ZTE | MF691 | User manual | ZTE MF691 Упатство за користење

ZTE MF691 Упатство за користење
Законски Информации
Copyright © 2010 ZTE CORPORATION.
Сите права се задржани.
USB Modem
Кратко Упатсво
MF691
Ни еден дел од ова издание не може да се репродуцира, преведува или користи во било каква форма
како на пример електронска или механичка, вклучувајќи фотокопирање или микрофилм без претходно
писмено одобрение од ЗТЕ корпорацијата.
Упатството е публикувано од страна на ЗТЕ. Ние го задржуваме правото да правиме измени во
печатениот текст или да правиме измени во истиот.
Претставување
Зте Усб модемот е мулти-мод УСБ модем, кој работи на HSPA+/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/
GSM мрежи. Ако се конектира преку УСБ интерфејсот на лаптоп или десктоп PC, овој модем ги интегрира
функциите на модем и мобилен телефон (СМС), и совршено ги комбинира мобилните комуникации
со Интернет. Модемот поддржува податочни и СМС сервиси преку мрежата на мобилните телефони,
овозможувајќи ви да комуницирате секогаш и секаде.
Карактеристики
Следната табела ги покажува карактеристиките на вашиот уред.
Тип на интерфејс
Поддржани системи
Поддржани оперативни системи
Функции
Version No. : R1.0
Мрежни стандарди
Брзина на пренос (Max)
USB 2.0 СО ВИСОКА БРЗИНА
Поддржува повеќе типови на лаптопи и десктоп PC.
Windows XP, Vista, Windows 7
MAC 10.4, 10.5, 10.6
SMS сервис, Податочен сервис, Менаџмент на апликации, поддршка
на микро СД картица, итн.
HSPA+/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM
HSPA+: 5.76Mbps UL
21.2Mbps DL
Температура
Димензии
Тежина
Микро SD капацитет
Забелешка:
microSD
Чување: -40°C ~ +80°C
Работа:-10°C ~ +60°C
86mm×28mm×13mm
Околу 30g
Поддржува до 32 GB микро SD картица
Запознавање со вашиот уред
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Ставете го прстот во малиот отвор на дното, и потоа подигнете ја маската на
модемот за да извадите.
Забелешка:
Не применувајте многу сила при отварањето за да се избегне оштетување на
маската.
е заштитен знак на асоцијацијата за мемориски картички.
Следната слика го дава изгледот
на MF691. Ова е само скица.
Соодветниот продукт може
да изгледа поинаку.
Хардверска Инсталација
Индикатор
Предна маска
USB Конектор
microSD слот за картичка
SIM/USIM слот за картичка
2.
Вметнете ја SIM/USIM картичката во слотот со металните контакти свртени
надоле, како што е покажано на сликата.
3.
Ставете ја микро SD картичката во слотот наменет за истата, како што е
покажано на сликата.
Забелешки:
Модемот поддржува само микро SD картици.
ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China
Postcode: 518057
4.
Ставете ја маската на модемот како што е покажано на сликата.
Поврзување со Вашиот компјутер
1.
Свртете го УСБ конекторот и ставете го истиот во УСБ портата на вашиот
компјутер . Бидете сигурни дека е добро ставено.
За Windows оперативен систем
За Mac оперативен систем
2.
Оперативниот систем автоматски препознава и детектира нов харвер и почнува со инсталација.
Упатство за инсталација на софтвер
Процедурата може да е различна за различни оперативни системи. Следете ги системските барања во
текот на инсталацијата.
Прво затворете ја апликацијата, и потоа можете да го тргнете вашиот УСБ модем од системот.
Како да го користите вашиот модем
Прикажани се различни икони преку кои се овозможува брзи операции на следните функции:
За барање и селектирање на различни мрежи.
Settings
Сетирање на конекцијата, јазикот, сигурноста на УСБ модемот.
•
Приказ на информациите за конекциите.
•
T-mobile Offers
Help
Посета на T-Mobile веб сајтот и информации за вашиот акаунт.
Читање на корисни информации.
Предупредувања и Забелешки
За корисникот
•
•
Available Networks
Usage History
Системот автоматски ќе прикаже ZTEMODEM CD-ROM икона на десктопот, ако правилно го поврзете
вашиот модем со компјутерот. Дупло кликтете на пакетот за инсталација на софтверот ZTEMODEM, и
следете ги системските барања за да ја завршите инсталацијата на софтверот.
Сигурносно отстранување од системот
Стисни го копчето New, внеси го бројот на примачот и содржината,
стисни го копчето Send за да ја пратиш пораката.
SMS
Вашиот систем ќе почне автоматски со инсталацијата на софтверот ако правилно го поврзете вашиот
модем со компјутерот. Следете ги системските барања за да успешно ја завршите инсталацијата на
софтверот.
Забелешка:
Ако системот не ја почне инсталацијата автоматски, може да ја стартувате сами инсталацијата преку My
Computer > ZTEMODEM.
Некои електронски направи се осетливи на електромагнетна интерференција која се создава од
модемот ако не се соодветно заштитени, како на пример електронските системи на возилата. Ве
•
•
•
молиме консултирајте се со производителот на уредот пред да го користите вашиот модем.
Работата на лаптоп, десктоп PC и модемот може да влијаат на работата на медицинските уреди
како што се уредите за слушање и пејсмејкерите. Ве молиме секогаш чувајте ги најмалку 20 см.
оддалеченост од таквите медицински уреди кога се вклучени. Исклучете го модемот ако е потребно.
Консултирајте физичар или производителот на медицинската опрема пред користење на модемот.
Внимавајте на ограничувањата за користење на модемот на места како што има магацини или хемиски
фабрики, каде што има експлозивни гасови или производи. Исклучете го модемот ако е потребно.
Користењето на електронски уреди за пренос на податоци е забрането во авиони, бензински станици
и болници. Ве молиме внимавајте на сите предупредувања и исклучете го вашиот модем во такви
услови.
Не ја допирајте областа на внатрешната антена ако не е потребно. Тоа влијае на перформансите на
вашиот модем.
Чувајте го модемот надвор од дофат на деца. Модемот може да предизвика повреди ако се користи
како играчка..
Не ги допирајте металните делови на модемот кога тој работи за да одбегнете негово прегорување.
Користење на УСБ модемот
•
Ве молиме користете оригинални додатоци и додатоци кои се авторизирни. Користење на секакви
неавторизирани додатоци може да влијае на перформансите на вашиот модем.
•
•
•
•
•
•
Одбегнувајте да го користите модемот во близина на метални структури кои може да емитуваат
електромагнетни бранови. Тоа може да влијае на приемот на сигналот.
Модемот не е водоотпорен. Ве молиме чувајте го на суво, темно и ладно место.
Не го користете модемот веднаш после промена на температурата. Во такви случаи доаѓа до појава
на кондензација внатре и надвор од модемот, па затоа не го користете додека не се исуши истата.
Користете го модемот внимателно. Не го фрлајте или виткајте. Инаку може да се оштети.
Да не се поправа од неовластени лица.
Препорачливи услови за работа на модемот се температура во опсег од -10°C до +60°C и влажност
во опсег од 5% ~ 95%.
Ограничувања во гаранцијата
•
Оваа гаранција не важи за дефекти и грешки предизвикани од :
i. Истрошување.
ii. Крајниот корисник не ги следел инструкциите од ЗТЕ кои се однесуваат на инсталација, работа и
одржување на модемот.
iii. Крајниот корисник лошо го користел модемот, неправилно го инсталирал, самиот го
расклопувал,го сервисирал итн.
iv. Измени и поправки кои не се направени од ЗТЕ или ЗТЕ сертифицирани индивидуи.
v.
Мрежни грешки, удар, пожар, несреќи, дејства од други причини или настани кои се надвор од
контрола на ЗТЕ.
vi. Користење на производи од трети лица кои предизвикуваат дефекти на модемот.
vii. Секакви други причини предизвикани од ненормална употреба на производот.
Крајниот корисник нема право да го врати модемот или да му биде сервисиран под горе наведените услови.
•
Оваа гаранција е единствен правен документ за крајниот корисник и единствена одговорност на ZTE
за неисправност на производот.
Ограничување на Одговорноста
ZTE нема да бидат одговорни за каква било загуба на профит или индиректна, посебна, инцидентна или
консеквентна отштета која произлегува од користење на овој производ, независно дали ЗТЕ знаел или
требало да знае за можноста за таква штета.
Како да добиете помош
Можете да добиете помош преку:
•
Стискање Help преку софтверот.
•
Праќање е-маил до mobile@zte.com.cn
•
Посета на http://www.zte.com.cn
•
Јавување на бројот: +86–755–26779999
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising