ZTE | MF93D | User manual | ZTE MF93D Руководство пользователя

ZTE MF93D Руководство пользователя
MF93D
Пайдаланушының нұсқаулығы
ZTE CORPORATION
Хай-Тек оңтүстік жолы, 55, Шэньчжэнь, Қытай Халық
Республикасы
Пошталық индекс: 518057
1
ЗАҢДЫ АҚПАРАТ
Copyright © 2013 Корпорация ZTE.
Барлық құқықтар қорғалған.
Бұл жарияланымның ешбір бөлігі ZTE Корпорациясының
алдын ала жазбаша рұқсатынсыз фотокөшіруді не
микрофильмдерді қоса, кез-келген түрде не кез-келген
электрондық не механикалық құралдармен дәйексөз
алына алмайды, жаңғыртылмайды, аударылмайды не
пайдаланылмайды.
Нұсқаулықты SRE Корпорациясы басып шығарды. Біз
өзімізге алдын ала хабарландырусыз қате басылған
сөздерді түзетуге не спецификацияны жаңартуға құқық
қалдырамыз.
№: R1.0 нұсқасы
Жарияланған күні:Ақпан2013 жыл
ЕСКЕРТУ:
Құрылғыны тұйық жайда пайдаланбаңыз. Осындай
жайд ағы ұзақ жұмыс құрылғының қызуына және
қоршаған ортаның температурасының көтерілуіне себеп
болады, ол автоматты түрде сөндірілуіне әкеліп соғады.
Мұндай жағдайда қалыпты жұмыс істеу үшін құрылғыны
жақсы желденетін жайда салқындату керек.
2
Құрылғымен танысу
Сипаттамасы
Суретте сұлба тек үлгі ретінді берілген. Нақты өнімнің
айырмашылығы болу мүмкін.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Сыртқы антенна үшін ұяшық
Micro USB порты
OLED-экран
Қуаттандыруды сөндіру
(U)SIM карта үшін слот
RESET батырмасы/Карта үшін MicroSD слот
WPS батырмасы
3
ЕСКЕРТУЛЕР:
•
MicroSD логотипі SD Card Association сауда белгісі
•
болып табылады.
Қажеттілік болса түпнұсқалық сыртқы антеннаны
пайдаланыңыз.
Индикаторлар
Құрылғы қосылып тұрғанда, OLED экранында төменде
көрсетілген тиісті нұсқаулармен мынадай белгілер пайда
болу мүмкін:
Белгі
Индикатор
Желі сигналының деңгейі.
2G/3G/4G
Желінің түрі. 2G, 3G, 4G белгілері OLED
экранында желілік қосылысқа сәйкес
пайда болады.
Интернетке автоматты түрде қосылу.
Wi-Fi жағдайы және қосылған
пайдаланушылар саны.
Батарея қуатының индикаторы.
Қосу барысы
Түрлі Wi-Fi құрылғыларды (планшеттік ДК, смартфондар,
ойын приставки) Интернетке Wi-FI MF93D арқылы
қосылуға болады. Құрылғыны қосқанда, нұсқаулығында
көрсетілген нұсқауларды басшылыққа алыңыз.
Құрылғыны пайдаланудың түрлі тәсілдері бар:
1. Интернетке Wi-Fi арқылы бірнеше құрылғының
қатынауы
2. Интернетке USB-қосылу көмегімен бір құрылғының
қатынауы
3. Интернетке Wi-Fi арқылы бірнеше құрылғының
және USB-қосылу көмегімен бір құрылғының
қатынауы (бір уақыттта)
Интернетке қолмен қосылу.
Роуминг индикаторы.
Жаңа хабарлама келді.
4
5
картасы орнына орналасқанда белгі естисіз.
Құрылғыны орнату
1) SIM-картаны енгізіңіз.
МАҢЫЗДЫ:
Құрылғыңыз Micro/Nano немесе стандартқа сәйкес
келмейтін басқа SIM-карталармен жұмыс істемейді.
Құрылғы бұзылмау үшін, оларды пайдаланбаңыз.
3)
MicroSD картаға арналған ұяшықтың қақпағын
жабыңыз.
Құрылғыға қосылу
Е С К Е РТ У : Қ а қ п а ғ ы н д ө р е к і а ш п а ң ы з , ө й т к е н і ол
құрылғымен байланысты.
2) MicroSD картасын MicroSD слотына енгізіңіз. Келесі
суретте слотқа орнатылуы көрсетілген. MicroSD
Wi-Fi арқылы
1. Құрылғы тікелей қосылады. Ол сәйкестендіру үшін 1
~ 2 минут уақыт алады.
2. Қолжетімді сымсыз желілерді таңдау үшін
стандартты Wi-Fi қосымшасын пайдаланыңыз.
ЕСКЕРТУ:«ДК баптаулары» бөлімінде IP-адресті алу
үшін клиентке автоматты түрде сілтеме орнатыңыз,
содан кейін клиент "192.168.0.100" тәрізді IP-адресті
алады.
3. Құрылғыңыздың SSID алыңыз да «Қосылу»
батырмасын басыңыз. Келесі сурет тек үлгі ретінде
көрсетілген.
6
7
4.
Құпия сөзді енгізіңіз және «Қосылу» батырмасын
басыңыз.
ЕСКЕРТУ:
•
Wi-Fi арқылы қосылу үшін құпия сөз қажет болу
мүмкін, зауыттық баптаулардың құпия сөзін алу үшін
құрылғының затбелгісіне қараңыз.
•
WPS батырмасын, SSID батырмасын басыңыз,
содан кейін OLED экранында Wi-Fi кілті көрінеді.
5. Клиент құрылғыға қосылғанға дейін күте тұрыңыз.
8
USB кәбіл арқылы
1. Құрылғыны қосу.
2.
3.
Құрылғыны қуаттандыру.
OЖ жаңа жабдықты іздейді және анықтап алады,
орнату автоматты түрде аяқталады.
ЕСКЕРТУ: Егер Windows операциялық жүйесі автоматты
түрде қосылмаса, онда сіз Мой компьютер > ZTEMODEM қадамы бойынша орнату бағдарламасын іске қоса
аласыз.
9
4.
Сәл күтіңіз, клиент құрылғыға қосылады.
Интернет желісіне қосылу.
4G режімі
Клиент құрылғыға сәтті қосылғаннан соң, сіз Интернетке
автоматты түрде немесе қолмен орнатып қатынау
аласыз. Зауыттық баптаулар бойынша автоматты режім
пайдаланады.
Режімі
Aвтоматты
түрде
Қолмен
Операциялар
Құрылғы Интернетке автоматты түрде
қосылады, содан кейін клиенттер
Интернетке кіре алады.
Конфигурацияның веб-бетіне
кіріңіз де Баптаулар>Желінің
баптаулары>Қашықтан қатынау
баптаулары>Нұсқаулық таңдаңыз, содан
кейін Басты бет>Қосылу/сөндіру басыңыз.
ЕСКЕРТУ:
Е Г Е Р с і з қ ұ р ы л ғ ы ң ы зд ы ң н а қ т ы п а р а м ет рл е р і н
өзгерткіңіз келсе, http://192.168.0.1 или http://m.home
адресі бойынша конфигурацияның веб-бетіне кіріңіз.
10
З ау ы т т ы қ ба птаул а р б о йы н ш а a d m i n құ пия с ө з і
орнатылған.
Интернеттің Wi-Fi режімі
1.
2.
3.
Конфигурацияның веб-бетіне кіріңіз.
Баптаулар> Wi-Fi Интернет.
Интернеттің Wi-Fi қосылғышын және қажетті желіні
таңдаңыз, содан кейін «Қолдану» батырмасын
басыңыз.
ЕСКЕРТУ:
Сіз Wi-Fi интернетті белсендіріп Wi-Fi қосылғышын
таңдаңыз.
4. Құрылғыға WLAN қосыңыз.
Қосылудың екі тәсілі бар.
u
Аталған SSID таңдаңыз, содан кейін «Қосылу»
басыңыз.
11
u
«Қосу» батырмасын басыңыз, Wi-Fi аумағына WLAN
құрылғысының ақпаратын «Желіні қосуға» енгізіңіз,
«Қолдану» батырмасын басыңыз
5.
Құрылғыңыз WLAN құрылғысына сәтті қосылғаннан
кейін, сіз Интернетке қатынау аласыз.
Компьютердің баптаулары.
Wi-Fi қосылыстың Интернет хаттамасының баптауларын
жүзеге асыру мақсатында Windows XP үшін келесі
қадамдарды орындаңыз:
1. Тінтуірдің оң батырмасын Желілік орта белгісіне
басыңыз және Сипаттарын таңдаңыз.
12
2.
Тінтуірдің оң батырмасын Сымсыз желілік қосылуға
басыңыз және Сипаттар таңдаңыз.
13
3.
Интернет хаттамасын (TCP / IP) таңдаңыз және
Сипаттар батырмасына басыңыз.
Қауіпсіздік шаралары
•
4.
«IP-адресті алуды» автоматты түрде таңдаңыз
және DNS-сервердің адресін алу басыңыз да
баптауларды аяқтау үшін ОК батырмасын басыңыз.
•
14
Егер кейбір электронды құралдар жеткілікті
қорғалмаса, онда олар көлік жүйелердің электронды
жүйелері тәрізді электр магниттік кедергілер әсеріне
ұшырайды. Пайдаланар алдында құрылғының
өндірушісімен кеңесіңіз.
Операциялық құрылғы есту аппараттары,
крдиостимулятор тәрізді медициналық құралдарға
әсер етуі мүмкін. Ондай құралдар қосылып
тұрғанда, өтінеміз, солардан 20 сантиметр
15
қашықтықта ұстаңыз. Қажет болса, құрылғыны
сөндіріңіз. Пайдаланар алдында дәрігермен немесе
•
•
•
•
•
медициналық құралдың өндірушісімен кеңесіңіз.
Құрылғыны пайдаланғанда шектеулерді сақтаңыз.
Маршрутизаторды жарылу қауіпі бар немесе
жарылу қауіпі бар өнімдер өңделетін мұнай өнімдер
қоймасы немесе химиялық фабрика сыңайлы қауіпті
ортада пайдаланбаңыз. Қажет болса, құрылғыны
сөндіріңіз.
Электронды жіберу құрылғыларды ұшақтарда,
жанармай стацияларында және емханаларды
пайдалануға тыйым салынады. Барлық ескертетін
белгілерді орындаңыз және сақтаңыз, осындай
жағдайларда құрылғыны сөндіріңіз.
Егер қажеттілік болмаса, антеннаның ішкі аумағына
қол тигізбеңіз. Кері жағдайда ол құрылғының
жұмысына әсер тигізеді.
Құрылғыны кішкентай балалардың қолы жетпейтін
жерде сақтаңыз. Құрылғыны ойыншық ретінде
пайдаланса, онымен жарақаттану мүмкін.
Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда, күйіп қалмау үшін
металл бөлшектеріне қол тигізбеңіз.
16
Құрылғыны пайдалану
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғы тек жайдың ішінде ғана пайдалануға
арналған. Жайдан тыс жерде пайдаланбаңыз.
Түпнұсқалық аксессуарларды пайдаланыңыз.
Кез келген басқа аксессуарларды пайдалану
құрылғыңыздың жұмысына әсер келтіреді және
телекоммуникациялық терминалдар туралы тиісті
ережелерді бұзады.
Электрмагниттік толқындар шығаратын
металлқұрылғылардың немесе мекемелердің
жаңында не ішінде пайдаланбаңыз. Кері жағдайда
бұл сигнал қабылдауға әсер етеді.
Осы құрылғы су өткізбейтін емес. Оны құрғақ
ұстаңыз және қараңғы, салқын жерде ұстаңыз.
Құрылғыны температура күрт өзгерген кезде
пайдаланбаңыз. Мұндай жағдайда, құрылғының ішісыртында ылғал пайда болады, сол үшін оны құрғап
кеткенше пайдалануға болмайды.
Құрылғыны ұқыпты пайдаланыңыз. Лақтырмаңыз,
майыстырмаңыз, кері жағдайда құрылғы бұзылады.
Бөлшектемеңіз, тек кәсіби мамандар жөндеу
жұмыстарын жүргізе алады.
17
•
Жұмыс температурасының диапазоны 0 °C ~ +35°C
дейін және ылғал 5% ~ 95% дейін болу керек.
Адаптер туралы
•
•
•
•
Адаптер жабдықтың қасында және қолжетімді жерде
орнатылу керек.
Үлгісі: ZTE MF93D
Өндіруші: ZTE Corporation
Аша адаптерді сөндіру құрылғысы ретінде
қарастырылады.
Аккумуляторды пайдалану
•
•
•
•
•
Аккумулятордың қысқа тұйықталуына жолбермеңіз,
өйткені ол артық қызуына және өртенуіне әкеліп
соғуы мүмкін.
Құрылғыны өте жоғару температурада сақтамаңыз
және отқа салмаңыз, жарылу қауіаі бар.
Бөлшектемеңіз және қайта құрастырмаңыз.
Ешқашан бұзық қуаттандыру құралдарын және
тозған немесе зақымдалған батареяларды
пайдаланбаңыз.
Тозған батареяларды жеткізушіге қайтарыңыз
немесе тиісті жерге қойыңыз.
18
ЕСКЕРТУ:
Егер батарея жұмыс істемесе, онда оны өзінен ары
ұстау к ерек. Егер қолыңызға сұйықтығын тигізіп
қойсаңыз, теріңізді мол сумен жуып, қажеттілік болса
дәрігер көмегіне.
Шектелген кепілдік
Бұл к епілдік Өнімнің к елесі себептерден болған
ақауларына не қателеріне қолданылмайды:
І. Табиғи тозудан.
ІІ. Ақырғы пайдаланушының ZТЕ орнатуға, жұмыс
істеуге не қызмет көрсетуге қатысты нұсқаулары
мен рәсімдерін бұзуынан.
ІІІ. Өнімді дұрыс ұстамаудан, салақтықтан не дұрыс
орнатпаудан, бөлшектемеуден, сақтамаудан,
қызмет көрсетпеуден не пайдаланбаудан.
IV. ZТЕ не ZТЕ сертификаттаған адамдар
жүргізбеген түрлендіруден не жөндеуден.
V. Қоректендірудің үзілуінен, өрттен, су
тасқынынан, апаттардан, үшінші тараптардың
әрекеттерінен не ZТЕ негізді бақылауынан тыс
басқа жағдайлардан.
19
VI. Мұндай ақаулар қиыстырып пайдаланудың
себебінен орын алған болса, үшінші
тараптардың өнімдерін пайдаланудан не үшінші
тараптардың өнімдерімен бірге пайдаланудан.
VII. Өнімнің қалыпты пайдаланылуынан тыс кезкелген басқа себептерден.
Ақырғы пайдаланушының жоғарыда аталған
жағдайларда Өнімнен бас тартуға не оны қайтаруға
не ZTE-дан Өнімге жұмсалған ақшаны қайтарып алуға
құқығы болмайды.
•
Осы кепілдік өнімнің бұзылуынан немесе стандартқа
сәйкес келмейтін өнімнен пайдаланушының жалғыз
қорғаныс құралы және ZTE компаниясының жалғыз
жауапкершілігі болып табылады және заңмен
белгіленген не көзделген басқа кепілдіктерді
алмастырады, оның ішінде нақты мақсаттарға сай
тауар жарамдылығы мен жағдайының кепілдігін
ескереді, егер өзгесі заңмен кзделген нормаларға
сәйкес талап етілмесе.
20
Жауапкершілікті шектеу
ZTE табыстарды жоғалт уды, бизнестің уақытша
тоқтатуын, капиталдың құнын, өндірістік үй-жайларды
не өнімді ауыстырудың құнын немесе тұрып қалуға
байланысты кез-келген басқа шығындарды қоса, бұл
өнімді пайдаланудан туындайтын не соған байланысты
кез-келген табыстарды жоғалту не жанама, арнайы,
қосымша не қосалқы зиян үшін ZTE мұндай зиянның
мүмкін екені туралы ескерткеніне, білгеніне не білуі
керек болғанына қарамастан жауап бермейтін болады.
21
Ақаулықтарды іздеу және жою
Ақаулық
Ақаулық
Шешімі
•
Құрылғы мен
компьютер арасында
USB қосылыс
•
орнатылмады
Бағдарламалық
жасақтаманы орнату қажет.
Орнату бағдарламасын Мой
компьютер> ZTEMODEM
жолымен іске қосыңыз.
Егерқұрылғыңыздың
драйвері жауап бермесе,
бағдарламалық
жасақтаманы қайта
орнатыңыз.
Шешімі
•
Клиент пен
құрылғы арасында
Wi-Fi қосылыс
орнатылмады
•
•
•
22
Wi-Fi қызметі белсенді
екеніне қол жеткізіңіз.Wi-Fi
қызметін қосу немесе сөндіру
үшін WPS батырмасын
басыңыз.
Желілер тізімін жаңартыңыз
да дұрыс SSID таңдаңыз.
Интернет хаттамасында
(TCP / IP) IP-адресті
автоматты түрде алатынына
көз жеткізу үшін IP-адресті
тексеріңіз.
Құрылғыға қосылғанда
желінің дұрыс кілтін (Wi-Fi
құпия сөзі) енгізіңіз.
23
Ақаулық
Шешімі
•
•
Құрылғыға қосылған
клиент Интернетке
кіре алмайды
•
•
•
Интернетті WiFi режімді
пайдалансам, клиент •
Интернетке қатынау
ала алмайды.
(U)SIM-картаны тексеріңіз.
Орналасу жерін өзгертіңіз,
жақсы сигналмен орын
табыңыз.
WAN қосылысы режімінің
баптауларын тексеріңіз.
Қызметтерді жеткізушіге
хабарласыңыз және APN
баптауларын тексеріңіз.
Басқа WLAN сымсыз
құрылғылары Интернетке
қосылып тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Басқа WLAN сымсыз
құрылғылары және кіші
желінің құрылғылары
әрттүрлі екеніне көз
жеткізіңіз.
24
Ақаулық
Шешімі
•
Бет
конфигурациясының
web-интерфейсіне
•
кіре алмайсыз
•
•
•
Құпия сөз туралы
•
Дұрыс адресті енгізіңіз.
Зауыттық баптаулар
бойынша адрес://192.168.0.1
немесе http://m.home.
Компьютерге тек бір желілік
адаптерді пайдаланыңыз.
Прокси-серверді
пайдалабаңыз.
WPS батырмасына екі
рет басыңыз, содан кейін
SSID және Wi-Fi құпия сөзі
экранда пайда болады.
Web-беттің
конфигурациясының
зауыттық баптаулары
бойынша құпия сөз аdmin.
Егер сіз құпия сөзді
өзгертіп, жаңа құпия сөзді
ұмытып қалсаңыз зауыттық
баптауларды қалпына
келтіру керек.
25
Ақаулық
Шешімі
•
•
Құрылғы туралы
Жоб батырмасын басыңыз,
құрылғының баптаулары
жойылады.
Егер құрылғыны
пайдаланғанда қандай да бір
ерекшеліктер болса, онда
қуаттандыру батырмасын
басып 10 с. ұстай тұрыңыз,
құрылғы қайта жүктеледі.
MF93D
Руководство пользователя
Қосымша ақпарат алу үшін:
•
mobile@zte.com.cn адресіне электронды пошта
жіберіңіз.
•
http://www.ztedevice.com сайтына кіріңіз.
•
+86-755-26779999 шұғыл желі телефонына қоңырау
шалыңыз.
ZTE CORPORATION
55, Южная дорога Хай-Тек, Шэньчжэнь,Китайская
Народная Республика
Почтовый индекс: 518057
26
27
ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Copyright © 2013 Корпорация ZTE.
Все права защищены.
Никакая часть данной публикации не может цитироваться,
воспроизводиться, переводиться или использоваться в
любой форме или любыми средствами, электронными
или механическими, включая, фотокопирование и
микрофильмов, без предварительного письменного
разрешения корпорации ZTE.
Руководство опубликовано компанией ZTECorporation. Мы оставляем за собой право вносить изменения,
исправлять или обновлять специфик ации без
предварительного уведомления.
Версия №: R1.0
Дата публикации: Февраль 2013года
ПРИМЕЧАНИЕ:
Не используйте устройство в замкнутом пространстве.
Длительная работа в таком пространстве может вызвать
перегрев и повышение температуры окружающей
с р ед ы , ч т о м о ж ет п р и в е с т и к а вт о м ат и ч е с к о м у
отключению. В таком случае, охладить устройство в
хорошо проветриваемом помещении перед включением
для нормальной работы.
28
Знакомство с устройством
Описание
На рисунке схема представлена только для примера.
Фактическое изделие может отличаться.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Разъем для внешней антенны
MicroUSB порт
OLED-экран
Выключатель питания
Слот для (U)SIM карты
Кнопка RESET / MicroSD слот для карты
Кнопка WPS
29
ПРИМЕЧАНИЯ:
•
Логотип MicroSD является торговой маркой SD Card
•
Association.
Используйте оригинальную внешнюю антенну при
необходимости.
Индикаторы
Когда устройство включено, на экране OLED могут
появляться следующие значки, с соответствующим
указанием, перечисленные в таблице ниже:
Значок
Индикатор
Уровень сигнала сети.
2G/3G/4G
Тип сети. Значки 2G, 3G, 4Gпоявятся
на экране OLED в соответствии с
сетевым соединением.
Автоматическое подключение и
Интернету.
Подключение к Интернету вручную.
Получено новое сообщение.
Состояние Wi-Fi и количество
подключенных пользователей.
Индикатор заряда батареи.
Сценарии подключения
Различные устройства Wi-Fi(планшетные
ПК,смартфоны, игровые приставки) можно подключить
к И н те р н ет у ч е р ез W i - F I M F 9 3 D . Ус та н а вл и ва я
подключение, следуйте инструкциям, приведенным в
руководстве подключаемого устройства.
Д л я д о с т у п а к ус т р о й с т ву в о з м о ж н ы р а з л и ч н ы е
сценарии:
1. Доступ в Интернет нескольких устройств по Wi-Fi
2. Доступ в Интернет одного устройства с помощью
USB-подключения
3. Доступ в Интернет нескольких устройств по Wi-Fi и
с помощью USB-подключения (одновременно)
Индикатор роуминга.
30
31
2)
Вставьте карту MicroSD в слот MicroSD. На
следующем рисунке показана установка в слот. Вы
услышите щелчок, когда карта MicroSD встанет на
место.
3)
Закройте крышку слота для MicroSD карты
Установкаустройства
1) Вставьте SIM-карту.
ВАЖНО:
Ваше устройство не поддерживает Micro / Nano или
любые другие нестандартные SIM-к арты. Чтобы
избежать повреждения устройства, пожалуйста, не
используйтеих.
Подключение к устройству
ПРИМЕЧАНИЕ: Не тяните крышку грубо, так как она
связана с устройством.
Через Wi-Fi
1. Подключение устройства происходит напрямую.
Оно займет 1 - 2 минуты для инициализации.
2. Используйте стандартное Wi-Fi приложение для
поиска доступных беспроводных сетей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, автоматически установите
клиенту ссылку для получения IP-адреса в разделе
"Настройка ПК", а затем клиент получит IP-адрес, как
"192.168.0.100".
32
33
3.
4.
Выберите SSID вашего устройства и нажмите
кнопку «Подключить». Следующее изображение
•
только для примера.
5.
Дважды нажмите на кнопку WPS, а затем SSID и WiFi ключ будет отображаться на экране OLED.
Подождите немного, пока клиент успешно
подключится к устройству.
Введите пароль и нажмите кнопку «Подключить».
Через USB кабель
1. Подключение к устройству.
ПРИМЕЧАНИЕ:
•
Может потребоваться пароль для Wi-Fi соединения,
см. этикетку на устройстве, чтобы получить пароль
по умолчанию.
34
2.
3.
Питание устройства.
OС обнаруживает и распознает новое оборудование
и установка завершится автоматически.
35
ПРИМЕЧАНИЕ: Если операционная система Windows
не запускается автоматически, вы можете запустить
пр о гр а м м у ус та н о в к и п о с л ед у ю ще м у ш а гу М о й
компьютер > ZTEMODEM.
4. Подождите немного, пока клиент успешно
подключится к устройству.
Вручную
Подключение к сети Интернет
Режим 4G
П о с л е то го к а к к л и е н т, ус п е ш н о п од к л юч и л с я к
устройству, вы можете получить доступ к Интернету в
автоматическом режиме или вручную. По умолчанию
используется автоматический режим.
Режим
Aвтоматический
Операции
Устройство подключится к
Интернету автоматически и
клиенты могут заходить в Интернет.
36
Зайдите на веб-страницу
конфигурации и выберите
Настройки> Настройка сети>
Настройка удаленного доступа>
Руководство, а затем нажмите
Главная> Подключение /
отключение.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если вы хотите изменить подробные параметры вашего
устройства, пожалуйста, зайдите на веб-страницу
конфигурации по адресу: http://192.168.0.1 или http://
m.home. По умолчанию установлен пароль admin.
Wi-Fi режим Интернета
1.
2.
3.
Зайдите на веб-страницу конфигурации.
Выберите Настройки> Wi-Fi Интернет.
Установите переключатель Wi-Fi Интернет и
необходимую сеть, а затем нажмите кнопку
«Применить».
ПРИМЕЧАНИЕ:
Вам нужно активировать Wi-Fi интернет и выбрать
переключатель Wi-Fi.
37
Настройка компьютера
4. Подключите к устройству WLAN.
Есть два способа подключения.
u
выбрать перечисленные SSID, а затем нажмите
кнопку «Подключить».
u
Нажмите кнопку «Добавить», введите информацию
WLAN устройства в «Добавить сеть»Wi-Fiзону, а
затем нажмите кнопку «Применить».
5.
После того как Ваше устройство успешно
подключится к устройству WLAN, вы можете
получить доступ к Интернету.
38
Выполните следующие шаги для Windows XP для
настройки Интернет-протокола
Wi-Fi соединения.
1. Щелкните правой кнопкой мыши значок Сетевое
окружение и выберите команду Свойства.
2.
Щелкните правой кнопкой мыши Беспроводное
сетевое соединение и выберите Свойства.
39
4.
3.
Выберите Получить IP-адрес автоматически и
Получить адрес DNS-сервера автоматически и
нажмите кнопку OK, чтобы завершить настройку.
Выберите Протокол Интернета (TCP / IP) и нажмите
кнопку Свойства.
Меры предосторожности
•
40
Если некоторые электронные устройства
недостаточно защищены, то они подвержены
воздействию электромагнитных помех, таких как
электронные системы транспортных средств.
Пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем
устройства, прежде чем начать пользоваться.
41
•
•
•
•
Операционное устройство может создавать помехи
медицинским приборам, таким как слуховые
аппараты и кардиостимуляторы. Пожалуйста, всегда
держитеих в радиусе более 20 сантиметров от
таких медицинских устройств, когда они включены.
Выключите устройство, если необходимо.
Проконсультируйтесь с врачом или производителем
медицинского прибора перед использованием.
Будьте в курсе ограничений при использовании
устройства. Не используйте ваш маршрутизатор в
опасной среде, такой, как склады нефтепродуктов
или химические фабрики, где есть взрывоопасные
газы или обрабатываются взрывоопасные продукты.
Выключайте устройство, если потребуется.
Использование электронных передающих
устройств запрещено в самолетах, на заправочных
станциях и в больницах. Пожалуйста, соблюдайте
и выполняйте все предупреждающие знаки и
выключайте устройство в этих условиях.
Если нет необходимости не прикасайтесь к
внутренней области антенны. В противном
42
случае она будет влиять на производительность
устройства.
•
•
Храните устройство в недоступном для маленьких
детей месте. Устройство может быть причиной
травмы, если использовать в качестве игрушки.
Когда устройство работает не прикасайтесь к
металлическим частям вашего устройства, чтобы
избежать ожога.
Использование устройства
•
•
•
Устройство предназначено для использования
только внутри помещений. Не используйте
устройство вне помещений.
Используйте оригинальные аксессуары.
Использование любых других аксессуаров может
повлиять на производительность вашего устройства
и нарушают соответствующие положения о
телекоммуникационных терминалах.
Не используйте устройство рядом или внутри
металлических конструкций или учреждений,
которые могут излучать электромагнитные волны.
Иначе это может повлиять на прием сигнала.
43
•
•
•
•
•
Данное устройство не является
водонепроницаемым. Пожалуйста, держите его
сухим и храните в темном и прохладном месте.
Не использовать устройство сразу после резкого
изменения температуры. В таком случае, внутри и
снаружи устройства будет образовываться влага,
поэтомунельзя использовать его, пока оно не станет
сухим.
Обращайтесь с устройством аккуратно. Не сгибайте
и не бросайте его, в противном случае устройство
будет повреждено.
Не разбирать, только квалифицированные
специалисты могут проводить ремонтные работы.
Рекомендуется диапазон рабочих температур от
0 °C до +35 °C и влажности от 5% до 95%
Об адаптере
•
•
•
•
Адаптер должен быть установлен рядом с
оборудованием и быть легко доступным.
Модель: ZTE MF93D
Производитель: ZTE Corporation
Вилка рассматривается как устройство отключения
адаптера.
44
Использование аккумулятора
•
Не допускайте короткого замыкания аккумулятора,
так как это может привести к чрезмерному нагреву и
возгоранию.
•
Не храните устройство при высокой температуре и
во избежание взрыва не бросайте его в огонь.
•
Не разбирайте и не переделывайте аккумулятор.
•
Никогда не используйте неисправные зарядные
устройства и батареи, если они повреждены или
изношены.
•
Верните изношенные батареи поставщику или
положите его в назначенное место утилизации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Если батарея не работает, надо держать ее подальше
от себя. Если вдруг жидкость батареи попала на кожу,
вымойте обильной пресной водой и попросите врача о
помощи в случае необходимости.
Ограниченная гарантия
•
Данная гарантия не распространяется на дефекты
или ошибки в продукте вызванным:
І. естественным износом.
45
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
нарушением пользователем инструкции или
процедур компании ZTE в отношении установки,
эксплуатации и обслуживания.
неправильным обращеним, неправильным
использованием, небрежностью или
неправильной установкой, разборкой,
хранением.
Модификацией или ремонтом, сделанным
несертифицированными специалистами
компании ZTE.
Перебоями в подаче электроэнергии, скачками
напряжения, пожаром, наводнением, аварией,
действиями третьих лиц или других событий
вне контроля компании ZTE.
Использованием сторонних изделий или
использованием в сочетании с изделием
сторонних производителей при условии, что
такие дефекты связаны с комбинированным
использованием.
Любые другие причины, выходящие за рамки
нормального использования, для котрого
предназначено изделие. Конечный пользователь
не имеет право отказываться или возвратить
46
изделие или получить деньги за возврат
изделия от ZTE в вышеупомянутых ситуациях.
•
Данная гарантия является единственным
средством защиты пользователя и единственной
ответственностью компании ZTE для дефектной или
не отвечающей стандартам продукции, и заменяет
собой все другие гарантии, предусмотренные
или установленные законом, в том числе, но
не ограничиваясь, подразумеваемые гарантии
товарного состояния и пригодности для конкретных
целей, если иное не требуется в соответствии с
предусмотренными нормами закона.
Ограничение ответственности
Z T E н е буд ет н е с т и от в ет с т в е н н о с т ь з а л ю б ы е
потери прибыли или специальный, случайный ущерб,
возникший в связи с использованием этой продукции
или не рекомендованными ZTE действиями, несмотря
на то, что пользователь знал или должен был знать
о возможности таких убытков, как потеря прибыли,
остановка бизнеса, расходы на смену оборудования
или помещения.
47
Поиск и устранение неисправностей
Проблема
Возможное решение
•
Не удается
установить
соединение USB
между
•
устройством и
компьютером
Необходимо установить
программное обеспечение.
Запустите установочную
программу по схеме Мой
компьютер> ZTEMODEM.
Если драйвер вашего устройства
не отвечает, пожалуйста,
переустановите программное
обеспечение.
48
Проблема
Возможное решение
•
Невозможно
•
установить Wi-Fi
соединение
•
между
устройством и
клиентом
•
Убедитесь, что Wi-Fi функция
активна. Нажмите кнопку WPS
для включения или выключения
Wi-Fi функции.
Обновите список сети и
выберите правильный SSID.
Проверьте IP-адрес, чтобы
убедиться, что ваш клиент может
получить IP-адрес автоматически
в Протокол Интернета (TCP / IP).
Введите правильный ключ сети
(Wi-Fi пароль) при подключении
к устройству.
49
Проблема
Клиент,
подключенный
к устройству, не
может получить
доступ к
Интернету
Возможное решение
•
•
•
•
Когда я
•
использую
интернет в WiFi режиме,
•
клиент не может
получить доступ
к Интернету.
Проверьте (U) SIM-карту.
Изменените
месторасположение, найдите
место с хорошим сигналом.
Проверьте настройки режима
WAN соединения.
Обратитесь поставщику услуг и
проверьте настройки APN.
Убедитесь, что другие
устройства беспроводной WLAN
уже подключены к Интернету.
Убедитесь, что подсети
устройства и другие устройства
беспроводной WLAN разные.
50
Проблема
Возможное решение
•
Не можете
посетить webинтерфейс
конфигурации
страницы
•
•
•
•
О пароле
•
Введите правильный
адрес. Адрес по умолчанию
http://192.168.0.1 или http://
m.home.
Используйте только один
сетевой адаптер на компьютере.
Не используйте прокси-сервер.
Нажмите кнопку WPS дважды,
а затем SSID и Wi-Fi пароль
появится на экране.
Пароль по умолчанию
конфигурации Web-страницы
аdmin.
Если вы изменили пароль
или забыли новый пароль,
необходимо восстановить
заводские настройки по
умолчанию.
51
Проблема
Возможное решение
•
•
Об устройстве
•
Нажмите кнопку сброса,
настройки устройства будут
сброшены.
Если есть какие-либо
исключения при использовании
устройства,
пожалуйста, нажмите и
удерживайте кнопку питания
примерно 10 с. и устройство
перезагрузится.
MF93D
Let’s go
Getting started with your device
Для получения дополнительной помощи, пожалуйста:
•
Отправьте электронную почту на mobile@zte.com.cn
•
Посетите http://www.ztedevice.com
•
Позвоните на телефон горячей линии:
+86-755-26779999
ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, People's Republic
of China
Postcode: 518057
52
53
LEGAL INFORMATION
Copyright © 2013 ZTE CORPORATION.
All rights reserved.
No part of this publication may be excerpted, reproduced,
translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm,
without the prior written permission of ZTE Corporation.
The manual is published by ZTE Corporation. We reserve
the right to make modifications on print errors or update
specifications without prior notice.
Getting to Know Your Device
Appearance
The following figure is only for your reference. The actual
product may be different.
Version No.: R1.0
Edition Time: February 2013 year
NOTE:
Do not use the device in an enclosed environment or where
heat dissipation is poor. Prolonged work in such space
may cause excessive heat and raise ambient temperature,
which may lead to automatic shutdown of the device for
your safety. In the case of such event, cool the device in a
well-ventilated place before turning on for normal use.
54
1
2
3
4
5
6
7
External Antenna Connector
Micro USB Port
OLED Screen
Power Switch
(U)SIM Card Slot
RESET Button / microSD Card Slot
WPS Button
55
NOTES:
•
microSD logo is a trademark of SD Card Association.
•
Please use the original external antenna if necessary.
Indicators
When the device is powered on, the following icons will appear on the OLED screen, with the corresponding indicates
listed in the table below:
Icon
Indication
Networksignalstrength.
Network type. 2G, 3G, 4G icon will appear
2G/3G/4G on the OLED screen according to the network being connected.
Batterypowerindication.
Connection Scenario
You may connect various Wi-Fi devices (tablets PC, smartphones, game consoles) to internet through Wi-Fi MF93D.
While connecting, follow instructions, listed in the manual of
connecting device.
For access to device, there are several possible scenarios:
1. Internet access of several devices over Wi-Fi
2. Internet access of one device with the use of USB connection
3. Internet access of several devices over Wi-Fi and with
the use of USB connection (simultaneously)
Connect to the Internet automatically.
Connect to the Internet manually.
Roamingnetworkindication.
Newmessagereceived.
Wi-Fi Status and number of the connected
users.
56
57
Installing Your Device
1) Insert the SIM card.
IMPORTANT:
Your device does not support Micro/Nano or any other nonstandard SIM cards. Toavoiddevicedamage, pleasedonotusethem.
3)
Close the microSD card cover.
Connecting to Your Device
NOTE: Do not pull the cover rudely, as it is connected with
the device.
2) Insert the microSD card into the microSD slot. The following picture shows the correct inserting direction. You
will hear a click when the microSD card locks in place.
58
Via Wi-Fi
1. Power on your device directly. It will take 1~2 minutes
to initialize.
2. Use your normal Wi-Fi application on the client to
search for the available wireless networks.
NOTE: Please set the client to obtain an IP address automatically referring to the chapter “Configuring Your PC”, and
then the client will get an IP address like “192.168.0.100”.
59
3.
Select the SSID of your device, and then click Connect.
The following picture is only for your reference.
5.
4.
Input the password, and then click Connect.
Via USB Cable
1. Connecttothedevice.
NOTE:
•
There may require the password for Wi-Fi connection,
please check the label on your device to get the default.
•
Double press the WPS button, and then the SSID and
Wi-Fi key will display on the OLED screen.
60
2.
3.
Wait a moment, and then the client will connect to your
device successfully.
Power on your device.
The OS detects and recognizes new hardware and finishes the installation automatically.
61
NOTE: If the Windows operating system does not launch installation automatically, you can run the installation program
NOTE:
If you want to modify the detailed parameters of your de-
in path of My Computer > ZTEMODEM.
4. Wait a moment, and then the client will connect to your
device successfully.
vice, please login the webGUI configuration page by visiting
http://192.168.0.1 or http://m.home. The default password is
admin.
Accessing the Internet
Internet Wi-Fi Mode
4G Mode
After the client connected to your device successfully, you
can access the Internet in the Automatic or Manual mode.
The default mode is Automatic.
Mode
Operations
Your device will connect to the Internet
Automatic
Manual
1.
2.
3.
Login the webGUI configuration page.
Select Settings > Internet Wi-Fi.
Set the Internet Wi-Fi Switch and Preferred Network,
and then click Apply.
NOTE:
You need to Enable the Internet Wi-Fi Switch and select WiFi.
automatically, and your clients can surf on
the Internet directly.
Login the webGUI configuration page,
and select Settings > Network Settings >
Dial-up Settings > Manual, and then click
Home > Connect / Disconnect.
62
63
4. Connect to the WLAN device.
There are two methods for your reference.
u
Select the listed SSID, and then click Connect.
u
Click Add, input the WLAN device information in the
Add Wi-Fi Hotspot area, and then click Apply.
1.
After your device connected to the WLAN device successfully, you can access the Internet.
Configuring Your PC
2.
Right-click Wireless Network Connection, and then
select Properties.
Follow the following steps and figures for Windows XP to
configure the Internet Protocol
for your Wi-Fi connection.
1. Right-click My Network Places, and then select Properties.
64
65
3.
Select Internet Protocol(TCP/IP), and then click Properties.
66
4.
Select Obtain an IP address automatically and Obtain
DNS server address automatically, and then click OK to
finish the configuration.
67
Warning and Notice
•
To the Owner
•
•
•
Some electronic devices are susceptible to electromagnetic interference sent by your device if inadequately
shielded, such as the electronic system of vehicles.
Please consult the manufacturer of your device before
using if necessary.
Operating your device may interfere with medical devices like hearing aids and pacemakers. Please always
keep them more than 20 centimeters away from such
medical devices when they are turned on. Turn your
device off if necessary. Consult a physician or themanufacturer of the medical device before using your
device.
Be aware of the usage limitation when using your
device at places such as oil warehouses or chemical
factories, where there are explosive gases or explosive
products being processed. Turn off your device if required.
68
•
•
•
The use of electronic transmitting devices is forbidden
in aircrafts, at petrol stations and in hospitals. Please
observe and obey all warning signs and switch off your
device in these conditions.
Do not touch the inner antenna area if not necessary.
Otherwise it will affect your device’s performance.
Store your device out of the reach of little children. Your
device may cause injury if used as a toy.
Do not touch the metallic parts of your device so as to
avoid a burn, when your device is working.
Using Your Device
•
•
•
The device is for indoor use only. Do not use the device
outside.
Please use original accessories or accessories that are
authorized. Using any unauthorized accessories may
affect your device’s performance, and violate related
national regulations about telecom terminals.
Avoid using your device near or inside metallic structures or establishments that can emit electromagnetic
waves. Otherwise it may influence signal reception.
69
•
Your device is not waterproof. Please keep it dry and
store in a shady and cool place.
•
Do not use your device immediately after a sudden
temperature change. In such case, it will produce dew
inside and outside your device, so don’t use it until it
becomes dry.
Handle your device carefully. Do not drop, bend or
strike it. Otherwise your device will be damaged.
No dismantling by non-professionals and only qualified
technicians can undertake repair work.
Operating temperature range of 0°C ~ +35°C and humidity range of 5% ~ 95% are recommended.
•
•
•
About your Adapter
•
•
•
•
Adapter shall be installed near the equipment and shall
be easily accessible.
Model: ZTE MF93D
Manufacturer: ZTE Corporation
The plug considered as disconnect device of adapter.
70
Using Battery
•
Do not short-circuit the battery, as this can cause excessive heat and fire.
•
Do not store the device in hot areas or dispose of it in a
fire to avoid explosion.
•
Do not disassemble or modify the battery.
•
Never use any charger or battery damaged or worn out.
•
Return the wear-out battery to the provider or put it in
the appointed recycle place. Do not put it in familial rubbish.
WARNING:
If the battery is broken, keep away from it. If it taints your
skin, wash your skin with abundant fresh water and ask
doctor help if necessary.
Limited Warranty
•
This warranty does not apply to defects or errors in the
Product caused by:
i. Reasonable abrasion.
ii. End User’s failure to follow ZTE’s installation, operation or maintenance instructions or procedures.
71
iii. End User’s mishandling, misuse, negligence, or
improper installation, disassembly, storage, servicing or operation of the Product.
iv. Modifications or repairs not made by ZTE or a ZTEcertified individual.
v. Power failures, surges, fire, flood, accidents, actions of third parties or other events outside ZTE’s
reasonable control.
vi. Usage of third-party products, or usage in conjunction with third-party products provided that such
defects are due to the combinedusage.
vii. Any other cause beyond the range of normal usage
intended for the Product.
End User shall have no right to reject or return the Product,
or receive a refund for the Product from ZTE under the
above-mentioned situations.
72
•
This warranty is End User’s sole remedy and ZTE’s
sole liability for defective or nonconforming items, and
is in lieu of all other warranties, expressed, implied or
statutory, including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose, unless otherwise required under the mandatory provisions of the law.
Limitation of Liability
ZTE shall not be liable for any loss of profits or indirect,
special, incidental or consequential damages resulting from
or arising out of or in connection with using of this product,
whether or not ZTE had been advised, knew or should have
known of the possibility of such damages, including, but not
limited to lost profits, interruption of business, cost of capital, cost of substitute facilities or product, or any downtime
cost.
73
Troubleshooting
Problem
Can not establish the USB
connection
between your
device and PC
•
•
•
Can not establish the Wi-Fi
connection
between your
device and client
Problem
Suggested Solution
•
•
•
You need to install the software.
Run the installation program in path
of My Computer > ZTEMODEM.
If the driver of your device is abnormal, please reinstall the software.
Make sure the Wi-Fi function is active. Press the WPS button to enable or disable Wi-Fi function.
Refresh network list and select the
correct SSID.
Check the IP address to make sure
your client can obtain an IP address
automatically in the Internet protocol
(TCP/IP) properties.
Type the correct network key (Wi-Fi
password) when you connect to the
device.
74
Suggested Solution
•
The client connected
to the device
can not access
the Internet
•
•
•
Make sure your (U)SIM card is
available.
Change the location to find a place
with good signal.
Check WAN Connection mode setting.
Contact with your service provider
and confirm your APN settings.
When I use In•
ternet
Wi-Fi mode, the
client cannot
•
access the Internet.
Make sure the other WLAN device
has already connected to the Internet.
Make sure that the subnet of your
device and the other WLAN device
is different
•
Can not visit the
webGUI configuration
•
page
•
Enter the correct address. The default address is http://192.168.0.1 or
http://m.home.
Only use one network adapter in
your PC.
Do not use any proxy server.
75
Problem
Suggested Solution
•
About the password
•
•
•
About the device
•
Press the WPS button twice, and
then the SSID and Wi-Fi connection
password appear on the screen.
The default password of the webGUI configuration page is admin.
If you changed the password and
forgot the new password, you need
to restore the device to the factory
default settings.
Press the reset button, the device
will reset to the default settings.
If there is any exception while using
the device, please press and hold
the Power Button for about 10 s,
and the device will restart.
For more assistance, please:
•
Send E-mail to mobile@zte.com.cn
•
Visit http://www.ztedevice.com
•
Call Service Hotline: +86–755–26779999
76
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising