ZTE | R230 | User manual | ZTE R230 Uputstvo za upotrebu

ZTE R230 Uputstvo za upotrebu
GSM GPRS
Mobilni Telefon
Korisničko uputstvo
Ovo uputstvo je primenljivo na R230 mobilni telefon.
Pravne Informacije
Autorska prava © 2011 ZTE CORPORATION
Sva prava zadržana
Nijedan deo ovog uputstva se ne može izdvojiti,reprodukovati ili
iskoristiti u bilo kojoj formi ili u bilo kom smislu, mehanički, elektronski,
kopiranjem i snimanjem na mikrofilm, bez prethodne saglasnosti
kompanije ZTE Corporation.
Obaveštenje
Uputstvo je izdato od strane kompanije ZTE Corporation. Zadržavamo
pravo da vršimo izmenu štamparskih greški i ažuriranja specifikacija
bez prethodnog obaveštenja.
Verzija: V1.0
Datum izmene: 20110411
Broj uputstva. : 079584502950
Sadržaj
Sigurnost.....................................4
Slanje MMS poruka....................28
Sigurnosne napomene................4
Primanje poruka..........................28
Ograničenje odgovornosti.........13
Podešavanje telefona.................29
Funkcije tastera.........................15
Podešavanje alarma...................31
Ikone za indikaciju.....................17
Pregled Registra poziva..............31
Baterija......................................18
Podešavanje Korisničkih profila..31
Ubacivanje SIM kartice..............20
Korišćenje kamere......................32
Ubacivanje memorijske kartice..21
Menadžer fajlova........................32
Uključivanje/isključivanje...........24
WAP pretraživač.........................33
Unos teksta...............................24
Korišćenje Bluetooth uređaja......33
Dodavanje kontakta...................26
Java aplikacije............................35
Pozivanje i odgovor na pozive...26
FM Radio....................................36
Slanje SMS poruka....................27
EC IZJAVA O SAGLASNOSTI....37
3
Sigurnost
§
Kako bi zaštitili telefon od nelegalnog korišćenja, preduzmite sledeće
mere:
Ø
Podesite PIN na vašoj SIM kartici
Ø
Podesite kod za zaključavanje telefona
Ø
Podesite zabrane pozivanja
Sigurnosne napomene
Ovaj deo uputstva sadrži važne informacije za sigurniji i bolji rad
telefona. Pročitajte ove informacije pre nego sto počnete da koristite
telefon.
Sigurnosne napomene za korišćenje telefona
§
Koristite telefon na odgovarajući način. Kada pozivate ili primate
pozive, držite telefon kao što držite fiksni telefon. Uvek imajte u vidu
da telefon mora da bude udaljen oko 2,5 cm od tela kada ga koristite
za razgovor.
4
§
Za vreme korišćenja telefona, nemojte dirati antenu. To će može
odraziti na kvalitet poziva i može prouzrokovati veće trošenje baterije
telefona.
§
Neke osobe mogu biti osetljive na treptajuća svetla kao što su ona
koja se pojavljuju na televiziji ili video igrama, i to može da izazove
nesvest ili napade epilepsije. Ako ste imali takva iskustva, ili imate
takve slučajeve u porodičnoj istoriji, obavezno kontaktirajte vašeg
doktora pre nego što počnete da igrate igrice na telefonu, kao i pre
korišćenja lampe na vašem telefonu (lampa nije instalirana na svim
proizvodima)
§
Držite telefon van domašaja male dece. Ukoliko se telefon koristi kao
igračka, može da bude uzrok povreda.
Sigurnosne napomene tokom vožnje
§
Obratite pažnju na bezbednost u saobraćaju. Proverite zakone i
pravila o korišćenju mobilnog telefona tokom vožnje i uvek ih se
pridržavajte.
5
§
Koristite hands-free funkciju u telefonu ukoliko je telefon ima.
§
Ukoliko je to potrebno, obavezno zaustavite ili parkirajte automobil
pored puta ako uslovi to dozvoljavaju, kada pozivate ili primate poziv.
Sigurnosne napomene u vezi sa medicinskim
uređajima
§
Kada koristite telefon u blizini pejsmejkera, uvek držite odstojanje od
oko 2cm između pejsmejkera i telefona koji je uključen. Ne nosite
telefon u gornjim džepovima odeće. Prilikom korišćenja telefona,
uvek ga prislonite na ono uho koje je na suprotnoj strani od
pejsmejkera. Ukoliko je potrebno, isključite telefon.
§
Neki mobilni telefoni mogu da ometaju rad slušnih aparata. Ukoliko
se to desi, kontaktirajte proizvođača slušnog aparata kako biste
pronašli alternativna rešenja.
§
Ukoliko koristite bilo kakva druga medicinska pomagala koja ovde
nisu navedena, kontaktirajte proizvođača pomagala kako bi utvrdili
da li su propisno zaštićena od RF zračenja.
6
§
U ustanovama kao što su bolnice, poštujte pravila o korišćenju
mobilnih telefona, i ukoliko je to zahtevano, isključite mobilni telefon.
Mobilni telefon
§
Koristite samo originalnu dodatnu opremu za telefon koja je odobrena
od strane proizvođača. Korišćenje svake druge opreme može da
prouzrokuje loš rad telefona, može da ga ošteti, pa čak i da bude
uzrok opasnosti za vaše zdravlje i da prekrši lokalna pravila koja se
odnose na telekomunikacione terminale.
§
Pre ćišćenja telefona, isključite ga. Koristite anti-statičnu krpu za
čišćenje. Nikako nemojte koristiti suvu, ili naelektrisanu tkaninu.
Nemojte koristiti nikakva hemijska ili abrazivna sredstva za čišćenje,
jer ona mogu da oštete telefon.
§
Pošto telefon može da proizvede elektromagnetno polje, držite ga
dalje od magnetnih medija kao što su magnetni diskovi za kompjuter.
§
Ukoliko koristite telefon dok ste u blizini električnih uredjaja kao što
su TV, telefon, radio ili kompjuter može doći do ometanja signala.
7
§
Nemojte direktno izlagati telefon svetlosnim zracima i nemojte ga
držati duže vreme na toplim mestima. Visoke temperature mogu
smanjiti vek trajanja električnih uredjaja.
§
Telefon uvek mora da bude suv. Bilo kakvo kvašenje može da ga
ošteti.
§
Nemojte bacati telefon, udarati njime ili slično, jer će to prouzrokovati
oštećenje telefona.
§
Nemojte priključivati telefon na nekompaktibilne uređaje.
§
Nemojte pokušavati da rastavite ili razmontirate telefon ili bateriju.
§
Nemojte držati telefon zajedno sa zapaljivim predmetima, ili
predmetima koji su podložni eksploziji.
§
Nemojte puniti telefon ukoliko je baterija iz njega izvađena.
Sigurnosne napomene u sredinama koje su podložne
eksploziji
§
Isključite telefon pre ulaska u bilo kakvu sredinu koja je podložna
8
eksploziji, kao što su benzinske pumpe, magacini i slično.
§
U ovakvim sredinama nemojte vaditi bateriju iz telefona, ili je puniti.
Bilo kakva varnica u ovakvim sredinama može prouzrokovati
eksploziju ili vatru, koja rezultira povredama ili čak smrću.
§
Kada ste u ovakvim sredinama, ili kada vidite znak “Ugasite
električne uređaje”, postupite tako. Poštujte sva pravila i instrukcije.
Sigurnosne napomene za električne uredjaje
§
Neki elekrični uređaji, ukoliko nisu zaštićeni, su osetljivi na
elektromagnetno polje koje emituje telefon. To su uređaji kao što je
elektronski sistem u kolima. Kontaktirajte proizvođača električnog
uređaja pre upotrebe telefona.
Bezbednost i upotreba telefona u automobilima
Bežična transmisija ne bi trebalo da utiče na rad bezbednosnih jastuka,
kočnica, sistema za kontrlolu brzine, sistema za gorivo. Ukoliko se desi
da se pojavi problem, kontaktirajte proizvođača automobila. Telefon
9
nemojte stavljati na mesta označena za vazdušne jastuke, jer ukoliko
se isti aktiviraju, može doći do povreda.
§
Telefon isključite ukoliko se nalazite na benziskim stanicama i na
mestima gde je zabranjeno korišćenje telefona.
Bezbednost i upotreba telefona u avionu
§
Telefon isključite uvek pre nego što avion poleti. Korišćenje telefona
je zabranjeno dok ste u avionu koji leti. Po pravilima, morate imati
dozvolu od strane avionske posade da koristite telefon dok je avion
na zemlji.
§
Uvek proverite da telefon nije podešen da se automatski uključi, da
se to ne bi desilo u toku leta.
Upotreba baterije
§
Nemojte prespajati bateriju, jer ovo može da izazove pregrejavanje ili
da se baterija zapali.
§
Nemojte stavljati bateriju na jako topla mesta, nemojte je bacati u
10
vatru. U ovim slučajevima može doći do eksplozije.
§
Nemojte pokušavati da rastavite, razmontirate bateriju. Ovo može da
izazove curenje tečnosti iz baterije, pregrejavanje, pojavu vatre ili
eksploziju.
§
Ukoliko bateriju ne koristite duže vreme, smestite je na hladno i suvo
mesto.
§
Baterija može da se puni na stotine puta, ali ima svoj vek trajanja.
Kada primetite da se telefon prazni brže nego pre, i posle
neposrednog punjenja, vreme je da se baterija zameni novom.
§
Ukoliko su baterija ili punjač oštećeni, nemojte ih koristiti.
§
Staru bateriju vratite dobavljaču, ili je odložite na mesta koja su
propisana pravilima zaštite sredine. Nemojte je bacati u kante za
smeće koje koristite u domaćinstvu.
§
Koristite samo originalne baterije, ili one koje su odobrene od strane
proizvođača telefona. Korišćenje svake druge baterije može da
izazove oštećenje telefona ili neku opasnost.
Upozorenje: Ako je baterija oštećena, nemojte je prazniti. Ukoliko
11
tečnost iz baterije dođe u kontakt sa očima ili kožom, isperite vodom i
kontaktirajte lekara.
RF izloženost
Specifični nivo apsorpcije (SAR)
Vaš mobilni telefon je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan da
ne prevazilazi granicu izloženosti radio-talasima koju preporučuju
međunarodne norme. Te norme je uvela nezavisna naučna organizacija
ICNIRP i one obuhvataju granice bezbednosti koje su ustanovljene
kako bi se garantovala zaštita svih ljudi, nezavisno od starosnog doba i
zdravstvenog stanja.
Norme koriste jedinicu mere koja je poznata kao specifični nivo
apsorpcije, ili SAR. Gornja granica SAR za mobilne telefone je 2 W/kg,
dok je najveća izmerena vrednost SAR za ovaj telefon kada je
prislonjen na uvo bila 0.82 W/kg*. Kako mobilni aparati imaju čitav niz
funkcija, mogu se koristiti i u drugim položajima, npr. uz telo kao što je
opisano u ovom uputstvu za korišćenje.
Budući da se SAR meri kada uređaj ima najveću prenosnu snagu,
12
stvarni SAR ovog telefona pri standardnoj upotrebi je uglavnom niži od
gore navedene vrednosti. To se dešava zahvaljujući automatskim
promenama nivoa energije uređaja, kojima se obezbeđuje da on koristi
samo minimalnu energiju koja mu je potrebna da bi uspostavio vezu sa
mrežom.
*Ti testovi su sprovedeni u skladu sa standardom EN 62209-1.
Nošenje telefona uz telo
Važna informacija u vezi sa izloženošču radio-frekventnom (RF)
zračenju. Kako bi se postigla saglasnost sa normama RF izloženosti
minimalno rastojanje između telefona i tela mora biti 15mm.
Nepridržavanje ovog uputstva može dovesti do toga da vaša RF
izloženost premaši gornju granicu koju propisuju relevantne norme.
Ograničenje odgovornosti
ZTE Korporacija nije odgovorna ni za kakav gubitak profita, ni za kakve
indirektne, specijalne ili slučajne štete koje su rezultat ili su u vezi sa
korišćenjem ovog proizvoda, bilo da jeste ili nije bila obaveštena o
13
tome, da je znala ili je trebalo da zna da takve štete i gubitke koji mogu
da se pojave. Za garanciju i servisne informacije, korisnik treba da se
upravlja prema podacima koji su navedeni na garantnom listu.
Napomena: Slike i ikonice koje su prikazane u ovom korisničkom
uputstvu su samo šematski prikazi koji prikazuju funkcije telefona i
tastera na telefonu. Ukoliko se šematski prikazi u korisničkom uputstvu i
ikonice i slike na telefonu ne slažu, uvek se upravljajte prema onom šta
je na telefonu. Ukoliko odredjena objašnjenja u uputstvu ne mogu da se
primene usled ažuriranja funkcija telefona, upravljajte se prema
zvanično objavljenim informacijama ZTE Korporacije.
14
Funkcije tastera
15
16
Napomena: U ovom korisničkom uputstvu, “pritisnite taster” znači da
pritisnete taster jednom kratko i otpustite ga, dok “duži pritisak” znači da
pritisnete taster i držite ga pritisnutim najmanje dve sekunde i onda ga
otpustite.
Za zaključavanje/otključavanje tastature pritisnite Levi taster i nakon
toga taster *.
Ikone za indikaciju
Jačina signala
Nova poruka
Preusmeravanje poziva
Utiano
Propušten poziv
Alarm je aktivan
17
Vibracija
Status baterije
GPRS povezivanje
Tastatura je zaklju čana
Štoperica je aktivna
Slualice su priklju čene
Profil za otvoreni prostor - Napolje
Opti profil
Novi MMS
MMS se preuzima
Baterija
Litijum-jonska baterija mobilnog telefona se može koristiti odmah nakon
otpakivanja.
Postavljanje baterije
1.Uklonite poklopac baterije.
2.Postavite bateriju pažljivo tako da se kontakti poklapaju sa zlatnim
oprugama. Baterija se može postaviti samo na jedinstven način.
3.Zatvorite poklopac postavljanjem u žlebove i nežnim pritiskom do
zatvaranja.
18
Vađenje baterije
1.Uverite se da je telefon isključen.
2.Uklonite poklopac.
3.Podignite bateriju i izvadite je.
Uklanjanje poklopca
Vađenje baterije
19
Ubacivanje SIM kartice
SIM karticu ubacujete na sledeći način:
§
Uverite se da je telefon isključen da punjač nije priključen na telefon.
§
Skinite poklopac baterije.
§
Izvadite bateriju ako je već postavljena.
§
Okrenite SIM karticu tako da isečeni ugao bude u položaju kao na
slici i gurnite je u prorez tako da zlatni kontakti budi okrenuti nadole.
Ubacivanje SIM kartice
20
Šta je SIM kartica?
Svaki mobilni telefon ima SIM-karticu (Subscriber Identity Module). To je
mikročip u kom se nalaze vaše lične informacije poput imena i
telefonskih brojeva. Vaš telefon ne može da radi bez nje. Ukoliko već
imate kontakte na svojoj SIM-kartici, oni se u većini slučajeva mogu
prebaciti na vaš telefon.
Ubacivanje memorijske kartice
Pomoću memorijske kartice možete da povećate memoriju telefona. Na
njoj možete da čuvate ili da na nju kopirate fajlove poput videa,
fotografija, muzike i slično.
Ne vadite karticu i ne isključujte telefon dok traje prenos podataka na
karticu, jer to može da dovede do oštećenja telefona ili kartice.
Memorijsku karticu ubacujete na sledeći način:
§
Otvor za memorijsku karticu se nalazi pored kućišta za SIM karticu.
Ubacite karticu tako da metalni kontakti budu okrenuti nadole. Čućete
klik kada kartica dođe u pravi položaj.
21
Ubacivanje memorijske kartice
Punjenje baterije
Vaš telefon se napaja iz punjive akumulatorske baterije. Za maksimalne
performanse baterije, preporučuje se da prvo istrošite postojeću
energiju baterije pa je potom potpuno napunite. Pune performanse
baterije se postižu ako novu bateriju tri puta ispraznite i potpuno
napunite.
§
Priključite vaš putni punjač na USB priključak vašeg telefona kao [to
je prikazano na slici.
22
Priključiti
§
Uključite punjač u utičnicu mrežnog napajanja.
§
Ako punite bateriju dok je telefon isključen, indikator baterije se
prikazuje na ekranu sa poljima koja se pale i gase. Ako punite
bateriju kada je telefon uključen, indikator baterije je prikazan sa
oznakom munje.
§
Kada se baterija potpuno napuni, isključite punjač.
23
Uključivanje/isključivanje
Proverite da li je SIM kartica u telefonu i da li je baterija napunjena.
Držite Taster za isključivanje/prekid, kako biste uključili/isključili telefon.
Telefon će automatski tražiti mrežu.
Unos teksta
§
Promenite metod unosa: pritisnite taster # da bi promenili metod
unosa (metodi unosa su: eZi EN,eZi en, ABC, abc, 123, SR, sr)
§
Unos slova: u ABC/abc/SR/sr metodu, pritisnite taster koji odgovara
slovu koje se pojavi na ekranu. U SR i sr metodu unosite srpska
latinična slova.
§
Unos reči: U eZi EN/eZi en metodu, unesite bilo koje slovo jednim
pritiskom tastera. Za svako slovo pritisnite samo jednom svaki taster.
Reč se menja sa svakim pritiskom na taster. Unos predvidljivog
teksta je zasnovan na ugrađenom engleskom rečniku. Kada ste
završili s pisanjem reči i kada vam je izašla željena reč, potvrdite to
pritiskom na taster 0, Levi funkcijski ili Centralni taster. Ako je reč
24
netačno ispisana, pritisnite Taster Dole da pregledate druge
odgovarajuće reči u rečniku.
§
Unos cifara: U 123 metodu, pritisnite jednom taster cifre da unesete
tu cifru. U eZi EN/eZi en metodu, pritisnite taster cifre, a onda
izabarite broj pritiskom na Taster Dole. U abc/ABC/SR/sr metodu,
pritiskajte odgovarajući taster dok se ne pojavi cifra.
§
Unos simbola: pritisnite * taster da bi ušli u metod simbola, izaberite
željeni simbol tako što ćete pritiskati Navigacione tastere.
§
Unos razmaka: pritisnite Taster 0 da unesete razmak. Ovaj način
unosa ne funkcioniše u 123 metodu.
§
Brisanje znaka: pritisnite Desni funkcijski taster da izbrišete znak.
Kako bi izbrisali sve znakove sa ekrana, pritisnite i držite Desni
funkcijski taster.
§
Pomeranje kursora na levo i na desno: u tekstu, pritisnite
Levi/Desni navigacioni taster kako bi pomerali kursor levo ili desno.
25
Dodavanje kontakta
Postoje brojevi telefona koje često koristite, pa bi bilo zgodno da ih
sačuvate u imeniku. Ovim brojevima kasnije pristupate lako.
§
Otvorite Meni→Imenik→Dodaj novi kontakt.
§
Izaberite da li želite da sačuvate kontakt U SIM kartici ili U telefonu i
unesite ime kontakta i broj telefona.
§
Takođe broj telefona možete sačuvati nakon što ste obavili telefonski
razgovor ili primili tekstualnu poruku od nekoga ko nije u Imeniku.
§
Da obrišete neki kontakt, izaberite ime, potom pritisnite Opcije i
izaberite Obriši.
Pozivanje i odgovor na pozive
Najjednostavniji način pozivanja jeste da se ukuca broj i pritisne Taster
za pozivanje. Možete pozivati i brojeve iz Imenika.
§
Da pozovete nekoga: Idite na Meni→Imenik, a zatim Brzo traženje .
Koristite tastere za Gore/Dole kako bi pronašli ime osobe koju želite
da pozovete. Možete i ukucati prvo slovo osobe koju želite da
26
pozovete, a zatim je pronađete u listi imena koja se pojavila na
ekranu, a zatim pritisnite Taster za pozivanje da je pozovete.
§
Da primite poziv, pritisnite Taster za pozivanje.
§
Da završite poziv, pritisnite Taster za prekid.
§
Da odbijete poziv, pritisnite Taster za prekid.
Kada pozivate, vodite računa da budete na mestu koje ima dobar
signal, a jačina signala je pokazana na ekranu telefona.
Slanje SMS poruka
Telefon možete koristiti da šaljete i primate poruke.
1.Idite na Meni→Poruke→SMS→Napišite poruku.
2.Unesite poruku. Za više informacija o unosu, pogledajte “Unos
Teksta”.
3.Pritisnite Opcije da završite unos teksta.
4.Za slanje jednom primaocu, izaberite Pošalji.
Za slanje prema više primaoca, izaberite Pošalji na više.
5.Unesite broj telefona primaoca ili izaberite Traži kako biste dodali
imena iz Imenika.
27
Slanje MMS poruka
Telefon možete koristiti da šaljete i primate multimedijalne poruke..
1.Idite na Meni→Poruke→MMS→Napišite poruku.
2.Unesite broj telefona jednog ili više primaoca u polje Za pritiskom na
Izmeni→Dodaj broj.
3.Za slanje kopije poruke drugima, pređite na Cc i Bcc polja ispod Za
polja.
4.Unesite predmet MMS poruke.
5.Pređite na izmenu sadržaja i unesite tekst direktno na ekran. Koristite
Opcije da izaberete dodavanje slike/audio/video zapisa/priloga i tome
slično.
6.Kada završite izmenu sadržaja pritisnite Opcije i izaberite Pregled da
proverite sadržaj MMS porukeili izaberite Urađenoda završite
izmene.
7.Kada pritisnete Urađeno, izaberite slanje ili čuvanje poruke.
Primanje poruka
Napon prijema poruke, mobilni telefon će se oglasiti sa obaveštenjem.
1.Pritisnite Prikaži da otvorite novu poruku. Takođe možete ići u
28
Prijemno sanduče da otvorite poruku.
2.Koristite tastere Gore/Dole za pregled poruke.
3.Dok je poruka otvorena, pritisnite Opcije kako biste odgovorili, obrisali
ili prosledili poruku. Možete koristiti broj pošiljaoca i uzvratiti pozivom.
Podešavanje telefona
Možete prilagoditi različita podešavanja vašeg telefona. Izaberite
Meni→Podešavanja.
§
Podešavanja telefona: Podešavanje jezika, podešavanje
karakteristika prikaza, podešavanje datuma i tačnog vremena,
izmena pozdravne poruke, podešavanje tastera, izbor režima za
aviom, podešavanje osvetljenja i tome slično.
§
Podešavanje poziva: Izbor uključivanja/isključivanja poziva na
čekanju, preusmeravanja poziva, zabrane poziva, izbor podsetnika
na poziv i vremena poziva, i tome slično.
§
Mrežna podešavanja: Podešvanje GPRS povezivanja, podešavanje
izbora mreže.
§
Podešavanja zaštite: Sigurnosne funkcije radi zaštite od nelegalne
29
upotrebe vašeg telefona ili SIM kartice, uključivanje/isključivanje
funkcija zaključavanja SIM kartice, telefona i tastature, podešavanje
lozinke za SIM karticu i telefon. Ako je zaključavanje SIM kartice
trenutno podešeno na Isključeno, izaberiti Uključi, pa unesite PIN
kod da biste uključili. Potrebno je da unesete ispravan PIN kod da
biste otključali SIM karticu sledeći put kada uključite vaš telefon.
Napomena: PUK kod je potreban da biste otključali SIM karticu ako ste
uneli neispravan PIN kod tri puta zaredom. PIN i PUK kodove ste dobili
uz SIM karticu. Ukoliko ih nemate, obratite se operateru.
§
Postavljanje fabričkih podešavanja: Potrebno je da unesete lozinku
kako biste vratili fabrička podešavanja. Moguće je da će neke
korisničke informacije biti izgubljene.
Napomena: Potrebno je da unesete lozinku za ulazak u sigurnosna
podešavanja. Fabrička lozinka je 1234. Izaberite Sigurnosna
podešavanja→Promeni lozinku→Lozinka za zaključavanje telefona
da promenite lozinku.
30
Podešavanje alarma
Podešavanje alarma: Idite na Meni→Organizator→Alarmi, izaberite
jedan alarm i pritisnite Izmeni kako biste podesiti konkretan alarm.
Pregled Registra poziva
Izaberite Meni→Registar poziva.
Pozvani brojevi, primljeni pozivi i propušteni su sačuvani i Registru
poziva. Ukoliko su registry puni, najstariji zapisi će biti izbrisani
automatski.
Takođe, možete pregledati vreme i trošak poziva u Registru poziva.
Funkcija tarifiranja poziva zahteva podršku mreže.
Podešavanje Korisničkih profila
Izaberite Meni→Korisnički profili. Možete izabrati Opcije→Aktiviraj
za aktiviranje poziva. Ili da podesite profil izaberite Opcije→Prilagodi
da biste izmenili profil.
Napomena: Profil Utišano se ne može menjati, već samo birati. Režim
za slušalice i Bluetooth se mogu aktivirati samo ukoliko su uređaji
31
priključeni odnosno aktivirani.
Korišćenje kamere
Fotografisanje
Idite na Meni→Multimedija→Kamera kako biste fotografisali.
Usmerite kameru na predmet fotografisanja i pritisnite Centralni taster.
Pre samog fotografisanja koristite Taster Gore za zumiranje, a Taster
dore za odzumiranje; pritisnite Tastere Levo/Desno da promenite
vrednost osvetljenja.
Podešavanje kamere
Idite na Meni→Multimedija→Kamera. Pritisnite Opcije da biste
konfigurisali kameru, podešavanjem kamere, fotografija, memorije i
tome slično.
Menadžer fajlova
Izaberite Meni→Menadžer fajlovar. Možete otvarati sve foldere u
memoriji telefona ili memorijskoj kartici, praviti nove ili preimenovati,
32
brisati, sortirati postojeće itd. Fajlovi koje preuzmete preko Interneta se
smeštaju ovde.
Napomena: Kada koristite Formatiranje, podaci će biti izgubljeni.
WAP pretraživač
WAP pretraživač vam omogućava da pristupite Internet sadržaju preko
vašeg telefona.
§
Možete pregledati početnu stranu, ako je ista podešena.
§
Možete uneti Internet adresu u Idi na polje i pregledati Internet
strane.
§
Trenutna Internet adresa se može sačuvati kao Obeleživač na vašem
telefonu.
§
Moguće je podešavati WAP pretraživač.
§
Moguće je pregledati prethodno otvarane strane i GPRS informacije.
Korišćenje Bluetooth uređaja
Bluetooth uređaji se moraju upariti pre komunikacije.
33
Uključivanje/isključivanje Bluetooth funkcije
Idite na Meni→Organizator→Bluetooth→Aktiviranje, gde možete da
uključite i isključite Bluetooth funkciju.
Vidljivost telefona
Idite na Meni→Organizator→Bluetooth→Podešavanja→Vidljivost,
gde možete izabrati da vam telefon bude vidljiv ili ne.
Ako je telefon vidljiv i Bluetooth funkcija uključena, svi drugi Bluetooth
uređaji u dometu mogu da prepoznaju vaš telefon.
Uspostavljanje Bluetooth veze
1.Idite na Meni→Organizator→Bluetooth→Poznati uređaj, i izaberite
Opcije→Traži novi uređaj kako biste pretražili druge Bluetooth
uređaje i izlistali ih.
2.Izaberite željeni uređaj sa liste i pritisnite Spoji.
3.Unesite lozinku (dužine od 1 do 16 karaktera) da biste uspostavili
sigurnosnu vezu i potom pritisnite Ok.
34
Prenos informacije preko Bluetooth funkcije
Nako što je Bluetooth uparivanje izvršeno, možete prenositi informacije,
kao što su kontakti i stavke u kalendaru, kao i fajlovi iz vašeg telefona i
drugih Bluetooth uređaja.
Povezivanje Bluetooth slušalica
Za razgovor bez upotrebe ruku za držanje mobilnog telefona, uz pomoć
Bluetooth slušalica, možete koristiti Bluetooth funkciju vašeg telefona.
Idite na Meni→Organizator→Bluetooth→Traži audio uređaj kako bi
se pretražili dostupne Bluetooth slušalice.
Java aplikacije
MIDlet-i su Java™ bazirane aplikacije koje se mogu pokretati na vašem
telefonu. Vaš telefon podržava J2ME™ aplikacije. Java omogućava
preuzimanje aplikacija baziranih na Java operativnom sistemu, kao što
su igrice i posebni alati za mobilne telefone. Java pruža fleksibilnost
instaliranja i upravljanja dodatnim J2ME aplikacijama preuzetih sa
Interneta.
35
FM Radio
Ovom funkcijom možete pretraživati radio kanale, slušati i h i
memorisati frekvencije na vašem telefonu. Napominjemo da kvalitet
radio reprodukcije zavisi od jačine signala na prijemu. Žičane slušalice
služe kao antena za prijem signala pa je potrebno priključiti ih pri
korišćenju FM radija. U slučaju da dobijete dolazni poziv, reprodukcija
radio programa će biti privremeno isključena.
Stanice možete pretraživati automatski ili ručno unosom važeće
frekvencije.
Stanice se mogu memoristi. Otvorite listu da biste pregledali informacije
o memorisanim stanicama.
Za pretragu izaberite Opcije→Automatska pretraga, pritisnite Ok i
pritisnite Da kako biste pokrenuli pretragu.
Za podešavanje jačine zvuka, koristite tastere Gore/Dole.
Za ručno pretraživanje, koristite tastere Levo/Desno.
Za pregled memorisanih stanica izaberite Opcije→Lista kanala.
Za ručni unos frekvencije izaberite Opcije→Ručni unos; upisujte
frekvenciju dok se ne prikaže OK.
36
EC IZJAVA O SAGLASNOSTI
Ovim se izjavljuje da je slede
ći proizvod::
Tip proizvoda: GSM GPRS Digitalni Mobilni Telefon
Model br.: ZTE-G R230
U saglasnosti sa osnovnim zahtevima za zaštitu definisanim
Direktivom o Radio i Telekomunikacionoj terminalnoj opremi (EC
Direktivs 1999/05/EC), Direktivi o niskonaponskim uređajima (EC
Direktiva 2006/95/EC), Direktivi o Elektromagnetskoj kompatibilnosti
(EC Direktiva 2004/108/EC) i njihovim amandmanima.
Ova deklaracija se odnosi na sve uređaje koji su proizvedeni identično
kao i uzorci korišćeni na testiranju.
Ocena usklađenosti proizvoda sa zahtevima u vezi sa Niskonaponskom
direktivom (EC Direktiva 2006/95/EC), direktivom o elektromagnetskoj
37
kompatibilnosti (EC Direktiva 2004/108/EC), i direktivom o Radio i
telekomunikacionom terminalnoj opremi (EC Direktivi 1999/05/EC) je
izvršena od stane Američkog Telekomunikacionog Sertifikacionog Tela
(Br. Notifikacionog tela 1588) bazirano na sledećim standardima:
38
39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising