ZTE | Tania | User manual | ZTE Tania Brugermanual

ZTE Tania Brugermanual
ZTE Tania Quick Start Guide…………2
ZTE Tania Skrócona instrukcja
obsługi………………………………...13
ZTE Tania Γρήγορος Οδηγός
Χρήσης………………………………..25
ZTE Tania Pikaopas…………………39
ZTE Tania Snabbstartguide………...51
ZTE Tania Hurtigveiledning…………62
ZTE Tania Kvikguide………………...73
ZTE Tania Rövid Útmutató……….…84
ZTE Tania Kratko uputstvo za
snalaženje s telefonom……………...96
ZTE Tania Manual de utilizare
rapidă………………………………..108
ZTE Tania Stuttur leiðarvísir………120
1
ZTE Tania
Quick Start Guide
For more information, please
download the user manual:
http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobile
/UK/UK_Instruction/201111/P020111123
393512694595.pdf
2
Product Safety Information
Do not use while re-fuelling
Do not use hand-held while
driving
This device may produce a
bright or flashing light
For body-worn operation
maintain a separation of
15 mm
Do not dispose of it in a fire
Small parts may cause a
choking hazard
Avoid contact with magnetic
media
This device may produce a
loud sound
Avoid Extreme
Temperatures
3
Keep away from
pacemakers and other
personal medical devices
Avoid any contact with
liquid, keep it dry
Switch off when instructed
in hospitals and medical
facilities
Do not attempt to
disassemble
Switch off when instructed
in aircrafts and airports
Do not rely on this device
for emergency
communications
Switch off in explosive
environments
Only use approved
accessories
4
Getting to Know Your
Phone
Headset Jack
Earpiece
Touch Screen
START Key
SEARCH Key
BACK Key
Loudspeaker
Camera with
LED flash
Battery Cover
5
Volume Up
POWER
Key
Volume
Down
Charger/
USB Jack
CAMERA
Key
POWER Key
● Press and hold to turn on or off the
phone.
● Press to switch your phone to Sleep
mode.
● Press to wake up your phone.
CAMERA Key
● Press fully to start the camera.
● When the camera is started, press
halfway to adjust the focus; press
fully to take a photo.
START Key
● Tap to go back to the Start Screen.
● Tap and hold to use voice
recognition.
6
BACK Key
● Tap to go one screen back.
● Tap and hold to see and switch
running apps.
SEARCH Key
Tap to use Bing search.
Volume Keys
Press or hold to turn the volume up or
down.
Before Getting Started
Removing the back cover
7
Installing the SIM card
Hold the SIM with the cut corner
oriented as shown and slip it into the
card holder.
Installing the battery
Insert the battery by aligning the gold
contacts on the battery with the gold
contacts in the battery compartment.
Gently push down on the battery until it
clicks into place.
8
Charging the battery
When you first get your new phone
you’ll need to charge the battery like
this…
1. Connect the adapter to the charger
jack.
2. Connect the charger to a standard
AC wall outlet.
3. Disconnect the charger when the
battery is fully charged.
Powering On/Off Your
Phone
1. Make sure the SIM is in your device
and the battery is charged.
2. Hold POWER Key to switch on
your phone.
3. To switch it off, hold POWER Key.
Then slide down the picture on the
screen.
9
Switching to Sleep Mode
To save battery power, Sleep Mode
suspends your device to a
power-saving state while the display is
off. Your device also goes into Sleep
Mode automatically when it’s idle for a
certain period of time. You can set how
long the time should be in Settings >
system > lock+wallpaper > Screen
times out after.
Press POWER Key to switch to Sleep
Mode.
Waking Up Your Phone
If your phone is in Sleep Mode, you
can wake it up by…
1. Pressing POWER Key. The phone
displays the lock screen.
2. Press the bottom of the screen and
slide your finger up.
Note:
If you have set a phone password, you
may need to enter the password to
unlock the screen.
10
EC DECLARATION OF
CONFORMITY
It is hereby declared that following designated
product:
Product Type: Windows Phone
(SmartPhone)
Model No: ZTE Tania
Complies with the essential protection
requirements of the Radio and
Telecommunication Terminal Equipment
Directive (EC Directive 1999/5/EC) and the
Electromagnetic Compatibility Directive
(2004/108/EC).
This declaration applies to all specimens
manufactured identical to the samples
submitted for testing/evaluation.
Assessment of compliance of the product
with the requirements relating to the Radio
and Telecommunication Terminal Equipment
Directive (EC Directive 1999/5/EC) was
performed by American TCB (Notified Body
No.1588), based on the following standards:
11
Safety
EMC
EN 60950-1:2006/A11:2009
EN 301 489-1 V1.8.1;
EN 301 489-3 V1.4.1;
EN 301 489-7 V1.3.1;
EN 301 489-17 V2.1.1;
EN 301 489-24 V1.4.1;
EN 55013:2001+A2:2006;
EN 55020:2007;
EN 301 511 V9.0.2;
EN 301 908-1 V4.2.1;
EN 301 908-2 V4.2.1;
Radio EN 300 440-1 V1.6.1;
EN 300 440-2 V1.4.1;
EN 300 328 V1.7.1;
EN 50360:2001;
EN 62209-1:2006;
Health EN 62209-2:2010;
EN 50332-1:2000;
EN 50332-2:2003
This declaration is the responsibility of the
manufacturer:
ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech,
Industrial Park, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, 518057,
P.R.China
Authorised person signing for the company:
Xu feng Quality Director Of ZTE Corporation
Name in block letters & position in the
company
Shenzhen, 23 Nov. 2011
Place & date
Legally valid signature
12
ZTE Tania
Skrócona
instrukcja obsługi
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy
o pobranie instrukcji:
http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobile
/Poland/Poland_Instruction/201111/P02
0111125399470432406.pdf
13
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa produktu
Nie używaj podczas
tankowania pojazdów
Nie trzymaj w dłoni podczas
prowadzenia pojazdu
Urządzenie może być
źródłem jasnego bądź
migającego światła
W przypadku używania
blisko ciała zachowaj
odstęp 15 mm
Nie wrzucaj do ognia
Niewielkich rozmiarów
części mogą grozić
udławieniem
Unikaj kontaktu z
elementami magnetycznymi
Urządzenie może być
źródłem głośnego dźwięku
Unikaj skrajnych temperatur
14
Utrzymuj z dala od
rozruszników serca oraz
innych osobistych urządzeń
medycznych
Unikaj kontaktu z płynami,
utrzymuj w stanie suchym
Wyłącz, gdy jest to
wymagane w szpitalach i
placówkach medycznych
Nie rozmontowuj
Wyłącz, gdy jest to
wymagane w samolotach i
portach lotniczych
Nie polegaj na tym
urządzeniu w kwestiach
komunikacji alarmowej
Wyłącz przebywając w
otoczeniu, w którym
znajdują się materiały
wybuchowe
Używaj wyłącznie
zatwierdzonych akcesoriów
15
Informacje o telefonie
Gniazdo
słuchawek
Głośniczek
Ekran
dotykowy
START
SZUKAJ
WSTECZ
Głośnik
Aparat z
oświetleniem
LED
Osłona baterii
16
Klawisz
zasilania
Głośność +
Głośność -
Ładowanie
/ USB
Klawisz
KAMERA
Klawisz zasilania
● Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć
lub wyłączyć telefon.
● Naciśnij, aby przełączyć telefon w
tryb uśpienia.
● Naciśnij ponownie, aby wyłączyć
tryb uśpienia.
Klawisz KAMERA
● Naciśnij mocno, aby uruchomić
kamerę.
● Gdy aparat jest uruchomiony,
naciśnij klawisz do połowy, aby
ustawić ostrość; naciśnij mocno,
aby wykonać zdjęcie.
17
Klawisz START
● Naciśnij, aby wrócić do ekranu
głównego.
● Naciśnij i przytrzymaj, aby
korzystać z funkcji rozpoznawania
głosu.
Klawisz WSTECZ
● Naciśnij, aby powrócić do
poprzedniego ekranu.
● Naciśnij i przytrzymaj, aby
zobaczyć i przełączyć uruchomione
aplikacje.
Klawisz SZUKAJ
Naciśnij, aby skorzystać z
wyszukiwarki Bing.
Klawisze głośności
Naciśnij, aby zrobić głośniej lub
ściszyć dźwięk.
18
Zanim zaczniesz
Zdejmowanie tylnej osłony
Wkładanie karty SIM
Trzymaj kartę SIM skierowaną ściętym
rogiem tak jak pokazano na rysunku i
wsuń ją do oprawki.
19
Instalacja baterii
Włóż baterię tak, aby pozłacane styki
baterii były naprzeciwko styków w
komorze baterii. Delikatnie dociśnij
baterię, aż wskoczy na swoje
miejsce.
Ładowanie baterii
20
Baterię w nowym telefonie należy
naładować w następujący sposób:
1. Podłącz zasilacz do gniazda
ładowarki.
2. Podłącz ładowarkę do
standardowego gniazdka
ściennego.
3. Odłącz ładowarkę, gdy bateria
będzie w pełni naładowana.
Włączanie/wyłączanie
telefonu
1. Sprawdź czy w telefonie włożona
jest karta SIM i czy bateria jest w
pełni naładowana.
2. Przytrzymaj klawisz zasilania, aby
włączyć telefon.
3. Aby wyłączyć telefon przytrzymaj
klawisz zasilania a następnie
przesuń w dół obraz na ekranie.
Przełączanie w tryb
uśpienia
W celu oszczędzenia baterii tryb
uśpienia przełącza telefon w tryb
niskiego poboru energii, w którym
ekran jest wyłączony. Ponadto
urządzenie przechodzi automatycznie
w tryb uśpienia, gdy ekran wyłącza się
po określonym czasie. Czas ten
21
można ustawić w Ustawienia >
System > blokada+tapeta > Ekran
wyłącza się po:
Naciśnij klawisz zasilania, by
przełączyć telefon w tryb uśpienia.
Wyłączanie trybu uśpienia
Jeśli telefon znajduje się w trybie
uśpienia można ten tryb wyłączyć:
1. Naciśnij klawisz zasilania, pojawi się
informacja o blokadzie ekranu.
2. Naciśnij i przesuń palcem ekran do
góry.
Uwaga:
Jeśli zostało ustawione hasło telefonu,
trzeba wprowadzić hasło do
odblokowania ekranu
22
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Z PRZEPISAMI UE
Niniejszym deklaruje się, że niniejszy produkt:
Rodzaj produktu: Telefon Windows
(SmartPhone)
Model Nr: ZTE Tania
Spełnia podstawowe wymagania dyrektywy
w sprawie sprzętu radiowego i
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
(Dyrektywa 1999/5/EC) oraz dyrektywy
kompatybilności elektromagnetycznej
(Dyrektywa 2004/108/EC).
Niniejsza deklaracja ma zastosowanie w
przypadku wszystkich wyprodukowanych
egzemplarzy identycznych z próbkami
przedłożonymi do testów/oceny.
Ocena zgodności produktu z wymaganiami
dyrektywy Radio and Telecommunication
Terminal Equipment Directive 1999/5/EC
została przeprowadzona przez Amerykański
Urząd Certyfikacji Telekomunikacyjnych
(Jednostka notyfikowana nr 1588), w oparciu
o następujące standardy:
23
Bezpieczeństwo
EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC
EN 301 489-1 V1.8.1;
EN 301 489-3 V1.4.1;
EN 301 489-7 V1.3.1;
EN 301 489-17 V2.1.1;
EN 301 489-24 V1.4.1;
EN 55013:2001+A2:2006;
EN 55020:2007;
Radio
EN 301 511 V9.0.2;
EN 301 908-1 V4.2.1;
EN 301 908-2 V4.2.1;
EN 300 440-1 V1.6.1;
EN 300 440-2 V1.4.1;
EN 300 328 V1.7.1;
Zdrowie
EN 50360:2001;
EN 62209-1:2006;
EN 62209-2:2010;
EN 50332-1:2000;
EN 50332-2:2003
Odpowiedzialność związana z deklaracją
spoczywa na producencie:
ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech,
Industrial Park, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, 518057,
P.R.China
Osoba upoważniona po stronie firmy:
Xu feng Quality Director Of ZTE Corporation
Nazwisko drukowanymi literami i
stanowisko w firmie
Shenzhen, 23 Listopad. 2011
Miejsce & data Potwierdzony prawnie podpis
24
ZTE Tania
Γρήγορος
Οδηγός Χρήσης
Παρακαλώ κατεβάστε το εγχειρίδιο
χρήσης για περισσότερες
πληροφορίες από την ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobile
/Greece/Greece_Instruction/201111/P0
20111123392421477560.pdf
25
Πληροφορίες Ασφάλειας
Προϊόντος
Μην το χρησιμοποιείται
κατά την διάρκεια
ανεφοδιασμού καυσίμων
Μην το χρησιμοποιείτε
κρατώντας το στο χέρι ενώ
οδηγείτε
Αυτή η συσκευή μπορεί να
παράγει λάμψη ή
παλλόμενο φως
Για ασφαλή λειτουργία σε
επαφή με το σώμα,
διατηρήστε το στην
απόσταση των 15 χιλ.
Μην το εκθέτετε σε φωτιά
Μικρά κομμάτια μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο
πνιγμού
Αποφύγετε επαφή με
μαγνητικά μέσα
26
Αυτήν η συσκευή μπορεί να
παράγει έναν δυνατό ήχο
Αποφύγετε Ακραίες
Θερμοκρασίες
Κρατήστε το μακριά από
βηματοδότες και άλλες
προσωπικές ιατρικές
συσκευές
Αποφύγετε κάθε επαφή με
υγρά, διατηρείστε το στεγνό
Απενεργοποιήστε το όταν
σας δοθεί οδηγία σε
νοσοκομεία και ιατρικές
εγκαταστάσεις
Μην αποπειραθείτε να το
αποσυναρμολογήσετε
Απενεργοποιήστε το όταν
σας δοθεί οδηγία σε
αεροσκάφη και αεροδρόμια
Μη βασίζεστε αποκλειστικά
σε αυτήν την συσκευή για
επικοινωνίες έκτακτης
ανάγκης
27
Σε περιβάλλοντα με κίνδυνο
έκρηξης, απενεργοποιήστε
το
Χρησιμοποιήστε μόνο
εγκεκριμένα αξεσουάρ
28
Χειρισμός Προϊόντος
Θύρα
Ακουστικών
Ακουστικό
Οθόνη Αφής
Πλήκτρο
Έναρξης
Πλήκτρο
Αναζήτησης
Πλήκτρο
Επιστροφής
Μεγάφωνο
Κάμερα με
LED flash
Κάλυμμα
Μπαταρίας
29
Πλήκτρο
Ενεργοποίη
σηςς
Πλήκτρο
Έντασης
ήχου
Πλήκτρο
Έντασης
ήχου
Θύρα
Φορτιστή
/USB
Πλήκτρο
Κάμερας
Πλήκτρο Ενεργοποίησης
● Πιέστε και κρατήστε πατημένο για
να ανοίξετε ή να κλείσετε το
τηλέφωνό σας.
● Πιέστε για να θέσετε το τηλέφωνο
σας σε κατάσταση Αδράνειας.
● Πιέστε για να αφυπνίσετε το
τηλέφωνό σας.
Πλήκτρο Κάμερας
● Πιέστε για να εκινήσετε την
λειτουργία της Κάμερας.
● Όταν η κάμερα έχει
ξεκινήσει, πιέστε ελαφρά για
να ρυθμίσετε την εστίαση, στη
συνέχεια πιέστε περισσότερο για να
τραβήξετε μια φωτογραφία.
30
Πλήκτρο Έναρξης
● Πιέστε για να πλοηγηθείτε προς τα
πίσω στην Αρχική Οθόνη.
● Πιέστε και κρατήστε πατημένο το
πλήκτρο για να χρησημοποιήσετε
την αναγνώριση φωνής.
Πλήκτρο Επιστροφής
● Πιέστε για να μετακινηθείτε μια
οθόνη προς τα πίσω.
● Πιέστε και κρατήστε πατημένο για
να δείτε και να αλλάξετε τις
εφαρμογές που τρέχουν.
Πλήκτρο Αναζήτησης
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε την
αναζήτηση Bing.
Πλήκτρο Έντασης Ήχου
Πιέστε ή κρατήστε πατημένο για
να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση
του ήχου.
31
Πριν ξεκινήσετε
Αφαίρεση του πίσω καλύμματος
Εγκαθιστώντας την κάρτα SIM
Κρατήστε την κάρτα SIM με την
κομμένη άκρη προσανατολισμένη
όπως δείχνει παρακάτω και στη
συνέχεια εισάγετέ την στην θήκη της
κάρτας.
32
Εγκαθιστώντας την μπαταρία
Εισάγετε την μπαταρία με φορά ώστε
οι χρυσές επαφές της να έρθουν σε
επαφή με τις χρυσές επαφές στην
συσκευή . Πιέστε προς τα κάτω το
πάνω τμήμα της μπαταρίας έως ότου
αυτή κουμπώσει στη θέση της.
Φόρτιση της Μπαταρίας
33
Κατά την πρώτη χρήση του
τηλεφώνου σας, θα πρέπει να το
φορτίσετε όπως υποδεικνύεται
παρακάτω:
1. Συνδέσετε τον προσαρμογέα στην
υποδοχή του φορτιστή.
2. Συνδέσετε τον φορτιστή σε μια
τυπική πρίζα εναλλασσόμενου
ρεύματος.
3. Αποσυνδέστε τον φορτιστή όταν η
μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
Ενεργοποίηση/Απενεργοπ
οίηση του Τηλεφώνου σας
1. Σιγουρευτείτε ότι η κάρτα SIM είναι
εγκατεστημένη και η μπαταρία είναι
φορτισμένη.
2. Κρατήστε πατημένο το Πλήκτρο
Ενεργοποίησης για να
ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
3. Για να απενεργοποιήσετε το
τηλέφωνό σας, κρατήστε πατημένο
το Πλήκτρο Ενεργοποίησης. Στη
συνέχεια κυλίστε προς τα κάτω την
εικόνα πάνω στην οθόνη.
34
Μεταγωγή σε Κατάσταση
Αδρανείας
Η Κατάσταση Αναμονής έχει σαν
αποτέλεσμα το τηλέφωνό σας να είναι
σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης,
απενεργοποιώντας την οθόνη για να
εξοικονομήσει ενέργεια μπαταρίας.
Πιέστε το Πλήκτρο Ενεργοποίησης για
να μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής.
Το τηλέφωνό σας επίσης μεταβαίνει σε
κατάσταση αναμονής αυτόματα όταν
το αφήνετε αδρανές μετά από ένα
ορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε
να ορίσετε το χρονικό διάστημα, αν
πλοηγηθείτε σε Ρυθμίσεις > σύστημα
> κλείδωμα οθόνης > Το χρονικό όριο
Οθόνης λήγει μετά από:.
Επαναφορά του
Τηλεφώνου σας
Εάν το τηλέφωνό σας είναι σε
Κατάσταση Αδράνειας, μπορείτε να το
επαναφέρετε κάνοντας τις εξής
ενέργειες:
1. Πιέστε Πλήκτρο Ενεργοποίησης
για να ενεργοποίησετε την οθόνη
σας.
2. Πιέστε το κάτω μέρος της οθόνης
και κυλίστε το δάχτυλο σας πάνω.
35
Σημείωση:
Εάν έχετε ορίσει έναν κωδικό
πρόσβασης τηλεφώνου, ίσως χρειαστεί
να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για
να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
36
EC ΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Διά της παρούσης δηλώνεται ότι το
ακολούθως περιγραφόμενο προϊόν:
Τύπος προϊόντος: Windows Phone
(SmartPhone)
Αριθμός Μοντέλου: ZTE Tania
Συμμορφούται προς τις απαραίτητες
απαιτήσεις προστασίας της Οδηγίας
Τερματικού Εξοπλισμού Ραδιομετάδοσης
(EC Οδηγία 1999/5/EC) και της Οδηγίας για
την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
(2004/108/EC).
Η δήλωση αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα
αντιπροσωπευτικά δείγματα που
κατασκευάσθηκαν πανομοιότυπα με τα
δείγματα που υποβλήθηκαν για
δοκιμή/αξιολόγηση.
Η εκτίμηση της συμμόρφωσης του προϊόντος
προς τις απαιτήσεις, τις σχετιζόμενες με την
Οδηγία Τερματικού Εξοπλισμού
Ραδιομετάδοσης και Τηλεπικοινωνιών (EC
Οδηγία 1999/5/EC) διενεργήθηκε από το
Αμερικανικό TCB (Notified Body No.1588),
βασιζόμενη στα ακόλουθα πρότυπα:
Ασφάλεια
EN60950-1:2006/A11:
2009
37
EN 301 489-1 V1.8.1;
EN 301 489-3 V1.4.1;
EN 301 489-7 V1.3.1;
Ηλεκτρομαγνητική
EN 301 489-17 V2.1.1;
Συμβατότητα (EMC) EN 301 489-24 V1.4.1;
EN 55013:2001+A2:
2006;
EN 55020:2007;
Ραδιομετάδοση
EN 301 511 V9.0.2;
EN 301 908-1 V4.2.1;
EN 301 908-2 V4.2.1;
EN 300 440-1 V1.6.1;
EN 300 440-2 V1.4.1;
EN 300 328 V1.7.1;
EN 50360:2001;
EN 62209-1:2006;
EN 62209-2:2010;
EN 50332-1:2000;
EN 50332-2:2003
Υγεία
Η δήλωση αυτή
κατασκευαστή:
ZTE Corporation
είναι
ευθύνη
του
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech,
Industrial Park, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, 518057,
P.R.China
Εξουσιοδοτημένος
Εταιρεία:
Xu feng
υπογράφων
για
την
Quality Director Of ZTE Corporation
Όνομα και θέση στην εταιρεία
Shenzhen, 23 Νοεμβρίου 2011
Τόπος και ημερομηνία Νομικά έγκυρη υπογραφή
38
ZTE Tania
Pikaopas
Lataa käyttöohje lisätietojen saamiseksi
http://www.ztesweden.se/Exego.aspx?
p_id=335
39
Tuotteen turvallisuustiedot
Älä käytä huoltoasemalla
tankatessa
Älä käytä kädessä autoa
ajaessasi
Tästä laitteesta saattaa
lähteä kirkasta tai vilkkuvaa
valoa
Pidä laitetta vähintään 15
millimetrin päässä kehosta
Älä hävitä polttamalla
Pieniin osiin voi tukehtua
Vältä kosketusta
magneettiseen mediaan
Tästä laitteesta voi kuulua
voimakas ääni
Vältä äärimmäisiä
lämpötiloja
40
Pidä etäällä tahdistimista ja
muista lääketieteellisistä
laitteista
Vältä kosketusta nesteisiin,
pidä kuivana
Katkaise virta sairaaloissa
ja terveysasemilla
Älä yritä purkaa
Katkaise virta lentokoneissa
ja lentokentillä ohjeistuksen
mukaan
Älä luota tähän laitteeseen
hätätilanteissa
Katkaise virta, jos lähistöllä
on räjähtäviä aineita
Käytä vain hyväksyttyjä
lisälaitteita
41
Puhelimeen tutustuminen
Kuulokeliitäntä
Korvakuuloke
Kosketusnäyttö
Käynnistyspainike
Hakupainike
Paluupainike
Kaiutin
Kamera ja
LED-salama
Akkukansi
42
Lisää
äänenvoimakkuutta
Virtapainike
Pienennä
äänenvoimakkuutta
Laturi-/
USB-liitäntä
Kamerapainike
Virtapainike
● Painiketta pitkään painamalla voit
kytkeä virran puhelimeen tai
katkaista sen puhelimesta.
● Painiketta painamalla voit siirtää
puhelimen lepotilaan.
● Painiketta painamalla voi siirtää
puhelimen lepotilasta.
Kamerapainike
● Painikkeen pohjaan painamalla voit
käynnistää kameran.
● Kun kamera on käynnistynyt, voit
säätää tarkennusta painamalla
painikkeen puoliväliin ja ottaa kuvan
painamalla painikkeen pohjaan.
Käynnistyspainike
43
● Painiketta napauttamalla voit siirtyä
takaisin aloitusnäyttöön.
● Painiketta pitkään painamalla voit
käyttää äänentunnistustoimintoa.
Paluupainike
● Painiketta napauttamalla voit siirtyä
edelliseen näyttöön.
● Painiketta pitkään painamalla voit
tarkastella sovelluksia ja siirtyä
niihin.
Hakupainike
Painiketta napauttamalla voit siirtyä
Bing-hakuun.
Äänenvoimakkuuspainikkeet
Painiketta painamalla tai pitämällä sitä
painettuna voi lisätä tai vähentää
äänenvoimakkuutta.
44
Ennen aloittamista
Takakannen irrottaminen
SIM-kortin asentaminen
Kohdista SIM-kortin viisto kulma kuvan
osoittamalla tavalla ja liu'uta kortti
korttipaikkaan.
45
Akun asentaminen
Aseta akku kohdistamalla akussa
olevat kullatut liittimet akkulokerossa
oleviin kullattuihin liittimiin. Työnnä
akkua kevyesti alaspäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
Akun lataaminen
46
Akku on ladattava ennen uuden
puhelimen käyttöä.
1. Liitä verkkovirtalaite laturiliitäntään.
2. Liitä laturi tavalliseen
vaihtovirtaseinäpistorasiaan.
3. Kytke laturi irti, kun akku on täysin
latautunut.
Puhelimen virran kytkeminen
ja sammuttaminen
1. Varmista, että SIM-kortti on
laitteessa ja akku ladattu.
2. Kytke virta puhelimeen pitämällä
virtapainike painettuna.
3. Katkaise virta puhelimesta pitämällä
virtapainike painettuna. Vedä sen
jälkeen kuva alas näytöllä.
Lepotilaan siirtyminen
Akkuvirran säästämiseksi laite siirtyy
lepotilassa alhaiseen
virrankulutustilaan ja näyttö
sammutetaan. Laite siirtyy lepotilaan
myös automaattisesti, kun se on
käyttämättä jonkin aikaa.
Voit määrittää ajan, jonka kuluttua
järjestelmä siirtyy lepotilaan,
valitsemalla Asetukset > järjestelmä
> lukitus+taustakuva > Näytön
sammuminen.
47
Siirry lepotilaan painamalla
virtapainiketta.
Lepotilasta siirtyminen
Voit siirtyä pois lepotilasta alla
esitetyllä tavalla.
1. Paina virtapainiketta. Näyttöön
tulee lukittu näyttö.
2. Paina näytön alareunaa ja liu'uta
sormeasi ylöspäin.
Huomautus:
Jos olet asettanut puhelimessa
salasanan, lukitun näytön avaaminen
voi edellyttää sen antamista.
48
EU-YHDENMUKAISUUSJUL
ISTUS
Täten julistetaan, että seuraava tuote:
Tuotetyyppi: Windows Puhelin (Älypuhelin)
Mallin numero: ZTE Tania
täyttää radio- ja telepäätelaitedirektiivin
(EU-direktiivin 1999/5/EY) ja
sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta
annetun direktiivin (2004/108/EY)
vaatimukset.
Tämä julistus koskee kaikkia kappaleita,
jotka on valmistettu samalla tavalla kuin
testausta/arviointia varten lähetetyt
mallikappaleet.
Amerikkalainen telekommunikaatiolaitteiden
sertifiointilaitos TCB (ilmoitettu laitos nro
1588) on laatinut arvion tuotteen
yhdenmukaisuudesta radio- ja
telepäätelaitedirektiivin (EU-direktiivin
1999/5/EY) kanssa seuraavien standardien
perusteella:
49
Turvallissuus
EN60950-1:2006/A11:
2009
EN 301 489-1 V1.8.1;
EN 301 489-3 V1.4.1;
EN 301 489-7 V1.3.1;
Sähkömagneettinen EN 301 489-17 V2.1.1;
EN 301 489-24 V1.4.1;
yhteensopivuus
EN55013:2001+A2:
2006;
EN 55020:2007;
Radio
EN 301 511 V9.0.2;
EN 301 908-1 V4.2.1;
EN 301 908-2 V4.2.1;
EN 300 440-1 V1.6.1;
EN 300 440-2 V1.4.1;
EN 300 328 V1.7.1;
Terveys
EN 50360:2001;
EN 62209-1:2006;
EN 62209-2:2010;
EN 50332-1:2000;
EN 50332-2:2003
Tästä julistuksesta vastaa valmistaja:
ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech,
Industrial Park, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, 518057,
P.R.China
Yrityksen valtuuttaman henkilön allekirjoitus:
Xu feng
Laatujohtaja, ZTE Corporation
Nimi ja tehtävä yrityksessä painokirjaimin
Shenzhen, 23.11. 2011
Paikka ja aika
Juridisesti sitova allekirjoitus
50
ZTE Tania
Snabbstartguide
För mer information, vänligen ladda
ned användarmanualen
http://www.ztesweden.se/Exego.aspx?
p_id=332
51
Information om
produktsäkerhet
Använd inte telefonen
medan du tankar
Håll inte telefonen i handen
medan du kör
Enheten kan ge ifrån sig ett
starkt eller blinkande ljus
Använd inte telefonen
närmare kroppen än 15 mm
Kasta inte telefonen i öppen
eld
Smådelar kan medföra risk
för kvävning
Undvik kontakt med
magnetiska medier
Telefonen kan ge ifrån sig
höga ljud
Undvik extrema
temperaturer
52
Använd telefonen åtskild
från pacemakers och andra
medicinska enheter
Undvik all kontakt med
vätska, håll telefonen torr
Stäng av telefonen när du
ombeds att göra det på
sjukhus och
sjukvårdsinrättningar
Försök inte ta isär telefonen
Stäng av telefonen när du
ombeds att göra det på
flygplan och flygplatser
Förlita dig inte på telefonen
för nödkommunikation
Stäng av telefonen i miljöer
med explosionsrisk
Använd endast godkända
tillbehör
53
Översikt över telefonen
Headsetuttag
Hörlur
Pekskärm
Startknapp
Sökknapp
Bakåtknapp
Högtalare
Kamera med
LED-blixt
Batterilock
54
Ström-brytare
Volym upp
Laddnings-/
USB-kontakt
Volym ned
Kameraknapp
Strömbrytare
● Tryck på knappen och håll ned den
när du vill sätta på eller stänga av
telefonen.
● Tryck på knappen när du vill
försätta telefonen i viloläge.
● Tryck på strömbrytaren när du vill
aktivera telefonen igen.
Kameraknapp
● Tryck ned knappen helt för att starta
kameran.
● När kameran har startat trycker du
ned knappen halvvägs om du vill
justera fokus. Tryck ned knappen
helt när du vill ta ett foto.
55
Startknapp
● Tryck på den här knappen när du
vill gå tillbaka till startskärmen.
● Tryck på knappen och håll ned den
när du vill använda röststyrning.
Bakåtknapp
● Tryck på den här knappen för att gå
bakåt till föregående skärm.
● Tryck på knappen och håll ned den
när du vill se vilka appar som är
igång och växla mellan dem.
Sökknapp
Tryck på knappen om du vill använda
sökfunktionen Bing.
Volymknappar
Tryck på knappen eller håll ned den
när du vill höja eller sänka volymen.
Innan du börjar
Ta bort locket på baksidan
56
Installera SIM-kortet
Håll SIM-kortet med det avfasade
hörnet åt det håll bilden visar och skjut
sedan in det i korthållaren.
Installera batteriet
Sätt i batteriet genom att rikta de
guldfärgade kontakterna på batteriet
mot de guldfärgade kontakterna i
batterifacket. Tryck försiktigt ned
batteriet tills det klickar på plats.
57
Ladda batteriet
Det första du måste göra med din nya
telefon är att ladda batteriet så här...
1. Anslut adaptern till laddarens
kontakt.
2. Anslut laddaren till ett vanligt
eluttag.
3. Koppla från laddaren när batteriet är
fulladdat.
Sätta på och stänga av
telefonen
1. Kontrollera att SIM-kortet är
installerat i enheten och att batteriet
är laddat.
2. Håll ned strömbrytaren när du vill
sätta på telefonen.
3. Håll ned strömbrytaren när du vill
stänga av den. Dra sedan bilden på
skärmen nedåt.
58
Växla till viloläge
I syfte att spara på batteriet inaktiveras
enheten i viloläget så att displayen
stängs av och det går åt mindre ström.
Enheten går också in i viloläge
automatiskt om den inte använts under
en bestämd tid. Du kan ställa in hur
lång denna tidsperiod ska vara i
Inställningar > system >
låsning+bakgrund > Skärmtimeout
efter.
Tryck på strömbrytaren när du vill
växla till viloläget.
Aktivera telefonen
När telefonen är i viloläge aktiverar du
den så här…
1. Tryck på strömbrytaren.
Låssymbolen visas på skärmen.
2. Tryck längst ned på skärmen och
dra fingret uppåt.
Obs!
Om du har ställt in ett lösenord för
telefonen kan du behöva ange
lösenordet för att låsa upp skärmen.
59
FÖRSÄKRAN OM
ÖVERENSSTÄMMELSE
MED EU-DIREKTIV
Följande produkt:
Produkttyp: Windows Phone (SmartPhone)
Modellnr: ZTE Tania
Försäkras härmed vara i överensstämmelse
med de grundläggande skyddskraven i
enlighet med Radio and Telecommunication
Terminal Equipment Directive (EU- direktiv
1999/5/EG) och direktivet om
elektromagnetisk kompatibilitet
(2004/108/EG)
Den här försäkran gäller alla exemplar som
tillverkats på identiskt sätt som de
provexemplar som skickats in för
testning/utvärdering.
Utvärderingen av produktens
överensstämmelse med kraven i Radio and
Telecommunication Terminal Equipment
Directive (EU-direktiv 1999/5/EC)
genomfördes av American TCB (anmält
organ nr. 1588) baserat på följande
standarder:
60
Säkerhet EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC
EN 301 489-1 V1.8.1;
EN 301 489-3 V1.4.1;
EN 301 489-7 V1.3.1;
EN 301 489-17 V2.1.1;
EN 301 489-24 V1.4.1;
EN 55013:2001+A2:2006;
EN 55020:2007;
Radio
EN 301 511 V9.0.2;
EN 301 908-1 V4.2.1;
EN 301 908-2 V4.2.1;
EN 300 440-1 V1.6.1;
EN 300 440-2 V1.4.1;
EN 300 328 V1.7.1;
Hälsa
EN 50360:2001;
EN 62209-1:2006;
EN 62209-2:2010;
EN 50332-1:2000;
EN 50332-2:2003
Den här försäkran är tillverkarens ansvar:
ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech,
Industrial Park, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, 518057,
Folkrepubliken Kina
Behörig person som undertecknar
egenskap av representant för företaget:
i
Xu Feng Kvalitetsansvarig på ZTE Corporation
Namnförtydligande och befattning på
företaget
Shenzhen, 23 nov 2011
Plats och datum
Juridiskt giltig signatur
61
ZTE Tania
Hurtigveiledning
For mer informasjon, vennligst last ned
bruksanvisningen
http://www.ztesweden.se/Exego.aspx?
p_id=333
62
Produktsikkerhetsinformasjon
Skal ikke brukes under
fylling av drivstoff
Skal ikke brukes under
kjøring uten håndfriutstyr
Denne telefonen kan avgi et
kraftig eller blinkende lys
Telefonen skal holdes minst
15 mm unna kroppen ved
bruk
Må ikke brennes
Små deler utgjør en
kvelningsfare
Unngå kontakt med
magnetiske medier
Denne telefonen kan avgi
en høy lyd
Unngå ekstreme
temperaturer
63
Hold telefonen i god
avstand fra pacemakere og
andre personlige
medisinske innretninger
Unngå kontakt med væsker,
og hold telefonen tørr
Slå av telefonen på
sykehus og i medisinske
bygninger
Ikke ta telefonen fra
hverandre
Slå av telefonen når det er
påbudt på flyplasser og
ombord i fly
Ikke vær avhengig av
denne telefonen til
kommunikasjon i
nødstilfeller
Slå av telefonen i
eksplosive miljøer
Bruk kun godkjent tilbehør
64
Bli kjent med telefonen din
Hodetelefonutgang
Øretelefon
Berøringsskjerm
Startknapp
Søkeknapp
Bakoverknapp
Høyttaler
Kamera med
LED-blits
Batterideksel
65
Strømknapp
Volum opp
Lader/
USB-utgang
Volum ned
Kameraknapp
Strømknapp
● Trykk på og hold nede for å slå
telefonen av eller på.
● Trykk for å sette telefonen i
hvilemodus.
● Trykk for å avslutte hvilemodus.
Kameraknapp
● Trykk helt ned for å starte
kameraet.
● Når kameraet er startet, trykker du
knappen halvveis ned for å justere
fokus. Trykk helt ned for å ta et bilde.
Startknapp
● Trykk for å gå tilbake til
startskjermen.
● Trykk på og hold nede for å bruke
stemmegjenkjenning.
66
Bakoverknapp
● Trykk for å gå ett skjermbilde
tilbake.
● Trykk og hold nede for å se på og
veksle mellom applikasjonene som
kjører.
Søkeknapp
Trykk for å bruke Bing-søk.
Volum-knapper
Trykk på eller hold nede for å skru
volumet opp eller ned.
Komme i gang
Fjerne dekselet på baksiden
67
Installere SIM-kortet
Hold SIM-kortet med det avkuttede
hjørnet i retningen som vises nedenfor,
og sett det inn i kortholderen.
Installere batteriet
Sett inn batteriet ved å tilpasse
gullkontaktene på batteriet med de i
batterirommet på telefonen. Trykk
batteriet forsiktig ned til det klikker på
plass.
68
Lade batteriet
Når telefonen er helt ny, må du først
lade batteriet på denne måten:
1. Koble adapteren til ladeinngangen.
2. Koble laderen til en vanlig
AC-veggkontakt.
3. Koble laderen fra telefonen når
batteriet er fulladet.
Slå telefonen på/av
1. Kontroller at SIM-kortet er satt inn
og batteriet er ladet.
2. Hold inne Strømknappen for å slå
på telefonen.
3. Hvis du vil slå den av, holder du inne
Strømknappen. Skyv ned bildet på
skjermen.
69
Sette telefonen i
hvilemodus
Hvilemodus setter telefonen i en
tilstand med lavt strømforbruk når
skjermen er av for å spare batteri.
Enheten går også automatisk inn i
hvilemodus når den ikke brukes på en
viss periode.
Du kan angi hvor lang denne perioden
skal være i Innstillinger > system >
lås og bakgrunn > Skjermen blir
tidsavbrutt etter.
Trykk på Strømknappen for å slå på
Hvilemodus.
Gå ut av hvilemodus
Hvis telefonen er i Hvilemodus, kan du
gå ut av den modusen ved å:
1. Trykke på Strømknappen.
Telefonen viser låseskjermen.
2. Trykk nederst på skjermen, og skyv
fingeren oppover.
Merk:
Hvis du har angitt et telefonpassord,
må du kanskje oppgi passordet for å
låse opp skjermen.
70
EU-SAMSVARSERKLÆRING
Det erklæres herved at følgende produkt:
Produkttype: Windows Phone
(SmartPhone)
Modellnr.: ZTE Tania
Samsvarer med de vesentlige
beskyttelseskravene i direktivet for radio og
teleterminalutstyr (EU-direktiv 1999/5/EF) og
direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet
(2004/108/EF)
Denne erklæringen gjelder for alle
eksemplarer som er produsert som er
identiske med eksemplarene som er
testet/evaluert.
Vurdering av samsvar for produktet med
kravene knyttet til direktivet for radio og
teleterminalutstyr (direktiv 1999/5/EF) ble
utført av amerikanske TCB (teknisk
kontrollorgan nr. 1588), basert på følgende
standarder:
71
Sikkerhet
EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC
EN 301 489-1 V1.8.1;
EN 301 489-3 V1.4.1;
EN 301 489-7 V1.3.1;
EN 301 489-17 V2.1.1;
EN 301 489-24 V1.4.1;
EN 55013:2001+A2:2006;
EN 55020:2007;
Radio
EN 301 511 V9.0.2;
EN 301 908-1 V4.2.1;
EN 301 908-2 V4.2.1;
EN 300 440-1 V1.6.1;
EN 300 440-2 V1.4.1;
EN 300 328 V1.7.1;
Helse
EN 50360:2001;
EN 62209-1:2006;
EN 62209-2:2010;
EN 50332-1:2000;
EN 50332-2:2003
Produsenten er ansvarlig
erklæringen.
ZTE Corporation
for
denne
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech,
Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,
518057, Folkerepublikken Kina
Signatur fra autorisert person for selskapet:
Xu Feng Kvalitetsleder i ZTE Corporation
Navn i blokkbokstaver og stilling i
selskapet
Shenzhen, 23. november 2011
Sted og dato
Juridisk gyldig signatur
72
ZTE Tania
Kvikguide
For mere information, kan du
downloade brugermanual
http://www.ztesweden.se/Exego.aspx?
p_id=334
73
Sikkerhedsoplysninger
vedrørende produktet
Må ikke bruges under
påfyldning af benzin
Må ikke bruges håndholdt
under kørsel
Denne enhed kan
frembringe et klart eller
blinkende lys
Hold enheden 15 mm fra
kroppen
Må ikke bortskaffes ved
afbrænding
Risiko for kvælning pga.
små dele
Undgå kontakt med
magnetiske medier
Denne enhed kan
frembringe en høj lyd
Undgå ekstreme
temperaturer
74
Sørg for afstand til
pacemakere og andre
personlige medicinske
apparater
Undgå kontakt med væske,
hold enheden tør
Sluk som anvist på
hospitaler og medicinske
klinikker
Må ikke adskilles
Sluk som anvist i
flyvemaskiner og lufthavne
Stol ikke alene på denne
enhed til nødopkald
Sluk i eksplosive miljøer
Brug kun godkendt tilbehør
75
Lær din telefon at kende
Stik til
headsæt
Øreprop
Berøringsskærm
START-tast
SØG-tast
TILBAGE-tast
Højttaler
Kamera med
LED-blitz
Batteridæksel
76
Lydstyrke op
Tænd/slukknap
Lydstyrke
ned
Oplader/
USB-stik
KAMERAtast
Tænd/sluk-knap
● Tryk og hold nede for at tænde eller
slukke telefonen.
● Tryk for at sætte telefonen i
dvaletilstand.
● Tryk for at aktivere telefonen.
KAMERA-tast
● Tryk helt ned for at aktivere
kameraet.
● Når kameraet er startet, skal du
trykke halvvejs ned for at justere
fokus og helt ned for at tage et foto.
77
START-tast
● Tryk kort for at gå til bage til
startskærmbilledet.
● Tryk og hold for at anvende
stemmegenkendelse.
TILBAGE-tast
● Tryk kort for at gå et skærmbillede
tilbage.
● Tryk og hold for at se og skifte
mellem åbne programmer.
SØG-tast
Tryk kort for at lave en Bing-søgning.
Lydstyrke-taster
Tryk eller hold nede for at skrue op
eller ned for lyden.
Inden start
Fjerne bagdækslet
78
Installere SIM-kortet
Hold SIM-kortet med det afskårne
hjørne i samme retning som vist, og
skub det ind i kortholderen.
Isætte batteriet
Sæt batteriet i ved at lade de gyldne
kontakter på batteriet flugte med de
gyldne kontakter i batterikammeret.
Tryk forsigtigt batteriet ned, indtil det
klikker på plads.
79
Oplade batteriet
Det første du skal gøre, når du får din
telefon, er at oplade batteriet...
1. Tilslut adapteren til opladerstikket.
2. Tilslut opladeren til en almindelig
stikkontakt.
3. Afbryd opladeren, når batteriet er
helt opladet.
Tænde og slukke telefonen
1. Kontrollér, at SIM-kortet er sat i
enheden, og at batteriet er opladet.
2. Hold fingeren på
tænd/sluk-knappen for at tænde
for telefonen.
3. Hold fingeren på
tænd/sluk-knappen for at slukke
den. Træk derefter billedet ned på
skærmen.
80
Skifte til dvaletilstand
Hvis du vil spare batteristrøm, kan du i
dvaletilstand sætte enheden i en
strømbesparende tilstand, når
skærmen er slukket.
Enheden går også automatisk i
dvaletilstand efter en vis periode uden
aktivitet. Du kan indstille, hvor lang tid
denne periode skal være under
Indstillinger > system > lås og
baggrund > Timeout for skærm
efter.
Tryk på tænd/sluk-knappen for at
skifte til dvaletilstand.
Aktivere telefonen
Hvis din telefon er i dvaletilstand, kan
du aktivere den ved at...
1. Trykke på tænd/sluk-knappen.
Telefonen viser låseskærmen.
2. Tryk nederst på skærmen, og før din
finger opad.
Bemærk!
Hvis du har defineret en adgangskode
til telefonen, skal du muligvis indtaste
adgangskoden for at låse skærmen
op.
81
EU-OVERENSSTEMMELSE
SERKLÆRING
Det erklæres herved, at følgende produkt:
Produkttype: Windows Phone
(SmartPhone)
Modelnr.: ZTE Tania
Overholder de vigtigste beskyttelseskrav i
direktivet om radio- og teleterminaludstyr
(EF-direktiv 1999/5/EF) samt EMC-direktivet
(2004/108/EF)
Denne erklæring gælder for alle eksemplarer,
der er fremstillet identisk med de prøver, der
er indsendt til afprøvning/evaluering.
Vurdering af produktets overholdelse af
kravene i forbindelse med direktivet om
radio- og teleterminaludstyr (EU-direktiv
1999/5/EF) blev foretaget af American TCB
(bemyndiget organ nr.1588) baseret på
følgende standarder:
82
Sikkerhed
EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC
EN 301 489-1 V1.8.1;
EN 301 489-3 V1.4.1;
EN 301 489-7 V1.3.1;
EN 301 489-17 V2.1.1;
EN 301 489-24 V1.4.1;
EN 55013:2001+A2:2006;
EN 55020:2007;
Radio
EN 301 511 V9.0.2;
EN 301 908-1 V4.2.1;
EN 301 908-2 V4.2.1;
EN 300 440-1 V1.6.1;
EN 300 440-2 V1.4.1;
EN 300 328 V1.7.1;
Sundhed
EN 50360:2001;
EN 62209-1:2006;
EN 62209-2:2010;
EN 50332-1:2000;
EN 50332-2:2003
Nedenstående producent har ansvaret for
denne erklæring:
ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech,
Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,
518057, Folkerepublikken Kina
Autoriseret person, der tegner virksomheden:
Xu Feng Kvalitetsdirektør for ZTE Corporation
Navn med blokbogstaver og stilling i
virksomheden
Shenzhen, 23. november 2011
Sted og dato
Juridisk gyldig underskrift
83
ZTE Tania
Rövid Útmutató
További információért töltse le a teljes
használati útmutatót:
http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobile
/Hungary/Hungary_Instruction/201111/P
020111125415328882369.pdf
84
A termék biztonságára
vonatkozó információk
Ne használja tankolás
közben
Vezetés közben ne
használja kézben tartva
A készülék erős, illetve
villogó fényt bocsáthat ki
magából
A testétől tartson 15 mm
távolságot, amikor magára
erősítve hordja a készüléket
Ne dobja tűzbe
Az apró alkatrészek
fulladásveszélyt okozhatnak
Ne érintse mágneses
anyagokhoz
A készülék erős hang
kibocsátására képes
Kerülje a szélsőséges
hőmérsékleteket
85
Tartsa távol szívritmusszabályzóktól és más
gyógyászati készülékektől
Tartsa távol mindenféle
folyadéktól, tartsa szárazon
Kapcsolja ki, amikor erre
utasítják kórházakban és
egészségügyi
intézményekben
Ne próbálja meg
szétszerelni
Kapcsolja ki, amikor
repülőgépen vagy reptéren
erre utasítják
Segélyhíváshoz ne
támaszkodjon kizárólag erre
a készülékre
Robbanásveszélyes helyen
kapcsolja ki
Csak jóváhagyott
kiegészítőket használjon
86
Ismerkedés a telefonnal
Fülhallgató
csatlakozó
Hangszóró
Érintőképernyő
Start gomb
Keresés gomb
Vissza gomb
Kihangosító
Kamera,
LED vakuval
Hátlap
87
Be/ki-kapcsoló
gomb
Hangerő fel
Hangerő le
Töltő/USB
Csatlakozó
Kamera
gomb
Be/kikapcsoló gomb
● A telefon be- és kikapcsolásához
hosszan tartsa nyomva.
● Nyomja meg, hogy készenléti
üzemmódba kapcsoljon.
● Nyomja meg, ha újra használni
akarja.
Kamera gomb
● Nyomja meg teljesen a kamera
bekapcsolásához.
● Bekapcsolás után az élesség
beállításához nyomja le félig; a kép
elkészítéséhez nyomja le teljesen.
88
Start gomb
● Érintse meg a kezdőképernyőhöz
való visszatéréshez.
● Érintse meg és tartsa hosszan a
hangfelismerő használatához.
Vissza gomb
● Érintse meg, ha egy képernyővel
vissza akar ugrani.
● Érintse meg és tartsa hosszan az
éppen futó alkalmazások
megnézéséhez, vagy azok közötti
váltáshoz.
Kereső gomb
Érintse meg a Bing keresés
használatához.
Hangerő gombok
Nyomja meg, vagy tartsa a hangerő
növeléséhez vagy csökkentéséhez.
89
Bekapcsolás előtt
A hátlap eltávolítása
SIM kártya behelyezése
Tartsa a SIM kártyát a levágott
sarkával a képen látható módon, és
csúsztassa be a tartóba.
90
Akkumulátor behelyezése
Úgy helyezze be az akkumulátort,
hogy az akkumulátor aranyozott
érintkezői a telefon akkumulátortartójának az érintkezőire csússzanak.
Finoman nyomja lefelé az
akkumulátort, amíg egy kattanással a
helyére nem ugrik.
Akkumulátor feltöltése
91
A legelső alkalommal az alábbi módon
töltse fel a telefonja akkumulátorát:
1. Csatlakoztassa az adaptert a
töltő-csatlakozóba.
2. Csatlakoztassa a töltőt a hálózati
aljzatba.
3. Húzza ki a töltőt, amikor az
akkumulátor teljesen feltöltődött.
A telefon be- és
kikapcsolása
1. Győződjön meg róla, hogy a SIM
kártya a készülékben van, és az
akkumulátor fel van töltve.
2. Bekapcsoláshoz tartsa hosszan
benyomva a Bekapcsoló gombot.
3. Kikapcsoláshoz tartsa hosszan
benyomva a Bekapcsoló gombot.
Utána húzza le a képet a képernyőn.
Készenléti módba való
kapcsolás
Az akkumulátor kímélése érdekében a
készüléket Készenléti módba téve, a
képernyő kikapcsolásával
energiatakarékos állapotba kerül. A
készüléke automatikusan Készenléti
módba kerül, ha egy meghatározott
perióduson belül nem használják.
92
Ennek a periódusnak a hosszát
beállíthatja a: Beállítások > rendszer
> zárolás+háttérkép > Képernyő
zárolási ideje menüpont alatt.
Nyomja meg a Bekapcsoló gombot a
Készenléti módba való kapcsoláshoz.
A telefon felélesztése
Ha a telefonja Készenléti módban van
az alábbiak szerint élesztheti fel:
1. A Bekapcsoló gomb
megnyomásával a telefon
megjeleníti a lezárt képernyőt.
2. Nyomja meg a képernyő közepét és
húzza fel a képernyőn az ujját.
Megjegyzés:
Ha a telefonjára jelszót is állított be, a
képernyő zárolásának feloldásához
ezt a jelszót is be kell billentyűznie.
93
EC megfelelőségi
nyilatkozat
Az alábbiakban tanúsítjuk, hogy a termék,
melynek megnevezése:
Terméktípus: Windows Phone
(Okostelefon)
Modellszám: ZTE Tania
megfelel a Rádió és távközlési
végberendezésekre vonatkozó EC
irányelvnek (EC direktíva 1999/5/EC) és az
Elektromágneses zavarvédettségi
irányelvnek (2004/108/EC).
Ez a nyilatkozat vonatkozik az összes olyan
legyártott példányra, ami megegyezik a
tesztelésre és értékelésre beküldött
mintadarabokkal.
A termék Rádió és távközlési végberendezés
direktívájának (EC direktíva 1999/5/EC) való
megfelelőségét az American TCM (1588 sz.
tanúsítási szervezet) értékelte a következő
szabványok alapján :
94
Biztonság
EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC
EN 301 489-1 V1.8.1;
EN 301 489-3 V1.4.1;
EN 301 489-7 V1.3.1;
EN 301 489-17 V2.1.1;
EN 301 489-24 V1.4.1;
EN 55013:2001+A2:2006;
EN 55020:2007;
Rádio
EN 301 511 V9.0.2;
EN 301 908-1 V4.2.1;
EN 301 908-2 V4.2.1;
EN 300 440-1 V1.6.1;
EN 300 440-2 V1.4.1;
EN 300 328 V1.7.1;
Egészség
EN 50360:2001;
EN 62209-1:2006;
EN 62209-2:2010;
EN 50332-1:2000;
EN 50332-2:2003
A jelen nyilatkozat a gyártó felelőssége:
ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech,
Industrial Park, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, 518057,
P.R.China
A vállalat
személy:
nevében
aláírásra
jogosult
Xu feng Quality Director Of ZTE Corporation
Név nyomtatott betűkkel és a vállalati
beosztás
Shenzhen, 23 Nov. 2011
Hely és dátum
Törvényes aláírás
95
ZTE Tania
Kratko uputstvo za
snalaženje s
telefonom
Za više informacija, molimo vas da
preuzmete uputstvo za korišćenje na
adresi:
http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobile
/Serbia/Serbia_Instruction/201111/P020
111128368481562222.pdf
96
Informacije o bezbednosti
proizvoda
Nemojte koristite telefon
dok sipate benzin
Nemojte držati telefon u ruci
dok vozite
Ovaj aparat može da
proizvede bleštavo svetlo
Kada ga nosite sa sobom,
trudite se da vam telefon
bude bar 1,5 cm odvojen od
tela
Nemojte bacati telefon u
vatru
Mali delovi mogu da dovedu
do gušenja
Izbegavajte kontakt sa
namagnetisanim medijima
Ovaj aparat može da
proizvede glasne zvuke
97
Ne izlažite telefon
ekstremnim temperaturama
Držite telefon dalje od
pejsmejkera i drugih
personalnih medicinskih
uređaja
Izbegavajte svaki kontakt sa
tečnošću, držite telefon na
suvom
Isključite telefon kada se to
traži od vas u bolnicama i
zdravstvenim ustanovama
Ne pokušavajte da rastavite
telefon
Isključite telefon kada se to
traži od vas na
aerodromima i u avionima
Nemojte se oslanjati na ovaj
telefon za hitne slučajeve
Isključite telefon u
zapaljivom okruženju
Koristite isključivo odobrene
dodatke
98
Upoznavanje s telefonom
Utičnica za
slušalice
Slušalica
Ekran osetljiv
na dodir
Taster za početak
Taster za pretragu
Taster za povratak
Zvučnik
Kamera s
LED svetlom
Poklopac
baterije
99
Pojačavanje
tona
Utišavanje
tona
Taster za
uključivanje
Priključak za
punjač/ USB
Taster za
kameru
Taster za uključivanje
● Uključivanje ili isključivanje telefona
(zadržavanjem prsta na tasteru).
● Prebacivanje u telefona u neaktivni
režim (pritiskom tastera).
● Aktiviranje telefona (pritiskom
tastera).
Taster za kameru
● Pokretanje kamere (pritiskom
tastera do kraja).
● Kada je kamera pokrenuta,
podešavanje fokusa (pritiskom
tastera do pola) i snimanje
fotografija (pritiskom tastera do
kraja).
100
Taster za početak
● Povratak na početni ekran (dodirom
tastera).
● Otvaranje prepoznavanja glasa
(zadržavanjem prsta na tasteru).
Taster za povratak
● Povratak na prethodni ekran.
● Pregled pokrenutih aplikacija i
prebacivanje s jedne aplikacije na
drugu (zadržavanjem prsta na
tasteru).
Taster za pretragu
Otvaranje Bing pretrage.
Tasteri za pojačavanje/utišavanje
tona
Pojačavanje ili utišavanje tona
(pritiskom tastera ili zadržavanje prsta
na njemu).
101
Pre nego što počnete
Vađenje stražnjeg poklopca
Ubacivanje SIM kartice
Uzmite SIM karticu tako da joj
zasečeni kraj bude okrenut kao što je
prikazano na slici i gurnite je u odeljak
za karticu.
102
Ubacivanje baterije
Ubacite bateriju tako što ćete zlatne
spojeve na bateriji prisloniti na zlatne
spojeve u odeljku za bateriju. Blago
gurajte bateriju nadole sve dok ne
čujete “klik”.
Punjenje baterije
103
Kada prvi put dobijete novi telefon,
bateriju ćete napuniti na sledeći
način…
1. Prikopčajte adapter u priključak za
punjač.
2. Prikopčajte punjač u standardnu
zidnu utičnicu za struju.
3. Kada baterija bude napunjena do
kraja, iskopčajte punjač.
Uključivanje/isključivanje
telefona
1. Proverite da li je SIM kartica
ubačena i da li je baterija napunjena.
2. Da biste uključili telefon, pritisnite
Taster za uključivanje i zadržite
prst na njemu.
3. Da biste isključili telefon, pritisnite
Taster za uključivanje i zadržite
prst na njemu. Potom kliznite nadole
po slici s ekrana.
Prebacivanje telefona u
neaktivan režim
U cilju uštede energije baterije,
nekativan režim prebacuje vaš telefon
u stanje niske potrošnje energije kada
je ekran ugašen. Osim toga, vaš
telefon automatski prelazi u neaktivan
104
režim posle određenog perioda
neaktivnosti. Dužinu tog perioda
možete da podesite pod opcijom
Settings > system > lock+wallpaper
> Screen times out after.
Da biste prebacili telefon u neaktivan
režim, pritisnite Taster za
uključivanje.
Aktiviranje telefona
Ako vam je telefon u neaktivnom
režimu, možete da ga aktivirate tako
što ćete:
1. Pritisnuti Taster za uključivanje.
Telefon će vam tada prikazati
zaključan ekran.
2. Pritisnuti donji deo ekrana i prevući
prst nagore.
Napomena:
Ako ste prethodno podesili lozinku
teIefona, možda ćete morati da
unesete lozinku da biste otključali
ekran.
105
EC DEKLARACIJA
SAGLASNOSTI
Ovim se izjavljuje da je sledeći fabrički
proizvod:
Tip proizvoda: Windows Phone
(SmartPhone)
Br. modela: ZTE Tania
u saglasnosti sa nužnim zahtevima zaštite
životne sredine Direktive o radijskoj i
telekomunikacionoj terminalnoj opremi (EC
Directive 1999/5/EC) i Direktive o
elektromagnetskoj kompatibilnosti
(2004/108/EC).
Ova deklaracija se odnosi na sve
proizvedene primerke koju su istovetni sa
uzorcima podnetim na testiranje/procenu.
Ocenu da je proizvod u saglasnosti sa
zahtevima Direktive o radijskoj i
telekomunikacionoj terminalnoj opremi (EC
Directive 1999/5/EC) dala je američka firma
TCB (ovlašćeno telo br. 1588), i ta ocena je
zasnovana na sledećim standardima :
106
Bezbednost EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC
EN 301 489-1 V1.8.1;
EN 301 489-3 V1.4.1;
EN 301 489-7 V1.3.1;
EN 301 489-17 V2.1.1;
EN 301 489-24 V1.4.1;
EN 55013:2001+A2:2006;
EN 55020:2007;
Radio
EN 301 511 V9.0.2;
EN 301 908-1 V4.2.1;
EN 301 908-2 V4.2.1;
EN 300 440-1 V1.6.1;
EN 300 440-2 V1.4.1;
EN 300 328 V1.7.1;
Zdravlje
EN 50360:2001;
EN 62209-1:2006;
EN 62209-2:2010;
EN 50332-1:2000;
EN 50332-2:2003
Za ovu deklaraciju jemči proizvođač:
ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech,
Industrial Park, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, 518057,
P.R.China
Osoba ovlašćenja da
kompanije:
potpisuje u
ime
Xu Feng
Direktor za kvalitet
Ime u engleskoj transkripciji i pozicija u
kompaniji
Shenzhen, 23 Nov. 2011
Mesto i datum
Pravno valjan potpis
107
ZTE Tania
Manual de
utilizare rapidă
Pentru mai multe informații, vă rugăm
să descărcați manualul de utilizator :
http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobile
/Romania/Romania_Instruction/201111/
P020111125400576872082.pdf
108
Pentru siguranța
dumneavoastră
Nu îl utilizaţi în benzinării
Nu iniţiaţi şi nu primiţi apeluri
cu telefonul în mână în timp
ce conduceţi. Nu scrieţi
niciodată mesaje în timp ce
conduceţi
Telefonul dumneavoastră
poate produce o lumină
puternică sau intermitentă
Ţineţi telefonul la o distanţă
de cel puţin 15 mm de ureche
sau de corp în timpul
convorbirilor.
Nu aruncaţi telefonul în foc.
Piesele mici pot cauza
asfixiere
Evitaţi contactul cu orice
obiect magnetic
109
Telefonul dumneavoastră
poate produce un sunet
puternic.
Evitaţi temperaturile
extreme.
Ţineţi-l la distanţă de
pacemakere şi alte
dispozitive electronice
medicale.
Evitaţi contactul cu lichidele.
Păstraţi-vă telefonul uscat.
Opriţi-vă telefonul atunci
când vi se cere acest lucru
în spitale şi instituţii
medicale.
Nu dezasamblaţi telefonul.
Opriţi-vă telefonul atunci
când vi se cere acest lucru
în avioane şi aeroporturi.
110
Nu vă bazaţi pe telefonul
dumneavoastră pentru
comunicări urgente.
Opriţi-vă telefonul atunci
când vă aflaţi în apropierea
unor materiale sau lichide
explozive.
Folosiţi numai accesorii
aprobate.
111
Noţiuni de bază pentru
cunoașterea telefonului
Mufă Căști audio
Difuzor
Ecran tactil
Buton START
Buton CĂUTARE
Buton ÎNAPOI
Difuzor
Cameră foto cu
Flash Led
Capac spate
112
Buton
pornire
Volum Tare
Volume Încet
Mufă
încărcător/
USB
Buton
CAMERĂ
Buton PUTERE
● Menţineţi degetul pentru a alege
modul de funcţionare a telefonului:
Pornit sau Oprit..
● Apăsaţi pentru a comuta telefonul
în modul Adormire.
● Apăsaţi pentru a trezi telefonul.
Buton CAMERĂ
● Apăsați pentru a porni Camera.
● Când camera este pornită, apăsa
ți tasta doar jumătate pentru a
folcaliza; apăsați butonul de tot
pentru a face poză.
113
Butonul START
● Atinge pentru a te întoarce la
Ecranul principal.
● Atinge și ține apăsat pentru a folosi
recunoașterea vocală.
Butonul Înapoi
● Atinge pentru a te întoarce le
ecranul anterior.
● Apasă și ține apăsat pentru a vedea
aplicațiile care funcționează.
Butonul Căutare
Atinge pentru a folosi Căutarea Bing.
Butoanele de Volum
Apasă sau ține apăsat pentru a mări
sau micșora volumul.
Înainte De A Începe
Scoaterea capacului din spate
114
Instalarea cartelei SIM
Țineți cartela SIM cu colțul tăiat
orientat ca în figura de mai jos și
introduceți-l în suport.
Instalarea bateriei
Introduceți bateria prin alinierea
contactelor aurii ale bateriei cu
contactele din compartimentul special.
Apăsați ușor bateria până ce aceasta
intra in compartimentul special.
115
Încărcarea bateriei
La prima utilizare a noului
dumneavoastră telefon va trebui să
încărcați bateria urmărind pașii de mai
jos…
1. Conectați încărcătorul la telefon.
2. Conectați încărcătorul la sursa de
current.
3. Deconectați încărcătorul atunci
când bateria este încărcată complet.
Pornirea/Oprirea telefonului
1. Asigurați-vă că cartel SIM se află în
telefon iar bateria este încărcată.
2. Țineți apăsată tasta Putere pentru a
porni telefonul.
3. Pentru a-l opri, țineți apăsată tasta
Putere. Apoi mișcați imaginea de pe
ecran.
116
Comutarea în modul Ațipire
Pentru a salva puterea bateriei, Modul
Ațipire trece dispozitivul într-o stare de
salvare a puterii în timp ce ecranul
este inactiv. Dispozitivul
dumneavoastră trece în Modul Ațipire
automat când este în repaus o
perioadă de timp. Puteți stabili cât de
mare să fie timpul în Settings >
system > lock+wallpaper > Screen
times out after.
Apasă tasta Putere pentru a trece la
Modul Ațipire.
Trezirea telefonului
Dacă telefonul dumneavoastră este în
modul Ațipire, puteți să îl treziți prin…
1. Apăsarea tastei Putere. Telefonul
afișează ecranul de blocare.
2. Apăsați butonul de pe ecran și
glisați degetul în sus.
Notă:
Dacă ați setat o parolă pentru telefon,
va fi necesar să o introduceți pentru a
debloca telefonul.
117
EC DECLARAȚIE DE
CONFORMITATE
Declarăm că produsul specificat mai jos:
Tip produs: Telefon Windows
(SmartPhone)
Nr. Model: ZTE Tania
Respectă cerințele esențiale ale Directivei
pentru Echipamente Radio si de
Telecomunicații (EC Directiva 1999/5/EC) și
de Compatibilitate Electromagnetică
(2004/108/EC).
Această declarație se aplică în cazul tuturor
specimenelor fabricate identic cu mostrele
folosite pentru testare/evaluare.
Evaluarea conformității produsului cu
condițiile din cadrul Directivei privind
Echipamente cu Terminale Radio și de
Televiziune (Directiva EC 1999/5/EC) a fost
facută de American TCB (Organ notificat
Nr.1588), în baza următoarelor standarde:
118
Siguranță
EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC
EN 301 489-1 V1.8.1;
EN 301 489-3 V1.4.1;
EN 301 489-7 V1.3.1;
EN 301 489-17 V2.1.1;
EN 301 489-24 V1.4.1;
EN 55013:2001+A2:2006;
EN 55020:2007;
Radio
EN 301 511 V9.0.2;
EN 301 908-1 V4.2.1;
EN 301 908-2 V4.2.1;
EN 300 440-1 V1.6.1;
EN 300 440-2 V1.4.1;
EN 300 328 V1.7.1;
Sănătate
EN 50360:2001;
EN 62209-1:2006;
EN 62209-2:2010;
EN 50332-1:2000;
EN 50332-2:2003
Această declarație este responsabilitatea
producătorului:
ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech,
Industrial Park, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, 518057,
P.R.China
Persoana autorizată să semneze pentru
companie:
Xu feng Quality Director Of ZTE Corporation
Numele cu majuscule & poziția în cadrul
companiei
Shenzhen, 23 Nov. 2011
Locul & data
Semnătura legal validă
119
ZTE Tania
Stuttur leiðarvísir
Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast
sækja handbók
http://www.ztesweden.se/Exego.aspx?
p_id=333
120
Öryggisupplýsingar um
vöruna
Ekki skal nota tækið nærri
eldsneytisdælu
Ekki skal halda á tækinu við
akstur
Tækið kann að gefa frá sér
skært eða blikkandi ljós
Þegar tækið er borið á
líkamanum skal það vera í
15 mm fjarlægð frá honum
Ekki má fleygja því í eld
Litlir hlutar geta valdið
köfnun
Forðast skal snertingu við
segulmagnaða hluti
Tækið getur gefið frá sér
hátt hljóð
Forðast skal mikinn hita
121
Halda skal tækinu frá
gangráðum og öðrum
lækningabúnaði
Forðast skal snertingu við
vökva og halda því þurru
Slökkva skal á tækinu skv.
fyrirmælum á
sjúkrastofnunum
Ekki skal taka tækið í
sundur
Slökkva skal á tækinu skv.
fyrirmælum í flugvélum og á
flugvöllum
Ekki skal treysta eingöngu á
þetta tæki í bráðatilvikum
Slökkva skal á tækinu í
sprengifimu umhverfi
Aðeins skal nota samþykkta
fylgihluti
122
Lærðu á símann þinn
Höfuðtólstengill
Hlust
Snertiskjár
BYRJA-takki
LEITA-takki
BAKK-takki
Hátalari
Myndavél með
LED-flassi
Rafhlöðulok
123
ROFI
Hljóð
hækkað
Hljóð
lækkað
Hleðslutæki/
USB-tengill
MYNDAVÉLARtakki
ROFI
● Ýttu á og haltu inni til að kveikja eða
slökkva á símanum.
● Ýttu á til að setja símann í
svefnsnið.
● Ýttu á til að vekja símann.
MYNDAVÉLAR-takki
● Ýttu alveg inn til að kveikja á
myndavélinni.
● Þegar kveikt er á myndavélinni
ýtirðu hálfa leið inn til að stilla
fókusinn; ýttu alveg inn til að taka
mynd.
124
BYRJA-takki
● Smelltu á til að fara til baka á
upphafsskjáinn.
● Smelltu á og haltu inni til að nota
raddkennsl.
BAKK-takki
● Smelltu á til að fara á næsta skjá á
undan.
● Smelltu á og haltu inni til að sjá og
skipta um smáforrit.
LEITA-takki
Smelltu á til að nota Bing-leit.
Hljóðstyrkstakkar
Ýttu á eða haltu inni til að hækka eða
lækka.
Áður en síminn er tekinn í
notkun
Bakhlið fjarlægð
125
SIM-kortið sett í símann
Haltu SIM-kortinu þannig að skáhornið
snúi eins og á myndinni og renndu því
inn í festinguna.
Rafhlöðu komið fyrir
Komdu rafhlöðunni fyrir og láttu gylltu
snerturnar á rafhlöðunni nema við
gylltu snerturnar í rafhlöðuhólfinu. Ýttu
varlega á rafhlöðuna þar til hún smellur
á sinn stað.
126
Rafhlaðan hlaðin
Þegar þú eignast nýjan síma þarftu að
byrja á því að hlaða rafhlöðuna
svona ...
1. Tengdu millistykkið við
hleðslutengilinn.
2. Stingdu hleðslutækinu í samband
við venjulega rafmagnsinnstungu.
3. Taktu hleðslutækið úr sambandi
þegar rafhlaðan er fullhlaðin.
Kveikt/Slökkt á símanum
1. Gættu þess að SIM-kortið sé í
tækinu og að rafhlaðan sé hlaðin.
2. Haltu ROFANUM inni til að kveikja á
símanum.
3. Til að slökkva heldurðu ROFANUM
inni. Renndu svo skjámyndinni niður.
127
Skipt yfir í svefnsnið
Til að spara rafhlöðuna sér svefnsniðið
til þess að orkunotkun tækisins verður
mjög lítil þegar slökkt er á skjánum.
Tækið fer einnig sjálfkrafa í svefnsnið
þegar það hefur ekki verið notað í
tiltekinn tíma.
Hægt er að stilla þann tíma í Settings
> system > lock+wallpaper > Screen
times out after.
Ýttu á ROFANN til að skipta yfir í
svefnsnið.
Síminn vakinn
Ef síminn er í svefnsniði er hægt að
vekja hann með því að ...
1. Ýta á ROFANN. Síminn birtir læsta
skjáinn.
2. Ýttu neðst á skjáinn og renndu
fingrinum upp.
Til athugunar:
Hafir þú gefið símanum lykilorð þarftu
ef til vill að slá það inn til að geta tekið
skjáinn úr lás.
128
EC DECLARATION OF
CONFORMITY
It is hereby declared that following designated
product:
Product Type: Windows Phone
(SmartPhone)
Model No: ZTE Tania
Complies with the essential protection
requirements of the Radio and
Telecommunication Terminal Equipment
Directive (EC Directive 1999/5/EC) and the
Electromagnetic Compatibility Directive
(2004/108/EC).
This declaration applies to all specimens
manufactured identical to the samples
submitted for testing/evaluation.
Assessment of compliance of the product
with the requirements relating to the Radio
and Telecommunication Terminal Equipment
Directive (EC Directive 1999/5/EC) was
performed by American TCB (Notified Body
No.1588), based on the following standards:
129
Safety
EMC
EN 60950-1:2006/A11:2009
EN 301 489-1 V1.8.1;
EN 301 489-3 V1.4.1;
EN 301 489-7 V1.3.1;
EN 301 489-17 V2.1.1;
EN 301 489-24 V1.4.1;
EN 55013:2001+A2:2006;
EN 55020:2007;
EN 301 511 V9.0.2;
EN 301 908-1 V4.2.1;
EN 301 908-2 V4.2.1;
Radio EN 300 440-1 V1.6.1;
EN 300 440-2 V1.4.1;
EN 300 328 V1.7.1;
EN 50360:2001;
EN 62209-1:2006;
Health EN 62209-2:2010;
EN 50332-1:2000;
EN 50332-2:2003
This declaration is the responsibility of the
manufacturer:
ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech,
Industrial Park, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, 518057,
P.R.China
Authorised person signing for the company:
Xu feng Quality Director Of ZTE Corporation
Name in block letters & position in the
company
Shenzhen, 23 Nov. 2011
Place & date
Legally valid signature
130
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising