ZTE | MF821D | User manual | ZTE MF821D Brugermanual

ZTE MF821D Brugermanual
LTE USB-Modem
Hurtigveiledning
MF821D
1
JURIDISK INFORMASJON
Introduksjon
Opphavsrett © 2013 ZTE CORPORATION.
ZTE USB-modem er et multimodus-USB-modem som fungerer i LTE FDD/UMTS/EDGE/GSM-nettverk. Med
USB-grensesnitt kobler den seg til en bærbar eller en stasjonær PC, den integrerer funksjonaliteten til et
modem og en mobiltelefon (SMS) og kombinerer mobilkommunikasjon med Internett på en perfekt måte. Den
støtter data- og SMS-tjenester via mobiltelefonens nettverk, hvilket muliggjør mobil kommunikasjon når som
helst og hvor som helst.
Med enerett.
Det er ikke tillatt å benytte utdrag av, reprodusere, eller oversette noen deler av denne publikasjonen, eller
bruke den i noen form eller ved noen midler, elektroniske eller mekaniske, inkludert kopiering og mikrofilm,
uten forutgående skriftlig tillatelse fra ZTE Corporation.
Denne brukerveiledningen er utgitt av ZTE Corporation. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer av trykkfeil eller oppdatere spesifikasjoner uten forhåndsvarsel.
Versjon nr.: R1.0
Dato: Desember 2012
Bruksanvisningsnr.: 079584505167
2
Spesifikasjon
Den følgende tabellen viser enhetens spesifikasjoner.
Grensesnittype
USB 2.0 HIGH SPEED
Støttede systemer
Støtter de fleste typer laptoper og stasjonære PC-er.
Støttede operativsystemer
Windows XP(SP3), Vista og Windows 7
Funksjoner
SMS-tjeneste, datatjeneste, applikasjonsadministrasjon osv.
3
MAC 10.5, 10.6, 10.7
Nettverksstandarder
LTE FDD/UMTS/EDGE/GSM
Overføringshastighet (maks.)
LTE FDD: 100 Mbps nedlasting, 50 Mbps opplasting
HSUPA: 5,76 Mbps opplasting, HSDPA: 42 Mb/s nedlasting
WCDMA PS: opplasting 384 kbps, nedlasting 384 kbps
Temperatur
Mål
microSD-kapasitet
Merknader:
Oppbevaring: -40°C ~ +80°C
I drift: -10°C ~ +45°C
87,3 mm × 29,5 mm × 14 mm
1.
2.
3.
4.
5.
USB-kontakt
Frontdeksel
Indikator
Spor for microSD-kort
Spor for (U)SIM-kort
Maskinvareinstallasjon
1.
Sett fingeren på det nederste fingergrepet, og løft modemets frontdeksel for å frigjøre det og fjerne det.
Støtter inntil 32 GB microSD-kort
microSD er et varemerke som tilhører SD Card Association.
Bli kjent med enheten din
Den følgende figuren viser utseendet til MF821D. Den er kun for referanse. Den faktiske enheten kan se annerledes ut.
4
Merknader: Ikke åpne frontdekslet med makt. Dette kan skade frontdekslet.
2. Sett inn SIM-/USIM-kortet i SIM-/USIM-sporet.
5
Sett inn SIM-/USIM-kortet slik at metallkontaktområdet vender ned i sporet, og skyv deretter SIM-/USIM-kortet
så langt inn som mulig, som vist på bildet nedenfor.
4.
Legg modemets frontdeksel flatt oppå modemet. Styr frontdekslet mot låsemekanismene på sidene av
modemet, og skyv på frontdekslet for å låse det på plass.
3. Sett micro-SD-kortet inn i microSD-sporet.
Legg modemets frontdeksel flatt oppå modemet. Styr frontdekslet mot låsemekanismene på sidene av
modemet, og skyv på frontdekslet for å låse det på plass.
5.
Koble modemet til laptopen eller den stasjonære datamaskinen.
 Vend USB-kontakten, og stikk modemet inn i en USB-port på datamaskinen.
 Stikk USB-kontakten inn i datamaskinens USB-port og forsikre deg om at den sitter godt fast.
6
7

Operativsystemet oppdager og gjenkjenner automatisk ny maskinvare og starter installasjonsveiviseren.
Advarsel og merknad
•
Til eieren
•
•
•
•
Noen elektroniske apparater er mottakelige for elektromagnetisk interferens som sendes fra USBmodemer hvis de ikke er tilstrekkelig beskyttet, for eksempel det elektroniske systemet i kjøretøyer. Ta om
nødvendig kontakt med produsenten av apparatet før du bruker modemet.
Bærbare eller stasjonære PC-er og deres modemer kan gi interferens i medisinsk utstyr som høreapparater og pacemakere. Sørg for at slike enheter alltid er mer enn 20 centimeter unna slikt medisinsk utstyr
når de er i bruk. Slå av modemet om nødvendig. Kontakt en lege eller produsenten av det medisinske
utstyret før du bruker modemet.
Vær klar over modemets bruksbegrensninger når du bruker det på steder som oljelagre eller kjemiske
fabrikker der eksplosive gasser eller produkter bearbeides. Slå om nødvendig av modemet.
8
•
•
Det er forbudt å bruke elektronisk senderutstyr på fly, bensinstasjoner og sykehus. Iaktta og følg alle varselskilt og slå av modemet i disse omgivelsene.
Ikke berør det innvendige antenneområdet hvis det ikke er helt nødvendig. Berøringen kan påvirke
modemets funksjon.
Modemet må oppbevares utilgjengelig for barn. Modemet kan føre til skade hvis det brukes som et
leketøy.
Ikke berør metalldelene på modemet. Disse kan forårsake brennmerker mens modemet er i drift.
Hvordan bruke USB-modemet
•
•
•
Bruk kun originalt eller autorisert tilbehør. Bruk av uautorisert tilbehør kan påvirke modemets ytelse og
være et brudd på gjeldende nasjonale forskrifter om telekommunikasjonsterminaler.
Modemet må ikke brukes i nærheten av eller inne i metallkonstruksjoner eller installasjoner som kan utstråle elektromagnetiske bølger. Det kan ellers påvirke signalmottaket.
Modemet er ikke vanntett. Oppbevar det på et tørt og kjølig sted.
9
•
•
•
•
Modemet må ikke tas i bruk straks etter en plutselig temperaturendring. Det vil ellers dannes dugg på
innsiden og utsiden av modemet, så vent derfor til modemet er tørt.
Håndter modemet varsomt. Ikke slipp det, bøy det, eller slå på det. Ellers kan modemet bli ødelagt.
Modemet må ikke demonteres av ufaglærte, og kun faglærte teknikere må utføre reparasjoner på det.
Driftstemperatur mellom -10 °C ~ +60 °C og luftfuktighet mellom 5 % ~ 95 % anbefales.
Begrenset garanti
•
Denne garantien gjelder ikke mangler eller feil i produktet forårsaket av:
i. Rimelig slitasje.
ii. Sluttbrukers unnlatelse av å følge ZTEs installasjons-, bruks- eller vedlikeholdsinstruksjoner eller
prosedyrer.
iii. Sluttbrukers feilbehandling, feil bruk, uaktsomhet, eller uriktig installasjon, demontering, oppbevaring,
vedlikehold, eller bruk av produktet.
iv. Modifikasjoner eller reparasjoner som ikke ble utført av ZTE eller en ZTE-godkjent person.
10
v.
Strømbrudd, overspenning, brann, flom, ulykker, tredjeparts handlinger, eller andre hendelser utenfor
ZTEs rimelige kontroll.
vi. Bruken av tredjeparts produkter, eller bruk sammen med tredjeparts produkter, forutsatt at slike defekter har oppstått på grunn av den kombinerte bruken.
vii. Enhver annen årsak utenfor normalt påtenkt bruksområde for Produktet.
Sluttbruker skal ikke ha noen rett til å avvise eller returnere Produktet, eller motta tilbakebetaling for Produktet
fra ZTE, i ovenfor nevnte situasjoner.
Denne garantien er sluttbrukers eneste rettsmiddel og ZTEs eneste forpliktelse for mangelfulle eller avvikende
gjenstander, og gjelder i stedet for alle andre garantier, enten uttrykte, underforståtte eller lovbestemte, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, med
mindre noe annet er påbudt etter obligatoriske bestemmelser i loven.
11
Ansvarsbegrensning
ZTE skal ikke være ansvarlig for noe inntektstap eller indirekte, spesiell, tilfeldig eller følgeskade som er et
resultat av eller oppstår som en følge av eller i forbindelse med bruken av dette produktet, enten ZTE er blitt
informert eller ikke, kjente til, eller skulle ha kjent til, muligheten for slike skader, inkludert, men ikke begrenset
til, tapt fortjeneste, forretningsavbrudd, kapitalkostnader, omkostninger for reservefasilitet eller produkt, eller
noen kostnader i forbindelse med avbruddstid.
Slik får du hjelp
Du kan få hjelp ved å:
•
klikke på Hjelp på programvaren.
•
sende e-post til mobile@zte.com.cn
•
besøke http://www.zte.com.cn
•
ringe servicetelefonen på: +86–755–26779999
ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, Kina
Postnummer: 518057
12
13
JURIDISK INFORMATION
Copyright © 2013 ZTE CORPORATION.
LTE USB-modem
Snabbguide
Med ensamrätt.
Ingen del av den här publikationen får särtryckas, reproduceras, översättas eller användas i någon form eller
på något sätt, vare sig elektroniskt eller mekaniskt, inklusive genom fotokopiering eller mikrofilmning, utan
föregående skriftligt tillstånd från ZTE Corporation.
Handboken har publicerats av ZTE Corporation. Vi reserverar oss rätten att ändra tryckfel och att uppdatera
tekniska data utan föregående meddelande.
MF821D
Versionsnr : R1.0
Datum: dec 2012
Handboksnr: 079584505167
14
15
Inledning
ZTE:s USB-modem är ett USB-modem med flera lägen som kan användas i LTE FDD/UMTS/EDGE/GSMnät. Modemet ansluts till en bärbar eller stationär dator via USB-gränssnittet. Det fungerar både som modem
och mobiltelefon (SMS) och kombinerar därför mobil kommunikation med Internet på ett smidigt sätt. Det kan
hantera data och SMS-tjänster via det mobila telefonnätet och gör att du kan kommunicera överallt och när
som helst.
Specifikation
Nätverksstandarder
LTE FDD/UMTS/EDGE/GSM
Överföringshastighet (max)
LTE-FDD: 100 Mbit/s DL, 50 Mbit/s UL
HSUPA: 5,76 Mbit/s UL, HSDPA: 42 Mbit/s DL
WCDMA CS: UL 384 kbit/s, DL 384 kbit/s
Förvaring: −40 °C till +80 °C
Temperatur
Drift: −10 °C till +45 °C
Mått
I följande tabell visas en specifikation över enheten.
Gränssnittstyp
USB 2.0 HIGH SPEED
Kompatibla system
Är kompatibelt med de flesta typer av bärbara och stationära datorer
Kompatibla operativsystem
Windows XP(SP3), Vista, Windows 7
Funktioner
SMS-tjänster, datatjänster, programhantering m.m.
16
87,3 mm × 29,5 mm × 14 mm
MicroSD-kompatibelt
MAC 10.5, 10.6, 10.7
Obs! microSD
Kan hantera microSD-kort på upp till 32GB
är ett varumärke som tillhör SD Card Association.
Översikt över enheten
Det här är en preliminär bild av MF821D. Bilden är endast avsedd som referens. Den verkliga produkten kan
se något annorlunda ut.
17
1.
2.
3.
4.
5.
USB-kontakt
Lock på framsidan
Indikator
Fack för microSD-kort
Fack för (U)SIM-kort
Sätt i SIM/USIM-kortet med den metalliska kontaktytan vänd nedåt i facket, och tryck sedan in SIM/USIMkortet så långt det går, enligt bilden nedan.
Installation av maskinvaran
1.
Sätt fingret i det nedre urtaget och lyft sedan upp locket på modemets framsida och ta bort det.
3. Sätt i microSD-kortet i microSD-facket.
Lägg tillbaka locket så att det ligger plant ovanpå modemet. Rikta in locket mot låsspärrarna på modemets
sidor och tryck fast det på dess plats på modemet.
Obs! Öppna locket försiktigt för att undvika att det skadas.
2. Sätt i SIM/USIM-kortet i facket för SIM/USIM-kortet.
18
19
4.
Lägg tillbaka locket så att det ligger plant ovanpå modemet. Rikta in locket mot låsspärrarna på modemets
sidor och tryck fast det på dess plats på modemet.

Ny maskinvara identifieras automatiskt av operativsystemet och installationsguiden startas.
Varningar och information
Till ägaren
•
5.
Anslut modemet till din bärbara eller stationära dator.
Vrid USB-kontakten och sätt i den ordentligt i en av datorns USB-portar.
Sätt i USB-kontakten i datorns USB-port och kontrollera att den sitter fast ordentligt.


•
•
20
En del elektroniska enheter kan påverkas av elektromagnetisk interferens som sänds ut av modemet om
enheterna är otillräckligt avskärmade. Detta kan exempelvis gälla elektroniska system som finns i fordon.
I tveksamma fall kontaktar du tillverkaren av enheten innan du använder modemet.
Användning av en dator tillsammans med modemet kan störa medicinsk utrustning som hörapparater och
pacemakrar. Se till att datorn och modemet alltid hålls på minst 20 centimeters avstånd från medicinska
apparater när dessa används. Stäng av modemet om så krävs. Konsultera en läkare eller tillverkaren av
den medicinska utrustningen innan du använder modemet.
Ta reda på vilka bestämmelser som gäller när du behöver använda ett modem på platser som exempelvis
oljelager eller kemiska fabriker, där det finns explosiva gaser eller där explosiva produkter bearbetas.
Stäng av modemet om så krävs.
21
•
•
•
•
Det är förbjudet att använda elektroniska sändarenheter i flygplan, på bensinstationer och på sjukhus. Följ
alla varningsskyltar och stäng av modemet i dessa situationer.
Undvik om möjligt att röra den inre antennytan eftersom detta kan påverka modemets prestanda.
Förvara modemet utom räckhåll för barn. Modemet kan orsaka skada om det används som leksak.
Vidrör inte modemets metalldelar under drift eftersom de kan orsaka brännskador.
Använda USB-modemet
•
•
•
•
Använd originaltillbehör eller tillbehör som godkänts av tillverkaren. Om du använder tillbehör som inte
är godkända kan modemets prestanda påverkas och du riskerar att bryta mot gällande nationella regler
kring telekomutrustning.
Undvik att använda modemet inuti eller nära konstruktioner av metall eller anläggningar som kan avge
elektromagnetisk strålning. Detta kan annars påverka signalmottagningen.
Modemet är inte vattenskyddat. Håll det torrt och skydda det mot direkt sol och hög värme.
Använd inte modemet omedelbart efter en plötslig temperaturförändring. Detta får kondens att bildas inuti
och utanpå modemet. Använd det inte förrän det har torkat.
22
•
•
•
Hantera modemet varsamt. Se till att det inte faller i golvet, böjs eller utsätts för slag. Annars kan det skadas.
Enheten får endast tas isär av fackpersonal och reparationer får endast utföras av kvalificerad servicetekniker.
Rekommenderad drifttemperatur är −10 °C till +60 °C och rekommenderad luftfuktighet är 5–95 %.
Begränsad garanti
•
Garantin gäller inte för skador eller fel på produkten som orsakats av:
i. Normalt slitage.
ii. Underlåtenhet eller oförmåga att följa ZTE:s anvisningar för installation, användning och underhåll.
iii. Oaktsamhet, vårdslöshet eller felaktig installation, isärmontering, förvaring, underhåll eller användning av produkten.
iv. Ändringar eller reparationer som inte utförts av ZTE eller av ZTE certifierad person.
v. Elavbrott, strömspikar, brand, översvämning, olyckshändelser, åtgärder från tredje part eller andra
händelser bortom ZTE:s kontroll.
vi. Användning av produkter från tredje part eller användning tillsammans med tredjepartsprodukter, un23
der förutsättning att felet uppstår som ett resultat av den kombinerade användningen.
vii. Övriga orsaker som inte härrör från normal avsedd användning av produkten.
I de situationer som nämnts ovan har slutanvändaren ingen rättighet att återlämna produkten eller att få pengar tillbaka från ZTE.
•
Denna garanti utgör slutanvändarens enda kompensation och ZTE:s enda ansvarsskyldighet för enheter
behäftade med fel eller enheter som inte uppfyller specifikationerna. Denna garanti åsidosätter alla andra garantier, såväl uttryckliga som underförstådda, inklusive eventuella garantier avseende produktens
allmänna lämplighet eller lämplighet för ett särskilt ändamål, såvida detta inte är ett lagkrav.
Få hjälp
Du kan få hjälp på följande sätt:
•
Klicka på Hjälp i programvaran.
•
Skicka e-post till mobile@zte.com.cn
•
Besök http://www.zte.com.cn
•
Ring vår kundtjänst: +86–755–26779999
Ansvarsbegränsning
ZTE ansvarar inte för eventuell utebliven vinst eller andra indirekta skador, följdskador eller övriga skador
även om ZTE uppmärksammats på, kände till eller borde känt till risken för sådana skador, inklusive utebliven
vinst, driftstörning, kapitalkostnad, kostnader för ersättningsprodukt eller övriga kostnader för utebliven uppkoppling.
24
25
LTE USB-modem
Kvikguide
MF821D
ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, Kina
Postnummer: 518057
26
27
JURIDISKE OPLYSNINGER
Indledning
Copyright © 2013 ZTE CORPORATION.
ZTE USB-modemmet er et USB-modem i multimode-format, der fungerer på LTE FDD/UMTS/EDGE/GSMnetværk. Med USB-forbindelse til en bærbar eller stationær pc fungerer det som både modem og mobiltelefon
(SMS), så mobilkommunikation og internetkommunikation kombineres perfekt. Det understøtter data- og
SMS-tjenester via mobiltelefonens netværk, så du kan kommunikere når og hvor som helst.
Alle rettigheder forbeholdes.
Ingen dele af denne publikation må kopieres, gengives, oversættes eller bruges i en anden form eller på en
anden måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder via fotokopiering og optagelse på mikrofilm,
uden forudgående skriftlig tilladelse fra ZTE Corporation.
Vejledningen udgives af ZTE Corporation. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af trykfejl eller til at
opdatere specifikationer uden forudgående varsel.
Version nr.: R1.0
Dato: Dec. 2012
Vejledning nr.: 079584505167
28
Specifikationer
Følgende tabel indeholder specifikationerne for enheden.
Grænsefladetype
USB 2.0 HIGH SPEED
Understøttede systemer
Understøtter de fleste bærbare og stationære pc'er.
Understøttede operativsystemer
Windows XP(SP3), Vista, Windows 7
Funktioner
SMS-tjeneste, datatjeneste, programstyring osv.
Netværksstandarder
LTE FDD/UMTS/EDGE/GSM
29
MAC 10.5, 10.6, 10.7
1.
2.
3.
4.
5.
LTE-FDD: 100 Mbps DL, 50 Mbps UL
Transmissionshastighed (maks.)
Temperatur
HSUPA: 5,76 Mbps UL, HSDPA: 42 Mb/s DL
WCDMA PS: UL 384 kbps, DL 384 kbps
Opbevaring: -40 °C ~ +80 °C
Drift: -10 °C ~ +45 °C
Mål
87,3 mm × 29,5 mm × 14 mm
microSD-kapacitet
Understøtter op til 32 GB microSD-kort
Bemærkninger: microSD
Hardwareinstallation
1.
Sæt fingeren på det nederste fingergreb, og løft derefter frontdækslet på modemmet for at frigøre og fjerne.
er et varemærke tilhørende SD Card Association.
Lær enheden af kende
På følgende figur kan du se, hvordan MF821D ser ud. Det er kun til reference. Det faktiske produkt kan være
anderledes.
30
USB-stik
Frontdæksel
Indikatorlampe
microSD-kortplads
(U)SIM-kortplads
Bemærkninger: Åbn frontdækslet forsigtigt for ikke at beskadige det.
2. Sæt SIM/USIM-kortet i SIM/USIM-kortpladsen.
31
Isæt SIM/USIM-kortet, så kontaktområdet af metal vender nedad og ind i kortpladsen, og skub derefter SIM/
USIM-kortet så langt ind som muligt som vist på billedet herunder.
3. Sæt microSD-kortet i microSD-kortpladsen.
Sæt frontdækslet fladt på selve modemmet. Ret frontdækslet mod låsehagene på siderne af modemmet, og
skub dækslet for at låse det på plads.
32
4.
Sæt frontdækslet fladt på selve modemmet. Ret frontdækslet mod låsehagene på siderne af modemmet,
og skub dækslet for at låse det på plads.
5.
Slut modemmet til din bærbare eller stationære pc.
 Drej USB-stikket, og sæt modemmet i computerens USB-port, så det sidder godt fast.
 Sæt USB-modemmet i computerens USB-port, og sørg for, at det sidder godt fast.
33

Operativsystemet registrerer automatisk ny hardware og starter installationsguiden.
Advarsel og meddelelse
Til ejeren
•
•
•
Visse typer elektronisk udstyr som for eksempel det elektroniske system i biler kan udsættes for elektromagnetisk interferens, som modemmet udsender, hvis det ikke afskærmes korrekt. Kontakt producenten,
før du tager modemmet i brug, hvis du er i tvivl.
Brugen af bærbar og stationær pc og modemmet kan indvirke på medicinsk udstyr som for eksempel
høreapparater og pacemakere. Hold dem altid mindst 20 cm væk fra den slags medicinsk udstyr, når
der er tændt for dem. Sluk modemmet, hvis det er nødvendigt. Kontakt en læge eller producenten af det
pågældende medicinske udstyr, før du tager modemmet i brug.
Bemærk, at der er begrænsninger for brugen af modemmet på visse steder som for eksempel benzinstationer eller kemiske fabrikker, hvor der er eksplosive gasser eller bearbejdning af eksplosive produkter.
Sluk modemmet, når det kræves.
34
•
•
•
•
Udstyr, der udsender elektroniske signaler, må ikke bruges i fly, på tankstationer og på hospitaler. Vær
opmærksom på alle advarselsskilte, og sluk for modemmet i disse situationer.
Rør ikke ved den indre antenne, hvis det ikke er nødvendigt. Det vil kunne påvirke modemmets funktion.
Opbevar modemmet utilgængeligt for børn. Modemmet kan give skader, hvis det bruges som legetøj.
Rør ikke ved modemmets metaldele for at undgå forbrænding, når modemmet arbejder.
Brug af USB-modemmet
•
•
•
•
Anvend kun originale tilbehørsdele eller dele, som er godkendt. Uoriginale dele kan påvirke modemmets
ydelse og være i modstrid med gældende nationale bestemmelser om teleterminaler.
Undlad at bruge modemmet i nærheden af eller inden i metalliske strukturer eller opstillinger, der kan udsende elektromagnetiske bølger. Dette kan have en negativ indvirkning på signalmodtagelsen.
Modemmet er ikke vandtæt. Opbevar det et tørt og køligt sted uden solindstråling.
Undlad at bruge modemmet lige efter pludselige temperaturudsving. I sådanne tilfælde dannes der kondens inden i og uden på modemmet, og det må ikke bruges, før det er helt tørt.
35
•
•
•
Modemmet skal behandles forsigtigt. Undgå at tabe, bøje eller slå på det. Dette vil beskadige modemmet.
Overlad alt reparationsarbejde til kvalificerede teknikere.
Der anbefales en driftstemperatur på -10°C ~ +60°C og luftfugtighed på 5% ~ 95%.
Begrænset garanti
•
Garantien dækker ikke skader eller fejl på produktet forårsaget af:
i. Rimeligt slid.
ii. Slutbrugerens manglende overholdelse af ZTE's instruktioner og procedurer i forbindelse med installation, betjening eller vedligeholdelse.
iii. Slutbrugerens fejlhåndtering, misbrug, skødesløshed eller ukorrekt installation, afmontering, opbevaring, servicering eller anvendelse af produktet.
iv. Ændringer eller reparationer, der ikke er udført af ZTE eller en ZTE-certificeret person.
v. Strømsvigt, spændingsbølger, brand, oversvømmelse, ulykker, tredjeparts handlinger eller andre
hændelser, der ligger udenfor ZTE's rimelige kontrol.
36
vi. Brug af tredjeparts produkter eller brug sammen med tredjeparts produkter under forudsætning af, at
fejlene skyldes den kombinerede anvendelse.
vii. Enhver anden årsag ud over den normale brug, som produktet er beregnet til.
Slutbrugeren har ingen ret til at afvise eller returnere produktet eller modtage en tilbagebetaling for produktet
fra ZTE i de ovennævnte situationer.
•
Denne garanti er slutbrugerens eneste beføjelse og ZTE's eneste ansvar for defekte eller afvigende
produkter, og den erstatter alle andre garantier, udtrykkelige, underforståede eller lovbestemte, herunder,
men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, medmindre andet er krævet under lovens ufravigelige bestemmelser.
Ansvarsbegrænsning
ZTE skal ikke holdes ansvarlig for tab af indtjening eller indirekte, specielle, hændelige eller sekundære skader som resultat eller følge af eller i forbindelse med brug af dette produkt, uanset om ZTE er blevet underrettet
om, kendte eller burde have kendt risikoen for sådanne skader, herunder, men ikke begrænset til, mistet in37
dtægt, afbrudt virksomhed, kapitalomkostninger, omkostninger til substituerende faciliteter eller produkter eller
andre omkostninger i forbindelse med nedetid.
Sådan får du hjælp
Du kan få hjælp ved at:
•
Klikke på Hjælp i softwaren.
•
Sende en e-mail til mobile@zte.com.cn
•
Besøge http://www.zte.com.cn
•
Ringe til service-hotline: +86–755–26779999
ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, Kina
Postnr.: 518057
38
39
LAKIASIOITA KOSKEVAT TIEDOT
Copyright © 2013 ZTE CORPORATION.
LTE USB -modeemi
Pikaopas
Kaikki oikeudet pidätetään.
Mitään tämän julkaisun osaa ei saa irrottaa, kopioida, kääntää tai hyödyntää missään muodossa tai millään
tavalla, sähköisellä tai mekaanisella, mukaan lukien valokopiointi ja mikrofilmaus, ilman ZTE Corporationin
kirjallista lupaa.
Tämän oppaan julkaisija on ZTE Corporation. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tulostusvirheisiin tai
päivittää teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.
MF821D
Version numero: R1.0
Päivämäärä: Joulukuu 2012
Oppaan numero: 079584505167
40
41
Johdanto
ZTE USB -modeemia voidaan käyttää Multi mode -tilassa LTE FDD-, UMTS-, EDGE- ja GSM-verkossa. Se
kytketään kannettavaan tietokoneeseen tai pöytätietokoneeseen USB-liitännällä. Siinä yhdistyvät modeemin
ja matkapuhelimen toiminnot, jolloin langaton tiedonsiirto on mahdollista Internetin kautta. Modeemi tukee
data- ja tekstiviestipalveluja matkapuhelinverkon kautta ja mahdollistaa viestinnän aina ja kaikkialla.
Tekniset tiedot
Seuraavassa taulukossa esitetään laitteen tekniset tiedot.
Liitäntätyyppi
USB 2.0 HIGH SPEED
Tuetut järjestelmät
Tukee useimpia kannettavia tietokoneita ja pöytätietokoneita.
Tuetut käyttöjärjestelmät
Windows XP(SP3), Vista, Windows 7
Toiminnot
Tekstiviestipalvelu, datapalvelu, sovellustenhallinta jne.
Verkkostandardit
LTE FDD, UMTS, EDGE, GSM
42
MAC 10.5, 10.6, 10.7
Tiedonsiirtonopeus (maks.)
LTE-FDD: 100 Mb/s verkosta lataus, 50 Mb/s verkkoon lataus
HSUPA: 5,76 Mb/s verkkoon lataus, HSDPA: 42 Mb/s verkosta lataus
WCDMA PS: verkkoon lataus 384 kb/s, verkosta lataus 384 kb/s
Lämpötila
Säilytys: –40 °C – +80 °C
Käyttö: -10 °C – +45 °C
Mitat
87,3 mm × 29,5 mm × 14 mm
microSD-kapasiteetti
Enintään 32 gigatavun microSD-kortti
Huomautuksia:
microSD
on SD Card Associationin tavaramerkki.
Laitteeseen tutustuminen
Seuraavassa kuvassa näkyy MF821D-modeemi. Kuva on vain ohjeellinen. Ostamasi tuote voi poiketa kuvatusta.
43
1.
2.
3.
4.
5.
USB-liitin
Etukansi
Merkkivalo
microSD-korttipaikka
(U)SIM-korttipaikka
Aseta SIM/USIM-kortti metallikoskettimien alue alaspäin korttipaikkaan ja työnnä sitten SIM/USIM-kortti mahdollisimman pitkälle kuvassa esitetyllä tavalla.
Laitteiston asentaminen
1.
Aseta sormi pohjassa olevaan koloon ja nosta modeemin etukantta, kun haluat irrottaa etukannen.
3. Aseta microSD-kortti microSD-korttipaikkaan.
Aseta modeemin etukansi modeemin rungon tasolle. Kohdista etukansi modeemin sivuilla oleviin lukitsimiin ja
työnnä etukantta, kunnes se lukittuu paikalleen.
Huomautuksia: Älä käytä liiallista voimaa etukannen avaamiseen, jotta etukansi ei vahingoitu.
2. Aseta SIM/USIM-kortti SIM/USIM-korttipaikkaan.
44
45
4.
Aseta modeemin etukansi modeemin rungon tasolle. Kohdista etukansi modeemin sivuilla oleviin
lukitsimiin ja työnnä etukantta, kunnes se lukittuu paikalleen.

Käyttöjärjestelmä tunnistaa uuden laitteen ja käynnistää ohjatun asennustoiminnon.
Varoitukset ja huomautukset
Omistajalle
•
5.
Kytke modeemi kannettavaan tietokoneeseen tai pöytätietokoneeseen.
 Käännä USB-liitintä ja kytke modeemi tiukasti tietokoneen USB-porttiin.
 Kytke USB-liitin tietokoneen USB-porttiin ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
•
•
46
Jotkin elektroniset laitteet, kuten ajoneuvojen elektroniset järjestelmät, ovat herkkiä modeemin lähettämille sähkömagneettisille häiriöille, ellei niillä ole riittävää suojausta. Ota tarvittaessa yhteyttä laitteen
valmistajaan ennen modeemin käyttöä.
Kannettavan tietokoneen tai pöytätietokoneen ja modeemin käyttö saattaa aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisten laitteiden (kuten kuulokojeiden ja tahdistimien) toimintaan. Pidä tietokoneet ja modeemi aina
vähintään 20 cm:n etäisyydellä lääketieteellisistä laitteista, kun niiden virta on kytketty päälle. Katkaise
modeemin virta tarvittaessa. Pyydä neuvoja lääkäriltä tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta, ennen
kuin käytät modeemia.
Ota huomioon käyttöä koskevat rajoitukset, kun käytät modeemia esimerkiksi öljyvarastoissa tai kemiallisissa tehtaissa, joissa käsitellään räjähtäviä kaasuja tai tuotteita. Katkaise modeemin virta tarvittaessa.
47
•
•
•
•
Elektronisten lähetinlaitteiden käyttö on kielletty lentokoneissa, bensiiniasemilla ja sairaaloissa. Ota tällöin
huomioon kaikki varoitusmerkit ja katkaise modeemista virta.
Älä koske sisäantennialueeseen tarpeettomasti. Tämä vaikuttaa modeemin suorituskykyyn.
Säilytä modeemia lasten ulottumattomissa. Modeemi voi aiheuttaa vammoja, jos sitä käytetään leluna.
Älä koske modeemin metalliosia palovammojen ehkäisemiseksi modeemin käytön aikana.
USB-modeemin käyttäminen
•
•
•
•
Käytä ainoastaan alkuperäisiä tai hyväksyttyjä lisävarusteita. Muiden lisävarusteiden käyttö saattaa vaikuttaa modeemin suorituskykyyn ja rikkoa kansallisia televiestintää koskevia säädöksiä.
Vältä modeemin käyttämistä sellaisten metallirakenteiden ja laitosten lähellä, jotka voivat lähettää sähkömagneettisia aaltoja. Se saattaa häiritä signaalien vastaanottoa.
Modeemi ei ole vedenpitävä. Pidä se kuivana, ja säilytä sitä viileässä paikassa auringolta suojattuna.
Älä käytä modeemia heti nopean lämpötilamuutoksen jälkeen. Tällöin modeemin sisälle tiivistyy kosteutta.
Anna modeemin kuivua, ennen kuin käytät sitä.
48
•
•
•
Käsittele modeemia varoen. Älä pudota, väännä äläkä lyö sitä. Tämä saattaa vahingoittaa modeemia.
Ainoastaan pätevä huoltohenkilökunta saa purkaa ja korjata modeemin.
Suositeltava käyttölämpötila on –10 ~ +60 °C ja ilmankosteus 5 ~ 95 %.
Rajoitettu takuu
•
Tämä takuu ei koske vikoja tai virheitä, joita tuotteessa ilmenee seuraavista syistä:
i. Normaali kuluminen.
ii. Loppukäyttäjä ei noudata ZTE:n ilmoittamia asennus-, toiminta- tai huolto-ohjeita tai toimintatapoja.
iii. Loppukäyttäjä käsittelee tai käyttää tuotetta väärin tai huolimattomasti tai asentaa, purkaa, säilyttää,
huoltaa tai käyttää tuotetta virheellisesti.
iv. Muutokset ja korjaukset, joita ei ole tehnyt ZTE tai ZTE:n valtuuttama huoltohenkilö.
v. Virtakatkokset, virtapiikit, tulipalot, tulvat, onnettomuudet, kolmansien osapuolten toimet tai muut tapahtumat, joihin ZTE ei voi vaikuttaa.
49
vi. Kolmansien osapuolten tuotteiden käyttö tai laitteen käyttö yhdessä kolmansien osapuolten tuotteiden
kanssa edellyttäen, että tällaisessa tilanteessa ilmenevät viat johtuvat yhdistetystä käytöstä.
vii. Kaikki muut syyt, jotka johtuvat tuotteen normaalista käytöstä poikkeavasta käytöstä.
Loppukäyttäjällä ei ole oikeutta hylätä eikä palauttaa tuotetta eikä saada hyvitystä ZTE:ltä yllä mainituista syistä johtuen.
•
Tämä takuu on loppukäyttäjän ainoa keino esittää korvausvaatimus, ja takuu määrittää ZTE:n ainoan
vastuualueen tuotteessa ilmenevien vikojen tai epäyhdenmukaisuuksien osalta. Takuu annetaan kaikkien
muiden suorien, epäsuorien tai lakisääteisten takuiden sijasta mukaan lukien rajoituksetta oletetut takuut
kaupankäynnin kohteeksi kelpaavuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, ellei pakollisten
lakiehtojen mukaan muuta edellytetä.
ilmoitettu tällaisista vahingoista tai onko ZTE ollut tietoinen niiden mahdollisuudesta, mukaan lukien rajoituksetta menetetyt voitot, liiketoiminnan keskeytyminen, pääomakustannukset, varatarvikkeiden tai -tuotteen
kustannukset tai käyttökatkoksista aiheutuvat kustannukset.
Tuki
Lisäohjeita ja -tietoja saat
•
valitsemalla Ohje-vaihtoehdon ohjelmistossa
•
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen mobile@zte.com.cn
•
siirtymällä sivulle http://www.zte.com.cn
•
soittamalla puhelinpalvelunumeroon +86 755 2677 9999
Vastuunrajoitus
ZTE ei ole vastuussa mistään voittojen menetyksistä tai epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen käytöstä tai liittyvät tuotteen käyttöön, riippumatta siitä, onko ZTE:lle
50
51
ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China
Postinumero: 518057
52
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising