ZTE | MF28D | User manual | ZTE MF28D Пайдаланушы нұсқаулығы

ZTE MF28D Пайдаланушы нұсқаулығы
MF28D
Пайдаланушының нұсқауы
1
ЗАҢГЕРЛІК АҚПАРАТ
Авторлық құқық © 2012 ZTE CORPORATION.
Авторлық құқықтар мәлімденді!
Бұл жарияланымның ешбір бөлігі ZTE Корпорациясының алдын
ала жазбаша рұқсатынсыз фотокөшіруді не микрофильмдерді
қоса, кез-келген түрде не кез-келген электрондық не механикалық
құралдармен дәйексөз алына алмайды, жаңғыртыла алмайды,
аударыла алмайды не пайдаланыла алмайды.
Нұсқауды SRE Корпорациясы басып шығарды. Біз өзімізге
алдын ала хабарландырусыз қате басылған сөздерді түзетуге не
спецификацияны жаңартуға құқық қалдырамыз.
Нұсқа №: R1.0
Басып шығарылған күні: 2012 жылдың 23 наурызы
Нұсқаудың нөмірі: 079584505000
2
Мазмұны
Сәлеметсіз бе .................................................................... 6
Жалпы ақпарат................................................................... 6
Сақтық шаралар........................................................................... 6
Тазарту және қызмет көрсету...................................................... 8
Шектелген кепілдік....................................................................... 8
Жауапкершілікті шектеу ........................................................... 10
Жауапкершілікті шектеу............................................................ 10
Жұмысты бастау . ............................................................11
Сыртқы түрі..................................................................................11
Индикатор............................................................................. 12
Интерфейстің суреттемесі . ................................................ 14
Орнату........................................................................................ 15
(U)SIM-картаны салу............................................................ 15
Телефонмен қосу................................................................. 16
Компьютермен қосу.............................................................. 16
PSTN-мен қосу..................................................................... 16
LAN1/WAN-мен қосу............................................................. 16
Сыртқы қоректендіру көзімен қосу . ................................... 16
Сіздің құрылғыңызды қосу................................................... 16
Қоректендіру . ............................................................................ 17
Дауыс................................................................................. 18
Телефон арқылы қоңырау шалу............................................... 18
Қоңырауға жауап беру .............................................................. 19
3
Интернетке қол жеткізу................................................... 20
Дайындық .................................................................................. 20
Сіздің құрылғыңыз бен клиенттің
арасындағы қосылысты орнату ............................................... 20
Интернетке қол жеткізу.............................................................. 22
Шлюз режимінің көмегімен Интернетке қол жеткізу.......... 22
Кең жолақты кабельдің көмегімен
Интернетке қол жеткізу........................................................ 23
4G Gateway көмегімен Интернетке қол жеткізу.................. 23
WebGUI конфигурациясының бетіне қол жеткізу . ................. 23
Жүйеге кіру................................................................................. 24
Жұмыс режимі............................................................................ 25
WAN –мен қосу........................................................................... 26
Кең жолақты кабель режимінде.......................................... 26
4G Gateway режимінде........................................................ 28
VoIP............................................................................................. 31
Орнатылымдар..................................................................... 31
Пайдаланушы туралы ақпарат............................................ 32
Кеңейтілген .......................................................................... 34
Қосымша функциялар.......................................................... 35
Орнатылымдар.......................................................................... 35
Wi-Fi орнатылымдары......................................................... 37
Брандмауэр.......................................................................... 44
Кеңейтілген функциялар...................................................... 52
4
Жағдай........................................................................................ 58
WPS пайдалану.......................................................................... 59
U-Disk Мастер............................................................................ 59
Жүйеден шығу............................................................................ 60
Ақаулықтарды жою......................................................... 61
Техникалық параметрлер............................................... 63
Сөздік................................................................................. 64
5
1 Тарау
Сәлеметсіз бе
Сіздің ZTE MF28D маршрутизаторын (әрі қарай «құрылғы»
не «маршрутизатор» деп аталады) таңдағыныңыз үшін алғыс
айтамыз. Сіздің маршрутизаторыңыздан барынша көп пайда
алу үшін және оны барынша жақсы жағдайда сақтау үшін осы
нұсқауды мұқият оқып шығыңыз.
Бұл нұсқаудағы суреттер, символдар және мазмұн тек бағдар
беру үшін ғана беріліп отыр. Олар сіздің маршрутизаторыңызға
толық ұқсас болмауы мүмкін. Біз бұл нұсқаудағы техникалық
специфик ацияларды к ез-к елген уақытта алдын ала
хабарландырусыз жаңарту құқығын сақтап қаламыз.
Жалпы ақпарат
Сақтық шаралар
•
•
Б і р қ ата р эл е к т р о н д ы қ қ ұ р ы л ғ ы л а р эл е к т р м а г н и т т і к
к едергілерге сезімтал. Элек тр магниттік к едергілерді
болдырмау үшін маршрутизаторды теледидардан, радиодан
және басқа электрондық жабдықтан алысырақ қойыңыз.
Маршрутизатор есту аппараттары және кардиостимуляторлар
секілді медициналық аспаптарға кедергілер құруы мүмкін.
Маршрутизаторды пайдаланардың алдында дәрігерден не
медициналық аспаптың өндірушісінен кеңес алыңыз.
6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Маршрутизатордан ең болмағанда 20 сантиметр қашықтықта
тұрыңыз.
Сіздің маршрутизаторыңызды жарылу қаупі бар газдар бар
не жарылу қаупі бар өнімдер өңделетін мұнай өнімдерінің
қоймалары не химиялық фабрикалар секілді қауіпті ортада
пайдаланбаңыз.
ZTE рұқсат ететін түпнұсқалық ак сессуарларды
ғ а н а п а й д а л а н ы ң ы з . Р ұ қ с ат ет і л м е ге н а к с е с с уа рл а р
маршрутизатордың жұмысына әсер етуі, маршрутизаторды
зақымдауы не сізге зиян келтіруі мүмкін.
М а р ш ру т и з ато рд ы б ө л ш е к теу ге та л п ы н ба ң ы з . О н д а
пайдаланушы қызмет көрсететін бөлшектер.
Маршрутизатордың сұйықтықпен не ылғалмен жанасуына жол
бермеңіз. Маршрутизаторды сұйықтыққа салмаңыз.
Маршрутизатордың үстіне зат қоймаңыз. Бұл құрылғының
ысып кетуіне әкелуі мүмкін.
Құрылғы желденетін ортаға қойылуы керек.
Маршрутизаторға тікелей күн жарығының әсер етуіне жол
бермеңіз және оны ыстық жерлерде сақтамаңыз. Жоғары
температура электрондық құрылғылардың қызмет мерзімін
қысқартуы мүмкін.
Балалардың маршрутизатормен не зарядтау құрылғысымен
оайнауына жол бермеңіз.
Маршрутизатор мен телефонның арасындағы кабельдің
ұзындығы 10 метрден кем болуы керек.
7
•
Маршрутизатор тек бөлме ішінде пайдалануға ғана арналған.
Маршрутизаторды сыртта пайдаланбаңыз. Ғимараттың
сыртынан келетін телефон кабельдерін қоспаңыз. Бұл сіздің
құрылғыңызды найзағайдың зақымдауына әкелуі мүмкін.
Тазарту және қызмет көрсету
•
•
•
•
Маршрутизаторды тазарту үшін антистатикалық матаны
пайдаланыңыз. Химиялық не абразивті тазартқыш затты
п а й д а л а н ба ң ы з , ө й т к е н і б ұ л п л а с т и к а л ы қ к о р п у с т ы
зақымдауы мүмкін. Маршрутизаторды тазалардың алдында
оны сөндіріңіз.
М аршрутизаторды -10° C +55° C температураларының
диапазонында пайдаланыңыз, әрі 20°C+65°C температурада
сақтаңыз. Ылғалдылық диапазоны 5%~95% құрайды.
М аршрутизаторды найзағай к езінде пайдаланбаңыз.
Қорек тендіру ашасын қабырға розетк асынан суырып
тастаңыз.
Қажет болмаса, (U)SIM-картаны шығармаңыз. (U)SIM-картаны
жоғалту оңай және ол статикалық электрмен зақымдалуы
мүмкін.
Шектелген кепілдік
•
Бұл кепілдік Өнімнің келесі себептерден болған ақауларына
не қателеріне қолданылмайды:
i. Маршрутизатордың табиғи физикалық тозуынан.
8
•
ii. Ақырғы пайдаланушының ZТЕ орнатуға, жұмыс істеуге
не қызмет көрсетуге қатысты нұсқаулары мен рәсімдерін
бұзуынан.
iii. Ө н і м д і д ұ р ы с ұ с та м ауд а н , с а л а қ т ы қ та н н е д ұ р ы с
орнатпаудан, бөлшектемеуден, сақтамаудан, қызмет
көрсетпеуден не пайдаланбаудан.
iv. ZТЕ не ZТЕ сертифик аттаған адамдар жүргізбеген
түрлендіруден не жөндеуден.
v. Қорек тендірудің үзілуінен, өрттен, су тасқынынан,
апаттардан, үшінші тараптардың әрекеттерінен не ZТЕ
негізді бақылауынан тыс басқа жағдайлардан.
vi. Мұндай ақаулар қиыстырып пайдаланудың себебінен орын
алған болса, үшінші тараптардың өнімдерін пайдаланудан
не үшінші тараптардың өнімдерімен бірге пайдаланудан.
vii. Өнімнің қалыпты пайдаланылуынан тыс кез-келген басқа
себептерден. Ақырғы пайдаланушының жоғарыда аталған
жағдайларда Өнімнен бас тартуға не оны қайтаруға не
ZTE-дан Өнімге жұмсалған ақшаны қайтарып алуға құқығы
болмайды.
Бұл кепілдік ақаулы не стандарттарға сәйкес келмейтін
құрылғы үшін Ақырғы Пайдаланушының жалғыз құралы
және ZTE жалғыз жауапкершілігі болып табылады және
егер заңның міндетті ережелері бойынша өзге нәрсе талап
етілмейтін болса, сату үшін не белгілі бір мақсат үшін жобалы
9
жарамдылық кепілдіктерін қоса, бірақ онымен шектелмей,
а н ы қ , з а ң ж о ба л а й т ы н н е қа р а с т ыр ға н ба рл ық ба с қа
кепілдіктердің орнына беріледі.
Жауапкершілікті шектеу
ZTE табыстарды жоғалтуды, бизнестің уақытша тоқтатуын,
капиталдың құнын, өндірістік үй-жайларды не өнімді ауыстырудың
құнын немесе тұрып қалуға байланысты кез-келген басқа
шығындарды қоса, бұл Өнімді пайдаланудан туындайтын не
соған байланысты кез-келген табыстарды жоғалту не жанама,
арнайы, қосымша не қосалқы зиян үшін ZTE мұндай зиянның
мүмкін екені туралы ескерткеніне, білгеніне не білуі керек
болғанына қарамастан жауап бермейтін болады.
Жауапкершілікті шектеу
ZTE табыстарды жоғалтуды, бизнестің уақытша тоқтатуын,
капиталдың құнын, өндірістік үй-жайларды не өнімді ауыстырудың
құнын немесе тұрып қалуға байланысты кез-келген басқа
шығындарды қоса, бұл Өнімді пайдаланудан туындайтын не
соған байланысты кез-келген табыстарды жоғалту не жанама,
арнайы, қосымша не қосалқы зиян үшін ZTE мұндай зиянның
мүмкін екені туралы ескерткеніне, білгеніне не білуі керек
болғанына қарамастан жауап бермейтін болады.
10
2 Тарау
Жұмысты бастау
Маршрутизатор LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA желісінде жұмыс
істейді және дауыс қызметі мен деректерді беру қызметін
қолдайды.
Сыртқы түрі
WPS штепселі
WPS батырмасы
Индикатор
(U)SIM
порты
Интерфейс
WPS батырмасы: PBC функциясын белсендендіреді (басу
батырмасының конфигурациясы)
11
Индикатор
Индикатор
Жағдайы
Суреттемесі
1 WAN
сигналының
күшінің
индикаторы
ҚОСЫЛҒАН
Сигналдың күші өте жақсы не
жақсы (RSSI >= -90dBm)
Жылтылдайды
Сигналдың күші әлсіз (-100dBm
< RSSI < -90dBm)
СӨНГЕН
Сигнал жоқ (RSSI < -100dBm)
2 Желі
режимінің
индикаторы
Көк түс
LTE желісінде тіркелген
Асыл түс
3G желісінде тіркелген
СӨНГЕН
Тіркеу жоқ
ҚОСЫЛҒАН
WAN –мен қосылыс орнатылды
(PDP белсендендірілді)
WAN-мен қосылыс орнатылып
3 WAN қосылу
Жылтылдайды жатыр (PDP белсендендіріліп
жағдайының
жатыр)
индикаторы
WAN –мен қосылыс
СӨНГЕН
орнатылмайды (PDP
белсендендірілмеді)
12
4 Телефон
жағдайының
индикаторы
5 Телефон
жағдайының
индикаторы
6 Wi-Fi
индикаторы
7 Қоректендіру
индикациясы
СӨНГЕН
Жергілікті телефон ажыратылған
не VoIP желісі тіркеліп жатыр
Жылтылдайды
Телефон нөмірі теріліп жатыр,
қоңырау
ҚОСЫЛҒАН
Жергілікті телефон шылдырлап
жатыр
СӨНГЕН
Жергілікті телефон ажыратылған
не VoIP желісі тіркеліп жатыр
Жылтылдайды
Телефонның нөмірі теріліп
жатыр, қоңырау
ҚОСЫЛҒАН
Жергілікті телефон шылдырлап
жатыр
СӨНГЕН
WLAN сөндірілген
ҚОСЫЛҒАН
WLAN деректерді берусіз
қалыпты жұмыс істеп тұр
Жылтылдайды
WLAN деректерді бере отырып,
қалыпты жұмыс істеп тұр
ҚОСЫЛҒАН
Қоректендіру батырмасы
басылған уақытта құрылғы
қосылады
СӨНГЕН
Қоректендіру батырмасы мен
құрылғын сөндірілген уақытта
13
Интерфейстің суреттемесі
1. Телефон: Телефонға арналған RJ11 стандартты коннекторы.
2. PSTN: PSTN арналған RJ11 стандартты коннекторы.
3. LAN1/WAN: Этернеттің Интернетпен не компьютермен
қосылыстары.
4. LAN2~LAN4: Этернеттің компьютермен қосылыстары.
5. ҚОС./СӨНД.: Маршрутизаторды ҚОСУ не СӨНДІРУ.
6. Қайта орнату: 5 секунд бойы басқаннан кейін, фабрикалық
орнатылымдарды автоматты түрде қалпына келтіру
7. ANT: Сыртқы антеннамен қосу.
8. A N T Қ О С У БАС У : І ш к і ж ә н е с ы рт қ ы а н т е н н а л а рд ы ң
режимдерінң арасындағы ауыстыру
9. ҚОРЕКТЕНДРУ розеткасы: Қоректендіру қосу не сөндіру.
14
Орнату
(U)SIM-картаны салу
(U)SIM портының қорғау қақпағын ашыңыз және (U)SIM-картаны
в (U)SIM портқа салыңыз.
Ескерту:
(U)SIM-к артаны шығарардың не қоярдың алдында
маршрутизатордың қоректендіруін сөндіріп, сыртқы қоектендіру
адаптерін алыңыз. Әйтпесе маршрутизатор не (U)SIM-карта
зақымдалуы мүмкін.
(U)SIM-карта туралы
Қажет болмаса, (U)SIM-картаны шығармаңыз. Статикалық
зақымдалуды болдырмау үшін картаны шетінен ұстаңыз. (U)SIMкартаны электр және магниттік аспаптардан алысырақ сақтаңыз.
Егер сіз қызметті ала алмасаңыз, келесілерге көз жеткізіңіз:
• Сіздің желінің әрекет ету аймағында тұрғаныңызға.
• Сіз дұрыс емес (U)SIM-картаны пайдаланып отырсыз.
15
Телефонмен қосу
Телефон кабелінің (RJ11) көмегімен телефонды ТЕЛЕФОН
(PHONE) интерфейсімен қосыңыз.
Компьютермен қосу
Этернет кабелінің (RJ45) көмегімен сіздің компьютеріңізді LAN
интефейсімен қосыңыз.
Ескерту:
Маршрутизатор Этернет кабелінің стилін автоматты түрде
бейімдейді (кроссовер не тікелей).
PSTN-мен қосу
Телефон кабелінің (RJ11) көмегімен PSTN-мен қосыңыз.
LAN1/WAN-мен қосу
Этернета (RJ45) көмегімен WA-мен қосыңыз.
Сыртқы қоректендіру көзімен қосу
Сыртқы қоректендіру адаптерін стандартты желілік розеткамен
қосыңыз. Ашаны розеткаға маршрутизатордың артқы жағынан
салыңыз.
Сіздің құрылғыңызды қосу
1. Жұмысты бастау үшін желілік ажыратқышты қосыңыз.
Қоректендіруді қосардың алдында телефонның базада
екеніне көз жеткізіңіз.
16
Ескерту:
Маршрутизатордың үстіне ешнәрсе қоймаңыз.
Маршрутизаторларды пайдаланған кезде бірінің үстіне бірін
қоймаңыз.
2. Сіз маршрутизаторды қосып, қызметті пайдаланардың
алдында 1~2 минут күте тұрыңыз.
Ескерту:
Маршрутизатор қосылып тұрған уақытта кіріс қоңырауын
шалып тұрған адам «Сіз терген нөмірге қол жеткізу мүмкін
емес» естиді.
Егер желі режимінің индикаторы әрдайым жылтылдаса,
маршрутизаторды басқа жерге ауыстыруға тырысыңыз.
Маршрутизатор 1~2 минуттан кейін жұмыс істей бастайды,
желіге кіріп, ІР мекен-жайын алыңыз.
Қоректендіру
Қалыпты жұмыс істеу үшін маршрутизаторды сыртқы
қоректендіру адаптерімен қосыңыз. Қоректендіру үзілген не
сыртқы қоректендіру көзі жоқ болған жағдайда, маршрутизатор
жұмыс істемейтін болады.
17
3 Тарау
Дауыс
Телефон арқылы қоңырау шалу
Сіз тек VoIP арқылы ғана қоңырау шала аласыз.
Қоңырау шалу үшін:
1. Телефонның құлағын алыңыз.
2. Телефон нөмірін теріңіз.
3. Сіз шақыруды жіберу үшін не телефондағы # батырмасын
баса аласыз, не 4~8 секунд автоматты түрде қосылуды күте
аласыз.
4. Шақыру берілетін болады.
Ескерту:
Егер 3G индикаторы жоқ болса, RF сигналына қол жеткізуге
болмайды. Маршрутизатордың жағдайын ауыстырып, оны
ешнәрсенің тежемейтініне көз жеткізіңіз.
Қалааралық телефондық шақыру
Егер сіз қалааралық қоңырау шалып отырсаңыз, әдеттегідей
жергілікті жердің кодын қосыңыз.
Яғни, 03 9612 3456
18
Халықаралық телефондық шақыру
Егер сіз халықаралық шақыруды жасап отырсыңыз, халықаралық
қол жеткізу кодын теріңіз, содан кейін мемлекеттің коды мен
нөмірі келеді.
Яғни, 00 11 64 12 345678
Қоңырауға жауап беру
Телефон шылдырлаған уақытта құлағын алыңыз және қоңырауға
жауап беріңіз. Егер телефонда қайта байланыс функциясы
бар болса, сіз сондай-ақ «Қайтты байланыс» (Hands-free)
батырмасын басып, қоңырауға жауап бере аласыз. Сөйлесуді
аяқтау үшін Hands-free батырмасын қайтадан басыңыз.
Ескерту:
Vo I P т і р к е у м ү м к і н б о л м а ғ а н у а қ ы т т а P S T N ( о р т а қ
пайдаланылатын телефон желісі) қол жеткізуге болады.
19
4 Тарау
Интернетке қол жеткізу
Маршрутизатор драйверлерді талап етпейді, әрі ол Windows
2000, XP, Vista, Windows 7, MAC OS X және Linux секілді Ethernet LAN бар операциялық жүйелерді қолдайды.
Ескерту: Бұл тарауда параметрлердің барлық орнатылымдары
тек үлгі үшін ғана беріледі. Толық ақпарат алу үшін сіздің
қызметтер провайдеріңізбен байланысыңыз.
Дайындық
Сіздің құрылғыңыз бен клиенттің арасындағы
қосылысты орнату
RJ45 Этернет кабелі арқылы
1. Сіздің құрылғыңыз бен клиенттің құрылғысын RJ45 Этернет
кабелінің көмегімен қосыңыз.
2. Сіздің құрылғыңыздың қоректендіруін қосыңыз.
Сіздің құрылғыңыз бен клиенттің арасындағы қосылыс бір
секундтан кейін сәтті түрде орнатылады.
Wi-Fi арқылы
1. Сіздің құрылғыңыздың қоректендіруін тікелей қосыңыз.
Инициализация 1~2 минут уақыт алады, содан кейін Wi-Fi
LED индикаторы жылтылдай бастайды.
20
2. Қол жетерлік сымсыз желіні іздестіру үшін сіздің әдеттегі WI-Fi
қолданбалы бағдарамаңызды пайдаланыңыз.
Ес к е рт у : С і з с і зд і ң с ы м с ы з ж ел і м е н қ о с ы л ы с ы ң ы зд ы
тексеруіңіз керек. Орнатылымды клиент ІР мекен-жайды
Интернет хаттамасының қасиеттерінде (TCP/IP) автоматы
түрде алатындай етіп жасаңыз, сонда клиент ІР мекен-жайды
алады, мысалы «192.168.1.100».
3. Сіздің құрылғыңыздың SSID таңдаңыз, содан кейін «Қосу»
(Connect) басыңыз.
Ескерту:
• Құрылғының автоматты түрдегі орнатылымдарының шифрлеуі
жоқ. Клиент құрылғыны тікелей қоса алады.
21
Сіз қауіпсіздік режимі мен парольді «Орнатылымдар > Wi-Fi
орнатылымдары > Қауіпсіздік (Settings > Wi-Fi Settings >
Security) тарауында орната аласыз. Қалқыма терезе пайда
болаып, ол парольді талап етеді. Сіз орнататын парольді есте
сақтаңыз. Егер сіз парольді ұмытатын болсаңыз, парольді
«Орнатылымдар > Wi-Fi орнатылымдары > Қауіпсіздік
(Settings > Wi-Fi Settings > Security) тарауында қарау үшін
сіз құрылғыны компьютермен RJ45Этернет кабелі арқылы
қоса аласыз.
4. Кішкене күте тұрыңыз, сіздің құрылғыңыз бен клиенттің
арасындағы қосылыс сәтті түрде орнатылатын болады.
•
Интернетке қол жеткізу
Интернетке шығардың алдында:
1. Құрылғыны қосыңыз.
2. Сіздің құрылғыңыз бен клиенттің арасындағы қосылысты
орнатыңыз.
Шлюз режимінің көмегімен Интернетке қол жеткізу
1. Құрылғыны LAN портымен қосыңыз.
2. WebGUI жүйесіне кіріңіз және «Жұмыс режимін» (Operation
Mode) «Шлюз режимі» (Bridge mode) ретінде орнатыңыз.
22
Кең жолақты кабельдің көмегімен Интернетке қол
жеткізу
1. Құрылғыны LAN1/WAN портымен қосыңыз.
2. WebGUI жүйесіне кіріңіз және «Жұмыс режимін» (Operation
Mode) «Кең жолақты кабель режимі» (Cable Broadband)
ретінде орнатыңыз.
3. WebGUI-да « WAN қосылысын» (WAN Connection)
орнатыңыз.
4G Gateway көмегімен Интернетке қол жеткізу
Ескерту: Құрылғыны қосардың алдында сіздің (U)SIM-картаны
салғаныңызға көз жеткізіңіз.
1. WebGUI жүйеіне кіріңіз және «Жұмыс режимін» (Operation
Mode) 4G Gateway ретінде орнатыңыз.
2. WebGUI-да « WAN қосылысын» (WAN Connection)
орнатыңыз.
WebGUI конфигурация сының бетіне қ ол
жеткізу
1. Сіздің құрылғыңыз бен клиенттің арасындағы қосылыстың
дұрыс екеніне көз жеткізіңіз.
2. Интернеттің браузерін іске қосып, мекен-жай жолағында
http://192.168.1.1 енгізіңіз.
23
Ескерту:
IE (7.0 не содан кейінгі нұсқасын), Firefox (3.0 не содан кейінгі
нұсқасын), Opera (10.0 не содан кейінгі нұсқасын), Safari (4.0
не содан кейінгі нұсқасын) не Chrome (10.0 не содан кейінгі
нұсқасын) пайдаланған жөн.
3. Жүйеге кіру бетінің түрі келесідей болады
Жүйеге кіру
WebGUI конфигурациясының бетінде қалаулы тілді таңдаңыз
және парольді енгізіңіз (Автоматты түрдегі пароль- admin).
Құрылғыны тіркеу үшін Login басыңыз.
Ескерту:
Егер сіз парольді басқаннан кейін, «Сақтау» (Save) құс белгісін
қойыңыз, құрылғы оны сақтайды. Келесі жолы, сіз құрылғыны дәл
24
сол парольмен тіркегіңіз келгенде, сіз Login басуыңыз керек болады.
Сіз тіркелген уақытта келесідей интерфейс пайда болады.
Жұмыс режимі
Сіз webGUI жүйесіне кірген уақытта, дұрыс орнатылымдарды
жасау үшін сіз жұмыс режимін таңдауыңыз керек
25
Үш жұмыс режимі бар:
• Көпір: Интернетке компьютердегі Dial-up бағдарламасы
арқылы қосылу.
• Кең жолақты кабель: Интернетке ISP (Интернет провайдері)
беретін желі кабелі арқылы қосылу.
• 4G Gateway: Интернетке (U)SIM арқылы қосылу.
Сіздің желіңіздің нақты жағдайына сәйкес келетін дұрыс
жұмыс режимін таңдаңыз. Толығырақ ақпарат алу үшін желінің
операторымен байланысыңыз. Орнатуды аяқтау үшін «Қолдану»
(Apply), басыңыз.
WAN –мен қосу
Кең жолақты кабель режимінде
«WAN қосылысы (WAN Connection) басып, сіз Интернетпен
қосылысты конфигурациялай аласыз.
26
PPPoE
PPPoE таңдаңыз, желінің провайдері беретін «Пайдаланушының
аты» (User Name) және «Пароль» (Password) енгізіңіз және
Қосу (Connect) режитмін таңдаңыз.
• Автоматты түрде қосу (Auto Connect): Қоректендіру
қосылған уақытта маршрутизатор WAN-мен (Интернет
ғаламдық желісі) автоматты түрде қосылады.
• Қолмен қосу (Manual Connect): Қолмен Интернетк е
қосылыңыз не Интернеттен ажыраңыз.
Сіздің конфигурацияңызды растау үшін «Қолдану» (Apply)
басыңыз, содан кейін WAN-мен қосылу жағдайын бейнелейтін
сурет пайда болады.
Статикалық (Static)
Келесі интерфейске қол жеткізу алу үшін «Статикалық» (Static)
таңдаңыз:
Сәйкесінше параметрлерді таңдап, сіздің конфигурацияңызды
растау үшін «Қолдану» (Apply) басыңыз.
27
DHCP
Келесі интерфейске қол жеткізу алу үшін DHCP таңдаңыз:
Сіздің конфигурацияңызды растау үшін «Қолдану» (Apply)
басыңыз.
4G Gateway режимінде
Нөмір арқылы шақыру
«WAN-мен қосу> Нөмір арқылы шақыру» (WAN Connection
> Dial Up) басып, сіз Интернетпен қосылысты конфигурациялай
аласыз.
Екі қосу режимі бар:
• Автоматты түрде қосу (Auto Connect): Қоректендіру
қосылған уақытта маршрутизатор WAN-мен (Интернет
ғаламдық желісі) автоматты түрде қосылады.
28
Қолмен қосу (Manual Connect): Қолмен Интернетк е
қосылыңыз не Интернеттен ажыраңыз.
Сіздің конфигурацияңызды растау үшін «Қолдану» (Apply)
басыңыз, содан кейін WAN-мен қосылу жағдайын бейнелейтін
сурет пайда болады.
APN орнатылымдары
«WAN-мен қосу> Нөмір арқылы шақыру» (WAN Connection >
Dial Up) басып, сіз APN орнатылымын конфигурациялай аласыз.
•
Профильді таңдау: Профильдің қалаулы атауын таңдаңыз.
Профильдің атауы: Профильдің атауы.
• APN: Қол жеткізу нүктесінің атауы.
• PDP типі: Егер провайдер өзге нұсқау бермесе, деректер
пакетін беру хаттамасының (PDP) ІР типін пайдалануға кеңес
беріледі.
29
PDP орнату: PDP мекен-жайының режимі. Егер бекітілген ІР
мекен-жайын сіздің қызметтер провайдеріңіз берген болса,
«PDP қолмен орнату» (Manual PDP) таңдаңыз. Әйтпесе
«PDP автоматты түрде орнату» (Auto PDP) таңдаңыз,
сонда маршрутизатор бұл параметрді автоматты түрде
алады.
• DNS: Егер бекітілген ІР мекен-жайын сіздің қызметтер
п р о ва й д е р і ң і з бе р ге н б ол с а , « D N S қ ол м е н о р н а т у »
(Manual DNS) таңдаңыз. Әйтпесе « DNS автоматты түрде
орнату» (Auto DNS) таңдаңыз, сонда құрылғы параметрлерді
автоматты түрде алады.
• Түпнұсқаландыру: пароль арқылы түпнұсқаландыру
хаттамасы (РАР) 2-жақты байланысты пайдалана отырып
сәйкестілікті анықтау үшін бір рангті тораптар үшін шифрлеусіз
қарапайым әдіс болып табылады. Байланысты орнатқан
кезде сұрау бойынша түпнұсқаландыру хаттамасы (CHAP)
3-жақты байланысты пайдалана отырып бір рангті тораптың
сәйкестілігін тексеру үшін дүркін-дүркін пайдаланылады.
• Пайдаланушының аты: Пайдаланушының аты қосылыс
орнатылған уақытта ISP-ден түпнұсқаландыру алу үшін
пайдаланылады.
• Пароль: Пароль қосылыс орнатылған уақытта ISP-ден
түпнұсқаландыру алу үшін пайдаланылады.
Бұл профильді автоматты түрдегі профиль ретінде орнату үшін
«Мәнді автоматты түрде орнату» (Set default) басыңыз.
•
30
VoIP
Сіз бұл функцияны тек 4G шлюзінде ғана пайдалана аласыз. VoIP
толық параметрлерін алу үшін сіздің қызметтер провайдеріңізінен
кеңес алыңыз.
Орнатылымдар
Келесі суретке қол жеткізу үшін «VoIP > Орнатылымдар» (VoIP >
Settings) таңдаңыз:
•
•
•
«Шығыс режим» (Outbound Mode): шығыс серверінің SIP
(қызметті сәйкестендіру пакетінің) конфигурациясының
параметрл ерін пайд ал ануд ы бел сенд енд іред і не
белсенсіздендіреді.
«STUN режимі» (STUN Mode): NAT (мекен-жайларды қайта
құру) картасын табу үшін STUN серверін пайдалануды
белсендендіреді не белсенсіздендіреді.
«Әрбір тармақты қайта тіркеу» (Reregister Every): тіркеу
туралы сұрау үшін уақытты секундтап санайды.
31
•
•
«SIP порты» (SIP Port): жергілікті агенттердің SIP хабарларын
алу және беру үшін тыңдау/қосу порты. Автоматты түрде 5060
ретінде орнатылады.
«RTR порты» (RTP Port): RTP (нақты уақытта деректер беру
хаттамасының) портын орнатады.
Пайдаланушы туралы ақпарат
Келесі суретке қол жеткізу алу үшін «VoIP > Пайдаланушы 1 >
Пайдаланушы туралы ақпарат» (VoIP > User 1 > User Details)
таңдаңыз:
•
«SIP тізілімінің сервері» (SIP Register Server):
Пайдаланушылардан тіркеуге сұрауларды қабылдайтын
сервер. Егер бұл көрсетілмеген болса, дауыс порты SIP
тіркеушісін пайдаланбайтын болады және тіркеу туралы
хабарды жібермейтін болады. Маска хаттаманы көрсетуі
керек.
32
•
•
•
•
•
•
•
«SIP домені» (SIP Domain): Тұтынушы анықтағандай, SIP
доменінің атауы не IP мекен-жайы.
«SIP әрекетету аясы» (SIP Realm): AVSTW секілді ITSP
беретін жолақ мәні не тұтынушы анықтаған, www.zte.com.cn
секілді домен атауы болуы мүмкін.
«SIP прокси-серверінің режимі» (SIP Proxy Mode) :
SIP прокси-серверінің конфигурациясының параметрін
пайдалануды белсендендіреді не белсенсіздендіреді.
«SIP прокси-сервері» (SIP Proxy Server): шақыруларды
беретін және транзакциялық тәсілмен жұмыс істейтін SIP
сервері.
«Бейнеленетін атау» (Display Name): SIP URI-де пайдалану
үшін бейнеленетін атау.
«Пайдаланушының аты» (User Name): SIP URI-де
пайдалану үшін пайдаланушының аты.
«Пайдаланушының рұқсат етілген аты» (Authorized User
Name): Ол тіркеушінің түпнұсқаландыруына арналған.
«Авторизация паролі» (Authorization Password): Бұл
пароль тіркеушінің түпнұсқаландыруына арналған.
• «VoIP тізілімінің жағдайы» (VoIP Register Status): SIP
серверінің тізілімінің жағдайын көрсетеді.
«Қолдану» (Apply) басып, сіздің таңдауыңызды растау үшін 3
минут күте тұрыңыз.
•
33
Кеңейтілген
Келесі суретке қол жеткізу алу үшін «VoIP > Пайдаланушы 1 >
Кеңейтілген» (VoIP > User 1 > Advanced) таңдаңыз:
•
•
« T.38 FAX кодері» (T.38 FAX Ecoder): VoIP арналға T.38
факсінің режимі. Факстің сәтті түрде берілуін қамтамасыз ету
үшін бұл функцияны белсендендіріңіз.
«Кодер» (Encoder): SIP сөйлесулері үшін пайдаланылады.
RTP DSCP: RTP SSCP орнату.
SIP DSCP: SIP DSCP орнату.
VAD: сөйлеу белсенділігінің детекторын қосады не сөндіреді.
CNG: жайлы шуды генерирлеу функциясын қосады не
сөндіреді.
RTP & RTCP: RTP&RTCP функциясын қосады не сөндіреді.
Сіздің таңдауыңызды растау үшін «Қолдану» (Apply) басыңыз.
•
34
Қосымша функциялар
Келесі суретке қол жеткізу алу үшін «VoIP > Пайдаланушы 1 >
Қосымша» (VoIP > User 1 > Supplementary) басыңыз:
«Шақырудың жаңа мекен-жайын көрсету» (Call Forwarding): шақырудың жаңа мекен-жайын көрсетудің жолын таңдау.
• «URI жаңа мекен-жайын көрсету» (Forwarding URI): URI
шақыруының жаңа мекен-жайын көрсету.
• «Жөнге келтіруді бұзбау» (Do Not Disturb): «Жөнге келтіруді
бұзбау» функциясын қосу не сөндіру.
«Қоңырауды күту» (Call Waiting): шақыруды күту функциясын
қосады не сөндіреді.
Сіздің таңдауыңызды растау үшін «Қолдану» (Apply) басыңыз.
•
Орнатылымдар
Ескертулер:
• Егер сізге сіздің қызметтер провайдеріңз нұсқау бермеген
болса, кез-келген орнатылымдарды өзгертпеңіз.
• Орнатылымдрды өзгертердің алдында құрылғыны
ажыратыңыз.
35
Желіні таңдау
Б ұ л фу н кц и я те к 4 G ш л ю з інің режимінде ғана бар.
«Орнатылымдар > Желіні таңдау» (Settings > Network Select) таңдаңыз, сонда жолақты таңдау режимі келесі суретте
көрсетілетін болады:
«Автоматты түрде» (Automatic): Құрылғы қол жетерлік желіні
іздейді.
• «Тек 4G» (4G Only): Құрылғы тек LTE желісін ғана іздейді.
• «Тек 3G» (3G Only): Құрылғы тек WCDMA желісін ғана іздейді.
Сіздің конфигурацияңызды растау үшін «Қолдану» (Apply)
басыңыз. Желіні өзгерткеннен кейін, сіздің конфигурацияңызды
белсендендіру үшін құрылғыны қайта жүктеңіз.
•
36
Wi-Fi орнатылымдары
Тізім
«Орнатылымдар > Wi-Fi орнатылымдары> станциялардың
тізімі» (Settings > Wi-Fi Setting > Station List) таңдаңыз, сымсыз
желі станциялары келесі суретте көрсетілетін болады:
Базалық
«Орнатылымдар > Wi-Fi орнатылымдары> Базалық» ( Settings > Wi-Fi Setting > Basic) таңдаңыз; сымсыз желіның базалық
параметрлері келесі суретте көрсетілетін болады:
37
•
•
•
•
•
•
•
•
•
« Wi-Fi қосу/сөнд.» (Wi-Fi On/Off): Wi-Fi қосады не сөндіреді.
«Желінің режимі» (Network Mode): Егер барлық сымсыз
құрылғылар осы маршрутизатормен бір беру режимінде
қосылған болса, жұмыс сәйк есінше сымсыз режимді
таңдаумен жақсартылатын болады.
«Желінің атауы» (Network Name (SSID)): SSID
идентификаторы. Сіздің жергілікті сымсыз желіңіздің (WLAN)
атауы ретінде 32 белгіден кем дәйектілікті енгізіңіз.
«Желінің атауын трансляциялау» (Broadcast Network Name (SSID)): Бұл функцияны сөндіреді не қосады
(автоматты түрде). Егер «Қосу» (Enable) таңдалған болса,
маршрутизатор SSID трансляциялайды, әрі басқа құрылғылар
оны таба алады және оған қосыла алады.
«АР оқшаулау» (AP Isolation): «Қосу» (Enable) таңдалған
уақытта сіздің сымсыз клиенттеріңіздің әрқайсысы бір-бірімен
араласа алмайды.
«Жиілік (Арна)» (Frequency(Channel)): Жұмысты
оңтайландыру және сіздің сымсыз желіңізді қамту үшін
сәйкесінше арнаны таңдаңыз.
НТ физикалық режимінің параметрлері төменде көрсетілген:
«Арна жолағының ені» (Channel Bandwidth): НТ физикалық
арнасының енін орнатыңыз.
«Қорғау аралығы» (Guard Interval): Қорғау аралығы сандық
деректер өте сезімтал болып табылатын өтудің кідірстеріне,
жаңғырыққа және бейнелерге сезгіш болмауға арналған.
38
«Кеңейту арнасы» (Extension Channel): Кеңейту каналын
орнатыңыз. Сонымен қатар кеңейту каналы деректерді жібере
және ала алады.
Сіздің конфигурацияңызды растау үшін «Қолдану» (Apply)
басыңыз.
Кеңейтілгендер
«Орнатылымдар > Wi-Fi орнатылымдары > Кеңейтілгендер»
( S e t t i n g s > Wi - F i S e t t i n g > A d v a n c e d ) ; с ы м с ы з ж ел і н і ң
кеңейтілген параметрлері келесі суретте көрсетілетін болады:
•
•
«Радио шамшырақтың аралығы» (Beacon Interval):
Маршрутизатор оның жеткізу үшін буферленген фреймдерінің
бар екенін жариялау үшін радио шамшырақтың аралығы
туралы хабарды трансляциялайды. Автоматты түрдегі
мәні – 100 (мс). Радио шамшырақтар – бұл сымсыз желіні
синхрондау үшін қол жеткізу нүктесі жіберетін пакеттер.
Пакеттерді беру аралығының мәнін көрсетуге кеңес беріледі.
39
«Пакетті беру жылдамдығы» (Data Beacon Rate
(DTIM)): Пакетті берутуралы хабар (DTIM) келесі клиентке
трансляцияланатын және топтық хабарларды тыңдау керек
екені туралы хабарлайды.
• «Фрагменттің шегі» (Fragment Threshold): Бұл мән
автоматты түрде 2346 мән ретінде қалуы керек. Егер сіздің
пакетіңіздің қателерінің жылдамдығы жоғары болса, сіз сіздің
фрагмент шегіңізді аздап ұлғайта аласыз. Фрагменттің шегін
тыс төмен орнату жұмыстың нашарлауына әкелуі мүмкін.
• «Қысқаша преамбула» (Short Preamble): Бұл функцияны
қосады не сөндіреді.
Сіздің конфигурацияңызды растау үшін «Қолдану» (Apply)
басыңыз.
Қауіпсіздік
«Wi-Fi орнатылымдары > Қауіпсіздік» (Wi-Fi Setting > Basic)
таңдаңыз; қауіпсіздік параметрлері келесі суретте көрсетілетін
•
болады:
40
«Қауіпсіздік режимі» (Security Mode): OPEN, SHARED, WEPAUTO, WPA-PSK, WPA2-PSK не WPA-PSK/WPA2-PSK қамтиды.
• «Шифрдің типі» (Encrypt Type): WEP шифрін пайдалану не
пайдаланбау.
• «МАС фильтрлеу ережесін қосу» (Add MAC Filtering Rule):
MAC фильтрлеу типін таңдаңыз. Сіз «сөндіру» (disable)
таңдаған уақыттаа МАС мекен-жайлары желіге қол жеткізуді
бақылау үшін пайдаланылмайды.
Қауіпсіздік режимдері төменде суреттелген:
• «Ашу» (Open): Сіз SSID жарамды не бос екеніне қарамастан,
оның көмегімен түпнұсқаландыруды сәтті түрде жүргізе
аласыз.
• «Бірге пайдаланылатын» (Shared): Сымсыз шлюзбен дәл
сондай WEP коды бар WLAN клиенттері түпнұсқаландыруды
өте алады және сымсыз желіге қолжеткізу ала алады.
• WEPAUTO: WEP қауіпсіздікті автоматты түрде таңдайды.
•
•
•
W PA - P S K : W PA б і р г е п а й д а л а н ы л а т ы н к о д ы . Б і р г е
пайдаланылатын кодты ең болмағанда 8 белгіден тұратын
қарапайым мәтіндік (ASCII) сөйлемше-пароль ретінде
енгізіңіз.
WPA2-PSK: Бұл 802.11i стандарты қолданылатын WPA ең
қауіпсіз нұсқасы.
WPA-PSK/WPA2-PSK: WPA-PSK сұлбасын да, WPA2-PSK
сұлбасын да қолдану.
41
Егер түпнұсқаландыру типі Open, Shared, WEPAUTO болса,
параметрлерді конфигурация бетінің төменгі жағында көруге
болады.
• «WEP кодтары» (WEP Keys): көп дегенде төрт код енгізіле
алады. Бастапқы кодтың индексін таңдаңыз. Бастапқы код
– бұл қазіргі уақытта берілетін жалғыз код. Сіз қол жеткізу
нүктесі үшін қандай кодты енгізбесеңіз де, сіз сондай-ақ
дәл сол кодты клиенттің адаптері үшін дәл сондай тәртіпте
енгізіңіз керек. Басқаша айтқанда, АР-гі WEP код 1 клиенттің
адаптеріндегі WEP код 1-ге сәйкес келуі керек, АН-гі WEP
код 2 клиенттің адаптеріндегі WEP код 2-ге сәйкес келі керек
және әрі қарай дәл солай жалғаса береді. Егер 10 не 26 он
алты қатарлы нөмірлерді пайдалансаңыз (0~9, a~f не A~F) ,
Нех таңдаңыз. Егер ASCII 5 не 13 белгісін пайдалансаңыз
(клавиатураның регистрін ескере отырып), ASCII таңдаңыз.
Егер түпнұсқаландыру типі WPA-PSK , WPA2-PSK не WPA-PSK/
WPA2-PSK болса, WPA параметрлерін конфигурация бетінің
төменгі жағында көруге болады.
• «WPA алгоритмі» (WPA Algorithm): AES таңдау .
• «Сөйлемше-пароль» (Pass phrase): Сіз 63 не одан кем
белгіден тұратын ұзындықты таңдап, 64 белгіге дейін он алты
қатарлы сандарды енгізе аласыз не ASCII белгілерін енгізе
аласыз .
Сіздің конфигурацияңызды растау үшін «Қолдану» (Apply)
басыңыз.
42
WPS
«Wi-Fi орнатылымдары> WPS» (Wi-Fi Setting > WPS) таңдаңыз;
WPS конфигурациясы келесі суретте көрсетілетін болады:
«Қосу» (Enable) таңдаңыз және «Қолдану» (Apply) басыңыз,
WPS орнатылымдары келесі суретте көрсетілетін болады:
WPS орнату үшін, WPS режимін таңдаңыз, екі режим төменде
суреттелген:
• PIN: Сіз Client PIN жолында клиенттің PIN-кодын орната
аласыз.
43
•
PBC: Маршрутизатордың WPS батырмасын басыңыз не
PBC таңдаңыз, содан кейін «Қолдану» (Apply) басыңыз.
Клиенттің сымсыз адаптеріндегі WPS батырмасын басып,
екі минут бойы ұстап тұрыңыз, сонда сөйлесулердің үрдісі
орнатылатын болады.
Брандмауэр
Сіздің желіңізді вирустардан, құрттардан және Интернеттегі
қаскүнемдік әрекеттен қорғау үшін сіз брандмауэр ережелерін
орната аласыз. Бұл функцияға «Көпір» (Bridge) режимінде қол
жеткізуге болмайды.
Ескерту:
«MAC/IP/порты фильтрлеу» (MAC/IP/Port Filtering) және
«Порттың жаңа мекен-жайын көрсету» (Port Forwarding) үшін
сіз көп дегенде фильтрлеудің 10 тармағын орната аласыз.
« MAC/IP/портты фильтрлеу» (MAC/IP/Port Filtering)
«Орнатылымдар > Брандмауэр > Mac/IP/порты фильтрлеу»
(Settings > Firewall > Mac/IP/Port Filtering) таңдаңыз; Mac/IP/
порты фильтрлеу келесі суретте көрсетілетін болады:
44
Егер сіз «Қосу» (Enable) таңдасаңыз, фильтрдің орнатылымдары
пайда болады:
45
•
•
•
•
•
•
•
•
«МАС мекен-жайы» (MAC address): Фильтрленетін МАС
мекен-жайын орнатыңыз.
«Мақсатты порттың IP мекен-жайы» (Dest IP Address):
Фильтрленетін мақсатты порттың ІР мекен-жайын орнатыңыз.
«Шығыс портының IP мекен-жайы» (Source IP Address):
Фильтрленетін шығыс портының ІР мекен-жайын орнатыңыз.
«Хаттама» (Protocol): Фильтрлеу үшін пайдаланылатын
хаттаманы орнатыңыз.
«Мақсатты порттың диапазоны» (Dest Port Range):
Фильтрленетін мақсатты порттың нөмірін орнатыңыз.
«Шығыс портының диапазонын» (Source Port Range):
Фильтрленетін шығыс порттарының нөмірлерін орнатыңыз.
«Әрекет» (Action): Ережеге сәйкес келетін пакетпен қалай
жұмыс істеу керек екенін орнатыңыз.
«Түсініктеме» (Comment): Фильтрді орнату үшін түсіндірме
басып шығарыңыз.
Ескерту:
Фильтрлеу ережелері кезекпен іріктелінеді, егер бұл ережеге
сәйкес келетін болса, олар төменде тізілген ережелерге сәйкес
келмейтін болады.
Сіздің конфигурацияңызды растау үшін «Қолдану» (Apply)
басыңыз.
Сіз таңдаған ережені жою үшін «Таңдалғанды жою» (Delete Selected) басыңыз.
46
Сіз таңдағанды не енгізгенді тазарту үшін «Қайта орнату» (Reset)
басыңыз.
Жаңа ереже қосу үшін:
1. «Базалық орнатылымдар» (Basic Settings) өрісінде «Қосу»
(Enable) таңдаңыз.
2. «Қолдану» (Apply) басыңыз.
3. Mac/IP/Port Filtering өрісіне толық ақпаратты енгізіңіз.
4. Mac/IP/Port Filtering өрісінде «Қолдану» (Apply) басыңыз.
URL фильтрлеу
Сіз жарамсыз мазмұнға қол жеткізуді шектеу үшін мазмұнның
фильтрін орната аласыз. «Брандмауэр > URL фильтрлеу» (Firewall > URL Filtering) таңдаңыз; URL фильтрлеу келесі суретте
көрсетілетін болады:
URL мекен-жайын теріп жазыңыз, сондай-ақ URL мекен-жайын
фильтрлеу парағына қосу үшін «Қосу» (Add) басыңыз. URL
фильтрлеудің жаңа тармағы «Webs URL ағымдағы фильтрлеу»
(Current Webs URL Filters) өрісінде көрсетілетін болады.
47
Ескерту:
Сіз URL үшін көп дегенде 10 фильтрлеу тармағын орната аласыз.
Жаңа мекен-жай көрсету порты
Сіз Интернетте қызмет көрсету үшін виртуалдық серверерді
орната аласыз. «Брандмауэр > порттардың жаңа мекен-жайын
көрсету» (Firewall > Port Forwarding) таңдаңыз, виртуалдық
сервердің орнатылымдары келесі суретте көрсетілген:
Егер сіз «Қосу» (Enable) таңдасаңыз, виртуалдық сервердің
орнатылымдары пайда болады:
48
«IP мекен-жайы» (IP Address): Виртуалдық сервер үшін ІР
мекен-жайын орнату.
• «Порттың диапазоны» (Port Range): Виртуалдық серверлер
үшін порттардың нөмірлерін орнатады.
• «Хаттама» (Protocol): Виртуалдық сервер үшін хаттама
орнатады.
• «Түсіндірме» (Comment): Виртуалдық сервердің
орнатылымдары үшін түсіндірмелерді теріп жазыңыз.
Сіздің конфигурацияңызды растау үшін «Қолдану» (Apply)
басыңыз.
DMZ
Сіз Интернетте жеке ішкі желіде демилитаризацияланған
аймақты (DMZ) орната аласыз. «Брандмауэр > DMZ» (Firewall >
DMZ) таңдаңыз; DMZ орнатылымдары келесі суретте көрсетілетін
болады:
•
49
Е ге р с і з « Қ ос у » ( E n a b l e ) та ң д а с а ң ы з , « D M Z I P м е к е н ж айы » (DMZ IP Address) орнатыңыз, содан кейін сіздің
конфигурацияңызды растау үшін «Қолдану» (Apply) басыңыз.
Жүйенің қауіпсіздігі
Сіз АР не маршрутизаторды шабуылдардан қорғау үшін жүйенің
брандмауэрін конфигурациялай аласыз. «Брандмауэр >
Жүйенің қауіпсіздігі» (Firewall > System Security) таңдаңыз,
қауіпсіздік орнатылымдары келесі суретте көрсетілетін болады:
50
Қашықтықтан басқару функциясы үшін «Рұқсат ету» (Allow)
не «Бас тарту» (Deny), талап бойынша WAN фильтрінен
байланысты тексерудің дыбыстық сигналы үшін «Рұқсат ету»
(Allow) не «Бас тарту» (Deny) белгілеңіз, содан кейін «Қолдану»
(Apply) басыңыз.
DLNA
«Орнатылымдар > DLNA » (Settings > DLNA) таңдаңыз; сіз
келесі суретті қарай аласыз:
•
•
•
•
•
«DMS орнатылымдары» (DMS Setting): DLNA бастау не
тоқтату.
«Типтері бойынша көрсету» (Show by Type): опциялардың
ішінен файлдың типін таңдау: жоқ, аудио, видео не сурет.
«Құрылғының атауы» (Device Name): Құрылғының атауы.
«DMS тілі» (DMS Language): DMS тілін таңдаңыз.
Файлды бас жүйеге жүктеу үшін «Қосымшаларды қосу» (Add
Attachments) басыңыз.
51
Сіз бас жүйеге жүктегіңіз келетін файлды таңдау үшін «Қарап
шығу» ( Browse) басыңыз.
Файлды бас жүйеге жүктеуді бастау үшін «бас жүйеге жүктеу»
(Upload) басыңыз.
Кеңейтілген функциялар
Басқару
«Орнатылымдар > Кеңейтілген > басқару» (Settings > Advanced > Management) таңдаңыз; әкімгердің орнатылымдары
туралы ақпарат келесі суретте көрсетілетін болады:
Сіз әкімгердің паролін өзгерте аласыз. Сіздң конфигурацияңызды
растау үшін «Қолдану» (Apply) басыңыз.
«Қалпына келтіру» (Restore)
«Орнатылымдар > Кеңейтілген > Қалпына келтіру» (Settings
> Advanced > Restore) таңдаңыз; барлық орнатылымдарды
фабрикалық мәндерге автоматты түрде қайтару үшін «Қалпына
52
келтіру» (Restore) басыңыз, сондай құрылғы автоматты түрде
қайта жүктеледі.
PIN басқару
Еск ерт у: Pin Manage басқару 4G Gateway режимінде
пайдаланыла алады.
«Орнатылымдар > Кеңейтілген > PIN басқару» (Settings > Advanced > PIN Manage); PIN басқару келесі суретте көрсетілетін
болады:
53
Егер сіз «Өзгерту» (Modify) таңдасаңыз, өзгертудің параметрлері
келесі суретте көрсетілетін болады:
Ескі PIN-кодты енгізіңіз, содан кейін екі рет жаңа PIN-кодты
енгізіңіз. Сіздің конфигурацияңызды растау үшін «Қолдану» (Apply) басыңыз.
Ескерту:
Дұрыс емес PIN-кодты үш рет дәйекті түрде енгізу UIM-картаның
тежелуіне әкелуі мүмкін. Оны тежеуден шығару үшін сізге PUKкод керек.
PIN-код пен PUK-код сізге UIM-картамен бірге берілуі мүмкін.
Егер берілмесе, желінің операторымен байланысыңыз. PIN-кодты
өзіңіздің кодыңызға мүмкіндігінше тез арада автоматты түрде
өзгертіңіз.
54
Маршрутизатор
Ескерту: Маршрутизатор 4G Gateway mode режимінде және кең
жолақты кабель режимінде пайдаланыла алады.
«Орнатылымдар > Кеңейтілген > Маршрутизатор» (Settings
> Advanced > Router) таңдаңыз; маршрутизатор туралы ақпарат
келесі суретте көрсетілетін болады:
•
•
•
•
•
«IP мекен-жайы» (IP Address): LAN интерфейсіне арналған
IP мекен-жайы.
«Қосалқы желінің маскасы» (Subnet Mask): IP мекенжайына арналған қосалқы желі маскасы.
«МАС мекен-жайы» (MAC Address): LAN интерфейсіне
арналған MAC мекен-жайы.
«DHCP сервері» (DHCP Server): DHCP сервердің
функциясын қосады не сөндіреді.
«DHCP IP пулы» (DHCP IP Pool): IP пулы үшін бастапқы және
ақырғы ІР мекен-жайының орнын анықтау.
55
«DHCP жалдау уақыты» (DHCP Lease Time): ІР мекенжайының әрекет ету мерзімінің қашан аяқталатын анықтау
және жаңа ІР мекен-жайының орнын ауыстыру.
• UPNP: Бұл функцияны қосады не сөндіреді.
Сіздің конфигурацияңызды растау үшін «Қолдану» (Apply)
басыңыз.
Жаңарту
Маршрутизатор бағдарламасының нұсқасын жаңарту үшін
«Орнатылымдар > Кеңейтілген > Жаңарту» (Settings > Advanced > Upgrade) таңдаңыз.
•
«Қарап шығу» (Browse...) басыңыз, бағдарламаның соңғы
нұсқасын табыңыз және «Жаңарту» (Upgrade) басыңыз.
SNTP
Маршрутизатордың уақытын орнату үшін « Орнатылымдар >
Кеңейтілген > SNTP» (Settings > Advanced > SNTP) таңдаңыз.
56
Сіз «Уақытты қолмен орнату» (Manual Set time) не «SNTP
автоматты түрде синхрондау» (SNTP Auto Synchronization)
таңдай аласыз, содан кейін сіздің конфигурацияңызды растау
үшін «Қолдану» (Apply) баса аласыз.
TR069
Келесі конфигурацияны орындау үшін «Орнатылымдар >
Кеңейтілген > TR069» (Settings > Advanced > TR069) таңдаңыз.
57
Жағдай
Базалық жағдай
«Жағдай > Базалық жағдай» (Status > Basic Status) таңдаңыз,
сонда жүйе туралы ақпарат келесі суретте көрсетілетін болады:
Желінің жағдайы
«Жағдай > Желінің жағдайы» (Status > Network Status)
таңдаңыз, сонда желі туралы ақпарат келесі суретте көрсетілетін
болады:
58
WPS пайдалану
Егер сіздің клиентіңіздің құрылғысы WPS қолдайтын болса, WPS
қол жетерлік болғаннан кейін, сізге парольді қолмен енгізіп керегі
жоқ:
1. Сіздің құрылғыңызды қосыңыз.
2. Клиенттің сіздің құрылғыңызбен қосылған құрылғысының
жұмыс істеуін бастаңыз.
3. Сіздің құрылғыңыздың WPS функциясын белсендендіріңіз.
4. Клиенттің WPS функциясын белсендендіріңіз.
Ескерту:
Клиенттің операцияларының толық суреттемесін алу үшін
клиенттің нұсқауларын қараңыз.
U-Disk Мастер
1. Сіздің құрылғыңыздың жұмысын бастаңыз.
2. Клиенттің сіздің құрылғыңызбен қосылған құрылғысының
жұмыс істеуін бастаңыз.
3. Жинақтауыштарды (яғни USB дискті) құрылғының USBпортына қосыңыз.
4. Компьютердің «Старт > Іске қосу» ( Start > Run) таңдаңыз.
5. Ашылған өрісте \\192.168.1.1\ енгізіп, OK басыңыз.
59
6. Пайдаланушының аты мен Парольді енгізіңіз. Автоматты
түрде Пайдаланушының аты - admin. Содан кейін сіз
жинақтауыштарды қарап шыға аласыз.
Жүйеден шығу
« Ж ү й е д е н ш ы ғ у » ( L o g o u t ) т а ң д а ң ы з , к ел е с і с у р ет т е
көрсетілгендей, қалқыма терезе пайда болады:
Веб-беттен шығу үшін
басыңыз.
60
5 Тарау
Ақаулықтарды жою
Дауысқа байланысты мәселелер
Белгілер
Ықтимал мәселелер/шешімдер
Маршрутизаторды қосқаннан кейін
1~2 минут күте тұрыңыз. Егер
Дайындықтың тональдік желінің индикаторы жылтылдаса,
сигналы жоқ ( ұзын гудок) сізде радиожиіліктер жақсы
қабылданбайды. Маршрутизатордың
орналасқан жерін ауыстырыңыз
Телефонның құлағы
базадан алына
салысымен еске түсіру/
ескерту/хабарландыру
естіледі
(U)SIM-картаның дұрыс салынғанын
және PIN-кодтың дұрыс енгізілгеніне
көз жеткізіңіз. . Егер PIN-код дұрыс
енгізілмесе, ескерту естіген уақытта
сіз PUK-кодты енгізуіңіз керек.
Телефонға не маршрутизуторға
Телефонның құлағы
тым жақын тұрған кез-келген электр
базадан алынған уақытта аспабын алып тастаңыз.
желіде шу естіледі.
Кабель не телефон бұзылған болуы
мүмкін.
61
Телефонның құлағы
базадан алына
салысымен жиі гудоктар
естіледі
Телефонның құлағын базаға қойып,
қайтадан байқап көріңіз.
Нөмірдің соңғы санын
Сіз теруді аяқтаған уақытта #
тергеннен кейін, ешнәрсе пернесін баса аласыз не қосылу үшін
естілмейді / тыныштық.
4-8 күте аласыз.
Интернетке байланысты мәселелер
Белгілер
Ықтимал мәселелер/шешімдер
Интернетке қол жеткізу
мүмкін емес.
Конфигурацияның орнатылымдарын
тексеріңіз. Маршрутизатор жұмыс
істеуін бастағанға дейін 1~ 2 күте
тұрыңыз. Сәйкесінше индикатордың
жағдайын тексеріңіз.
Бас компьютерден не бас
Жылдамдық сигналдың күшіне
компьютерге деректерді
байланысты. Сіздің сигналыңыздың
берудің жылдамдығы өте
күшін және желінің типін тексеріңіз.
баяу.
Басқа
Белгілер
Ықтимал мәселелер/шешімдер
Бұл нашар қабылдауды білдіреді.
RSSI сигналының индикаторы
Маршрутизаторды терезенің
әрдайым жылтылдайды не
жанындағы басқа жерге
жарқырамайды.
ауыстырып көріңіз.
62
6 Тарау
Техникалық параметрлер
Желі және жиіліктердің жолағы
LTE: 2600/2100/1800/DD800MHz
UMTS: 2100/900MHz
Қоректендіру адаптері
Кіріс: 100V~240V(AC), 50/60Hz
Шығыс:+12V (DC), 1.5A
Деректерді өңдеу және беру қызметі
HSUPA: UL 5.76Mbps (Category 6)
DC-HSPA+: 42Mbps DL
LTE FDD: DL 100Mbps UL 50Mbps
Көлемдері (Е×Б×Ұ)
202мм×160мм×30.5мм
Салмағы
550 г жуық
63
7 Тарау
Сөздік
•
AC: ауыспалы ток
•
•
•
APN: қол жеткізу нүктесінің атауы
DC: тұрақты ток
DHCP: хост-компьютердің конфигурациясын динамикалық
таңдаудың хаттамасы
DNS: домен жүйесінің (не қызметтің не сервердің) атауы
DoS: қызметтен бас тарту
EDGE: GSM стандартының эволюциясы үшін деректерді
берудің жақсартылған жылдамдығы
ESSID: белгіленген қызметтің кеңейтілген идентификаторы
Ethernet: жергілікті желілер үшін (LANs) компьютерлік желінің
фреймдік технологиясы
GSM: мобильдік байланыстың ғаламдық жүйесі
GPRS: ортақ пайдаланылатын пакеттік радиобайланыстың
жүйесі
HSDPA: бәсеңдемелі арнадағы жоғары жылдамдықты пакеттік
беру технологиясы
HSUPA: ұлғаймалы арнадағы жоғары жылдамдықты пакеттік
беру технологиясы
IP: Интернет хаттама
LAN: жергілікті желі
LED: жарқырайтын диод
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
64
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MHz: мегагерц
MTU: пакеттің максималды көлемі
PDP: деректер пакетінің берудің хаттамасы
PIN: жеке сәйкестендіру нөмірі
PPP: екі нүктелі қосылыстың хаттамасы
PSTN: ортақ пайдаланылатын телефон желісі
PUK: PIN тежеуден шығарудың жеке коды
RSSI: радиосигнал күшінің индикаторы
RF: радио жиілік
SIP: сеансты бастаудың хаттамасы
UPnP: автоматты түрде конфигурациялаудың режимі
(U)SIM: жазылушыны сәйкестендіру модулі
WCDMA: кең жолақты CDMA (кодты бөле отырып, көптеген
қол жеткізу)
WEP: Сымды байланысты баламалы құпиялылық
WLAN: Сымсыз LAN
WPA-PSK: Wi-Fi қорғалған қол жеткізу – бірге пайдаланылатын
код
65
ZTE CORPORATION
55, Хай-Тек Оңтүстік жол, Шэньчжэнь, ҚХР
Пошталық индекс: 518057
Тел.: +86-755- 26779999
http://www.zte.com.cn
E-mail: mobile@zte.com.cn
66
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising