ZTE | N295 | User manual | ZTE N295 Uputstvo za upotrebu

ZTE N295 Uputstvo za upotrebu
Telenor Touch Start
Mobilni telefon
Osnovno korisničko uputstvo
Prošireno uputstvo možete preuzeti sa Internet stranice Telenora.
Vaš telefon
Uklj./isklj.
Zvučnik
Priključak za slušalice
Statusna linija
Kontrola jačine zvuka
Priključak za
USB i punjač
Ekran osetljiv na dodir
Centralni taster
Taster za pozivanje
Taster za prekid
2
Napomena: Pritisnite Centralni taster da biste prešli u glavni meni iz
režima pripravnosti.
Uključivanje / Isključivanje telefona
•
•
•
Držite taster Uklj./isklj. da uključite ili isključite telefon.
U meniju Podešavanja > Podešavanja telefona > Razna podešavanja >
Svetlo ekrana, možete podesiti trajanje neaktivnog ekrana.
Pritisnite taster Uklj./isklj., tastere za Kontrolu jačine zvuka ili
Centralni taster da pokrenete telefon iz režima pripravnosti.
Zaključavanje / otključavanje ekrana
U meniju Podešavanja > Bezbednosna podešavanja > Automatsko
zaključavanje tastature, možete podesiti vreme nakon koga će se ekran i
tastatura zaključati ukoliko se telefon ne koristi. Pritiskom na taster
Uklj./isklj. možete prebaciti ekran u režim pripravnosti.
Da biste otključali ekran i tastaturu, prevucite ikonu ključa sa donje leve
strane ekrana prema katancu na donjoj desnoj strani ekrana.
Zaključavanje ekrana može obezbediti telefon od nenamernih operacija.
3
U režimu zaključanog ekrana, možete odgovarati na dolazne pozive
na normalni način.
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
Vaš telefon podržava korišćenje ekrana osetljivog na dodir.
• Dodirnite ikonu bilo koje aplikacije kako biste je pokrenuli.
• Prevlačenjem prsta po ekranu listate stavke.
Ikone statusne linije
Ikona
Značenje
Ikona
Značenje
GPRS&EDGE
Roming
Bluetooth
Novi SMS, kada treperi
dolazno sanduče je puno
Novi MMS
Preusmeravanje poziva
Propušten poziv
Napolju
Alarm podešen
Sastanak
Nečujni
Stanje baterije
Opšti
Jačina signala
4
Baterija
Litijum jonska baterija se može koristiti odmah nakon otpakivanja.
Instalacija baterije
1. Uklonite poklopac baterije.
2. Ubacite bateriju u tako da se zlatni kontakti međusobno dodiruju.
3. Pritisnite gornji deo baterije tako da baterija pravilno legne na mesto.
4. Vratite poklopac baterije i pažljivo pritisnite dok se ne čuje klik.
Uklanjanje poklopca
Ubacivanje baterije
Uklanjanje baterije
1. Proverite da li je telefon isključen.
2. Uklonite poklopac baterije.
3. Povucite bateriju nagore i izvadite je iz telefona.
5
Vraćanje poklopca
Uklanjanje poklopca baterije
Vađenje baterije
Punjenje baterije
1. Povežite punjač sa telefonom sa desne strane, kao što je prikazano
na slici.
2. Priključite punjač na mrežno napajanje.
3. Tokom punjenja baterije, na ekranu će biti prikazan inikator punjenja..
4. Nakon što se baterija napuni, isključite punjač.
6
Postavljanje SIM kartice
Ubacite SIM karticu na sledeći način:
Proverite da li je telefon isključen i da punjač nije povezan sa telefonom.
1. Uklonite poklopac baterije
2. Uklonite bateriju ukoliko je već postavljena.
3. Okrenite SIM karticu tako da zasečeni ugao bude u položaju kao na
slici i ugurajte je u prorez tako da zlatni kontakti budu okrenuti
nadole..
4. Ponovo postavite bateriju.
5. Vratite poklopac baterije.
7
Postavljanje memorijske kartice
Ne vadite karticu i ne isključujte telefon u toku prenosa ili čuvanja
podataka, jer to može dovesti do gubitka podataka, odnosno kvara
kartice ili telefona.
Ubacite memorijsku karticu na sledeći način:
1. Uklonite poklopac baterije.
2. Ugurajte karticu u prorez sa metalnim kontaktima okrenutim
nadole sve dok legne u pravi položaj, kao što je prikazano na slici
ispod.
8
Pozivanje i primanje poziva
•
•
•
•
•
•
Osnovni način pozivanja
Dodirnite ikonu telefona u režimu pripravnosti. Dodirnite numeričke
tastere da biste uneli brojeve i pritisnite Taster za pozivanje kako
biste pozvali.
Pozivanje iz sačuvane kontakt liste
Izaberite Kontakti. Pronađite ime osobe koju želite da pozovete i
pritisnite Taster za pozivanje.
Pozivanje hitne službe
Pozivanje hitne službe se može ostvariti i bez SIM kartice u zoni
pokrivenosti.
Prihvatanje poziva
Pritisnite Taster za pozivanje.
Prekidanje poziva
Pritisnite Taster za prekid.
Opcije poziva
Tokom poziva, izaberite Opcije da pristupite opcijama poziva.
9
Slanje i primanje poruka
Pisanje nove poruke
•
•
Izaberite Poruke > Kreiraj poruku. Podrazumevani tip poruke je
SMS.
Ukoliko želite da promenite u MMS, možete pritisnuti Opcije i izabrati
Prebaci na MMS; ili možete pritisnuti Opcije i izabrati Dodaj sliku,
Dodaj zvuk, Dodaj video ili Dodaj temu za direktno ubacivanje
multimedijalnog sadržaja u poruku i ona će automatski biti
prebačena u MMS.
Pregled poruka
•
Nakon prijema poruke, mobilni telefon će vas obavestiti melodijom,
upitom ili ikonom nove poruke. Pritisnite Prikaži za prikaz poruke.
Podešavanje poruka
Izaberite Poruke > Podešavanja poruka > Tekst. poruka.
Izaberite Poruke > Podešavanja poruka > Mutlimedijalna poruka.
10
Slanje i primanje E-mail-a
Prvo, treba da podesite vaš E-mail nalog. Ukoliko nalog nije pravilno
podešen ili aktiviran, ne možete slati ili primate E-mail poruke.
Izaberite Poruke > E-mail da pokrenete podešavanje naloga.
U meniju E-mail > Opcije > E-mail nalozi > Opcije > Izaberi memoriju,
možete podesiti lokaciju za čuvanje vaših E-mail poruka.
Podešavanja
U meniju Podešavanja, možete podesiti različite opcije vašeg telefona.
Bluetooth
Izaberite Podešavanja > Povezivanje > Bluetooth.
Bluetooth uređaji moraju biti upareni pre nego što se uspostavi
komunikacija.
Slanje informacije preko Bluetooth opcije
11
Nakon uparivanja Bluetooth uređaja, možete slati informacije, kao na
primer stavke kalendara, kao i druge fajlove i podatke sa vašeg
telefona prema drugom uređaju.
Povezivanje Bluetooth slušalica
Za razgovor bez upotrebe ruku ili slušanje muzike, možete koristiti
Bluetooth slušalice.
Izaberite Bluetooth > Traži audio uređaje za pretragu dostupnih
Bluetooth slušalica.
Multimedija
y
y
y
y
y
Prikazivač slika
Medija plejer
Uređivanje slika
Diktafon
FM radio
12
Kamera
y
Slikanje
y
Usmerite kameru prema objektu i pritisnite Centralni taster da biste
uslikali.
Podešavanje kamere
Pritisnite ikonu u donjem levom uglu da biste podesili vašu
kameru.
Usluge
Usluge omogućavaju pregled Internet sadržaja.
y Internet usluga
y Menadžer licenci
WLAN
WLAN omogućava pristup Internetu preko bežične pristupne tačke.
y Uključivanje WLAN funkcije
13
y
y
Povezivanje na WLAN mrežu
Isključivanje WLAN funkcije
Nacionalne Restrikcije
2400.0-2483.5MHz
Zemlja
Restrikcija
Bugarska
Francuska
Ne koristite
Wi-Fi
uslugu
napolju
Italija
Luksemburg
Norveška
Ruska federacija
Primenjeno
Razlog/naznaka
Potrebna je opšta dozvola za korišćenje
u otvorenom prostoru i javnu uslugu
Opseg u vlasništvu Vojske.
Preraspodela 2.4GHz opsega je u toku.
Puna implementacija u toku 2012 godine
Potrebna je opšta dozvola za korišćenje
u otvorenom prostoru
Potrebna je opšta dozvola za korišćenje
u otvorenom prostoru i javnu uslugu (ne
za opseg).
Ne primenjuje se na geografska
područja. Područje u krugu od 20km od
centra Ny-Alesund
Samo za primenu u zatvorenom prostoru
14
Ova oprema se može koristiti u sledećim zemljama:
CY
CZ
DK
EE
DE
GR
HU
IE
LT
LU
MT
NL
SK
SI
ES
SE
LI
NO
CH
BG
AT
FI
IT
PL
GB
RO
BE
FR
LV
PT
IS
TR
RF Izloženost
Nivo Specifične Apsorpcije (SAR)
Vaš mobilni telefon je radio predajnik i prijemnik. Projektovan je tako da ne
prelazi granice izloženosti radio talasima preporučenim međunarodnim
pravilima. Ova pravila su postavljena od strane nezavisne naučne
organizacije ICNIRP i sadrže bezbednosne margine projektovane da
obezbede zaštitu svih osoba, nezavisno od godina ili zdravstvenog stanja.
Ova pravila koriste jedinicu mere poznatu kao Nivo Specifične Apsorpcije,
ili SAR. SAR granica za mobile telephone je 2.0 W/kg, dok najviša SAR
vrednost za ovaj uređaj dobijena testiranjem pored uva iznosi 0.951 W/kg*.
15
Kako mobilni uređaji pružaju različite funkcije, isti mogu biti korišćeni u
različitim pozicijama, kao što je uz telo, kako je opisano u ovom uputstvu.
Kako je SAR meren pri najvišoj predajnoj snazi uređaja, pravi SAR ovog
uređaja tokom normalnog rada je obično niži. Ovo je rezultat automatske
promene nivoa snage uređaja radi obezbeđivanja najmanje potrebne
snage za vezu sa mrežom.
* Testovi su sprovedeni u saglasnosti sa EN 62209-1.
Zagrevanje tela
Vađne bezbedosne informacije u vezi sa izloženošću zračenju na radio
frekvencijama (RF).
Radi obezbeđivanja saglasnosti sa preporukama o RF izloženošću telefon
mora biti udaljen najmanje 15 mm od tela pri korišćenju.
Nepridržavanje ovim uputstvima može rezultovati premašivanju
dozvoljenih granica RF izloženosti.
Deklaracija o RoHS saglasnosti
Kako bi se na najmanju meru sveo uticaj na okolinu i ispoljio
16
odgovoran odnos prema svetu u kom živimo, ovaj dokument će
poslužiti kao formalna deklaracija da je telefon ZTE-G Atlas Edge
proizvod kompanije ZTE CORPORATION, u saglasnosti sa
Direktivom 2002/95/EC Evropskog parlamenta – tzv. RoHS
direktivom (od Restriction of Hazardous Substances, ograničavanje
opasnih materija), u pogledu sledećih materija:
1. Olovo (Pb)
2. Živa (Hg)
3. Kadmijum (Cd)
4. Šestovalentni hrom (Cr (VI))
5. Polibromni bifenili (PBBs)
6. Polibromni difenil etri (PBDEs)
(Saglasnost je dokazana pismenom deklaracijom od strane naših
dobavljača, kao uverenje da su bilo koji tragovi gore navedenih
supstanci ispod maksimalno dozvoljenih nivoa definisanih od strane
EU 2002/95/EC, nisu oslobođeni tokom njihove primene.) Telefon
ZTE-G Atlas Edge proizvod kompanije ZTE CORPORATION,
podržava zahteve EU 2002/95/EC.
17
Odlaganje korišćenog uređaja
1. Kada je uz proizvod odštampan simbol precrtane
kante za otpatke, to znači da se na taj proizvod
odnosi evropska direktiva 2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronski proizvodi trebalo bi da se
odlažu nezavisno od ostalog komunalnog otpada, tj.
na mestima i u objektima koje vlada ili lokalne vlasti
posebno odrede za njihovo odlaganje.
3. Ispravnim odlaganjem svog starog uređaja pomoći
ćete u sprečavanju potencijalnih negativnih
posledica na životnu sredinu i ljudsko zdravlje.
Za više informacija o odlaganju ovog proizvoda pošaljite e-mail na:
weee@zte.com.cn
18
DEKLARACIJA O CE SAGLASNOSTI
Ovim se izjavljuje da je sledeći fabrički proizvod:
Tip proizvoda: GSM (GPRS) Dual-Mod Digitalni Mobilni Telefon
Model: Telenor Touch Start
U saglasnosti s nužnim zahtevima zaštite životne sredine iz Direktive o
radio i telekomunikacionoj terminalnoj opremi (EC Direktiva 1999/5/EC) i
Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2004/108/EC).
Ova deklaracija se odnosi na sve primerke koji su istovetni uzorcima koji
su podneti na testiranje/evaluaciju.
Ocenu da je proizvod u saglasnosti s propisima Direktive o radio i
telekomunikacionoj terminalnoj opremi (EC Directive 1999/05/EC) izdala
je laboratorija PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg,
Germany, na osnovu sledećih standarda:
19
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50332-1:2000
EN 301 489-1 V1.8.1/-7 V1.3.1/-17 V2.1.1
EMC
ETSI EN301 489-34 V1.1.1(2010-10)
EN 301 511 V9.0.2
Radio
EN 300 328 V1.7.1
EN50360:2001/EN 62209-1:2006/ EN62311: 2008/
Zdravlje
EN 62209-2:2010
Za ovu deklaraciju jemči proizvođač:
ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District,Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China
Osoba ovlašćena da potpisuje u ime kompanije:
Xu feng
Direkto za kvalitet ZTE Corporation
Ime u engleskoj transkripciji i pozicija u kompaniji
Shenzhen, 11.05. 2011.
Bezbednost
Mesto i datum
Pravno važeći potpis
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising