ZTE | BLADE Apex2 | User manual | ZTE BLADE Apex2 Brugermanual

ZTE BLADE Apex2 Brugermanual
ZTE Blade Apex2 Quick Start Guide.............. 2
ZTE Blade Apex2 Lynvejledning....................11
ZTE Blade Apex2 Pikaopas.......................... 20
ZTE Blade Apex2 Hurtigstartveiledning........ 29
ZTE Blade Apex2 Snabbguide..................... 38
Version No.: R1.0
Edition Time : 20140326
Manual No.: 079584506446
1
ZTE Blade Apex2
Quick Start Guide
2
LEGAL INFORMATION
Copyright © 2014 ZTE CORPORATION.
All rights reserved.
No part of this publication may be quoted,
reproduced, translated or used in any form or by
any means, electronic or mechanical, including
photocopying and microfilm, without the prior
written permission of ZTE Corporation.
ZTE Corporation reserves the right to make
modifications on print errors or update
specifications in this guide without prior notice.
We offer self-service for our smart terminal
device users. Please visit ZTE official website
(at www.ztedevice.com) for more information
on self-service and supported product models.
Information on the website takes precedence.
Visit http://www.ztedevice.com to download the
user manual. Just click Support > Manuals from
the home page and then select your location,
product type, and name to search for related
support information.
Disclaimer
ZTE Corporation expressly disclaims any liability
for faults and damages caused by unauthorized
modifications of the software.
3
Product Safety Information
Do not use while re-fuelling.
Do not use hand-held while driving.
This device may produce a bright or
flashing light.
For body-worn operation maintain a
separation of 15 mm.
Do not dispose of it in a fire.
Small parts may cause a choking
hazard.
Avoid contact with magnetic media.
This device may produce a loud
sound.
To prevent possible hearing damage,
do not listen at high volume levels for
long periods.
Avoid Extreme Temperatures.
Keep away from pacemakers and
other personal medical devices.
Avoid any contact with liquid, keep it
dry.
Switch off when instructed in
hospitals and medical facilities.
4
Do not attempt to disassemble.
Switch off when instructed in aircrafts
and airports.
Do not rely on this device for
emergency communications.
Switch off in explosive environments.
Only use approved accessories.
Getting to Know Your Phone
Indicator
Light
Front
Camera
Earpiece
Light & Proximity
Sensors
Volume Key
Touch Screen
5
Power Key
Headset Jack
Auxiliary
Microphone
Flash
Back Camera
Back Cover
Charging/
USB Jack
Speaker
Main
Microphone
Power Key
•
Press and hold to turn on or off aeroplane
mode, enable silent mode, vibration mode or
sound, restart, or to power off.
•
Press to turn off or on the screen display.
Volume Key
Press or hold either end to turn the volume up or
down.
On-screen keys (at the bottom of the touch
screen)
•
Home (
) : Touch to return to the home
screen from any application or screen. Touch
and slide upwards to use Google search.
•
Back (
) : Touch to go to the previous
screen.
•
Recent (
) : Touch to see recently used
apps.
6
Before Getting Started
1.
Insert your fingernail into the slot at the bottom
left of the back cover and lift it up gently.
2.
Hold the micro-SIM card with the cut corner
oriented as shown and slip it into the card
holder until you hear a click.
3.
Hold your microSDHC™ card with the metal
contacts facing down and slide it in.
NOTE:
microSDHC Logo is a trademark of
SD-3C, LLC.
4. Put the back cover back into place.
7
Charging the Battery
When you first get your new phone you’ll need to
charge the battery.
WARNING! Use only ZTE-approved chargers
and cables. The use of unapproved accessories
could damage your phone or cause the battery to
explode.
CAUTION: Do not change the built-in
rechargeable battery in your phone by yourself.
The battery can only be changed by ZTE or ZTE
authorised service provider.
1.
Connect the adapter to the charger jack.
2.
Connect the charger to a standard AC power
outlet.
3.
Disconnect the charger when the battery is
fully charged.
Powering On/Off
Make sure the micro-SIM card is in your phone
and the battery is charged.
•
Press and hold the Power Key to turn on
your phone.
•
To turn it off, press and hold the Power Key
to open the options menu. Touch Power off
and then touch OK.
CAUTION: Do not touch the Volume Key when
powering on the phone.
8
Restarting the Phone
If the phone freezes or takes too long to respond,
try pressing and holding the Power Key for about
10 seconds to restart the phone.
Waking Up Your Phone
Your phone automatically goes into sleep mode
when it is not in use for some time. The display is
turned off to save power and the keys are locked
to prevent accidental operations.
You can wake up phone by turning on the display
and unlocking the keys.
1.
Press the Power Key to turn the screen on.
2.
Touch and hold any blank area of the screen.
NOTE: If you have set an unlock pattern, a PIN
or a password for your phone, you’ll need to draw
the pattern or enter the PIN/password to unlock.
Using the Touch Screen
Your phone’s touch screen lets you control actions
through a variety of touch gestures.
•
Touch
When you want to type using the onscreen
keyboard, select items onscreen such as
application and settings icons, or press
onscreen buttons, simply touch them with
your finger.
•
Touch and Hold
To open the available options for an item (for
example, a message or link in a Web page),
touch and hold the item.
•
Swipe or Slide
To swipe or slide means to quickly drag your
finger vertically or horizontally across the
screen.
9
•
Drag
To drag, press and hold your finger with some
pressure before you start to move your finger.
While dragging, do not release your finger
until you have reached the target position.
•
Pinch
In some apps (such as Maps, Browser,
and Gallery), you can zoom in and out by
placing two fingers on the screen at once
and pinching them together (to zoom out) or
spreading them apart (to zoom in).
•
Rotate the screen
For most screens, you can automatically
change the screen orientation from portrait to
landscape by turning the phone sideways.
10
ZTE Blade Apex2
Lynvejledning
11
JURIDISKE OPLYSNINGER
Copyright © 2014 ZTE CORPORATION.
Alle rettigheder forbeholdes.
Ingen del af denne publikation må citeres,
reproduceres, oversættes eller anvendes i nogen
form eller på nogen måde, elektronisk eller
mekanisk, herunder igennem fotokopiering og
mikrofilm, uden forudgående skriftlig tilladelse fra
ZTE Corporation.
ZTE Corporation forbeholder sig ret til at
foretage ændringer af trykfejl eller opdatere
specifikationerne i denne vejledning uden varsel.
Vi tilbyder selvbetjening til vores brugere af
den intelligente terminalenhed. Besøg ZTE's
officielle websted (på www.ztedevice.com) for
at få yderligere oplysninger om selvbetjening og
understøttede produktmodeller. Oplysninger på
webstedet har forrang.
Gå til http://www.ztedevice.com for at downloade
brugermanualen. Du skal blot klikke på Support
> Manualer på startsiden og derefter vælge
placering, produkttype og navn for at søge efter
relaterede supportoplysninger.
Ansvarsfraskrivelse
ZTE Corporation fraskriver sig udtrykkeligt
ethvert ansvar for fejl og skader, der skyldes
uautoriserede ændringer af softwaren.
12
Oplysninger om
produktsikkerhed
Anvend ikke enheden, når du tanker
benzin.
Brug ikke en håndholdt mobiltelefon
under bilkørsel.
Denne enhed kan udsende et kraftigt
eller blinkende lys.
Placer enheden på mindst 15 mm
afstand af kroppen ved kropsbåren
drift.
Enheden må ikke brændes.
Små dele kan udgøre en
kvælningsrisiko.
Undgå kontakt med magnetiske
medier.
Denne enhed kan producere en høj
lyd.
For at undgå høreskader bør du ikke
lytte ved høj lydstyrke i lange perioder.
Undgå ekstreme temperaturer.
Hold enheden på afstand af
pacemakere og andre personlige
medicinske enheder.
Undgå kontakt med væsker. Hold
enheden tør.
13
Sluk enheden på hospitaler.
Enheden må ikke adskilles.
Sluk for enheden, når du bliver bedt
om det i fly og lufthavne.
Du bør aldrig være afhængig af denne
enhed til vigtig kommunikation i
nødsituationer.
Sluk enheden i eksplosionsfarlige
omgivelser.
Brug kun godkendt tilbehør.
Introduktion til din telefon
Indikatorlampe
Forsidekamera
Nærheds- og
lyssensorer
Øresnegl
Lydstyrketast
Berøringsskærm
14
Tænd/
sluk-knap
Headsetstik
Ekstra
mikrofon
Blitz
Bagsidekamera
Bagdæksel
Oplader/
USB-stik
Højttaler
Hovedmikrofon
Tænd/sluk-knap
•
Tryk og hold knappen nede for at aktivere
eller deaktivereflytilstand, aktivere lydløs
tilstand, vibrationstilstand eller lyd, genstarte
eller for at slukke.
•
Tryk for at tænde eller slukke for skærmen.
Lydstyrketast
Tryk på eller hold en af enderne nede for at skrue
op eller ned for lydstyrken.
Skærmtaster (nederst på berøringsskærmen)
•
Start (
) :Tryk på denne tast for at
vende tilbage til startskærmen fra enhver
applikation eller skærm. Tryk og træk opad for
at bruge Google-søgning.
•
Tilbage (
) : Tryk for at gå tilbage til det
forrige skærmbillede.
•
Seneste (
) : Tryk for at se seneste
brugte apps.
15
Før du går i gang
1.
Sæt din fingernegl ind i åbningen nederst til
venstre på bagdækslet og løft det forsigtigt op.
2.
Hold micro-SIM-kortet med det afskårne
hjørne vendt som vist, og skub det ind i
kortholderen, indtil du hører et klik.
3.
Hold microSDHC™-kortet med metalkontakterne vendende nedad, og skub det ind.
BEMÆRK:
microSDHC Logo er et
varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
4. Sæt bagdækslet på plads igen.
16
Opladning af batteriet
Når du modtager din nye telefon, skal du oplade
batteriet.
ADVARSEL! Brug kun ZTE-godkendte opladere
og -kabler. Brug af udstyr, der ikke er godkendt,
kan beskadige telefonen eller få batteriet til at
eksplodere.
ADVARSEL: Udskift ikke selv telefonens
indbyggede, genopladelige batteri. Batteriet kan
kun udskiftes af ZTE eller ZTE-autoriserede
tjenesteudbydere.
1.
Tilslut adapteren til opladningsporten.
2.
Tilslut opladeren til en almindelig stikkontakt.
3.
Frakobl opladeren, når batteriet er fuldt
opladet.
Sådan tænder/slukker du
Sørg for, at micro-SIM-kortet er sat i telefonen, og
at batteriet er opladet.
•
Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den
nede for at tænde for telefonen.
•
For at slukke for den tryk på Tænd/slukknappen og hold den nede for at åbne
menuen med indstillinger. Tryk på Sluk, og
tryk derefter på OK.
ADVARSEL: Tryk ikke på lydstyrketasten, mens
der tændes for telefonen.
17
Sådan genstartes telefonen
Hvis telefonen fryser eller er for lang tid om at
reagere, skal du trykke på Tænd/sluk-knappen
og holde den nede i ca. 10 sekunder for at
genstarte telefonen.
Sådan aktiverer du telefonen
Telefonen går automatisk i dvaletilstand, når den
ikke bruges i et stykke tid. Skærmen slukkes for
at spare på strømmen, og tasterne låses for at
forhindre utilsigtede handlinger.
Du kan aktivere telefonen ved at tænde for
skærmen og låse tasterne op.
1. Tryk på Tænd/sluk-knappen for at tænde for
skærmen.
2. Tryk og hold ned på et vilkårligt tomt område
på skærmen.
BEMÆRK: Hvis du har indstillet et
oplåsningsmønster, en PIN eller en adgangskode
for telefonen, skal du tegne mønsteret eller
indtaste PIN/adgangskoden for at låse den op.
Brug af den berøringsfølsomme
skærm
Med telefonens berøringsfølsomme skærm kan
du kontrollere handlinger igennem en række
bevægelser.
•
Tryk
Når du vil foretage indtastning ved brug af
skærmtastaturet, skal du vælge elementerne
på skærmen såsom program- og indstillingsikoner eller trykke på skærmikonerne ved blot
at trykke på dem med fingeren.
18
•
•
•
•
•
Tryk og hold nede
Du kan åbne de tilgængelige valgmuligheder
for et element (f.eks. en meddelelse eller et
link i en webside) ved at trykke på elementet
og holde det nede.
Træk eller skub fingeren langs skærmen
At trække eller skubbe betyder at trække
eller skubbe fingeren hurtigt på langs eller på
tværs af skærmen.
Træk
Træk ved at trykke let med fingeren, før du
begynder at bevæge fingeren. Slip først
fingeren, når du har nået målpositionen, når
du trækker.
Klem
I visse programmer (såsom Kort, Browser,
og Galleri) kan du zoome ind og ud ved at
placere to fingre på skærmen og klemme dem
sammen (for at zoome ud) eller sprede dem
(for at zoome ind).
Roter skærmen
På de fleste skærme kan du automatisk
ændre skærmretningen fra stående til
liggende tilstand ved at dreje telefonen
sidelæns.
19
ZTE Blade Apex2
Pikaopas
20
JURIDISET TIEDOT
Copyright © 2014 ZTE CORPORATION.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän julkaisun mistään osasta ei saa ottaa
katkelmia, eikä mitään osaa saa kopioida,
kääntää tai käyttää missään muodossa millään
tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan
lukien valokopiointi ja mikrofilmi, ilman ZTE
Corporationin etukäteen myöntämää kirjallista
lupaa.
ZTE Corporation pidättää oikeuden korjata
oppaan virheitä tai päivittää tuotetietoja ilman
ennakkoilmoitusta.
Tarjoamme älylaitteidemme käyttäjille
asiakaspalvelua. Lisätietoja palveluista ja tuetuista
tuotemalleista saat ZTE:n virallisesta sivustosta
osoitteessa www.ztedevice.com. Sivuston tiedot
ovat etusijalla.
Voit ladata käyttöoppaan osoitteesta
http://www.ztedevice.com. Valitse aloitussivulla
Support > Manuals ja etsi tukitietoja valitsemalla
sijainti, tuotteen tyyppi ja nimi.
Vastuuvapauslauseke
ZTE Corporation kieltää nimenomaisesti kaiken
vastuun ohjelmiston luvattomista muutoksista
johtuvista vioista ja vahingoista.
21
Tuotteen turvallisuustiedot
Älä käytä puhelinta, kun tankkaat.
Älä pidä puhelinta kädessä ajon
aikana.
Laitteesta voi lähteä kirkas tai
vilkkuva valo.
Jos laitetta kannetaan mukana,
laitteen on oltava vähintään 1,5 cm:n
päässä käyttäjän kehosta.
Älä hävitä laitetta polttamalla.
Pienet osat voivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran.
Vältä kontaktia magneettisten
tallennusvälineiden kanssa.
Laitteesta voi kuulua kova ääni.
Ehkäise kuulovaurioita välttämällä
pitkäjaksoista kuuntelua suurella
äänenvoimakkuudella.
Vältä hyvin matalia tai korkeita
lämpötiloja.
Älä säilytä puhelinta tahdistimien tai
muiden lääketieteellisten laitteiden
lähellä.
Älä kastele puhelinta.
22
Pidä puhelin ohjeiden mukaan
sammutettuna sairaaloissa ja
terveydenhoitolaitoksissa.
Älä yritä purkaa puhelinta.
Pidä puhelin ohjeiden mukaan
sammutettuna lentokoneessa ja
lentokentällä.
Älä pidä tätä laitetta ainoana
kommunikaatiovälineenä
hätätilanteessa.
Sammuta puhelin räjähdysvaaraalueilla.
Käytä vain hyväksyttyjä
lisävarusteita.
Puhelimen ominaisuudet
Merkkivalo
Etukamera
Läheisyystunnistin
ja valotunnistin
Kuuloke
Ääninäppäin
Kosketusnäyttö
23
Virtanäppäin
Kuulokeliitäntä
Apumikrofoni
Salama
Takakamera
Takakansi
Lataus-/ USBliitäntä
Kaiutin
Päämikrofoni
Virtanäppäin
•
Painamalla pitkään voit ottaa käyttöön
tai poistaa käytöstä lentokonetilan, ottaa
käyttöön äänettömän tilan, värinätilan tai
äänet, käynnistää uudelleen tai sammuttaa.
•
Lyhyt painallus sammuttaa tai avaa näytön.
Ääninäppäin
Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla
näppäintä tai pitämällä sitä painettuna.
Näyttönäppäimet (kosketusnäytön alalaidassa)
•
Päänäkymä (
) :palauttaa puhelimen
päänäkymään mistä tahansa sovelluksesta tai
näytöstä. Käytä Google-hakua koskettamalla
ja pyyhkäisemällä ylöspäin.
•
Paluu (
) : palauttaa näytön edelliseen
näkymään.
•
Viimeisimmät (
) : näyttää viimeksi
käytetyt sovellukset.
24
Ennen käytön aloittamista
1.
Aseta sormenkynsi takakannen vasemman
alakulman koloon ja nosta varovasti.
2.
Pidä mikro-SIM-korttia leikattu kulma kuvan
mukaisesti ja liu’uta korttia pidikkeeseen,
kunnes kuulet naksahduksen.
3.
Pidä microSDHC™-korttia siten, että sen
kontaktipuoli on alaspäin ja liu’uta sisään.
HUOMAUTUS:
microSDHC-logo on SD3C, LLC:n tavaramerkki.
4. Aseta takakansi takaisin paikalleen.
25
Akun lataaminen
Lataa uusi puhelimesi ennen käyttöä.
VAROITUS! Käytä ainoastaan ZTE:n hyväksymiä
latureita ja kaapeleita. Hyväksymättömien
lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa
puhelinta tai aiheuttaa akun räjähdyksen.
MUISTUTUS: Älä yritä vaihtaa puhelimen
yhdysrakenteista akkua itse. Akun saa
vaihtaa ainoastaan ZTE tai ZTE:n valtuuttama
palveluntarjoaja.
1.
Yhdistä laturi latausliitäntään.
2.
Yhdistä laturi vakiomalliseen pistorasiaan.
3.
Irrota laturi, kun akku on täynnä.
Käynnistäminen ja
sammuttaminen
Varmista, että mikro-SIM-kortti on puhelimessa ja
että akku on ladattu.
•
Käynnistä puhelin pitämällä virtanäppäintä
painettuna.
•
Sammuta puhelin pitämällä virtanäppäintä
painettuna, kunnes puhelimen asetusvalikko
ilmestyy näkyviin. Valitse Katkaise virta ja
sitten OK.
MUISTUTUS: Älä kosketa ääninäppäintä, kun
käynnistät puhelinta.
26
Puhelimen uudelleenkäynnistys
Jos puhelin lakkaa vastaamasta tai vastaa
hitaasti, kokeile käynnistää puhelin uudelleen
painamalla virtapainiketta noin 10 sekunnin ajan.
Puhelimen palauttaminen
lepotilasta
Puhelin siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun sitä
ei käytetä vähään aikaan. Näyttö sammutetaan
virran säästämiseksi, ja näppäinlukko estää
laitteen tahattoman käytön.
Puhelin palautetaan lepotilasta kytkemällä
näyttöön virta ja avaamalla näppäinlukko.
1. Kytke näyttöön virta painamalla virtanäppäintä.
2. Kosketa ja pidä jotakin näytön tyhjää aluetta
painettuna.
HUOMAUTUS: Jos olet asettanut puhelimeen
lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan,
näytön saa avattua vain piirtämällä kuvion tai
antamalla PIN-koodin tai salasanan.
Kosketusnäytön käyttäminen
Puhelimen kosketusnäytössä voit käyttää
toimintoja koskettamalla.
•
Kosketus
Kun haluat kirjoittaa näytön näppäimistöllä,
valita näytön kohteita, kuten sovelluksia
ja asetuskuvakkeita, tai painaa näytön
painikkeita, kosketa niitä sormella.
•
Kosketus ja pitäminen painettuna
Voit avata kohteisiin (esimerkiksi viestiin tai
verkkosivun linkkiin) liittyvät valinnat pitämällä
kohdetta painettuna.
27
•
•
•
•
Pyyhkäisy
Pyyhkäisy tarkoittaa sormen
vetämistä näytössä nopeasti pysty- tai
vaakasuuntaisesti.
Vetäminen
Voit vetää kohteita näytössä painamalla
näyttöä hetken ajan kevyesti ennen kuin
liikutat sormeasi. Älä nosta sormeasi
vetämisen aikana ennen kuin olet
haluamassasi kohdassa.
Nipistys
Joissain sovelluksissa (esimerkiksi kartoissa,
selaimessa ja galleriassa) voit lähentää
ja loitontaa kuvaa kahdella sormella niitä
lähentämällä tai levittämällä.
Näytön kierto
Useimmissa näytöissä näytön suuntaa voi
muuttaa automaattisesti pystysuuntaisesta
vaakasuuntaiseksi kääntämällä puhelimen
sivuttain.
28
ZTE Blade Apex2
Hurtigstartveiledning
29
JURIDISK INFORMASJON
Opphavsrett © 2014 ZTE CORPORATION.
Med enerett.
Ingen deler av denne publikasjonen kan siteres,
reproduseres, overføres eller benyttes i andre
former eller ved hjelp av andre midler, elektronisk
eller mekanisk, inkludert fotokopi og mikrofilm,
uten skriftlig samtykke fra ZTE Corporation på
forhånd.
ZTE Corporation forbeholder seg retten til å
gjøre endringer på skrivefeil eller oppdatere
spesifikasjoner i denne veiledningen uten
forvarsel.
Vi tilbyr selvbetjening for brukere av vår
smartterminalenhet. Gå til ZTEs offisielle
webområde (på www.ztedevice.com) hvis du
vil ha informasjon om selvbetjening og støttede
produktmodeller. Informasjon på websiden har
forrang.
Gå til http://www.ztedevice.com for å laste ned
brukerhåndboken. Bare klikk på Support >
Manuals fra hovedsiden, og velg deretter land,
produkttype og navn for å søke etter relatert
støtteinformasjon.
Ansvarsfraskrivelse
ZTE Corporation fraskriver seg eksplisitt ethvert
erstatningsansvar for feil og skader som skyldes
uautoriserte modifikasjoner av programvaren.
30
Produktsikkerhetsinformasjon
Skal ikke brukes under fylling av
drivstoff
Skal ikke brukes uten håndfriutstyr
under kjøring
Denne telefonen kan avgi et kraftig
eller blinkende lys
Telefonen skal holdes minst 15 mm
unna kroppen ved bruk
Må ikke brennes
Små deler utgjør en kvelningsfare
Unngå kontakt med magnetiske
medier.
Denne telefonen kan avgi en høy
lyd
For å forhindre mulige
hørselsskader må du ikke lytte med
høyt volum i lange perioder om
gangen.
Unngå ekstreme temperaturer
Hold telefonen i god avstand fra
pacemakere og andre personlige
medisinske innretninger
Unngå kontakt med væsker, og hold
telefonen tørr
31
Slå av telefonen på sykehus og i
medisinske bygninger
Ikke ta telefonen fra hverandre
Slå av telefonen når det er påbudt
på flyplasser og ombord i fly
Ikke vær avhengig av denne
telefonen til kommunikasjon i
nødstilfeller
Slå av telefonen i eksplosive miljøer
Bruk bare godkjent tilbehør.
Bli kjent med telefonen
Indikatorlys
Fremre
kamera
Høytaler
Nærhets- og
lyssensorer
Volumtast
Berøringsskjerm
32
Av/på-tast
Hodesettkontakt
Ekstramikrofon
Blits
Kamera på
baksiden
Bakdeksel
Lade-/ USBkontakt
Høyttaler
Hovedmikrofon
Av/på-tast
•
Trykk på og hold nede for å slå flymodus av
og på, aktivere lydløsmodus, vibrasjonsmodus
eller lyd, starte telefonen på nytt eller slå av
telefonen.
•
Trykk for å slå skjermen av eller på.
Volumtast
Trykk eller hold en av endene for å øke eller
redusere volumet.
Taster på skjermen (nederst på
berøringsskjermen)
•
Hjem (
) :Trykk for å gå tilbake til
startskjermen fra alle programmer eller
skjermbilder. Berør og skyv opp for å bruke
Google-søk.
•
Tilbake (
) : Trykk for å gå til forrige
skjermbilde.
•
Nylig (
) : Berør for å se nylig brukte
apper.
33
Før du begynner
1.
Sett fingerneglen din i sporet nederst til
venstre på bakdekselet og løft forsiktig opp.
2.
Hold mikro-SIM-kortet med det avkuttede
hjørnet som vist, og skyv det inn i
kortholderen til du hører et klikk.
3.
Hold microSDHC™-kortet med
metallkontaktene vendt ned, og skyv det inn.
MERK:
microSDHC-logoen er et
varemerke for SD-3C, LLC.
4.
Sett bakdekselet på plass igjen.
34
Lade batteriet
Når du har fått den nye telefonen, må du lade
batteriet slik:
ADVARSEL! Bruk bare ladere og ledninger som
er godkjente av ZTE. Bruk av uoffisielt tilbehør
kan skade telefonen eller føre til at batteriet
eksploderer.
FORSIKTIG! Ikke bytt ut det innebygde,
oppladbare batteriet i telefonen selv. Batteriet
kan bare byttes av ZTE eller en ZTE-godkjent
serviceleverandør.
1. Koble adapteren til ladekontakten.
2.
3.
Koble laderen til en standard stikkontakt.
Koble fra laderen når batteriet er fulladet.
Slå på/av
Sørg for at mikro-SIM-kortet står i telefonen, og at
batteriet er ladet.
•
Trykk og hold nede av/på-tasten for å slå på
telefonen.
•
Når du skal slå av telefonen, trykker du på
og holder nede av/på-tasten for å åpne
alternativmenyen. Trykk Power off(Slå av),
og trykk deretter OK.
FORSIKTIG! Ikke trykk volumtasten når du slår
på telefonen.
35
Starte telefonen på nytt
Hvis telefonen fryser eller bruker svært lang tid
på å reagere, kan du prøve å holde nede av/påtasten i ca. ti sekunder for å starte telefonen på
nytt.
Reaktivere telefonen
Telefonen går automatisk over i hvilemodus når
den ikke brukes på en stund. Skjermen slås av for
å spare strøm, og tastene er låst for å forhindre
utilsiktet bruk.
Du kan reaktivere telefonen ved å slå på skjermen
og låse opp tastene.
1. Trykk av/på-tasten for å slå på skjermen.
2. Trykk på og hold nede på et tomt område på
skjermen.
MERK: Hvis du har angitt et opplåsingsmønster,
en PIN-kode eller et passord for telefonen, må
du tegne mønsteret eller taste inn PIN-koden/
passordet for å låse opp telefonen.
Bruke berøringsskjermen
Berøringsskjermen til telefonen lar deg
kontrollere handlinger gjennom en rekke
berøringsbevegelser.
•
Berøring
Når du vil bruke skjermtastaturet, velge
elementer på skjermen (f.eks. ikoner for
programmer og innstillinger) eller trykke på
knapper på skjermen, trykker du på disse
med en fingeren.
•
Trykke og holde
Når du vil åpne de tilgjengelige alternativene
for et element (f.eks. en melding eller en
36
•
•
•
•
kobling på et webområde), trykker du og
holder på elementet.
Dra eller skyve
Dra eller skyve betyr å trekke fingeren raskt
over skjermen vertikalt eller horisontalt.
Trekke
Når du vil trekke, trykker du med fingeren
og holder med fast trykk før du begynner å
bevege fingeren. Mens du trekker, må du ikke
slippe med fingeren før du har nådd målet
ditt.
Klype
I noen programmer (som Kart, Nettleser
og Galleri), kan du zoome inn og ut ved å
plassere to fingre på skjermen samtidig og
klype dem sammen (for å zoome ut) eller
trekke dem fra hverandre (for å zoome inn).
Rotere skjermen
Du kan automatisk endre stillingen til
skjermen fra stående til liggende ved å snu
telefonen på siden.
37
ZTE Blade Apex2
Snabbguide
38
JURIDISK INFORMATION
Copyright © 2014 ZTE CORPORATION.
Med ensamrätt.
Ingen del av denna publikation får citeras,
reproduceras, översättas eller användas i någon
form eller på något sätt, varken elektroniskt
eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och
mikrofilmning, utan föregående skriftlig tillåtelse
av ZTE Corporation.
ZTE Corporation förbehåller sig rätten att göra
ändringar i tryckfel eller uppdatera specifikationer i
den här guiden utan föregående meddelande.
Vi erbjuder användare av våra smarta telefoner
support genom självbetjäning. Gå till ZTEs officiella
webbplats (på www.ztedevice.com) om du vill veta
mer om support och de produktmodellerna med
denna service. Informationen på webbplatsen kan
ändras eller tas bort utan föregående meddelande.
Gå till http://www.ztedevice.com för att ladda ned
användarhandboken. Klicka på Support > Manuals
på startsidan och välj din plats, produkttyp
och produktnamn för att söka efter relevant
supportinformation.
Friskrivning
ZTE Corporation frånsäger sig uttryckligen allt
ansvar gällande fel och skador som beror på
obehörig modifiering av programvaran.
39
Produktsäkerhetsinformation
Använd inte enheten vid tankning.
Använd inte enheten utan handsfree
vid körning.
Enheten kan avge ett skarpt eller
blinkande ljus.
Se till att ha ett avstånd på 15 mm
vid användning nära kroppen.
Får ej eldas upp.
Smådelar kan fastna i halsen.
Undvik kontakt med magnetiska
medier.
Enheten kan avge kraftigt ljud.
Skydda din hörsel mot skador
genom att aldrig lyssna på hög
volym under långa perioder.
Undvik extrema temperaturer.
Får ej placeras i närheten av
pacemakerenheter och annan
medicinsk utrustning.
Undvik kontakt med vätska, håll
enheten torr.
Stäng av vid uppmaning om detta
på sjukhus vårdinrättningar.
40
Får ej demonteras.
Stäng av vid uppmaning om detta
på flygplan och flygplatser.
Förlita dig inte på denna enhet för
nödsamtal.
Stäng av i explosiva miljöer.
Använd endast godkända tillbehör.
Lär känna telefonen
Indikatorlampa
Kamera,
framsida
Hörlur
Ljus- och
avståndssensor
Volymknapp
Pekskärm
41
Strömknapp
Headsetkontakt
Extramikrofon
Blixt
Kamera,
baksida
Baksida
Laddnings-/
USB-kontakt
Högtalare
Huvudmikrofon
Strömknapp
•
Tryck på och håll ned för att slå på/
av flygplansläge, aktivera tyst läge,
vibrationsläge eller ljud, starta om eller slå av
telefonen.
•
Tryck på knappen för att stänga av eller sätta
på skärmen.
Volymknapp
Tryck eller håll ned endera ände för att höja eller
sänka volymen.
Skärmknappar (längst ned på pekskärmen)
•
Hem (
):Tryck här för att återgå till
hemskärmen från ett program eller en skärm.
Tryck och svep uppåt för att använda Googles
sökfunktion.
•
Bakåt (
): Tryck här för att återgå till
föregående skärm.
•
Senaste (
): Tryck här för att visa de
senast använda apparna.
42
Innan du använder enheten
1.
För in en fingernagel i springan längst ned till
vänster på baksidan och lyft försiktigt.
2.
Håll micro-SIM-kortet med det avklippta
hörnet riktat enligt bilden och skjut in det i
korthållaren tills du hör ett klick.
3.
Håll microSDHC™-kortet med metallkontakterna riktade nedåt och skjut in det.
OBS!
microSDHC-logotypen är ett
varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
4.
Sätt tillbaka baksidan på rätt plats.
43
Ladda batteriet
När du har fått din nya telefon måste du först
ladda batteriet.
VARNING! Använd endast batteriladdare och
kablar som är godkända av ZTE. Om du använder
tillbehör som inte är godkända kan du skada din
telefon eller orsaka att batteriet exploderar.
VIKTIGT! Byt inte ut det inbyggda och
uppladdningsbara batteriet i telefonen på egen
hand. Batteriet får endast bytas ut av ZTE eller en
auktoriserad ZTE-serviceleverantör.
1. Anslut adaptern till laddningskontakten.
2.
3.
Anslut laddaren till ett vägguttag.
Koppla från laddaren när batteriet är fulladdat.
Slå på/av
Kontrollera att mikro-SIM-kortet sitter i telefonen
och att batteriet är laddat.
•
Tryck och håll ned strömknappen för att slå
på telefonen.
•
Slå av den genom att trycka och hålla ned
strömknappen tills menyalternativen visas.
Tryck på Stäng av och sedan på OK.
VIKTIGT! Rör inte volymknappen när du slår på
telefonen.
44
Starta om telefonen
Om telefonen låser sig eller tar lång tid på sig
att svara kan du prova med att trycka och hålla
ned strömknappen i ungefär 10 sekunder för att
starta om telefonen.
Väcka telefonen
Telefonen går automatiskt till viloläge när den inte
används under en viss tid. Displayen stängs av
för att spara ström och knapparna låses för att
undvika oavsiktlig användning.
Du kan väcka telefonen genom att sätta på
displayen och låsa upp knapparna.
1. Tryck på strömknappen för aktivera skärmen.
2. Tryck och håll ned någonstans på skärmen
för att låsa upp skärmlåset.
OBS! Om du har angett ett mönster, en PINkod eller ett lösenord för upplåsning av telefonen
måste du rita mönstret eller ange PIN-koden/
lösenordet för att låsa upp skärmen.
Använda pekskärmen
På telefonens pekskärm kan du utföra en rad
åtgärder med hjälp av olika tryckgester.
•
Trycka
När du vill skriva med hjälp av skärmens
tangentbord, välja program- eller
inställningsikoner, eller trycka på knappar på
skärmen, rör du dem bara med fingret.
•
Tryck och hålla kvar
Om du vill visa tillgängliga alternativ för ett
objekt (till exempel ett meddelande eller en
länk på en webbsida), trycker du på objektet
och håller kvar.
45
•
•
•
•
Svepa
Att svepa betyder att snabbt svepa lodrätt
eller vågrätt med fingret över skärmen.
Dra
När du drar trycker du och håller ned fingret
innan du börjar flytta fingret. När du drar
ska du inte lyfta på fingret förrän du har nått
målet.
Nypa
I vissa program (t.ex. Kartor, Webbläsare och
Galleri) kan du zooma in och ut genom att
placera två fingrar på skärmen samtidigt och
nypa ihop dem (för att zooma ut) eller sära på
dem (för att zooma in).
Rotera skärmen
De flesta skärmar ändrar automatiskt riktning
från porträtt till landskap när du vänder
telefonen år sidan.
46
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising