашыңыз.
• Ашылған терезеден сіз AutoRun.exe файлын табасыз, міне соны іске қосыңыз.
• Ары қарай орнату бағдарламасының нұсқауларымен жүріңіз жəне модем мен
компьютер арасындағы жалғауды үзіп жібермеңіз.
Бағдарламалық қамсыздандыруды іске қосу
Beeline USB-модемі үшін қосымшаны іске қосыңыз. Ол үшін өз компьютеріңіздің
жұмыс столындағы қосымша
белгісін тауып, оны тінтуірмен екі рет шертіңіз.
USB-модемді суырып алу
1. Beeline USB-модем бағдарламалық қамсыздандыруды жабыңыз.
7
2. Кейін, хабарлама бөлігіндегі
белгісін екі рет шертіңіз. Безопасное
извлечение устройтсва (Құрылғыны қауіпсіз түрде шығару) деген
хабарлама терезесі пайда болады.
3. Тиісті құрылғыны таңдаңыз жəне Остановить (Тоқтату) дегенді басыңыз.
4. Оборудование может быть удалено (Жабдықты шығарып алуға болады)
деген жазу шыққан кезде, модемді USB-порттан суырып алыңыз.
Бағдарламалық қамсыздандыруды өшіріп тастау
Пуск (Баста) мəзіріне кіріңіз > Панель управления (Басқару панельі) бөлімін
таңдаңыз > кейін, Установка и удаление программ (Бағдарламаны орнату
жəне өшіріп тастау) белгісін шертіңіз > USB-модем Beeline бағдарламасын
табыңыз жəне бағдарламалық өнім сүйемелдеуін өшіру үшін Удалить (Өшіру)
түймесін басыңыз.
Ескертпе:
• Бағдарламалық өнім сүйемелдеуін өшіруден бұрын одан шығыңыз.
• Қосымшаны өшіргеннен кейін, компьютерді қайта қосыңыз жəне қосымшаны
қайта орнатыңыз.
8
Спасибо за то, что Вы выбрали мобильный
широкополосный USB-модем!
Примечание:
Подробное описание правил эксплуатации USB-модема в разделе «Справка»,
включенное в меню, устанавливаемого на ПК Программного обеспечения для
работы с модемом.
Информация о USB-модеме
Модель USB-модема
ZTE MF631 HSUPA/HSDPA USB-модем
Технические характеристики модема
• Работа в диапазонах – HSUPA/HSDPA/UMTS на 2100 МГц и EDGE/GPRS/GSM
(850/900/1800/1900 МГц).
• Скорость приема данных в режиме HSUPA/HSDPA/UMTS до 7,2 Мбит/с и при
9
отправке данных до 5,76 Мбит/с.
• Скорость приема данных в режиме EDGE/GPRS до 236 кбит/с.
• Индикация состояния подключения и мощности сигнала.
• Встроенный разъем для карт памяти MicroSD.
Описание модема
Эта информация предоставляется для справки. Фактический вид модема, может
отличаться от изображенного на рисунке.
1. Индикатор
2. Крышка
10
3. USB коннектор
4. Слот для микро SD карты
5. Слот для SIM/USIM карты
Системные требования
• Центральный процессор (CPU): Pentium 4, частота 1 ГГц или выше
• Оперативная память от 512 МБ.
• Совместимость с компьютерами, оснащенными операционной системой
Microsoft® Windows® (XP, Vista, Windows 7) или MAC OS 10.4 и более.
• Универсальная последовательная шина (USB) интерфейса модема
• 50 Мегабайт свободного места на жестком диске
• Разрешение дисплея: 800 на 600 или выше (рекомендованное - 1024 на 768)
Примечание:
• Несоответствующая конфигурация системы может ухудшить
производительность работы вашего компьютера с модемом.
• Для операционной системы Windows XP рекомендуется установить пакет
11
обновлений Service Pack 2 или выше.
• Для операционной системы Windows 2000 рекомендуется установить пакет
обновлений Service Pack 4 или выше.
• Для операционной системы Windows Vista рекомендуется установить пакет
обновлений Service Pack 1.
Установка модема
1.
2.
3.
4.
Извлеките крышку модема.
Установите SIM/USIM карту в слот.
Затем вставьте micro SD карту в отдельный слот, предназначенный для micro
SD карты.
Затем закройте крышку модема.
Примечание:
12
• Убедитесь, что скошенная кромка SIM/USIM карты должным образом подошла к
кромке гнезда SIM/USIM карты и MicroSD карта вставлена в правильном
направлении, как это указано на ярлыке гнезда MicroSD карты.
• Не извлекайте MicroSD или SIM/USIM карту, когда карта используется. В
противном случае, карта, а также Ваш USB-накопитель может быть повреждена
и данные, хранящиеся на карте, могут быть утеряны.
Соединение модема с компьютером
Вставьте USB-разъем модема в любой свободный USB-порт компьютера.
13
Установка и удаление программного обеспечения
На различных операционных системах процедуры установки и удаления могут
различаться.
В следующих разделах на примере операционной системы Windows XP описана
процедура установки и удаления программного обеспечения.
Установка программного обеспечения
1.
2.
3.
Установка приложения для USB-модема Beeline начнется автоматически
через некоторое время. Дождитесь запуска программы установки и следуйте
ее подсказкам. Во время установки не разрывайте соединение модема с
компьютером.
Если автоматическая установка приложения не началась, то выполните
установку вручную:
Откройте окно «Мой компьютер», для этого дважды щелкните значок
«Мой компьютер» на рабочем столе. Если на рабочем столе
14
отсутствует значок
«Мой компьютер», нажмите кнопку «Пуск», в
левом нижнем углу экрана, и найдите во всплывающем меню значок «Мой
компьютер»
.
• В окне «Мой компьютер» откройте диск с названием Beeline.
• В открывшемся окне найдите файл AutoRun.exe и запустите его.
• Далее следуйте подсказкам программы установки и не разрывайте соединение
модема с компьютером.
15
Запуск программного обеспечения
Запустите приложение для USB-модема Beeline. Для этого найдите значок
приложения
нему мышкой.
на рабочем столе своего компьютера и дважды щелкните по
Извлечение USB-модема
1.
Закройте программное обеспечение USB-модем Beeline.
2.
Затем, кликните дважды
в области сообщения. Появится диалоговое
окно Безопасное извлечение устройства.
Выберите подходящее устройство и затем нажмите на Остановить.
Когда появится сообщение Оборудование может быть удалено, извлеките
модем из USB-порта.
3.
4.
16
Удаление программного обеспечения
Зайдите в меню Пуск > выберите раздел Панель управления > далее, щелкните
по значку Установка и удаление программ > найдите программу USB-модем
Beeline и нажмите Удалить, чтобы удалить сопровождения программного
продукта.
Примечание:
• Перед тем как удалить программное обеспечение продукта, выйдите из него.
• После удаления приложения, перезагрузите компьютер и установите
приложение снова.
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising